Goudsche Courant, vrijdag 14 maart 1902

Het geld heeft hj vergpeculeerd De man stond in Watergraafsmeer nog al in aanzien hij was er diaken en kwam van den zomer voor den gemeenteraad in herstemming doch viel toen Do schade alleen in Watergraafsmoer moet pi m f 60 000 bedragen Men schrijft uit Enschedé aan de N R Ct Het bestuur der Fabrikanten vereeniging beeft Dinsdag zooals gisteren reeds kort is gemeld aan den voorzitter van het stakerscomité het volgend antwoord gezonden op den brief van het organisatie en stakerscomité dd 10 Maart Enschedé 11 3 02 Den heer G Reudink alhier M H In beleefd antwoord op het behalve door anderen ook door u onderteekend schrijven aan de Fabrikanten vereeniging alhier heb ik de eer u mede te doelen dat het bestuur van genoemde vereeniging gaarne bereid is met n zoomede met den heer Bak cer te confereeren ten einde mogelijke misverstanden welke naar u meent voorkomen in het door ons ingezonden stuk van 1 Maart jl op te helderen Mocht u hiertoe gonegon ziJn 200 verzoek ik u mij zulks te willen mededeelen ten einde plaats en tjid liiervoor te kunnen bepalen Hoogachtend Namens het bestuur der Fabrikantenvereeniging get G J P VAN HEEK Men meldt ons WiJ vernemen dat Dinsdag een bepaalde categorie uitgesloten arbeiders in do vergadering in het E K Arbeidersgebouw de bedoeling gehad heoft bemiddelingsvoorstellen te lormuloeren De meerderheid wilde daar echter niets van weten Ook Dinsdag is zulk een poging zij het dan ook door een andere categorie arbeiders zonder succes gedaan Men deelt ons mede dat de Fabrikantenvereeniging zeer spoedig weer vergadert De Dinsdag te Middelburg met toestemming van B en W gehouden collecte voor de stakers en uitgeslotenen te Enschedé heeft bijna f 400 opgebracht vacature de heer Fransen De heer Ter Laan heeft een scUrgven ontvangen van B en W van Delft waarin hem onder mededeeling van het Baadsbesluit van 14 Febr kennis wordt gegeven dat hjj met ingang van 12 Febr is ontslagen als hoofd dor openbare lagere school No 3 on als hoofd van den handelscursus Namens het bestuur der rjjksverzekeringsbank hoeft de voorzitter een schrjjven gericht aan do burgemeesters waarin hnn nu de t jd nadert waarop de aangifte van verzekoringsplichtige bedrijven bedoeld in de ongevallenwet 1 1 behoort te geschieden beleefd verzocht wordt hunne medewerking te willen vorleonen opdat de werkgevers in hunne gemeenten aan de voor hen nit de wet voortvloeiende verplichtingen worden herinnerd In het bijzonder wordt de Unlp der burgemeesters ingeroepen tot het doen aanplakken van hun te zenden aanplakbiljetten waarin bekend wordt gemaakt op welke wijze waar en wanneer de bedoelde aangifte moet geschieden en in welke soorten van bedrgven de werkgevers tot het doen van aangifte verplicht zjjn Ook opneming ven don inhoud der aanplakbiljetten in mogeltik bestaande offlcieele organen voor de aankondigingen dergemeenten wordt verzocht Men verzoekt ons t volgende mede te doelen De Directie der Levensverzekering Maatschappij opgericht door het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap heeft de eer to berichten dat het kantoor verplaatst is naar de Prinsengracht 963 Alle brieven stukken betalingen niet moer te ricbten aan het adres van een der Directeuren in bet bijzonder maar te adresseeren aan de Directie zonder den naam van een der Directeuren te noemen üemeng de Berichten Uit Amsterdam meldt men aan de N R Ct De rechtbank heeft gisteren Marie O de huishoudster van mevr Tijssen Bremenkamp veroordeeld tot gevangenisstraf voor den tiJd van 9 maanden daarbij echter 6 weken van den in preventieve hechtenis doorgebrachten tijd in mindering brengend Do rechtbank oordeelde het door de beklaagde gegeven verhaal van den diefstal met den onbekenden heer Hamilkot als hoofdpersoon onaannemelijk op grend van den voofAaarzelve in dit opzicht compromitteerenden brief door de beklaagde in de gevangenis aan haren broeder geschreven welke brief in handen der justitie geraakte en ook omdat do heer Hamilkot ondanks alle nasporing nergens gevonden kon worden Dezer dagen is gemeld dat de Amsterdamsche politie heeft in hechtenis genomen A Wytman te Watergraafsmeer en zjjn compagnon M Stern Omtrent den eerste wordt nu medegedeeld VVijtman heeft vele kleine bezitters te Watergraafsmeer onder voorgeven van hun eigendommetjes veilig te beleggen bedrogen Te Warschau moet een groote spionnagezaak ontdekt zjjn waarin een groot aantal officieren van hoogen rang betrokktn zjjn Kolonel Grimm die adjunct is van den militairen administrateur van het district Warschau zou gearresteerd en reeds gefusileerd zijn Sedert tien jaar verkocht Grimm mobilisatie lisatieen verdedigingsplannen aan Duitschland Bij do huiszoeking werden in zjjn huis compromitteerende papieren gevonden waaronder een lijst met namen van omkoopbare Russische generaals Deze generaals eenige kolonels en een majoor zijn gearresteerd en gedegradeerd Men schreef Dinsdag uit Londen aan t Nieuws Het bericht dat generaal Methuen met vier kanonnen en een groot aantal troepen zich aau generaal de laRey heeft moeten overgeven juist op den dag waarop mon reeds AaDgevangeD 1 October T d van Greenvicii WinterdleBSt 1901 02 uODDA ROTTBBDAM ioo verM H Hi 9 67 10 86 10 66 11 16 19 18 18 58 1 17 8 18 B SO S 49 4 08 4 89 4 84 6 16 6 84 18 7 08 T JB 7 44 8 14 8 17 S SS I U 10 09 10 18 10 4611 81 ll 08 1 0 l 8 84 jj I 10 19 t 11 18 1 14 1 I 4 1 6 11 I 8 81 10 80 6 18 8 41 10 7 6 87 6 8S 6 46 8 89 7 47 8 07 S it 8 69 9 10 80 10 46 11 03 11 47 6 10 7 87 8 46 11 81 6 90 7 4 11 48 L ÜLtn iiippleiiiaat bBWlio l 4Uw niMd 4 1 4 81 8 a 61 4 08 g 1 14 181 1 80 11 80 10 18 10 8 11 99 11 89 11 18 11 86 18 84 1 68 0 d AUoon 11 u 8a khno Extn tu UloiL f Op dno tnlua lijii Zoidai Miandm on Diudiig Uidusitl nlonrbUjoUon Toor do SÖ kl rorkiligbnr togoo oikolon moktpiija ff HaUudieha Spoor J BOTTERDAH OOUDA ylao Tam S 1 48 4 88 ff ff 17 6 41 ff 6 80 4 46 6 88 8 33 8 04 8 89 7 06 18 80 18 88 40 9 48 1 64 t 1 88 8 14 i 45 S 46 4 08 V 1 1 8 ff ff ff ff r 8 08 ff ff ff 1 09 0 8 85 1 0 4 08 4 84 11 81 11 46 18 04 10 18 10 88 10 18 10 48 10 49 ff 4 iS ff 8 6 10 4 6 6 K 6 48 6 64 6 84 11 69 19 0H 18 86 7 89 8 08 8 84 9700 9 87 10 08 10 1 Allan la 8a klaaaa alln batalaa Iiaaltatia op dan loop ku liat gorakond warloi M Hallandaaka apm l Eitn iappUaiaillko ja lai da CompacnU dal IfgnM Xlla HAAG ffiaa varaa 4 19 4 96 4 60 6 18 6 97 8 08 ff ff 818 ff ff 6 87 ff ff 6 81 6 48 6 67 aOU D A DBN 1 68 8 81 8 46 5 49 e i 7 U IS 18 66 ff 1 07 ff 1 18 1 88 10 68 11 18 11 06 ff 11 18 11 80 10 11 16 11 87 9 16 49 7 67 4 68 9 88 i tl 10 88 10 46 11 86 11 48 11 46 1 8T 8 10 8 48 4 16 4 46 B O D U A A 1IBT8RDAM riaa f ara foula S6 8 11 8 3 J8 10 80 lO S 18 08 1 10 8 3 96 4 07 4 43 5 8 i 86 8 48 61 lO l 10 M 11 08 Am t W 8 01 8 68 9 8 10 10 11 04 1 48 18 67 1 87 S ÏS 4 H 4 67 8 80 S 46 8 44 9 36 10 3 11 08 19 iAlMt 0 81 9 13 9 S 10 86 11 1 1 081 10 l tO 4 87 6 1 6 46 0 1 3 10 ïO 11 U 18 14 b o r D A ü 1 a S U H l viaa Taraa ff 18 00 18 88 8 16 3 U 4 88 t 4 8 00 S 8 40 8 1 07 18 38 1 0 8 03 8 46 6 04 8 84 8 36 6 11 0 10 80 10 4 10 14 11 88 7 10 7 8 7 86 7 38 7 64 8 08 vaal O 7 11 8 10 8 18 9 81 1 1 11 87 18 10 8 81 8 10 8 84 4 4i 0 81 7 0 8 10 4 W 6 84 47 7 80 8 95 8 45 9 30 Ï 46 11 80 19 1 1 0 8 40 8 88 S 4J 6 0 8 81 88 7 96 8 86 10 01 flottd 7 08 7 81 8 18 9 19 9 99 lJ 18 10 8ll 611 l il 8 18 4 18 4 84 4 47 7 07 7 84 8 09 ll U l 8 48 8 69 11 48 y j 6 49 31 7 00 te 8 4 7 4 9 18 9 98 1 7 14 IM 1 9I 1 48 Burgerlijke Stand ReeuwUk GEBOREN Grietje ouders T de Jager es K van Kerk 86 10 08 1 4 I0 9 11 07 1 48 J il 8 19 4 8 4 41 4 60 1 Z 4 88 9 18 3 40 8 64 4 4 6 11 6 81 118 Eerste Kamer van de Putte tot vetleening van kiesrecht aan alle meerderjarigen zonder verschil van sekse de so ciaaldemocraten een negatief votnm moeten uitbrengen Van der Velde verkUarde dat hü niet tegen zjjn eigen voorstel kon stemmen o dus zoo noodig zyn ontslag als afgevaardigde zal nemen BINNENLAND 8TAÏEN G ENEKAAL V W K E It K H M M K H Zitting van Woensdag 12 Maart B j het voortgezet debat over de militaire pensioenwet bg de landmacht nam de Minister van Oorlog over een nienw amendement op art 4 van de commissie van rapporteurs om het reclit op tydel jk pensioen ta verleenen zoowel voor militairen beneden Is van den officiersrang b j minstens vgfjarigen dienst Voorts werd op art 4 eon amendementStaalman voorgObteld om te doen vervallen de vereisch e 5 jaar dienst voor het recht op tydelvik pensioen van militairen beneden den ofSciersrang Verworpen met 60 tegen 12 stemmen Een gewQzigd amend Verhey tot toekenning van het recht op tijdelijk pensioen voor dienstplichtigen van minder 10 jaar en min stens 2 maanden werkeljjken dienst bjj ontslag wegens ongeschiktheid waarvan de oorzaak tijdens den werkeljjken dienst ontstaan werd verworpen met 47 tegen 26 stemmen Een amendement Dnymaer van ïwist om de Kroon in buitengewone gevallen bevoegd te verklaren at te wjgken van den vereischten Vflfjarigen dienst wordt verworpen met 48 tegen 24 stemmen Gewijzigd art 4 goedgekeurd zonder stemming Afet aanhouding van artikel 5 zjjn de artikelen 6 tot 23 goedgekeurd met bepaling tengevolgo van het amendemeiitSchaper c s dat een voorarrest waarop geen veroordeeling is gevolgd meerekent voor den diensttijd als basis voor pensioenberekening Men schrijft uit s Gravenhage aan de N E Ct Omtrent den toestand van den minister van koloniën jhr van Asch van Wijok werd gisteren het volgende bericht ontvangen Levensgevaar geweken Eerste verband afgenomen Toestand blijft zeer bevredigend Door de arrondissements rechtbank teITtreoht ia ter vervulling der vacature vankantonrechter te Woerden opgemaakt denavo gende alphabetische lijst van aanbeveling mr J 0 baron Crentz grifüer bij hetkontongerecht te Geldermalsen mr F j 3 6 Dikema grifSer bjj het kantongerechtte Meppel mr B J Rascb kantonrechterte Hensden Stct Naar men zegt zullen de Staten van ZuidHolland bijeengeroepen worden tegen Dinsdag 1 April ter verkiezing van een lid der Directe SpoorwegverMndIngen net GOUDA 8 68 7 11 7 86 8 81 8 88 9 08 9 84 SS t 8 40 8 80 9 08 9 8 9 4S 8 64 8 09 9 08 10 08 Ooada UoordMoht 7 18 Sfiouwarlrerk 7 88 OapelU 88 tottardam H 86 7 44 7 68 8 4E 8 66 7 18 aottardMi Bou Ratttrdiim D FAottwdun M Oapelle Hi uwerkKk tloordreeht Sosdt 9 18 9 47 8 89 3 7 46 4 48 6 80 8 04 4 68 6 41 6 01 6 61 6 11 8 04 6 17 10 86 9 11 9 81 10 00 10 19 7 16 8 J7 8 41 7 JI 8 88 7 9 0 7 6S 9 14 7 88 9 08 9 19 Ooudi ZaTeah Hoero SaatarmeelZag Voorburg Higa ff 8 liouda 6 10 81 7 4 8 18 9 07 Oudew M Waard 8 J 48 8 Utwkf 03 1 04 8 18 Ijll 9 89 10 6 11 18 11 94 11 47 10 14 10 14 10 49 ai I W 8 0 I 10 7 11 66 18 87 Sïri M M I M M 9 66 10 48 U IS 18 11 l il SattardamD F Bottardtm B begon te voorspellen dat nu de oprlog merkbaar ten einde liep en generaal Kitchener wel in Juni zou kunnen overkoman om de kroningsfeosten bjj te wonen he it Jijer te Londen een geweldigen indrnk gemaakt Het bericht kwam togen 6 uur s avonds iii de City aan op punten waar gewoonlijk twee conrantenjongens de bladen venten stonden ze nu bjj twintig tegelijk n dj bladen gingen bjj duizenden inplaata van vijftigtallen weg De Westindischo bladen gaven reeds eenigen t jd geleden oen vrg uitvoerig bericht over de Coppename expeditie In een voordracht in hef Aardrijksknndig Genootschap te Amsterdam heeft nu do leider van dien ontdekkingstocht in de onbekende binnenlanden van Suriname majoor Bakhuis uitvoerige meedeelingen over die expeditie gedaan waaraan wij het volgende in aansluiting aan bovenbedoeld bericht ontleenen Men had heel wat moeilijkheden te overwinnen in hoofdzaak voortgesproten mVjia hooge oischen die do boschnogers stelden bjj hnn aanwerving en hun stijfkoppigheid en eigenzinnigheid onderweg De expeditie moest voor vier maanden leeftocht meevoeren en dit was geen kleinigheid 2665 KG rijst 860 KG meel 950 KG erwten en boonen 450 KG spek 450 KG vleesch 640 KG gezouten visoh 51 KG tabak 300 liters rhum en 425 KG suiker dit alles ter beveiliging tegen vocht en hitte in dichtgesoldeerde blikken verpakt en gesplitst in éénmansvrachten Men weet dat de heeren Bakhuis en van Stockum den stellen Voltsberg van de zuidzödo beklommen De moeite werd beloond want men zag aan den zuidergezichteinder het scheidingsgebergte oostelijk een daarmede verbonden keten in noord zuidelijke richting het stroomgebied der Coppename begrenzend en aan de andere zjde der rivier een andere bergketen eveneens van noord naar zuid Het gansche schoone panorama vertoonde dus aan de oogen der ondornemers het terrein dat zü in kaart Jiadden te brengen het geheele door bergen ingesloten stroomgebied der BovenCop penarae en aanstonds wist men met vrjj groote zekerheid dat de rivier haar oorsprong vond in dat zuidelijk scheidingsgebergte door Bakluis nu da Wllhelminaketen gedoopt ff io s 9 48 lOJl 18 7 8Ï8 8L 8 ff V V f n 9 4S ff ff ff 6S ff ff 10 08 I X 9 47 10 0 10 16 Ulo 39 8 48 10 18 10 48 ll S 01 8 8J 9 17 9 63 5 8 13 M 10 08 8 84 4 10 17 8 88 E F10 8 8 48 8 5 41 IM 10 84 Dicht bil ten zuid westen van den Voltsberg op den linkeroever der rivier zagen zij een bergtop die het tweede station kon worden voor het doen der opmetingfln noodzakelijk om de U ilhelmina koten en de Emtaa keten dio in het oosten van noord naar zuid zich uitstrekt in kaart te brengen Een hooge berg van de Emma keten werd Hendriktop genoemd en aan een anderen berg dichtbij ten zuiden van den Voltsberg werd de naam verbonden van den voorzitter van het comité in Nederland den ondGonverneur Generaal van der Wjjek D top op den linkeroever het tweede station voor de opmetingen werd met voel moeite een worsteling tegen stroomversnellingen en kleine watervallen den 19n September belldkt De berg was begroeid met zwaar hout en de negers die een gedeelte van de helling naar het znid oosten moesten rasoeren zuchtten eiken avond hebiewerie zwaar werk waarom majoor Bakhuis dezen berg Hebie Werie noemde Dicht bij dezen top passeerde men in derivier eenige zware watervallen die deTonckensvallen gedoopt wer o Toen de Emma keten en de Wilhelminaketen in kaart waren gebracht vatte men het tweede deel der taak op do opsporing van de bronnen der Coppename Even ten zuiden van de Hebie Werie weigerden echter de meeste boschnegers verder te gaan Men had bjj ongeluk een scherf van een aarden pot opgegraven en onder de negers herleefde daardoor zeer krachtig de vrees dat de oevers der rivier hoogerop bewoond zouden zön door wreode Indianenstammen Daar bleek de Coppename de samenvloeiing te zijn van twee armcfl die beiden op het Wllhelminagebergte ontspringen Van Stockum is den westelijken arm opgevaren met vier negers en Bakhuis den oostelgken ook met slechts vier negers beiden hebben t tal van bezwaren overwinnende gebracht tot aan den voet van het gebergte waar de rivier ook voor de kleinste en lichtste boOt onbevaarbaar werd Bakhuis passeerde nog een groeten waterval en doopte dion Cremer val Op den terugtocht heeft men nog de westelijke glooiing van de He bieWerie ten deele geraseerd waardoor men het vrje uitzicht kreeg op het gebergte dut het stroomgebied der Coppename in het westen afsluit en dat ter eero van den leider der expeditién door het comité Bakhuisgebergte is gedoopt Den lln October ging men stroomafwaarts terug na r de bewoonde wereld en op 3 Noverabelr was Bakhuis met van Stockum en dr Boon te Paramaribo terug Aan den voet van de Wilhelmina keten fotografeerde majoor Bakhuis een grooten teen De ontwikkeling van de plaat heeft te voorschijn gebracht wat het menschelijk oog niet kon waarnemen een inschrift waarschSnliJk van Indiaanschen oorsprong Van welwillende zjjde werd aan Zutf Ct het volgende medegedeeld Toen dr Bierens de Haan uit Zuid Afrika vertrok droeg hg de zorg voor ziJn ambulance daar op aan den heer J A Drumont Zooals van zelf spreekt kwam er bij familieleden van den heer Drumont hier te lande slechts spaarzaam bericht van hem in Nn ongeveer drie weken geleden ontvingen zij de tijding dat hiJ zich gezond en wel met de ambulanso te Bethlehem Oranje Vrijstaat bevond Én thans is er een brief van hem gekomen geschreven op een schip dat hem naar EngelschIudiê brengt waaruit blijkt dat hij den 27en Januari door Engelschen en Kaffers is aangevallen en met de ambulance en do gewonde Boeren is gevangen genomen en thans als krjgsgevangene naar Engelsch Indié gezonden wordt Zoo weet Kitchener zjjn Ijjst van gevangen Boeren aan te vullen Naar onze berichtgever zeide heeft dr Bierens de Haan reeds popingen in het werk gesteld om vrijlating van het ambu lancepersoneel te krijgen De 25 jarige K te Utrecht huwde ruim 2 jaren geleden eeu aardig 20 jarig meisje Al heel gauw bleek het huwelgk voor beiden niet datgene te geven wat zjj er zich van hadden voorgesteld zoodat reeds na verloop van een jaar tot een vrijwillige scheiding werd besloten en het jonge vrouwtje tot haar ouders terugkeerde Sedert heeft de man echter niet opgehouden zgn vrouw op allerlei wijzen lastig te vallen en te plagen terwijl meermalen de hnlp der politie en justitie werd ingeroepen wanneer hj handtastelök tegen haar was opgetreden Het hielp echter niets Wat hj eergisteravond uithaalde overtrof echter alles wat hjj tegenover haar vroeger al had bedreven Toen zij namelijk omstreeks half elf met haar moeder van familiebezoek huiswaarts keerde trad hij op eens nit de duisternis te Toorschp en stortte een pot met bijtend vocht naar men zegt vitriool over haar heen Gelukkig wendde zij nog intps het hoofd zijwaarts zoodat slechts haar kleeding en haar hand werden geraakt welke laatste daarna eenige brandwonden vertoonde Van deie lafhartige daad is aangifte bij de politie gedaan die van een en ander proces TOTbaal opmaakte De koalng en koningin van Italië zijn eenige dagen geleden aan een ernstig ongeluk onttaapt Op een antomobieltocht naar A lbano raakten de automobiel van de koningin bij Amiccia in een sloot gelukkig zonder een der inzittenden te kwetsen Een troep boeren die in het veld aan dan arbeid waren hielpen den wagen weer op den weg zetten waarvoor de koning hen met een toespraak en de koningin elk met een goudstuk dank zegde STADSNIEUWS GOUDA 13 Maart ia02 De afdeeling Gouda van het Alg Nod Werkl Verbond hield gisteren een vergadering Tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering die 30 en 31 Maart te Amsterdam wordt gehouden werd gekozen de heer T N de Groot en tot plaatsvervanger de heer J C Verkerk Aan den afgevaardigde werd opgedragen ten opzichte van punt 4 van de agenda aansluiting bjj de vrjjz democr partjj met de afd Rotterdam mede te gaan die daar tegen is en liever het eigen program wil herzien Vorder besloot men zich aan te sluiten bjj den Zondag te Rotterdam op te richten Bond der atdeelingen van het Alg Ned Werkl Verb in de provincie Zuid Holland Tot afgev daarheen werd gekozen de heer J N de Groot en tot plaatsvervanger de heer C van Ardenne Men meldt uit Boskoop aan de N R Ct In tegenwoordigheid van den inspecteur van het land en tuinbouwonderWfls en leden der plaatseiyke commissie van toezicht had gisteren het eindexamen plaats der leerlingen van de 2de klasse der tninbouwwinterschool waaraan 13 hunner deelnamen Aan 9 leerlingen kon een diploma uitgereikt worden nl P O van Nes H Q Mathot M Koster H Gorter J P Werkman J B Schepers D Hegener G Thim en M Schortinghuis De twee eerstgenoemden met zeer goedgevolg Op 23 jarigen leeftijd is te Leiden in hetAcademisch Ziekenhuis overleden de schippersknecht Pieter de Bruin die op 3 Februari te Koudekerk uit minnenyd verraderlijk werd aangevallen en met oen mos inde borst verwond De verslagene was eenoppassend man en de voornaamste steun vanzijn moeder een weduwe B bode De r k bisschop te Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Waddingsveen den heer Th H J Winkelman Beroepen bjl de Ned Herv Kerk te Ammerstol ds A Weeder te Culemborg By Kon besl is vernietigd hot gemeenschappelgk besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht en ZuidhoUand tot goedkeuring van eene algemeene keur van het grootwaterschap Woerden tegen welk besluit dijkgraaf en hoogheemraden van Rgnland in beroep waren gekomen Poslerljen eo Telegraphic Benoemd 1 Maart Tot boreelambtenaar der posterijen en telegraphic 3de klasse ten bureele van den ingenieur der telegraphic te Zwolle G A Klunhaar tot tijdelijk opzichter der telegraphic te s Gravenhage herstellingswerkplaats G J H Geertsema Beckeringh Verplaatst 1 Maart De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse J Haan van Zandvoort naar Uithuizen 10 Maart De tijdelijk opzichter der telegraphic L J Hardeman van Amsterdam naar Boxtel 16 Maart De commiezen der posterijen 2de klasse D J Braakenburg Jr van Leiden naar Nijmegen tijdelijk en H L Wjjcbgel van Groningen naar Leiden de commies der posterijen en telegraphic 4de klasse W C Hardon van Rotterdam telegraafkantoor naar Groningen postkantoor 1 April de kerk der posterijen en telegraphie late klasse A A de Haan van Vaals naar Goor de vrouwelpe klerk der posterijen en 2de klasse Z A Weide van Goor naar Vaals Opnieuw belast met het beheer voor éénj jaar 1 Maart Van het bijpost en telegraafkan toor aanden Overtoom te Amsterdam di commies der posterijen 2de klasse F W Schoon Eervol ontslagen op verzoek 22 Febr De telephoniste S MapelsAmsterdam f MARATBKRICHTEW Qonda 13 Maart 190a Granen Bij matige aanvoer was er h nweder goede vraag zoodat de meeste artil niets meer opbrachten oo i Tarwe Zecuwsche 7 30 i 7 60 Uxidere dito 6 90 k f 7 15 Afwijkende S ia il 6 50 Polder 6 90 4 6 90 Rf e Zeeuwsche 5 40 il 5 60 Polder f 5 35 Buiteolandsche per 70 Kilo 4 90 Gerst Winter 4 60 h f 4 5 Zomer 4 50 i ƒ 4 80 dito Chevallier Haver per heet 3 65 il 4 j do 8 50 4 9 Henn fTt A 9 Buitenlandsche ƒ 0 5 6 75 Kanariemd i u f 8 w Koolzaad 5 a io jo ErwleJ Wkert i 5 kookende ƒ Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo lï l I S Bruine boonen 6 75 i 8 JD Witte boonen k Pa debqonen 6 75 4 Dmveboonen ƒ 7 7 5 f J 850 Mai per 100 Kilo Bonte Amerikaatische 65 4 5 Foxanian 6 50 4 J 6 60 Cmquantine 7 25 4 ƒ 7 50 Vecmmkt Jfelkvee goede aanvoer handel vlug en prijzen hoog Vette varkens goede aanvoerhaitiel vrijwel zj ii 25 ct per half KG Biggenvod Ln eknd redel aanvoer handel vrijwel 20 a zi a per half K G Magere Biggen goedeaanjoer handel vrijwel i 4 1 60 per weekVe Sciapcn van geene beleetekenis l ammereni van geene beteekenis Nuchtere Kalveren goe aahvoer handel matig ƒ ii ƒ 9 FolaIveien 8 4 ij I as Vngev 3 partijen liandel vlug I kwaI z8 4 züe kwal ƒ 25 4 Zwaardere Noord Ho ndiche 4 Bjter goede aanvoer handel vrijwel Qeboter 1 10 4 ƒ 1 20 tibotet 0 95 4 1 05 iaiiveaiités IN A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA 1e ej Aoo Mo 31 Bkirs van Amsterdam Vrkrj Slotkrs U MAART 80V 9BVs Vs iiLi u Uon Ned W S 9 BOV blo di o dltc 3 96 dito dito dito 8 95V Sl i Hojaa Obl Goaill 1881 98 4 SB s RD n Olil Biniienl 1894 4 aOH i dito Gooon 1880 4 dito bij Bothi 1889 4 97V Ito bij Hop 1889 90 4 97l l ito in goud leen 1S88 Jito dito dito 1884 6 s p B Feipet schuld 1831 4 87Vi Tlfnj Qepr Gonv leen 1890 4 S5 Gac Ivfluing serie D 1 9 Vs Gec leemn serie 0 i SO iIAfb Bp V oblg 180 5 1041 MAo üIi it Sob 1890 Vllmii OU oniiop 1881 4 80 lAn Obligotiau ie t 8 90 üJlïDiM Sted leou 1894 3 Nl N Afr Hundelsï aanil lonilib Tab li Oertifioate 76 IliMaauohappü dito 416 tn Hypothtokb pandbr 4Vi jlt Mij dorVorsteDl aand 1 Jor Hypotheekb pandbr i ederlandsilhe baak aand H4 led Handalmastsoh dito I W k Pao Hyp b pandbr 8 98Vi lolt Hyjiotheekb pandbr 4 jtr Hypotheekb dito 4 101 69 104V r riKB Oost Honj Innk and 180 L Hypotheekbank pandb 6 niKA Equt hy poth pandb 4j Uxw L G Pr Lion oert 6 1 HoU IJ 8poor w Mij aand lij tot Eipl V Bt Spw aand led lud Spoorweg m aand p U L Znul Afr Bpm aand 8 jdito dito dito 1891 duo 4 UuiSpoorwl lS87 89ASobl 8 Zaid Ilal Spwmij A H obl 8 iLRM Warschau Weenen aand jsl Or Buss Spw Mijd oW 4 Baltische dito aand 8V 1001 816 140V 0 i 1081 107 106 86 1041 9 4 09 101 lO s 10 l 1031 ll l inC 109 41 Fastowa dito aand 6 Iwaog Pombr dito aand 6 Kuisk Ck Azow 8p Itsp obl 4 dito dito oblig 4 I IAmimia Cent Pao Sp Mü obl 8 Ohio k North W pr G v aand dito dito Win St Peter obl 7 I Denver k Bio Or Spm eert T a Illinois Central obl in goud 4 LouisT k NashiiUi Oer v aand Moiioo N 8pw Mii lo hyp 6 Itiss Kansas v 4pOt prof aand N Tork Ontasio k West aand Penn dto Ohio oblig I ore gon Oalif Ie hyp in goud St Paul Uinn k ifanit obl On Pao Hoof lijn oblig dito dito Uno Col lo hyp O i O ADa Oan South 01lert r aand Vin 0 Ballw k Na lo h d o O AmsWrd Omnibus Mij aand K K Oost B Cr 1880 8 Sruijs Stad Madrid 3 It 8 Nm Ter Ilez Avb Bpool oort OVERLEDEN T van Hemert 68 j C J van Marekamp 5 m K Rademaker 49 j N Hoosbeek 73 j Ontvangen DE NIEUWSTE ZWARTE JAPONSTOFFEN met bUbehooreiide ARKEGRIKGEN van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concurreerend D SAMSOM IÏÏveÏÏtkntÏEn Heden overleed te Ondewater onze geliefde Zuster en Behnwdzuster Mejuffrouw TRIJNTJE LANKBORST in den onderdom van ruim 81 jaar Namens de Familie J L LANKH0R8T öouDA 12 Maart 19Ü2 Alffemeene Kennisgeving Telephoonnet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Bjjlcs Ulrcommunaalbnreau Op 1 Maart 128 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAEKT HoUandsche i AStSTMBüAia Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slof en grove Thee 45 55 ct Ontbijt grof 65 Namiddag 75 ËxtraflneCh CongotheelOO Alleen verkrijgbaar bjj P H J vas WANKÜM Oosthaven B 17 t Oft POIKE OUD il 9 m 8CHIBDAMMEH GENEVEE Merk NlQEtTOAP Verkrijgbaar bijl M PË ETERS Jz N B A li bewjji nn eohtheid ia oftohet eu kurk ateed roorzien TSD dei oaam der Firms P HOPPB Zenuw en Ulaag lijders wordt uit orertnigiDg bIs mn irerbelgke haip in den nood bet boek t ISa ad gr© ©x aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart nordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOEPOEL S Boekh Zaltbommel Doordat mgn artikel wettig gedeponeerd ia met het merk Koninklijke Krooneieren wordt lederen Winkelier er ten strengste voor gewaarschuwd geen ander soort eieren dan alleen die van mijne firma onder dit merk aan het publiek aan te bieden Firma K DE BOER Jr Alkmaar Vertegenwoordiger te GOUDA P G DBH BBOBDJBB Jr Zeugestraat