Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1902

Donderdag SO Maart 1003 40ste Jaargang o 8753 mimm courant JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoaa No t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Glroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Irlefooii o at De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT fF CENTEN Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN iRotlerdamsche Osilerwijzers Toondmeenigiiuii lüTVOERIKC op Vrijdag 21 Maart 1902 8 uur ten b te van Met HeriitelUngiMtord en de Onderuteuninggkaa van de Bond v Ned Ond ÏTe Opvoering van UI nit de 2e helft dor 14e eeuw de vertoning zal worden ii eleid door de Heer J H v d BOSCH leraar aan de H B S en hot öymn alhier Daarna DE ZWETSER Klnchtspol door P LANGENDIJK Ghespolt t Amsteldara 17 October 1712 Prijzen Leden Ons Oenoegen I 0 0 NietLeden VLüO Leerl H B H ynln Norm Sch i O nO Kaarten on tekstboekjes 30 ent verkrijgbaar bij de Hoer J ï S WAETSENBUECi Kleiweg Plaats bespreken op vertoon van toegangskaarl Donderdag 20 Maart 10 1 on 3 5 Vrijdag 21 Maart 10 1 Siialschappij lol l T m l MMU IJeimrienient OOVDA TOOHIRÜT ATOND van de dames WICUKHH oc HELOEU DONDERDAG 20 HAART ten 8 nur in de KÉDNIE Oosthavb PHOUIIAMMA 1 De Zwerver Fit Copi ée uit het Fransch vert door N J v Hall Sylyia Ph BbijDee Zanetto Florentijnsch zanger S Wicueks in costunm 2 jReiJon uit doGiJsbrechtvan A mst l J v D Vondel Pb Bïldbk B 0n terlel8k Ada Neoui S WlOHEUS P A V Z K i De Treurigfste Bladzijde Tooneelspelin één bedryi door Eva Westbnbeko Dora van Heuvel jonge Schrijfster S WiCUlBS Adèle Deckers Pn Beldee 6 o THi ja van mijn Ezolken PoldeMont h W s Klaartje op het I b Poioibtbe Ph Beldee 6 jLe Sonnet Louis Booee S WlClIEES 7 De Balschoentjea uit het Vransch van O A Gastiseau Suzanne do Marcilly S Wichkes Marguerite de Chatenay Pu Beldee De Secretaris WIJNAENDTS Entree aan de Zaal 0 75 voor leerlingen Gym en H B S 50 cent mmm In do dagen toen onze Sanguinose zoo bittor aangevallen werd zoide een ervaren geneesheer tot ons daar moot hot tégen kunnen Lot nu eens op is het middel van geen waarde dan zal het zeer waarschynlp ton ondergaan maar In het een goed middel dan handhaaft hot zich zelf ZÓ6 is het ook gebleken Het aantal gebruikers noemt toe olke weak on elke maand De een vertelt het aan den ander welk een goed middel de Sanguinose is Ook de togonwerking noemt af aji onder degenen die het eerst bestrodon zjjn er die het nu mot vod succes gebruiken en het andoren aanraden Vraag maar eens ons nieuwo boekje mot attesten het wordt U gaarne franco toegezonden Pril per tl 300 gram t 1 50 6 fl 8 12 il f 15 y ïo Gouda bjj WOLB F en Co on D MIEBIES mm OELIIS TAABT NIEmB WEL G R O O T E sGravenhaagsche ültloling van 10509 prijzen bestaande in GELDPKIJZEN AMEUBLEMENTEN NAAIMACHINES enz Batten gewone kan een prachtige prij te winnen Trekking geschiedt volgens de 369a Staats L oterij 17 MAAET 1902 Fraimo toezending der prijzen Pri a per Lot 60 cent LOTEN verkrijgbaar voor GOÜDA en Omstreken als Hoofd A ent de Heer LOUIi § ltll§ii i€IIOP Oiibbeiebiiurl Gouda DEPOTHOUDERS GEVRAAGD adres A H0OGENDIJK Co ZuiawaI2a Den Haag Uoor Oeneesh al citMcn Ktinbevoiwn Met Eef UIf loma en Ooud Bckroondt é PRAEPARATEN VAN Qufna Laroche r = diKiNA vtjNwe fwdiu toowel bij kinderen kIs Tolwusenen gebrek um tetlutt ilechte v i ï T 5 jnniiier legen Bloedobrtk BlMkxuht kwalen Tan Kriti chen letllijil cni Verkninbw in flMom 1 90 en 1 Eikel Cacao f I TO i geiijk cii c erJ J lieren iwaltken en klleraehtlje geatellen leer aan Ie bT velen Al geneeakracht ge drank bi toornl n d = aplJ erterlngaorginen en d SrWe t Yoor mBell Bmen kleine kmderen r perb a s Kt T 1 70 ligr olS 1 0 50 uivi Melksuiker TK a 6 TK om Asthma Cigaretten aearetl U ToWoeod ler baelril a o e ay 6öc ABa e e Aithm o li Tamarinde Bonbons r T purqatiep teg vemoppint Aam daarderom oor hel kind begeerl ijk en de n aangenaam I r ftriZlT ÖMJ O M Salmiak Pastilles iiu s y S b hnumiddei ZZ I ll Hoeit Verkoudheid en KeelpUn hel U Ul J P ena en riachlend middel bu uitnemendheid n iïïiiend in Hm D leKhjn vetknj ghaaf Pn ƒ 0 20 per llesc hje uuenu m r KRAKPELIIN A HOLM te Zitat tli Mtn ntr l KRAÉPELIEM HOLM Hofleveranciers ZEIST Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoesl Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezes necm onmiddellök de toevlncht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst lionigExtract N E L I A M T II E uit do Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciors Flacons f 1 70 ets 40 et bij Weathaven 198 Gouda Firma WOLJPIT D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E U VAN MILL Veerstal B 12tj te Gouda A BODMAN Moordrecht VISKSE Numvitrkerkad IJsel A N tan ZEStiEN ScJoonAown J Ta ÏORKEN fiostiop B y yiUK Oudmmler A 8CHEEB Haattrecht P W t EDE Oudewater K tak d b HEIJDEN te Reeuwljk P v d 8PKK Moercapelle D t d STAR Waddinusveen Wed T HOLST Waddiiuisreen M KOLKMAN Waddingmeen P A UE GROOT Oudewater D A DB JONUU Oudewater J P KASTELEIN PoUroekerdam D BIKKER te Benschop Het groote aantal zenuwkwalen Tan gaat rhoofdpUnEf tot de voorafgaan de k Mtwkap ny n poplt l hWMBbwwrt t w trot B w nos itfloda alle mlddeten door da mediioUe weteoiohap UBiawoiid E nt atn dan Blaamii tÜd kont de eer toe dat liJ door het f aliralk mak n van des aeavoaainten wag luaiemk lansa di kmA mm phyalolonaoba ontdekking g daan baeft dle na honderda promemlogen tbaoa over de f hoela wereld ver brald Ifl aa terwijl alj u vatanaahappalljka kringen d boonte belangitalUng wakt tevoaa eaaa weldaad bUjkt te iIJd voor da aan itmawVwalan lljdande menaonheid Deie ganeeBwUaa U DltcaToaden door den geweien Officier vaa Oeaondheit Dr Boman wetaiiuaiv ta TllBhofen en benut op da on dervlndlng opgedaan in eM Mïfarige praktijk Uoor waaaohln iin h t haard mobI p r dag worden ilnartoogeacklkle mïmitmu d r d btüld msMdvUÜk mu h t aeaMwCMtcl medescdaeld Het daae gaaaearillM warden werkelijk aohlttaraiule raanltatos rariuegaa a U ma kta looveel Opgang dat vaa een door den Bitvinder geaalur v werkje OVER ZENUWLUDEN EN BEROERTE kara voerkomlai aa iiaailna binnen korten tijd reeda deUle dmk Vtrachanen 1b Dit boekje bevat niet alleen vor het gnvta pnblidk vi rst anbare vrrklarlUK Q ontiput het waasn der nieuwere tliaraple an da daarmada lelfa In waiibo Jig K valleii verkregen tiltwei king maar ook vindt men daarin wetenaahappelljke verbmiddiiifcnn uit de nkcdiachc blmli ii dtetaudefe gfinecswljae gaw Jd BUa loonedo anobrift van tal van Ketnl achi jfton vftu i ongg e i laatste ganoeak audi gen onder welke P léalAra RMd rir proraaaor aan da polytlinlali l Pari i rue Rsunamonl tO sTalagraker mait ar prahtliaaraaa lanaaalieer aaa hat krank ilnnlgan eatfchl do Chaientan BanltStiralh Dr CoKn leSteltln Oroaamaaa ai Ir erraari artt taJBhIlaaaa Or P Feraatlar nDnaeahcar dkeoltur va hat hoaplUal ta Agan Oeheliwath Dr trteriaiy kaataal Batanfala Bad Emi Dariea mgd dr peneBahesr ilrMleur dar gaJvaao therapautliolia larlehtlaB vaar tannwlljdari ta Parlla raa BI Hinort 334 Coniul van AtcherbsDh mad ir ta Corfu i De BiiabaDh arroad aria da Zlrknllt Okor tahttf tt JeobI mod dr te Watnen Dr C üonpeval ta La Farrlèra £ ure lid vaa daa Coniall Central d hyglèïia tt da Santi In Frankrijk en vele anderen Aan allen wierKenNW tF i i nircrar nalndar ftaiic d ati riHto aogeamiiMida K HHWMelitiBli fd HJdtin waarvan ds kenteakenen Un ohrealaalia baenpl a ailgralae lebale hoefd iijn klaadandrang aroata prikkalbaarhald ge aagdlti 4 alaaalaoihald Heliaaiet tka aanat o aahahagelljta laa tend verder alle steken dia door beroerte g Uoffan weideB aBoglUdeB iaa de gvvolgen datrrmn looalB verlaRnlNgen onvernogan tot ipreken tware laagval nealatljk iHkkea ol flMU dar gawHehian awt veertdurende nlln plaatsallika iwakle venwakking van gahaagan ani ilJ die rteda oiulat geneetkondlge behandeling pwfpHt liJn maar door da bekea a nlddeln ala MithoDdlogMaMkaodwatarkau wrifven eteitrlaei ren atoomlooi ol zeebaden geen genasing of Ualllag haaner kwaal gevonden heblipn en ten alotte ilJ dia vrrra cevaelaarvar bereartfl tauutoe radea bebben vegena verBclilJUNnlen ala iioh aanhnudead angttig eelaa vardoovlaB li tat kMff heaNslJa BMt de ieff beld Mikkarlnóen en donker worden voor de aogsn drukkeada plja ander net VMrtaant aaUiai la te eerea bet voa en vBn kriBDetIng In en het tapen van handea in voalaa aan alllOM drla Mtagorilii TU aw 111 de ra als ook aau jonge mHajea lijdende aan bleikiiNM aa krMMareoahaM au M getonde latfi aaa jonga leraonen die veel mei het hoefd werk n en Reaateiyke reaetie wiltoa Toartcnua wordt djlngend aangeraden tit h bet boven vermelde werkje aan te Bobaffen hetwelk paaaTimge kaataleea aafraae rw SOnden wordt door AiuMtcrdnai doer H I Rn V Jk Co Heill ew g 41 Radardam F B van nAVTRfl HOLFf Apothektr Korte HoofkteM LUtrcdlit I OBK A PORTOV Ondegraclit bU de Qaardbmg F ttT Op de lonnte brgtenaüiob madleinale teBtoonatelUng la de Ur W laanaaa aob eoaMl tUi uot i BediaoU JarU aaat da KlUaraa adailla hakvMBd BOEGEMEESTEE en WETHOUDERS van GoüDA zallen den 3S HHiBT 1903 des namiddags ten half twee ure in het Raadlinis aldaar bj enkele insclirjjving AANBESTEDEN Het in f fwaterende helling brengen met de daar voor Doodige bestrating van den Toegangsweg naar het Stationsplein te Gouda Het bestek ligt ter inzage op de GemeenteSecretarie en op het Stadserf Inlichtingen worden gegeven door den GEMEENTE BOÜWMEESTEK Illei§Je gevraagd voor lichte werkzaamheden van 9 nar v m tot 4 anr n m Adres L TIENDEWEÖ 25a Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van TOURISL Do hoofdtekst van dit halfmaandelijksche tijdschrift bestaat nit de Be Hchrlji ing eeiier lieiHOindeAttrdt iie do Heer E ï Feknstka Küipee in opdracht der Vennootschap maakt Elk numoier is r yeiUUHtreerd naar eigen photographiuche opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschilleode plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter Indi Birma Malacca enz Prija per jaargang f 7 90 ind de Atiiie i kaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Wereld Tourisl Haarlem FHANSCEQ ST00MYEB7EBIJ au elwuilsclie Wtsselierij TAH H oppëuheimëk 19 Kruiskade Botterdam Gebreretoord door Z M den Koaing der Belgen Boolddepöt voor QODDA de Heer H G TR1J8BIJBG Korte Tiendeweg D 7 iSpecLsliteii roor bet atoomea en verren vaii alle Ueeren 0b Dametgarderoben alwok alle Eindergoederen Speciale inrichting voor hr stoom B van placnemantels veeren bont t Oordgnen tafeUcleedeo enz worden naar da nteawste en laatb methode a everfd Thiiny s WoadubtlMm iu do geheele wereld Wwnd en geroemd Onovertrolfen uliMd tegen alle Borat L o n r L e V e r laafziekten eni Inwendig zoowel als ook uitwend in bijna Hlla ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden PrUs per flaCOD 1 1 per post i l lfi TUirry s Woadinalf bezit een alsnog oagekeude geneoskrnoh en heilzame werking Maakt meestal elke pijulijka ea gevaarvolle operatie geheet overbodig Met deze zalf werd een lifaar ondvoor onfeBeeslifk Cehonden beeni ezwel en onlangs een bgna ISS jaar kankeriyden fenezen Brengt genezing en verzachting der pjjnen b i wonden ontstekingen enz van allerlei aard PrUs per pot f 1 60 per post f 1 60 Oentraal Depdt voor Nederland Apotheker HENRI SiKDERS Rokin 8 Amsterdam Waar gt endq At ia beatellc men direct aan die Schutxenapotheke dea A THIEKBY in Pngnds bel Rofattaeli Odtorreieh Oelieva proapaottia te ontbieden by hat CentraaJ Depftt Sander Rokin 8 Anitmam Gonda Drak van A BRINKMAN Zn Bultenlaodscb Overzicht Kitchener seint nit Pretoria van 17 dezer Do colonnes rapporteeren 18 lioeron gcfood en gewond 284 gevangenen on overgason Voorts meldt Kitchener dat in westelijk Transvaal voldoende troepen zjjn om afdoende het hoofd te bieden aan den toestand Na een tweedaug ch debat is do motie Tan Cnmpbell Bannerraan beoogende een commissie van onderzoek naar de knoeierjjen bü de leveranties voor het leger door het Lagerhuis verworpen met 346togonl91 stommen De Standardcorrespondent to Pretoria geeft een beschrijving van lord Metlraen s nederlaag en zegt Toen de Boeren op oen afstand van drie mijl waren plaatsten zö zich op vijf gelederen in geopenSe orde en galopeerden recht af op de achterhoede terwgl zij gilden en hun geweren zwaaiden on door hun aanval als één man en hpn getalsterkte do achterhoede dreigden geheel onder den voet of er dwars door heen to rijden Toen de vijand 1400 yards verwijderd was opende de achterhoede het vuur met achtereenvolgende salvo s terwijl de stukken voldgeschnt met granaat schoten Do Boeren antwoordden met een hevig vaar on vervolgden hun galop recht op de achter hoede aan doch terwijl hun centrum recht doorrende reden hnn vleugels om de beide flanken Zü drongen met den grootsten moed en beslistheid door zoo zelfs dat velen in het midden van de dekking terecht kwamen die den marsch der colonne beschermde Methnen zond tot steun der achterhoede een afdeeling bereden troepen terug en het verder dringen van den vijand werd tegei j gebonden hoewel slechts tijdeiyk De Boeren gedroegen zich met dapperheid die kleingeestig zon ziJn om niet te loven en kwamen opnieuw aan zonder dekking terwgl een hevig vuur op hun gelederen werd afgegeven De infanterie werd aangewezen om te gaan helpen Twee kanonnen op den rechterflank werden met bewonderenswaardige koelbloedigheid bediend doch de bereden manschappen die de achterhoede vormden werden zenuwachtig door den wanhopigen stormloop der Boerenveteranen en sloegen feitelijk op hol onder den invloed der blinde paniek Methnen gaf bevelen dat de convooien en troepen terug zonden trekken op een kraal waar reeds gedeelten der bagage waren verzameld en droeg raa FEVILLETOX 8E TWEE mmi 9 F Dan zou hij niet zooals in onze dagen de leiding der openbare taken behoeven toe te vertrouwen aan personen die daartoe geheel en al on bevoegd zijn of het bevel over expeditïen opdragen aan generaals die nooit in het veld zijn geweest of gouverneurs van koloniën kiezen uit mannen die zich zetven nooit hebben kunnen beheerschen ot tot gezant aanstellen een uitgeputten dandy of algeleefden gunstehng Het i waar dat vele monnien en nonnen van aanzienlijke afkomst waren Kn waarom ook niet P De arifitokratic droeg haar aandeel bij meer niet Zij genoten evenals alle andere klassen de voordeden der kloosters raaar de lijst der gemijterde abten bij de opheffing toont aan dat de groote meerderheid der hooiden van de kloosters uit het volk voortkwamen Welk verschil van raeening er ook omtrent deze punten moge bestaan zei Ëgremont er is eene zaak waarover geen geschil kan zijn de monniken waren bekwame bouwmeesters Daar hebt ge het zei de vreemdeling op klagenden toon indien men slechts wist wal men verloren had I Ik ben er zeker van dat men gewoonlijk niet het flauwste denkbeeld heeft van het joor Paris liet bovel over den kraal op Methaen galoppeerde te rag naar de kanonnen op den rechtervlongel en moedigde de Holdaten door gebaar en stem aan plotseling werd hy tot schyf gekozen door de Boeren scherpschutters die bet vuur op hem concentreerden Zyn paard stortte dood neer op drie plaatsen getrollen terwgl by een kogel in de dy kieeg het was toen 9 30 De Boeren hcrnaraon dank zy hun grootor getalsterkte en de aanmoedigingen van Do la Roy zelf liet offensieve en begonnen de stelling te omsingelen Celliers begon met twee onbedekt opgestelde vijftien ponders den kraal te beschieten Er was slechts één middel om verdere verliezen vaa levens te voorkomen dat was overgave rit Luik wordt aan de Petit Bleu gemeld dat de betooging daar op touw gezet door de anti clericalo partyen ten gunste van het algemeen stemrecht indrukwekkend is geweest De stojt vormde zich op de place Delconr en trok de gcUcelo binnenstad door Aan het hoofd liepen de afgevaardigden B urnémont Denis Smeets Demblon Treclet Wottinck senator Clément de oüd a gavaardigden Magnotte enJourflez en een aantal ledqn van provinciale staten en gemeenteraden zy werden gevolgd door wel tienduizend menseben Onder de emblemen in den stoet tneegevoerd trok de aandacht een doodkist met het opschrift Gereedschapskist van den heer de Smet de jaeyer Byoenkomsten in de open lucht worden na afloop van den ommegang gehouden De rehearing had do troepen in de kazerne gereed laten houden maar er hadden goen ongeregeldheden plaats De meerderheid waarmee het Italiaansche Ministerie Zanardelli overwon 92 was mooi maar een schaduwzyde is dat 45 leden zich onthielden republikeinen en zoogenaamde onalhankelyke linkorzyde Voegt men dezen by de oppositie dan wordt de verhouding 250 tegen 203 dus 47 Buitendien zyn onder de meerderheid de socialisten die er voor t oogenblik geen heil in zagen het Ministerie te doen vallen In de Fransche Kamer werden een reeks voorstellen betreffende verandering in het kiesrecht behandeld Do een wilde terugkeercn tot de departementsstemming de zoogenaamde scrntin de liste de andere proportioneele vertegenwoordiging enz De voorkomen van Engeland vóór en na de opheffing Welnu mijnheer in Engeland en Wales alleen bestonden er van deze instellingen van verschillende grdötte ik bedoel kloosters en klooster kerken en kapellen en groote hospitalen veel meer dan dne duizend alle mooie gebouwen waaronder vele die zeer schoon waren Gemiddeld waren er in ieder gr ialschap ten minste Iwmtïg zooals dit was in dit groote graaischap zelfs het dubbele van dat getal inrichtiügen die even uitgestrekt en even prachtig en even schoon waren als uwe lielvoira en Chaisworths uwe Wentworths en Stowes i Beproef eens u dertig of veertig Chatsworths voor te stellen in dit graafschap waarvan de eigenaars nooit elders woonden Er wordt thans genoeg geklaagd over absenteïsme 2 De monniken waren nooit afwezig Zij verteerden hun inkomen onder hen wier arbeid het had voortgebracht Deze heilige mannen bouwden en plantten ook zooals zij al het overige deden voor de nakomelingschap hun kerken waren kathedralen hun scholen koHegien hun zalen en boekerijen de archieven van koninkrijken hun bosschen en wateren hunne hoeven en tuinen werden aange Namen van adellijke landgoederen Het met wonen in plaatsen waar men bezittingen heett zooals dit in Ierland in erge mate het geval is daar de groote grondbezitters meestal Engelschen zijn die zelden ot nooit hunne bezittingen bezoeken en dus de opbrengst van den arbeid der leren niet te midden van dezen verteren maar jop verschillende plaatsen van Engeland of c het vasteUnd Minister Leygues meende dat men aan den vooravond van do verkiezingen zulke dingen niet kon afdoen t was te laat Met 3U tegen 231 stelde do Kamer hem in het gelyk en ging toen over tot de nieuwe indeeling der kiesdistricten noodig ten gevolge van de vermeerdering o vermindering der bevolking De Kamer heeft aangenomen een voorstel van Poarquery de Boisserin waarby het mandaat van afgevaardigde op een daar van van G jaar wordt gebracht en waarby bepaald wordt dat de Kamer zich in haar geheel vernieuwt De regeering had dit voorstel aanvaard Het in Zweden met zooveel belangstelling tegemoet geziene regeeringsoiitwerp betreffende de uitbreiding van het kiesrecht werd eenige dagen geloden door den minister van justitie by do beide Kamers ingediend In hoofdzaak komen de voorgestelde wyziglngen hierop neer Het kiesrecht zal worden gewaarborgd aan alle raannelyke personen boven de 25 jaar voor zoover zjj in het bezit zyn van bet gemeenteiyk kiesrecht en hun gemeente en ryksbelasting bobben voldaan evenals die over de twee voorafgaande jaren Pe voorgestelde uitbreiding gaat veel minder ver dan men met het oog op de beloften tydens de verkiezingsagitatio wel verwachtte Als een soort van tegenwicht tegen de toeneming van bet aantal betrek kelyk jeugdige kiezers wordt door de regeering voorgesteld om den gehuwden of gehnwd geweest zynden mannen boven de 40 jaar het recht te geven twee stemmen uit te brengen Tot dusver heeft het gepubliceerde ont werp eigenlyk nergens btjvat kunnen vinden ♦ De crisis in Spanje scbynt opgelost en men heeft ons de namen der ministers geseind die waarschynlyk ouder leiding vanhetnieuWe kabinet zullen vormen Evenals in Italië is ook in Spanje het nieuwe kabinet een horjongd beela van hot oude De oude premier heeit enkele elementen die niet in den smaak van het parlement of van hem zelf vielen weten los te laten en door nieuwe minister vervangen Zoo vinden wy behalve den naamdrager Sagasta als minister president uit het vorige kabinet terug de minis terpresident uit het vorige kaoinet terug de miniaters van oorlog VVeyler van openbaar onderwijs Romanones handel en openbare werken Villanneva terwijl Moret y Prendergast binnenlandsche zaken in plaats van het cigenlyke struikelblok van het ka legd en bewerkt op een schaal en op eene wijze die nu niet meer bestaan i zij maakten het land schoon en het volk trotsch op hun land Maar indien de monniken rulkd wtldoeners waren voor het algemeen waarom stond dan het volk niet in hun belang op Dat heett het gedaan maar te laat Het streed een eeuw lang tnaar het streed tegen het bezit en moest het onderspit delven Zoo lang de monniken bestonden had het volk wanneer het onrecht werd a ingedaan het bezit aan zijne zijde En nu is dit alles voorbij zei de vreemdeling en reizigers komen deze puinhoopen bezoeken en meenen dat zij heel verstandig zijn en houden zedekundige bespiegelingen over den tijd Zij zijn de kinderen van het geweld niet van den tijd De oorlog heett deze ruinen veroorzael t de burgeroorlog en van al onze burgeroorlogen de onmenschelijkate want hij werd gevoerd tegen hen die geen weerstand boden De kloosters werden stormenderhand genomen zij werden geplunderd leeggehaald beschoten en gerameid door middel van buskruit li t men ze in de lucht vliegen gij kunt de teekens van den brand hier tegen dezen nieuwen toren zien Nooit had zulk eene verwoes ting plaats gehad Het geheele land zag er eene eeuw lang uit alsof het pas door een mecdoogenloozen vijand waa aangevallen het was erger dan de NormandiBche verovering Engelwud draagt dan ook nog steeds de litteekenen er van Ik weet niet of de werkhuizen ze wel zullen doen verdwijnen Eindelijk bouwt raen ten minste iets voor het volk Na ene proefneming van drie eeuwen nu uwe gevangeniMen vol zijo en uwe tredmoletu binet TIrzaiz is gekomen en verder Canaligas Capdebon en Almoudovar de overige portefeuilles hebben verdeeld Sagasta heeft een uitgebreid program gereed liggen dat reeds door genoemde heoren onderschreven is Het zal een democraticb karakter dragen zoo heet het wat de godsdienstige orden betreft zullen wijzigingen in het decreet van Gongales worden aangebracht in verband staande met de onderhandelingen met het Vaticaan in de flnanceele quaestie is gestreefd naar een overeenkomst met de Spaansche bank en in de sociale aangelegenheden wordt de wenschelykheid van arbeidswetten Voorop gesteld verder is er nog sprake van decentralisatie der administratie en van een nieuwe gemeentewet afboawen van de in aanbouw zynde schepen en een nieuw vlootplan Om dit alles te kunnen tot stand brengen zullen de Gortez dadeiyk na Paschen weer byeenkomen en slechts een korte zomervacantie genieten Verspreide Berichten Frankbijk Laurent Tailhade veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens een anarchistisch artikel in èén der bladen tydens de aanwezigheid van den czaar zal zich te Parys candidaat stellen voor de Kamer en ondertusschen is da directeur van het betrokken blad die eveneens veroordeeld werd weder in vrybeid gesteld Door de rechtbank te Die in het departement Dröme zjjn de assomptionistenvan Briand wegens overtreding van de wet op de voreenigingon zonder onkosten van rechtsvervolging ontslagen op grond dat deaanklacht niet voldoende gerechtvaardigd Wttfl De vergadering van diiisidente mijnwerkers te Saint Etienne $ niet kunnendoorgaan ter arbeidsbeurze doordien er teweinig belangstellenden opgekomen warenvoor een nieuwen bond t Moet nu Zondag a s opnieuw geprobeerd worden De mynwerkerivereeniging van Montcean les Mines heeft aangenomen oen motie waarin betreurd wordt de scheuring ophet congres te Alais welke op rekeningwordt gesteld van de erbarmeiyke lafheidder vertegenwoordigers en waarin voortswordt kennis gegeven van de uittreding uitden Ntttionalon Mynwerkersbond iets van bun uitwerking verhezen hebt ge ons iets gegeven in plaats van de kloosters Gij treurt om het oude gelooJ zei Ëgremont op eerbiedigen toon Ik bezie de zaak niet als eens kwestie van geloot zet de vreemdeling Niet als eene zaak van godsdienst maar als een zaak van recht beschouw tk ze ik zou zeggen als eene zaak van privaatrecht en algemeen geluk Indien gij dit noodig hadt geoordeeld hadt gij den gododienat der abten kunnen veranderen wals gij dien der bibsfhoppen verandert maar gij hadt niet het recht menschenvan hun eigendom te berooven en dan vooral eigendom dat onder hun beheer in zoo hooge mate bijdroeg tot het welzijn der gemeenschap Wat gemeenschap betreft zei eene stem die noch van Ëgremont noch van den vreemdeling alkwam met de kloosters verdween het eenige f ehad hebben Er beslaat geen gemeenschap in Ingeland er i wel een bijeenbrengen maar een bijeenbrengen onder orastandighcien die eerder aan ontbinding dan aan vereeniging doen denken Het was een zachte Btem diedese woorden iprak en toch eene stem van btjzonderen aard eene dier stemmen welke onmiddellijk de aandacht trekkenzacht en toch plechtig ernstig en toch niet harts tochtehjk Met een tred even zacht als zijne stem had d man die op het graf had geknield zich onopgemerkt bij zijn metgezel en Egrenoi i gevoegd Wtrdt Virvolgd