Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1902

I HIH 1 = fc= =j == 1 taiB Brl = B= M Mz M M r Volgens den hedendaagsohen m stand der wetenschap Is Odol proefondervindelijk het beste middel voor de verzorging van mond en tanden Pril per heala flmcon F 1 ialv flaoon 00 oant o 8f46 Woensdag IS Maart 1903 40ste Jaargang fiOUDSCHE eOlRAMT i ietiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken cleroan u D De itf ave dezer Courant g e chiedt dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jM r drie maanden is 1 2 5 trance per K st 1 70 Afzonderlijke Noinmers VIJF CENTE Tcier i n M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd FEA Cfil STOOMVEKVEHIJ ehrüiisrlif Wtóvbrfl li opPKniiiKiMi 10 Kf iUU i HotteriliiiH OebntTM i i t r Z U t ti Kmtin U r Uel t ii Iloold lepé imr iOUHA li II II i TitIJSIIlJIK Korte l iendeweg D 7 jipecialiteit iK r hel utoomon en fHtTnn vdi tite Hearen en I Bme Kar4 rohMn aiBfot mMiKindftrgoederan HpACiale inricbtiug viwr h ntintm u rnn ptucheiuanteli veeren bont Gordöiien t felkleeden ent worde iiaar At a eawite en nU nii thoite tfevertd ThUrry i Wondirbaltim BÏHk irueiail Oud I ll BortI H Haiiztitl H Vxoowel b1i o H iillo zióktuKOV I L jnari U wundei k iJ 1 per I Thiwïy i ilu flioulu WüroUt bukuiid eo Korueiail OuuvurtrulTüii mUldet tegori nlli B O r I li u N K Il r I e r Haiiztitkleu t InwomUg V Mlowel b1i üuk iiitwen li in Injaa iillo zióktuKOVHlIen mt t KOud evolg Jnan t wunileu ftljn pet KtWtt 1 per p l I 1 1 r i Weadintll bvsit enalmog onKolcu t le Keiioeikmcb m heiluime wurking Miutlit iiiohmUI Ike pijnlijke Q geriiarvoilü opiTBlio kuIio I uforbiiiliR Mot leiw s lf went mil 14 aHr ouil Vttor uiif ne lltk tehouileii Uern tz el uu utiUuKs d bgna ICÜ laar kHnkrrlUdt ii teuttutt Hmmi kohkkuik i n er iiclilin linr pijiK it iiij wotntmi ont t fkiiit i ii iiz van al lort ui nnnt PriJs per pot f 150 per post f 1 6O Itmlnuil lltipflt V H r NoiiurliuHl Apotbok r HK III Nt DKHN Hokm H AniBtunhim W tr geen dpuAt II bmtellf men diret t uiD dio SshiilunipiitllPke AtM A tlllKIIKY in PmurwlM bel KotiiUch Oeikrrnich OeiieTt pmi tii tr iintbiiHlfn bg het tilriBl l e iAt mulcr Rskln 8 A nulerdftin nirmiinstnit IH t19 tmltritani OcjB Thin bps aarl 25 om hare vele tannincij if I ll lb 111 prijl w ri pliik lui amtBre Thcesniirtcd Kchl Zeeiiwseh Tarwebrooil tM emt da KM A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Wie Kekor tyn wu d Bolit Ei£6l CftCA0 te ontTangHD twamon C ld en Ra Tole prcDfiieiningen in den dal gekomen undei deb naam dea iiitvindeni Dr Mlohaelil TUrTMidigd p da besta uiachinoa In het wenldbsr md eubbliusiiMnt raa Oebi StoU r rok t K ul D tlichi J F n2ie teIU Bikel Cacao n tterkasten bmaen Dan Kikui Cacao a mat malk kookt wn uafmtta gcaond drank t oi da tykaeh gabruik eao I t theahfiria na t poDdar oor kop Ohocolato Ala xeneeakracbtiga drank dy ral ran dlarrhae akMita met water t gebruiken Ttrkrügbaar by de TooruaoMi H 1 Apothaksrs s I UO a 0 a Ó 8 OaoeraaltartMenirooTdliar tmt Nadar and tuliut MattenkltM Awiitordam Knlvtiitraat 103 iu i HH bMH oucluM kM m a makkdjrkMi routmUM TMr ll iiiia ffWÊ arooraldamwenKladtnchoanwifkf l S U dl Appraniar ran 0 1l mHir ft Ca C VFiP larlla liatk Slr M MMlMitc lJmf op in m en r brkkiinert V tni0 r kr Hmtm Wlnkaltm la HUMttwaril Hl ttori WriMtM m laBtTMl I r IW UfHiai w knktm Op l froote tentoonNteliing in Breinen 1 0 werd aan de wcreldi cr Mi l efhtc Russisrhe Yetza bannt on haarbaiseni Ie groole gouden incilallle toegedeeld k b ard iiroelt op gladde geziciiteii en bet haar groell op k kale plaals op de hoofden De wereldb iroetnde echle Russische Yertza UaJHeni bewerkt de scboonfiU vuWe biujrd of kiie el aJHtnede haar op hel hoofd Verft niet Onschadeiyk Volkomen garantie voor teruHbfta iUj lau het geld intlien het met helpt Tolgt hiermede Indien h t niet waar is bett al ik 500 iiilfU n rian den kooper rrgs voor lerkte I 3 iutdm Sterkte II 4 ioldraöO Vut8 Hterk e III werkt in i 3 wukeu 7 Gulden 50 Vnt Wordt overat in de wereld verzonden met gebriiikHianwjizing en bewyfl vun gHrantm in alle talen van Kuropa ti gen fooruilbetal ng of post oorBchot van h t knu linavi8 h iloofddepot Reprt SfHtunt voor Duitachind en IloUand H vltUY NIKUSKN Ciauseniarkt 9 IIamuuhü 185 Oai schhind Indien uien zich vereenigt om meerdere buaeen te koopen worden t altgd franco gezonden Van dn talryke eerende dankHchrgven eu erkennende en unbeTelendegetnigeniBaeu volgen hier eenigo weinige vertaald in het Nederlaudsch lk verzoek U mü 4 buHaen van Uwe echte balnem van de dberkste kracht te zenden welke eenigfl vau mgne kenuiaaeu m verkocht bobben te bezorgen Geiyklfidig beHohouw Ik het all rnQne plicht U ta v f iffbv n Het votffeiide ta pabliceeren e balsuin weike ik omstreeks eene maond geleilen vhii U k tcht heeft wonderwerken gedaan z heptt niü namelyk niya haar terag gegeven ht twelk ik geheel verloren had Ik wil eerlök toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde sprekHU had ik er niet veel vertrouwen in wel II waar had ik van verisohillendun gehoord wien zu tot baard verholpen had maar ik geloofde dat het eene onmogelgkheid was zgu haar terug te verkrijgen als men het eens verloren had maar nu kan ik werkelgk zien Ua ik m i vergiHb heb Nooit Kal ik de weldaad vergeten die U mg bewezen hebt Nog eena miJn hartelyken dank U kunt geloven dat ik U vele koopers verschaffen zal Met éoogachting Anna Jensen Nauaensgade 24 B 4 Copenhi en ne van U verkochte baardbalsem moet bepaa d de ftrootste nitnodin van het 19 iaarhouderd Eijn aangezien ik dezelve sterkte UI slechts korten tg l gebezigd heb ea daarby de schoonste volle baard vau de wereld verkregen hub waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recomcnandeereu kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Herlnf Tratlesgade I 3 Copenhf eQ Aangezien Uw middel ter verkrgging van baard mji van collegas aanbevolen is verzoek ik U hiermede my ten spoedigste eeue bus sterkte lil te zenden Ik ben nu 37 jaren oud maar heb nooit baartV gehad hetvrelk somtgda onaangenaam t D kan Hoogachtend L P 8a1tvik Sergeant KaaQord pr Alten NoorwegeOr 0e baardbaTsem welke ik ontvangen heb was zeer g ed toen een van mijne kennissen dit hoorde verzocht hg my ten spoeU ste eens bus sterkte lil t laten £ ömen weike ik hiermede beste J StenstrÖm de stoelfabriek Vernamo Zweden Ik verzoek U m eene bus te zenden van deze fde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien mgn broedar ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke ty reeds op niq gehad heeft en nu ook eeue proef nemen wil H MiMsen luitenant in de Ueauacbe arméa Copenhagen Na eene bus van de echt Yetza h iarba sem gebezigd te h bben ben ik ten hoogste verbaisd over het b ven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Myn haar verkreeg reeds na ue eerste bchnt ng een mooi krutsel even als het blank enj den is Ik bespeur tegel k een zeer sterriH p Rkevoel in de bodem van het hoofd en ik Ifcn niiine 7tM achtige hooldpgn geheel en al kwgt geraakt Mi u haar ts buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Uevronw Ingebor Nielsen Luudsgade 7 Copenhagen g Patent H Stollen tu duig Ml OKunrottti rürntm nmcuir inuMi niliUii l er rrOMM Brfotff M vmén Paitmt H Stoümi irrungm M Au M lu rifiMtOvtm wmihitiHen Sarhahmunffen 4 4 M tfH t f it t $r u utn Html nchatftn H SttMmt MT i ft KM iZ rMf odv Iff tofeAM ilÊÊitHêiidkmtm émm M $ rFlUét wIê n t ê n i t h m4 tmtthénttH Warnung Deze naamtctekentng U diegene vandeu uitvinder en Bal op elk pakjVgevonden wordeu anders is het rerAvaiBoht en tonder garantie IN HET Verlichtings Magazijn lie Avondster DUBBELE BÜUHT zijn heden ontvangen een piiichtige collectie IVIeii e Cia l aiiuiig alsmede een ra nie sorleering JASOENAMENÏEN ASKOÜKPIATEN en GASFORNUIZEN tegen coneurreerende prijïeii Uoedkoopste adres voor Winkel Etalages mc sacce geplaatst bij H H Wiiikelien hier ter stede Denkt aan bet groote genot vau een BADINÜICHTINU compleet van afIS en kooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter iENIBBEPOT TAN THEE leii worill verzucht p t HGKK te lettriO UIT MBT MaovZUN TAK llAVliNSWAAY ZONEN OORINCHEM Ueze TIIIÜEEN worden afgele verd in vfjrzegelde pakjes van c twee en êen half en een Ntd on met vermelding van Nommer et Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J G BIJL voorheen J BREEBAART Lz Kieuw onovertroft n Frof Dr Liebers wolbekend UVUW KBACBT UIZIt AUmh echt me Fcbriekimerk tot voortdurende radicale M m m e o e genezing van alle zeilt ésH de m at hardnekkige xenutB WÊ m ütekteu vooral ontstaan door JSêi3Ê afdwalingen op jeugdigen leef Totale i enezing van elke zwakte Blen ijcht Benauwdheid Hooidpyn Migraine Hartklopping Maagp o slechte spysvertering Onvermogen Impotenz Pollntione enz I voerige prospectnaaen iriJTpcr fle h fl 1 fl fl 8 dubbele fl f n cv Cen1raiM ep6t Matth v d VeRte Zaltboaiiii ücpóLi M Cléban k Go Bdtterdam V Happel VOravenbage 1 IlalmaaDs de Jong J Czn Rot Wolff II Ca Oouda OD bil alle drogistea oada Drttk van A BRINKMAN Z Bulieiilandsch Overzicbl Goed nieuws van do Boeren Zu Lebben een Blijken slag geslagen Een generaal gevangen 100 man gesneuveld of gewond en vele gevangen waarvan 300 tal weer zijn losgelaten Brodrick li a gisteren in het Lagerhais een telegram van Lord Kitchener voor Waarvan de korte inhoud was Lord Methuen en majoor Paris zün door de la lleij aangevallen Mctbaon is aan de dii gewond en gevangen gefflankt Van do Engclschcn zijn 3 ofücioren on 38 man gesneuveld 5 ofücieren en 72 man gekwetst terw 1 een officier on 200 man vermist worden Volgens niet ofttcieele boricliten moeten do Boeren 4 kanonnen genomen hebben Deze nieuwe veldslag werd geleverd aan de öroote Hartsrivier in het hooge v Éd van biclitenbnrg waardoor lord Methuen met 1200 man vier kanonnen en oen pompom trok om zich to vereonigen met de bijna even talr ko miieht van kolonel Ureufell bü Houvirainesfontein gelyk het in het telegram wordt genoemd V ermoedelijk is daarmede bedoeld Koronnafontein dat op veertig muien vlak westelijk van Klorksdorp en ungcïcer znidoostcli k van het slagveld ligt Omtrent bet gevecht zelve geven de telegrammen afle beschikbare inlichtingen Het ecrute bericht werd gebracht door IM man die te Kraalpan aan don spoorweg naar Mofeking waren aangekomen na een scherpe achtervolging door de Boeren Klaarblijkelijk zijn dozo troepen gevlucht in do paniek waarvan lord Kitchener spreekt Immers onmiddellijk daarop is do insluiting gevolgd die leidde tot de overgave van de gehoele resteerendo macht Aan dooden en gewonden verloor lord Methuen 120 man derhalve hebben zicli op ziJn minst SO man overgegeven aan De la Rey Van deze zijn klaar blijkelijk 380 met majoor Paris losgelaten jerwijl nog 2 0 opgegeven als vermisten in des vijands macht ziJn Ook lord Methuen zelf ia nog gevangen on het lijkt onder den eersten indruk niet onwaarschijnlijk dat De la Rey zal trachten met dezen gevangene zooveel mogelijk zijn voordeel to doen wellicht door bom uit to leveren tegen vrijlating van krijgsgevangenen in handen der Engelschen Maar dit is een bloot vermoeden De Britscho kanonnen en de bagage waaronder natuurlijk de raeegovoerde munitie en voorraden zijn door de Boeren buitgemaakt De indruk dien deze overwinning in Engeland zal maken zal waarschijnluk bijzon FtJVILLEiOM 22 Onechte kinderen het gevangeniswereb de jachtweltcn en l ord Marncy ïctte de middelen uiteen waardoor volgens rijne meening het land nog gereed kon worden n die vooral schenen te beslaan in hooge priJMn en low church i AU de vorstin hare beste vrienden maar kende Ki Sir Vavasour met een zucht Lord Mamey scheen nrnstig te worden En de noodlottige l uten van haar roorgangcr vermeed ging de baron voort Charles nog een glas wijn zei de graal Zij zou om haren troon een aantal mannen kunnen vereenigen i L iten e nu naar de dames gaan zei degraat zijn ast plotseling stuitende in dfn vloedvan wbbrd die deze had willen doen volgen i ld de Engelsche kerk zijn twee hooldstroomjogenl de high churh spreek uit haitsjurt en dé I w church letterlijk de hooge en lagekerk De lanhangers der eerste zijn zeer op allerlei vormen gesteld eoodat hun eeredienit zeerveM oiereenkomst heeft met dieh der R C terwijl de aanhangers dur Uatste legen de invoeringvan nieuwe vormeo i r der diep zyn omdat ze zoo spoedig gevolgd is op het veroveren van Von Donop s convooi met Gscorto bjj Klerksdocp en niet bet minst omdat de Britscho goileraal do bevelhebber over geheel Westelgk Transvaal in krijgsgevangonschap verkeort Het is do eerste maal in dozeh oorlog dat oen generaal zich aan de Boeren moet overgeven en nu is dit een man als lord Mothnen een man van hoogen stand de lieveling der Britscho bcanmonde Een telegram uit Londen aan de Brnsselsche Petit Bleu meldt dal De la Rey duizend man gevangen heeft genomen Hot aantal door lord Kitchener opgegeven heeft botrekking op de nict losgelatenen Heden komt do Italiaanscho Kamer weer bijeen en opnieuw staat als eerste punt op de agenda de verkiezing van een president Zooals bekend is werden in de zitting van 24 Februari hg de verkiezing van oen voorzitter 142 blanco stembiljetten ingediend en kreeg de heer Villa de oud voorzitter slechts 135 stemmen De Rogcering zag in deze demonstratie tegen den heer Villa oen votum van wantrouwen tagen haar rcgceringsprograni zooals dat in de troonrede was uiteengezet en voornamelijk tegen do aankondiging van een wetsvoorstel tot invoering der ectitscheiding En op dien grond bood het kabinet den Koning zijn ontslag aan Dit werd echterniotaangenomen Do Koning droeg Zanardelli op het Kabinet te reconstruaeren met bet oog op hot aftreden van den mini ter van opentare werken die ziJn ontslagaanvrage d ags v66r het bijeenkomen der Kamer bad ingediend De lioor Zanardelli is niet voornemens zijn plan op to geven hiJ wil de Kamermeerderheid trotseeren en zal dat doen in een eerlijk en open gevecht Niet de verkiezirg van een Kamerpresident mag de aanleiding ziJn tot een zijdelingschen aanval op het ministerie onmiddellijk daarna zal de minister president namens de Begeering een mededeeling doen en over die modedecling kan een debat plaals hebben dat over het lot van het Kabinet beslissen zal De miniiters en hunne viendon zijn thans eenigszins ongerust over de plannen dor uiterste linkerzijde Aan die zijde is nogtveleen kern van regecrtngsvrionden maar vele afgevaardigden der linkerzijdo vergeven het kabinet niet de onlangs genomen maatregelen om de orde en rust to handhaven voornamelijk het optreden tegen da werkstakers HOOFDSTUK II Kr was muziek toen zij de gezelschapskamer weer binnen traden Sir Vavasour klampte Egremoot aan Het rfoet me vcel genoegen u weer te zien raijnhcer Kgremoot zei de waardige baron Uwvador was mijn eerste en beste vriend Ik herinner mij u tè Firebrace ge waart toen nog eenheel kleine Jongen Het verheugt mij u in zulk eene positie weer te ontmoeten een wetgever een onzer wetgevers Het was een werkelijke voUocning voor mij toen ik vernam dat ge gekozen waart U is wel vriendelijk sir Vavasour Maar hét is eene verantwoordclijkerTRMitie ging de baron voort Gelooft ec dat zij zullenaanblijven i Eene meerderheid denk ik wel dat zij hebben maar die zal sir Robert mettertijd ook hebben We moeten niet te haastig zijn haas tige spoed ge weet de rest Hel land is beslist konaervatief Al wat we nu noodig hebben is An krachtig bestuur dat op alle zaken ordezal stellen Als de arme koning geleefd had Hij zou dase manoen rechtsomkeert hebben laten maj en uei de jonge staatsman trotschop zijne inlichting an die armji koning zei Vavasour zijn boold jtüuddend B Hij was geb l op onze zijde zei Egremont Arme itfan I zei lir Vlvaiour Geh ft ge dat bet te laat waif s Eore te Turijn en do oproeping van hot militairo spoorwegpersoneel Zjj worden door hnnne kiezers aangezet tot oppositie en wanneer zij lich bü de stemming over eon motio van vertroawen aansluiten by de rechterzijde bij de groepen Di Rndini on Sonnino is do uitslag van de stemming zeer twijtelachtlg D Fransche depnté s toonen waarlijk jjver in de laatste dagen waarop de Kaiiver litjingm houdt voodat de verkiezingen plaats vinden Zij hebben er zelfs geen bezwaar in gevonden om hun Zondagsrust a m s lands belangen op te offeren en bobben gisteren mot eenigen haast do begrooting van ontvangsten afgehandeld Het Fransche onderwyzerskorps der staatsscholen is er wél by govaren daar oen amendement van de beeren Maurice Faare on Garnand werd aangenomen waarby tot een snellere promotie in zgn carrière werd besloten Voortgaande op den weg door de wet op de vereeiiigingen afgebakend bepaalde de Kamer q dat binnen eon tgdperk van drie jaren allo meisjesscholen onder wereldiyk beheer zoudon gebracht woi den daarby een speciale verordening in het leven roopendo voor die gemeenten voor welke tengevolge k den genomen maatregel het bouwen van nienn sohoollokalon noodzakeiyk werd In zulke gemeenten is voor het in werking treden van dien nuuktregel een periode van zes jaren vastgesteld Voor beo die belang stallen in bet mnsée du kouvre en die wel eons gevreesd hebben dut de in hetzelfde gebouw gevestigde bureaux van het ministerie van koloniën brandgevaar voor de belangryke collectie van kUDStiichatten zouden opleveren moet hot een verlichting geweest zgn te vernemen dat het ministerie voornoemd zal ovorgaliracht worden naar de gebouwen op bet terrein der todtoonstelling van 1900 Vervolgens werd nog een belasting oppetiolenm na langdurige discussie goodgokeurd en om 8 uur des avonds nam de Kamer zooals Reuter meldde de geheele beg rooting aan zoodat het grootste werk dat ly af te doen bad nog voltooid is vó6r haar definitief uiteengaan Prins Heinrich hoeft Vrydagavond to NewYork een Kommers bygewoond te zyner eere gegeven door eenigo honderden oodstudenten van Dnitsche Universiteiten Overigens heeft hy zich Vrydag en Zatqrdag weinig in bet openbaar vertoond daar bQ wat te begrypen is behoefte gevoelt aan rust Gii zijt een jonge man die pas zijne intredein het flotitieke leven doet zei de baron terwijl hij Kgremoot vriendelijk bii den arm nam en hem naar een sofa geleidde t alles hangt van den eersten sup af Gij hAt eene gunstige gelegenhoid Nieu kan gedaan wolden door iemand die geheel alleen taat Het machtigste deel der bevolking van ditland heeft een kampioen noodig Maar ge kunt u op Peel verlaten zei Egremont Hij is een der oneen wij moesten op hem aan kunnen Maar ik heb een uur tang met hem gesproken en koA niets uit ham krijgen HÜ ia voomchtig maar reken er op hy lal taan pt vallen met de grondkwestie Ik denk niet aan den grond zei sir Vavasour ik denk aan j ts van veel grooter belang iets met al den invloed van den grond en nog Kfcel veel bovendien aan een aantal mannen die hereid zijn zich om den tioon te scharen en die dan ook indien hun recht geschiedde de natuurlijke en erfelijke strijders voor dien troon zijn Egrcmont keek eenigszins verlegen Ik spreek voegde air Vavasour er op ptechtigen toon bij Ik spreek van de tiaronlien én jonkbeeren De baronnen en jonkbeeren I En Wat willen zij Hunne rechten hunne lang onthouden rechten De a me k onin was op onze hand Hij heelt menigreaan aan mij en andere afgevaardigdenzijn oesluit medeiiedeeld om ons recht te doen maar hij was geen man met krachligen wil zei ir Vavaaour met wn zucht es in dëie revoluti De prins heeft intuaschen een soort Tta proclamatie uitgevaardigd Hy zegt daarin dat Mj s rondreis door de Unie hem veel ganc jdi lieelt verschaft en hem een diepen tBthrSx gegeven hooft van de uitgestrektbeid van bet land en de veelvuldigheid zünor halpbroDnen Maar het mOMt waardeert de prins de hartelijke ontvangat hem ten deel gevallen In alle plaatsen dio hy bezocht heeft en waaruit biykt dat het Amerikaan Bcbe volk de bedoeling van den Duitschen Keizer roet de zending van lyn broedar naar Amerika goed begrepen en naar waarde geschat heeft Het spyt den prins dat bji op zooveel plaatsen waar men hem bad willen verwelkomen zich niet ol alecbti zeer kort heeft knnnen ophouden Hy lal nooit de gastvryheid van het Amerikaanacha volk vergeten Verspreiile Uerichten FSAXUUJK Oeneraal Morcier is gUteren te Caen waarheen by zich begeven had om den Ktmercandidaat van de Patrio Krangalse t verdedigen ontvangen met enkele Lav s 1 die echter oninlddeliyk ovomtemd werden door gefluit en protestkreten en van hot station tot aan zijn hotel werd de vrocgore minister van oorlog berucht uit de DreylusZMk door deze mnziek Tergneldl Over Fobnari hebben de Indirecte belastingen 2 886 100 fr meer opgebracht danbegroot was en b tien millioen mlndeidan het vorige jaar ofer dezelfde mund De radicnie lociallit Laneyrie wethouder is gekozen tot burgemeester van H con Mad Pons die don zesden Februrl 11 een pakje bedorven eieren in do vergaderzaal dor Kamer slingerde met bet doel den afgevaardigde Panimier te treffen die baar afgezet heeft is veroordeeld tot vyftig fr boete en één dag govangonisstral ondor toepassing der wot Bérengor doch Paulmier kwam er deeriyk af nl werd hy ook dan niet veroordeeld by atwevigbeid van wettelyke ttrtfbaarbeid I DDITiOIII A Falkenhagen die In een duel den Uhïraad 7on Bennigaen te Springe gedood beeft na dezen eerst bedrogen ta hebben wordt niterst gestreng behandeld Hy is ter atzitting van de hem opgelegde zes jaar gevangenisstraf overgebfabt naar Weichselmtlnda btj Dantzig krltgt daar een kamer in de kazemat mag slechts heel weinig onnaire en gelijkmakende tijden had hg misschien een zware taak Kn de pabs die dicht naast ons staan waren tegen ons vreca ik Maar ten fgüi van de ministers ten ap t van de paira als de arme koning maar was btijvea leven dan zouden wi ten minste ohzf untfbrm gehad hebben voeada sir Vavaaour op droevigen toon er by tiw uniform I Het zou air Grosvenor Ie Draughte tevreden gesteld hebben zet sir Vavasour en hij had een sterken aanhang hy was voor eene schikking raaar zyn vader was dan ook maar een accoucheur En wildet gij meer ï vroeg Egremont mettgszins angstigen blik Alles ol niets sei air Vavaaour beginsel stheid gaat by mij boven allei Ik hield eena een speech in de Clarendon we waren daar roet ons vierhonderden er heerschte een goede g$est Een machtige party zei Egremont Een mïliuir mijnheer als net goed begrepen wordt Wat zou ons kunnen weerstaan DeReform Bill zou hooit aangenomen aijn ala da twronna en jonkbeeren georgaiiiaeerd waren gewee4 Ik twijfel er niet aan of gij kunt ona mr aan t bestuur helpen brenhen zei Ëgrvmont mx waa het juist wA ik Sir Robert zei Ik wil er hem door zijn eigen stand doen inbrengen Dat zou grootsch zija Er gaat nieU boveu het tapril d corps zeiEgremont I Worit vinclfd