Goudsche Courant, donderdag 20 maart 1902

üt WiWisW Vrijdag SI Maart lOOS o 8754 40s e JUMirs an W MBHMBilHMÏBr I l ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Iclerooii u 8f De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks det uitzondering van Zon en Feestdag en De rijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommws VIJF CENTEN Teleftton So K A DVERTESTIEN worden g eplaatj t van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd frinseh DuWch Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN Roller lain iche Ooiierwijzm ToondvereeniijJDqi IJITVOËKIKG op Vrijdag 21 Maart 1902 8 uur ten bate van Het HerêtelUnyneord en de Onderateuningglca van de Bond v Ned Ond 9te Opvoering van JlSMBiï nit de 2e hellt dor Ue eenw de vertoning zal worden ingeleid door de Heer J H v d BOSCH leraar aan de H B S en het Gymn alhier Daarna DE Z WETSBR KluclitBpel door P LANGENDIJK Ghespult t Arasteldara 17 October 1712 Frozen Leden Ons Genoegen 1 O ÜO NiotLeden f 1 10 licerl H B H Gyran Norm Sch 1 0 00 Kaarten en tekstboekjes 30 ent verkrijgbaar b j dellecr J T SWARÏ8KNBUK6 Kleiweg Plaats besproken op vertoon van toegangskoart Donderdag 20 Maart 10 1 on 3 5 Vrijdag 21 Maart 10 1 Maatschappij tot KI m l AlGEMEEH Departement QOVDA TOOMAGËT ATOHB van de dames WICUEKS en ItBLDER DONDERDAG 20 HAART ten S unr in de RÉUNIE Oostjiaves PnOCHAMMA 1 JDe Zwerver Fa Ooi i te uit het Fransch vort door N 1 v Hall Sylvia Pn Beldkk Zanetto Florentijnsch zanger S Wicuers in costnum 2 Koijen uitdeGjJBbrechtvan Aamstol J v d Vohdei Ph Bei dek B Onsterleiyk Ada Nbski 8 WlCUKKS V W K K 4 De Treurigste Bladzijde Tooneelspelin één bedrijf door Eva Westenberg Dora van Heuvel jonge Schrijfster S WlCHIBS Adèle Deckers Ph Beluer B a THi javanmiJnEzelken PoldeMokt h Wijs Klaartje op het Ijs Pütuieter Pa BlLDEE 6 Le Sonnet Loi is Böoeb S WlOIiERS 7 De BalBchoentjes uit het Pransch van O A Gabtiheau Suzanne do Marcilly S Wiohebs Marguerite do Ohatenay Pii Beidek De Secretaris WLINABNDTS Entree aan de Zaal 0 7S voor leerlingen Gym en H B S SO cent HoUandsche II AMSTEBOAM Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slof en grove Tliee 45 55 et OntbUl ürones iXainIddaj 75 BxtraflneCli ConsollicelOO Alleen verkrijgbaar bij P H 1 VAH WASKL M Oo sthavon B 17 Zenuw en llaa y lijders wordt nit oreriuiging als een werkelyke hulp ÏD den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekje tranco per post toegezonden door BIiOKPOBL S Boekh Zaltbommel Echt Zeeiiwsch Tarwebrooil t9 cent de K G bij A SLEGT NÏEUWE HAVEN 27 Vraagt hij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der N derlandsche uitgave ÈEVfRELt ToURISr De hoofdtekst van dit halfmaandelijksche tijdschrift bestaat uit de BeHchrijving eener Uei om de Aarde die de Hoer E T FEBtfSTRA KOIPEB in opdracht der Vennootschap maakt Elk nnmmcr is rijt gellluDtreerd naar eigen photo Va graph tKehe opna Icder inteekcnaar ontvangt per jaar ongeveer SiO AnHichthaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adrea door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perziö Voo on Achter Indië Birma Malacca enz Prijs per jaarganff f 7 0 incl de Ansichtkaarten I o inteekoning is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem iiiöMWm Hen worUt verzoclit op t tVERK te letten UIT HBT MaO ZUN van H IUVK SV AAYZO E GORtMOHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vytwee en een half eo een Ned ons met vermelding van Nommer er iPryB Toomen van sevenstBanii IMerlr volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de itvoerinK van geeerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BEEEBAAET Lz Ondergeteekende bevoelt zich beleefd dan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot hot koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 FEANSCÏÏil STOOMVEEVEEIJ H cheniiscbe WasscberlJ VAN 11 OPPENHEIilEK li Krulëkade Rotterdam Gebrevetocrd door Z M den Koning der Belgen Boofddepöt voor GOUDA de Heer II G TKIJSBUUG Korte Tiendeweg D 7 S ecialiteit voor het atoomen en verven valt alle Hoeren on Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichtiug voor W stoom n van pluchemantels veeren bont t Gordijnen tafelkieeden eni woiden naar d nieAwste en laatt methode geverfd Een eetlepel SODEXial In den regel f beter voldoen dan 1 4 Kilo gewone Soda a Gouda Drnk van A BRINKMAN Zn niMBto De oiiderseteekeiide bericht w blJ deze zijne geachte Clientèle dat hIJ de ZAAK In Tapijten Behangselpapieren enz vroeger In vereeniging niet den neer G VRIJËK onder de flrma B I E jrO G gedreven voor eigen rekening ea onder dezelfde llrina zal voortzetten Beleefd aanbevelend D DE JONG Vlrma B BE jrOilG C 3iTo 1Q5 O OTJTTsT Geen Kinkhoest Geen Influenza Om lEinkhoest Influenza Borsl en ISoeiaanüoening binnen den kortst iiogelijken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract fl E L I A 1 T II E uit do Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF C Co Westhaven 198 Gouda D lillEHlES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12 5 te Gonda A BOOMAN Moordrecht PI VIKSK Nieuwerkerkad IJsel A N Viü ZESSEN Se ioon iown J Tn TOKKEN i M wp B V WIJK OtuUvm rr A SCIl ER Haastrecht P W v EDE Oudewaler K tasdbs HEMDEN te Reeumjk V i n PfïL Moercapelle D v o SÏM Wnddmqmeen Vlei 1 HOLST Waddinqsveen M KOLKMAN Waddingmren P A UK GKOOT Oudewater I DB JONGH Oudeuiater J P KASTELEIN PoUhroekerdam I BIKKBK te Bemckop De Stedelijke Hypolheeltbank TE SCRAVENHAGE s o s srs OOtt OOO s oir iso Stand op 31 December 1901 Hypothecaire Geldleeningen Door Aandeelhouders nog te storten Reservefonds Pandbrieven in omloop De Bank geeft 4 Pandbrieven uit tegen den koers van 99 s o slnit eerste Hypotheken op Huizen en Landerijen Inlichtingen te bekomen te GOUDA bg de Heeren itf J OUiEH i Co Directeuren Mr Pj DROOGLEEVER FORTÜIJN Mr C SCHUIT Let vooral op de ECHT JiandteeJeeninff met rood lettexVi JDberlahnstein Overal OIHeCTCURDCR VICTORIMaifOH OBCHIAHIISWH Maatséhappij tot XSxgMtcUie van de Fietoria Sron Kantnor voor NederlanO Boompjtê éO Sotterdam P HOOFTMAr en ZOOi Kleiweg GOUDA AAÏÏLEG en ONDERHOUD vaa TUIITEN STEEDS GKOOTE VOORRAAD HoUandsche en Fransche Bloemen BiUlenlandscb Overzicht De Engelscho regeering bljjlt van een lastig onderzoek verschoond Het voorstel van CampbellHannerman om een onderzoek in te stellen naar de contracten van het departement van Oorlog is ten slotte verworpen niet iï40 tegen 191 stemmen Do motieven die de legeering stelde tegenover de aanklacht van den liberalen leider waren dezelfde als die vroeger in het Hoogerhuis ontwikkeld zjjn tegenover een dergelijk voorstel betreffende de remonte Brodrick beweerde dat het aantul contracten veel te groot is dan dat daarnaar een onderzoek zou kunnen worden ingesteld En zoo men hot toch deed dan zou men allerlei officieren moeten hooren die no Sip het oorlogsveld zijn Voorts zou het een verschrikkelijk werk geven aan de reeds overwerkte ambtenaren van het Oorlogsdepartemeut onschuldige officieren in verdenking te brengen enz enz De slotsom van zijn redenatie was dat men er mee moest wachten dat de oorlog voorbij is V Dat er niets zou zjjn om te onderzoeken hoeft Hrodrick ook niet beweerd Hji kon dat ook moeilijk na alles wat er gebleken is en t b ijft een bedeiikelyk zaakje voor hem Gould toekent hem in landerige bonding in het Lagerhuis voor zich nitstareud en peinzend Ik haat paarden ik ben geen slager ik weet niets van transport en ik weet evenveel als Gerard Balfour van vrachten Och lieve hemel ik had net zoo lief influenza Die laatste verzuchting heeft betrekking op Balfour die nu al eenigen tijd door influenza tenminste geen last meer heeft van hinderlijke vragers Opmerkelijk is in deze kwestie het koor van de Londensche bladen die een zeldzame harmonie laten hooren tenminste het meerendeel Alleen de Standard houdt vol dat de houding van den liberalen leider gebrek aan patriottisme verraadt en dat hij niets anders ten doel heeft dan de regeering lastig te vallen Maar daarentegen zegt een blad als de Times het ongewoon genoogen te smaken het voor een groot deel eens te zjjn met sir Henry wat betreft de kritiek ep het beleid van het oorlogsdepartement in zake contracten Jingo bladon als de Daily Mail on do Daily Express vindon het wel jammer dat do kritiek komt van de zpe van iemand die verdacht wordt van sympathie mot den vijand maar de belastingschuldigen hebhen toch liet recht te weten wat er van hun FEVILLETOK SE TWEE PITERSTEÏ 30 Ternauwernood liad hij een middelbare lengte üijn lichaamsbouw was rank maar goed geevcnredigd zijn bleek gelaat dat nog ecnigszms de sporen droeg van de pokken zou bepaald leelijk geweest zijn zonder een zeer intelligent voorhoofd en groote donkere oogen die een diep gevoel en een groote vlugheid van begrip aanduidden Ofachoon nog jong was hij reeds een weinig kaal hij was geheel in zwart gekleed zijn helder linnen zijn net onderhouden baard ztjn veel gedragen maar toch zorgvuldig verstelde handschoenen toonden aan Jat ijn zeer versleten kleeding eerder het gevolg was van nood dan van nalatigheid Betreurt gij ook de opheffing v n deze lichamen zei Egromont Er valt zooveel te betreuren in de wereld waarin wij leven zei de jongste der vreemdelingen dat ik geen tijd heb mlj te kwellen om het verlederic Maar gij keurt toch het beginsel van hunne samenleving goed gij verkiest het zegt gij boven onze tegenwoordige leefwyze Ja ik geef de voorlceur aan associatie boven geld wordt De liberale bladen zjjn het natuurlijk met Bannerman eens De Daily News merkt vinnig op dat de herinnering door Brodrick aan t gebeurde in Amerika met den Oubaanschen oorlog niet gelukkig is omdat toen ten slotte Alger de minister van oorlog tengevolge van de contractschandalen gedwongen was zijn ontslag te nemen Maar wat helpt het dat er nu buiten hot parlement een grooter groep critici is dan gewoonlijk V In het parlement is de regeering oppermachtig de regeeringsmeerderheid geeft den doorslag als een massief blok waarvan door critiseeronde opmerkingen niets af te halen is Terwijl de Pransche Kamer van afgevaardigden debatteert over wgzigingen in de kieswet houdt de budgct commissio van den Senaat zich ijverig bezig met alles wat door de Kamer bewilligd is wederom van de begrooting te doen schrappen als namelijk de heeren senatoren dat willen Progressief successierecht petrolenmbelasting verkoop van saccharine reductie van het porto voor dagbladen verbeterde voeding der soldaten en alles wat dies meer zy heeft zij afgekonrd met het alleszins loffelijk streven um het verstoorde evenwicht der begrooting te herstellen De Fhansche Kamer van afgevaardigden heeft Dinsdag een hoogst belangrijk besluit genomen door hot aannemen van een amendement op een wetsontwerp ter herziening van de grenzen der kiesdistricten De commissie van rapporteurs had een artikel 3 voorgesteld houdende de bepaling dat het mandaat voor de nieuwe Kamer zou gelden tot 31 October lilOC toen de afgevaardigde Pourquery de Boisserin als amendement voorstelde om de kamerleden voor G jaren te benoemen en de periodieke attreding voor alle leden tegelijkertijd te doen plaats hebben Het amendement vond bestrijding vooral van de zijde van Viviani die meende dat men in den lande een beslissing in dien geest aan persoonlijke verlangens zon toeschrijven Ook de heer Klotfc sprekende namens de commissie van rapporteurs verzette zich heftig tegen het voorstel dat hij beschonwde als een aanslag op de vrijlieid on op de ernstige beteekenis van het kiesreciit Pelletan verklaarde niet te zullen stemmen voor een maatregel die aan de republiek en de democratie vijandig was Tegenover het argument van het persoon het leven in de troepen Dat is eene eigenaardige onderscheiding zet Kgremont peinzend Het beoogen van een gemeenschappelijk doel stelt de maatschappij samen ging de jongste der beide vreemdelingen voort zonder dat kunnen de menschen wel naast elkander getrokken worden maar zij blijven toch in werlcelijkheid an elkander vervreemd geisoleerd En is dat hun toestand in de steden P Dat is hun toestand overal maar m de steden is het nog veel erger Eene dichte bevolking heeft een ernstiger strijd om t bestaan ten gevolge en eene atstooting vafl elementen die in al te nauwe aanraking gebracht waren In groote steden worden de menschen bijeengebracht door zucht naar voordeel Zij Ijevinden zich niet in deh toestand van coöperatie maar van isolatie wat het maken van fortuin betreft en voor het overige bekreunen zij ïich niet om anderen Het kribtendom leert ons onzen naaste lief te hebben als ons zelven de moderne maatschappij erkent geen naaste Nu we belevffn vreemde tijden zei Egreraont getroifen door de opmerking van zijn metgezel en zijne verlegenheid verbergend door een heel gewoon gezegde hetgeen dikwijls een bewijs is dat de geest meer in bewesfing i dan men wil erkennen ot op het oogenblik in staat is uit te drukken Als het kind begint te loopen gelooft het ook vreemde tijden te beleven zei zijn met lijk belang door Viviani geopperd stelde Rouvier de vraag hoe dit kon opgaan waar niemand van ziJn herziening zeker kon zjjn De regeering hjj monde van den minister Georges Leygucs betuigde haar ingenomenheid met het aiuendoment Ponrquery vooral op grond van de grootore vruchtbaarheid van den parlementairen arbeid die zo er van verwachtte Het voorstel ter bepaling van den duur van het mandaat op 6 jaar werd door do Kamer aangenomen met 298 tegen 237 stemmen Het 2de deel van het amendement Pourquery waarmede de rogoering zich eveneens vereeuigde verwiorf een veel grootere meerderheid 374 tegen 172 Het geheele amendement werd ton slotte zonder hoofdelijke stomining in het ontwerp gebracht De Belgische Kamer zette de beraadslaging over het ontwerp betreffende het algemeen kiesrecht voor provincie en gemeentebesturen voort sn verwierp met 92 stemmen tegen ih het vooratel waarhjj de leeftijd voor de gemeentelüke kiesbevoegdheid wordt gesteld op 21 jaar Dit voorstel behelsde ook kiesrecht voor vrouwen De socialistische afgevaardigde Van de Velde diende daarop een voorstel in tot grondwetsherziening Zondag te Brussel groote betooging voor bet algemeen stemrecht De burgemeester De Mot zal een deputatie uit de betoogers ontvangen en een adres in ontvangst nemen De aanleggors van de betooging hebben verklaard dat zji voor de orde instaan De Rogeering denkt er echter nog over de burgerwacht op te roepen waardoor er in elk geval 6000 betoogers minder zonden zijn Volgens de Réforme zou de Ministerpresident De Smet de Nayer aan den sociaiistischen afgevaardigde Smeets gezegd hebben dat de Regeering bereid was toe te stemmen in de herziening der grondwet mits de verzekering werd gegeven dat de nieuwe Kamer normaal zou werken en geen obstructie honden De Minister president was voor algemeen stemrecht mits ook aan de vrouwen Dit bericht ziet er vreemd uit Indien het waar is lijkt het een strik om de liberalen en socialisten weer verdeeld te maken Het program van het nieuwe Spaansche ministerie omvat de volgende punten Heropening der Kamera op 1 April behandeling Uw gevoltrekking f vroeg Egremont Dat de maatschappij die nog in hare kinderjaren is haar weg begint te gevoelen Er is nu een nieiiwe regeeriojt zei Egremont misschien is die het begin van eene nieuwe aera Dat denk ik wel zei de jongste vreemdeling Ik hoop het zei de oudste Nu de maatschappij moge m hare kindschheid zijn zei Egremont een weinig glimlachend maar gij kunt zeggen wat ge wilt onze koningin regeert toch maar over de grootste natie die ooit bestaan heeft Welke natie vroeg de jongste vreemdeling want ZIJ regeert over twee De vreemdeling wachtte Egremont zweeg maar keek hem vragenden blik aan J ging ie jonge man na een oogenblik pauze weer voorf Twee natiën waar tusschen geen gemeenschap en geen sympathie bestaat die even onwetend zijn omtrent elkanders gewoonten gedachten en gevoelens alsof zg verschillende deelen der aarde bewoonden of verschillende planeten bevolkten die gevQrmd worden door eene verschillende opvoeding gespijsd door verschillende gewoonten en niet bestuurd worden door dezelfden wetten Gij spreekt van zei Egremont aarzelend Db R KIM en DB ARMRN Op dit oo ablik toonde een ptotteling verKh van het wetsontwerp betreflende de Bankinstelling van een derartemout van arbeid hervorming van de accijnzen reorganisatie en uitbreiding der vloot handhaving van het verplicht militair ondorwgs decentralisatie der administratie vermindering van het aantal bisschoppen en een onderzoek naar de congregation waarborg voor do vr j heid van geweten bevestiging van de rechten van den Staat tegen de inbreuk daarop door de kerk gemaakt uitbreiding van openbare werken Verspreide Berichten Fbankkijk Door de Kamer ia aangenomen een voorstel waarbij bedreigd wordt een gevangenisstraf van zes dagen tot twee maanden on boete van vijftig tot vijfhonderd fr met onttrekking van hot kiesrecht voor twee jaar tegen elkeen die in een commissie of een bureau vóór tjjdens of n de stemming door bedrieglijke handelingen het verkiezingsresultaat wijzigt of tracht aldus te doea Te Havre hebben nu weder een tweehonderdtal stokers der Transatlantique bet werk gestaakt doch de beweging breidtzich niet uit on de politie alsmede do gendarmerie waarborgt de vrjjhejd van arbeiden DoirsoHLANn Met vier stemmen tegen is door den gemeenteraad van Frankfort besloten dat t standbeeld van Bismarck hjj den schouwburg zal komen te staan Omdat hiJ betoogd had dat de rechtbank te Dortmund willens en wetens onschuldigen veroordeeld heeft is do redacteur Hanich van de sociaaldemocratischeArbeiterzeitung door dezelfde rechtbank veroordeeld tot acht maanden gevangeni traf Den achttienden April zal do keizermet den koning van Wurtemburg aan boordvan do Kronprinz Wilhelm een tocht doorde Noordzee maken tot Skagen en tweedagen later zal do keizer voor een dag o drie naar den Warthurg gaan De slachtoffers van het Maartoproer op het kerkhof van Friodrichshain zjjn oorgisteren weer gehuldigd mot kransen on bloemen honderden in aantal afkomstig van werkliedendeputaties nend rozenrood licht dat op de grauwe puinhopen viel aan dat de zon juist was ondergegaan en door een open boog die er boven uitstak onkelde de avondster alleen aan den schitterenden hemel Het uur het tooneel de plechtige stilte en de weldoende schoonheid hield tegenspraak terug en drongs zelfs tot stilzwijgen De laatste woorden vaa den vreemdeling weerklonken nog in het oor van Egremont een aantal gedachten welden hem op de eene aandoening volgde op de andere toen eensklaps tut de O L Vrouwe kapel het avondloflied aan de Maagd opateeg Een enkelö stem maar tonen van bijna bovennatuurlijke liefelijkheid teeder en plechtig en toch buigzaam en duidelijk Egremont schrikte op uit zijne peinzerij Hij zou hebben willen spreken maar hij bemerkte ilat de oudste der beide vreemdeingen van zijne rustplaats was opgestaan en met terneergeslagen oog n en over elkander gekruiste armen knielde De ander bleef in zijne vroegere houding staan De heraelsche melodie was godindigd de oudste vreemdeling stond op de woorden lagen Egremont op de tong die eene verklaring zouden gevraagd hebben van dit heerlijke en heilige mysterie toen hij in den open en door het sterrenlicht beschenen bo waarop zijn btik gevestig wai eene vrouwelijke gestalte zag IVordt vervolgd