Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1902

ülrecte Spoorwegverblndligen mot GOUDA WlolerdleDSt 1901 02 AaDgevaageD 1 October TUd van Grecowlcö 6 6 7 11 7 86 8 11 8 88 9 08 4 9 88 9 67 10 86 10 66 lU6 l iri ri 18 Ui 4 M 4 39 4 64 6 16 6 84 8 18 7 08 7 88 7 V4 8 14 8 17 8 3S 9 14 10 09 10 1 10 46 U Jl 6 01 8 4 J 10 1 f f r 8 1 10 30 6 18 t 8 41 J 10 87 6 87 6 86 6 46 8 89 7 47 8 07 8 51 8 5 9 3S 10 80 10 45 11 06 11 47 6 10 87 8 45 11 11 6 0 7 46 11 48 8 40 t 11 03 1 06 8 60 11 18 1 1 14 I 8 67 11 80 r 1 21 9 06 9 89 46 2 10 18 10 66 11 11 8 18 84 1 30 f U 16 1 1 68 10 08 11 J6 0 4 16 ♦ SI 89 8 61 4 08 Il 6 Bztri tijhatelan f Op do ttainan tü Zondag Maandag an Dinadag Mndaagaahe ratourbiljatUn Toor de Sa kl Tarkfljgbaai tagan ankalen TraaEtpnji ff llolUndaalie Spoor L Bit A aapplement bawija 1 Allnn niuidagi ROTTEHDiM SODDi ïiaa ratu 1 U 80 1 48 4 83 6 17 9 18 T B8 7 46 8 8 li64 ar f ir ff 6 41 a 6 30 a a a l 8 8 14 2 45 3 45 4 0 4 45 6 8 6 83 6 04 6 8 7 05 7 69 8 81 ST 3 1 48 4 63 6 8 a a aj 9 4 1 53 5 48 a 5S 8 08 B ln a a 6 66 10 03 18 88 11 81 11 46 18 04 11 68 is oe 18 86 M 1 09 J SS 1 6 4 Ö 4 84 4 5 6 T 5 43 6 6 4 6 84 7 o 7 6 8 P 8 4 9 47 10 0 10 16 11 08 7 89 8 06 M 9 Ó0 9 87 10 08 10 19 4 iUaa la a Htaaa oltra liaUlao a ïianllatiaf op dan loop tan nlal gaiakeld ordan H HoUandadia apoor L fair anppUmanttoarija aa da Compagnia dar Wagona Lita DKN 8 4 6 49 6 91 7 89 8 01 8 8 9 17 9 63 6 8 18 10 08 8 84 i 10 17 8 88 E F 10 8 8 48 8 9 5 41 11 19 10 84 ll 9 81 lO OO 10 19 10 68 11 18 1 16 18 65 11 95 1 07 a a a I a 11 16 a 1 18 a a 11 80 1 88 a a a 9 88 9 4 10 88 10 46 11 86 11 48 18 46 1 37 i 80 48 4 16 6 15 6 49 7 57 il I Uuo 6 88 6 01 7 0 7 16 7 85 8 3S 8 65 9 03 9 4 10 11 11 86 11 35 18 00 1 30 3 40 9 67 4 00 4 16 4 87 6 19 6 8 7 01 7 417 55 8 18 9 40 10 30J Voorburg 5 88 j 10 17 1 86 4 43 98 4 Z08t jm Z g 6 5 ï 10 88 1 60 4 6S 43 10 04 y yeuh Mo 6 08 F 10 48 9 01 6 10 6 64 10 14 Onud 6 14 7 88 7 48 8 03 08 9 18 9 30 10 11 10 64 11 5S 11 08 11 8S 1 3 0 3 4 t 7 4 4 6 1 5 48 7 06 7 81 8 0 8 8 8 46 10 96 10 68 m PaavlUtfaf op das laop kll Kiot garakand ordan aanaonikatrain allean la en 2a kluaa extra baUlen 8 0 D 1 A 4 11 8 T B 8 D i aiao aarta toul 8 11 8 3 9 83 10 80 10 5 18 08 1 10 8 3 8 86 I 07 4 43 5 j 8 48 61 lO i 10 80 11 08 Am t W 8 01 8 68 10 10 11 04 18 48 1J 57 1 67 8 86 4 H 4 57 6 80 5 4 6 44 9 36 10 3 1 08 1 Amat C 8 19 9 18 9 31 10 86 11 1 1 08 1 10 8 19 8 40 4 S7 t 1J i 46 0l 9 58 10 50 11 18 19 14 Bakalva aen biljet lo kl een aapplement bawija a so UD4 U r lll a r viaavar 9 8 10 14 10 59 19 00 U 33 8 15 3 1 4 3 5 48 8 00 ll l 9 3 ll 4 40 3 19 07 10 14 10 49 11 47 18 88 1 0 8 08 8 46 6 04 84 35 VmatC I 7 16 8 10 9 18 9 81 1 15 11 97 1 I0 i 81 3 10 8 8t 4 4i 6 06 6 1 7 09 6 10 9 4 Anul W 5 84 47 7 80 8 95 8 45 9 80 45 11 80 18 4 1 01 8 40 8 88 8 43 6 00 6 81 8 7 85 8 86 10 01 Ifloud 7 06 7 81 8 18 9 1 9 99 1 1 18 10 8 4 18 81 I I i 8 88 4 18 4 84 5 47 7 07 7 64 8 09 9 1 11 88 S i 11 86 U Oi 1 48 3 0S 3 19 4 1 4 41 4 99 5 4 51 7 00 7 56 8 49 9 85 10 08 10 48 11 66 U 87 4 1 7 S4 9 18 10 J6 11 07 I 86 4 88 8 2a Wrooht 18 ♦ l Wrdea 6 07 6 44 8 0 9 87 1M7 SüX w ISkSen e torn oeie r CMnamedailIe met het lint en do acte van bojit wordt wel nitgmttt aan de Jamilieleden van overleden Kiiastriiaer doch die m gen bet mooi nielSragon als aandenken mag bet bewaard wwden voor een ordeof onderwheidingsteskoil een irriteerende bepalingl BINNEN LAND Bjj Kon Besl van 17 dezer is tot voorzitter van d Eerste Kamer der HtatenGeneraal voor den verderen dnur van do zitting dio Aangevangen is op den dorden Pinsdag in September 1901 benoemd J E N baron Schimmelpenninck van dor Oiio van Hoevelaken lid van die Kamer Stct De heer N Judels de ond actenr onddirecteur van de Variétés vierde gisteren in den familiekring en dat is oen zeer nitgebioide kring zijn wie het weet mag niet meeradon en wie hot niet weet enden heer Judels ontmoet op zijn dagelijkschewandelingen door Amsterdam s winkelstratsnof hera in een der cafés aan hot Rembrandtplein in drukke conversatie ziet raadt hetnooit zon zovan en tachtigston verjaardag Gemeng de Berichten Men schrijft nit den Haag Omtrent do staking der glazonwasschers alhier wordt v in de zijde der patroon medegedeeld Bü de stakende werklieden zijn 1 man van 1 12 76 2 van f 12 25 8 van f 12 1 van f 11 75 7 van f 11 50 4 van f 11 25 5 van t 11 6 van 1 10 75 12 van f 10 50 1 jongen van f 5 50 allen winter en zomer Dit is het zoogenaamde vaste personeel waarvan slechts bü hooge uitzondering een enkele man één dag moet verzuimen Verder zijn er 7 man van f 10 25 12 van f 10 2 van f 9 76 3 van f 9 50 die tot het lossepersoneel behooren maar toch den geheelenwinter aan de glazonwasacheriien verbondenzijn De staking is begonnen jnist door die mannen die het hoogste loon verdienen En daar het toegeven van de zijde der patroons het brood zon Uoaton aan de jongere werklieden roepen de patroons de medewerking van hun cliéuteele in om dat te voorkomen Verder zetten de patroons uiteen dat waar het voor de gezamenloko glazenwasscherijen zou neerkomen op een loonsvermeerdering van 8 ft 10 000 guldon per jaar tot prijsverhooging voor de werkzaamheden zon moeten overgaan hetgeen vermindering van werk zal tengevolge hebben on dientengevolge inkrimping van personeel De patroons hondon vol dat waar het loon der gla zenwBBScherB gelijk staat met zoo niet hooger is dan dat van verscbillende vakken de eisehen der stakenden goen recht van bestaan heeft GoudR HoordrtiiM 7 18 Siouweilciirk 7 88 Oipelie 7 88 totlerdut M 86 7 44 RatterdamD P 8 64 Rott rd m B 8 09 9 08 d Allan la ai Ui 4E 66 7 18 Rottordam Beur Rolt rd m D P Jtotterdim H Otpellg Hi nwMkMk UoordrMht Gouda 4 41 6 80 04 4 68 6 41 6 01 6 61 6 11 4 6 11 9 10 86 7 16 8 87 8 41 7 88 8 68 7 8 9 0 7 68 9 14 7 68 9 08 9 1 Ooudt Ïoïenh Moorii BoetemearZeg Voorburg H g8 d 9 07 7 45 8 1 boudiu 6 0 6 81 Oudow 6 88 Wo rd 6 48 48 Uhmkl o 8 18 t i 9 89 8 18 Officieel is gistermorgen te Zaandam be kend gemaakt dat ïjch in de algelpopen week weer nieuwe gevallen van vlektyplins voorgedaan hebben benevens één sterfgeval Do wed Kok en kinderen z n eergisteren naar do barak gebracht En zjzelve en hare ktniteren zu n door de doorgestane ellende zoo verzwakt dat zjl niet wegens de ziekte doch om op krachten te komen naar de ziekenbarak zjjn getransporteerd D V d Z In den laatsten tyd kwamen biJ den prefect van Marseille een aantal aanvragen in om koatelooze jaohlvergnnningen Alle gingen vergezeld van een aantal stukjes gestempeld papier de strooken die om de pakjes tabak zitten welke de staatsregie aflevert Oroot was de verbazing van de ambtenaren wat toch die combinatie van jachtaanvragen en tabakstrooken had te betoekenen Bfl onderzoek bleek dat een of andere spotvogel verteld had dat men bö overlegging van znlke strooken vergunning tot jagen kon verkrijgen En een aanzienlijk getal personen die daarvan gehoord hadden waren lichtgeloovig genoeg om er in te vliegen Ter opheldering van het bericht betreffende twee onderwijzers uit Barradeel voorkomende in de N E C van 15 dezer Tweede Blad A deelt men ons mode Bedoelde onderwijzers zy n gevlucht niet omdat zij zich schuldig wisten aan onzedelijke handelingen maar aan mishandeling van een leerling Eerst toen ze van Bremen naar Leeuwarden niet naar Zwolle werden overgebracht kwamen ze te weten waarvan men hen verdacht BiJ onderzoek bleek dan ook spoedig hun onschuld waarom z j Zaterdag 8 dezer op vrije voeten zju gesteld Men meldt uit Lemmer van 19 Maart Gisterenmiddag omstreeks drie uur tijdens stormweder uit het noordwesten trachte het hektjalkgchip bevaren door W Wagenaar on geladen met Ignzaad komende van Amsterdam met bestemming naar Lekkum de de haven hier binnen te vallen Dit mislukte evenwel mede tengevolge van bet breken van de fok Door den hevigen wind en de hooge zee werd het vaartuig daar de ankers niet wilden grijpen met kracht naar lagor wal gedreven waar het te pletter dreigde te slaan OnraiddeDiJk vertrokken drie onzer visschersvaartuigen met de noodige bemanning naar het in nood verkeerende schip namen het op sleeptouw en brachten het met 4e opvarenden na aoer veel moeite behouden de haven binnen Schip en lading zijn verzekerd Do lading is waarschijnlük door zeewater beschadigd Men meldf uit Enschedé van 16 Maart Aan het bestuur der fabrikantenvereeni ging alhier is het volgend schreven verzonden door het organisatie comité Mijne Hoeren 9 40 9 48 18 9 47 10 16 10 6 10 88 10 48 10 49 GOU Di1 53 S l In de hedenavond gehouden vergadering van het organieatie oomité werd het besluit genomen uw bestuur te verzoeken of het genegen is met het comité uit de organisatie eene bespreking te houden ten einde te trachten middelen te beramen om tot een oploBiing te komen in zake het geschil tusBchen de firma Van Heek Co en hare arbeiders dekenwevers Beleefd een spoedig antwoord tegemoetziende Hoogachtend enz P S Tj d en plaats aan n overlatende Men schrijft aan de N B Ct Eene dame van mgne kennis te Uccle voorstad van Brussel moest verleden jaar Juni voor verscheidene maanden hare woonplaats verlaten en wenschte daarom haar huis te sluiten Zij af bü die gelegenheid haar poes een beestje van een jaar of drie bü haar aan huis geboren aan een dame in de Rue da Tróne die er haar fort van maakt katten te verzorgen in pension to nemen en wanneer de belanghebbenden dat verkiezen een goed tehuis te bezorgen De poes van müne kennis werd nadat ze korten tyd in de Eue du Tróne had doorgebracht aan den stationschef van Schaerbeek het bekende eerste stationnetje wanneer men van de Gare du Nord te Brussel noordwaarts spoort gegeven en nu een week of zes geleden na eene afwezigheid dus van acht maanden was poes weer in den tuin te üccle en krabde aan de achterdeur van het thans niet meer ledige huis om binnengelaten te worden Zoodra zy in de kamer was sprong zy op het kleine stoeltje waarop zy gewoon was te slapen en ging in het hoekje kijken waar zy vroeger haar eten kreeg By onderzoek is gebleken dat poes er veertien dagen over gedaan heeft om van het station Schaerbeek naar Uccle te komen Hoe toch mag hot kleine beest dat er bü zyne terugkomst volstrekt niet verarmd of mager uitzag het aangelegd hebben om zynen weg te vinden f Is het wel haast noodig te melden dat de dame haar trouwe poes niet teruggezonden heeft naar Schaerbeek en zich thans niet meer van haar ontdoet Een oi igineele uitgave Eene in allen vorm aontrekkelüke uitgave belooft het tüdschrift De Wereld Tourist te worden waarvan het eerste nummer verschenen is Voor deze uitgave heeft zich eene Naamlooze Vennootschap van dien naam te Haarlem gevormd die aan den heer E T Peenstra Kuiper hoeft opg edragen in begeleiding van een bekwaam photograaf eene reis om de aarde te maken en daarvan eene populaire beschryving te geven welke in De Wereld Tourist afgedrukt wordt De tekst zal geïllustreerd worden naar photogrnphische opnamen door de reizigers zelven gedaan De jaargang zal 300 400 platen vele ter grootte eener pagina bevatten Het eerste nummer ziet er goed uit zegt de Oprechte Haarlerasche Courant èn wat illustratie èn wat papier én wat de duidelükheid der letter aangaat H A A 0 viaa varaa 4 1 4 25 4 60 6 18 6 37 5 08 a 6 18 6 87 4 46 4 59 6 88 6 48 5 67 r 6 96 7 10 7 8 8 1 10 80 11 08 7 6 10 46 7 88 8 48 10 54 8 66 7 64 8 08 8 5 11 88 U 4S Wat echter niet mag vergeten worden te zeggen is dat men door in te teekenen op De Wereld Tourist niet alleen zich zelven maar ook nog een ander verblyden kan Van de zoo uitgebreide liefhebberü van het verzamelen van zeldzame goillustreerde briefkaarten en hun eigen goede gelegenheid door de reis van den heer Feenatra Kuiper daaraan te kunnen voldoan boeit de directie een geschikt gebruik gemaakt Zy belooft aan ieder inteekenaar op een jaargang van hun tüdschrift ongeveer 20 Ansichtkaarten door hunne reizigers uit verschillende verblüfplaatson toe te zenden De inteekenaar kan zich deze kaarten aan zyn eigen adres laten toezenden hy kan ook een ander adres daarvoor opgeven Een goede gelegenheid dus om een ander eene verrassing te bereiden Voor hot eerste jaar komen deze kaarten uit Mascate zuidkust van Arable Basra Buschir Schiras Bender Abbas Perzische Golf Djask Karatachi Golf van Oman Haidarabad Snkkar Labore Delhi Agra Cawnpur Allahabad Benares Calcutta VoorIndie Rangoon Birma Georgetown Malacca en Singapore Malacca Alles in aanmerking genomen de uitgebreidheid der geheele onderneming en wat het tydschrift betreft de origineele tekst de rüke illustratie de goede bewerking en uitstekende ijualiteit papier last net lenst de 20 Ansichtkaarten kunnen wy zoggen dat de piys van f 7 20 per jaargang voor ons land zeer goedkoop is Bü alle boekhandelaren en aan het Bureau De WereldTourist to Haarlem zün proefafleveringon te verkrügen Esraoreit en De Zwetser Opvoering van 21 Maart as II Het stuk zelf De personen zyn de coninc van Cecilién Sicilië de coninghinne en Esraoreit Conines en Coninghinnes Sone dan Robbrecht sconincneve dit zün kriatenmensen Cecilién ligt in Kerstenryc Verder de coninc van Damast Damaskus in t verre Oosten en Damiet z n dochter dan Meester magister Platos de hofwichelaar d i wyze en sterrekyker dit zün heidenen Saracenen Mohammedanen want Mohammedanen of heidenen dat was wel zoowat één Damast ligt in Heidenisse d i lieidenland In doze twee landen speelt ook het stuk De Koning van Cecilién is een oud man en kinderloos en Robbrecht radakt er staat op nil hem koning te zün Maer nu wert daer een onecht gheboren Dies Robbrecht hadde groten toren Ende int herte groten nüt Daar wordt dus een kind geboren een jongen en Eobmecht is hot tiepe van de verrader zooals het in de middeleeuwse verhalen veel voorkomt hü is om zo te zeggen de hel in eigen persoon Ie sal daer omme pinen 1 nacht ende dach Hoe ie dat wecht verderven mach = kan Ie saolt versmoren oft verdrincken Daer salie nacht ende dach om dincken Al soudic daer omme lido pün Ie sal noch selve de Coninc sün Van Cecilién den hoghen lande Ie sal oec pinen om hkét scande Der Coninghinne myns oeras wüf Dat hi nemraermeer syn lyf Met haer en sal delen die wigant 2 a 10 8 46 10 81 10 18 10 48 U 10 46 11 16 11 57 Pinen z n bost doen moeite of pün doen Wiffant = erende betiteling van dappere ridders en vorsten held betekenend En Eobbracht volbrengt wat hjj zich voorneemt hü weet het kind eindelük in zyn macht te krügen het kind dat heel het leven van de onwe koning en van de koningin zyn moeder vervulde ach het was zulk een scone kint nu was het geroofd DoKorstenconino spreekt Waer sidi Robbrecht neve coen Comt tot mi ie moet u spreken Mi dnnct dat mi mün herte aal breken Van groten rouwe die mi gaet an Zoo breekt hy in hartroerende klachten nit En nu slaat de verrader zyn twede slag de koningin zelf heeft het kind verdaan want ze haat eigenlik de ouwe koning omdat ghi hebt enen grauwen baart ze houdt van een ander hy Robbrecht heeft het haar heimolyk dikwyls horen uiten Nu raaat de Koning van jaloezie En die t weten zeggen ons dat de jaloezie aen schrikkolike verblinding werkt Men denke aan Othello en Desdemona Zo ook de Koning Hy wil haar doden Maar nu moeten we even stilstaan om de goeie kük op alles te krygen De Koningin is een hoofdpersonage Ze is het tiepe van de Lüdende Onschuld De Lüdende Onschuld was een van de meest belangwekkende dingen voor de middeleeuwse Kristenheid de Lydende Onschuld daarvan waa de Ladende Kriatus aan t Kruis het voorbeeld en zoals Kristus in zyn lüden de wereld overwonnen had en in t einde gekroond was met eer en herlikheid zo schitterde de ware ziele grootheid noch altüd in verdrukking en versmaadheid op het schoonste uit en noch nu als ondtyds behaagde het God om eenmaal te verhogen wat aldus vernederd was Deze Lydende Onschuld tiepeerden de middeleeuwse mensen nu liefst in een vrouw Tal van malen komt dit in de ouwe Letterkunde voor in de sage van de Zwaanridder in de geschiedenis van Koningin Sibille in t bekende verhaal van Sriseldis dat men ook in de Decamerone kan vinden en eindelik om dit on dat maar stilzwügond voorby te gaan wie kent niet de Legende van dmoveva de gemalin van Siegfried en haar zoontje Smartenryk en de verrader Golo f Zulk een Genoveva is nu ook de Coninghinne van Cecilién en Robbrecht ia Golo Als wy de staat van de vrouw in de middeleeuwen een weinig kennen dan verklaart het zich van zelf Nn néch ia do rechts positie van de vrouw tegenover die van de man zö dat het presies illuatieert hoezeer we noch in de eerste slechtere helft van de beschavingsgoschiedenia verkeren kenteken van de overhand hebbend Barbarisme Maar in do middeleeuwen waa de positie ook van de vrouw in de beschaafdffre standen in t algemeen veel minder dan tegenwoordig in z n geheel genomen slecht Zo was minder dan onmondig ze was een kind zonder rechten Uw gemaal kon van u houden maar wee als hot anders was mevrouw en zelfs als hy vun u hield dan had u noch stil en geduldig al de grillen te gedogen van een man wezen dat niet door de hogere of fijnere opvattingen van nu gebreideld werd in zün waan van rechtens volstrekte macht over z n vrouw te hebben Geachiedeniasec ala van Genoveva en van Griaeldis zün weerspiegeling van de werkelikheid En nu weet ik niet of iedereen t met me eens zjl zyn maar ik stel me voor dat aangezien een wezen op den duur zich voegt en zet ja zich allengs van zelf wüzigt naar de omstandigheden waar t in verkeren moet ik stel me voor dat de vrouw die nn noch méér passief van aard is dan de man dat de middeleeuwse vrouw zo een tiepies geduldig karakter heeft verkregen en dat in niet weinig exemplaren zich wonderen van zachtmoedigheid hebben vertoond Het was er mee als met de arme mensen van nu ze wiren in de school van het lüden en ze moesten zich wel oefenen Zo is dan nn ook de Coninghinne in Esraoreit een toonbeeld van zachtmoedigheid zy ia geoordeeld naar het ideaal van Tezus in Matthetts V VH als het opgerichte beeld van een werkelike Kristinne een werkelike zoals die onder alle soortep van heidenen gevonden worden Hier is nn iets van de innerlike beschaving van de middeleeuwen dat dit toen schoonheid is geworden voor de mensen dat dit bewonderd word Ik wens hier nn altüd om Esraoreit van t goeie standpunt te doen zien noch een paar algemene opmerkingen aan vast te knopen Men zal opmerken dat de Koning zo gemakkelik in de schuld van zyn jongo vrouw gelooft Toegegeven dat jaloersheid van liefde doet razen is dit natuurlik ËH een vraag als deze nn zal telkens opkomen Later als Esraoreit en z n moeder elkaar weorvinden en herkennen gaat dit niet al te gemakkelik kannen ze zich wel vnn weerskanten overtuigd honden P Een modern romanlezer en scUonwbnrg bezoeker zal wel gauw klaar zün met dat was te hoog voor die tüd om zo iets bahoorlik te motiveren zo hoog stonden ze eenvoudig niet Deze verklaring is zeker gemakkelik maar zo ia veel te goedkoop De middeleeuwse mensen hadden niet zooveel fictie als wü omdat ze niet zoveel werkelikheid hadden Maar ze hadden toch meer dan genoeg werkelikheid om in verhaal en drama te voldoen aan de eisen die de moderne mens hem Uer zon willen stellen Er is waarlik geen gebrek aan fictie fn do middeleeuwen Men overwege hoe dood gemakkelik het voor Robbrecht geweest zou zün om do Koning en de Koningin te verstrikken in het net van een of ander verhaal en men zal van zelf wel naar een andere verklaring vragen Het was immers evenmin moeielik om t zich herkennen van moeder en zoon een enigszins andere loop te laten nemen De zaak is dat het publiek en dichter niet te déèn was om intrige Is het er ons noch wel zo ora te doen als een paar tientallen jaren geleden En kan er geen mooie roman en geen mooi toneel zyn zonder intrige Intrige op zich zelf ia maar een heel lage vorm van poëzie iila men ze poëzie noemen zal De intrige op zich zelf is niets wordt licht iets kwaada Laten we dus niet komen met hier moest meer intrige zyn zé is het onwaarachünlik Want onwaarschynliks is hier in werkelikheid niet Do middeleeuwse menaen wisten dat de verrader de Koning aan de trouw van z n koningin best voor goed aan t twyfelen kon brengen en aan dit weten hadden ze genoeg ze hoefden dat helemaal niet in bizonderheden voorgesteld te zien de manier waaróp was byzaak het feit zelf wilden ze graag eenvoudig aannemen want het utaa hun om iett anderi U doen Hier is een andere kunat hier golden andere eisen Men wilde nitgebeeld hebben in de styl van de tüd het geval zeU in zün diepere betekenis de wonderbare maar niet toevallige loop van zaken waardoor met het weldadigst ontvouwen van menselike iele schoonheid ten slotte het onschuldig lüden gekroond werd de tónalagen der Booaheid werden verüdeld en do Boosheid gestraft de uitbeelding van die tyd nu was sober en expressief sprekend dóór soberheid zie de schilderüeu van van Kyck van van der Weyden in hetManritshuia en in het Rüksmusenm de kruisafneming van de laatste die treffende uitdrukking van de grote zielsbewegingen nu is het bizondere óók van de enkele veertiende eeuwae toneelstukken die we bezitten en daarnaar hebben we 21 Maart het spel zelf te beoordelen of ook wy als het middeleeuws publiek dan vergoten al dat bükomstige en enkel oog en oor zullen zyn voor een aangrüpend echte uitbeelding van poëzie en schoonheid in mensenleven Zó moeten we ook oordelen over b v de herkenning van moeder en kind Dat zo elkander weervonden dat kón immers dat kon op allerlei manieren op welke manier nu daar kwam t niet op aan daar kon de dichter zo eenvoudig in zyn als hy verkoos maar t kwam aan op het feit van t wedervinden op hSt moment daarvan en op de uiting van de heerlikheid die daarin lag Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 18 Maart 1902 Heden middag werd ten raadhuize dezer gemeente aanbesteed 1 Het afbreken en vernieuwen van eengedeelte der gangen en het bouwen van drieachterboven schoollokalen in de Keizerstraat Ingeschreven werd door J J Duym voor f 13120 C W den Hoed 12930 W A Verbruggen 12600 W Bokhoven 12394 J H de Wilde 9943 2 Het leveren en plaatsen van het noodige meublement in deze lokalen voor f 1182 1165 1150 1124 999 984 915 Ingeschreven werd door C W den Hoed J J Duym E Sliedrecht L L V Dorst A Rüneveld te Montfoort J H de Wilde W Verwaal te Rottordam 3 Het afbreken van de onderwüzerswoning en het maken van een afgesloten voorplein bü school No 3 voor f 1678 1598 1588 1530 1409 1246 1099 1044 Ingeschreven werd door A Rüneveld te Montfoort L L V Dorst J Smit Zn C W den Hoed J J Duym W A Verbrnggen 1 H de Wilde W Bokhoven H C t Hart te Dordrecht Dit jaar zullen weder twee commissies de eindexamens voor h burgerscholen met 5 j c afnemen oen te s Gravenhage dubbele commissie een te Schiedam enkele De éoudsche leerlingen zullen examen doen in den Haag by de Ie afdeeling Van de Goudache leeraren hebben zitting in de commissie te s Gravenhage Ie afdeeling de heereg A Langerhnize van Uven Dr N Quint Gz en J C T Prikken 2e afdeeling de hoeren Dr F W Eaabe en J H van der Voort 369 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Dinsdag 18 Maart No 5512 f 5000 4501 f 2000 B910 en 10576 ieder f 1600 7802 f 1000 19797 f 400 2679 5815 6209 13302 15941 18567 en 20874 ieder f 100 2815 31 41 47 93 52 3022 73 41 87 72 534 85 677 93 750 3184 818 3201 905 15 11 32 28 69 33 94 56 3347 1025 3510 36 14 98 17 1117 52 19 81 3651 3734 89 3818 1218 26 62 66 72 3970 75 4096 1344 4135 64 63 99 92 1481 4226 93 4471 1599 4649 1630 73 1708 4706 14 4805 1804 48 40 86 42 90 54 4926 76 1939 6028 2047 55 84 2146 5128 96 55 2216 95 42 5205 55 90 61 5302 10 50 96 5401 41 15482 18360 15613 85 18789 89 16030 99 41 18400 81 16 95 62 16106 88 20 18500 39 29 16208 45 19 18606 23 9 16310 18747 18841 66 87 68 40 72 18933 66 83 19002 16483 19108 93 24 16531 97 52 19233 16601 87 12 19329 26 72 38 19406 84 27 16756 19544 89 65 16871 68 16914 19637 20 69 23 19707 32 82 49 96 81 1999317008 20024 54 26 77 50 17269 88 84 20130 95 56 17309 20206 12 15 17423 28 33 73 92 20315 98 22 17643 41 51 61 17681 20462 89 63 17770 72 17818 96 17909 20620 19 20643 82 54 97 60 18005 93 26 20754 28 20864 37 83 99 96 18172 20908 18238 40 87 78 201 346 78 423 34 38 40 89 90 6142 6235 39 6314 19 26 81 6520 58 71 6668 75 6762 76 6865 67 61 6940 46 70 79 Prüzen van f 20 6038 8618 11942 34 12084 8717 12176 8865 12222 8951 12310 68 20 9086 71 87 12408 98 12541 9408 12705 17 57 38 12873 41 13017 59 38 9523 97 94 13111 9607 28 41 58 49 94 55 13279 65 13335 9705 51 28 13402 80 10 9871 49 92 91 7011 40 9922 13533 51 13614 69 10043 40 66 96 60 7106 10126 13735 17 38 13803 7260 10297 45 60 10309 52 68 24 13919 7382 28 63 7404 37 14002 7593 10401 60 7609 4 62 24 11 14347 7788 21 68 7801 10513 14606 72 84 18 7954 10693 63 8031 10799 14682 48 10894 14782 87 10904 84 8121 7 14802 12 17 31 51 19 14957 81 93 23 22 29 11067 2S67 2424 2507 45 11169 67 11202 8265 11315 15065 49 68 8319 11409 16131 66 14 78 69 11580 15207 78 84 57 93 93 59 8405 11656 75 42 79 15324 72 31 32 46 81 6635 5640 55 5793 99 5869 54 11709 57 33 8516 54 29 92 78 11883 33 42 87 97 2700 96 4 5929 65 6002 56 28 Vouveauléi IN A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Veleph on Xo 3i Beurs van Amsterdam Vrkn Slotkri 801 SD l l 961 s i 911 8 V 11 Va 81 a o Vi 9 ll iy 87 86 Al 17 MAART fiDEaLiSD Corl Nod W 8 8Vi dito di o dito 8 dito dito dito 3 Ho oi übl Goudl l881 984 ITALII luaohrgTiug 1888 81 6 OoaTiNK Obl ID papier 18 8 5 dito io idTerl8 8 6 PoKTUOAl Obl met coupon 8 dito llokol 8 104 EoaLAND Obl Binnoul 1894 4 dito Gaooua 1880 4 dito b Rotha 1889 4 dito b i Uopo 1889 90 4 dito in goud leen 1883 dito dito dito 1884 6 SpAim Perpet aohuld 1881 4 TiiaHiJ Gepr Oonr leen 1890 4 Oec leening aerte D Oecleenin aeriaO ZDlD AnBp T oblg 1898 5 Hiuoo Ob UuibScü 1890 8 90 88V 676 416 VlHllülLA Obl onbep 1881 AvBTUSAK Obligatiea 1896 8 BoTTiuiAX Stad laeu 1894 8 194 98V 180 NlD N Afr Handelaa aaud Arendab Tab Hjj Certilloatei DeliMaatacliapsjj dito Arn Hypothaekb paudbr 4 Cult M J der Vorateal aand a Gr Hypotheekb pandbr V Kederlandaahe baak aand Ned Haudalmaataeh dito N W k Pao Hyp b pandbr S Rott Hypotheekb paudbr 4 Utr Hypotheekb dito 4V OoarsNa Öoat Hong bank aand D8L Hypotheekbank paadb I 88 106 118 18V AuKiuKA Ëqut hy potli pandb 4 Huw L G Pr Lien oert NlD HoU U Spaor w Hg s nd Mij tot Eipl y St Spw aand Ned lud Spoorweg ia aaud Ned Zuid Afr Spra aand dito dito dito 1891 dito 4V 69V 104V IlALU Spoorwl 1887 8 A EobI 8 ZuidItal Spwmjj A H obl S PoLSK Wareohau Weenen aand loo 916 1401 40 109V 107 106 86V 104V SneL Gr Buai Bpw Mjjd obl 4 Baltiaohe dito aand Paatowa dito aand 6 Ivang Dombt dito aand 5 Kurak Cb Aiow Bp kap obl 4 dito dito oblig 4 89 4 A 1UUIA Cent Pao Sp Mg obl 6 Cbio k North W pr Cv aaud dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Rio Op Spm eert t lUinoi Central obl in goud 4 1 Louiar k Naahailll Cer r aand Mexico N Spw Mg Ie hyp a i Miaa Kanaaa r 4pCt prof aand N Tork Ontaaio k Weat aand Penn dto Ohio oblig I ore gon Calif Ie hyp in goud St Paul Minn k Manit obl On Pao Hoof Inn oblig dito dito Uno Col le hyp O 5 Cahada Can South Ohert T aaDd VlH C Hallw k Na lo h d 0 0 Amalerd Om ibua Mij aand Rotterd TramweK Haata aand loiv 10S7 108V ii Vi 117 108 41V NiD Stad Amaterdam aand 8 8tad Bolterdam aand 8 BiLon Btad Antwerpen 1887 i Btad Bruaael 1888 8 HoKB Thelaa Regullr Geaelaoh 4 Ooann StaaUleenig 1880 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Span Btad Madrid 8 1868 NiD Ver Bai A b Spoel oept Ontvangen DE NIEUWSTE ZWARTE JAPONSTOrFEN met bUbehoorende OABNEERHIGSN van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concurreerend D SAMSOJM Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 18 Maart 1903 Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prij n waren voor ie kwaliteit 3 ae kwal 30 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en VaorkoeieD goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 30 ade kwaliteit 18 3de kwaliteit 25 cent pa hall Kl Stieren goed aangevoerd Handel in vet en mager vee redelijk Vette kalveren duur en stieren traag Burgerlijke Stand GEBOREN 15 Maart Helena Maria Gerardina ouders J P van Leeuwen en W A de Vaal 16 Nelia Predrica Susanna ouders H de Jong en N F 8 Lakerveld Maria ouders C Slobbe en E W Tuinman 17 Suasanna Maria ouders P Massaar en J de Jong OVERLEDEN 15 Maart P van den Berg 7 ra 16 J van der Kint 77 j 17 A Stelling 77 j AHVEllTENTIEJN HoUandsche Gil AMSTBBDAIU Drinkt uitsluitend Per 5 ons Stof en grove Thee 45 55 ct OnlbUt gron 65 Alleen verkrijgbaar bj P H J vas WANKÜM Ooathaven B 17