Goudsche Courant, zaterdag 8 maart 1902

Ifauveanlés No 8744 Maandag 10 Maart 11103 40ste Jaargang IN mimm mmmi iMeitwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Telephoon Mo 11 Beurs vau Amsterdam eler in o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranoo per M 8t 1 70 Afzonderlijke Nomniers VIJF CEI TEN Telefoon No If ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i Geen enkele maat sprak zij eene o andct ft 1 J stelling uit of h j stoof onmiddellijk op en rij kon niets anclers doen dan zich op Mvatlige wijze gewonnen te geven W rd $ vtrwlid fikn iUotkn 80 7l 8JV fiy f i SI6V 81 6 MAART NumLAKD Uart Ned W S f dilo dOo dllc 8 dito dito dito SHoiiaAi Ubl Goudl 18 l S4lTALii lnuhryTiog 188181 6 OoiTlKE Obl in papier 1808 I dito ia xtlver 1888 I PoiTtlOAL Obl net coupon 8 dilo tioket 8 87 Bduakd Obl Binaeal 18 4 4 dito Oeeoai 1880 tdito bij Kolbi 18811 4 dito by Hop 188a IIO 4 dito in goud leen 1S8S 0 dilo dilo dito 1884 6 HrAH Ferpot tchuld 1881 4 iDUlH Oepr üoor leen 18V0 4 Si Gep leening wrie D j ü Vi 80 to I Ü 078 415 114 loi uo 100 lli 118 I04V 81 Geo leenitt lerieü Zuiu AriBp V oblg 18a s Hliloo Ob i it Sell lino 0 Vmudila Obl onliep 1881 4 AwniauAK Obligation 18111 8 Ban i Aii ated laeu 18 4 8 NlD N Kir U ndeUr aand Areudib Tab Mii Ceriilioatea DeliMaatHhappij ito Am Hvpotheekb paudbr 4Vi Guit Mij der Voritenl aand b Or Hypotheekb pandbr 4Vi Nederlandifihe baak aand Ned KandelmaatMb ttito N W k Pao Hjrp b pandbr 8 Sott Hjrpotheokb pandbr 4V Utr Uypotheekb dito 4 OoariM 0 lt UoQg bank aand Huil Hypotheekbank paudb 1 AuiUKA Kqut hy potn pandb 4 Haiw L G Pr Lii n rorl 0 Ni Holl IJ 8 ioor w Mij aand Hij tol Kipl 1 St Sp aand Ned liid Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito laai duo 4 TALII Spoorirl 1887 89A Eobl 8 I0 Zuidhal Spwmij A H obl 8 I POLBH Wariebau VVeonen aand Rdu Gr Ru 8p Mü l obi 4 fialtiHba dito aand Faitowa dito aaud 5 twang Dombr dito aand 6 Kurak Ch Arx ir 8p kap obl l 100 dito dito oblig 4 Amuua Uenl Pac Sp Mg obl 8 Ohio fc Nortb W pr O r aand il8 dito dito Win 9t Pelar obl 7 140 Denrar k Hio Or Spm eert T a 40l u Ulinoii üentral obl in goud 4 lOi LouiiT k NaihTillI Oer i aand 107 Heiico N Spir Hu Iebyp a0 105 Uiii KaDias r 4pCt pref aand N York Outaiio k Weit aand 80 i Fonn dto Ohio oblig 0 8 re gon Calif Ie byp in goud 1041 I Paul Uino k lianit obl Un Pao Hoof lün ob ig 0 dito dito Lino Col la hyp 0 6 0 Ganaüa Can South Chert r aao l 04 TlH 0 Ball k Na Ie h d e O Amilerd Omnibu M aand i Eolterd TramwBKMaaH aand j NlD SUd Amiterdam aand I 101 SUd Kotturdam aand 8 10 BllQili SUd Antirerpen 1887 1 10l Slad BruBiel 1880 1081 Uk lUl 101 HoNa Theiu Eegullr Oeaalieh 4 OuiTin SUaUUanii 1800 8 K K Ooit B Cr 1880 8 Spami Slad Madrid 8 1101 Nbii V t R V A i tio l i rt Mantels Japonstoffen PELTEEIJEN in boitengewooii groote konzo van de goedkoopste tot do beste soorten Prijzen zeer concureerend D SAMSOM AI Vl liTi lTIKI ♦ De Heer en Mevrouw HEINSIUS MoHTUx geven kennis van de geboorte eeoer Dochter UouBA 7 Maart 1902 V Bevallen van eene Dochter A P VA CITTEKT HVBBR Goud a 7 Maart 19 I2 Hm bertt ooachadalirkala aa ga i oiakkalrka poaumlddal tooi Haani eft rooral damae an Xlndhraohoanwefk UdeAwmuurfanCa MIIHBr4li rfl lnlli r l4 M ilana a 4 naam a fkbrteksmtrk li HMaawtik Mriaate krV lertiMSMM wwmtere li inwe ee m VlrliyibA Ir Opentar e Aan besteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA znllen den 18 MAART 1902 des namiddags ten half twee ore bjj enkele insclirgving in het Raadhuis aldaar AANBESTEDEN a Bestek No 4fl J in twee perceelen Perceel t Het afbreken en vernieuwen van een gedeelte der Qsngen en bet bouwen van drie Aobter boven SchooUokalen van de Openbare Sobool No 3 aan de Keizersttaat te Oouda Perceel 2 Het leveren en plaatsen van bet noodlgeMeublement In deze lokalen b Bestek No 465 Het af oreken van de OuderwUzerawoning bU de Openbare Scbool No 3 aan de Keizerstraat te Oouda en betmakeu iran eenafgesloten Voorplein of Speelplaats Te verkrijgen zijn op het Stadserf Bestek No 46H met teekening é l U en bestek No 465 mot teekening il I 0 75 Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester WiMEERf Wanneer moet Ik de Siinui ifiOHe yrbrulken Wanneer gg bleeke gelaatskleur hebt bleeke lippen bleek tandvleesch Wanneer gjj dikwijls hoofdpijn hebt vooral bjj het opstaan en liet naar bed gaan Wanneer gjj gedurig moede en lusteloos zijt zóódat U alles te veel is Wanneer gjj somtjjds angstig ziJt zonder dat gij zelf weet waarvóór Wanneer gjj spoedig laat hebt van hartkloppingen van beklemde ademhaling zonder dat daar cene plaateelijke oorzaak voor aan te geven is Wanneer gjj ü dikwjjls misselijk en duizelig gevoelt Wanneer gjj last hebt van snizen in het hoofd van suizen in de oorcn wanneer gij dikwijls niet kunt inslapen Dan moet gij ver ut an lig n en een tijd lang eiken dag geregeld een of twee eetlepels Sangninose gebruiken OU ntUt een ten hoe Co O dat helpt Prijs per O 1 50 6 fl 8 12 II 15 Te Gouda bü WOLFF en C en D MIEBIES FEANSOEB STOOMVERVERIJ tN cbeiiiische Wassclier TA H ÜPPKIVIIËIMEII ttt Kruinkade Rotterdam llebreTof rd door Z M den Koning der Belgen Uoofddep t voor GOUDA de Heer II G TKIJSBUBC Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het atoonieU eu rerven van alle Ueerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor hr atoomrn van plttche mantela veeren bont Qordgnen tafelkleeden ent worden naar de n enwate en laat methode geverfd Telephoonnet Gouda Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegt en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommanaalbnrean Op 25 Januari 125 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrjjgbaar aso het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Geen Kinkhoest Geen Influenza f 0Nl IKiUKE iim Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoenhig innen den Jtortst mogelijken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlncht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoeniffc Superior Dniiven Borst honigExtract M E L I A M T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM r SA0m H N VAN SCHAIK r osN HAA6 IïMSCHA DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFIT Jt Co Westhaven 198 Gouda D 1UIBBIE8 Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Vcerstal B 120 te Gouda A BOÜMAN J oor ec i4 PINK8E Nieuwerhrlcad JJeel A N van ZESSEN Sc oon woe i J Tn TOUKKN Jo i op B ï WIJK Oudeaalrr A SCHEBlt Haantncht P W ï EUE Oudewater K TAKDEa HEMDEN te litmwijk P v o SPEK MomapelU ü v d SU Ali Waddmixieen Wed V HOLST Waddinqmeen M KOLKMAN Waddingmeen P A UE GKOOT Oudewater ü t DB JONUa Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te BenKhop PRAEPARATEN VAN iflJI l $ imrh de meest krachtige en vertterlcenda KINA WIJN tegen fwakte 11 m IfgiVyVIlS loowcl bij kinderen tin Yolwassencn gebrek aan eetlutt itechtc ipljsvertering zenuw hoofdpijn ter versterking na tlekte of kraambed koorti en hare gevolgen OUINA LAROCHE FERRUQINEUX m het bijtonder tegen Bloedgebrek Bt cluucht kwalen van Kritischen leeftyd ent Vcrkrijubaar in flacon ft 1 90 cq l FTIIxpI Q pork TOtdzaam Tersterkend aangenaam van smaak voordagelijkichgeb ik vooral voor kinderen zwakken en kUerachtige geitellen zeer lan t bevelen AU geneeakrachtlge drank Ijij stoornissen der apijiverterlngtorganen en diarrhea ooK voortuigclingen en kleine kinderen rnn er bui a i Kgr y 1 70 4 Kgr O 0O H Kgr O ÖO Chemlach Ao cttt rckt Speciaal voor Kindervoeding in buiwQ i K r 0 90 lulvere JTICIIi UIKCr Kgr 0 50 i Kgr ƒ Q A c l tng C tCtiXTt i t tl Het roüken cener halve Cigarette U voldoend ter beitrij T l l lj ding van de hevlgita aanvallen vao Aithnia atc In doosjes 0 60 ciï y O BÖ Tarnarinde RnnhntiR pruit purgatief tegen veratopping Aam V beien Mlgraine CongeitiesetcvooralookalslaMns voor kinderen bewijzen ïë ïamarinde Bonbons vsn KKAEI F I IEN IIOLM liclangrijVe diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de ninak aangenaam i I riji per doos e O 0O en 0 50 o1 nSol Doc4S1l aC alc meen erkend als het BESTE huismiddel J Verkoudheid en Keelp n het is j een sUjmoploiKnd en versactitend middel hij uitnemendheid uiuluitend in H Ji D fieichje verkrijgbaa r Prijs 0 20 per flcsc lije tê friuparalam rtm KRAEPELIEN k HOLH te Zelet mU oIUh rvar M ram tigtteUem waarop de naam en kuHdlaeJttnmg wt pêrkrtjt baar bij Of mMti lark sipoihvltft M firoffUteit KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ay i Het groote aantal zenuwkwalen van aentfihopfdpijn af tot de voorafgaande keBteekfinenvaa apoplexie horBeBtwroerte toe trotaeerw Mg steedB alle middelen door de roediicUe weteoichap aangewend Kent aan den nleawen tild komt ae eer toe dat ilj door het febrnik maken van den eenvondiuUn wng Bamelijk lanii de k d aeat ptivalolotrUctie ontdekkiugsdaao heeft dia na honderda proefnemingen thaneover de gebeale wereld verbreid li n terwjji ij wetenaobappelljke kringen de hoogste belangiteltlng wekt teveni eene weldaad btUkt te tljn voor da aan aenowkwalen lijdende mensohhaid Deie feoeeiwijse nitcevoaden door den geweien OTflciar vaa Oeaondhelt Dr Boman Welumai n te VUttiofeu en bemit on da OU dervindiug opgedaan in aeae lÜ uige praktijk Uottr waaaehlnc vitii het h rd Mmmaal per lias worden dflMrl egenhU t MffeB d r da bald anmhldelHIk aan bal senii wKeatel snedeKcdjeelil Het lane f eaaaiwyie warden werkelijk lohlttertnde reaultatan varkracaa en ig maakte aooveel opguig dat van een door den nltvlsder giaebnvta warUe OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE BI s oania in rraniirijK en veie anaeren Aan allen wier aenawKeatal wrer of nilndar aanaadaaa la af aan f t l U l t wi rvaa de kenteekeneu ijn ibro laoha haofdalf algi dpijn bloidandri s reota arlkkalUarbald palaagdha d slapelcesbald ltobaniaU ka enrVat e ttind verder alle steken die daor beroerte getroffen weideiLmaogltjden aaa ds ge bars voorkonlni In gtMiIng hinuea kertea tl d reedi de e drak vers lienen Is Dit boekje bevat alet aUeaa ver het aroate pablek verstaanbare verklaringen omtrent het wewn der nieuwere therapie n de daarmede lelf in wanhopige gevallen verkregen nitweiking maar ook vindt men daarin wetaaiebappelUke ver hniideliügnu nitde modliehe bladen die aan deie genaeiwliie gewUdtUn loomede unelirift van tal van getnlzsobrlften van booggeplaaUte geneeiknndlgea onder welke P liilèra Md r reraiief u il pBl iklltir ktaParlJa ruiHeugemont 10 Steinsrfber nid r praklliaereari iinatikiir au bet kraek iltinigan eestloht de Charenten Saalttttiratli Dr Oohn li Btettia aroiiaua ail dr arrend arte ta JÖhll aaii Or p Foreitlar gsneesheer itlraDleur va hat hospitaal ta A en Qabalaratb Or leliartu Usleil SutSMfali Bed Emi Oariet med ir Beneaiheer airesteur dar BalvaHo therapaellasha larielttia voer iSWUidera II ParUi raa SI Honoré 334 Conaul von Atthanbaoh mad dr la Corrii Dr BubeDh erraid artnU ZIrkaiti Oberiiabst Jaohl mBd ilr le Wienan Dr O Bongavel ta La Firriira Un lid vae daa OlMall Ceatral d hyaléu I dg Santé In Frankrijk en vele anderen r f nlnderaancadaaa la af aan aag naanida I Mliralaa sebela ttoaF t en enbahagilljka tea Is gavalcen daervaa durand altn plaaYaalIjka 7tV V8ri aïkïn g n V wVéC rij èle ïïi T beliandeW geweest zijn maar door de bek d mOd all i thondlïï ei iTkSdinltïïkS wriiyen electrlaeeren stoomlool of leebaden geen geneilnc af leaiglnc honnar kvaal vevenden lifi t hwrt lïïïïrtoe radaa habbaa iïïSSÏ Terechijnselen ali ilob aaaboadead aegaltg voiiin v doovlns la M htatt beenalle il ëebillAeld flikkeringen ae denker werdea voor de eea drukkende illn eedar hit veirbiiM mMh la ée Mraa M mV VI krieSallag la as bal sl a vaa bande i n veel lan ai de wrS£M Ü TJ2ïwmi Il ook aan Jiaae me t ea lljdind ia blcek ebt in krieMeleeahild aoi iwaaSnilh aïn m5 oSJ Ïrtt dfor kJ n te aebaffen hetwelk ep aanvrage keaUleaa an aew vm Anatardam door H X8BA Ca Heillcewea il Sr 1 So r 12 ïEïJFS f Apotheker Korte Hoofbtan L ï w ï l 0 Oudepacbt bU de Gaardbmg K m wuaa aor oe Hediicbe JnnJ aiet da Kllvrrra eiadanie babraAnil T De Oude Genever NIGHÏ CAF wordt van af heden OOK geleverd op HALVE KELDEEFLESSCHEÏT iMMlt AMSTERDAM P HOPPE SCHIEDAM GoBila Druk van A BRINKMAN A Zn Dit Mo bestaat uit Twee Uladen EERSTE BLAD BullunlaDdscb Uverzicbl Bij de beraadslaging gister in lietLngerhnis gebonden over de begroeting van oorlog zeide Brodrick dat de berichten uit Zuid Afrika bewyzen dat bij den gang dien de krijgsverrichtingen daar na hebben de Engelschen recht hebben te verwachten dat een wezenlijke vermindering van strpkrachten er zi kannen worden doorgevoerd lang voor het verloopcn der negen maanden voor den duur van welke voor ieningen zijn ginomen in be begrooting met het oog op een volle strijdmacht in Zaid AIrika Naar alle waarschijnlijkheid zal het toekomstige garnizoen er nadat de tegenwoordige cricis zal ziJn geëindigd uit 15 000 man Engelsche troepen bestaan Er zouden ook plaatselijke troepen zijn en een politiemacht De correspondent van de Daily mail te Pretoria ecUryit van 2 dezer Na in overweging genomen te hebben elk voordeel dat wij in de laatste maanden behaalden moet ik erkennen dat ik niet inzie waarom de oorlog ditmaal niet even Instig aU voorheen voort zou gaan in het volgende jaar Zelfs over twee jaar kannen onzfe troepen nog in het noorden van Transvaal bezig zijn Volgens den correspondent der Standard zouden Steyn en De Wet zich over de Natal spoorlijn heen naar het district Utrecht hebben begeven om met Botha die zich aldaar bevindt te conlereeren In Engeland verdiept men zich natuurlijk in beschonwingen over deze conferentie en optimisten meenen er uit te moeten afleiden dat over een algemeene overgaaf onderhandeld wordt Het feit dat geenerlei nieuws omtrent krijgsbedrijven in de laatste dagen doorlekt zon volgens sommigen deze opinie bevestigen Er is echter nog een andere verklaring omtrent dat gebrek aan oorlogsnieuws te Tinden Alle oorlogstelegrammen moeten tegenwoordig door de handen van den censor te Pretoria gaan Dit beteekent dat een eorretpondeBt te Bloemfontein zgn telegrammen niet meer aan de goedkeuring van den plaatselijken censor mag onderwerpen maar dat ze eerst naar Pretoria moeten gaan om te vorden nagezien Men wil hierdoor zeker vermijden dat de correspondenten nienws zonden overzenden dat niet vol FEVILLETOM IE TWEE mum Hunne moeder had de verzoening tot stand gebracht Zij zouden elkander ontmoetten alsot er nooit eene varwijdering tusschen hen bestaan had Lord Marney had de uitdrukkelijke voorwaarde gesteld dat er geen scène zou zijn Op de hoogte gebracht van de naderende aankomM van j remont had Lord Marney er voor gezorgd dien dag igne rechtzittingen te rekken en trad de kamer binnen slechts enkele minuten voordat het middagmaal werd aangekondigd waar hij Egreraont aantrof niet alleen met de gimvio en een jotige dame die bij haar logeerde maar met nog een anderen waarborg tegen eene mogelijke gevoeUaitbarsting in de gedaante van den Vicar i van Marney e n zekeren kapitein Grouse die een soort adjudant was van den S aat die vogels doode en schoon maakte met m biljartte en steeds verloor die iedere begaafdheid bezat welke eene vrott kon bdiagen ol eeo tnaa bevredigen die kon xiBgen dansen i Predikant eener kerkeiyke geiaeeiite parochie in Engeland die of door den reetor hooger geplaatst geestelijke of door een ambacntsheer wordt uugwtcld komen met de officieele telegrammen klopt Een bewijs anders dat er nogal wel eens wat te verbergen valt V Sir H Campbell Bannerman heeft oen redevoering gehouden bjj gelegenheid van een maaltijd in do National Liberal club Een kranige redevoering waarin hg zijn vlag aan den mast vastspijkert en weigert verdere concessies aan lord Robebery en zijn imperialisten te doen Het vormen van afzonderlijke groepen in de partij zeide hij had hjj steeds afgekeurd Wanneer de krachten van de oene sectio zich tegen do andere keerden dun werden de krachten van het geheel met lamheid geslagen hiorbü doelde hij op de vorming der Liberal League Men kan zich de mogelijkheid voorstellen dat zekere leden der partü zich bij do een of andere gelegenheid zouden genoopt achten om een vijandige houding tegen de centrale organisatie der parlij aan te neiiien en den strijd tegen haar aan te binden hetzj openlijk hetzij bedekt In zulk een geval zon het onze plicht zijn om her met alle te onzer beschikking staandfl macht en energie te bekampen De eenige oplossing van de jZuidafrikaanscbe zoowel als van de lersche quaestie zou wezen hot invoeren van een door do gerogeerden zolven wcnsctaelük geachte regeering Lord Spencer de liberale leider in het Hoogerhuis hield te Eastbourne eon rode waarin hjj verklaarde te willen voortgaan met bat steunen van Bunnermans politiek De vorming der Liberal League veroordeelde hij en hü zeide lan het beginsel van Home Rnle getrouw te willen blijven Het Fransohe mijnwerkersoongres is Woensdag te Alaia bijeengekomen en heeft met 124 tegen 105 steramen het besluit genomen om onverwijld de alg meene staking in Frankrijk te proclameeren zonder nieuwe onderhandelingen met de regeering aan te knoopen en daardoor te komen tot de tenuitvoerlegging der besluiten van het congres te Lens de achturige werkdag een pensioen van 2 frs per dag en een minimum loon Dit nieuwe optreden der mijnwerkers zal ditmaal weini sympathie in den lande vinden en den aanstichters kan geen succes met bun stakingsplan voorspeld wordyi Zoowel de Fransohe regeering als de Kamer hadden zich zeer meegaand betoond en belangrijke concessies gedaan zoowel wat den arbeidsduur als de pensioenen betrof Evenwel voor een vaststelling van een rainimumloon was de regeering niet te vinden teekenen kunstvliegen maken paarden mennen het toeucht houden over rentmeesters en het iedereen gemakkelijk maken door altes op eigen schouders te nemen Lady Marney had Egremont ontvangen op een wijze waaruit duidelijk de groote blijdschap bleek die lij gevoelde nu zij hem weder onder het dak zijns broeders zag Toen hij aankwam zou hij veel lievor dadelijk naar zijne kamers geleid zijn maar onmiddellijk kwam jeen bootschapper hem den wensch overbrengen van ztjn schoonzuster om hem zonder verwijt te spreken Zij ontving hem alleen en zeer hartelijk Zij was schoon en ztx zacht als de Meimaand een vurij en toch fijngevoel gelaat wcelderigjbruin haar en groote blauwe oogen nog geen moeder maar wel iets van de waardigheid der deltige vrouw vermengd met de aarzelende bedeesdheid van het meisje Ë remont was blijde zich voor het diner weer bij zijne schoonzuster te kunnen vo gen in de gezetschapskamer Hij ging naast haar zitten en deed haar als anlwoord op hare vragen een verhaal van zijne reizen de Vicar schudde het hootd over Lady Marncy s jongen vriend die uitweidde over het uitstekeiute vao de verhalen van Paget terwijl kapitein Grouse in een zeer stijve witte das zeer nauwen broek om fijn zeer beroemde beenen te doen uitkomen doorschijnende koiueu en gUmmentk schoenen op den achtergrond allerlei houdingen aannam en met een bijna tot estdrift opgevoerden ijver Lady Marncy s patrijshondje leerde amooi ilttcn toen de deur openging en Lord Marney binnentradj nuuu gewees t daar zij meende dat dit een quaestie was die tnsschen werkgevers en arbeiders onderling moest worden geregeld Het meerendeel der Fransche mijnwerkers had zieh tevreden getoond met deze oplossing en er was roden te hopen dat hot dreigend spook eenor groote mijnwerkersstaking over hot gehoele land verjaagd was Doch eenige bestuursleden die het er voornamelijk op schijnen te hebben toegelegd de regeering te bemoeilijken oordeelden anders Zij wisten een voor hun plannen gunstige stemming uit te lokken en niettegenstaande het hevige verzot der gematigde mjjnwerkersatgevaardigden uit Pas de Calais werd hot bovengenoemde besluit genomen Of het echter tot een uitvoering zal komen ia zeer de vraag Het stelsel van stemuitbrengen was zi o ingericht dut bet achteraf niet zeker is of de meerderheid der mijnwerkers het genomen besluit ten uitvoer zal leggen Dat hier bovendien politieke drijfveeren achter zit en is zonder twijfel de aanstaande verkiezingen staan voor do deur en op het oogenblik schijnt er in Frankrijk niet veel te kunnen gebeuren of men kan do politieke bijbedoeling ervan met den vinger aanwijzen I I I I II m I VcrspreiJi IJeridilen Fkankrijk De strikt geheime zitting van hot mijnwerkerscongres te Alais heeft volle ïfer uren geduurd en er is wel n wonder I tot dusver geen enkel betrouwbaar gerucht aangaande het verhandelde en beslotene uitgelekt Alleen weet men dat t er geagiteerd naar toe is gegaan en misschien komt het congres in een of anderen vorm nog wel terug op zjjn votum ten guilste van algemeene staking ter verwerving van den achturigen arbeidsdag minimum Ioon en p nsionneering zonder eenig verder verkeer met de regeering Indien het congres terugkomt om het votum welks strekking de gedelegeerden zolven het meest verbonwereerde zogdat ze elkaar allerlei verwijtingen gingen toevoegen zon dat beslist zjjn in het belang van den Mijnwerkersbond welks preitige op het spel staat terwijl hot toch niet wel zon aangaan een zoo ernstige zaak roekeloos op touw te zetten alleen omdat ettelijke gedelegeerden bouwend op een meerderheid tegen staking gemeend hebben er een behoorlijke minderheid tegenover te moeten stellen als platonische uiting I De minister van koloniën heeft een om de kerheid dubbel zeker te maken niet alleen Hij was vergezeld Van een buurman en rachtelgk koUega Sir Vavasour Firebrace een baron van het oude baksel en heer en meester van eene groote familie en groote bezittingen Zoo Charlea Hoe gaat het George En de broeders gaven elkander de hand Dat 19 de Engelsche manier en zelfs al waren zij gezind geweest elkander in de armen te vallen zouden zij waarschijnlijk toch niets anders gedaan hebben Binnen weinige minuten werd er gewaarschuwd dal het diner was opgediend en op de wijze gevrijwaard voor een scène begon er in de borst van Lord Marney die een goeden eetlust had en omringd was door schotels die daaraan op alle mogelijke wijze konden voldoen een onbestemd broedelijk gevoel opgewekt te warden hij was werkelijk blijde zijn broeder weder eens te zien hij herinnerde zich de dagen toen zij op hunne ponies reden en cricket speelden zijne stem werd zachter zijne oogen schitterenden en eindelijk riep hij uit Kerel het doet me zoo n pleicer dat ik je jrcc hier zie Laten we een glas wgn drinken De zaehtere aard en ontvankelyker eest van Egremont waren er wel naar om deze uitbarsting van gevoel te beantwoorden maar toch m aar zwakjes hij was dan ook om verschitlettde rede nen zeer ontroerd nu hij zich weder te Marneyl bevond Hij zat naast zijne lieftallige schoonzuster dit in haar schik scheen over de ongewone harelijkhcid van haar echtgenoot en zich inipande wetsvoorstel ingediend om aan den bekenden ontdekkingsreiziger Savornan do Brazza een jaar kache toelage te verstrekken van tien duizend fr DlIlTSCHLASD Het bezoek van den czaar aan Frankrijk is voorafgegaan door oen visite van Nicolaas II aan keizer Wilhelm on het bezoek van president Lonbet aan Rnsland zal gevolgd worden door een visite van Wilhelm 11 aan den czaar ter gelegenheid van devlootmanoenvrea biJ Reval in Juli waaraanzoo ongeveer allo beschikbare Russischeoorlogsschepen zlillen deelnemen aldusvertelt men te Petersburg en de bijzondereoptooiing van het jacht Stnndart wordtals bewijs gereleveerd Do keizerlijke reisplannen oen nachtmerrie voor alle dagbladredactearen omdat er baast geen bühouden aan is I beslaan alweer een behoorlijk deel van de aan nieuwsberichten gewijde krantenrahrieken Naar Bonn voor hot Borussia foest gaat de keizer stellig drie dagen on do volgende week gaat hg naar Bremen Bremerhaven en Kiel om aan de westelgka monding van het NoordOostzee kanaal prins Adalbert te begroeten die een kruistocht heeft gemaakt aan boord van het opleidingsschip Uharlotte binnenland STATEN GEJVEHAAL T Hf K B U te H M im B Jt ï Zitting van Vrjjdag 7 Maart De voorzitter wijdde bjj don aanvang der zitting geheel onder den indruk van het zoooven ont ngen overlijdensbericht van den voorzitter der Éérste Kamer den heer Van Naoraen van Eemnen eenige woorden aan diens nagedachtenis üok hiJ zeide de voorzitter was evenals de diepbetreurde Fransen van de Putte gednreitte een lange reeks van jaren lid der Volksvertegenwoordiging eerst in de Tweede daarna in du Eerste Kamer oan wier hoofd hij later ongovoor 12 jaren stond Het bier de plaats niet achtende nit te wgden over zjjn kennis en de werkzaamheid van den ontslapene op staatkundig en ander gebied gevoelde de voorzitter zich toch verplicht hier met een enkel woord te goden ken den man in wien het huisgezin een liefhebbend man en vader de natie een goed en kondig volksvertegenwoordiger en onze Vorstin een trouw onderdaan verloren heeft De Minister van Waterstaat sloot zich om hem door allerlei oplettcntlheden in een goe den luim te houden Kapitein Grouse was zeer ijverig de Vicar behoorde tot het eerbiedige raa hij was het met Lady Marney eens ovw hot gewicht van het oprichten van bewaarscholen maar trok onmiddellijk zijne woorden in toen I ord Marney zijne gebiedende hoop uitte dat er op zijne bezittingen nooit bewaarscholen zouden komen Sir Vavasour w s van meer dan middelbaren leeftijd aardig zeer net maar nu en dan niet vrij van zekere verstrooidheid die slecht overeen kwam met zijn openhartig en innemend voorkomen zijn open gelaat blozende kleur en blauwe oogen Maai Lord Marney sprak vtel maar meestal op leerstelltnftcn of betoogenden toon Het was tamelijk lastig voor hem voldoenden tegenstand te vinden maar hij lag op de loer engreep iedere gelegenheid met bijzondere opgewektheld aan Zelfs kapitein Grouse kon hfm niet ontkomen tot het uiterste gedreven kon I ord Marney zelfs zijne manier om vischaai te maken kntiaeeren Kapitein Grouse gai h t dan op maar niet zoo heel gauw hij wist zeer goed dat dt zucht van zijn adellijken vriend voor twistgcUtekken even groot was als zijn lust om gelijk te Wnlben Wat Lady Marney betreit het was duidelijk dat de twistluat van haar echtgenoot met bijzonder talent en voel overleg haar afschrikte om veel aan het onderhoud deel te nemen