Goudsche Courant, donderdag 13 maart 1902

l o 8T48 Vrijdag 14 Maart 1002 408te Jaargan L 60UDS HE mmmï ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken felefooi 0 sa De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CEJSTEN Telefoon Ho tn ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 4e of laatite Abonneinent Voorstelllnc DONDERDAqITmAAIIT 1902 Koninklpe Voreeniging HEI II8DEBUNDSCB TOOML m FARKËLLÖpy Tooneelspel in 4 bedrjjven Sanvang S uur Gewone bepalingen en Prijzen HoUandsche AMSTEBUAM Drinkt uitsluitend Per 5 ohp S or en grove Thee 45 55 cl OiitbUl uron65 iNamiddas 75 ExlraflneCh Gon ollieelüO Alleen verkrijgbaar bij P H 7 van WANKOM Oostliaven B 17 Echt Zet iiwseh Tarwcbrooil t cent tie K G bij M A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Ondergeteekende beveelt zich beleefd jan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvirlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend lerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 FEANSCHE STOOMVERVEEIJ KN oheinischf Wassclierij H OPPBNIIEIMEU 10 KriiiHkaile Botterdam Gebrovetiicrd door Z M den Konmn der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Heer II G TUIJSUUItG Korte Tien de weg D 7 rfpeciftliteit voor het stoomeu en verven van alle Ueeren en Oameigarderüben alsook alle Kind ei oede ren Speciale inrichting voor hf stoom o van pluche mantels veeren bout t Gordijnen tafelkleeden ens worden naar d nieuwste en laatb methode jfevertd Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor peroeelen binnen een kring van K M 1 Aanleg eu onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rps Intercommnnaalbareau Op 1 Maart 126 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAEKT Geeii Kinkhoest lieeii Influenza Om ISinkhoesl Influenza Borst en Iteelaandoening binnen den kortst mogeljjken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldbcroeuide Superior Druiven Borst honigExtract M E L I it II T II E SupsfUr vwSCHAlKkC uit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bj Firma WOpP £ Jb Co Westhaven 198 Gouda D MlKttlBS Kleiweg E loO iouda E H VAN MILlJ Veerstal B 12 i te flomla A BOÜMAN Moordrecht IJINKSR Nieuioerkerkad IJéel A N va ZR8SEN Schoonhoven J Tn TORKEN Boek op ü V WIJK Oiuifwairr A 8CUEEK Haastrecht P W v EDE Oudewate r K vav dhr HEMDEN te iRteuwijk P v o SP K Moercapelle D t o STAR Waddinmveen Wed ï HOLST WaddinQSMeen M KOLKMAN Waddinijsveen P A UK GROOT Oudewater D A DB JONOa lOudeaater J P KASTELEIN PoUhroeherdam O BIKKER te Bemchop Op de g roote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde eohte Russische Yetza baard en haarbalsem le grnofe gouden iiiëdaille loegcdceld I e b aild iroeK op gladde gcziclilei eii lu l liaar groei op Ie kalejplaals op de liiiofdeii De wereldberoemde echle Ru ssische Yetza Balsem bewerkt de schoouste volle baard of kne ei alsmedi haar op het hoofd Verltnii t Onschailehik Volkomen c arnntio voor leru ib6t lin r viin het geld inihen het niet helpt volgt hiermede i Indien het niet waar is betaal ik 500 HJ aHj 0ÊÊKÊH Gulden aan den kooper 1 iP PraBl prj voor sterkle I 3 Gulden Sterkte II 4 Gulden 50 Cenis Sterk e III werkt in i 3 weken 7 Gulden 50 Cents Wordt overal in de wereld verzonden met gebruilia iiinwijiiiig en bewjis van garantie in alle talen van Europa legen vooruitbetal ng of post oorschot van het Skandiuavisch Hoofddepot Representant voor Oiiitschlind en Holland HARRY NIICLHEN Günaemarkt 9 Hambuug 185 Duitschland Indien men zich vereenigt om meerderj bussen te koopen worden zü altijd franco gezonden Van de talryke eerende danksonröven en erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandsch lk verzoek ü mp 4 bussen van Uwe echte balsam vanjde sterkste kracht te zenden welke eenige van mjjne kennissen mij verzocht hebben te bezorgen Gelijktijdig beschouw Ik het als mijne phcht U te veroorloven het volgende te pub iceeren l e balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan zij heelt mij namelijk mijn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerlijk toestaaii dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen in wel is waar had Ik van verschillenden gehoord wien zjj tot baard verholpen had maar ik gelooide dat het eene onmogelijkheid was zijn haar terug te verkrijgen als men het eens verloren had maar nu kan ik werkelijk zien dat ik mij vergist heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die ü mjj bewezen hebt Nog eens mijn hartelijken dank U kont geloven dat ik U vele koopers verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Nansensgade 24 B 4 Copenhagen De van Il verkochte baardbatsem moet bepaa d de rootste uitvinding van het 19 iaarhonderd zijn aangezien ik dezelve sterkte III slechts korten tij 1 gebezigd heb en daarbij le schoonste volle baard van de wereld verkregen hub waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereii kan eeue bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Herluf Trallesgade I 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrijging van baard mij nu collegae aanbevolen is verzoek k U hiermede mij ten spoedigste eene bos sterkte III te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hetwelk aomtjds onaangenaam zjjn kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen De baardbalsem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van mijne kennissen dit hoorde verzocht hg mij ten spcedi ste eene bus sterkte III te laten komen welke ik hiermede bestel J Stenström de stoellabriek Vernamo Zweden Ik verzoek U rajj eene bus te zenden van deze fde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien mjjn broeder ten hoogste verbaasd ia over de uitwerking welke zij reeds op miJ gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil H Madsen luitenant in do Deeusohe armee Copenhagen Na eene bus van de echte Yetza haarbalsem gebezigd te hebben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mpn haar verkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krulsel even als het blank en week g worden is Ik bespeur tegeljjk een zeer aterk verfrissehend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben mijne zenuwachtige hoofdpijn geheel en al kwijt geraakt MiJn haar is buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lundsgade 7 Copenhagen middel tegen Bheoma hefd enz mag in geen breken in fles ct en 50 et bij en Drogisten dam bij CU WeiMiCo ROTTERDAM Dit gorde oude Huistlek Jicht VerkoDd enkel Huisgezin ont schen 4 1 25 75 HH Apotheker8 Te Amslerb n T TuyH F AD BICITEIl NKER PAIN EXPELLER o S Deze naamteekening is diegene van den uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden andere is het verval scht en zonder garantie IN HET Vorlichtings Magazijn Uc Avondster DUBBELE BÜURT ziJn heden ontvangen een prachtige collectie nieuwe Ciasballous alsiiede een riiimo sortecring GASOHNAMENTBN ÖASKOOKPLATEN en GAS FORNUIZEN tegen concnrreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bü H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van af f S0 en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter Wie zeker zyn wii £cbtg EUCel Cacao te ontvangen tesamengesteld en oa vele proBtnemingen in den handel gekomen ondei den nuin des nitvindera Dr Miohaelig veiTMBligd 3p da best machines ia het wereldberoemde étabWissement van Gebrs StoUverok te Keulen elache J pT12ieWny Eikel Cacao n vierkanten bussen Deze Eikel Ctcao h met molk gekookt een aangename gezonde drank voor d plgksch gebruik een i 2 theelepels vaa t pcoder voor een kop Chooolate Als geneesiraobfige drank bij geval van I diarrheo slwits met water te gebruiken Verkrijgbaar by de Toenmmit H 1 ApotliekerB ena Priis Ko V K praeftusje j f 1 80 a 0 90 a 0 35 Öenoraalvertegenwoordiger vow Nederland lufius Mattenklodt AiuDterdam Kalverstraat 103 iMcuw onovcrlrutlcn Prof Dr Liebers welbekend tmw Mkznf tuxm Alteen ecbt met I abriekBmurk tot voortdurende radicale en zekere geiicziös van alle zelfs de raeest hardnekkige nenuwXriekteOf vooral ontstaan door afdwalingeo op jengdigtn leeftjjd Tota e enezing van elke zwakte Bleet xiicht Benauwdheid Floofdpjju Migraine Hartklopping Maftgpgn I alechte epgsverteriug Onvermogen Ftupotenz PoUutione enz Uitvoerige proBpectuBsen iryipcr fleaoh a 1 fl 2 fl 3 i dubbel J fiescli Centrafd Depot Mattli v d Vegte ZalttKiin me i ü póta M Cléban Jo Rotterdam V Happöl a Gravenhage 1 UatmmnnB do Jung J Ozn Rotterdam Wolff Oo fiou la 00 biï alle dro sten Thierry s Wosdarbftlsim in do gelicele wereld bekead on geroemd Onovortroffea middel tegen nllo Borst li o n g L e V e r Maagziekten enz Inwendig f zoonet a s ook uitwendig iu bijna lUo ziektegevallen mot goed i evolg nan te wenden I r j8 per Hacon t 1 per post t I IS Thiany t WoacJMalf bezit een alsnog on ekende genocBkriich en heilzame werking Maakt meeatal elke pijnlyko en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf word een 14 jaar oud voor oiig eiieesUjk treliouden IteeUKezwel en onlangs een b na jaar kankerl jdeii iccnezen Hrengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HEKIU S4K ËltN Eokin S Amstenlnm Wasr geen depot ib beBtelte men direct Ban die bohutzenapothelce des A THIKRRÏ in Pre rada bel Kohitacli Oeaterraicli Geilere p Bpeotui te ontbieflen bij het Centraal Depot Sander Kokia 8 AmBterdam Mm y j H t beate onichadelykate en J makkelykate poetamlddel voor Heerta en vooral damea en Kinderachoenwerfc U de Appretuur van C M Mlilltr Ca Berlin Beuth Str 14 Men letfe goed op naam en fabrieksmerk Varkrypbaar by Haaran WInkallari In letiesRwark lalaRtariw fraMryaa eai Baaaraal Dapal br W Sardanau Aruba Gouda Druk van A BRINKMAN Zn I ll 6vei BuKeiiiandscli Oveizlebl Het bericht van Mothuens nederlaag en gevangenneming heelt te Londen diepe ontroering verwekt In politieke kringen houdt men vol dat lord Methnen oen soldaat van den eersten rang was en dat bij de hulde hem in het Hoogerhais gebracht volkomen verdient In andere daarentegen is men hoegenaamd niet verrast door het gebeurde veeleer toont inen zich daar verbaasd dat het zoolang geduurd heeft alvorens hij werd gevangen genomen Ziehier hoe Franscbe bladen over het laatste echec der Engelschen schryven De Temps Uit een moreel oogpunt kan men de uitwerking van dezen bliksemslag na zooveel andere gevoelige lessen niet overschatten Zal men haar begrijpen f Zal de oorlogsroes te Londen overgaan P Zal men tot de werkelijkheid terngkeeren en zal men in plaats van dwazelijk te triomteeren op een overmacht van strödkrachton die de glans van het heldhaftfg verzet der Boeren slechts des te meer in t oog doet vallen eindelijk gaan inzien dat het ijdel is onder de bestaande natuurlijke en zedelijke geografische historische en ethnologisch toestanden de Boeren te willen overwinnen verpletteren l4 i dMiial enheid brengen verdelgen en zal men inzien dat er slechts één oplossing mogelijk is door onderhandelen en door een vredesverdrag dat voor beide tijden aannemelijk is f Het Journal des Débats zegt Hoe ernstig deze nedeilaag ook zij men zoude toch verkeerd doen door te gelooven dat zij in staat zoude zijn in hot minst den algemeenen toestand dor oorlogvoerenden te wijzigen Haar uitwerking zal veeleer van zedelijken aard zjjn in zooverre ale zjj de Boeren zal aanmoedigen met bnn stijfhootdig verzet voort te gaan maar door een natnuTliJken terugslag zal zfl dezelfde uitwerking aan de zijde der Engelschen hebben van wie men na een dergelijken tegenslag geen verzoeningsgezinde neigingen kan verwachten De Amerikaansche pers is natuurlijk ook vervuld van de la Reij s scMtterende zegepraal De New York Herald zegt Het lijkt weer erg op de oqde oude geschiedenis Geen verkenners en een half ingedommelde al te goedmoedige leiding die volkomen verrast werd De Tribune merkt op dat het einde van FEVËLLEIOX BE TWEE DITEBSTEH ï4 Terwijl het regenwater langs de muren stroomt het daglicht door het dak kan worden gezien er gebrek bestaat aan verwarming zelts in den winter schenkt de goede moeder onder de heilige barensweeéD een nieuw slachtoHer van onze gedachtelooze beschaving het leven ororingd door drie geslachten wier onvermijdelijke tegenwoordigheid pijnlijker is dan haar Hjdcn in die moeielijke ure terwijl de vader van het kind dat straks het levenslicht zal aanschouwen in een anderen hoek van het benauwde vertrek ziek Hgt aan doo typhus waarmede zijn bloed door de uitwasemingen van zija huis besmet is en tot welks volgende prooi misschien zijn pasgeboren kind bestemd is Deze van ongedierte krioelende muren hadden deuren noch vensters die geschikt waren om tegen den invloed van het weer te bescliermen of om het zonlicht binnen te laten en middelen tot ventilatie te verschaften het vochtige en rotte rieten dak wasemde ongezonde dampen uit gelijk alle andere tot be rf overgaande plantaardige stoflen De woonvertrekken waren noch met planken afgeicfaoten noch bevloerd en hetzij het kvam den oorlog nog niet zoo nabij als optimistische Engelschen zeiden of er is ergens een schroef los aan de machinerie van het Engelsche leger De nederlaag Methnen door de la Reij toegebracht maakt het belachelijk nog te sproken van een guerrilla waarbij slechts hier en daar nog een schot gelost wordt De New Yttrk Press zegt dat Methuens nederlaag voor de la Rey te aanwinst van nieuwe recruten beteekent maar alle bekwaamheid en dapperheid ÏW Boeren zal hun niet het recht op interventie doen verwerven Het genoegen der Duitsohers over het nieuws zal wel wat verzuurd worden door de herinnering dat Methuon de eenige leerling van veldmaarschalk ven Moltke in hot Engelsche leger was De Daily Mail geeft onder de titel Do overwinnende Boer de volgende beschouwing over De la Rey HiJ is de meest beteekende van alle Boeren generaals Zelfs de beroemde De Wet bracht onzen legers niet zooveel slagen toe Hij is de man van onze nederlagen bij üitva ls Nek Nooit gedacht Vlakfontein pBMwil ongerekend de beide jongste gevechtön Do oorlog heeft over hem gebracht een groote droefheid Zijn vaftienjarige zoon sneuvelde naast hem bij den slag aan de Modderrivier Eens op een nacht zat kij met eenigen van zijn mannen in zijn tent te praten over lord Roberts Een hunner benijdde Roberts die met den oorlog roem en goed verdiend had De la Rey luisterde en zei op het laatst jy spreekt van lord Roberts alsof je hein benijdt Je denkt alleen van wat hjj gewonnen heeft niet aan wat hjj verloor Roberts en ik verloren beiden een zoon AI zijn eer al zijn geld zoa hij er voor willen geven als hiJ zijn jongen kon terug krijgen Van legerboofd zon hü daarvoor alleen graag Tommy willen worden Hö is veldmaarschalk maar vader tevens Ik weet hoe diep hij getroffen werd door don dood van zjjn zoon en ik heb gedronken uit donZelfden beker maar ik hield nog zoons over HiJ verloor zjjn eenige Toen de oudste zoon dood was streed naast De la Rey de tweede zoon die nauwelijks veertien jaren was Deze jongen werd kort daarna getroffen door den kogel van een LeeMetford Bij het treffen te Magersfontein bezette De la Rey de uiterste linkerzijde van de Boerenpositie Hjj mOest een zeer verwoeden aanval van lord Methuens macht weerstaan Zijn verdediging was prachtig en had succes doordat enkele op lage en vochtige plaatsen sionden nu en dan door de rivier overstroomd en gewoonlijk een heel emd beneden den beganen grond cl dat het water ïooals dikwijls het geval was opwelde door den leemen vloer de grond was nooit veel anders dan een massa klei terwijl men nu en dau kleine kanaaltjes kon zien van het midden naar de deur om het water af te voeren en de deur zelf uit haar hengsels was genomen om den kinderen tot rustplaats te dienen in hun overstroomd huis Deze krotten voldeden in vele gevallen niet eens aan de allereenvoudigste eischen van de gezondheid vlak naast iedere deur kon men een mesthoop zien waarop allerlei vuile en onreine stoffen werden opeengeworpen met het doel om later tot besmetting van den grond te worden gebruikt zoodat als de arme man zyn benauwde woning eens opende in de hoop de heerlijke tnssche zomerlucht binnen te laten hij in plaats daarvan een mengsel van gassen gewaar werd door die mesthopen uitgewasemd Dit stadje Marney was de hooldplaats van een landbouwende streek want daar de zitters van de omstreken gedurende de laatste vijftig jaren het stelsel gevolgd hadden om de hutten op hunne bezittingen uit te roeien ten einde daardoor ontslagen te worden van de verplichting om de bevolking te onderhouden waren de verdrevenen naar Marney gestroomd waar tijdens den oorlog eene fabriek hun eenigermate een bestaan had verschaft ofschoon thans de wielen lang hadden opgehouden de wateren van de Mar in beweging te bren Hooderdoo Engelschen lagen dood dicht bij het terrein waar hiJ streed fien gebeelen oorlog door is Do la Rey aan liet front geweest Eeu tijd lang lag hij zwAt ziek te Kroonstad 1 niet hersteld stond hjj toch op om het vel te voeren over de verspreide comraari s die lord Robert s tocht naar Bloemfontein moesten verhinderen Ltrd Methnen behoeft niets te vreezen nn liij in handen gevallen is van een man als ïe la Rey De ambulance heeft hij altijd bevO gegeven te doen alles wat mogelijk is fc bet belang der gewonde Engelschen De generaal is gewoon de gevangenen zelf te bezoeken om te inspccteeren of alles wel in A de is De la Rey stamt af van de Hugenoten wat nog te zien is aan zijn uiterlp aan zjjn hoog voorhoofd zjjn fijn besneden neus ztjn hanlen en voeten HiJ is van een flinke gosfilte en ziju borst wordt bedekt door een Innttn baard ï staat bekend als een zeer stil mensch In n Volksraad waar hij elf jaren zitting had noemde men hem de Zwijger Ij rechterzijde van de Belgische Kamer en afenaat hebbon in een Dinsdag gehouden verAdering de beslissing der regeering goedgekttrd om een einde te maken aan de besjIjlBng der kiesrechthervorming en tot dê TBPdOtingen over te gaan zonder het voorstel tot grondwetsherziening door de linkerzij voorgesteld in aanmerking te nemen Dinsdag is te Antwerpen een manifestatie gehouden voor het algemeen kiesrecht door de liberalen socialisten en christelijk demoeraten In optocht ging het naar hot stadliuis waar bjj monde van Max Rooses aan den burgemeester Jan van Rjjswjjk een adres werd aangeboden De burgemeester antwoordde met een aanmaning tot kalmte De regeering zou wel voor de stembus moeten wpen zei hij Ta Menin is het bg een manifestatie tot schieten van de zyde der politie gekomen zonder dat echter iemand gekwetst werd Het gebeurde by het passeeren van don optocht langs t bureau van politie toon de agenten eensklaps den stoet wilden ontbinden De stemming is er natunriyk door verbitterd Ook de Brnsselscho socialisten hebben besloten de agitatie voor t vrouwenkiesrecht te laten varen Mocht do clericale regeering er een voorstel toe doen dan zouden de socialisten tegen stemmen Van der Velde heeft daarop verklaard dat het hem onmogelijk was tegen zyn eigen voorstel te stemmen en dat hy in het bo Van dit hulpmiddel beroofd hadden zij zicS weer langzamerhand over het land verspreid dat hen als ware had verstooten en konden er niet dan met de grootste moeite een zuur stuk brood verdienen Hunne terugkonibt in de omliggende kerspelen werd met de grootste achterdocht gadee eslagen hunne vestiging door allerlei slimme streken tegengewerkt zij di hunne arbeid gebruikten zorsden er wel voor dal zij niet op hun grond kwamen wonen en hoewel er door de groote konkurrentie maar weinige distrikten in hot land war n waar het gemiddelde loon zoo laag was moesten zij die nog zoo gelukkig waren de e schrale verdiensten te hebben boven hun moedijken arbeid iedere morgen en iederen avond een vermoeiden tocht doen voordat zij de pjaats van hun werk konden bereiken of weer naar de morsige hut torugkeeren die eene hcdigschennis was voor den naam van tehuis Naar dat tehuis waarover Malaria i zweefde en om welks kouden haard zich nog andere gasten geschaard hadden behalve het uitgeputte gezin van dén arbeid de koort j in iederen vorm de bleeke tering de uitputtende gloeikoorts en de bevende koude koorts naar dat tehuis keerde de trotsche Britsche landman terug na de uitgestrekte velden van vroolijk Engeland bebouwd te hebben keerde hij terug om de gevaarlijkste ziekten op te doen met een gestel dat het minst in staat was om er weerstand aan te bieden een gestel dat door overmatigen arbeid onder i Allerlei koortsen door ongezonde lucht veroorzukt vengenoemde geval zyn ontslag zou nemen zyn plaatsvervanger Conrardy zou dan zyn plaats innemen voor de laatste zittingen MI IJJM I Verspreide Berichten Fkinkrije De vice admiraal Ronstan aanvaardt de leiding over de vlootdivisie welke den president der Republiek naar Petersburg begeleidt en hy heeft de vrye keus over de schepen die er deel van zullen uitmaken Tot de divisie zullen onder meer behooren de nieuwe gepantserde kruiser Montcalm metende 9500 ton en voerende 610 man de kruiser Quichen 8880 man en 625 man en een torpedojager De brandweer te Parys is bg den groeten brand eergisteravond heel slecht georganiseerd gebleken de mamohappen deden hun best doch het materieel ie beslist onvoldoende DtJlTSCHLAND Vóór Paschen zal de Ryksdag nog moeten afdoen het voorstel om aan de leden der commissie voor het tariefontwerp per hoofd 2800 mark toe te staan voor hun moeite Wegens beleediging van den groothertog van Baden is oen verver te Worms veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf Poolsche kinderen van onders die zoo gelukkig zijn Pruisische onderdanen tezgn mogen voortaan alleen op Pruisischescholen onderricht genieten Prins Albert en zyn vrouw hebben aan alle kinderen in den lande geboren op denzelfden dag als hun kleintje en eersteling prins Leopold een zilveren horloge gesohonken dragende het portret van het echtpaar De clericale rechterzijde heeft besloten zich schrap te zetten tegen de beweging aangaande uitbreiding van kiesrecht eerst na de begrootingsdebatten zal het grondwetsherzieniugsvoorstel behandeld worden do gematigdliberalen en de radicalen hebben een bondgenootschap gesloten voor de verkiezingen op grond van grondwetsherziening en afschafing van het meerstemmige kiesrecht on de sociaal democraten van Prussel hebben eergisteravond uitgemaakt dat niet alleen voor het oogenblik de beweging voor vrouwenkiesrecht moet gestaakt worden doch dat zelfs zoo de regeering voor den dag mocht komen met een voorstel mijnd nooit werd verstrekt door dierlijk voedsel Ja wanneer de arbeid doornat was van den regen kon hij niet eens zijne druipende lompen door andere vervangen en zijne eenvoudige brandstof had hij nog te dankon aan den atval der bosschen De oogen dezer onjielukkigen konden naar de eenzame torenspits gericht zijn die zich in hun midden verhiet nis eene troosteresi in het tegenwoordige en als de voorbode van gelijkheid in de toekomst maar de kerk te Marney had hare heilige roepen uit het oo verloren Wij hebben den lezer bekend gemaakt met den vicar een bescheiden man die meende zijn plicht te doen als hij i dere weck tweemalen preekte en bij zyne gemeente aandrong op ootmoed en nederigheid en dankbaarheid voor de zegeningen van het leven De bewoners van de Hoogstraat en enkele aanzienlijken uit den omtrek waren zijne voornaamste hoorders lederen Zondagmorgen kwamen I ord en Lady Marney vergezeld duor kapitein Grouse met prijzenswaardige regelmatigheid en werden in het onzichtbare binnenste van eene groote kerkbank binnengeleid die de halve galery innam met karmozijnrood damast wab bekleed en van leunjngstoelen voorzien terwijl voor hen die ze verkozen ook goedgevulde bidbtoeltjes voorhanden waren Het volk van Marney kwam bjjeen in eenigazins geheimzinnige gebouwtjes die in overvloedige getale aanwezig waren Wordi vtrvsigi