Goudsche Courant, maandag 17 maart 1902

Ël eiiieene Maatscbappij v an Itevensverzekering en Lijfrente Jl mUTHfVT y TVT T nn iibl I ii iif iL X I Dinsdag 18 Maart lOOd 408te Jaargang So 8751 evfcstlffd U AMBTER AM Danirftli Goedjrekenrd bi Koainkllik Bfialnit van 1 November H 60 Ho 26 DIBECTBUÏltN Cr s ft J r SCHlVKHHEI E W SKlTTeDj l 1 llU kEJIlHI i Sicrelnri dor Iliroctm Br J SCIIKÏIl liAUJIVoHeekend MoatBohappoIyk Kapitual ƒ 1 OOO 000 EoPoïven np S Dfcrwber 1900 ruim OntT t K ton ia 900 V i pkorri Kapitaal ni o Ktkcrile Beiitfl mii J rlUk ï inCu o f 1 geatort kaattul Ba 10 Jaren j fiOüBsciHE mum ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken f 41 I 10 41 eo 42 I 40 43 90 46 70 Sl 3S 30 38 40 ai8V3 000 1 oon 100 1©J o noo 1 131000 Goudisclie MfIkinrichting 1 Dagelijks versch verkiijg baar r I Telefoon No m ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TcleroOM 9 St De üitg ave dezer Courant ge selriedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 frapco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op DONDERDAG 10 APRIL 1902 lilj himet m DONDERDAG 17 APRIL 1902 by aftlag beido dagen dei middags ten twaalf nre in hel f afé Restanrant Di öoroEN Waoen J A 0 DE GOEIJ aan den Kleiweg aldaar van EEN E KAPITALE BOÜWONSWONINS cum anuexl EN DIVERSE PERC KELEN Wei Bouw eiiïïooilaiid ondor Waddinzveen to zamen groot 38 HECTAREN 73 AREN 64 CENTIAREN ten overstaan van den te Gonda residoerenden Notaris TAN lACOli AHRAHAII MONÏIJN Omschrijving der poireelon No 1 De BOüWMANSWONING genaamd lAind eoor Water met aanon bijbehooren gcteekend A 210 in den Achte rofcchen Polder aan den Noordcinderweg onder do gemeente WaildlnoDBeen met ERK WEB1 ÏIJIN en diverse jerceelen Wei Houw eii ff ooflniifl kad bekend gem Noord Waddinïveen Sectie A Nos 81 6 88 91 M 9fi 99 102 106 866 en 974 te zamen groot ZO II I SI J 3 € Ij on No 824 gedoeltciyk No 2 IHverte peiceelen Wet Houw en lloottuuil gelegen als voren naast het vorige parceel kad bekend gem NoordWaddinxvecn Sectie A Nos 75 80 87 92 9 t 45 100 101 872 975 977 en 979 te zamen groot f8 ff SO U S en No 824 gedeeltelijk Combinatie voorbehouden Grondbelasting f 173 64 Polderlasten l 14 25 per Hectare Rjjnlandsch Bnndergeld t 1 20 per Hectare Betaling dor kooppenningen 1 Juli 1902 De perceelen kunnen tasschentijds worden verhoogd tegen genot van 10 der verhoogsom De perceelen ziJn verhuurd tot blootschoot en Kerstmis 1906 en 1 Mei 1907 voor f 50 per Hectare Aanwijzing geschiedt door den huurderbewoner op alle werkdagen bij voorkeur des vóórmiddagB Grootste sorteering Cassa Rokken mot geborduurde Strook ZWARTE WOLLENon KATOENEN Dames Kousen ZWARTE TRICOT en GLACÉ HAIDSCHOENEN KNZ KWZ if Vuor hel Aannemen Magazijn De Toekomst HOOGSTRAAl A 114 J B J HOHTE 1 Ken fsllciiel MIÜKX zal in den regd f 5 beier voldoen dan 1 4 Kilo gewone Soda J Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris MONTIIN te Gonda Breeder bij biljetten iiijg baar in elke boeveelhefd Fijnste kwaliteit Tafelboter GEPASTEURISEERDE ROOMBOÏER 1 40 per K O Keiikenhoter 1 50 per K G Prima Onvervalschte Melkj wordt tweemaal per dag aan haib bezorgd mil mi imjmm wel o K o o T E sGravenhaagsche Uitloting van 10503 prijzen bestaande in GELDPRIJZEN AMEUBLEMENTEN NAAIMACHINES enz Buiten gexmne kan een priichttye prija te ivinnen Trekking geschiedt volgens de 36 e Staals Loterii 17 MAART 1902 Franco toexendiny tier prijsen PrIJti per Lot 60 cent LOTEN verkrggbaar voor GOUDA en Omstreken als Hootd Ajent do Heer LOUKS HIISI§€iiO Hiil elel Hurr Gouda DEPOTHOUDERS GEVRAAGD adres A HOOGENDIJK Co Zuidwal2a Den Haag Ol TVANGEI J DAMES en KINDER De eerste zending HEEREN Van de nieuimte soorten aan de laagste prtjxen Hieronder zjjn prachtige I HEEREN BOTTINES en RIJG BOTTINES f 3 S0 f OO en hooger KAMGAREN DAMES LAARZEN f S OO i 3 50 en hooger LEDEREN DAMES KNOOPLAARZEN f 5 ÏS f 3 7 COSCÜBRENTIB OJiMOOELlJK ZIE ÜE ETALAGE in de Mag azijnen I De Eoode Laars en De Goedkoope Winkel Het goedkoopste adres van GOUDA en Omstreken Aanbevelend J V U 20OEVELD P HOOFTMAIV en ZOOi Kleiweg GOUDA AAlTLEa en ONDERHOUD van TUIITEIT STEEDS 6R00TE VOORRAAD middel tegen Bheuina lietd eax mag io geen breken In fles ct en 50 et bij en Drogisten dam bij 04 Weisi Co ROTTERDAM Dit goide oude Huiatt k Jlolit Terkoulenkel HuisgezinontBchen 4 1 25 75 HH Apothekers Te AmsterJL l n T Tuyll RU MSITEIt Ct Hollandsclie en Frausciie Bloemen gS I NKER PAIN EXPELLER o o featort kapHul Toor waaaea oor utiiata is 80 88 eo 08 10 OPENB YHE VRUWILLIGE VERKOOPING 2 g L Notarissen i fflH C KORT K WEG tg JH lllMI Hazerswonde en tme Bm J P MAHLSTEDi te Bergambacht zijn voornemens op DONDERDAGEN 3 en 10 APRIL 1902 telkens des voormiddags ten 11 ure in het Ca 4 HARMONIE op de Markt te GOUDA te veilen en te verkoopen TWEE met STALLINGEN 6 BERGEN verdere Getimmerten en Erven alsmede verscheidene perceelen Wei en llouwland staande en gelegen in den ZaldplaapoMer onder de gemeente Waddinzveen ter gezamenlijke grootte van 86 HECTAREN 73 AREN 15 CENTIAREN in tweo perceelen en combinatie het eene groot 39 Hectaren 90 Aren liO Centlaren en het andere groot 46 Hectaren 82 Aren 95 Centiaren te zamen verhuurd voor t 4300 per jaar het Bouwland tot blootschoot 1902 het Weiland tot Kerstmis 1902 de Woningen Getimmerten en Erven tot 1 Mei 1903 Breeder omschreven bjj biljetten on inlichtingen te bekomen bij genoemde Notarissen terwijl bij den Notaris MAHLSTEDE het kadastrale plan extract en bonrcontract ter inzage liggen en bij wien tnsschen veiling en afslag verhoogingen worden aangenomen tegen genot eener premie van tien percent IN HET Verliclitings Magaz n Ue ilvoiid§ler DUBBELE BUURT zijn heden ontvangen een prachtige collectie nieuwe GasliaiioiiSt alsmede een ruime sorteering GASORNA MENTEN GASKOOKPLATEN en ÖAS FORNUIZEN tegen concurreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met sncces geplaatst bij H H Winkelier hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van af f SO en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOO TELEF 117 Gasfitter Ontvangen Een groote Sorteering GEGARNEERDE en ONÖEGAENEERD Dames en Rinderhoeden Minzaam aanbevelend Wed M L KI T VANDAM WIJDSTRAAT A 38 Gonda Druk van A BRINKMAN AZa Buitenlandsch Overzichl Kitchener s groote drijfjachten zyn Dinsdag geëindigd Het operatieterrein was opnieuw de ruimte die omsloten wordt door de blokhuizenliniën k Heilbron Frankfort Lindley Bethlehem Harrismith Do beweging was feitelijk dezelfde als bU de eerste drijfjacht Er waren echter bü de tegenwoordige operaties verscheiden bezwaren daar de Boeren verontrust waren door de twee laatste drijfjachten Iif den nacht van 9 Maart was er een komplete linie gevormd van Lindley naar Frankfort voor t grootste deel langd de Liebeiiborgvlei en volgens de meest betrouwbare inlichtingen waren de Wet en Steijn ingesloten De Boeren beproefden in den nacht van den Oden en der Hsten Maart vruchteloos door do Engehche linién te breken en trokken terug onder een zwaar vuur van de bereden infantene Op den 9dcn Maart tukte de helft van Eimington s macht voor de flngelscho linio nit naar de bedding van de Rbenosterrivier b j de samenvloeiing van deze met do Elundsspruit met het dool de Boeren te beletten een vereenigden aanval te doen De gebeelo Engelscho linio rukte op den lOden voorwaarts Vele Boeren slaagdon er in door de westelijke hoofdlinie te sluipen en zolfs nog vóór de kolones zich tot een l iQ gevormd hadden voor dezo drijfjacht brak do Wet het gevaar beseffende door do voornaamste linie heen voordat ddze was versterkt V Bekend is de onbetrouwbaarheid der Engelscho officieele berichten Herhaaldelijk kan men opmerken dat gevochten zelfs waarin de Engelschen een betrekkelijk groot aantal verliezen leden niet wordon vermeld en dat eerst langzamerhand uit de verliozenlijst blijkt hoo ernstig de strijd is De heer Bennet Burleigh de bekende oorlogscorrespondent van de Daily Telegraph vertelt thans eenige slaaltjis die deze onbetrouwbaarheid nog mepr doen uitkomen Het eerste betreft de omsingeling van Do Wet waarvoor lord Kitchener een ontzaggelijkeEngelschelegermacht had bijeengebracht Dat die omsingeling mislukt was wisten wg reeds maar lord Kitchener had het voorgesteld alsof slechts enkeje Boeren met De Wet ontsnapt waren Wat blijkt nu nit de mededeelingen van Bennet Burleigh P Dat de enl ele Boeren bij d Wet waarvan lord Kitchener sprak 400 in aantal waren en dat zü allen op 3 na door de blokhuizenlinia trokken dat in dienzelfden nacht op een andere plaats 2 50 man door de linie braken FEVILLETOM ïÊlralimsTÊï De romp der kerk waa op vele plaatsen begroeid met braamstniiken en overal met een wcligen plantengroei bedekt Het was een zeer hec e dag geweest en de gloed van de middaghitte vervulde nog altijd den lucht I De koeien waren eerder om een schuilplaats dan om voedsel te zoeken door enkele halfafbrokkelende bogen van vroegere gewelven geloopen en lagen nu in de schaduw van het schip derkerk Deze ontheiligmg van een plek die vroeger heilig nog altijd schoon wis en tot ernst stemde deed het gevoel van Egrenont onaangenaam aan Hij zuchtte en zich orawendende bloeg hij een pad m dat hem na eenige schreden in den kloostertuin bracht Dat was een vrij uitgestrekt vierkant dat eens den tuin der monniken oihgaf maar het eenige dat schoons over was eenl eenzame en verlaten ceder in het midden die wel de oudste boom scheen te zijn die beston d en die volgens de overlevering ouder was din de eerbiedwaardige muren der abdij Rondom dit vierkant stond de eetiaal do boe en dat nog verschillende kleine commando s ontkwamen Het vnnr uit de blokbuizen zegt Bennet Burleigh was n6ch heftig nóch doodelyk In den volgenden nacht braken er weer 1 00 man door de linie en dit wordt door Lord Kitchener aangegeven als eenige en zeer weinige Is het te veel gezegd vraagt de Daily Telegraph wanneer men die telegrammen misleidend noemt en meent dat de geheole operatie mislukt i sf De Echo de Paris bevat een telegram uit Chicago van gisteren meldende dat de Boerengedelegeerden Wessels en Wolmarans nit Pluladclphia zijn aangekomen om te confereeren met de locale comités zij verklaren zich zeer voldaan over hnn reis en over de sympathieke ontvangst door president Roosevelt en de loden der Regeering te Washington Zij werden overal met groote geestdrift ontvangen Do reis der gedelegeerden moet oen zeer gelukkig gevolg hebbon voor do overeenstemming en do samenwerking tusschen do verschillende Amerikaansche comités met het oog op een mogelijke actie üe Italiaansche Kamer hervatte de besprekingen omtrent do mededeeling van de regeering De minister president Zanardelli gaf een overzicht yan den parlementairen toestand die zoo gunstig was voor het ministerie in December 1901 Nu heeft het ministerie vorschillendo beschuldigingen te verduren die Zanardelli echter alle kan afwijzen Hu zegt dat het ministerie den gewonen loop van zaken in het Parlement hersteld heeft en do iinancieele hervorming beeft doen goedkeuren die het brood minder duur voor den armen man zal maken Ook wijst hij de beschuldiging af door verschillende redenaars nitgesproken als zon by de sociale wetgeving vertraagd hebben H j herinnert er aan dat in zake de werkstaking het Ministerie een buitengewoon beschavendon socialen arbeid heeft verricht door allo conflicten te vermijden Gavanni beantwoordend zegt Zanardelli dat do agitatie van het Vaticaan zich niet tegen de echtscheiding richt maar tegen den Staat Omtrent de qnaestie van het onder de wapens roepen van het spoorwegpersoneel verklaart de minister president dat dit wettig is geschied en die maatregel niet is toegepast voordat de Regeering do zekerheid had dat de werkstaking elk oogenblik kon uit kerij en de keuken en daarboven waren de cellen en de slaapzaal der monniken Een niet meer gave trap leidde niet zonder gevaar naar deze van hun dak berooide verlrekken Maar Egremont die goed bekend was met den weg aarzelde niet ze te bestijgen zoodat hij zich weldra op eene verhevenheid bevond vanwaar hij den tuin kon overzien terwijl zich verderop de kloostergangen uitstrekten € n een aangrenzend kerkhof dat eens door het geheel was ingesloten en gemeenschap had met den kloostertuin Het was een dier zomerdagen die zoo stil en kalm zijn dat zij wel rustdagen der natuur sdhijnen De vermoeide wind sliep in de eene ot andere aangename spelonk en de zonnestralen koesterden zich op den top van een in rossen gloed gehulden heuvel de rivier zette haar loop slaperig en onbewust voort er was geen golvihg m het gras geen beweging in de takken Zulk eene diepe stilte te midden dezer tot plechtigen ernst stemmende puinhoopen diende om de eenzaamheid volkomen te maken er ging in het gemoed van Egremont iets om dat hem die eenzaamheid op pnjs deed stellen De enkele woorden die hij m et den pachter en diens knecht had gewisseld hadden hem aan het peinzen gebracht Waarom was Engeland niet meer hetzelfde land als in zijn luchthartige jeugd Waarom waren deze tijden zoo mo ilijk voor den armen Hij stond daar te midden der puinhoopen dte zooalB de pachter zeer juist had opgemerkt vele veran breken Hjj toont aan dat deze regeeringsmaatregel volkomen wettig was en slechts ten doel had de werkstaking te voorkomen HJ wijst de beschuldiging als zou hjj met het spoorwegpersoneel onderhandeld hebben af De oproeping door Sonnino tot do liberalen gericht tot hereeniging hunner partij heeft den ministerpresident gelukkig gemaakt Hy eindigt zjjn rede met de verklaring dat by de ernstige gebeurtenissen en verantwoordelijkheden hy de opdracht niet heeft kunnen weigeren het heeft hem nooit ontbroken aan toewyding voor de vryheid en de constituoneele monarchio en hy heeft zün plicht vervuld zyn land vrede en rust verzekerend Hij wacht met een gerust geweten het votum van de Kamer af Luide teekenen van byval en langdurige toejuichingen van de linkerzyde Met 250 stommen tegen 158 neemt de Kamer een motie van den heer Gorio aan waarin vertrouwen in de regeering wordt uitgesproken In antwoord op een vraag van de afgevaardigden der linkerzyde betreffende een interventie in den Zuidafrikaanschen oorlog verklaarde de Ital ministor Prinetti dat er niet de minste hoop bestaat dat de interventie door de Britsche regeering wordt aangenomen De Minister verklaart zich eensgezind met de afgevaardigden die een vraag stelden over het eind van den oorlog die aan beiden zyden zooveel edel en grootmoedig bloed doet vloeien maar hy kan zich niet veroorloven een initiatief te nemen zonder kans van slagen Deze verklaring is geen bewys van een verkoeling in de betrekkingen met Engelaijd bet herstel van de goede betrekkingen met Frankryk heeft ook niet detraditioneele BritschItaliaansche vriendschap verstoord De jongste uitlatingen van den heer Chamberlain toen hy een voorschrift wijzigde dat ons gevoel kwetste bewyzen dat de betrekkingen tnsschen Italië en Engeland nooit hartelyker waren De afgevaardigde Engel spreekt tegenover de jongste edelmoedige daad van do Boeren de hoop nit dat de Italiaansche regearing op die wgze die haar het best dnnkt een woord van verzoening zal spreken Hy voegde daarby te hopen dat de rechten der humaniteit spontaan zullen worden erkend door het groote Britsche volk Nadat de heer I mpolzi hulde bad gebracht aan de edeleiraoedigheid en de dapperheid van het boerenvolk werd het incident gesloten verklaard deringen hadden beleefd veranderingen in den godsdienst veranderingen van dynastieën wetten en gebruiken Nieuwo klassen van menschen waren in het land ontstaan nieuwe bronnen van rijkdom hadden zich geopend nieuwe beschikkingen van het gezag waartoe die rijkdom noodzakelijkerwijze had geleid Zijn eigen huis zijn eigen stand hadden zich gevestigd op de ruinen van dat groote lichaam waarvan de teekenen der vroegere pracht en kracht hem omringden En nu werd zijn stand op zijn beurt bedreigd Enhet volk do millioenen kinderen van den zwoegendeH arbeid op wier onbewuste gceitkracht alles berustte gedurende die aan verandermgv zoo rgke eeuWen welke veranderingen hadden deze eeuwen hun gebracht Was hun vooruitgang op de nationale ladder evenredig geweest aan den vooruitgang hunner beheerschera die in de schatkamers van eene beperkte klasse de rijkdommen der wereld hadden opgestapeld j welke de bezitters er trotsch op deden zijn dat zij de eerste der natiën waren de machtigste de meest vrije de meest verlichte de zedelukste de godsdienstige i Waren er ook hooimytenverbranders geweest in de tijden der lords achten F En zoo niet waarom niet En waarom moesten dan de BcheWen der graven van Marney worden vernield en die der abten van Marney gespaard i Terwijl hij over deze bij hem opkomende vragen nadacht werd hij gestoord door eenig stem Verspreide Berichten Fbankruk Ter arbeidsbeurze te Saint Etienno zal heden een vergadering plaats vinden van dissidente mynwerkers ter samenstelling van de beginselen voor de vorming van een nieuwen mynwerkersbond voor het Loirebekken Eergisterenavond Is president Lonbet santwoord in gunstigen zin op des czarenuitnoodiging in zee gezonden De gezantder Republiek aan de Newa zal er denczaar mee verrassen Morgen zal er te Cbaumont e§n groote vergadering van volgelingen van Méline den conservatief verkapt nationalist plaatsvinden waarby de oud ministers Milliard en Krantz zich zullen doen gelden inde hoop nog weer eens aan t laatje te komen De Echo heeft gemeld dat de koning van Engeland op reis naar het zuiden Parys niet zal aandoen ter voorkoming vanbedenkelyke incidenten doch ondertnsschenis te Parya bericht ontvangen dat EdwardVII zjn geheele reisplan er aan gegevenheeft naar bet heet verhinderd door drukke ambtsbezigheden en zware heerscherzorgen Te Wladiwostok is kolonel Marchandin den schouwburg gevierd als een vorst het orkest voerde te zyner eer enkele malen de Marseillaise en het Russische volkslied uit en het publiek bracht hem hulde Over Jannari en Februari van 1902 iser in de Republiek voor zestien millioenminder ingevoerd dan in dezelfde maandenvan het vorige jaar en voor meer dan 103 millioen meer uitgevoerd een aanwasmet veel meer dan een vgfdel Ghoot Bhittanjiie Nu heet het weer dat prinses Alice van Albany die Zaterdag van s Gravenhage uit naar Berlyn is vertrokken zich zou verloven met den Dnitschen kroonprins Vrydagavond hebben de koning en dekoningin hun eersten cour gebonden in Bac kinghampaleis DUITSOHLAKD De keizer heeft door bemiddeling van het departement van buitenlandscbe zaken aan den eersten burgemeester van Berlyn doen toekomen een Inng artikel uit de New men en omziende bemerkte hij op het kerkhof twee mannen de een stond naast een graf dat zijn metgezel blijk baar onderzocht De eerste was groot en hoewei eenvoudig gekleed had hy niets gemeens in zijn voorko men Zijne kleeding duidde niet ean welke positie hij in het leven innam zij kon door een landedelman en door diens koddebeier gedragen worden een donker katoen fluweeten gewaad en lederen slobkousen Juist toen Egremont hem opnam wierp hij zijn breedgeranden hoed op den grond en toonde een open en mannelijk gelaat Zijne gelaatskleur kon in zijn jeugd misschien blozend zyn geweest maar de tijd en de volgers van den tijd het denken en de hartstocht had den ze doen verbleeken zijn kastanjebruin haar verkleurd maar nog niet grijs omgat nog een edel voorhoofd eijne gelaatstrekken waron regelmatig eh traa i een goedgevormde neus een welbesneden mond met witte tanden en helder grijze oogen dïe bij zulk een geheel pasten Zün mannelijke leeftijd want hij was dichter bij de veertig dan bij de vijftig jaar kwam misschien beter met ijn forsche krachtige gestalte overeen dan de meer zachte en bekoorlijke tijd der jeugd Terwijl hij zijn gespierde armen uitstrekte en een uitroep van vermocidhcd liet hooren waardoor de stilte werd afgebroken C iVordt vtrvoigd