Goudsche Courant, maandag 17 maart 1902

De ondergeteeknde beveelt zich beleefd aan voor alle Stukadoor § eii VI ilwerkeD W IDENBURG stukadoor KLEIWEGSTEEG No 5 G BRI GGE1H N ARTS te HAASTRECHT is 3 MAANDAGS en DONDERDAGS van 1 V3 uur te eonDulteeren voor Huid en Elaasziekten Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke scbotels en alles wat tot het koksvak behoort desverlangd met bijlevering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Gerard PMsen Zenuw en Maagflijders wordt nit overtuiging als een werkelgke halp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartwordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel wordt te Dasseldorf gehouden van 19 tot Mei tegelijk met het internationale ro inwerkers congres Ingevolge den geweldigen toovloedvan de landverhuizer heett de Norddeutsche Lloyd de Batavia van de Hamburg Amerikaljjn gecharterd en vermoedelpZondag a s gaat dit schip met 2500 passagiers naar Amerika van Bremen uit Op de Ejnreis ter gelegenheid van deDnsseldortsche tentoonstelling zal de keizerdoor zijn vrouw vergezeld ziJn Een onderwijzer te Przetocsyne in Posen die zijn dienstbode iets in t Poolschhad toegeroepen van welk misdrijf eenvriendelijk collega oorgetoige was geweest is veroordeeld tot dertig raark boetel BINNENLAND 1 8TAÏEN GENEUAAL Zitting van Vrgdag 14 Maart I Voortgezet ia het debat over de Milita re 1 pensioenwetten en wel over artikel 25 be I palende dat pensioensverhooging wege is 1 dienst buiten het rgk met de daarop o r 1 gisteren door do heeren Staalman en Bur I gesitts toegelichte amendementen 1 De minister van oorlog bestreed het amend 1 Staalman opmerkende dat door de gehe Ie 1 discussie een draad liep wijzende op weinig 1 vertrouwen in de Eegeering I Over het amendemeut Borgesius liet de 1 Minister de beslissing aan de Kamer ov r I Met hem drong de Minister aan op spoo 1 dige beslissing ook omtrent do overige we 6 I artikelen in het algemeen opmerkende dat 1 de regeering zich niet zal kunnen vereenigen 1 met de an endemonten die verhooging ten 1 doel hebben 1 De Minister van Marine betoogde dat het 1 amendement Staalman onbill ik en onrec t j vaardig was tegenover de olftciereu en v r 1 klaarde het amendement ouaanuemeljk 1 De heer Van Wassenaar van Jatw jck gaf 1 de voorkeur aan een amendement boven dat I van den heer Staalman dat een geheel ander 1 stelsel in de wet w lde brengen I De heer Staalman zijn amendement hand havende verdedigde dit nader aan de Kamer verzoekende het amendement aan te nemen zjj I het dan bij wgze van protest tegen het zon I der argumenten onaannemelijk verklaren door de Eegeering die volgens spreker geheel ten I onrechte ontstemd zich toonde 1 De heer Hugenholtz laakte do wgzo van bestrijding door de regeering door al es onaannemelp te verklaren zitten de Kam rleden eigenlyk voor spek en boonen wanneer er sprake is van ontstemming is deze niet aan de zyde der regeering maar aan de zijde dor voorstellers der amendement n De heeren Verhey en Borgesius verdedigden nader hun amendement De heer Van Wassonaer stelde een amendement voor om den pensioenbijslag voor ieder jaar in Indischen dienst te be alen voor de hoofdopzichters en opzichters der iortiflcatiën op f 25 voor overige onderofficieren op f 18 voor korporaals en minderen op t 10 Een amendement Borgeeias stelt deze cijfers respectieveiyk op f 28 21 en 12 j Artikel 28 stelt de cijfers respectievelijk op 26 15 en 7Vi De heer Staalman trok onder protest tegen de wijze van bestrijding door de Regeering zijn amendement in Amendement Borgesius aangenomen met 57 tegen 19 stemmen waardoor vervalt het amendement Van Wussenaer Artikel 26 aldus gewijzigd goedgekeurd Bij het verder debat erkende de Minister van oorlog zich gister ochtend sterker te hebben uitgelaten dan zgn bedoeling was Bij de overgangsbepalingen werden verschillende amendementen voorgesteld lo Door den heer Duymaer van Twist om aan militairen die sedert 31 Dec 1896 zonder pensioen den dienst hebben moeten verlaten wegens ongeschiktheid in den dienst ontstaan hoogstens de helft van tet volle pensioen te verleenen 2o Door den heer Hugenholtz die aan bedoelde militairen rocht op vol pensioen wil geven En 3o Door den heer Van Veen die de aanhangige wet wil toepassen op militairen beneden den ofüciersrang die in 1901 voor verderen dienst ongeschikt zijn geworden Do minister van Oorlog verzette zich tegen elke tegenwerkende kracht aan de wet te geven Aanneming van de amendementen zon z i gelijk staan met ongedannmakitig van deze wet Do heeren Van Viymen en Idenburg hebben een motie voorgesteld om aan militairen beneden den rang van officier die wegens lichaamsof zielsgebreken zonder pensioen ontslagen zgn eene jaarlijksche gratificatie te verleenen zoolang zü niet in hun levensonderhond kunnen voorzien De ministers van oorlog en marine beloofden op de begrooting een ondersteuningpost voor die personen te zullen uittrekken waarna de motie en de amendementen werden ingetrokken Door de Kamers van arbeid voor de confectie fectieen voor bouwbedrijven te Groningen is zoowel aan den minister van binnenlandsche zaken als aan de Tweede Kamer een adres verzonden waarin wordt aangedrongen bepalingen te ontwerpen en vast te tellen waardoor aan winkel magazijn en kantoorpersoneel behoorlijke rusttflden verzekerd worden Ook hebben deze Kamers zich gewend tot den gemeenteraad aldaar met verdoek dat rnsttaden verzekerd worden voor win kel magazijnen kantoorpersoneel te Groningen werkzaam Gemengde Berichten Uit s 6ravenhage meldt men De stadgenooten die gisterochtend de glazenwasschers verwachtten voor de reinigingswerken aan de puien verbeidden te vergeefs de komst van de mannen van de spons on dezeemlap In een vergadering welke buiten weten van de directién der verschillende glazenwasNcheriJ ondernemingen moet zijn gehouden hebben de glazenwasschers besloten hooger loon te vragep en wel 25 cents per uur Het loon bedraagt tot dusverre 20 il 23 cents Gisterochtend zgn d werklieden niet naar hun karweien gegaan en deden zij moeite om kameraden die bier en daar nog aan het werk waren te bewegen van de ladder te komen Men verneemt dat do patroons niet geneigd ziJn den eisch van hooger loon in te willigen Men meldt uit den Haag Omtrent de redenen die geleid hebben tot de staking b j de werklieden der verschillende glazenwasscherijen kan nader worden medegedeeld dat eene correspondentie tusschen de directie der Oudste s Gravöuhaagscho Ulazenwasscherij met de glazenwasschersvereeniging Excelsior is voorafgegaan waarbij echter de directie verklaarde niet te kunnen ingaan op den eisch om hooger loon Andere grieven werden door de werklieden in die correspondentie niet geopperd en moeten ook niet besïaan De werktijd der bedoelde knechts bg de Oudste sGravenbaagsche Olazenwasscherg is van s morgens 6 tot s avonds 7 uur mot s morgens J uur om 12 uur Ij uur en in den namiddag i uur schattijd Ofschoon er in den winter tot half vijf of later nnnf gelang het donker is gewerkt wordt wordt S winters toch hetzelfde loon als s zomers uitbetaald Is er s winters na donker ns na den gewonen werktijd nog werk te verrichten dan wordt dit werk betaald als overwerk A 20 cent per nur terw l werk na 10 uur s avonds betaald wordt met 30 cent per uur Zonder korting worden uitbetaald den Nieuwjaarsdag 2en Paaschdag Hemelvaarsdag 2on Pinksterdag de beide Kerstdagen en verdere halve dagen der verjaring der Koninginnen De eisch der glazenwasschers is voor de vaste werklieden f 13 voor de Ijsae f 12 per week wat de genoemde glazenwasscherij een meerdere uitgaaf van meer dan f 4000 zou veroorzaken Uit Enschedé schrgft men Wij maakten reeds melding van de vergadering van uitgeslotenen waarin beproefd werd bemiddelingsvoorstellen te formuleeren I Nader vernemen wij dat het de bedoeling was do firma voor te stellen het loon niet met 10 maar met 5 pet te verminderen Door het verzet daartegen kwam hetveofI stel niet in stemming Uit Winterswijk wordt van 13 Maart aan N A Ct gemeld Hoe handig do dieven soms te werk kunnen gaan ondervond gistermorgen een reiziger aan het station der H S M Van Duitbchland komende had hij 2 koffertjes bg zich Terwgl hg het eene in den wagon bracht bad zich een handige dief in dien korten tijd meester gemaakt van zgn ander koffertje Van den dader was niets meer te bemerken doch gistermiddag voud men het koffertje opengesneden op een uur afstand van de plaats terwgl er slechts eenige oude prullen in waren gelaten Esinoi pit en De Zwetser Opï oeiing op 21 Maart De tekst van Jiemoreit is te krijgen in een heel aardig uitgaaf je van dertig cent Kakebeen en Ligthart Eemoreit hg Wolters te Groningen Kakebeen en Ligthart zijn evenwel niet de schrijvers de schrijver van Esmoreit is onbekend de genoemden hebben het boekje bezorgd en b v de verouderde woorden verklaard Voor alles moet er nu iets gezegd over de Middeleeuwse taal die gesproken wordt in t spel Oedrukt lijkt di taa moeieliker dan tis Middeleeuws goed voorgelezen of op t toneel goed gezegd valt mee Maar t is Zuid Nederlands t is Vlaams moot men bedenken was Esmoreit hier in Holland geschreven dan zou t verstaan veel gemakkeliker gaan En daarom is t goed dat men de tekst eerst eens bekgkt Dan zal men merken dat in die ouwe tgd veel meer op de klank af werd geschreven b v ik wort hij wort zoet Itoet doch wedt ik droech genoeeh Dan sommige lettertekens worden wat anders gebruikt waar wij k schrijven schreef mea toen veel c of ook ek voor ons UI staat ae en zo ook voor ons oo oe dus moerdenaer = moordenaar roet = rood gehoert = gehoord ecoene = schone geboet = gebood troene trmn maar oe kan ook wel = ons oe zijn Zo zgn b v bloet en vroet = bloed en vroed Over t algemeen levert de spelling hier weinig moeilikheden op heel weinig Alleen moet noch opgemerkt dat vaak woorden aaneengeschreven staan die wg gescheiden houden aht = ah het hete z = het it hijt rz htj het ant = aan bet tachter = te acIUer tuwaert = te uwaarte ie eaelt = ik zal het sidï = zijt gij waerdi = waart gij eeldi = zutt gij opmerkelik zgn vooral roepten = roept hem voerten = voert hem ga f en = gif hem ie gaine = ik zal hem haddickene = tiad ik hem geefdine == geeft gij liem Ie ealne copen altehande Ënde voerene met mi uten lande dat is Ik zd hem kopen dadelik En voeren hem met mg uit den lande Vrient wildi den jonghen degheu Copen ik sal u segghen dan Wiene droech ende wisne wan dat is Vriend wilt gg de jonge knaap Kopen ik zal u dan zeggen Wie hem droeg en wie luim vm dns zijn moeder en zgn vader Het zgn allemaal dingen waar een opmerkzaam lezer gauw overheen is Wat üe klank dns de eigenlike taal betreft ij heeft de waarde van ie mdie dochter mijn staat mijn dus met de klankwaarde mien fijn = jien wijf = wie meestal heeft het stuk echter ook i in de spelling mi ons mij ld ons luj blivm ons blijven pinen ons pijnen pnsen ons prijzen Waar ei staet daar is dit ook gewoon net als bg ons Men lette ook op uut in plaats van uit met de ui klank buten voor buiten dutent voor duizend De lezer is het in t voorgaande niet ontgaan dttt er ook van nu afwijkende taalvormen in het stuk voorkomen Enkele daarvan willen we bier noteren conien a gekomen vonden gevonden broclu gebracht bleven = 5 gebleven leden geleden gecrighen voor krijqen genoemen s noemen gedraghen s dragen zo staat het werkwoord vaak met ge waar het dat niet heeft bij ons Dan zijn er vormen als loech voor lachte gewoeeh voor gewaagde vant = 3 vond wan ö won wrachte werkte maakte Bekend is dat in de ouwe taal een ontkennende zin niet met niet maar met en niet word uitgedrukt ook wel met en alleen dat en seldi haer vertrecken niet a dat zult gij haar niet vertellen dat si u nief en es van herten vrient ö dat zij u niet van harte vriendechappelik gezind it nu en wilt u aldus niet mesbaren wilt nu niet zo n misbaar maken ende en spaert daer ane ghenen cost en tpaart daaraan geen kosten nochtan en ghewoeghs nie mijn mont s nochtans gewaagde daarvan 3 nooit 3 nie mijn mond Met om woordje en hoeft de lezer tenminste niet in de war te komen aangezien dit in de Esmoreit ende luidt Ziehier noch een voorbeeld Oom daar settle vore mjjn lijf Dat ie u segghe en eest niet waer Oom daar zet ik mijn leven voor Js het niet waar wat ik u zeg Nu kunnen zich verschillende van die eigenaardigheden die we noteerden en noch andere wel eens verbinden b v Al waest dat n mgn vader vant Dan werd u nemntermeer verweten in de twede regel is dan het heel vlug gesproken dat en Al was het dat u mgn vader vond Oal wordt u nimmer verweten Beschouwen we nu een zin als deze O scoene joncfronw van herten vri Dan dat en salie laten nemmermeer U en tal met enen corten keer Edel wgf tot comen dit is O schone jonkvrouw edel van hart Dat zal ik nimmer laten nat ik niet met een korte keer I Edel wijf tot u zal komen En noch Bi den vader die mi ghewan Eobbrecht neve wistic dat Haer en sonde ghehulpen bede no scat Ie en soude doeden dat lelie wijf BiJ de vader die mij won zo zweert hier iemand Robbrecht neef als ik dat wist Haar zon bede noch geld helpen Dat ik ze niet zon doden dat felle wgf Natuurlik treft men in dit oude ZuidI Nederlands ook biezondere woorden aan I b V foorteier P3 koffer kistje I In een loertsier was yvorgn d i I In een kistje het was ivoren I Even later komt dan het woord iirijn a kast dat we nog hebben in schrijnwerker Een keitijf is een ellendeling dit woord komt herhaaldelik voor Al zulke woorden evenwel staan in het tekstboekje van 30 cent vlak naast de regel telkens verklaard De lezer zal zich hoop ik oi rtnigd houden dat onze noordelike taal toch niet zooveel van het Middeleeuwse Vlaams verschilt of hij zal het spel behoorlik kannen volgen Men moet bedenken dat wat verteld wordt ook gespeeld wordt het illustreert zich zelf voortdurend En vooral het wordt gesproken en t is bekend dat dialekt en ouwe taal veel gemakkelikor wordt verstaan goed voorgelezen dan wanneer men t gedrukt ziet Denk aan Cremers Novellen b v En juist in de taal ook ligt veel van de zeldzame bekoring van t spel O zo welluidend is het Dat w s het middeluederlands 1 En het innig gevoel van de toestanden is zo epht en zo sober zo naief waar zo zuivermenselik in de dialogen uitgedrukt O zo sprekend zijn al de woorden Hier is nu eens geen Litteratuur in de akelige overeengekomen zin van t woord Niets van Sonnetterie en sprookjes imitasie Helemaal niets van Utteraire Soep Hier is iets dat nu eens gewoon poëzie is vau nature poëzie waarbg de man zelf helemaal vergat dat dit nu poëzie was iets primitiefs dat mooi is Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 15 Maart 1902 Gisteren slaagde te s Gravenhage voor het examen nuttige handwerken de dames G van Eyk A de Vries en M C Kerkhof allen alhier Ned Opera Rotterdam Woensdag 19 Maart a s Dartula daarna Paljas Gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van Couponboekjes Zondag 16 Maart s avonds van 7 8 uur in het Café Schaakbord HAASTRECHT Het ovorgangsexamen had Dinsdagavond plaats van de leerlingen van den landbouwcursus Er waren ook eenige belangstellenden opgekomen Het examen werd afgenomen door de heeren Kars en Mogendorff Alle 14 leerlingen werden naar de volgende klasse bevorderd BiJ ontstentenis van den heer Landbouwleeraar sprak het hoofd van don cursus d heer A Kars de Commissie in de afd Gouda hartelgk toe alsmede de leerlingen In den zomer zal de heer Kars met de leerlingen de grassen behandelen en zooveel mogelgk planten en onkrniden I NQEZONOEiN Geachte Stadgenooten l Het ia de Commissie van de vereeniging Tot heil des volks eene behoefte haar laatste woord van harteljjken dank uit te spreken aan onze geachte stadgenooten voor de milde gaven en vriendelijke hulp waardoor zg in staat was in den afgeloopen winter een groot getal arme kinderen wel te doen Eiken avond werden 150 arme kleinen degelgk gevoed onder vroolijk gezang waarbij ons Koninginnenlied zelden ontbrak zgn 30 000 boterhammen en 5 balen rijst met de noodige boter en melk naar binnen gemoffeld en hebben misschien grooter zegen afgeworpen dan wij wel vermoeden Welk eene verrassing door vriendelgke dames ons bereid toen binnen enkele dagen do kinderhemden gereed waren en wat ze onmogelijk konden missen een paat klompen waarvoor de ouders een stuiver betaalden Wie zal zeggen welk een geluk wg bereiden door zulke kleinigheden Nogmaals onzen hartelgken dank gebracht voor den gemeenschappelijken arbeid die wg mochten verrichten Ons wacht nog de verantwoording van ontvangsten en uitgaven aan bovengenoemde vereeniging die daarvan verslag zal uitbrengen in dit veelgelezen blad en wg zijn gaarne bereid aan alle belangstellenden hiervan inzage te geven Vooral ook onzen dank aan de geëerde redactie van dit blad voor de welwillende opname van onze regelen en wg beslniten met den wensoh Wees gezegend en wees ten zegen Namens de Commissie H A TOEN Secr Concentratiekampen in Znid Afrllca De op Zattrdag 1 Maart gehouden uitvoering van de Gymnastiekvereeniging Excelsior met welwillende medewerking vati eenige dames en heeren sloot met een batig saldo van f 326 30 welk bedrag zal worden opgezonden aan het Internationaal Dames Comité Aiomaria te Alkmaar De rtkening en verantwoording nagezien door ondergeteekenden ligt a 8 Dinsdag van s morgens 10 uur tot s namiddags I uur voor belangstellenden ter inzage bg den Heer F C Bik Jr Secr der vereeniging Korte Tiende weg D 83 De commissie tot nazien der Eek en Ver J G C KAMPHUIJZEN M F DE BAADT J J CORNELISSE iHauveaulés IN A vAiv os Kleiweg E 73a GOUDA Telephoou V 3M Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Maart Geertruij ouders L Eietveld en J A Hogendoorn 11 Antbonia Elisabeth ouders T van Harten en A Kunsel 12 Maria ouders A Brussé en N Schoonderwoerd Dirk ouders W Brugniks en 8 de Jong Michael Joseph ouders J H van den Eng en C M de Jong 13 Jan ouders J Teekens en J M Haverkamp 14 Petrus Johannes oudersW C Swanink en M E van der Veer Jaooba ouders P B Rooseboom en M deHaan Anthonius Joseph ïheodorus Maria ouders J W H Stappers en G Dgkstra 15 Jan ouders B Alphenaar en J A van der Valk GEHUWD K F Sparnaaij on M Keus OVERLEDEN 10 S W van Loon 66 j J H van Dranen 86 j 11 W G van den Bosch 11 d S L Gibbon 11 j 12 J van Kersbergcn 15 m J G Kromme 4 d 15 E Th van Leeuwen 73 j Ontvangen DE NIEUWSTE ZWAETE JAPOIISTOFPEN met liUbebooreiide K EËHnGEI van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concurreerend D SAMSOM Bij akte op den 15 Maart 1902 ten overataon van Notaris G C FOETUIJN DEOOGLEEVEE te Gouda verleden is de vennootschap tusschen de Heeren DIBK JJM JONO en OEUHIX VBIJISR beiden te Oonila aangegaan onder de firma B DE JONG bil akte op den 30 December 1899 mede verleden voor genoemden Notaris FOETUIJN DROOÖLEEVER ontbonden te rekenenvan eerstgemelden datum af met bepalingdat de liquidatie zal geschieden door den Heer DE JONO BERICHT VAN INZET DE BOïïWIANSWOnNG te GOÜDERAK met Wei en Hooiland samen groot 19 B 71 A 53 C is in bod gebracht Perceel 1 op f CtOOO en Perceel 2 op t MOO en het Perceel U I T E EWAARDS WEILAND aldaar met vorhooging op t MM De aftloff en de combinatie van Perceel 1 en 2 blijft bepaald op Uondetdag XO Maart I90i des vaormiddags ff uur in bet Hotel de Zalh aan de Markt te Gouda Verhoogingen kunnen worden aangenomen tegen f O 7o der verhoogingsom ten kantore van Notaris H 6E0ENENDAAL te Gouda Telephoomiet Grouda Aangesloten Onder Tel No 127 T P VIEÜLY Co StoomieepUbriek de Hamer Buurtje Sociëteit 0 S GE OKGR Zaal KUNSTMIN RoUeriiamscbe Oiiilerwijzers T ioni elvereeoigiii irrvoKtti r op Vrijdag 21 Maart 1902 8 uur ten bate van Bet BeratelUngMord en de Onderateuning ka van de Bond v Ned Ond a Te Opvoering van nit de 2e helft der 14e eeuw de vertoning zal worden ingeleid door de Heer J H v d BOSCH leeraar aan de H B S en het Gymn alhier Daarna DE ZWETS BR Klucht8p l door P LANGENDIJK Ghespnlt t Amsteldam 17 October 1712 Prijzen Leden öns Genoegen f 0 00 NietLeden f 1 S0 Leerl H B S Gymn Norm Scb f O ttO Kaarten en tekstboekjes 30 ent verkrijgbaar bjj de Heer J T SWAETSENBUEG Kleiweg Plaats bespreken op vertoon van toegangskaarl Donderdag 20 Maart 10 1 en 3 5 Vrijdag 21 Maart 10 1 Haal kppij tol KOT van 1 MmU Departement GOVDA immumi van de dames WlCBEHSer BBLDBB DONDERDAG 20 HAART ten 8 uur in de EÉUNIE Oosthaveh PttOMilytMM 1 De Zwerver Fr Coppée uit het Fransch vort door N J v Hall Sylvia Pn Belder Zanetto Florentgnsch zanger S Wiohers in costnnm 2 Eeijen uit doGgsbrechtvan Aemstel J v d Vokdel Ph Bblder 3 Onsterfelijk Ada Nbori S WiCHERS P A V X K 4 De Treurigste Bladzijde Tooneelspel in één bedrgf door Eva WESTENBiHa Dora van Heuvel jonge Schrijfster S WiCHERS Adèle Deckers Ph Beldee 5 o THi javanmgnEzelken PoldbMont b Wijs Klaartje op het IJs Potoietee Pr Beldeb 6 Le Sonnet Louis Booee S WiCHEES 7 De Balschoentjes nit het Fransch van O A Gastiseau Suzanne de Marcilly S Wichees Marguerite de Chatenay Ph Belder De Secretaris WIJNAENDTS Entree aan de Zaal 0 7S voor leerlingen Gym en H B S SO cent P P SOOS TI EN DEW EG 69 Bericht de ONTVANGST van een prachtige Collectie ALBOID mihdCD remikydBftlTT NÜI METAAL Petroleum Kachels GEELE en GROENE CHARTRËL8Ë llem dicllne en Sco h en Irisli Aanbevolend Firma C LOUKËiMS TELEPHOON No 28 01 TV 4NGE de NODVEAUTÉ S in HEEHEHDASSEIT IN de Meuwe Winkel MARKT A 66 GEHEEL NIEUWE KEUZE Fantasie Huishoud en l4eiikciiboezelaar § en WITTE Diensfbodenscliorten AANBEVELEND C A R BAMTZINGER EKSTER OOGEN WEATTEN EELTKNOBBELS LIKD00EN8 enz kan men in eenige dagen gemakkelijk en zonder pijn verwijderen met lAkdoornUncluur in fiacons met penceel en gebruiksaanwijzing van X5 Cent Llkdoorii ilel§ler § in verzegelde doosjes met gebraiksaonwijzing 23 Cent per doosje bij I MS Q m Kleiweg No 2 GOUDA Westhaven 128 Cuisinier C L V D LOO A HTS Voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel i l BOTlEBDAia SPEEEKUEEN 8 9 1 INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE Qeurig en 7oor alles o schadelijk al kwam het in eea open wond ZUIVERINGS VET NoeWt dadelijk de pijn weg en geneest terstond al was men half verbrand dit VET als haarpomade op de kinderooofden gestreken weerd alle onreine insecten maden berg scliilvers en branderige roven herstelt en geneest zelfs hoofdzeer zonder de klierstof naar bmnen te jagen geneest binnen tien dagen Geneest dauwworm bg klein en groot genezing van schurft bij menschen katten honden en kalkpooten bg hoenders en alle vogels van het dierenrijk het rund van de klauwzeer en branderige zweeren der speenen t Zuivert geneest en heelt de open wonden bg trekdieren springende winderhanden en voeten geneezende roven van wonden van jeuk en de steekingen bg verzweringen zelfs het gevaar voor bloedvergiftiging in 14 2 dagen herstelt en geneest biJ bloed en steenzweeren puisten en meer Leest de meer uitgebreide gebruiksaanwijzing die U ontvangt bg het Vet Doosjes vao 21 Gram 10 Ot 6 staiis 50 Ct grooture dooien van 100 Or m 30 rt Na ontvangst van Fostwissel van 40 Ct of 8 Postzegels van S ct wordt een monsterdoos van 100 Gram met aanwijzing van gebruik met aanbevelingen en attesten door het eheele rijk verzonden 6 kleinere doosjes inhoudende 120 Gram 60 ct A T T E3 S O Dit zuiveringsvet is aan ieder belangstellende aanbevelenswaardig Daar ik niet in staat was op mgn open been te staan en het bed moest houden ben ik met het insmeren van dit vet genezen zonder de brand na binnen te jagen en daar ik geen nadeel aan de open wonden heb ondervonden verklaar ik dat dit voor alles onschadeli k is en ik door haar zuiverende invloed in staat ben mgn huiaelgka bezigheden te verrichten Juffrouw J FLUX Korte Akkeren Gouda l WPf uiffHT1 1 1 Mtl Eei DI loni n Oouil B krooiKl PRAEPARATEN VAN Veuilig 1 01 W llfc 1 tij kinderen tli olwuMnen febniL uo mUuiI llecM pntTerterlnc ttnuwbooiapun ter veritcrklng na riekte of kraambed koorta en hare gevolgen QUINALAROCHB FERRUOINEUX m bel bijiondcr tegen Bloedgabrak BlaakneM kwalen van KrlMachen laaftgd m Verknjgbtat m lltcoii 1 80 eu h Filr a r llf artVtwlMara T raterkend aangenaamYMi maak voordiigclljlcKlig b alk T V inimn iwakken en kherachtlge geateUen wer aan le b vclen AU goneaakracUtige drank bij atoomiaaen der iptjivertenngsorganen en dlarrhée ook wigellngeo en kleine kinderen l ri per bul i hi Kgr ƒ 1 70 t X Kgr O eO H Kgi 0 80 ixr Melksuiker k S JVX t Asthma agaretten rr i a a Trs t Joosje t Ö M en fS l6 Tamarinde Bonbons Kï iKSir SÖa ïS Toor kinderen bewijzen de Tamarlni Bonbona Tan KRAEPELIEN HOLM bclanKrijke diensten daar de TDtm toot hat kind begaari gk en de niaak aangenaam ii Priji par dooi e 0 90 en 0 60 Hl I KRAEPELIEN HOLM Hofleverancier ZEIST P almlfllr Pfl fill algemeen erkend ala het BISTB hnunüddel JrtllllIrtK I aHIICa b j Hoeat Verkoudhald en Kealptn het li een auimoploaaend en aanaebtend middel by uitnamendhaid uitsluitend in P daicbje rarkrij gbaaf Fri ƒ O par üeKh ja 9a rrmepmtilwm ram KRACPKUEK HOLM ta Zaiat kUh otltn r r im fOM