Goudsche Courant, maandag 10 maart 1902

Crttene PoinmaraiM Aanbevelend SLOTEHAOR Co E i eellrpci SDDEX ui in deQ regel l beter oldoea daa 1 4 Kilo genoBeSoda f E i e k l r vftldni SLEMPPOEDUR bil WOLFF € o WESTHAVEN 198 ONTVANCJEN Alle soorten SCHOENWEBK voor a s saisoen in bel NMrdbraiianyi Sclioeii en Laanenisagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Atmbevelend C SJIITS Alle reparatiên en aangemeten werk UATS WEEK Trekking onherroepeip 17 Maart a s Koopt nog heden e n lot f 1 in de Groote A rnhemsche Verloting met 61S prachtige prijzen ter waarde van ï 2000 f 1000 f 400 5 A f 1 50 75 k f 125 verder van f 100 f 90 f 80 1 75 f 00 enz enz Loten verkrijgbaar tof en mul tateréag IS Maart aauelaande bjj de depSthondere LOUIS BISSCHOP Dubbele Bnnrt 8 t WIJNGAARDEN B L RAASTROP W TA BOKKUa J T 8WARTSENBUHG Kleiweg E 8 5 en A JONOENEEL t Gouda en G VISSER te Waddinxreen ol worden franco toegeioodeu 1 lot tl 1 1 11 loten il 10 door dé ondernemers B S IJüliiRS êL Co Beeketraat Arnhem Dtmem de Begeerti i deze woorden un verklarende dat ook de Regeering gelieel Terkeert onder den indmk van het memento mori dat ona nit den kring der beste staatslieden van Nederland dezer dagea toeklinkt Ook de Kegeering heeft altgd zeer gewaardeerd de groote kennis de talenten en de onpartijdige leiding van den voorzitter er Eerite Kamer De Hiniater betoigde geheel in Ie Htemtten m t def voorzitter betuiging van leedwezen orer het gevoelig verlies door Kamer volkavertegenwoordiging on het ganscbe land geleden Bg de voortzetting van het debat over de jacbtwetmotiei van Heladingen en I aaatourH telde de heer Okma een motie voor uit prekende dé wenacbelgkheid van herziening der jachtwet en in afwachting daarvan mildere toepassing van art Ui dat thans eigenaren van in cnltour gebrachte gronden belemmert Bcbadelgk gedierte onschadelijk te maken De heer Smidt sloot zich aan bn de grondgedachte der motie Helsdingen die door de heeren I ddeman en Van Wichen werd bestreden De heer TgUeman was tegen de door den heer Passloors gewensi hte ruimere nitgifte van buitengewone machtigingen tut bet doodon van schadeiyk wild un wilde de jachtwetqaaestie regelen als onderdeel van het burenrecht De heer Kolkman bestreed het betoog van den beer Helsdingen en stelde een motie voor uitsprekende de noodzakelijkheid eener wtjziging der jachtwet en het maken van wettelijke voorschriften tot vergoeding van door wild aangerichte schade De hoer Amuldls wenschto een grondige wetsberziening in den geest van het Duitscbe systeem Na replieken verklaarde de minister van waterstaat dat alvoiens aun atschalfiug der jachtwet kan gedacht worden afkoop van heerlijke jachtrechten moet geschieden De regeuring wil dit in overweging nemen naar het beginsel van den afkoop van bet Uendrecht tusschenkumst van den staat met cbadeloesstelling en evenredige verhooging der grondlagen later kan dan vergoeding worden overwogen voor schade door wild veroorzaakt Na intrekking der uotiën I usstoors en Okma werd de niotie Helsdiugen verworpen met 8tt tegen 2 ö stemmen De motie Kolkman werd daarentegen aangenomen met 9 togen 4 stemmen Üinadag hervatting der militaire pensioenwetten AIIVIj tlTi i iTlEN Ondergeteekeiiden hebbon de eer te berichten dat zii zich met ingang van heden aas hunne zaken onttrekken en dat de Koninklijke Fabriek DE SÏEAEINE KAARSENKABKIEK GOUDA alhier deze onder deialfde Srma mf voortuetten al hnnne fabrieks en handelsmerken znllon tevens in haar eigendom overgaan T V VIRIJL Y Co UotiD Maart 19U2 II I I Bil onderhanrtsche acte den 6 Februari 19 £ deponeerd onder do minuten van den ondergeteokenden Notaris Mr P J VAN WIJNGAARDEN resideerendo te Rotterdam is de tusschon den Heer THEODOKVa PBTBVa riHVLYJr te s Gravenhage als beheerend n voor het geheel aansprakelijk vennoot on JV JV als commanditair vennoot bestaan hebbende vennootschap tot het fabriceeron van Zeelt on PatfntoHe alsmede den handel daarin on in de giondstoffen welke in de fabriek gebruikt worden welke Vennootschap gevestigd was te Got en gedreven werd onder de Firma T P VmULY Co met onderling goedviiiilou OfHBOyDBN met bepaling dat de vereffening en likwidatie van alle loopende zaken der vennootschap lullen geschieden door don Hoer ÏHEODORUS PETRUS VIRULV J Geschiedende deze bekendmaking ingevolge artikel 31 van het Wetboek van Koop kandel Mr P J VAN WI 1NGAAKDEN Notaris G BRl flilNN A HTS te HAASTRECHT U 8 MAANDAGS en DONDERDAGS van t nur te eouttUteeren vo r Huid en Blaasziekten DUkgraaf ei Hoogheemraden van Hijnland brengen bi deze ter openbare kennis 1 dat de lijsten der stemgerechtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar iWi zooals die door de Vereenigde Vergadering zijn vastgesteld van MAANDAG 10 HAART 19 2 af voor een ieder ter lezing zullen liggen als volgt de lijsten van ml de eeatün dutrieten ter Secretarie van Rijnland op eiken werkdag van des morgens 10 tot dea middags 4 urej alwaar zg tevens tegen betaling van lU cents voor elke lijst verkrijgbaar zijn die van het derde dinnet aan de CrtK uuw die van het Htrde dtetrtJ aan de Lgnden die van het tevrndt dütnct aan de fjeeghwater die van elk der merxye tfietrieteit ter üemoente Secretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorendc onderkiesdistricten 2 dat door of vanwege het Hoogheem raadschap deze kennisgeving op S Maart 19 2 zal worden aangeplakt Dgkgraat en Hoogheemraden van Rijnland EGBERT DE VRIES Dijkgraaf O J BISSCHOP Secretaris opbhbarbvbrkoopIg i De Notaris AjU I Êk H GROENENDAAL Kj BB m te GocuA voornemens B f i iiet openbaar te veile en verkoopen op DONDERDAG 13 MAART 1902 hg inzet en op DONDERDAG 20 MAART 1902 H afslag telkens des voormiddasfs II uur in Bet Hotel DE ZALM aan de Markt te Gouda Onder GOUDERAK fiommer Ben SE EomwwoNiNe gemerkt wük A No 68 en SCIIÜUH niet STALLING VOOR 28 KOEIEN SrUrtOlBERGEN verdere GETIMMERTEN ERF en TUIN benevens diverse perceelen WEI HOOIen GRIENDLAND en perceeltjes WEG en WATER alles aaneengelegen achter het dorp in den Polder KraheI OOHt strekkende van de daarv06r gelegen Steenfabriek tot aan den Tiendenweg belend ten noorden de Snippenjagerskade en ten Zuiden de boezem van den polder Stolwijk kadaster Sectie B Nes 260 261 27 5 tot 279 281 tot 287 299 tot UlO 317 tot 330 1463 1454 en 1823 te zamen groot IS Hectaren 32 Aren 11 Crntlaren Grondlasten f ip 29 Polderlasten f 2 en Krimpenerwaardlasten f 3 50 p H over 1901 Kommer Twee Drie perceelen WEHAKO en perceeltjes WEG en WATER gelegen in den Polder Miudei bi ök strekkende van de Wetering tot aan don Tiendenweg belend ton Zuiden de Snippenjagerskade en ten Noorden de Heeren D Ton en A C Süaterse kadaster Sectie B Nos 212 tot 215 220 tot 223 245 tot 248 1955 1956 en 1957 te zamen groot 4 Beetaren 89 Aren 30 Centiaren Grondlasten f 22 26 Polderlasten f 2 15 en Krimpenerwaardlasten f 3 50 p H over 1901 Sommer Dr Eei pwml UKerwaards Buitendijks nabg de Steenfabriek van den Heer 1 C ïi Vliet Dz te Qouderak Kadaster Sectie B Nos 728 734 en 738 te zamen groot 1 Ueetart 4 Aren 30 Centiaren De Perceelen Nrs 1 en 2 mvrien bj deh ajslag gecombineerd In eigen gebrnik e aanvaatden bg de betaling dèr kooppenningen op 1 Mei 1902 Aanwijzing geschiedt door H vah dis HEUJ7EL te Oosderak Nadare inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GBOENENDAXL te Gouda amm immm De Notaris H GROENENDAAL te Gouda w voornemens op M A S 1 A Q tO HAART 1902 des voormiddags uur in het Hotel dk Zalm aan de Markt te Gouda in het openbaar in ééite tUUng te veilen en verkoopen i i f ttm mVÊm rntet Imt en cfeKMi faanicibfer en met eim ertJeH 0f gang kebbelid boeeukutê am den Flnweeleu Singel te UamHa wgk R Nos 684 en 684a kadaster Sectie A No 1962 groot 1 are 93 centiaren Het Bovenhuis is verhuurd tot 1 Mei 1902 het bened nhuis is onbewoond Jt 0 mem H IMHKÊtUUill met kei 4er uitkomende aan de straat ert tmtu en tekitmrtjr aan de Gouwe wgk C No 12 te ftviMia kadaster Sectie B No 1996 gedeeltelgk voor het geheel groot 3 aren 1 centiare met uitgang naar het Voshol Wel ff Hls becut beneden Winkel kamer met alcove achterkamer binnenkelder keuken en werkplaats en boeen voorkamer met alcove achterkamer en keuken 4aarb cen 2 zolders met kamertje Het bovenhuis is gedeeltelgk verhuurd voor f 2 50 per week i a Tic e lif fEKJV auter een Mak met ercem en tnlm daarachter aan de Wachtelstraat wgk P Nos 192 en 193 te 4J0Hëa kadaster Sectie E No 1623 groot 1 are 66 centiaren No 193 is verhuurd voor f 1 75 per week No 192 is niet verhuurd 4 Ke ff A en erfmtett tn aan de Wachtelstraat wiJk P No 194 te Uouda kadaster Sectie E No 1624 groot 1 are 87 centiaren Verhuurd voor f 2 50 per week fCea frfJVHKf fff fX gediend hebbende tot vleetekkonmerll ët erf in den Korten Oroenendaal wjjk I No 7 te üanda kadaster Sectie B o 820 groot 42 centiaren niet verhuurd Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 1 Mei 19Ö2 of vroeger Te bezichtigen de perceelen No 1 4 Donderdag en Vrgdag v66r den verkoop van 10 12 en van 2 4unr en op den dag der verkooping van 9 11 unr en perceel No 5 drie werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 1 enjvan 2 4 unr en op den dag van den verkoop van 9 Iknnr Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notari8 GEOENENI AAL te Gouda Openbare Yerkooping IE GOUOA op DINSDAG 11 MAART 1902 des morgen uren aai het lokaal wiJk K No 232 aande Peperstraat van Inboedel en verdere roerende goederen als eene partö nieuwe FORNUIZEN SCHOENMAKERS NAAIMACHINE MARTINI GEWEER en eenig gewerkt GOUD en ZILVER D ags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Motaria O 0 FORTOIJN DROOGLEEVER te Gouda C A V D LOO AIITS voor Zenuw en Zielsziekten oudsche Singel 5i BOTTSRDAM SPREEKUREN It t IHRICBTING VOOR PSTCHOTBERiPIE IIÏII iffidïiGffl ie ef laatste AMaKBeat ViMnteUIng donderdaöITmaart 1902 Koninklijke Vereenigbg IBT EDBIlMIISai TOMML Tooneelspel in 4 bedrgven Saneang 8 w Gewone bepalingen en Prjjzen UTRECHTSCHE Machinale Tapijtreiniging Door LUCHTÜBIJhKIKCi Zonder KUtPPEX Opgerickl tSSS Tapgtreiniging is noodig voor xlndelljkheid en gesontllield en voor bet behoud van de Xapütea zelve Onze Mtuihtn üe Inrlehtlng laat naar eene vernuftige vinding zelfs de lichtste Tapgtsoorton onbeschadigd eu maakt ook do xaaarute werkelijk etofvrij en xaiver Nadere inlichtingen en nitvoerige Circulairen met Prijneourant verkrijgbaar aan ons Kantoor bg de Vtreoht ehe heeren Behangira en voor deze omstreken bij de volgenden Gouda Wed G GRAVESTEIJN Firma B de aONG en Gebr DE RAADT Aan alle Kleeden wordt eene kaart gehecht met het etempel onxer IHrma en root dayteekentng Utbecht Inrichting Anthontedifk Kantoor Bemuurde Ifeerd Kaalttraitt 1 r r IN HET VerliclLtings Magazïjn i Avondster DUBBELE BUURT iin beden ontvangen een prachtige collectie nieuwe Gasikallons alsmede een ruime f sorteering GASORNA MENTEN GASKOOKPLATEN en GAS FORNÜIZEN tegen concnrreerende prgzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met sQCCos geplaatst b i H H Wiukeliera hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van af f SO en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOOM TELEF 117 Gasfitter Ondergeteekende beveelt zich beleefd aaa voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels eti alles wat tot het kokavak behoort desvorlangd met bjlevering van servies zilver tafellinnen enz eni Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 JAVA IMPORT Deze IMPORTSIGAREN gefabriceerd va de beste rerêtemlauéen Inhak zgn alleen echt wanneer een afdruk van ona lakzegel op den deksel voorkomt De Java Import Compagnie Verkrijgbaar in Kistjes van 50 stuks 4 f I M in het SIGARENMAQAZUN KOftTE TIENDEWEG D 2 b d Miïkt S van Vgngaaréott A P IIAKTEfIS I Co raa A iloiida Kleiweg IC 94 POIKBOUU GEUEVEE Xerki NIGHTCA P VerkrijglMar by i M PEETEItS Jz N B AU bewiji vin eciithftnl it Mchet en kurk iteeiU roor UHICPAW p nopPF GROOTE UITVERKOOP WEGENS ▼ erbouwing van Winkel en Mantelmagazijn MT Ten einde rnimte voor deze verbouwing te maken zullen alle Goederen als HANTELS GHlEliRDË E V ZWARTE JAPOI STOFFEi tjfemaaklu Dames Witte Ondcriroederen Witte Goederen aan liet stuk Katoentjes Garneeringen enz tot fabrieksprijzen worden üitverkoclif Voorhanden eene prachtige keuze in de nieuwste Zwarte Stoffen voor Aanneemjaponnen ALSMEDE EEN GROOTE SORTEERING 1 gekleurde Japonstoffen voor Communiejurkenj die tegen veel vermindenie prijzen worden aangeboden Zie de Etalage Zondag O Maart WWlP PMPlPflHP EXPOSITIE der Nouveauté sJ Maj a Jjii DE TOEKOHIST lloo§slraat A 114 J 11 J koiiTi De Stedelijke Hypoüieekbank I Prijsverlaging Boter A COllftSClIE MËÜiT I UClITIMi aii ar Maandag 10 Haart is de k prijs fan onze A Fijnste kwaliteit Tafelb tei m f 1 40 per K G V Keukenboter I 30 péi K Ci TE S GRAVENH AGE Stand op 31 December 1901 T4 Hypothecaire öeldleenliigen Door Aandeelhouders nog te storten Reservefonds PaodbrieTen in omloop S OW M S MO M O MW 4r If lM De Bank geelt 4 Pandbrieven alt tegen den koers van O0 lt en sluit eerste Hypotheken op Huizen en Landetjjen Inlichtingen te bekomen te OOVDA b j de Heeren HÊ J UtiÊBH é Cb i j Directeuren Mi P DROOGLEEVER FORTOUN Mr C SCHUIT mm BEias m niemmi wel GROOTE sGravenhaagsche Uitloting van 10509 prijzen bdsUande in GELDPRUZEN AMEUBLEMENTEN NAAIMACHINES enz Bulten gewone kan een prfiehtlge prlfa te winnen Trekking geschiedt TOlgens de 369e Staata LoterS 17 MAART 1902 Franco toezending der prljMn PrIJ per ImI 60 cent LOTEN rerkrvgbaar voor GOUDA en Omstreken als Hoold A ent de He r LOlIifi BIISNCHOP nubllieleliuurl Gouda jjEPOTHOUDERS GEVRAAGD kdres A HOOGENDIJK Co Zuidwal 2a Den Haag