Goudsche Courant, maandag 3 maart 1902

KLEEDII G UAGAZIJli JE MATADOr ieawe Costumes voor HEEREN JONGËHEERËKeRKl DËKKLËËDlN Groot assortiment ZWARTE COSTUUMS ¥ oor gelesciihedeii AANBEVELEND MARKT U J IL ROODE Maandag 3 Maart 1002 40ste Jaargang o 8738 ftOUBSCHE COIMOT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telcfoai Ko M ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Givote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TcMoi No BS De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nonimprs VTJF CENTEN I 6ouda Druk van A BRINKMAN 4S iimm mmim De Notaris H GROENENDAAL te Go0BA is voornemens op MAANDAG 10 MAABT J902 des voormiddags uur in het Hotel dk Zai m aan do Markt te Gouda in hot openbaar in ééne xiltlng Ie reilen en verkoopcn mo f ÊReu UVIt met lulu en acAKHidaarachter en met een er feu opgang liebbettil AoeenJkHl aan den Flaweelen Singel te tiouda wp B Nos 684 en 684a kadaster Sectie A No 1962 groot 1 are 93 centiaren Het Bovenlmis is verhuurd tot 1 Mei 1902 bet benedenhnis is onbewoond Jt o Beu irilVKKIjUI Êf met kelder uitkomende aan de straat erf tutu ea tchHurtJe aan de Gouwe wijk C No 12 te tJoada kadaster Sectie B No 1996 gedeeltelijk voor het geheel groot 3 aren 1 centiare met uitgang naar het Vsshol Hel Hnt beval beueden Winkel kamer met alcove achterkamer binnenkelder keuken en werkplaats en boeen voorkamer raet alcove achterkamer en keuken daarboven 2 zolders met kamertje Het bovenhuis i gedeoltelijk verhuurd voor l 2 50 per week o 3 Twee HIIIMKM onder een dak met erve en tuin daarachter aan de Wachtelstraat wijk P No 192 en 193 te tJonda kadaster Sectie Ë No 1623 groot 1 are 66 centiaren No 193 is verhuurd voor f 1 75 per week No 192 is niet verhuurd Mo 4 men Utfl en erf met tola aan de WachteiBtraat wijk P No 194 te Üouda kadaster Sectie E No 1624 groot 1 are 87 centiaren Verhuurd voor f 2 50 per week j Xo A Ben triMHBIjHt M gediend hebbende tot clee$ehhonuiertl en erf In den Korten Groenendaal iJk I No 7 te tiouda kadaster Sectie B No 820 groot 42 centiaren niet verhuurd Te aanvaarden by de betaling der kSoppen ningen op 1 Mei 1902 ol vroeger Te bezichtigende perceelen No 1 4 Donderdag en Vrijdag vóór den verkoop van 10 12 on van 2 4 uur en op den dag dor verkooping van 0 11 ttur en perceel No 5 drie werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 12 en van 2 4 uur en op den dag van den verkoop van 9 11 uur Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda IN HET VerlicMings Magazión lie itvoiidsler DUBBELE BUURT liJn heden ontvangen een prachtige collectie mciin c Casliallou § alsmede oen ruime sorteering GASOENA mENTEN GASKOOKPLAïEN en GASFORNUIZEN tegen concurreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages roet succes geplaatst bij H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING ciompleot van at 180 en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter f i c Aanbevelend Firma C LOUKEI S TELEPHOON No 26 i Goudsche Ncikinricliting Dagelijks vergch verkrijgbaar M ill elke hoeveelheid I Prima kwaliteit Tafelboler V GEPASTEURISEERDE ROOMBOTER 1 1 50 per H G Keukeiiboler l iO pei R G Prima Onvervalschte Melk wordt tweemaal per dag aan huis bezorgd P HOOFTMAJX en ZOON Kleiweg GOUDA AAÏÏLEG en OITDEIIHOUD van TUIITEW STEEDS GROOTE VOORRAAD Hollandsche eii Fraiisehe Bloemen t t D Hebt U al een Lol in If groote Arnhemsche Verloting ten voor deele der Boeren Vrouwen en Kinderen in de Z A Republieken Trekkug zonder uitstel op de 369 Staatsloterij Prijs per lot Een Gulden iste prijs EQUIPAGE compleet bespannen met 2 PAARDEN ter waarde van f nooo 2de prijs DOGUART compleet bespannen met PAARD ter waarde van 1000 3do prijs Compleet SALON AMEUBLEMENT ter waarde van f 400 Voorts i prijzen elk ter waarde van I MO tS prijzen elk ter waarde van f ISk Verder prijzen van f 100 van OO van I M van f ti enz enz Totaal Si prUoe Loten verkrijgbaar bij de depöthouders LOUIS BISSCHOP 8 WIJNGAARDEN B L RAASTROP W vin BOKKUM J T SWARTSENBURG en A JONGENEELte Gouda on G VISSER te Waddimveen of worden franco toegezonden na ontvangstvan postw of postz 1 lot 4 f 1 11 loten ft f 10 door de ondernemers B S IJDKRS Sl Co Beekutraat Arnhem Trekking 17 Maart a s Het in den handel brengen der Koninklijke K rooneieren werd reeds door Gestichten en instellingetf als een weldaad erkend doordat zü bij een geregeld gebruik veel voordeeliger zyn io I pri s terwijl de kwaliteit steeds puik best ia B irma K DE BOER Jr Alkmaar Vertegenwoordiger te GOUDA P O DBH BROEDMH Jr Zeugestraat EENI3BEF0T7ANTIEB Dien wunlt verzocht op t VEItK te letten UIT UET MaOUIJN tan M IIAVEIVSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden a ele rerd m verzegelde pakjes van ttyV iwee en een half en een Ned ont met vermelding vao Nommer e £ Prys voorzien van Devenataantf Merk volgens de Wet gedepooeerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BREEBAART Lz P P SOOS TIKNDEWEG 59 Bericht de ONTVANGST van een prachtige Collectie ALBOID rcrzilvd CD verDikkeidBIIITTANNUIieTAilL Petroleum Kachels TH E f Warmoesstraat 1 7 119 h Mm Dwfl Thff bpspaart 25 om hare vele tannine jdia te en 15 f in prijs vcrgelek ïn tiij andere Tlieesoorlen EeneeilepelSODEXzal beter ToMoen dan 1 4 Kilo gewone DEX zal in deo regel i 4KilogewoiieSod 5 t TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 1 Maart 1902 Uitslag van het examen voor de Rflksnormaal eeen alhier Toegelaten tot de 1ste Klasse ign de meisjes S den Oudsten P W J Muller S H Brinkman J J ö Blok A VV Dijksman J H Verkaaik A E H v d Horst H Sprngt en A E P van Kampen Ën de jongens H C Visser H M Eraeis H F Spruijt P J Mourits J V Spongen en Tb G F Zitving De waarneming der lessen in het Hoogdnitsch aan de rps h b s gedurende de vacatnreScbolte is opgedragen aan de heeren R Luitjens te s Gravenhage en P Hannik te Rotterdam In de plaats van Ds J Ternooy Apèl te Alkmaar zal morgen Zondag voor ié Rem Genïeente alhier optreden Ds B W Colenbrander rustend predikant te s Gravenbage Aan de leden der Volksleeszaal wardt kennis gegeven dat de afdracht dir contributie voor hot Ude kwartaal kan geschieden op Zondagavond Dinsdagavond en Zaterdagavond Ook worden niet leden er attent op gemaakt dat de wet op de leerplicht weder verkrggbaar is gesteld k 3 cents In de Volksgaarkeuken werden gedurende Februari 1902 uitgegeven in de eetzaal 3095 halve portion soep groenten en aardappelen en 131 heele portion vleescb Afgehaald werden 2118 halve portion soep aardappelen en groenten en 50 heele portien ïleesch In 1901 werden gedurende dezelfde maand uitgegeven in de eetzaal 2006 halve portien soep aardappelen en groenten en 284 heele portien vleescb Afgehaald werdei 1220 halve portien soep aardappelen en groenten en 28 heele portien vleescb Aan bet postkantoor te Gonda en do daaronder ressorteerende holpkantoren werd gedurende de maand Februari 1902 in de Rpspostspaarbank ingelegd f 18078 41 en terugbetaald f 16688 49i Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt bet nummer 9079 Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand Februarihet volgende resultaat n Febr 6 4 permang kalicns per 1000 cc 22 9 4 Gisteren slaagde te s Gravenbage voor bet examen nuttige handwerken o a de dames B A van Dokknm Boskoop C N Ketel en G M J Eialto telden te Moordrecht LAKOB EniOKWBiDB Do boor N van Oosterhout hoofd der openbare lag school alhier is als zoodanig benoemd te Leiderdorp Bero Ambaoht Voor de afdeeling BergAmbacht en omstreken der Hollandsche Maatschappij van landbouw trad in bare vergadering van Woensdag den 26 Februari op de heer Bos zuivelconsnient der provincie ZnidHoUand Als punt van behandeling was gekozen Voedering van melkvee Op eenvoudige en leerzaam wg ze werden tal van voedingsstoffen behandeld en werden verschillende op het voedingspunt door de aanwezigen gedane vragen beantwoord De opkomst liet belaas te wenschen over Na afloop der bespreking werd de jaariykscbe verloting der afdeeling gehouden een viertal prijzen een thermometer weegschaal hakmes en 2 eenden werden getrokken door de hoeren D Oskam Hoytema van Konijnenburg J P MabIstedO Jr en J Hoogenboezem De heer J P Mahlslede Sr voorzitter der afdeeling bracht den heer Bos namens de aanwezigen een woord van dank toe Papekoi Woensdag had de begrafenis plaats van den alhier zoo jammerlijk om het leven gekomen wisselwachter P Vermeer Als een bewgs hoe geacht Vermeer ook bil zijne mede beambten was bljikt wel uit het feit dat deze zün stoffelgk overschot per lijkwagen op hunne kosten naar de algemeene begraafplaats te Oudewater hebben doen vervoeren Behalve verscheidene geemploijeerden vnn het spoorwegpersoneel waren op bet kerkhof mede tegenwoordig de heeren V H M Doorman burgemeester en J T N Has sley siationchef Aan do groeve herdacht Ds F A v d Heijden predikant der Gereformocrde lemeonte in gevoelvolle woorden deze noodlottige gebeurtenis Rbkuwijk Door den heer A Heij Gz en een groot aantal vjoista ingezetenen dezer gemeente is aan den raad eën adres gericht waarby zij verzoeken dat de gemeenteraad bet initiatief zal nemen tot het bijeenroepen eener vergadering van de vertegenwoordigers der verschillende polderbesturen en van de voornaamste ingelanden of ingezetenen en tevens in overweging gegeven bij de voorgestelde bijeenkomst uit te noodigen de boeren afgevaardigden voor Bodegraven en Gouda ter Staten Generaal zoomedo den ingenieur van Rijnland den heer Van Dissel of zooveel meer personen als de raad zal oordeelen goed en nuttig te zyn om het doel een algemeen adres te ontwerpen aan Z Ex den Ministor van Waterstaat van de voor de droogmaking der plassen in deze gemeente noodige subsidie te bereiken Op dit adres heeft de raad met algemeene stemmen besloten in beginsel aan het verzoek van adressanten te voldoen INGEZONDEN Aan alle vrienden en vriendinnen van den arbeid der gemeentezusters in Gonda Gij weet allen dat die arbeid op het punt is een groote verandering te ondergaan Hg gaat zich uitbreiden en de zusters gaan verhuizen grooter wonen In verband met die verandering hebben eenige dames hier ter stede een plannetje ontworpen waarvoor zjj dringend uw steun noodig hebben Wat is dat plan f Wie zijn die dames f Dat blijven open vragen tot gjj goed bestudeetd hebt de circulaire die U in den loop dezer week zal worden bezorgd Laat haar dan niet ongelezen Al wat gg eigenlijk toch wel graag weten wil dat staat er in en als g j de circulaire maar goed leest helpt gg zeker I Postkantoor Gouda Lijst der onbekende en geweigerde brieven en brielkaarten gedurende de tweede helft der maand Febraari te Gouda ter post bezorgd Onbekende brieven Binnenland Nachtegaal Waddingsveen van der Kruif Woerden J Boeima Kampen W F Molema f Mej van Wieringen Alphen Eön Mej Jungerins Rotterdam F A SchrSder Utrecht 2 stuks Mevr Harting utrecht J V d Berg Amsterdam Onbekende brieven Bniteultuid Lowie Kromstammenee Antwerpen A S Schiebroek Bruxelles E Timmermans Anvers Geweigerde brieven Lever Brothers Limited Rotterdam Samuel Hekscher Hamburg Onbekende briefkaarten P Nieuwendaal Utrecht H VVolfers EatterdKm Geweigerde briefkaarten Mej r C V Roon Cnlenborg Gouda 1 jMaart 1902 De Directeur M C HËNNEQUIN GEVONDEN VOORWERPEN In do maand Februari 1902 ijn aan het bureau vuii politie gedeponeerde 1 zakmes 1 fanlaisioarraband en eenige sleutels Voorts z n te bevragen 1 blauwe werkmanskiel by H Akkerman Boeickado 232 1 knipmes bü D de Jong Boek kade 132 1 rozenkrans b i Zevenhoven Bloemendaal 120 1 tafellakon bg J de Weger Geuzenstraat 79 1 bruine jverkkiol inh 1 zakboekje bg A Oosterom Jan Filipblaan 382 1 grauwe eend bü P don Hertog Turfmarkt 68 1 wlvcrcn broche bestaande uit 3 Zeouwsche knoopjes bij L J Boegheim Jan V d Hegdeiihtraat 38 1 rood liJden doek bji Jozina van der Vegt Kappenersteeg 18 1 portemonnaio met geld bg A de Jong Raam 229 1 R C kerkboek bil G Woudenborg Boomgaardstraat 66 I buitenkast van een zilv horloge bg F Scheepbouwer Bogen 115 1 zilveren broche bestaande uit de letter M by A C Verschnt Doelesteeg 257 1 bloedkoralen oorbellotje bg M de Hoop Boele iade 227 1 haarkam bg C H G Visser Varkcnmarkt 224a 1 oorbellette met wit steentje by D de Bruin LemdnIsteeg 171 1 jaartallenboekje by W V d Laan St Anthonieklooster 122 3 planken bg G Kramp Genzenstraat 16a 1 portemonnaio met geld bg J G Bik Groeneweg 227 1 werktaschje met nikkelen sluiting inhoudende borduurwerk by T J van der Pool Boschweg 571 1 zwarte omslagdoek bg C Knor Achter de Viscbmarkt 111 1 witte wollen want bg W H Prinsenberg Groeneweg 212 1 bronzen medaille Voor trouwe dienst by W A Boere Boelekade 101 1 paar wanten bg U Slegt Nieuwe Haven 27 1 zilveren armband bg A Verschoor Varkenmarkt 221 1 paar handschoenen bg W G SchnIzSt Anthfniestraat 139 1 roode sabelkwast by Jacoba de Jong Lange Dwarsstraat 162 1 knipmes by C M van den Bosch Peperstraat 233a 1 handschoen by C W Rungo Gonwe 101 1 schortje schaar en speldekns en bg A J Hester Bloemendaal 152n 1 hamer bg A J Beusekamp Hoogstraat 107 1 zilveren armband met bedelpenningen bg L Sanders Houtmansgracht 261a 1 gouden ring met steentje hg J Terlouw Walesteeg 75 1 zilveren ring met goud plaatje bg Vermy Lange Tiendeweg 69 1 kinderportemonnaie by G van der Wolf Kleiweg 33 1 fantaisie broche bg J van Thiol Varkenmarkt 356 1 knipmes bg W C Swanink Spoorstraat 21 1 portemonnaie met geld enz bg F Beaumont Keizerstraat lila 1 rozenkrans bg J L van Eyk Crabethstraat 225 1 notitieboekje bg Woerlee Turfmarkt 17 1 lederen kokertje met rozenkrans hg J de Koster Boelekado 181 en 1 geel geverfde kruiwagen door S Schiehoek Komgnsteeg r Gonda 1 Maart 1092 De Commissaris van Politie W N VA GARDEEEN VERSCHEIDENHEID Verschenen is het manifest en de beginselverklaring van de vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit Op drie plaatsen van ons land is met het werk begonnen in Bussum 1898 Blaricum 1899 en Luntoren 1900 terwyi nog bericht is ontvangen omtrent de vierde kolonie van Groningers waarvoor reeds grond is gekocht te Midlaren Drente In Wormerveer is door een groep het phn gevormd eerst een coöperatie te vormen en uit de winsten daarvan en uit kleine wekelgksche bgdragen der leden gaandeweg de bekwaamsten en meest geschikten te laten koloniseeren in biyvende samenwerking met do verbruikscoilperatio In Friesland is een groep bekwame landbouwers die maar op wat kapitaal wachten om terstond met den graanbouw to beginnen en zich bij de vereeniging aan te sluiten Door armoede gedwongen ging te Wouw eene vrouw hout sprokkelen Zg liet baar driejarig kind alleen te huis by den Kaard waarvan bet vuur bgna uit was Toen zjj echter terugkoerdo lag de kleine voorover in do gloeiende asch en was geheel met brandwonden overdekt De geneesheer heeft bet kind niet in bet leven Jcuunen houden na vrcoselgk Igdeu stierf hot denzelfden dag Do echtuliodon G B en O H te Bellen die reeds eenige dagen gescheiden leefden ontmoetten elkaar in de woning van do vrouw mOtder Da ontmoeting scheen niet naar den zin v U moeder en vrouw to zgn althans de ir an werd met een scheermes door de vrouwen zoo toegetakeld dat onmiddellgk geneeskundige hulp moest worden ingeroepen Toch bezat hy de kracht nog om een 25 tal ruiten in de woning van zgn schoonmama in te gooien In Spanje zyn de Guadalquivir de Jncar do Huecal de Enares en andere rivierenbuiten bare oevers getreden on hebben hetland over een groote uitgestrektheid overstroomd t Te Budapest is een artillerist gearresteerd terwyi hg valsche kroonstnkken wisselde Een onderzoek bracht aan het licht dat in een werkplaats van de artillerie kazerne de valsche stokken werden gemaakt die in omloop gebracht werden door 2 soldaten en hun meisje De verdachten zyn gearresteerd Een hevige brand heeft nabg Belfort een groote spinnerg in de asch gelegd De schade beloopt 2 50 J 0fX francs De brand is ontstaan door bet warmloopen van een weefstoel 250 Arbeiders zgn door den brand zonder work Miss Stone de Amerikaansche zendelinge die maandenlang door Bnigaarsche roevers gevangen gehouden en dezer dagen ia vrijheid gesteld is beeft van een uitgeversHrma te New York het verzoek ontvangen tegen betaling van 5 000 dollars een artikel te schrgven waarin de hoofdzaken van haar gevangenschap worden medegedeeld Een concurreerende firma bood haar 10 000 dollars oor een dergelgk artikel on een Amerikaansche impressario wil haar 1 0 0 0 dollars betalen als zy een tournee door de voornaamste steden van de Vereenigde Staten wil maken Het Engelsche blad Pin News van 26 dezer neemt zonder eenig protest een schrgven op waarin de leden der Londensche Beurs die altgd bekend waren wegens bun bereidwilligheid om edelmoedig bg te dragen tot een waardig plan worden aangespoord 10 000 pd 8t byeen te brengen en uit te loven voor de Tommies die Steyn Botha en De Wet mochten weten te vangen En als de National Scouts dat zyn de nu in Engelschen dienst getreden Boeren de gelukkige vangers zgn moet die eereprgs verdubbeld worden Geiyk beroep wordt gedaan op de provinciale beurzen en op het publiek in t algemeen