Goudsche Courant, maandag 17 maart 1902

So 8750 Maandag 17 Maart 1003 40ste Jaargang öOüBSCHE mmm teuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefoon M Uc Uitgave dezer Courantgeschieclt dagelijks iKet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per j 08t 1 70 Alzonderlijke Nominers VT IF CE STE Telefooii 11 HV ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 urn de midd ASTOR 40 cenl per ponds rol met Cadea u GROOTE AFSLAG BLU7SSEN Alles met Cadeau en gratis aandeel in onze zeer belangrijke Premiën Verloting Onze üoiries aijn pulk § inahend en geurig Ouxe laluurtooler Is hoog fljn en gegarandeeril Ml er vumv Eieren zijn melkwersch en groot i EEMT PROEFI 138 eigen Verkoophulzen HET WAPEW VAM AST El To GOUDA alleen Wijastraat A ISO A BLI YSSE1 ZOi E = OJPOEBICBT 18 18 ASTOll 40 cent per ponds rol met Cadeau öonda Drnk van A BRINKMAN Zn voor zwakken en herstellcnden De Heer D Hilüers ait Dordrecht was aldoor zwak en snkkelend totdat by door het gebruik van de Sangninoae werd geholpen Thans schrijlt bü ons Bflna zes maanden boft ik bier ter stede onder behandeling geweest doch maakte niet de minste vordering Toen ben ik begonnen de 8ANGUIN0SE te gebrniken ea ik kan dankbaar getuigen dat ziJ raS zalke goede diensten heelt bewezen dat ik geen oogenblik zal aarzelen uw middel ten zeerste aan te bevelen aan ieder die nog lijdende ot Sukkelende is zooals ik zoolang geweest ben KoHstraat D HILGERS Dordrecht Priis per fl 1 50 6 fl 8 12 fl 15 Te ÖOCDA by WOLFF en Co en D MIEBIE8 i O to o M E M D O V3t IN HET VerlicMings Magazión lie Avond§ler DUBBELE BUURT lön heden on tvangen oen prachtige eollectie Nieuwe Gailiallon § alsmede een fuime sorteering GASORNAMENTEN ÖASKOOKPLATEN en ÖASFORNUIZEN tegen concarreerende pruzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst by IJ H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot tan een BADINRICHTING compleet van atl w en hooger Minsaam aanbevelend M M VAN I0 TELEE 117 mm BELüE msT m mm wel G R o o T E sGravenhaagsche IJitloling wan 10509 prijzen bestaande in ÖELDPRIJZEN AMEUBLEMENTEN NAAIMACHINES enz Bu n fleton fea e prnehitae prijs te winnen Trekking geschiedt volgens de 369e StaatsLotery 17 MAABT 1902 Franco loexemling der prlé en PrV per Lot 60 cent LOTEN verkrygbaar voor GOUDA en Omstreken als Hoofd Agent de Heer LOlIII§l BllS§i€HOP Dubtoeleliuuri Gouda DEPOTHOÜDEES GEVRAAGD adres A HOOGENDIJK A Co Zaidwal 2a Den Haag P HOOFTMAl en ZOON Kleiweg GOUDA AANLEG en OHDEHHOUD van TUUTEN STEEDS ÖROOTE VOORRAAD Door Oenec h algemeen ftanbcvdlcn Mtt EersDiploma en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN é Holla ndsche en ffraniclie Bloemen Quina Laroche Jrw lll J r V l rr M OUINA ÏAROCHE FERRUGINEUX m het bi ondei t gen Blo M K BlWWKUi kwalen van KritUcbtn lwfH i en VerkriJebMr m acon 1 90 co J l ChnntKll Malli cililrAr SpaclwU Toor Klnd r o Uiig in b M H Kgr O BO aulTtra lYlClKaUlKCr Kg r ƒ 0 60 Kgr ƒ 0 8 r Asthma Cigaretten lHK jei a 0 80 en O BC IZZ H rookeo ner Mve CijiKtt 1 wW 3 b i sA v iiMt van Anhmft tto in aoo et a U ÖU en ƒ u liu Tamarinde Bonbons SIf g Sg c gr S ra yar oorldn l U i JeTiaarlnJ Bonbo a KRAEPEUElf H LM 5 e = o JS duiE TM de h TlgrtJ WOTaUen ArtlilM o In a oor UnJe U i Je TiaarlnJ Bonbo a KRAEPELIEtflk HOLM l l erok 1 P S daat de Tonn Toor het kind bifeeriylc en de smaak aangenaam u Pnji pet doo je O BO en o ou aai iBiv i x aiia i j Hoeat Verkoudheid en Keelpljn het HlmoploMenil en erwchtén d middel bl ultnemendhald ttigmtlhtt waarop de naam t kamHaeMtfifg m rarxr gviMm v Mfiolhêktrt M Uroffiêten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST y CSv Salmiak Pastilles tl Zuvti p E gag Xig S it J t J i 1 hH uitnemendheid uiulmtcnd m Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t cent de K a m A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 ji II ttOfat POIIÏ ODDis m SCHIEDAMMEK MürEVEE Merki NIGHTOAP Yerkrijffbaar bg i Jz M PEETEBS N B A 1b bewija vm echtheid u oaobet en kurk steeds roorlien ran den naam der Firma P HOPPB ft e p FEANSCHE STOOMVEEVERU IH clieiHische Wasscherij VAN U OPPKWHEIMEK 19 Kruigkade Botterdatn öeteevetootd door Z M den Koning der Belgen BoofddepSt voor GOUDA de Heer H G TKiaSBLBG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het atoomen en alle Heeren en üameagarderoben alaoolt ali Kindergoederen Speeiale inrichting loor b toom n n plnche manteU veeren bont t Gordflnen tafelkleeden eni wor n n r d nlenwa ir en laali methode Bevertd Zenuw en Maaglijders wordt Bit overtniging als een werkelSke holp in den nood het boek aanbevolen i ié Na ontvangst van adres per briefkaart oo d t boekje franco per post loegeionden doo BLOKFOBL 8 Boekb ZaltbomiDel Bulienlandscli Overzicht De avondbladen vernemen van 12 Maart üit Heilbron dat een nieuwe groote drijfjacht Zondag word aangevangen van do Engelsche linie die zich uitstrekt van Frankfort naar de rechterzyde en Lindley naar links Vjjt colonnes trokken v estwaarts naar Wolvehoek op Twee officieren met den mnilentreiu vertrokken vóór de opdrijvende troepen zij doorzocliten do lihenosterrivier en namen negen Boeren gevangen die onder rotsen verborgen waren OngeInkkigcrwijze slaagde de hoofdmacht der Boeren onder Mentz erin to ontsnappen door de gewone tactiek toe te passen om groote kudden dolgemaakt vee eerst op do linie los te drijven Byna allen kwamen in de verwarring weg doorbrekend ongeveer halfweg door do blokhuizen lijn tnsschen Heiibcpn on Wolvehoek Do drijfjacht had als gevolg de gevangenneming van vijftig inan een groot aantal stuks vee en lovensmiddolon De Daily Telegraph bespreekt de vrijlating van lord Methuon en zegt dat Do la Eey met groote gematigdheid en hoffelijkheid handelde zijn daad is er een die wiJ op prijs zullen stellen wjj zullen do middelen trachten te ynden om die te reciproceeren Het blad brengt hulde aan de schitterende ridderlijkheid en menschlievendheid door de Boeren in de laatste maanden aan den dag gelegd De Standard schrijft De Ia Eey toonde zich zijn reputaüü van menschlievendheid en edelmoedigheid waardig het geeft eenigen troost te denken dat men bij de eindbeslissing te doen zal hebben met mannen als Do la Eey en Botha De imperialistische Daily Chronicle gelooft dat de invrijheidstelling te danken is aan de edelmoedigheid van De la Eey en niet aan het niet in staat zijn der Boeren om gevangenen te houden De Daily Mail verwacht dat of Oronjé of Ben Viljoen in vrijheid zullen worden gesteld als antwoord op de edelmoedige daad van De la Eey De Times zegt De la Eey plaatste menschlievendheid en ridderlijkheid vóór andere overwegingen De andere bladen brengen ook balde aan De la Eey s grootmoedige ridderlpheid slechts de Morning Post en Daily Chronicle schrijven zijn daad aan zwaklieid toe de Daily Express ziet er noch ridderlijkheid noch grootmoedigheid in FEViLLETOX BE TWEE PITESSTEÏ 36 Maar de gastvrije Bingley wilde geene afwijzing aannemen en daar zijn bewjeker thans Hever niet naar binnen wilde gaan want de zon begon reeds langzamerhand ter kimme te neigen liep de pachter haastig het huis in om den beker ten boorde te vullen terwijl hij ean zijner daglooners riep om Egremonts paard over te nemen En wat denkt gij van den brand t zei Egreraont tot den knecht Ik denk dat het een moeielijke tijd is voorde armen mijnheer Maar het in brand steken van hooimijten zalde tijden niet beter maken beste man De man gaf geen antwoord maar leidde het paard met een stuurschen blik naar de stal Op omstreeks een kwartiertje van Marney begon het dal nauwer te worden en maatóe de rivier een bocht 2 liep midden door lachende heerlijk groene weiden aan beide zijden begrensd door boschrijke heuvelen behalve waar hier en daar eene steengroeve de groene hoogten brak met haar ruwen vorm en bruingele kleur Mooie steen en overvloedig timmerhout en De Weener Nene Freie Presse acht door Tweebosch bewezen dat de langdurige veldtocht de moraal en de tucht van het Britecbe leger aan het wankelen lieeft gebracht Ook wijst zy op de politieko gevolgen van De la Key s overwinning Immers heel het Westen van de IVansvaa is uu onder het gezag der Eepublikeinsche Eegeering tornggebracht De bekende Engelsche afgevaardigde Cliarles Dilko is door de nederlaag bij Tweobüsch ook van opinie veranderd In Dec II voorspelde hij dat de oorlog binnen drie maanden uit zou z jn nu erkent bij dat hy zich vergist hoeft on verklaart dat gebleken is dat het blokhuizennet ijdel ia en de ontelbare gevangenen door de Engelscben gemaakt moest wecrlooze menscben zijn dat het niet te zeggen is wanneer de oorlog zal gedaan zijn dat deze wellicht onbepaald zal duren daar de Engelschen geen bruikbare ruiterij noch paarden genoeg hebben Do ook hier bekende William Stead die wel eons te hard van stal loopt maar toch don sppor wel eens op den kop slaat schrjjtt lo Indien binnen 50 jaar Engeland nog het fcolenstation bezit te Simonsbaai bü Kaap tad zal het van geluk mogen spreken Waarschijnlijk is dit het eenigc punt dat Engeland zal houden in Zuid Afrika Met verspilling van b milliard kon t het graf van zijn keizerrijk graven De toekomst is aan de cosmopolitische nitlanders on aan de Hollanders die de Veroenigde Staten van Zuid Afrika znllen stichten doch niet onder Engelsche vlag 2o Indien deze noodlottige oorlog nooit den Boeren was opgedrongen door Milner en Chamberlain en indien hot gerecht eerlijk de daders van den Jamesonraid bad vervolgd zouden de twee rassen ginder versmolten zijn en ZuidAfrika ware een gemoenebest geworden onder Engelsche vlag zoo trouw en zoo machtig als Australië Nu is het te laat Nu is alles verloren tot de eer toe De Belgische kamer van afgevaardigden is weder eens het tooneel geweest van rumoerige scènes weinig strookendo met de waardigheid eener volksvertegenwoordiging van een geordenden Staat Na Anseele werd het woord gegeven aan den afgevaardigde Huysmans die op kalmer wijze dan zijn voorganger de herziening dor Kieswet voorstond Misschien was de geheeie zitting zonder buitengewoon tumult verloopen had niet de eerste minister den noodlottigen volzin uitgesproken die de zoo prikkelbare leden der linkerzijde letterlijk tot opstand bracbt Hg irisch stroomend water waren met de stilte en de afzondering van deze plaats die tegen iederen scherpen guren wind beschermd werd de oorzaak dat ze een dier plekjes werd waarin vroeger dagen de Heilige Kerk zoo gaarne haar schoone en duurzame gebouwen stichtte Daarom kon zelfs de vreemdeling wanneer hg het stadje een goed halfuur achter den rug had en hij had de hoeve en den molen die hij na dien tijd Was voorbljgekomen de Abdyhoeve en den Abdymolen hooren noemen zich er op voorbereiden weldra de overblijfselen van een of ander klooster te mogen aanschouwen Wat Egremont betreft hij was bijna te midden der rumen van Marney abdij j eboren de statige overblijfselen waren ten nauwste verbonden met zijn allereerste denkbeelden iedere schrede was hem even eigen als ze geweest kon zijn ann een der oudste monniken en toch kon hij deze onfi eevenaarde overblijfselen van een der grootste kloosters uit het noorden nooit ionder eenige aandoening aanschouwen Over eene uitgestrektheid van niet minder dan tien morgen kon men de verschillende deelen der groote abdij nog waarnemen dit waren voor t meerendeel met mos begroeide en afbrokkelende gedenkstukken die aanwezen waar eens de werkplaatsen en bijgebouwen stonden en waar zich de van terrassen voorziene tuinen der vroegere eigenaars uitstrekten hier kon nog de woning van den lord abt worden aangetoond en daar nog duidelijker omdat het op grooter schaal was gebouwd en van grondstoffen die nog duurzamer waren het uitgeBtrekte hospitaal een naam 1 zolae dat do socialisten de grondwetsherziening willen afdwingen met middelen gelijk struikroovers die plegen te gebruiken üit gebrek aan koelbloodigheid heeft graaf Do Smet de Naeyer een politieke fout begaan die ernstige gevolgen na zich kan slepen daar zijn woorden ook buiten doKamer opschudding kunnen verwekken in de kringen der eveneons zeer rumoerige on tot buitensporigheden geneigde arbeidersklasse Haar socialistische leiders hebben reeds verklaard baar vooral in de industrieelo districten niet meer volkomen in toom te kunnen houden De eerste minister zou misschien verstandig gehandeld hebben ieder uitdagend of scperp woord ongesproken te laten Want al raag de rcgoering rekenen op den machtigen stenn dor invloedrijke rechterzijde al heelt ook de minister van oorlog in overleg met dien van binnonlandscho zaken reeds in t geheiip inuatrogelon genomen tot een mobilisatie der troepen en der gendarmerie zoo was toch na nog niet het geschikte moment aangebroken waarop ziJ baar afwerende bonding tegenover iedere kieswetherziening moest bekend maken Eerst bjj een poging dor linkerzpe om algobeele grondwetherziening te verkrijgen zou zulks van pas z jn goweesf De BelgiBcbo premier is anders in bet staatkundig verkeer een doorgaans bedaard bezadigd diplomaat van niet te miskennen raamheid De Spaansche minister crisis is nu geëin digd met de weigering van Sagasta om zich opnieuw te belasten met de vorming van een kabinet Zooals men zich zal herinneren is het eigenlijke struikelblok de nieuwe bankwet geweest die door den minister van flnanciën Urzaiz werd verdedigd De onderhandelingen door dezen gevoerd met de voorstellers van de araendementen op het ontwerp betreffende het papiergeld in omloop Hepen op niets uit en daar de minister op zjjn stuk bleef staan en zag aankomen dat hjj geen meerderheid zou vinden die hem stennde deelde hij aan Sagasta zijn voornemen mede om zijn ontslag te nemen Sagasta probeerde Urzaiz op zijn besluit terug te doen komen en verzamelde alle regeeringsvrienden om te trachten de overwinning te bevechten de hoofdelijke telling moet den ministerpresident echter zoo zj n tegengevallen dat ziJn bekende politieke influenza weer gevaarlijker uitbrak zelfs zóó gevaarlijk dat hij zijn gezondheidstoestand als reden kon vooropstellen om zijn ontslag te mitiveeren Daarop dienden de overige leden van het die toen niet het verblijf der zieken aanduidde maar eene plaats waar alle rechten der gastvrijheid werden uitgeoefend waar de reiziger van den trotschen baron af tot den eenramen en verlaten pelgrim toe eene schuilplaats en hulp zocht die nooit geweigerd werden en aan welks ingang de Poort der Armen genaamd de boeren van de Abdijlanden indien zij gebrek hadden eiken morgen en eiken avond kleeding en voedsel mochten komen halen Te middea van al deze puinhopen verhief zich over een ruimte van niet minder dan twee morgen met eene stevigheid die den tijd had getrotseerd en met eene schoonheid die eindelijk de gramschap der menschen had bedaard zoo al niet in volmaakten dan toch in bewonderenswaardigen vorm en staat een van de edelste voortbrengselen van christelijke kunst de Abdijkerk Het dak was weg en al wat nog over was van de prachtige ramen was de symetrie i der lijsten en bogen en enkelen overblijfselen van haar fantastisch dooreengestren ld lijstwerk maar het overige was ongeschonden Van het raam aan de westzijde dat de kruisvleugelkapol van de H Maagd verlichtte nog versierd met marmeren en albasten pilaren dwaalde het oog over het schip der kerk naar het groote raam aan de oostzijde eene lengte van ongeveer driehonderd voet door een prachtige dubbele rij ongeschonden muren en zuilen die van boven ineen Hepen i Evenredigheid naar lijn en vorm kabinet eveneens hun ontslag in In ons vorig blad werd een telegram opgenomen dat Sagasta geweigerd heeft op uitnoodiging der Koningin Eegentes een coalitiekabinet te vormen waarmee tot de kroning des konings nog wel te regeeren zou ziJn geweest maar de Temps leert ons anders en meldt dat Montere Eios en Manra chef der afgescheiden liberalen beslist geweigerd hebben zich onder leiding van Sagasta te verzamelen Het waarschijnlijkst wordt zeUs geacht dat aan Montere Bios de opdracht zal worden verleend een coalitiekabinet te forraeeren Dit schijnt in alle gevallen zeker dat Sagasta voorloopig van het bewind af is Zijn val heeft hjj niet te danken aan de mislukte bankwet alléén Het is het geheeie politieke programma van dit ijnasi liberale ministerie dat schuld heeft aan het gebeurde De i iet nagekomen beloften tegenover de uiterste groepen dw linkerzijde de ongelukkige slappe houding bü de jongste werkstaking in Barcelona hebben Haga ta het vertrouwen doen verspelen van do democraten zonder wier steun geen tiervormingen in Spanje zijn tot stand te brengen De liberalen blijven wel in de meerderheid in de Cortes maar of voor het land zelf veel te verwachten ia van een ministerie dat uit deze verschillende zeer uiteegloopende liberale groepen ia bijeengezocht bljjft te betwijfelen Verspreide Berichten Frankrijk Te La Pallice Eochelle hebben een zevenhonderdtal havenarbeiders het werk gestaakt onder den eisch van een dagloon van vijf francs en een nacht uurloon van 75 centimes Een drietal schepen kannen niet lossen Heden of morgen wordt president LoabolB formeel antwoord op des czaren invitatie verzonden Hij zal vergezeld wordendoor den minister van buitenlandsche zaken Delcassé diens kabinetschef Mollard den adjnnctdirectenr van het protocol alsmede uit ziJn omgeving door Combarienx generaal Dubois enz Het vertrek zal welvallen tnsschen 15 en 13 Mei De premier Waldeck Eoussean is welreeds weer kunnen uitgaan doch zijn pijnenin den schouder houden toch nog aan envan geregelden arbeid komt nog niet veel DniTiCHLiND Het congres der Dnitsche mijnwerkers Aan iederen kant van tie O L Vrouwe kapel verhief zich een toren De eene die zeer oud was in den stijl die gewoonlijk de Normandische genoemd wordt kort en zeer dik en vierkant stak niet ver uit boven den westelijken gevel maar de andere toren was van geheel anderen aard Hij was hoog en licht en van zeer zuiveren en bevatligen gothischen stijl de steen waarvan hij was opgetrokken had een heldere zelfs schitterende kleur en zag er uit als ware hu pas gisteren gehouwen Op het eerste gezicht scheen het dat het van torentjes voorziene bovengedeelte beschadigd was maar eigelijk wat dit nog niet voltooid De werklieden waren juist aan dien toren bezig op den dag dat de oude Baldwin Greyraont als koninklijk gevolmachtigde onderzoek kwam instel len naar de gedragingen van het klooster De abten kenmerkten graag den tijd van hun beheer door een of ander publiek werk dat de schoonheid dezer gebouwen moest verhoogen ol ten nutte hunner onderdanen strekken en de laatste der geestelijke lords van Marney een man van fijnen smaak en bekwaam bouwkundige richtte dezen nieuwen klokketoren op voor zijne broederen toen het strenge besluit kwam dat de klokken zich niet meer zouden doen hoortn En het loflied zou niet meer weerklinken in de kapel van O L Vrouwe 5 en de kaarden zouden niet meer worden aangestoken op het hoogaltaar en de Poort der armen zou voor altijd gesloten worden en de vermoeide zwerveling zou hier geen tehuis meer vinden IV riit vtrvoigd