Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1902

I o 8T47 Donderdag 13 Maart 190S 40s e Jaargang ftOMCHE COIRMT DticuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken frierunii Nii gS De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 h anco pei post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEM aanvaard De Bond wenscht niet alleen de Boerenvrouwen en kindoren te helpen maar ook do gewonden en zieken I it is vervolgt de minister echter onmogelijk zonder steun van Engelsehen kant Óm ns dezen te verzekeren moeten wjj onsjfcnthouden van het opwekken van geyoelijpheden Het is geen oogendienary want y volgen deze politiek slechts ter wille van het Duitsche volk Laten wy dus wat rechtvaardiger zyn in onze beoordeeliiig en ïorg dragen voer een rechtvaardige verdeeling van licht en schaduw Dan zal misschien ook nog de uitzending van ambnlarces naar Znid Afrika mogelyk worden Bravo 1 Naar mate wy on meer de verwanten en neven van Engeland voelen zullen wy de gemeenschappelyke neven in Zuid Afrika te krachtdadiger kunnen helpen De conservatieve fractie in het Pruisische huis van afge aardigden zal bet vooratol doen om er by de Pruisische regeering op aan te dringen dat deze in den Bondsraad de invoerrechten op de graansoorten zooals die door de ryksdag rommissie waren verhoogd zou steunen Het centrum zal dit voorstel ondersteunen het zal worden ingediend op een tijd dat ook de Eyksdag en de toltariefcommissie zitting nemen De Koln Ztg verzekert zelfs van een MJlWloing van bedoeld voorstel in den LaMdag niets goeds te verwachten Tegenover de besliste en herhaalde verzekeringen van Von Biilow en andere vertegenwoordigers en leden der Ryksregeering en van den Bondsraad mag men niet aannemen dat ook een welslagen dezer poging van de agrariërs in het Pruisische huis van afgevaardigden den minsten invloed op de regeering zon kunnen uitoefenen Ook verontrust het Keulscho orgaan er zich over dat dezelfde quaestio het ontwerp toltarief te zelfder tyd èn in den Landdag èn in den Eyksdag in behandeling zou zyn Verspreide Berichten Tot president van den Paryschen gemeenteraad is Maandag gekozen met 43 stemmen de progressist Escudier terwyl de radicaal Desplas 36 stemmen verwierf De oud minister van oorlog generaal Mercier heeft te Caen Zondag enkele onaangename uurtjes gepasseerd na de vergadering werd hy opnieuw uitgejouwd en tusschen de nationalisten en republikej verzekeren Foei foei Sir Vavasour zei Egremont zeerernstig denk tfian uw beginsel geen schikking geen transaktie Gij hebt gelijk zei Sir Vavasour eenigszinseen kleur krijgend en wil ik u eens wat zeggenmijnheer Egremont gij zijt de eenige persoon dien ik buiten onzen stand ontmoet heb die eenverstandig inzicht heelt in deze groote kwestie die toch ongetwijfeW de kwestie van dendag is HOOFDSTUK ÏII De ligging van het landstadje Marney was zoo bekoorlijk als men zich maar voorstellen kan In een uitgestrekt dal begrensd door een heldere stroomende rivier omgeven door weiden en tuinen op een afstand beschut door vrij hooge heuvels goed van water en hout voorzien lag het daar en het was dus geen wonder dat dikwijls de reiziger op de tegenoverliggende hoogten stUstond om dat heerlijk schoone en opgewekte tafreel te bewonderen dat hem den goeden ouden naam van zijn land weer in herinnering bracht Schoone illusie Want achter dat bekoorlijke landschap verkortten gebrek en ziekte het leven van eene niets dan ellende kennende bevolking I De tegenstelling tusschen het inwendige d r stap on de omgeving was even trettend als pijn lijk Met uitzondering van de saaie hoogstraat de gewone kenmerken had van een kleine marktplaats enkele sombere heerenhuizen een morsig iirti iuiiffl 4e of Imttste Abonnenieiit VoorMelline DONDüRDAqITmAART 1902 Koninklijke Verceniging Et BtDBBlAKDSCB TOOMEL I e ro ïoonoelapel in 4 bedrijven Mantiaug 8 uur Gejrone bepalingen en Prijzen Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desv rlangd met bölevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 ji ïiscËi lTOÖMVEE iRÏJ s chniiiisrhf Wassehfiij VAN II opi i niiiËiMii a 19 KruUltade Rotterilam Oebtevetoerd door Z M den Konin i d r Belgen Hoofddepót voor üOUDA de Ueor H G TlUJSItUBG Korte TienJeweg D 7 dpecialiteit voor hot stoonipii f i verven vaii alle Heoreneri Dameüj ariierobRn ahnoV alli Kindergoeder€jp Speciale inrichting nior hr stoom u vni plache man tela veeren bont t Qordgneu tafelkleeden euE worcjen naar le nienwBte en laath methode jeverfd ThUrry s Woadsrbd9 m in do s hoole wereld bokond on oroomd Onovertroffen middel tegon hUq Borst Ij o h L e 1 c 11 M ttg ziek ten eUft Itnvendig Vzoowül a s ook uitwelidig in bijna Ue zioktegüviUlon met goed ovolg liiau te wondoij l rys per fluüOII M 1 per post f 115 lUoir s Wondefsdf b zit een aUnog on okunde gonceakrach en Leilzamo werking Maakt meöatal elke pijnlijke en geTaarvoile operatie guheol ovorbodig Met deze zalf werd eou 14 jaur oud voorou eiieeslijk houden lieeilgCZttel en oulantts een bijiiH Ü3 Jftftr kankeriydeil eiiezeu nren it genezing en TBrziicliting dor pijiion bij wondon ontatekingen enï van allerlei aard Prys per pot f 150 per poB f 1 60 Centraal Dopöt voor Nederland A potliok r IIËNKI SiNiyeitS Itokin 8 Amsterdam Wur geen depdt ii bestelle men direct aan die t chutzentpotheke de A THIIÜtHY lu Fregrnda bel llohitsoh OestMTeioh Geliero proipectus te ontbiBÜen bij het Centraal Depat Sunder Rokin 8 Anuterdam Wie zeker zijn wO d Eclit 1 £ llL6l CtlCftO fd ebtvongen tesamen gesteld en mt vele pruefaemiiigeü ia den 1 Eandel gekomen ündei den nau des 1 uitrinders Dr MlohaeUs verraardigd f p d beste maobinea ia het wereld r md étabblissemeut ran Gebr StoU rok te Kealeiif tl8Ch J rT12icfeacIH Cikel Cacao n vlgrktnten bnassn Dec EUnil Cacaa ia met melk gekookt 1 eene unnenime gezonde dnnk voor do lelijkech gebruik een It 2 theelepels vu t poeder voor een kop Chooolito Al geneeidtrtcbti dnak b geval van I diarrhee leonta met water te gefcrolken 1 Verkrijgbaar bü iss voeimumet B 1 1 Apothekers en 1 Prfi Ke K prOBftnsjce t M o 90 a aS5 G nenalTgrt gemraordig r tmt Neder 1 land Julius Mattenklodt Amiltordam Kalvcistraat 103 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om ISinkhoesl Influenza Borst en Koelaanüooniiig innen den kortst mogelijken tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst tionigExtract 1 E L I A 1 T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Ho8everanciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFJP Co Westhaven 198 Gouda D MIKSÏES Kleiweg E lOO Gouda E H V N MILU Veerstal B 120 te floiuia A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerkad JJsel A N van ZESSEN Sc ioonAooen J Th TURKEN Bo op B v WIJK Oudewa rr A SCHEER Haastrecht P W v EÜB Oudewater K van DDR HEIJDEN te Reeuwijk P v b SPRK Moercapelle D v d STAB Waddinijaveen Vfed V HOLST WaddinQsvem M KOLKMAN Waddingmeen P A ue GROOT Oudewater D DB JONGH Oudewater J P KASTELEIN Polibroekerdam U BIKKER te Bemchop Doot 0 ne h algemeen tuinbvvoicn I f I Tl 1 I f Tr r Met Eere olploma en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN H l W f1 Hm if1 l Olllt1£l l arAPflP de me itkrachtige en veraterkendcKINA WIJN tegenfwakte T Mg J I lnderen als yolwasscntn g rekaar eetluit lechto i tplj 9 vertering enuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of krtambed koort en hare gevolgen J QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijiondei teg n Bloedgebrek Btwkiucht kwalen van Kritischcn leeftyd ent Verkrijgbaar in flacona A f t OO en 1 1 Irplaf a P O Totdzaam versterkend aangenaam van vmaak voor dageUjktch geb aik X C W€ v vooral voor kinderen iwakken en klierachtlge geBtellen leer in tebevelen Ala geneeakracbtlge drank bij jtoomiasen der pijsverteringiorgancn en diarrhee ook voor luigelingen en kleine kinderen Pnjs per bu A j Kgr 1 70 i Kgr O OOift Kgr 0 60 Chemlich MalIrCllflri r Speciaal voor Kindervoeding in bu n jt Kgr O ÖO mCIKSUIKCI j Kgr 0 50 Kgr 0 25 Ac4htT1£l l icfafP f Atl Het rooken eener halTC cigarette U voldoend ter bwtrij Sy ding van de hevigata aanvallen van Atthma te In doosjes A j 0 80 en ƒ 0 50 Tamarinde Bonbons fj uit urgatikf tegen ventopping A m I beien MrÊtaine CongcsUesetc vooral ook aMaxana voor kifideren bewijien de Tamarinde Bonbons van KRAEPFXIEN HOLM elangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk en de imaak aangenaam ts Pnj per dooije 0 90 en 0 60 Qa1tnïa1 l3oc4ni C algemeen erkend als het BESTE hmimiddel V Verkoudheid en Keelpyn het U een aiymoplossend en Verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ fleschje verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschje i sn kartdteekmittff i KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AlJkkJ Het groote aantal zenuwkwalen van 7eni i booM iijn af tot de voorafgaande keateekenen van aroplexie heraenberoerte toe trotaeerea nog steeds alle middelen door de raedisrhe wetwisohap aangewend Eerst aan den nienwen tild komt o ï i A ïï r iltön van den een vondigaten weg naaielijk langa da knid pr efjjgmjngeri thanaover de jteheelewei phyaiologisclie ontdekking edaan beeft die na horderde proe emingen thaua óver dë geheele werela verbreid U en terwijl atTin watenaohappelijke kringen de iioogate belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te IJn oor 4 aan lenuwWalen lijdende menaohlield Dese geneeawijee is nltMvoaden door den jeweaei OMoter van Oeaondheit Dr Eoman Welaamai ti te VUshofen en bemst op de on dervinding opgedaan In mm EOjaHge praktijk Door waHschlny vhh liet hoofd eumnal ner das worrten dnHrtea seaahlkteatolToii door d hold on mid de 11 IJk B in h t aennw ireBtel iiiedesed ld Met deae ceneaswijie werden werkelijk eohitterande reaolUten verknna n El maakte aooveel opgang 4at van een door den uitvinder geaetiraven werkje OVER ZENUWLIÜDEN en BEROERTE hare voorkoMlii an oeneilnBhlnnftn korten tjjd reeds fle lile dnik verschenen ia Dit boekje bevat niet alleen vor het tTMta nnbllek verataanbare verklaringen oaitreat het wesea der nlenwore therapie en da daarmede selfsiü wanhopige geyallen verkregen mtwerklng maar ook vindt men daarin weteniohappelijke verhmidolingen ii t de nicdlaelir binden die aan deie geneeawljaa gewild zijn loomede aftohrlft vanlal van gotnigsohrtften van hooggeiilaatste geneeskundigen onder welke P Héalèra mad dr praresior aan da polyklinlBk t i Parijs rus Rougemont 10 sTeingreltör med dr praktlsawtHd geDSaBbeer aan hat krank tlflnlasn neitlDht doCharenlon Sanltatsrath Dr Coftn te Stettin Oroismann med dr arroad arts ttJOhllnoan Dr P Foreitlar aenseshiiBr dlreotBur vb het hoipltaa te Agen OahelM ath Or teherlni Uateel Sutenfels Bad Emi DarsBi med dr genssBhBer dlrtBteur dar galvaho tharapButlsDhe Inrlahtlng vnor iBnüwllJöBrB te ParllB ne St Ksnori 334 Coniui van AschBrbaoH Med dr Ie Corfu Dr Buskaoh arroad arts de ZIrknIti OberijnbBCMt Jachl med dr te Waensn Dr C BongaVBl taLa Farrl4ra Eura ld dea 0 eBell Central d hvglèns It de Santé In Frankrijk en vele anderen t Aan allen wier KennwBetitel meer of minder H nsodMBii la of Mn aoronaanido sen nvracbtrljKheld lljtien waarvan dekenteekenen ilJniohrDnlaahalioflfdplJa mlgralaelsolialahoerdnljn blBBdandraflo arvots prikkeitiaarliBid gejaagdhe d slapeleosheld jlohamBUJkB onrust en onbshaeBlIlta tosilBnd verder alle alc ken dia door beroerte fetroffen wndeB aane HJden aui de nvoigsa daarvan lOeals verlanminBea onvernogBn tet spreken twara tongval mcBlBfllk sllkksn Btljfbeld der flBwrIchten mat voort i durende pl n plaatselljkfl zwakte venwahltlng va gshBugen anz aft ilj di reeds onder eneeakandiEft eliandpllnr geweest zijn maar door dn bekeftde middelen ata anthondiiwaeB aa kendwaterknor TilyeD eiertrlseeren etoomlool of zeebaden gean genezing of laalrlng banner kwaal gevonden hebhen en ten slotte eIJ die vreea vcvoelen voor beroerte daartoe radesjiebben wegent verBchIJnBelen als lioli aanhoudenil angttig voelen verdooving la bal heen hoordpllannat dnliallglield lllkkarInneflBndanker worden voor de ODgen drukkends pljB onder fiat vaartioofd Hlilniladeneren liatvDe br van krleOBlIng In sn hst sinppn van handen en voatsn aan al doze drie eat pwifa van acnnwlljdera til ook aan Jonge mclsjsi lljdends aan bleekiuoM en kraoMBloaahald aoE an gezonde lelfs aan Jonge taraenBn dia vaal mat bet bnofd wsrk n en geeatelljke roaotle wlUea voorkomen wordt dringend aan geraden zioh net hoven vermelde weikte aan te sehaffen lietwelk opaaavrage koateleoi enminaover sondea wordt door Asn terdisni do r Hl LEHAV A Co Heillgeweg 43 Rottefdsin r B van nANTRY HOLFF ApothekAr Korte Hoofateeg LVtreelit LOilRV A POKTOH Oudegracht bil do Qaardbnig r M Op de iongeto hvgfenniBnh inodioinale tontoonatelliug la do Itr WPlaamann acho Oeneaa vUzo deor de Hedlach Jnrlj wi dv w iX i rfn nctlHllIf liokronnd ZONDER GELÜE mST NIEUMl WEL O R O O T E sGravenhaagsche Uitloting van 10509 prijzen BuUen Trekking geschiedt volgens de bestaande in OELDPEIJZEN AMEUBLEMENTEN NAAIMACHINES enz gewone Itan een praehtlfie prlja te tinnen 369e StaatB Loterï 17 MAAET 1902 Franco toezending der prljxen Prijs per Lot 60 cent LOTEN verkrijgbaar voor GOUDA en Omstreken als Hoofd Agent de Heer LOIlll§l ltll§ll§i€HOI llnblielebnurl Gouda DEPOTHOUDERS GEVRAAGD adres HOOGENDIJK Co ZnidwalS DeB Haag Echt Zeeiiwsch tarwebrood Ig cent tie K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 IN HET Verliclitiiigs Magazijn He Avondster DUBBELE BUURT zijn heden ontvangen een prachtige collectie Uteuive Ga§l allon § alsmede een ruime sorteering GASOENAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFOENDIZEN temn qjncnrreerende prjjzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bjj H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINHICHÏING compleet van af f 80 en hooger Minzaam aanbevelend M M VA L00 Gasfitter TELEF 117 tfcOJPj POIiB OU Dl SCHIEDAMMEU ENEVEE Merk NIGHTCAl Vorkrygliaar byi M PiiirrKRs jz Als hüwys van echliieid ia oactiot on kurk steoila voor sieu van don nanra dor Firma P HOPPE Sieuw oiiorerrrotteii Trof Dr Liebora wolbokoiid Alleeu eobt met Kabrleksmerk tot vourtdurende radicale eti Hi H tekere genezing van alle zeUa K H 4 meeat hardnekkige xenuw Wp M f f vooral ontstaan door fiMrji afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleek ijchk Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Mflagpjjn slechte gpysvertering Onvermogen Jnipotenz Pollutione enz Jit Toerige prospectussen fryapcr PflBch fl 1 fl i fl S dubboly iUi i 11 6ViCentraal Depot Mattli v d VoRto ZitUbommo ücpöia M Clélian Co Rotterdam r ïlappcl a Gravenliagü T Ualmnians ilo Jong J C ni Eotturdam Wolif k Ca aouds on biï alle drogisten EENII3BEF0T7MTEEB Heu wordt verzacht op t WliUli te letten ÜIT HET MaoIZUN VAK M RAVENSWAAY ZONEN aORINCHEU Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij twee en een half en en Ned one met vermelding van Nommer ec Pr B voorzien van nevenstaanf Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoering van ge eerde orders aanbevelende 1 G BIJL voorheen J BREEBAART Lz Gonda Drnk van A BRINKMAN Zn Bultciilaiiilscli OverKJchl Men verzekert dat do Kngelsche kabinetsraad heden beraadslaagd heeft over don toestand in Ierland Wyndham de minister van Ierland ofschoon geen lid van het kabinet was tegenwoordig Naar het heet spoorde hij tot matiging aan en is het nomen van uiterste maatregelen uitgesteld ïe Glasgow het woord voerende lieeft Eosebery opnieuw gezegd dat h j geloofde dat de oorlog zou eindigen met een weltelpe erkenning of regeling Niets kon vefachteIper zijn dan om de Boeren als roovers te behandelen Geen enkele regeling zou iets goeds Toor de toekomst van ZuidAfrika beloven als do aanvoerders er niet in gekend werden en er hun goedkeuring aan verleenden Sprekende over de nederlaag en de gevangenneming van lord Mcthuen zegt de Times Zooals de zaak thans staat wekt het gebeurde het pijnlyke vermoeden dat do Boeren niet belangryk sterker waren dan de Engelschen het schjjnt bovendien vreemd dat de nabyheid van zulk een legermacht niet bekend was De la Eey is geen gewone tegenstander en het ia onmogelijk hem roet succes te bestrijden tenzy dit geschiedt door een commandeerend officier mot groote strategische bekwaamheid en die in staat is zelfstandig handelend op to treden De Daily News en de Daily Chronicle wijzen oj de onbruikbaarheid van ongeoefende en onvertrouwbare recruten De Standaard zegt dat deze nederlaag komt na een reeks van tegenslagen die men onmogeljjk uitsluitend op rekening kan schryven van de slechte krijgskans Het is niet mogelyk deze merkwaardige overwinning der Boeren voorby te laten gaan zonder weder een parallel te trekken tnsschen dezen oorlog om de vryheid der Afrikaauder Staten en den Noordamerikaanschenvryheidsoorlog van 1774 1783 Wy hebben reeds vroeger op de groote overeenkomst tusschen de beide oorlogen gewezen en hetgeen nu in WestTransvaal is gebeurd versterkt die weder Na de eerste gevechten had Engeland een ontzettend leger op de been gebracht dat in het voorjaar van 1776 op de vloot onder admiraal Howe in Noord Amerika aan lind werd gezet FEVILLEIOK BE TWEE wmm n En t is ïulk een flink corps riep Sir Vavasour met bezieling uit Stel u ons een oogenhlik voor dat we in optocht naar Westminster gaan om een kapittel te houden Viji of zeshonderd jonkheeren in een donker groen kostuum de kleeding der equites aurati ieder niet alleen met zijn uniform maar ook met zijn kraag S S er op met zijn gordel en sjerp met zijn schitterende ster zijn vliegend vaantje zijn hoed met een pluim van witte veeren en natuurlijk het zwaard en de ver guide sporen In onze hand houden we den ring met het zegel niet te vergeten onze kroon met de twee appels Egremont staarde met onbedwingbare verbazing het opgewonden wezen aan dat zonder het te weten den arm van zijn toehoorder drukte toen hij op zoo vlugge wijze den luister schetste die hem op zoo inkonstitutioneele wijze onthouden werd Een heerlijk schouwspel zei Egremont Ontgetwijteld het korps dat bestemd is omhet land te redden vervolgde Sir Vavasour met warmte In drie colonnes rukte dit leger landwaarts die colonnes stonden onder bevel van Clinton Howo en Bourgoyne Na het bezetten van Nowyork door de Engelschen moost Washington over de Delaware terugtrekken het Congres vlochtte naar Baltimore doch do Engelsehe generaals wisten van hunne overwinningen geen voordeel te trekken Na een paar govectiten in December 177G en lanuari 1777 waarin Washington de zogo behaalde moest hy voor Howe terugtrekken en leed hy aan de Brandywine en bij Germanlown ernstige nederlagen Philadelphia werd door de Engelschen bezet Het sclieen dat de Amerikanen der onderwerping nabij waren Maar toen keerde de kans Genoraal Bourgoyne werd 6 Augustus by Oriskany verslagen en moest 17 October met 6000 man en 42 stukken geschut capitulcercn by Saratoga Dat was do verpletteiende nederlaag waarby een Engelsehe generaal mot zjjn leger en zyn geschut in handen der Amerikanen viel Wel duurde de oorlog nog voort tot 1783 want hot trotsche Engeland weigerde de onafbankeljikboid der Amerikanen te erkennen Maar ten slotte moest het toch toegeven In het Pruisische Huis van Afgevaardigden heeft Eichthofen de staatssecretaris van bnitenlandscho zaken gisteren by de beraadslaging over üo begrooting van buitenlandsche zaken het telegiafische antwoord van do Engelsehe regoering op het verzoek van den Bond tot bulpversohafflng aan de Boeren voorgelezen De Bond had gevraagd de zendingen voor de concentratie kampen vry van invoerrecht en van de havens van ontscbeping af ook vracht irjj te mogen oxpedieeren De Engelsclie regeel ing wenscht zooveel mogelyk aan dat verzoek te voldoen onder voorbehoud dat de bezendingen onderzocht kunnen worden Duitschland zegt Eichthofen is de eerste staat die zich in bet belang van inenschely kheid met zulk een verzoek tot de Engelsehe regeering heeft gewend Weliswaar zyn niet alle wenschen van den Bond vervuld De verantwoordelykbeid die het ministerie van buitenlandsche zaken in deze zaak aanvaard hoeft gaf hem den Staatssecretaris nn echter het recht tot een algemeenere opmerking buiten den kring van het Huis aan het adres van het publiek De offers die Engeland aan goed en bloed moet brengen maken het van een menschelijk standpunt verklaarbaar dat Engeland s gevoeligheid ii toegenomen Dientengevolge treft elk hard woord dubbel on wordt een vriendelp woord dubbel dankbaar Dat de sympathie van allen heeft van de kroon welker bizondero kampioenen zij zijn van de adellijken van wie zij de meer populaire tak zijn van het volk dat in hem zijn natuurlijke leiders erkent Maar het beeld is nog niet volledig Wij zouden vergezeld moeten worden door een even groot aantal dappere ridders onze oudste zonen die op het oogenblik dat zij meerderjarig worden het recht hebben om bel ridderschap van hun soeverein te eischen terwijl hun moeders en vrouwen niet langer vernederd tot den naam van vrouw van een Sheriff maar met den titel van twelj eboren baronesse met haar kroontje en staatsiemantal of tjonkvrouwe met haar gouden kraag met S S en haar krans ot staatsiehoed den optocht kunnen vergezellen of op gepaste wijze op balkons geschaajd haar invloed van bovenaf kunnen uitoefenen Ik ben er geheel vooFj dat zij m den optocht meegaan zei Egremont Dit punt is nog niet zoo gemakkelijk opgelost zei Sir Vavasour met zekere 4 lechtigheid en werkelijk ofschoon wij zeei flink zijn geweestbij het opgeven van onze rechtmatige eiachen inin onze verzoekschriften zooals eere en bijtitelspersoonlijke dekoratien en vermeerderde adellijkewapens dan geloof ik toch niet als het gouvernement geneigd scheen om de zaak op billijkewijze te regelen dat ik dan op het inwilligen vanalle eischen zoo sterk zou aandringen Ik ben bij voorbet ld zelf bereid hoe groot ook de opoffering zou wezen om zells af te zien van den eisch voor de titels voor onze oudste zonen voor het geval dat men ons ons kroonde wilde Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 reg els a öO Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midfl nen kwam het tot handtastelykhedan aan de politie te pas moest komen De iyst van offlcieele bekroningen tor wereldtentoonstelling van 1900 ia er dantoch eindelyk Ó6k ter grootte van 1473 pagina s te koop voor de liefhebbers voor de onnoozelo som van vyf francs I En de belanghebbenden kunnen er zoowat van alles in vinden het algemeen reglement betrekking hebbende op do bekroningen enherinneringsmedailles de samonatelling derhoofdjury de klassen indeeling elk met de speciale jury s de Iyst alphabetisch gerangschikt van bekroonden en bekroningen bestaande in hors concours gouden zilveren fj en bronzen medailles eervolle vermeldingen enz enz Duitschland Het beklagenswaardige dochtertje van hot gescheiden echtpaar van Hessen prinses Elisabeth die kortelings terugkeorende van de Eiviera waar haar moedor vertoeft te Darmstadt begroet werd met bloemen en een proloog de stakker is zeven jaar oud reist morgen of overmorgen weer naar haar moedor terug na zes w en by haar vader te hebben vertoefd De kanselier zal in den Bondsraad voorstellen wijziging van paragraaf 7 van de Strafwet in dien zin dat persdelicten voortaan alleen vervolgd kunnen worden ter plaatse waar hot blad in quaestio verschijnt en voor de rechtbank ter woonplaats van den aanklager Prins Heinrich zal zoodra hjj terngis van zyn reis naar Amerika doorreizennamf Darmstadt om er zyn vrouw op tezo skini die er met haar kinderen by haarb eiBeif den groothertog vertoeft NNENLAND 8TAÏEN GEKEUAAL rWKÊSUKHMMgCH Zitting van Dinsdag 11 Maart Voortgezet werd het debat over de militaire ponsioenwetten en wel over art 2 bepalende gevallen rechtgevend op voortdurend pensioen zooals de laatstelijk door de regeering is gewijzigd Verschillende amendementen werden op art 2 voorgesteld 1 door den heer StaalBian om aan vrijwilligers die 10 jaren en miliciens die 2 maanden dienden die tijdens ontstaan van ongeschiktheid voor den militairen dienst logement en een kleine beurs bestond Marney hoofdzakelijk uit eene verscheidenheid van nauwe en wemelende steegjes en straa es die gevormd werden door huisjes en hutten opgetrokken van steengruis ot ongehouwen steenen zonder cement en die door ouderdom of door slechte grondstoifen er uitzagen alsof zij ternauwenood overeind konden blijven staan De gapende opening en spleten lieten iedere windvlaag door de overhellende schoorsteenen hadden de helft van hun oorspronkelyke hoogte verloren de vergane daksparren waren klaarblijkelijk mistplaatst terwijl in vele gevallen het dak op enkele punten zoo open dat wind en regen vrijen toegang hadden en over het algemeen geheel en al ongeschikt om aan het oorspronkelijke doel te beantwoorden namelijk te beschutten tegen het weder meer het voorkomen had van de bedekking van een mesthoop dan van eene menschelijke woning Voor de deuren dezer wonmgen en dikwijls ze geheel omringend liepen open riolen vol dierlijken en plantaardigen afval zich oplossende on ontbindende en daardoor allerlei ziekten veroorzakende ofwel ze vulden in hun ongeregelden loop morsige kuilen ot breidden zich uit tot stilstaande poelen terwijl eene oplossing van allerlei vuile stoffen kon doorsijpelen en deti grond en de muren in den omtrek geheel kon doorweeken pijn dicV p Deze ellendige woningen bestonden zelden uit eer dan twee vertrekken in liet eene waarvan iet geheele gezin verplicht was hoe talrijk iet toch weten mocht zonder onderscheid van leeftijd en geslacht te slapen W0rdt vtrv0 gd