Goudsche Courant, donderdag 13 maart 1902

Directe SpoorwegverModlngeD met GOUDA Winterdlenst 1901 02 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich 1 ff I L OOIIDA aOTTIRDlU Tie nru S Bi 6 68 7 11 7 35 8 91 8 3S 9 08 9 84 9 88 9 67 10 86 10 5 11 15 18 18 18 8 1 17 8 18 8 30 3 48 4 08 4 39 4 64 5 15 S 84 18 7 03 SI 7 44 8 14 8 17 S SS U 10 49 10 18 10 46 11 81 Oondt JCoordnwht j 7 18 8 40 11 08 HUuworleik 7 88 60 j 11 18 Cpella T 86 8 67 t H O aoltwdun M 85 7 44 C6 9 9 9 46 10 18 10 68 11 89 11 89 U 84 R tt rdamD P 8 64 11 Rotterdam B 8 09 9 08 lO ns 11 86 d AUeen If en Se Uieee Extri bijbetilen f Op deie treinen itjn Zondag Uanndtg en Dinedig Mndugtebe ntonTbil etten voor de Se kl rerkrügbeer tegen enkelen Tnektpryi B HolUndube Speer £ 4 83 6 01 u é ll ff ff e 6 18 ff ff ff ff 1 r ff 5 37 6 36 5 45 6 3 7 47 8 07 6 10 ff ff ff ff 7 87 ff ff 8 45 6 80 ff ff ff ff 7 16 ff ff ff 8 84 J ff 10 19 8 31 S ff ff 10 80 8 41 J ff ff 10 87 8 1 8 69 9 3 i 10 80 10 46 11 09 11 47 ff ff ff ff V 11 11 ff ff ff ff ff ff 11 48 u Eitr applement bew B l Alleen Diudaf ï ff 6 17 ff ff 9 18 ffff 6 41 ff 6 30 ff ff ff ff 4 45 5 88 6 38 6 04 11 89 7 06 7 6a 8 81 f 9 86 ff 4 53 ff ff ff 6 39 ff ff ff ffr 9 46 ff 6 ff ff 6 46 ff ff = 9 68 ff 6 11 ff ff 6 5 ff ff 10 08 ff 4 6 5 16 5 43 6 54 6 84 7 08 7 86 S 80 8 48 47 lOiO 10 16 11 09 V V If 4 16 4 84 89 3 51 4 08 l H f r Ö ROTTXRDiH SOtllXi ffiee Teni 18 80 V 7 58 11 81 11 46 18 04 ff 7 89 8 06 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 d Alleen 1 en 8e bleve eitn betelen fienltetlef op den leep tan niet gerekend orden B Hollendeehe epoer L ISztn inpplementbew i van de Gempegnie der Wagon Llti O0DD4 DBN 1 68 1 81 3 46 49 6 91 7 89 9 81 10 00 10 19 10 63 11 18 18 16 IS ES ff ff 11 86 ff ff 1 07 ff ff 11 16 ff ff 1 18 ff ff 11 80 ff ff 1 88 9 41 10 88 10 45 11 35 11 48 18 46 1 87 6 16 8 4 7 67 8 80 8 48 4 16 4 46 H g6 5 88 01 7 01 7 16 7 86 8 i 8 66 9 03 9 4110 1111 96 11 85 18 60 1 30 3 40 8 57 4 00 4 16 4 87 6 19 6 817 17 417 6 8 8 9 4010 80 Voorburg 6 8 r d Z 1 M Z Z Z Z 1 1 Z 4 t8 M3 Z 10 01 Z Zoot m Z g 6 6S Z 8 01 5 11 6 64 i 10 14 7l mill M0 6 0 j3 8 JU 11 1 54 6 U 3 11 81 S ll 3 09 3 84 1 S7 4 49 S Sl 6 46 7 05 7 31 8 09 8 88 8 46 10 88 10 68 Vaffjlairf J d leoi kam ni et geretond w dan W Harmonitatrein alleen Ie en Se Uaaae tra betelen L Betal een biUet lo kl een aappl inent b wg o O 1 D A U 1 tt ËC II l 10 14 10 59 11 00 11 88 9 16 S 13 4 31 5 49 00 1 86 7 10 7 86 S 36 10 80 11 06 ll lj 3 11 7 85 10 46 11 84 I IO S Sl 6 07 7 33 8 43 10 64 8 18 8 68 9 8 10 14 10 49 11 47 U 3a l 0 3 03 3 45 6 04 84 6 35 6 56 7 64 8 08 69 11 88 11 48 Q O U U k K U S f 8 R O A U riae varia H l1 6 6 8 11 8 81 4 38 10 90 10 6 18 08 1 10 8 3 8 86 1 07 4 43 6 8 1 86 8 43 61 10 19 10 80 11 0 inut W 8 01 8 68 9 14 10 10 11 04 18 48 11 67 1 67 3 36 4 114 67 6 30 S 46 3 44 9 3S 10 8 1 08 11 A m t C 8 19 11 13 9 31 10 16 11 11 1031 108 13 8 104 97 6 1 6 46 6 01 B ilO 011 1618 14 W t n 6 8J 7 1S 8 10 6 13 9 81 1 15 11 97 18 0 1 81 1 10 8 34 4 41 6 06 6 11 7 01 8 10 9 46 km W 6 34 6 47 7 80 8 35 8 iS 9 80 46 11 30 18 48 1 05 8 40 8 88 3 49 6 0 6 81 36 7 86 8 86 10 01 loud 7 0S 7 81 8 18 19 9 19 11 18 10 3119 51 LSI l W i 8 98 4 18 4 84 6 47 7 07 7 54 8 09 9 18 11 18 Ul ht 18 68 7 47 8 88 9 80 10 04 10 41 U SS 11 08 1 48 S H 3 19 4 il 1 41 4 50 5 48 6 5 1 7 00 66 8 49 9 36 10 08 U t Wo r i l 6 0T 44 8 0 9 87 10 97 11 66 11 87 J J Z 1 Z lu Z l l 2 r iJJ 7 7 74 8 80 9 7 9 66 10 48 11 18 11 11 18 51 8 U 1 40 8 54 4 4 6 18 6 88 U 7 84 7 48 19 9 3 10 07 lO él 1188 dienst verrichten recht op voortdurend pensioen te geven sub amendement Seret om aan des keeren Staalman amendement toe te voegen wanneer bedoelde militairen niet in bun levensopderhond knnnen voorzien door den heer Hugenholtz om alle militairen die in dienst ongeschikt worden rechtop voortdurend pensioen toe te kennen i door den heer Passtoors om verregaande nalatigheid niet als reden voor verlenging van bet dienstverband aan te nemen 5 door den heer Verhey om te bepalen dat men recht op voortdurend pensioen heeft wanneer ongeschiktheid moet worden aangemerkt als gevolg van dienstverrichting of vermoeienis aan den militairen dienst verbonden dan wel als gevolg van bijzondere omstandigheden of toestanden welke zich bij de uitoefening van dienst hebben voorgedaan De minister van oorlog bestreed do amendementen trok het gewijzigd regeeringsartikel in en keerde terug naar het oorspronkeInk wetsartikel waarin hy eenige wijzigingen bracht BiJ sub 2 wordt thans bepaald dat pensioen wordt toegekend ter zake van verwonding of verminking tijdens de uitoefening van den militairen dienst in den strp bekomen of veroorzaikt door gevorderde of bevolen diensten Eveneens zon dan pensioen worden gegeven ter zake van ziels of lichaamsgebreken welke het gevolg z jn van verrichtingen of vermoeienissen aan de uitoefening van den militairen dienst verbonden of van bijzondere omstandigheden of toestanden die zich bg de uitoefening van den dienst hebben voorgedaan voor zoover verwonding of verminking ziels of lichaamsgebreken belanghebbenden tot verdere waarneming van den militairen dienst ongeschikt maken Na verwerping van alle amendementen werd het voorstel der regeering goedgekeurd Gemeng de Berichten Men seint uit Enschedé Het bestuur der Fabrikanten vereeniging antwoordde op den brief van het organisatie comité en het stakers comité dat liet altijd bereid is met de stakers Bakker en Rendink te confereeren om misverstanden te voorkomen die de arbeiders raeencn dat voorkomen in het manifest der fabrikanten De collecte voor do stakende en uitgeslotenen bracht eergisteren op f 2392 39J Tot 3 dezer was de totaal opbrengst f 35 646 38 terwijl er de vorige week circa f 7600 inkwam De uitkeeringen zullen heden even hoog zjn als de vorige weken Men meldt uit Almelo Gisterenmiddag had alhier een treurig ongeluk plaats Een zesjarig knaapje kwam bij het hoepelen zoodanig met een bierwagen in aanraking dat het een hersenschudding kreeg en na een half nnr overleed 45 6 56 7 18 Ratterdam Beun KotUrdun D F Rotterdam U C pelle Nieuveikerk Uoordreobt Qoada 7 45 4 48 6 80 04 4 68 6 41 6 01 5 61 6 11 04 ff 6 17 10 6 86 7 16 8 87 8 41 9 11 7 88 8 68 ff 7 8 9 08 7 68 9 14 ff 7 58 9 03 9 19 9 88 Ooud ZeTenk Uoero Soataimwr Zeg Voorburg H g i 07 a 0 89 8 18 8 18 iioudn 6 80 6 81 7 45 Oudow 6 6 Woerd 6 48 48 UtMoht 03 7 04 Eenigen tijd geleden liet een Chinees te Buitenzorg zich door een Belg als zoon erkennen Voor den ambtenaar van den burgerlijken stand was het bepaald aandoenlijk toen de Chinees zijn aangenomen vader in de armen vloog met de woorden 35 jaren heb ik mgn vader gezocht en nu eindelgk vind ik hem De Belg was niets gesticht over dit hartroerende tooueel Door een zijner vrienden over die aannemorij geïnterpelleerd antwoordde hg Maar beste vrind ik heb f 25 1 gekregen I Voor f 200 t stuk zou ik heel Buitenzorg erkennen 1 Interpellant af De nieuwbakken Earopeaan wekt thans de ergernis op van zijn ex landgenooten op wie hjj nu met de grootste verachting neerziet De jammer in de concentratie kampen blijft verschrikkelijk De eene brief na den ander vertelt er van Die hjer nu onder volgt is zeker wel een van de meest weemoedige Hij is geschreven den Sn Januari 1902 uit een ongenoemd kamp onderteekend C T en opgenomen in de Manchester Guardian Ik vrees dat wij allen aan koortsen zullen sterven als wij langer in dit overbevolkte gesloten kamp moeten blijven Ue draadomheining staat vlak op de tentei en men kan geen wandeling doon om een weinig frissche lucht in te ademen We kunnen ook niet meer naar de stad Mazelen kinkhoest en koorts tyfus hebben razend onder ouden en jongen gewoed O de lieve kleine kinderen als teere kasplanten voor de heete zonnestralen te zien wegkwijnen lederen dag moeten er twee drie tot acht toe begraven worden Wg kannen niet leven in deze kloktenten overdag zgn zg te heet zelfs als het onderstuk opgerold is is het op bed zoo warm dat T en ik dikwgis onze zonneschermen boven het hoofd van een ziek kind gezet hebben om het wat meer schaduw te geven En dan komt er plotseling een dikke wolk van de Natalsche borgen en het gaat regenen En den heelen nacht blaast een koude en natte wind op u Dikwgis lekken die tenten want sommige zgn oud en dun Menige mazelzieke wordt geheel nat en sterft dan aan longontstekingen En al lekken zg niet toch wordt in regennachten ons beddegoed en kleeren en alles geheel vochtig Op regendagen moeten wg de opening van ie tent vastmaken en door de modder er onderuit kruipen O het is een vreeselijk leven Gebroken harten in bijna elke tent Eachel weent over haar kinderen zg weigert zich te laten troosten over haar kinderen omdat zjj er niet zgn Ze worden in het hospitaal goed verzorgd en de superintendent doet alles om het kamp gezond te honden Vandaag hebben wiJ uien en aardappelen een geschenk Maar ik weet niet hoe we zonder groenten en vruchten den zomer doorkomen Wg hebben zeer w rm weer gehad en de laatste drie dagen groote schaarschte aan water Wg kunnen onze kleeren niet wasschen en ons niet baden Wij kunnen nauwelijks ons eten koken Wg hebben groot gebrek aan brandstof en moeten dikwgis slapen gaan zonder middageten omdat wij geen brandstof hebben Mevrouw du P heeft haar lief klein kind met zijn mooie duivenoogen verloren Als kinkhoest en mazelen bg elkaar komen komen ziJ er niet door en als zg dat nog te boven komen schijnen zg een soort tering te krggen en dat is hun eind Uit een lateren brief i oa 1 14 1 81 1 30 1 6S ï 06 0 9 48 8 39 9 9 13 9 47 10 16 10 86 10 33 10 43 10 49 11 68 19 06 18 86 Geen nieuw s hier alleen dat de menschen allen aan ko brts tyfus dood gaan Het is een wonder als er een van herstelt en dan is het een geraamte wat men ziet We hebben in ons land een paar malen malen naar aanleiding van do telefonie de vraag voor den rechter gehad of de eigenaar van den grond ook eigenaar is van de lucht daar boven Maar dat was voor t spannen van dradon Doch nu komt het vraagstuk in zgn simpelsten vorm aan de orde door de telegrafie zonder draad Zal de Staat als eigenaar van de lucht beven zgn gronden en wateren iemand kunnen beletten door die lucht elektrische golven te zonden P In het Britsche Hoogerhuis heeft de post meestergeneraal in antwoord op een vraag over de houding van de regeering tegenover de ontwikkeling der draadloozc telegrafie verklaard dat de postadininistratie het vraagstuk zeer belaugrgk acht Deze telegrafie in handen van particuliere maatschappijen zou de proefnemingen den Admiraliteit zeer ernstig kunnen storen en vóór de bezwaren dienaangaande waren opgeheven kon de postadministratie aan Marconi geen toestemming geven voor een geregelde berichtenwisseling over de wateren van het Engelsche gebied Be I De heer van Weideren Eengers 6elni tenant der infanterie kwam Zaterdagmiddaggezeten in een tilburg even buiten Deventerde stroomtram tegen zyn paaid schrikte envloog op zg waardoor de tilbury omviel ende heer v E een bloedende hoofdwoudkreeg en het paard een peenwond De heer v E wgt de schuld aan den machinist die den stoom niet afsloot toen hjj zag dat het paard zich angstig maakte en niet stopt toen hg het ongeluk zag gebeuren waardoor de heer v E zonder hulp bleef liggen In het geillnstreerde weekblad de Prins wordt een beschrijving gegeven van een klok die een eenvoudig Duitsch wover 24 jaaf geleden begonnen is te vervaardigen De klok die hem ondanks dat bg een toelage van den Dnitschen keizer genoot tot den bedelstotf bracht is thans gereed Zij geeft den dag de maand het jaargetijde bet jaar de teekens van den Dierenriem den stand van do maan de positie der sterren aan voorspelt zon maan eclipsen en is een eeuwigdurende kalender Zg is verder versierd met verscheidene automatische figuren Twee engelen geven de kwartieren aan Alle uren verschijnt een engel met een zandlooper terwgl een andere op een trompet blaast Aan de linkerzgdo van de klok staat een haan die 5 minuten vóór 12 uur s middags de vleugels uitstrekt en zgn kop in de hoogte steekt Do lente wordt voorgesteld door een koekoek de zomer door een kwartel enz Om twaalf uur verschijnt steeds de Verlosser met de 12 apostelen Bij do evenuren hoort men melodieön De klok bestaat uit 2200 doelen waarvan 142 raderen Alle onderdeden zgn door den vervaardiger Spftth genaamd zelf gemaakt De klok is 215 cM hoog met het voetstuk 265 cM de breedte is 105 cM zij weegt ongeveer 150 K G 1 43 ff ff 1 64 ff 3 9 14 45 t ff ff 1 53 ff 8 08 ff ff 1 0 2 09 8 81 06 1 4S t OS H i 4 e ae 4 19 4 86 4 50 6 18 6 87 6 08 ff ff 5 18 ff ff 6 S7 ff ff 6 81 5 48 5 67 es 4 69 Het vervaardigen van de klok is allesbe halve van een leiendakje gegaan De vrouw van Spath die door den arbeid van haar man tot armoede verviel beklaagde zich bij do overheid en deze overtuigd dat iemand die zoo n ingewikkeld en kunstig mechanisme wildo maken gek moest zjjn liet Spath in een krankzinnigeusticht opsluiten Gelukkig werd hy weer in vrglieid gesteld en toen was het hem mogelök de laatste hand aan het kunstwerk te leggon Ï8 Maastricht is een persoon die dronken naar het politiebtreau werd gebracht eenige uren later doodi in het cachot gevonden Waarschynigk ife hg in de jenever geslikt Onder Overveen was een tuinman aan het werk in het riet Hy wilde zgn pgp opsteken en daarbg viel een vonkje in het riet dat vlam vatte De man wildo het blusKcheii maar geraakte daarbg zilt in brand Eer dat hulp naby was was hy deerlgk gekwetst In een draagbaar werd hg door 5 man en een veldwachter naar hot Gasthuis vervoerd at Hbli De directie van het Hbld looft tweeeerste jirgzen uit van pf en twintig gulden en vgt tweede prgzin van tien guldenvoor de inooisjtè photogjraphioj van vogelsin do vrge nifliur ditJ voorBkr of dezenzomer in Nedfei and gehomeiffl Men moetvóór één Septeihbpr de photo jfaphieën onder motto f ogels in t Wf teel beoordoeling inzenifen bg de dlrecHe van hetHhld I I I Op de Kant n rivier in Chiffl heeft hetj stoomschip Miho een boot n tiChineesiïhe passagiers ovirvarenj Deze lütste zolik onraiddellgk en van de 250 personen die zich j aan boör l beVonden verdronlfen er 15 Do overige i werden gered i S L r Zondagmiddag zou een acrobaat Ijuglia genaam i te Sétif in Frankrgk een zeer gevaarlijkaé toer uitvoeren Hg had een lanfeien gzejen draad gespif inon van den kerktoren ntthry een schooldak over een lengte van 60 meter In tegenwoordigheid van 1000 personen kloip de acrobaat oj den toren i ging met de tanden aan den draad hangen en gleed met behulp van een poulie langs den draad Halverwege brak de draad fLuglia viel op straat en zgn schedel werd verpletterd Hy was onmiddellgk dood Boterwet Voor het kantongerecht te Gioningen werd Zaterdag behandeld de zaak tegen J P v H beheerder der roomboterfabriek De Boterbloem aldaar beschuldigd van overtreding der Boterwet ff 10 83 9 4 10 il 10 18 10 48 11 8 8 01 8 81 9 17 9 63 9 56 S 13 M 10 08 8 84 i 10 17 8 88 S 10 89 8 43 8 9 41 I M 10 34 I0 t 11 16 11 67 Op 23 November heeft de botervisitenr Gramser te Harlingen bg beklaagde een monster genomen dat onderzocht is door dr Sjollema en dr i ullner directeur en assistent aan het Egkslanrtbouw proefstation te Groningen Deze heeren gehoord als ge tuigendeskundigen verklaarden dat het monster bestanddeelon bevatte niet afkomstig van melk Het refraktometergetal het onderzoek op vluchtige vetzuren en de gevonden vaste vetzuren in den vorm van witte vliezen gavon volgens dr Sjollema ï zooat niet wetenschappelijk practisch reeds de zekerheid dat het vervalschte boter was Zoodra men aannam dat de boter niet afkomstig was van j e njAjk van een koe stond de vervalsching vast 4peo voor hen in alle opzichten doorslaand bewgs van vervalsching evenwel was dat het monster een voor katoenzaadolie karakteristieke reactie yertoonde Juist inzake de katoenzaad reactie bad dr Sjollema dezen winter een uitvoerig onderzoek ingesteld j ok dr Tnllner verklaarde dat op grond jner katoenzaadreactie pet absolute zekerheffllkon gezegd worden dat de bpter vervalscM was Mr Oats de schraieiyk gevolmachtigde van bekl beweerde llat het zuivere boter was door beklaagde jllwerschillende markten gekocht jij Het O M eischt K 120 boete snbsidair op het vrgsprekend 1 Eoermond en vroeg der zaak met last Jpandsche deskon digen 30 dagen hechtenis De verdediger wL vonnis der rechtbanKll vrgspraak of schor dat op rykskosten bui zullen gehoord worq Dr Sjollema iverkf wde nog dat de zaak te Boermond oen èL ool andere was dan deze daar had mêtwiet te doen mei ka toenzaadreactie 1 Uitspraak 17 Maijj ènboli heeft in igne gehoiden vetgadiring In uen raini terif van Hen gunste Van de jke drooglegging der S da nitvoBr ig diar blgvenmbesta n I Do E K Ondw tondag te Eotterda leSloten oen adresf Watersta at te rich afsluiting en gedea Zuiderzee op grpna an aan vole arbeiB versahaffon 1 let hoofdb bstuur jpreeniging OoiWest beat beslot Ibn 203ten diezherinperiïlgsdag rtl bi vopr 300 janhtQiiJ de O I öompagnie fiio deiidsijfe leadi tot Koloniaal rgk i ïrf befdcnken Modakig da j d jjt el ikdar oni i armtenjjj jden len Javanijj ljgofle kielen I 1 Ijle g meen enl an ons land toch persow ot doimnisaien zich tot het en daarHii b4 m ittllffli verklaren zal iiie openbare cdfleölis rforden gehouden T U r den nqodlgdeifilen Javaltn lEen aardig avontuur van Prins Heinrich wordt uit Albany gemeld waar men den Dnitschen gast het zwaard vertoonde dat Frederik de Groote aan Washington ten geschenke aanbood De prins nam het zwaard ter hand en trok het uit de scheede Doch nauw had hg zulks gedaan of alle omstanders verbleekten en staarden ontzet 1 Wat was toch het geval In Wasbingtons testament staat uitdrukkolgk aangegeven dat dit zwaard nooit getrokken mag worden tenzg voor de verdediging des vaderlands Toen de prins later vernam aan welk gruwel bg zich schnldig had gemaakt drukte hg natuuriyk zyn leedwezen uit maar zei er by Waarom hielden ze me dan ook niet tegen STADSNIEUWS GOUDA 12 Maart 1902 Met ingang van 21 Maart zgn benoemd ter secretarie alhier tot 2de kommies de heer S Olman thans klerk en tot klerk de heer A P Vermeg Heden had te Alfen de aanbesteding plaats eener gasfabriek minste inschrgver was de heer H J Nederhorst Jr voor een som van 68920 Benoemd in de Commissie voor de onderv ijzersacte te s Gravenhage a tot lid en voorzitter de schoolopziener in het district Gouda b tot leden de schoolopzieners in de arrondissementen s 6ravenhage II DeUt Maassluis Schoonhoven en Woerden c tot ledenplaatsvervangers de schoolopzieners in het district s Gravenhage en do arrondissementen sGravenhage III Gouda Alkemade en Gorinchem Ned Opera Rotterdam Zaterdag 15 Maart a s IiOhengrin Laatste maal in dit seizoen Gelegenheid tot plaatsbespreking en bet nemen van Couponboekjes Woensdag 12 Maart s avonds van 6 7J in het Café Schaakbord Zbveshcizek Alhier trad in het Hof van Holland als spreker op de heer J Kofoed lid van de Sociaal Democratische Arbeidersparty Tot onderwerp had genoemde spreker gekozen De strgd tusschen Kapitaal en Arbeid in verband met de uitsluiting te Enschedé en te Amsterdam Spreker hekelde vooral de houding van de fabrikanten tegenover de werkstakers Aan het debat werd deelgenomen door den heer I Samson nit s Giavenhoge De zaal was vrggoed bezet Stolwuk De uitvoering der redergkerskamer Eicelsior is jl Donderdag weer met den besten uitslag bekroond Met de meeste voldoening mogen de werkende leden ook op dezen avond terugzien want de op ekomenen hebben blgkbaar ten zeerste genoten Nu dat was dan ook geen wonder want de inhoud der beide stukken was boeiend geestig en soms aangrgpend on de bezetting der rollen uitstekend Tnss hen de bedrgven in was Knauel dè hoofdpersoon en die hem en zgne kapel kennen weten wat dat beteekent Dat er ten slotte nog enkele uren aan den dans g wgd werden behoeft naUwelgks meer gez gd të worden = = Rechtszaken Door e arrondissements rechtbank te Eotterdam werden gisteren o a veroordeeld A J 41 jaar koopman in melk boter en kqjas te Waddingsveen wegens diefstal Van 5 liter molk tot f 20 boete subs 10 dagen hechtenis A K 16 jaar visscber te Gouda wegens J diefstal vfin oen broek en eene portemonnaie met eejnig geld tot twee maanden gevangenisstraf Jfl W 16 jaar pakhuisknecht te JGouda wegens diefstal van een bro tot 14 dagen gevangenisstraf In do zaak van C den H landbouwer te Moercapelljl die do vorige week terechtstond laagd van b edriegelgkb bankbreuk werd t lOg gelast het booren van een getuige e zitting van aanstaanden Dinsdag Th van B 44 jaar koopman in pluirate Capelle op den IJsel bekende in den egenjljuorgen van 16 Januari omstreeks ur v R uit eon hooiberg op bet erf Vjfn EjiUerveld te Nieuwer cerk a d IJsel paai kippen tei hebben weggenomen Ue jenai die reeda meermaleji kippen hpd misfri had zich Verdekt opgjesteld en zeemde iWas beklaagde op heeterdaad betrapt eds trfreger was bg wegens diefiital lot 9ibiaanHeè gevangenisstrlf veroordeijld Beribkvol wasi de bekentenis afgelegd oMler HJvoegiug d t hg den iMetstal gepleegd li oBJ an de opbrengst gn huishuur tebp ale j I ij iHet ppenbaAm 1 pinisterie iWees er op dat bijllaagde alB te8n bei uchtkippendief bekend sljiat ei van ijeerdere diefstallen wordt verdacht waaromiiz n veroordfeeling werd gevorderd tot een jiiar gevangenisstraf rtiot in mindering brengen der preventieve hechtenis Op grond van de door beklaa de afgelegde berouwvolle bekentenis en zgn groot gezin dat op het pijnt staat weer vermeerderd te worden verzocht de verdediger mr J P Brnynzeel den beklaagde eene zeer geringe straf op te leggen daar deze reeds z i genoeg geboot heeft door de preventieve hechtenis Pleiter verkocht dat beklaagde reeds nu uit de preventieve hechtenis zou worden ontslagen Nadat de rechtbank zich in raadkamer liad teruggetrokken achtte zg geen termen aanwezig om aan laatstgenoemd veizoek van den verdediger te voldoen Amsterdam 11 Maart 1902 Volgens het Weekblad van de Oommissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 11 Maart door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende Minder Courante Pondsen Onder Opr bewgzen Wester Sui kerrafflnadery f 312 60 and Garantie Kapitaal voor deSpaarbank van de Stad Amsterdam 72 fOpr aand Ned Amer Land My 50 4 pCt Oblig Coöperatieve Credietb opg door de Mg voorden Werkenden Stand 77 J pCt Aand Ned Voorschotb ex div 100 Landb Mg Eongga 90 Senembah Cultuur My 90 Ned fabriek van verduurzaamde Levensm voorh W Hoogenstraaten Co teLeiden 90 Winst aand Ned S iegelglasfab f 3 25 Aand Nederl Amerik Land Mg 100 pCt Noord HoU Tramwog Mg 133 Levensverz Mg Arnhem 75 StoomtrawlerVisscherg Ymuiden 32 Als Nieuw ingekomen wyzigingen van Vraag en Aanbod in genoemd Weekblad vermelden wji U de volgende fondsen GEVRAAGD Onder Opr aand Wester Suiker raffinadery f 300 Opr aand Javasche Cultuur Mg 16 Aand Garantie Kapitaal van deSpaarbank voor de Stad Amsterdam 70 pCt Bouwondern Willemspark f 650 Nederl Scheepsbouw Mg 107 pCt Mg tot exploitatie v Ehei nisohe Kohlensaure Werke 65 Mg V Zwavelzuurbereiding 85 Dordrechtsche Metaalwarentabriek v h Wed J Bekker ZooD tö American Hotel Mjj tot exploitatie van het 100 Exploitatie My Nederland 112 Ginnekensche ïrsmweg Mg 140 Assur Mg tegen Brondschade en o h leven de Nederlanden f 255 Conserratrix Nederl Algem Algem Mg v Levensverz volgestort 32 pCt Goudsche Waterleiding Mg 1 29 AANGEBODEN Aand Straatweg van het Schouw van Duivenvoorden Katwgk aan Zee 31 Onder Opr aand Wester Suiker rafflnaderg f 312 60 Aand Centrale Bank voor Landbouw en Ngverheid 80 pCt Nederlandsche Credietbank te Haarlem BodOblig BouwMg Schevingen 81 Aand Bouwondein Willemspark f 925 Mg tot exploitatie v Bouwterreinen in Potgieter 66 Deli Bedagei Cultuur Mg Bod Ned Scheepsbouw Mg HO Mg totexjiloitatie vahShei nische Kholensiinre ploitatie van het 105 Algemeen Brandwaarborg j I Sj volgestort Bod 1 Levensverz Mg Arnhem 80 llteurs van Anislerdam Slotkr I SÜ 961 Vikti 80V 9B 82 ny 84 s 6 l 971 97 l j U MAARTt fcD Rl 4Np ten Neil W 8 1 l dilo Jii illir 3 I iiio dito dito 3 4 Na it UU jfiii II 1881 934 ItALlB lailDhr itii 18Ö9 81 6 81 i OpsTBlia Ubl n apie rl868 5 dito 11 i lier 1868 5 PÖKTüOAL o 1 mit coupor 8 110 tiólcet 3 IblaLillD Ob llmfloiil 1894 4 dito ioooiia 1880 4 dito Bolhs 1889 4 dtto bij Hop 1680 90 4 dilo ÏQ oui leeu 1833 6 dito ditu ilito 1SH4 5 67 33 2lV 6 i 104V 30 80 Spamjb Ferpet aohiiKl HSl 4 ruHKBlJ Gepr Coiiv lüeii 1890 4 Gflc hiemiig suriu 1 Tecleomn aerie G Zuii Ar Bp oblg 189 l MBsIO0 til iLBoli 18 0 6 VknezV£la Obl oiibep 1881 4 Ambtsudau Obllgatieii 1895 8 KaTTlxUitll Steil leeu 1894 3 88V Nhd 1 Afr Hnndols aand Arendsb Tab Mg Oerlifiontea 676 Deb Maatscbaopg dito 416 Aro Hypotheekl pandlir 4Vi Cult My derVorateul aaud a Or Hypotheekb paodbr 41 Nederlaadsi he bask aand 194 Ned Haudelmaataoh dito N VV Pao Hyp b paodbt 8 961 Rott Hypotheekb paodbr 4 i Utr Hypotheelib dito 4V 101 OosTSNR O lat HoQR bank aand 1 SO R08L Hypotheelïbaulc pandb 6 Ahibika Equi by poth pandb 4 Maiw L Q Pr Lion eert 6 68 i Km Holl IJ 3poor v Mij aaod 106 Mij tol Eipl ff St Spv aand 118 Nod l d Spoorweg m aand 8I8I 1 Ked Zuid Afr Spm aand 6 g dito dito dito 1891 duo 41 ITAUISpoorwl lS87 8BA l obl 8 56 Znfd ltal Spwmij A H obl 8 6 Potl M Waraohau Weenen aand 104Yg Btjbl Gr Huss Sptr Mgd obl 4 Baloacbe ilito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Pombr dito aand 6 881 Kunk Cb Azoir Sp kap obl 4 lOO a dito dito oblig 4 9 1 u Ahauka Cont Pac Sp Mg obl 6 Cbic k North W pr G t aand 815 dito dito Win 8t Pater obl 7 140 Denver k Eio Gr Spm cart T a 40 i i Illinoia Central obL lu goud 4 lOl Louiar Il NaahTilli Oer r aand 107 Mexico N Spv M 1 Ie byp a 6 106 HisB Kansas ff 4pCt pref aaud N Tork Outaiio is Weat aanil 86 i PonQ dto Obio obbg 6 gre gon Calif Ie byp in goud 104 SI PauU Uinn ti Maoit obl ün Pao Hoof Ign ob ig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 69 Oakada Can South Chert r aand 64 Tm C Ballv k Na Ie h d 0 0 9 Anaierd Omnibus Mij aand Bottord Tramwei Maala aand 1 KlD Stad Amsterdam aaud 8 101 Stad Botterdam aand 8 i 10 BlLon Stad Antirerpeo 1887 t lOfii gtad Biuasel 1886 8 1031 UoHe Theias Bognllr Oeaelaeb 4 11 OoiTIila StaiUleenig 1860 6 117 K K Oost B Cr 1880 3 101 Spami Stad Madrid 3 1868 411 NlD ITer Bea Avb Spoel eert IWauveaiilés IN A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Vele f hoon Xo 31 Mantels Japonstoffen PELTEEIJEIT in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend ü SAMSOM AIIVEtrrENTIEJM OpenTpar e Aan testeding BÜRGEMEESÏEE en WETHOUDERS van GOUDA zullen den 18 MAART 1902 des namiddags ten ftfJi ticee ure by enkele inschryïing in het Raadhuis aldaar AANBESTEDEN a Bestek No 463 in twee perceelen Peroeel I Het af breken en vemieuwea van ean gedeelte der Gangen en Uet bouwen van drie Aohter bovenSohooUokalen van de Openbare School No 3 aan da Keizerstraat te Qouda Perceel 2 Hot leveren en plaatsen van het noodigeflleublement In deze lokalen b Bestek No 465 Het aforeken van de Onderwijzerswoning bij de Openbare School No 3 aan de Eelzoratraat te tiouda en betmaken ran een afgesloten Voorplein of Speelplaats Te verkrögen zgn op het Stadsorl Bestek No 463 met teekening k t 1 50 en bestek No 465 met teekening k l 0 75 Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester Soci0t0it Ons Genoegen Commissarissen dor Sociëteit Ons Gesoeobk brengen tor kennisso van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 4e AbonnementTooneelvoorstelling op DONDERDAG den 13 MAART 1902 iJe SOCIËTEIT van dea avonds ZES DUB af gesloten al xijn Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secretaris Gouda 12 Maart 1902 een rij Bloemkoolplanten bij THIÜKBIJ Valbrug Loosduinen Mevrouw PRINCE Scara vakdekLoepp vraagt tegen het einde van Maart V ur nir ijof in staat om gedurende minitens zes weken dagelijks te komen werken Zich in persoon aan te melden Oosthaven B 87 s morgens tusschen 12 en 1 uur G BUIIGGEJIIA ARTS te HAASTRECHT is s MAANDAGS en DONDERDAGS van 1 tr te eonsuUeeren voor Huid en Elaasziekten