Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1902

1 u ii i ao aji 7 41 a ii 07 iM Duda 4 11 ffoar t aa Ma a M Utrwkl tM T 04 8 18 a n 131 10 14 Directe SiMiorwegverblndlngeD mi GOUDA Wlolerdieist 1901 02 AangevaogeD 1 October TUd vai Greeowld SOUDt aOTrllDlMfiaa fana Il 17 lo n lo ia ll U 11 11 ii ti 1 11 l ll i to s ai 4 o t n 4 t4 t it s n a is 7 c 7 11 1 11 l ll I OI 14 I I n 7 44 1 14 a l7 i Si I U 10 0 lO li 10 4i ii at a i4 j lo i io so t 1 41 J 10 S7 7 47 1 07 1 41 l n Ji 10 10 10 41 ll Oa 11 47 Uoudi I n 7 1 MeordVoeht 7 11 f M i XlnwUifk t 7 11 f l tO Oaptlls T U l ll a tattndam M 1 T 44 1 04 a n 41 BottaiUuiD F 1 14 RatlwdM B tfi 1 01 10 01 n l ll t ai I 4 4ll i UW WtW JMn mhaHI Oa Ma tMlia a tmJH Maa 4 n a PUaiat 44 4 prta ataaiilljatta r 4 1 1 Ti talial fla aatala ai ltl rt a B BalUii4 t 8y L ir p i m i k ij I0mitD4M 90tIDl aUa nan 11 10 ll ll i 41 1 811 991 04 a n 7 01 a n a 4 a aa i ia S i f a oa 1 14 a oa a ii ie oa lo ia in 4 i i sa ii os iMaltaUaC r 4u laar kaï llat f itl t a n l na4am S 4 45 4 18 i I in j n 4 ia t n 4 n i it 1 411 141 14 7 01 7 11 H ar I lam a li iHW l a aa I OmfÊftlt te va Lit 8UV 04 DSN Ml ie M 10 1a lo n ii ia ii ia ii n i n i it i m f ii n f 1 07 f ii ia f 1 1a I 11 10 i i 0 i 4i i sa 10 41 u n U M imi 1 17 i ao mi 4 11 d L i y a ai TJa a oi a n 1 17 n a n lo ia 10 4a ii i r a ii 10 08 r r a n 10 17 1 81 E F lo n 4 11 a 7 17 Ml l lf a 114j 10 14 10 4 U ia 11 47 Oo d levonli HoMn 8ofltflrmew£eg £ Voorburg s Uêf aKan I U 1 01 7 Of 7 11 7 11 8 11 1 81 I OI 44 10 11 U ll ll ll 11 00 l SO 1 40 1 17 4 00 4 11 4 17 l ll Ml 7 01 T ll l ll l ll 1 40 10 l vooXrg i n r d i ♦ Mh M O f t i 4l a 91 l ll 14 10 14 Hou 14 n 7 11 7 41 08 Ml 10 10 11 tn 4 11 ll lll ll lf 1 18 8 08 8 84 i l7 4 41 l ll l 4 7 01 7jri O 1 18 8 0 8a lO IS raaoIllM ar lii laar t a IWa al Ollaa 4 HarrfAiklbalB allaaa aa ia klaia altra al laa f jBatalaa a i Mljat la M aa aUfrlaMaCTairga I OUD 4 1 HaTiaOiti rlaa a I riiKa a ft l ll I SI n 10 1410 1111 01 i io sa a n 07 4i 1 1 n ai4i a ii lo i lo so u oa 4 ast W B Ol I n a ll 10 10 11 04 11 41 11 17 1 17 l ll 4 1 17 MO 41 a 44 9 n lO S U Ol li Amaka 8 14 IS MI 10 81 11 1 1081 101 18 S tO 87 8 1 1 411 01 tS 10 411 18 18 14 o I o 4 U I U U I riaa ncia 10 14 lO n 11 00 1I SI l ll ll 4 81 Ma t tfi u ia I n ll l 1 40 VS a 07 10 4 11 4J U n l Oa 03 I 4S 1 04 8 84 a r Vaat Ö 8 81 7 14 I IO l tat lSt Sl l ll 11 87 18 40 l l MO Ml 4 41 I Oa a ll 7 0 1 10 1 48 Aaal W l n 1 47 7 80 8 n 8 4M SO u 4t ll S0 11 48 l Oi 1 10 M i 4 1 0 a ll s 7 n I n lo oi londa 7 81 7 91 S ll 1 8 11 18 10 9111 11 M I 9 11 4 11 4 84 1 47 7 07 7 14 1 0 ll 11 11 twe iii a ia a n 7 47 mi a io io m 10 41 ii n ii oi ui i oi 1 1 ui i i 4 n i 4f a ii 7 00 i aa a a n ifm 10 4a Vi ri t a of a 44 1 0 a7 10 87 u n 1M7 4 8t 7 84 i lo is 11 07 O iUu 1 88 8 11 8 17 io n 1 1 t n ijiU 1 48 B 7 14 1 84 N 8 11 10 48 ll U 18 11 18 11 1 18 4 1 14 4 48 S ll Ml 18 7 84 7 48 I n I M 18 87 18 48 1118 wandelen binnen de citadel en Toorlooptg werd hem geen perminiie gegeven zieï naar do stad U iMgeveo Vanttrood eet de lieizer bil den ItaUaantchen gezant waartoe b als te doer gcbrnilceljjli zichzelren aangemeld heelt en dan gaat t um tien nar naar Wilbelmibaven onï voor een volle week IJe bertiig van Hessen i onverbeteriyk na heelt by zoowaar Vr dagavond i p een parlementaire onderonsje alweer gepraat aan een taleltje van louter tociaal deinucraten en daarbg in het byzunder zich gewend tot den partygenoot IJlrich Ue conservatieven z n er beeleraaal door van streek wat moet er van een land worden waarover zoo n vorst regeert BINNENLANDo Aan bet departement van baitenlandscbe zaken in den Haag buolt de ondcrteokenlng plaats gehad ener ovoroonkomst tnsschen Nederland en België tul wgzigiag van die eteekend te Brnasel Ü9 Jnni 1895 belrelende de verbetering van het kanaal Oent Ternonzon Ue minister van binnenlaniche zaken heelt lo het lormulier van nangiflo bedoeld in artikel B4 der Ongevallenwet 1901 vastgesteld veroenkoDstig het bg zgne beschikking gevoegde model 2o bepaald dat de aangifte bedoeld in artikel 3Ü der Ongevallenwet 1901 moet geschieden a ten aanzien van ondernerolngen waarinhet verzekoringsplichtige bedryi is aangevangen v iAr ol op den Uiden Mei 1902 tnsschen den dng waarop hut bedryt in aangevangen en den Isten Juni 1902 maar ingeen geval 6 r den lUden April 1902 b ten aanzien van ondernemingen waarinhet verzekoringsplichtige bedryt is aangevangen na den lUden Hei IWi tnsschenden dng waarop hot bodryi is aangevangen on den veortiondon dag nadien Kindeinmons der gymnasia en daarmedezeiykgestclde examens Üe minister vanbinnenlandsche zaken noodigi hen die zichIn 1902 aan deze examens wenscben ie ondorwerpon uit daarvan v66r 1 April 1902 te doen biyken aan den inspecteur der gymnoaia te s Oravenhago mot dnidciykc opgave van hnnne woonplaats on van do fucnltalt waarvoor zy het getoigschfilt verlangon Tevens moet worden vermeld ot ificn leerliiu der zeBdo klasse van een openbaar gymnaainra ol leerling van een der binnonfandsche byzondere scholen voor booger onderwys J enoemd in het Koninkiyk besluit van 7 unl 1901 Staatsblad no UÜ is en zoo noen ol men aan het eindcxaben van een der openbare gymnasia dan wel aan hot eianon voor eeno Staatscommissie enscht deel te nemen Gemengde Berichten 1 t aa a 4i a n 7 11 BottonUn Bours Roltardua D P KoUerdm U OapolU Nlnworinrk Hoordnekl o da 7 41 4 41 t iu a 04 4 11 I 4U i ai 1 11 l ll a a4 a i7 a ia a n 7 1 d kütm la a la Uaaaa aaitn Wlila uaa ii a 4i a n 7 11 1 1 f 7 ii i va I 7 18 14 7 11 os i iii a n De zee bood Zondag to Sdmvfningen hg de N W storm een onstnimigen aanblik Hchaimende golven tot zoover men zien kon By hoog water tegep drie nnr stond de zee tot aan den straudmuor Op de acbuitcn die met versche vUcb Zondag waren geland moest een deel der bemanning in touw met de stormplnnje aan om botsing tnsschen de schuiten te voorkomen De storm signalen bg den vuurtoren waren gehoschen Tal van Hagenaars kwamen een kgkje nemen L it Vlissingen meldt men In den nacht van Zaterdag op Zondag had to Vlissingen in de Sardynkil eene aanvaring plaats tuBschen het stooiniichip Chester van Antwerpen naar Urimsby eh de Vlissingsche vischsloep VI 16 Ue vischsloep kreeg daarbg eene belangrgke averg de ina st brak zoomede de boegspriet de mast viel daarby op de Chester De bemanning olt zes man bestaande wist zich met eigen boot te redden en naar den wal te roeien Het stoomschip Chester stoomde daarna onniiddellgk naar zee de vischsloep mcdesleepende daar deze met haar mast enz vast aan de Chester was geraakt Nadat de hes ter zich van de vischsloep had weten los te maken liet zy ze in zee aan haar lot over Zondagmorgen werd van hier de sleepboot Washington uitgezonden om de vischsloep te zoeken en op te pikken In de Wielingen vond men haar drgvende waarna zg naar hier werd gesleept en des namiddags in bet marinedok gebracht De sloep is lek on ontzet bg de aanvaring hnd de sloep de lichten op Naar aanleiding van allerlei praatjes omtrent do nitSreiding van gevallen van typhns en vlektyphns zoowel te A nsterdam als in de provincie Noord Holland heeft het Hbid inlichtingen ingewonnen by den inspeotenr van het Ueneesknndig Staatstoezicht in die provincie dr J P Uozy Deze machtigde bet blad het publiek toch gorust te stellen en te doen nitkomon dat men niet ovcrdrgven moet en men wel zal doen zich niet aan allerlei overdreven alarmeeronde geruchten te storen De lyders aan vlektyphns te Zaandam zgn volkomen geïsoleerd en alles wordt gedaan om besmetting 1 voorkomen Zaandam is volstrekt geen plaats die men thans angstig behoeft te myden evenzeer is het dwaasheid dat werkgevers te Amsterdam zooals is voorgekomen op hun fabriek werklieden zonden weigeren die te Zaandam hnn woonplaats hebbon Wanneer zulke menschen ter goruststolliug een bewgs kunnen tonnen van hun dokter dal in hun huis geen bosmettelyke ziekte voorkomt bestaat r aiat J minste reden htn op de fabrieken ol wurkplèatsen te weigeren f Het vermelde gevnl van vlektyphns te Sloton is door den inspecteur onderzocht ofschoon nog niet wel uit te maken was dat de patiënte werkeiyk aan die ziekte leed zyn toch alle maatregelen voor afzondering der patiënte genomen 11 08 11 11 10 1 0 a 1 14 l ll 1 10 r f l ll a i oa 10 11 lua 11 14 11 1 11 11 a to 4a 10 14 la ia io as l 43 U I1 11 41 11 04 47 ii ai Te Krommenie heelt men zich verontwaardigd betoond dat een meisje dat te Velzen vlektyphns zou hebben gekregen naar eerstgenoemde plaats ii overgebracht Beda lfle patlente had geen vlektyphns doch een aanval van gewone typhns en is op verzoek der familie onder alle noodige voorzorgen naar Krommenie gebracht waartegen de inspecteur geen bezwaar had Kr werd beweerd dat de ziekte ook reeds te Amsterdam was on zich gevallen hadden voorgedaan in het Jacob van Leunepk wartier Dit is beslist onwaar De zaak is zoo Er deden zich in fat stadsdeel eenige gevallen van typhns voor Kg onderzoek bleek dat in de gezinnen van al deze patiënten melk was gebruikt afkomstig van melksiyters dte hnn melk betrokken van twee onder Sloten wonende boeron Kr is alle reden om te veronderstellen dat deze boeren hun vaatwerk ook spoelden met water uit een sloot en zoo de melk besmet werd De inspecteur heelt bet water dier sloot onbruikbaar gemaakt door te gelasten hier en daar wat petroleum op het water te gieten Verder schgnt men in de gezinnen der Igders aan de typhus in het hier bedoelde stadskwartier niet altgd de melk te hebben gekookt De inspecteur verzoekt het HbId daarom voor de zooveels e maal zgn lezers op het hart te drukken toch vooral nooit te verzuimen de melk v66r het gebruik goed te koken Het is te verwonderen dat bigkbaar nog te veel deze voorzorgsmaatregel tegen besmettoiyke ziekte wordt verzuimd Daarom nog eens Kookt toch de melk En verder laat u niet door allerlei overdreven praatjes angst aanjagen Uit Sloten meldt men Tot heden Maandagmorgen hebben zich guene nieuwe gevallen van vlektyphns voorgedaan strenge maatregelen zyn in overleg met den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht genomen om uitbreiding der ziekte tegen te gaan Het huisgezin dat uit vgl personen bestaat is algozonderd en wordt in observatie gehouden een olitiepost is voor do woning geplaatst open privaten zyn opgeruimd terwgl de siooten nabg het besmette hois worden gereinigd In een briel van Moeara Limoen 16 Jannari in het Batav Nbl lezen we Dagelgks krggt de militaire kommundaut hier bezoek van iniandsche hooiden uit den omtrok Wat dan verhandeld wordt schgnt eenjgszins geheim althans niemand van ons weet er wat van Toch is gemakkelgk op te maken uit de uiterlgke verhouding dier hoofden onderling dat het gebeele iniandsche bestuur in dit gedeelte van Djambi zonder vasten regel is de beeren hebben geen van allen veel te vertellen I De bevolking is ons bigkbaar welgezii d vyandelgkheden hebben niet meer plaats gebad wel was gieter morgen een onzer prau wen verdwanen doch dat kan evengoed kwaadwilligheid van een dwangarbeider tot oorzaak hebben Het het einde der pooasa zou het vallen van eenige schoten op ons kampement ons niet verwonderd hebbon maar er gebeurde niets de tuchtiging die de doesoens Moeara Uimoen Loeboeq Kesam en Moeara Mesao onlangs h ebben genoten scbynt dus geholpen te hebben Wel is op nieuwjaarsdag en nacht in den omtrek veel geschpten maar het was slechts vrongdespel 1 01 i n i U 1 17 I n 1 41 a n 4 ia 4 14 7 S7 7 ia S 411 4 1 1 41 11 4 4 01 sa 1 14 1 4S a I f I n I I OI i oa I OI ii oa H 448 riaa aalaa4 1a 4 n 4 10 4 11 MT 1 01 se jF 1 1 4 41 4 11 I n 1 41 a a7 l r 18 7 10 7 n I ia 10 10 T n 10 40 7 11 4 48 lo u a aa 7 14 8 08 n ii ai 11 48 ff 11 1 M Toch bestaat het voornemen zoodra mogelijk een aanvang te maken met het doen loopen van patrouilles machtsvertoon moet er zgn Aangezien ons hier de noodige dwangarbeider ontbreken zullen dan de levensmiddelen langs de ri ieren worden opgevoerd indien de tocht langer dan twaalf uren duurt vlug kan dat dan nooit gau in deze sterk stroomende wateren De excursie naar de Merangin streek heelt den 7n dezer een begin gekregen in het vertrek van een kolonne van honderd mu onder den kapitein Dgkstra naar den moid van de Merangin die kolonne heelt voor vier dagen levensmiddelen om aldaar te kiti nen wachten tot de overige troep met levensmiddelen voor veertien dagen onder kommando van kapitein Kroel zal qn aangekomen Op het oogenblik moet dn de onderneming in vollen gang zgn 3iaar wt hebben er nog geen berichten van Bat lange uitstellen van dezen tocht is hooldiafa Igk weder te wgten geweest aan het gebrek aan dwangarbeiders Aan een van don resident van Palembang onder dagteekening van 8 B ebruari ontvangen telegram wordt in de Jav Ct het volgende ontleend Controleur Hellrich berichtte 30 Januari jl uit Limboer dat ons bivak aldaar in den vooravond van 26 Januari hevig werd beschoten waarbg de Europeesche luselier Halkema eo een Amboneesch luselier niet levensgevaariyk werden gewond Den 27n besloop een patrouille een vyandeiyke bende die bezig was met het avondgebed bg het vuur geven stool zy uiteen met achterlating van negen geweren tien blanke wapens en een groeten voorraad kruit en kogels Den 28n werd een verkenningstocht gedaan in de richting van soengei Tantau waarbg Rio Soep hoold van Empang Benoe gevangen werd genomen Volgens deze was ons bivak te Limboer beschoten door volk uit Limboer en Hantau Pandjang aan de Tabir Den 4n Februari is de kolonne naar Moeara Hesoemei opgerukt De Pargsohe schouwburg van het Chateaud Ean voert tegenwoordig weer op Dertig jaren ol het leven van een dobbelaar De Figaro vertelt naar aanleiding van deze reprise dat men indertgd het was 1827 meende dat dit stuk veel zou bgdragen om den hartstocht voor het spel te doen overwinnen J üe ondeugd is hier zoo vreeselgk geteekend schreel een blad dat bet niet mogelgk is er weer in vervallen wanneer men dit stuk heeft gezien Toch wordt er nog gespc eldl Tegenwoordig is men sceptischer do Figaro is big te constateeren dat het stuk de menschen tot twaall nnr uit hnn sociëteit houdt en z6ö belet te pelen ij lo a 1 41 11 11 ii n 4llaaa Oisalaf g i7 i ao l ll ia aj 4a ia ar 7 11 8J1 a sa 4a a a a as 10 09 t i 4i 1 47 lA oa la u 11 01 Op een druk punt van Amsterdam is gisterenavond een slag geslagen door inbrekers ol insluipers De bewoner van perceel 27 aan het Haarlemmerraeerplein tegenover de tramhalte de Iruithandelaar Th van Velzen was omstreeks 7 uur even een boodschap gaan verrichten Ook zgn dochter was afwezig Toen hg tegen 9 nnr terug kwam vond hy de voordeur die hg goed gesloten h d op een kier staan Binnengekomen bemerkte hy dat alles dooreen geworpen was en doorzocht zells bedgordgneu waren algerukt een linnenkast geopend en voor ruim f 100 aan gondon voorwerpen was gestolen Bigkbaar waren de dieven bekenden wanteen ring die gewoonlgk op een vaste plaatswordt weggestopt wist men te vinden Eendoosje met geld werd door de ongewensehtebezoekers niet opgemerkt De heer VanVelzen een vrg bejaard man was door hetgeen hg ontdekte erg ontdaan en deeddientengevolge eerst laat aangifte bg depolitie Hg sprak echter vermoedens uit tegeniemand die wel eens bg hem a n huis komten in die richting is door de olitie eenonderzoek begonnen HbdJ Een jotfrouw geeft dezer d Tgen tgdig kennis dat aan zekere halte gestopt moet worden De trein snelt de halte vooibg Men weet na bgna de helft van den weg voor de volgende halte afgelegd te hebben de aandacht van don conducteur te trekken Deze doet dadelgk stoppen en stelt de juftrouw in de gelegenheid uit te stappen Misgerekend De juHronw weigert uit te stappen en gelast terug te rgden zg wenscht dat eind met te loopen l onterentie tusschen machinist en conducteur Kosultaat terug naar de halte waar de jutlronw bedaard uitstapt Verbaasd gezicht van den haltechel die zoo iets nog nooit beleeld heelt Hbl Naar het Vaderland verneemt heelt de R K bisschop te Haarlem het houden vun toespraken op de katholieke begraafplaats verboden In Frascati in de Kipstraat te Kotterdam had Zaterdag een rumoerige ledenvergadering plaats van den Alg Rgnschippersbond um te bespreken wat er gedaan moest worden tegenover de dwingolandg en stgfhüufdigheid van den voorzitter zooals op het convocatiebiljot was vermeld De heer D I Verschoor secretarispen inngmeester deelde moe dat deze vergadering was belegd op aanvraag van 40 commissarissen van den bond De voorzitter wilde geen gevolg geven aan dit viTzCik van cominisbarissen Daaro wendden zg zich tot den secretaris penningmeester en dun hoofdcontrolenr die daarop teestcmming tot het nitschrgven van de vergadering gaven Nog had de heer Verschoor niet uitgesproken of bg werd door dtn heer Muller in de rede gevallen die hoewel weigerachtig om deze Vergadering nit te schrgven toch verschenen was en bigkbaar tegen den wil der vergadering zich opwierp om haar te leidon Schipper Steenstra door commissarissen aangewezen om de vergadering te presideercn neemt het woord onmiddellgk valt Muller hem In de rede en rumoet en geschreeuw ontstaan Verstaanbaar is niemand meer Schipper Muller schreeuwt dat hg geslagen wordt omdat Steenstra hem op den schouder tikt en wil getuigen nemen Ziende du alles zich tegen hom kant roept Muller dat de orde verstoord wordt en wil de vergadering sluiten niemand stoort zich hieraan Een andere schipper brengt eenige verwglen in en meer en meer neemt een helsch rumoer de overhand van verganereu is geen sprake meer Muller begeeft zich naai het midden det zaal waar zich H kleine aanhang rond hem vormt Te mldden van dit tnmnlt verschgnt de eigenaar van Fraseati in de zaal Waarschyniyk voor erger bevreesd verzoekt hg de politie de zaal te doen ontruimen Aldns geschiedt en langzlimerhand verlaten 4e schippers de zaal Buiten op de straat werd daarna besloten zich te begeven naar de Meent en de vergadering dajur voort te zetten in een ïnder lolaal Een groot aantal schippers gaven aan dit besluit gevolg en daar werd toen kalm en ordoiyk vergaderd onder leiding van d Jieeren Steenstra en Verschoor De heer Steenstra waï van meening datmen schipper Huiler niet meer als voorzitter kan erkennen do heer Verschuren ei dat aangezien Mnllv de Eynachippersin al bun handelingen eu bedoelingen weerstreeft men hem ah een oproermaker zgnontslag moet geven als voorzitter van denbond en alle sprekers teekenden protestaan tegen de handelingen van Muller dieden bond in diskrediet brengen Besloten werd ten laatste in den loop der volgende week een nieuwe ledenverga dering te beleggen Door daa heer H H Binger te Amstei dam directeuruitgever van De Nederlandsche Financier is wederom uitgegeven de Tabel der Laagste en Hoogste Koersen enz over het jaar 1901 Groote zorg is aan de bewerking beitdèd en waar zulks noodig was zgn aanvullingen opgenomen Het Beschouwend Overzicht wordt voorafgegaan door een Zaakregister dat zekor het practische nat van dit overzicht als OeschiedeniB dor verschillende fondsen zal verhoogen De tabel ia een gratis premie op De Nederltndiclie Finuoior doch voor lüat geabonneorden ook verkriKlxu C KOn 1 De Merapi een van Java s vuurbergea heeft in Februari gewerkt Zondagnacht 9 Februari om 11 uur werden do bewoners van Bojolali uit hnn slaap opgeschrikt door een gebulder als van kanonschoten Onmiddellgk daarna werd een loeien en grommen gehoord en intusschen was de westelgtie hemel hel verlicht een vnurzuil verhief zich hemelhoog Het was de Merapi die eens toonen won wal hg vermag als zgn woede is ontstoken Maar gelukkig t is bg dreigen gebleven Den geheelen volgenden nacht bleef hg ros tig Den volgenden dag een lichte aschregen W lke tot in Klaten Djokja en Ambarawa moet gevallen zyn STADSNIEUWS 50UDA U Maart 1902 Heden middag werd ten raadhuize dezer gemeente aanbesteed 1 Het vergrooten der school No 2 aando Nieuwe Haven Ingeschreven werd door W Bokhoven voor f 9337 C T Tuolens 8987 W A Verbruggen 8247 J H de Wilde 8189 H Hoogendoorn 7841 C W den Hoed 7575 en J J Duim 7570 2 De schoolmoubelen voor genoemdeschool Ingeschreven werd door e T Tholens voor f 955 W 1 Suclloraaii 950 J de Jong Wz 900 H Moogendüorn f 862 C W don Hoed 852 1 L van Dorst 832 J J Dnim 820 en E Sliedroeht 649 3 Het maken van 63 Meter schooiïng Ingosehrevon werd door il Hoügenduorn voor I 1300 W A Vorbruggen n60 J J Duim t M 11 J H do Wilde U26 I Ooms 1106 W Bokhoven 1091 en e W den Hoid 1057 4 Het maken van bruggondekken Inge chreven werd door W Bokhoven oor I 1477 J J Duim 1467 ü W den Hoed 1458 J H do Wilde 1443 W A Verbrnggon 1380 en H Hoogendoorn 1328 Aan den heer Mr P L F Blussé die dezen zomer niet herkozen werd in de Prov Slalpn en dn s aftrad als lid van üedeputeerden waarvan hy van 1876 1901 de ziet was geweest is door eene Commissie een huldebigk aangeboden bestaande nit een litbograplilschen afdruk van zgn portret door Havorman benevens een 20 tal photographische gezichten nit de Provincie Hiervoor zgn gekozen moestal gebouwen en werken waaraan de naam van den heer Blussé verbonden is Er zyn o a afbeeldingen van de sclintsluis by Berkenwoude wyzende op den nuttigen arbeid aan de IJseldgken de Rgn in do Kom van Alphen herinnerende aan de Vaartverbetoring tnsschen IJsel en Haarlemmermeerpolder de spoorwegbrog over de Gouwe waarvan de verhooging zoo krachtig door Blussé is voorgMtaan enz Al deze photograpbieën met een schutblad voorzien waarop hot nummer in verschillende kleur ia aangebracht waren vervat in oen zeldzaam Iraat album vervaardigd naar de beIaa eloos geleverde ontwerpen van den kunstenaar den heer W A Van Konynenburg De voorz Mr Patyn commissaris der Koningin bood dit hnidebiyk aan in een bgeenkomst in het gebouw van bet Prov Gouvernement met een harteiyke toespraak waarin hg den geachten grgsaard nog vele jaren van rustigen ooderdonf wemchtte Rechts2aketi Vernietigd met verwyzing dor zaak naar de Haagsche rechtbank werd een vonnis van den kantonrechter te Allen een schipper veroordeeld wegen overtreding der Leerplichtwet olschoon deze zich op armoede als bevrydende omstandigheid had beroepen De kantonrechter beschonwde armoede als niet vallend onder de gevallen die reden tot vrystelling opleveren De Hooge Eaad verklaarde die leer onjuist met een beroep op de woorden ol andere ernatige omstandigheden die als geldige redenen kunnen worden beschouwd aan het slot van art 5 der Leerplichtwet terwgl blijkens de geschiedenis der wet men armoede wel niet in het algemeen als verschoonende omstandigheid wildo zien aragemerkt doch in bgzondoro gOTilleii wilde xi o onderzocht ol da armxda r d tot vrtJsteUing kon opleveren Voor de Haagsche rechtbank werd gisteren een diefstal behandeld die reeds in 1890 zon hebben plaats gehad In gemeld jaar werden op de markt te Velzen aan een veedrjver tor bezorging aan een landbouwer te Zoetermeer drie vaarzen gegeven Do drie beesten zouden door den drgver niet aan het a4res bezorgd maar aan een slachter te Leiden verkocht zgn tegen afgifte van een quitantie De veedryver ontkende de getuigen herinnerden zich weinig of niets me r maar de deskundigen spraken als hunne vaste overtuiging uit dat de bekl de in judicio aanwezige quitantie had geschreven Het O M vorderde 1 jaar en 6 maanden De verdediger jhr mr H E E ROell betwistte dat de vervolging nog kracht had omdat z L het recht tot vervolging verjaard was Pleiter achtte afgescheiden daarvan de Haagsche rechtbank nie bevoegd van deze zaak kennis te nemen bestreed het bewgs en vroeg ontslag uit de voorloopige hechtenis hetgeen de rechtbank weigerde lauveaulés IN A VAN OS Kleiweg E 78a GOUDA ieurs van Aiiislertlam Vfkra Slolkra aov n i f iy 84 en ii 7V Va 81 10 MAART tDnLtNU Uan Nud W 8 8l i dito li o dllc 8 dito dito dito 8 iloliao Uhl Oau ll ini n4 1 AJ 1X Inaabr riug 1881 81 I nm Obl m l apiar liai I dito ill i Irer 1141 4 larcOAl O ll mot oonpOD I dito tiokal 8 sa 8 0 l uiLAKD Übl Wiiinaol 1894 4 dtlo Qeoooa 1880 4 dito bij Bolbi 188 4 dito bü Hop 188 0 4 dito ia i ud v n 1888 dito dito dito 1884 I S AHJl Parpot aubuld 1181 4 r lailiJ GeiV Coua lean 1810 408 ItMniugaaria D 1 nac laooiD aariaC iiu Arattp oblg 18 5 I MioaclMi it 8ab 18 0 8 ViraoujL OU onbep 1814 4 Obltgatleo 18UT 8 lloTTiaiiAH Blad laan 18t4 8 71 411 1 4 av 10 ly ito n bd N Afr H tDdelav aaad AreDdAi Tab Ug üertilicatao DoliMantacbapp dito Am Hypotbaekb paodbr 4 Cult Mg dor Voritonl aaad a Or Hypothoakb paadbr 4 Kadarlandai ha haul aaod Had Haadalmaataeb dito N W k Paa H p b paadbr 8 EotL Hy lothaekb paadbr 4i Dtr Hypotbaatb dito 4 OoatSNa O lat UoDK bank aaad Iluai Hypothaakbauk paudb I 108 118 ai iiiu 4 1tqni hy potb ptndb 4 Huw L O Pr Liaa aart a Van Iloll IJ 8paor w Mij aand UÜ tot Bipl 8t Bpw aai N i tod Spoorweg m aaad Had Zuid Afr 8pm aaad 8 dito dito dilo inl dito 4 y It l n IH IfAUlSpoor in7 l A llabl l ZaidIul Spwmii A H obl I r OLn Waraohau Waaoea aaod ItDal Ot Haaa gpia Müd obl 4 Bolliacha dils aond 1 Faatowa dito aaod I 1 l Bag l ombr dito aaad I j llVf Kuak Ch Aioir Bp kap obl 4 100 dito dtlo oblig 4 I Vu luanA Cent Pao Sp Mij obl 8 Okio k Nortb W pr Ü T aaad lil dilo dito Vvio 4t Patar obl 7 140i Daaaar k Rio Or Spm oart rji 40 Vm lUbioia OoDtral obl io iroad 4 IOI Looiai k Ha b illl Oor T aaad 107 1 Haii o N Spw U i la hyp a 8 101 Hiaa Kaoaaa T 4pCt praf aaod N York Outaaio k Waal aaad 881 PaoB dto Obio oblig rl i nro goB Oalif lo kyp la goad 104 81 PaoLMbin kHaBiLobl I O B Pao Hoof Mb oblig 8 dilo dito Ubb Col la kyp 01 8 ufUA t aB 3oulb 0kart T BaBd 84 Vh C Rallw k Na lo b d a o 8 Amatard Omoibua Mij aaod terd TramireK Uaata aaal itB Stad Analordam aaad I 101 fttad Bolterilam aaad I 10 Itiutl SH Aotwarpaa 1187 1 l 0 gtad Brusaal 1888 1 10 I l olio ThoiaaIta itilliai aaiaak 4 11 m OomnB StaaUlaaoig 1880 i 117 K K Ooat B Cr inOi 101 Sruin Btad tfadrid I lin 41 SvD Var B t Aa pool o rt lantels Japonstoffen PELTEEIJEÏÏ in buitengewoon groote konie van de goedkoopste tot de beste soorten Prgïen zeer concureerend D SAMSOJM Veemarkt te Rotterdam Maandag lo Maart 1901 Vette Oiaen en Koeien goede aan voer prijian wareo voor ie kwaliteit 13 ae kwal to te kwaliteit 17 cent per half Kilo Magere oasen melkv en Vaarkoeien goed aangevoerd Vetta Kalveren red aanvoer ia kwaliteit ti ido kwaliloitiS jde kwaliteit 15 cent per hall tl Stieren redelijk aangevoerd Handel in vet vee en melkvee prijshoudad V tle kalveren duur en stieren traag BnréerlIJke atand GEBOREN 7 Haart Adriona Harit ouders D Binee en E J van don End 8 Johan Jacob ondora U Boom en J F Honrich Olazina ouden V Schoopbonwer en A H IJsaelatyn 9 Maria Tonia ouder J 3 van der Bruggen en T Gooasens Johannes öorhardus oudem C Kromme en T Paling 10 Cornelia Sophia ouders Joh Leeflang en A C Schinkel Gyabertos Leonardns ouden H van Gogh n E Boot Gerardns Lambertni Loo ouden G Wolflenbnttel en P Slootjes OVERLEDEN 7 Haart H van don Heuvel 36 j 9 A Back 59 j P A Borghoorn 19 m F Blok 68 j AOVERTEiVfIliN VOORTZGTTIKG DEH VEHKOOPINÖ door Mm 6 C FORTUIJ V DKilOGLpiVEK te OouDi aan het Lokaal Wyk K No 232 aan de Peperstraat aldaar op Itfrgen dea Toormiddags ten aare mmm vuor zwakken en heratellenden De Heer D Hilgers nit Doawcht wa aldoor zwak en sukkelend Wdat hy door het tebruik van de Sangninoie werd geholpen Thana schryft hy ona Byna zea maanden ben ik hior ter tede ondar behandeling geweest doch maakto niet do minste vordering Toen bon ik begonnen do SANÜUINOSE te gebruiken ea ik Ijan dankbaar getuigen dat zy my zulke goede diensten hooft bewezen dat ik geen oogenblik zal aarzelen uw middel ten zeerste aan te bevolen atn ieder die nog lydende ol ankkelondo la zooals ik zoolang gewoott bon Kollatraat D HILGERS Dordrecht Pry por 1 1 60 6 H 8 12 fl 15 To To Goima by WOLFF en Co on D HIEBIES Telephooimet Gouda Abonnement i 40 p r Jaar voor per ceolen binnen een kring van K H 1 gelegen Aanle ip en onderhoud gratig Het net is aangealoten aan het Byka Intercommnnaalbarean Op 1 Haart 126 verkregen auilnitiogen t Contracten en voorwaarden verkrygba r u het Bu esii ACHTEK DE TI8CHHARKT Zenuw en Maag iijdcrs wordt ait overtaiging all Mn werkolgko hulp in dan nood hot boek £ a bclsrexreai aan bevolen Na ontvangst vak adres por briafkoort wordt d t boekje tronoo par poai toegeiondan door BLOKFOIL S B mU Zaltbonun