Goudsche Courant, woensdag 5 maart 1902

Woftnsdag 5 Maart 1002 40ste Jaargang So 8740 mimm mum IMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telermn No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advei tentiën tot 1 uur des midd teler iiii Ml j De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Ondergeteekende beveelt zich beleefd dan oor de levering van lEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderljjke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlingd met bylevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 HoUandsche AJUmTMaUAlH Drinkt uitsluitend Per 6 ons Slof eii grove Thee 45 55 et Ontbül Carof 65 aniid laK 75 ExlraflneCh ConpllieelüO Alleen verkrjjgbaar by P H 7 vak WANKUM Oosthaven B 17 Thiiny i Wondirb liim iu do goUeele wereld bokttml en eroumd Onovertrolfert mitlctel tegen allo U O r 8 1 L o II K l e i e r Maagziekten enz lu en 1ig f oowel u b ook uitwendig iii bijua iiUe ioktegovttUen met good gevolg J n te wuiidon l rUs per flacon f I 1 iwr post 1 1 1 thimfi Woadtnalf bezit een alsnog ongekoude gouocakracb en lieihame werking Mankt nioeatnl elke pijnlijke en gevaarvolle operntMJ guliool overbodig Met deze zalf word m U aar ouA Voor oug iieesli k rebondeil beengezwel en onlanKs een bijna 123 jaar kankeriydeu nenezen lirouiii genezing en verzachling der pijnen bij wonden ontutekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nedertnnd Apotbek r IIKNIII S4 l EKi Rokni 8 Amstorduin Witr geeodciiAt El bcutelleiiifllKlircotEuin dleSchutzeDftpatbeke du A IHIEHKY n Pnetodi bel llobitKh Ontemiob Odieve pr ii ectm te outbicden bij bel Centrael l ep4t Ssuder Kokin 8 Amiterdam Wie zeker zyn wii d Eclitg EfKel CftCao te ontvangoQ tesaniengeslsld en na vela prijefu iiüi gen m den handsl gekomen ondei den ntam des utvinders Dr Miohaalik vemardigd p i best machine in het wereldberoBind 6tabUiasem nt van OeblJ StoUvarolc ia Keulen ilscht J rT12ic 2acIli Cikel Cacao In Tierkanfen bosaen Deea Sikel Cacao is mtt melk gekookt een ungename gezonda drank voor d lykHih gebruik een h i theelepel vaa t poeder voor een kop Chocolate Als goneeekraobtige drank by nd ran diarrbee akiciits met water t gebruiken Terkrngbsar by de TomuamsK H 1 Apotbeksrs ent Vi Ko K pr nm a f 1 80 o 0 90 0 a35 fty QeneraalTsrtegenwuordiger et Hed r and Julius MananMwIt 4a iitordam Kolvcistraat 10 1 Keilt Zeeuwsch rarwébrooii cent dé K O bii A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Hit tmM onnhiilelrkM i p MlIkaIykit roetniU4delvoiirHnr en vooral damai en Klndertchoenwerk Il de Appretuur van C M Mllllcr Ca f Itrlla Beillll Str 14 Men lette oed op neaat en fabrteksmerk Giei n Kinkhoest tieen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en lieelaandoenin r binnen den kortst mogelöken tyd te doen genezen neemt onmiddelljk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Bruiven Borst lionigExtract at E L I A M T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM Sm H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b Firma WoLFjr £ Co WesthiSVen 198 Gouda D M1KB1E8 Kleiweg E 100 iouda E Ö VAN MILÜ Veerstal f 12 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE NieumrkerkadlJKl A N van ZESiJEN ScAoon wren J Th TOKKEN Bo op B WIJK Oudetumn A 8CHEEB Haattrechl P W v EDE OudewaUr K vas dbï HEIJDEN Ite lümwijk P v d 8PKK MoermpelU l v D STAB Waddimmen Wed HOLST WaddiTiQmeen M KOLKMAN Waddingmeen P A uB GllOOT Oudenater D A DB JONtfH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKEB te BenKhop T et groote aantal zenuwkwalen nog bteedit alle mlddelnn door de madliclie wetoniohip aaneewcDd Eerst aan dan nlanwao tUd komt da eer toe dat zIJ door hat vebrnik maken van den aanyoiiaintan weg nsMalIJk Unu da knid i on d nrlLdlng opgedaMi lo mh HMailce prabtijk l o r wsMchlns vnn li t fd umniil per BC wardleBdaart seMklkte Uff nd rd bald nnMdcillUkmtn hst enuw KCBtel medegedvcld Het dme ganaeBwlJM warden werkelijk lohltt reade rMOltatan rarkragaa es lU maalt looveel opguif dat van aan door dan nitvlnder gaatbrtnn var a I rOVËR ZENUWLIJDEN en BEROERTE I hare voorkanlafl an geaailne blnnm kart U d reada da tlla dnk vei lieoen ie Dit boekje bevat niel allemi vor bet gravta pnbItek ierataanbara verfcUringen omtrent bet weien der nianwera therapie en da daanueda Eelfi Iu wanbopige Eevatlen varkregau uitweiking maar ook vindt men daarin watanaobappelijke ver haiirtilitigen alt de medlache bladen die aan desegeneeswUia gawUdcUn Eoomede areohrift van till vttD getnij Bobrlfteo van booggeplaatite Ktnaeeknndigen ondar welke P Nialiro mad dr proreiior II dB polykllniek t Parl i fge HauBemont 10 Slerngraber mad dr praktlaaaread ganaiehaar aan hei krank tlnnlg n oeitlcht de Charenton Sanllltirath Dr Cohn te Stettin Broiimann med dr arrend art talohlmgen Dr P Ferettier geneeiheer direotsur vaa hel hoipitaal te Agen Gehelnrath Dr SoheHni kaateel QutGHfela Bad Ertii Onnet med dr geneeiheer dlrtalflur der B l no therapeulliohe InriohMng voor lanuwlijdori te Parija rirfi St Henori 334 Conaul ven Atctienbaoli med dr te Corfu Dr Buibaah arrond arte de Zirknitz Ober eiabttrit Jeohl mod dr te Weenen Dr C tlongavel te La Farrièra Eura lid vaa daa CanaaJI Central d tiyglèna et do anté In Frankrijk en vole undereu Aan Bllnn wier Kenawicentcl moer or minder nK ds ii Is af aan aogenKniHdc uawaehllKlield lijden waarvan dekenteekenen tijn ebronlioha hoofdplta mlgralnadohala boef Jn blo dandrBng ernola prikkelbaarheid gejaagdheid ilapelooaheld llohamalijka oaraat n enbahagalljka tae nd verder atla xfeken dia door beroerte getroffas waidan n nog HJden uui de gtvolgan dMiran looaleiverlaminlnpen onvarmogen tot apreken rware tongval noelalllk llkkin illjniald dar lawMohtanmal voorldurend pijn plaitsellfka zwakte venwakklng van gahengen mi ilj die reada ondar ganeeakandlga behandeling geweeHt zijn maar door da bekej de middelen ali ntbondingtan b koQdwaterknnr wrilvnn elcrtrieceren atoomlooi of zeebadcn geen genealng of leniging hnnnM kwaal gevonden heblieb en ten alotte tlJ die vreea voelen v r beroerte att daartoe raden babban wegena vereallijneelen ale zloh aanhotidend angitlg voflian verdoovinp In kat haafl hoordplla mat duliBlIgliBid fllkkennaen en donker worden voor do oogen drukkende pijn onder hel vaarfaaafd aalilag In M ooran kat voo wan kriebeling in en Itat alaptn van handen en voeten un al deae drla oatMOTiU van KeuawlIJderx als ook aan jongs molejei llldende aan bttaktinht en kraelrtelootheld ooE aa gezonde lelfs aan jonge larionen die veel met het hoofd werk n on fceeatetijke reactie willen voorkomen wordt dringend aan garad in zich het boven varmelde weikjoaan tencbaffen hetwnlk op aanvrage koilelooa enfranoo ver n wordt door TAmNterdnin door SI CXRDAN ék Co Helllreweg 43 I Rotterdam F E vaifBAWBlIf KOLFP Apot onden wordt door j vtreeuT liOnkY a HÖKTÓV Ondeir aNirbr dë GMrdbrag F lö Op de longBte hygienniach medioiuaie tHntoonatelHng te de lii Wi l W daar da Undianha Jorlj wier de filteren l lAil r Hohranml pöthekér K4rte Hoofiteag i WelUvmWna acba jenaa Hebt Ij al een Lol gropte Arnherasche Verloting ten voorder Boeren Vrouwen en Kinderen in de 9 9 9 in f leele Z A Republieken Trskkr g zonder uitstel op de 359 Staatsloterij I l rijs per lot Ken Gulden Iste prijs EQUIPAÖE compleet bespannen met 2 PAARDEN ter vaarde van f aooo 2de prijs DOtjCART compleet bespannen met PAARD ter waarde van f 1000 3de prijs Compleet SAIiON AMEUBLEMENT ter waarde van f 400 Voorts S prijzen elk ter waarde van f tSO tS piijzen elk tor waarde van t t8S Verder prijken van I lOO van f OO van f SO van t TS enzÉenz Totaal SËX Loten verkrijgbaar bi de depOthoadors LOUIS BISSCHOP S WIJNGAARDEN B L RAASTROP W van BOKKUM J T SW ARTSENBURG en A JONGENEEL te Gouda en G VISSER te Waddinxveen of worden franco toegezonden na ontvangst van postw of postS 1 lot k t 1 11 loten k f 10 door de ondernemers B S IJÜKttS Sl Co I Beekêtraat Arnhem Trekking 17 Maart a s SgS Patent H Stollen inintrln fff SSML nr glim luWct m ritnitni ï rruttgof ftit Atilau leUêdtimi tuerihtoiten yachahmungfn geiriMn Uw taufi déhtr unura utetê mharfen H StoUmi iHie twi una Jlrael Mar In tttlohan eitwhandluniM toMii uaaarPlakat WH nabanatatmü auagêtiingt m jFEANSCHE ST00MVEE7 N ekemlscie ffasscberlj UB j in Ki iiUhaae ttotfenJam liebrevHtacrJ do r 2 u i der Belgm Hoofddepót voor GOUDA d ü H G TBIJSBI3RG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het stoomeu en verren tmJ alle Ueeren en Dameagarderoben nlsooV alU Kindergoederen Speciale inrichting voor hr atoom n vu plnche mant l8 veeren bont 2 Goidgnen taielkleeden enz worden our nienwate en laat methode leverfd ÊlsïËPÖmïit neu wordt verzocht op t HEKK te lettek DIT HÏT MiOlZlJllI VAH II KAVËNSWAAY ZONEN OORINCH£H Deze TBEËEN worden afgeU rerd in verzegelde pakjea van twee en een half en een Ned 6 met vermelding van Nommer 1 jPrflB voorzien van nevenataai jMerk volgens de Wet gedepol neerd Zich tot de uitvoering van eerde orders aanbevelende J C BIJ voorheen J BEEEBAART Lï Nlenw onoveriroflcn Prof Dr Liebora wolbekoiiil ÜKDV EBACBT Unilj Alleeii Mbt nut Fibrlcbnnrli tot voortdurende radicale en tekere genezing van alle zelf de meest hardnekkige xenuw itlekteiit vooral ontstaan doorj aldwalingen op jeugdigen leeftjllf Tolale i enezing van elke zwakte B1AI tdcht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagp n slechte apyavertering Onvermogen Tmpotenz Pollutions enz Uitvoerige prospectussen i r ji cr f eich H 1 fl 1 1 3i dubbels lefdi Opulral Depêl Matth t d VoRte Z ltbommiil ü pülT M Oléban k Co Eottordsm 1 Haspel B Gravenhage i llatraiaaDS de Joag J Czn Eotterdaoi Wollf t Oa Souda on bü alle drogisten VerlicMings Magazijal IN HET D Avoii4§ler DUBBELE BUURT ziJn heden ontvangen een prachtige collecti Wlenwe € a8lliall His alsmede een mime sorteering GAS0ENA4 MENTEN GASKOOKPLATEN en GAS FORNUIZEN tegen concnrreerende prijzoftj Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met sncces geplaatst bij H H Winkelieti hier ter stede Denkt aan het groote genot van eel BADINRICHTING compleet van af f 80 en booger Minzaam aanbevelend M iH VAN imi TELEF 117 Gasfitter VAN BlOMMESTLIM S i K 1 proufunflerVindelijk ds BESTc i Ol cmen ONSCHADt Ml AfELOCORNMO I r Gouda Drdk iin A BBINKMAN Zn Blv ISGi VI G ÏNlRICHTlNGEN WSI KE KVAAR SCHADh OF HlNnER KUNNLN VBROOR AKEH BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de arit 6 en 7 der Hinilerwet Brengen tel algeineene kennis dat op de Serretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van lie firma L P Hoogendijk te iouvla om vergunning tot oprichlmg eener ballenkokenj m het perceel gelegen aan den Kleiweg wijk E no a6 Kadastraal l ekend Sectie C no 2456 Dat op Dinsdag den 18 Maart 1902 dcb namiddagt ten i 1 ure op liet Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 4 Maart 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Opkomst van Zeemiliciens der lichting 1900 Ue BURÜEMEESTER van Gouda roept bij deze op den Zeemihcien verlofganger der lichting 1900 WILLEM VA D R WAL opi Kich op Donderdag 3 April 1902 deb voormiddags vóór 12 uur te melden aan boord van Hr Mb Dufa te Amsterdam gekleed in uniform en voorzien van de kooigoederen bi vertrek met groot verlof medegenomen en van zijn zakboekje en verloipas teneinde gedurende vijt wekeji in werkelijken dienst te worden gesteld Gouda den 3 Maart 1902 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bultenlandscb üverzicbl Lord Kitchener seiut nit Pretoria Kolonel Anderson die het bevel voerde over Von Donop s konvooi is met olficieren en 246 man te Krao an aangekomen Volgens de onoIScieele berichten die ontvangen zyn ging bet konvooi den 2öen Februari s ochtends om 4 nor opweg Het werd aangevallen terwijl het nog donker was ongeveer 16 K M van Klerksdorp De kanonnen en de pompom die met de infanterie aan het hoold der colonne trokken dreven den vüand na een scherp gevecht tetog FEVILLETOIM DE TWEE DITEBm 16 Nog glimlachend wanneer zij elkander ontmoetten nog vriendelijk wanneer zij met elkander apraken scheen Set alsof door een tooverachtige behendigheid die zells Egremont uit het veld sloeg dat hunne ontmoetingen dagelijks zeldzamer werden en de gelegenheden om met elkander te spreken voortdurend minder Aan het eind van het seizoen koos Lady Arabella uit eene talnjke schaar bewonderaars met gelijke aanspraken een jongen pair met een groot vermogen van den ouden adel eene omstandigheid die de bruid veel genoegen deed daar haar grootvader slechts OostIndibch direkteur geweest was Deze ongelukkige lietde van Charles Egremont en de pijnlijke omstandigheden en gevolgen was die eerste schok in het leven die wij allen gevoelen die ons het eerst aan het denken brengt Wij hebben allen die ontmoedigende ramp onder vonden wanneer voor het eerst de illusien verdwijnen en onze telciftrgestelde verbeelding of onM gekwetste ijdelheid doet ons het cerat inzien dat WIJ nog onfeilbaar noch onweerstaanbaar zijn Gelukkig is de tijd der jeugd voor de eerste lessen der ervaring bestemd en hoe bitter en onverdraaglijk ook die eerste wonde aan ons Het konvooi hervatte zgn tocht maar een tweede aanval werd gedaan waurby de vijand tot op 90 M naderde Hy slaagde er in eenige wagens op hol te brengen maar de infanterie verdreef hem Deze gevechten hadden twee uur geduurd Het konvooi ging weer langzaam op weg Toen werd de achterhoede door een talrgke vijand aangevallen Men vroeg om daar ooii kanon te mogen hebben Op dat oogenblik stormde de vijand stoutmoedig en plaatste zich tusschen de macht op den linkervleu gel en bet konvooi Ue muilezels sloegen in alle richtingen op hol de infanterie in verwarring brengende Do vyand maakte daarvan gebruik om de verstrooide deelen van liet geleide eronder te ryden Alle berichten gewagen van bet dapper vecliten van do troepen ruim twee aar lang en intuaschen verschoten de kanonnen en de pompon het grootste doei van hun munitie Tweehonderd man bereden troepen kwamen nit Klerksdorp maar werden in toom gehoudendoor een troepenmacht van den vyand De geheele macht der Boeren wordt geschat tuaschen de 1200 en 1700 man snel nit byna alle commando s van West Transvaal samengetrokken De commandanten de la Rey Kemp Oelliers en Lommer waren tegenwoordig Men zegt dat Lemmer gesneuveld is Kitchener seinde giékVen uit Pretoria Do uitkomsten van de krygsverrichtingen in de afgeloopen week zyn dat 69 boeren gesneuveld 15 gewond en 903 gevangen gemaakt zyn 105 bobben zich overgegeven en er zyn 1034 geweren genomen De kolonnes van Kekewich en Grenfell zetten do la Key s stryd macht na die zich verstrooid moet hebben Methnon is met een kolonne nit Vrgburg opgebroken in de richting van Lichtenburg om te trachten den vuand den pas af te snyden De voerloopige verkiezingastryd in België begint zich meer eü meer te laten voelen over eenige weken zullen de definitieve candidaturen der verschillende partyen worden bekend gemaakt Onder de clericalen heerscht groote verdeeldheid op dit oogenblik doch gelyk steeds aan den vooravond van den veldslag zal de eendracht wel weer hersteld worden Men zal inzien dat de inzet voor dezen veldslag belangryk ia en dat het voortbestaan der meerderheid er van afhangen kan Inderdaad is de clericale meerderheid in de Kamer slechts twintig stemmen Eene verplaatsing van 11 stemmen gevoel toegebracht wezen moge de vungen kracht j van het jonge leven houdt ong staande Onze eerete verlenenheid ia gewoonlijk aanleiding tot onze eerste reis Teleurstelling vereischt verandering van lucht wanhoop verandering van omgeving Egremont verliet 7ijn land met het plan nooit w r terug te keeren en keerde na eene afwezigheid van anderhalf jaar weder als een veel wijzer man Daar hij Engeland in eene ernstige stemming verlaten had tn reeds vnj wat van de grootere en kleinere genoegens des levens gesmaakt had was hij juiat zeer geschikt om op ie merken te onderzoeken en na te denken De nieuwe zaken die hem omringden vergrootten zijne kennis hij ontmoette wut eigenlijk het voornaamste voordeel van het reizen is merkwaardige mannen wier gesprekken zijn bhk verruimden en zijn gemoed openden En die was waard geopend te worden Hij begon eene kracht te gevoelen die hem vroeger niet bekend was geweest zijne ontwaakie iieuwsgierigh id bracht hem aan het onderzoeken en het lezen hij ontdekte dat toen hij zich verbeeldde dat zijne opvoeding voltooid was t eigenlijk nog met eens begonnen was en dat hij hoewel Inj eene openbare school en eene uni versiteit had be xjcht eigenlijk niets wist Te gevoelen dat men onwetend is is reeds eene groote schrede op den weg der kennis Het stelsel van bijzondere manieren en bijzondere gevoelens waarin hij was geboren en grootgebracht begon te waggelen voor een zich ontwikkelend verstand en eene zich uitbreidende kennis de aangeboren edelmoedigheid zijns harten deinsde terug voor een terugkeeren totdat leven van aanmatiging zal das voldoende zyn om hot knbinet om ver te werpen De Standard bevat een telegram uit Brussel waarin na een koite medodeeling van den tekst der overeenkomst door den correspondent wordt gezegd In een byzonder artikel belooft de Engelscho Regeering geen bescherming te vorleenen aan suiker ingevoerd uit de Engelsche kolouién dientengevolge zal de continentale suiker niet worden verdrongen door de koloniale Dit is een Engelsche concessie van groote beteekeiiis De conventie zal waarschyntyk heden worden geteekend Da gedelegeerden van Frankryk Duitschland en Oostenryk Hongarye vreezen dat hunne parlementen do conventie uilen verwerpen De Belgische Regeering beschoawt die vrees ils gerechtvaardigd De correspondent der Daily Mail verw icht dat onder den druk der Regeering der atiflcatic verzekerd zal zyn In 1903 moet do Ryksdag vernieuwd worden Hot mandaat don leden geschonken is dan verstroken I5n het zal zegt het Berl Tageblatt de taak van alle vrijzinnige rtyen zyn om te zorgen dat de nieuwe verliezlngen f laats hebbeli onder do leus Handelsverdragen of protectie Onder die leuze zegt het blad raag men verwachten dat een groote meerderheid tegen protectie zal worden gekozen Voor den heer Von Biilow zou dan de heftige oppositie der agrariös een voordeel kunnen zyn De vreerade mogendheden hebben gezien met welke mooilykhoden de Rykskanaelier te kampen heeft om de door hem voorgestelde gemiddelde taiieven die toch nog een belangryke verhooging der invoerrechten vormen te doen aannemen En zy zullen daarom als het hun werkelyk te doen is om handelsverdragen te sluiten rekening houden met dezen toestand en niet al te veeleischend zyn Zoo zal dan wat de Bond der Landwirtbe wil tenslotte blpen een deel der kracht te zyn die het kwade wenscbt en daardoor het goode tot stand brengt spot het Tageblatt De Russische minister van onderwys heeft een officieele bekendn aking in het regeeringsorgaan doen opnemen waaruit blykt dat in de afgeloopen maand zeer ernstige stadontenongeregeldheden hfbben plaats gevonden aan en koelheid waaraan zoowel sympathie als werkelijke grootheid ontbrak tn de vroege lente van 1837 tnid Egremont weer op in de wereld waarin hij cenb had geschitterd en waarvan hij eens gedacht had dat zij alles in haren kring bevatte dat den raensch belang kon inboezemen of bezighouden Ztjae moeder verheugd dat zij hem wederom onder haar dak had had eene lang bestaande koelheid tubschen hem en zijn oudsten broeder verwijderd zgne vroï ere kenniss en groetten hem hartelijk en stelden hom voor aan de nieuwe helden die gedurende zijn afwezigtieid waren voor den dag ge komen OogenschijnUjk was Egremont niel ongenegen al was het dan ook zonder voorliefde dezelfde loopbaan van vroeger te volgen Hij bezocht bijeenkomsten en bracht zijn tijd door in sociétielen reed in het park en ging naar de opera Maar er bcbtond dit verschil tusschen zijn leven voor en na zijn reizen hij was zich nu bewust dat hy behoefte had aan een ol ander doel en hij dacht steeds na over hetgeen hem te doen stond zonder nog te weten wat te doen Misschien was het deze behoefte aan opwekking en aansporing die hem weder na r de renbaan voerde al kan het ook zijn dat hij slechts afleiding wilde zoeken Het was eene bezigheid die hem wezenlijker toescheen dan het salonleven vol gemaaktheid verkeerde denkbeelden en gekunstelde hartstocht Maar wat ook de dnjtveer eweest moge zijn Egremont was zeker niet weimg belangstellend m de Perby wedrennen en ofschoon hij volstrekt Qjet onbekend was met de geheimen der renbaan de universiteit te Moskou De politie nam de meeste betoogers ongeveer 400 in getal in hechtenis zonder dat deze veel tegenstand bodan Dè in hechtenis genomen stpdenien zullen voorgoed van de universiteit worden uilgesloten behalve nog de andere straffen die hun waarschynlyk zullen worden opgelegd Het is zeer opmerkelijk dat de minister wel melding maakt van de onlusten te Moskou maar daarentegen het stilzwijgen bewaart over do veel ernstiger ongeregeldheden die in Petoisbarg Charkoff en Kieft plaats vonden In weerwil van het tractaat met Japan is men toch te Londen nog alles behalve gerust over China Vandaar de niet mooie telegrammen van de Times Uit Peking meldt dit groote blad Volgens een gerucht hebben de Russische residenten te Krim en Mookden overeenkomsten aangegaan met deTartaarscho generaals krachtens welke de Russiscbo Regeering de uitsluitende mijnrechten in beide provinciën krijgt Li Hnng Chang moet deze overeenkomsten tijdens zyn leven hebben bekrachtigd De onderhandelingen met de Russisch Chineesche bank zouden onlangs slechts voor de leus aangeknoopt zyn om de andere Mogendheden om den tuin te leiden De Chineesche Rogeering heeft geen Japansche instructeurs benoemd waartegen Dnitschland trouwens opkomt daar het beweert dat het de voorkeur heeft by het benoemen van zoodanige ambtenaren De Fortnightly Review is volstrekt niet ingenomen met het Engelsch Japanscho tractaat en zegt het Engelsche Departement van Buitenlandsche Zaken hoeft na oen tyd van lijdelijkheid een stuip van handelen gehad met het gevolg dat Engeland van zijn splendid isolation plotseling is overgegaan tot een splendid complication Een diplomatie welke Rusland geen andere hoop laat dan op een bondgenootschap mot Dnitschland waarvan het anders door instinct en om zijn belangen afkeerig is kan ten slotte wel het Japansche Ryk redden maar brengt het Engelsche in gevaar Verspreiile Berichten Fbankbur De premier heeft zich Vrydag wel danig doen gelden op het persbanket na afloop waarvan h zoo leelyk te land kwam door een ongeluk met zyn rytuig H j plaatste zich in zyn speech iynrecht tegenover alle elementen die geen party kiezen onvoorwaardelijk en volkomen vóór de Republiek en die door allerlei toevoegingen trachten had hij zulk een vertrouwen i cateld m de inlichtingen die men hem verstrekt had dat hij met 8ijn gewonen ijver eene aanzienlijke som gezet had op het p ard dat had moeten winnen maar dat toch slechtb een tweedon pnja behaalde HOÜFDSTUK VI Niettegenstaande het vertrouwen van Lady St Julians en hare uitstekende inlichtingen verbeterde de gezondheid des konings met maar toch was het de koorts niet j dan dè koorij In enkele couranten was een bericht opgenomen dat tzijne majesteit gedurende de laatste dagen licht ongesteld was geweest maar dtt werd spoedig gevolgd door eene zeer stellige verzekering dat het gehelde en lang gemaakte plan van zijne majesteit om aan de ridders der vier orden een groot feestmaal te geven weldra tot uitvoering zou komen Lady St Julians kreeg de eerste mededeehng de7er belangrijke omstandigheid het bevestigde haar oorspronkelijke overtuiging zij besloot met hare quadrille voort te gaan Egremont voor wien persoonlijk iuts belangrijks op het t spel stond ontstelde bi 4 bericht en over het ongeschokt vertrouwen van Lady St Julians Hij raadpleegde zijn moeder Lady Mamey schudde het hoold Arme vrovw zei Lady Marney zij heefl altijd ongelijk Ik weet ging rij voort terwijl zij haar vinger op haar lid legde dat prins j sterhazy heefi aangedrongen op zijne reeds lang uitgestelde mhulding als Grootkruis ridder opdat hij aan genoemd feest zou kunnen deelnemen 1 en men heeft hem medegedeeld dat het onmogelijk is daar de gezondheid van den koning het niet toelaat imrdt vtrvoigd