Goudsche Courant, zaterdag 22 maart 1902

DIreete Spoorwegverbindingen mei GOtDA Wlnterdleist 1901 02 Aangevangen 1 October TUd van Greeowlcli l 8O0D ROTTIRDAM rir vmi B H 9 14 9 88 9 57 10 36 10 66 11 16 19 18 19 68 1 87 1 18 3 30 S Jl 4 08 4 39 4 64 6 16 S 94 6 18 7 08 88 7 44 8 14 8 17 S SS 9 14 10 09 10 1110 46 11 96 1 06 t 5 01 8 94 J 10 19 1 14 4 16 5 11 8 81 10 80 ♦ 8 18 8 41 J L0 3 89 8 61 4 08 g 6 97 6 36 6 46 6 3 7 47 8 07 8 51 8 59 9 3 10 80 10 46 11 06 11 47 1 68 EB 6 10 7 87 1 46 11 11 6 90 1 f aoudt 6 61 7 11 7 86 8 91 8 88 9 Uoonlrooht 7 18 8 40 Sieuwerkerk 7 88 8 60 Otpelle 7 86 8 67 Rotterdun H 15 7 44 9 C6 9 19 46 RollwdamD P 8 64 Rotterdam B 8 09 9 03 10 08 d All l e 9 Uu Irtli klilttaU Op d e tr in n iJ Z Ji MundlHI MnriH 9 OU DA Tlcii 19 80 19 36 11 31 11 46 11 04 8 17 6 41 6 30 4 4S 6 816 33 6 04 6 19 7 05 7 69 8 1 4 63 I 6 8 6 1 8 46 6 10 6 66 1 43 1 64 10 16 11 31 11 46 11 04 1 36 1 14 il 4i 1 48 4 08 10 16 46 t 10 38 l S 10 43 1 03 10 49 11 119 06 11 15 1 09 1 09 1 83 1 06 4 08 14 4 69 5 16 6 43 5 64 9 14 7 09 7 18 8 i 8 41 47 10 0 lO U 11 01 B HolludHli ipoor l Extn appl mentbflwi i vu d Gompagni itt Wagou Lit 7 68 6 3 3 i oe 6 34 9 00 9 3 10 08 10 19 Famltatiaf op d s loop ku ni t gonkond worden QOUDA DEN 1 68 1 11 3 46 5 4 0 81 7 89 ll 9 11 10 00 10 1 6 18 8 49 7 67 9 41 lÖ i8 10 46 11 86 11 48 11 46 1 37 9 90 M8 4 16 u nl7 08 7 16 7 86M6 8 66 03 9 4 10 11 11 16 11 88 18 60 1 30 9 40 8 S7 4 0 4 16 4 87 6 1 8 1J 7 01 7 41 7 56 8 18 4U 10 80 G O ü U i A 11 S T R D A vi r vX lir l h aU 6 16 8 11 8 3 M 1S 10 10 10 6 11 081 101 88 8 16 7 l m z 6 58 fe K Sl 1 604 88 6 43 lO O 07 4 43 6 1 1 8 48 61 10 1 10 30 11 08 Ï08l im ieg P 10 48 2 01 5 1 1 6 64 10 14 a i w 8 01 8 58 H 10 10 11 04 11 48 11 67 1 67 8 26 Z Tenli MO 0 00 jjl 1 jj 10 64 M SS 19 08 U IS 1 11 3 09 3 11 1 J7 4 49 S ll 6 48 7 05 7 81 8 09 8 Ï3 8 48 10 26 10 68 4 u j jq 6 8 44 9 36 10 8 1 03 IJ faodlaÜrfVp M 8 1 lUrao lk tr i 11 1 t H rtr I m L Boh bilj 1 kl ppl HKi g I A t c 8 1 9 13 9 8 10 16 11 1 1 08 1 10 l IiS tO 4 17 6 1 5 46 6 01 10 1011 16 11 14 I D A ll r R CUH 1 anviri 10 14 10 6 19 00 18 81 1 16 3 11 4 31 1 49 8 00 11 18 1 31 11 14 1 40 8 7 8 07 10 14 10 49 11 47 11 31 1 08 8 03 8 46 5 04 t U 8 35 lMt C 8 81 7 16 8 10 S M 1 18 81 1 16 11 17 11 1 8 3 10 3 81 4 4S 6 08 8 11 7 0 8 10 4 imat W 5 84 6 47 7 80 8 1 8 45 80 48 11 30 11 41 1 08 1 40 8 18 8 4 1 5 0 I 6 11 8 86 7 15 8 16 10 01 iiaoad 7 08 7 31 8 18 l 99 11 18 9 36 10 08 10 48 10 96 U 07 j 6 16 7 14 7 41 1 1 8 10 07 10 41 1188 llt llt 8 18 8 61 7 47 8 88 9 10 10 04 10 41 11 88 11 09 1 48 1 OS 3 1 4 41 4 80 6 41 6 51 7 00 56 8 49 WoT m 6 07 6 44 8 09 9 87 10 17 11 65 19 17 4 1 7 14 9 8 a £ lia m 7 74 m 9 08 9 81 lO U 11 18 18 U 11 61 9 18 1 40 3 84 4 48 6 13 1 85 Mandsjoerije naar een stoeds J8vr zgnde haven begunstigt Rusland de uitbreiding van den handel en d nijverheid der geheele wereld en die streken Zon het in Rusland belang zyn daar thans moeiiykhedon te doen ontstaanf Bovendien hebbon Engeland en lapan het voornemen uitgesproken om mede te werken ter bereiking van hetzellde door de Rassiache regeering onveranderlijk gevolgde doel Dit kan slechts Rnslands syin pathie hebben ondanks de uitingen van zekere politieke kringen en van verschillende organen der buitenlandsche pers die gepoogd hebben de onveranderlijke houding der keizerlijke regeeriug met betrekking tot een diplomatieke daad die in de oogen der Russische regeering den algemeenen toestand van den politieken horizon in niets verandert onder een geheel ander gczichtbpunt voor te stollen Verspreide Berichten Kka nkuuk De commissie uit den Senaat belast met het onderzoek ten aanzien van het wetsvoorstel rakende den arbeidsdnnr gaat binnenkort naar de mijnen van het noorderdepartement hut Loire gebied en Gard ora er zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de arbeidsvoorwaarden Dbitschland Woensdagmorgen tegen zeven uur heelt bet linieschip Kaiser Wilhelm II met den keizer en prins Hoinrich aan boord van Brnnsbuttelkoog de reis naar Kiel voortgezet en om kwart over viJf vond do aankomst te Kiel plaats nu vriendelijke begroetingen onderweg De keizer en zijn broeder stonden bij de invaart der Kielerhaven aan dek en langzaam werd langs de oorlogsschepen gevaren welker bemanningen de voorgeschreven lioora s uitbrachten 1 t Was zes unr toen prins Heinrich te Kiel aan land ging en vluchtig beantwoordde de prins liet gejuich dor menigte om zich naar het kasteel te haasten waar zjjn vrouw en ziJn kroost hom verbeidden Alleen de tot twee maanden gevaugonisstral veroordeelde redacteur öroll vande Potsdamer tg ih in hooger beroepgegaan togen het vonnis wegens publicatievan de den keizer toogedichte duelrodevoering In do gronadierskazerne de beide anderen die er met booto zijn atgekoraon berusten maar Ook de vorstin Zn Stolborg Wornigerode heeft do Chinamedaille in staal voornietcombattanton gekregen en oen Chineesche orde die van den Dubbelen Draak isverleend door den Chineesohon keizer aanden kapitein tor zoo Puttlarcken Do tentoonstelling te Dusseldoifwordtden eersten Mei des morgens ora eU uur door den kroonprins geopend in tegenwoordigheid van een duizendtal gonoodigden Eiken Woensdag zal de tentoonstelling toegankelvik ziJn voor vettig pleunig BINNENLAND Eollerdani Beun t ♦ Eotlsrdwn D P BollBrdam M 4 41 6 80 8 04 7 18 Oapelll 4 68 6 41 Hi uw rk rk 6 01 6 61 Moordrwhl 6 11 8 04 Ooudi i AIlM 1 9 U Maim 7 46 7 11 8 IT 8 41 7 18 8 68 7 3 9 01 7 68 9 14 7 68 9 08 9 19 aoud lereah Moero SoeterniMTZeg Voorburg Vnv 9 88 iouda Oudew Woerd Utnolil I IO 6 86 6 48 8 08 8 91 6 48 7 l 4 7 4i S 18 8 18 8 18 8 61 i 9 07 9 8 H 18 Naar wordt medegedeeld zal H M de Koningin dit jaar het gewoon bezoek aan Dezer dagen werd gelijk men weet de aandacht gevestigd op het leit dat biJ ministerieele circulaire de aandacht der geraoontebestnren was gevestigd op het drukwerk der firma Samson te Alten a d Ryn Niet voldoende licht viel evenwel op een ander feit namelgk dat bedoelde heer Sarason dikwgls nieuwverschijnende modellen zijo vlug gereed hoeft dat dit technisch niet wel mogelgk schijnt ala hij niet vooral aan het Departement van Binnenlandsche Zaken inlichtingen zon hebben gekregen Naar aanleiding hiervan meldt het ütr Dbl o a Het is ons bekend dat deswege een drukkerij te Utrecht die evenals do heer Samson zich op het maken van dergelijk staatwerk toelegt zich b i request tot den Minister van Binnenlandsche Zaken heeft gewend met het verzoek om gelijk met den heer Samson inlichtingen betreffende nieuw in voeren modellen van hot Departement te mogen ontvangen Op dafVerzoök werd afwijzend beschikt Naar De ï ijd verneemt zullen in de op Dinsdag 1 April te honden vergadering der Provinciale Staten van Zuid Holland tot verkiezing van een lid der Eerste Kamer de anti liberale leden hnn stemmen vereenigen op mr J G S Bevers oud lid der Tweede Kamer voor Doetichero wetbonder van openbare werken te sGraven hage Gemeng de Berichten Gisternacht zagen twee personen welke uit do richting Hilversum op weg naar Utrecht waren in een weide langs de spoorlijn voorbij Maartensdijk een man liggen welke zich in t geheel niet bewoog Hoewel vermoedende dat hü lag te slapen kwamen zjj toch uit nienwsgierigheid naderbij en bespeurden toen tot hun niet geringen schrik dat hier een misdaad gepleegd was Door een diepe snede in den hals was hethoofd gedeeltelijk van de romp gescheiden terwijl in hot licliaam geen enkel teeken van leven te bespeuren was Ten einde hot onderzoek niet te bemoeilijken zetten zj daarop onmiddellijk hun weg naar Utrechtvoort en werd de politie aldaar met het feitin kennis gesteld Evenwel is de veronderstelling dat hier zellmoovd gepleegd is niet nitgesloten PJ B Men meldt uit Amsterdam Het besluit tot algeineene uitsluiting van metselaars opperlieden en sjouwerlieden is gisteron in werking getreden liy ongeveer twee honderd firma s eigen bouwers en aannemers ligt het werk stil voor zooveel de drie genoemde categorieën van werklieden betreft Het aantal stakers en uitgeslotonon is daardoor met ongeveer 1500 toegenomen 11 03 11 80 18 10 66 11 89 11 39 11 16 11 16 1 21 1 30 11 34 J 06 ROTTERUAM 9 to 9 48 9 18 9 47 19 18 18 66 1 07 1 18 1 S8 10 68 11 18 11 85 11 16 11 80 b 6i Eouige bouwwerken der gemeente zjn bij do crisis betrokken als de nieuwe beurs de remise voor de eiectrisebe tram de nieuwe brug over den Amstel Het Hbld meldt omtrent de uitsluiting Alles verliep kalm alleen verspreidden zich groepen nitgesloteuon door de stad Op alle werken houdt de politie toezicht Op sommige konden timmerlieden btnkadoori en schilders nog voortwerken maar in vele gevallen zal dit binnen eenige dagen ophouden als de metselaars het werk niet hervatten W i hebben in verschillende doelen der stad gezien dat waar eergisteren nog rappe handen werkten gisteren alles stil was Opjsomraige werken in de Bilderdgkbnurt wordt niet gewerkt op een groot werk aan de Rozengracht staat alles stop Op de werken aan het Damrak werken slechts timmerlieden tot zoolang het zal kunnen Dit is ook het geval aan eenige groote werken aan het Rokin Eigenaardig is dat in de Indische Wgk waar feitelp het geschil is gerezen weer op sommige gedeelten gewerkt wordt zij het ook door bazen zelf of door hun familieleden Ook is veel minder volk aan den arbeid aan den Overtoom waar in het belang van het verkeer nog iets moet worden gemetseld Aan den Amstelbrug is men nog bezig maar dit is meer stelwerk Zooals de toestand nu is kan de politie met eenige krachtsinspanning nog toezicht houden Het staat echter te bezien dat als alle werkzaamheden ophouden veel meer werken znllen moeten worden bewaakt Gelukkig kunnen wij zeggen dat voor het oogenblik alles rustig is Hedenavond zal er eene groote Federatievergadering worden gehouden in de bouwvakken Nader meldt men uit Amsterdam In de stad is het den ganschen dag volslagen rustig gebleven Gisteravond vergaderden do besturen der christelgke arbeidersvereenigingen in het gebouw Patrimonium on die dor andere in do Jonge Koelensteeg Men meldt uit Leiden Gisterenmiddag togen met een der expres voor dit doel afgehuurde boot der maatschappó De Volharding een 100 tal jongelieden van beiderlei kunne onder geleide van hunne godsdienstleeraais en het bestuur der Vryzinnig Hervormde Veroeniging naarOudshoorii om door den kerkeraid der hervormde gemeente aldaar op de gebruikelijke wijze te worden aangenomen als lidmaten der kerk en daar na door den predikant te worden bevestigd Zooals men weet is deze wijze van handelen een gevolg van de tegenwerking der bovendrijvende party in de horvormde gemeente te Leiden die heeft geweigerd de leerlingen van 1900 er 1901 welke op het grondgebied van Leiden zelf waren aangenomen en te schrüven zich daarbij vastklampend aan de letter van de wet S 7 18 4 13 H A A O io var 4 1 4 25 4 60 6 18 6 97 5 01 e s B 97 4 45 4 61 6 81 6 48 6 67 H 6 16 7 10 7 36 J 6 10 80 11 08 i6 10 46 7 38 8 48 10 54 8 68 7 64 8 08 69 11 12 11 48 Het heet dat in verband met de te Warschau ontdekte spionnagezaak de gendarmerio aldaar huiszoeking heeft gedaan in de gebouwen van het Duitsche en het Oostenryksche consulaat Onmiddeliyk daarop zouden de Russische antoriteiten te Berlgn en te Weenen verontschuldigingen hebben aangeboden voor deze schending van het internationale recht De gouverneur generaal der slad generaal Tschortkow zal waar schünlgk van zyn post ontheven worden in verband met het optreden der gendarmerie Voorts wordt gemeld dat d e spionnagtzaak feitelok oen zeer uitgebreid militii complot IS waarbB reeds sedert vele jarende meest geziene generaals betrokken ziiqDe hoofdschuldige zou de Kurlaudsche generaal Bjestram zjn Luitenant kolonel Grimm die ook voor Oostenrük werkte had als spion een vast jaariyksch inkomen van 7200 galden en aanzieniyke gratificatiën Als officier van dan generalen staf had Jrimm iu opdracht naat Fransch voorbeeld den vreemden agenten valsche plannen in handen te spelen HJ leverde echter do echte uit Waarschynlijk om zyn leven te redden moet Grimm volledig bekend hebben üit Warschau wordt g raeld dat drie hooggeplaatste officieren die in de zaak betrokken zgn ter dood veroordeeld zyn De overige schuldigen zullen naar Siberië verbannen worden Men schryft nit Overveen De meeste bollenvelden hier in den omtrek zgn thans geheel ontdekt Do verwachtingen met t oog op bloem en bol kunnen gunstig worden genoemd Echter Maart zon nog heel wat kunnen bederven 1 Of deze maand het zoo zal maken dat met de a s feestdagen de velden in feest kloedg zg n misschien zou een enkele vroege soort kunnen in bloei staan en de overige variëteiten beginnen te kleuren j doch de volle pracht zal wel enkele dagen f later pas te bewonderen vallen Toch SQhuilt er reeds in dat uitkomen der talrgke teedere kleuren iets zeer aantrekkelgks Het is alsof er een waas van kleuren nevelt over die volden of er een breode regenboog over uitgespreid ligt En dat is reeds een reisje naar hier overwaard Acht leden van den raad van Venloo vroegen dezer dagen een spoedeischende vergadering aan en brachten daarin te borde dat noch zy noch de Commissie van Openbare Werken waarvan de rapporteur onder do leden behoort die de vergadering deden beleggen iets wisten van een uitgeschreven aanbesteding De voorzitter toonde hun nit de notulen en uit hot rapport der Commissie van 0 W aan dat de raad het vorige jaar in Maart het besluit daartoe had genomen en door bgzondore omstandigheden de uitvoering vertraagd was Het achttal keek leelgk op zyn neus 11 48 i 1 10 1S 46 10 11 ll 9 86 9 48 9 68 10 08 u u oi i L 8 01 8 3 9 17 9 53 9 56 S IS 10 08 8 14 10 17 8 88 E F 10 1 8 48 S i 4t 11 19 10 84 10 18 10 18 11 9 10 16 11 16 11 17 In den Zuidoosthoek van Friesland word Maandagavond te ongeveer kwart voor acht oen bgzonder natuurverschgnsel waargenomen Een zeer groote vurige bol bewoog zich van het oosten even boven den horizon en bgna waterpas in westelgke richting tot precies aan het zaiden Vrg snel daalde de bol een boog bescUrgvende van ongeveer 60 graden Zg liet een geel roode streep achter die gedurende eenige seconden zichtbaar bleef STADSNIEUWS GOUDA 21 Maart la02 Van uitstel komt niet altgd afstel alzoo begon gisteren in de vergadering van t Nut de heer dr Scheltema zgn openingsrede We hadden nog een voordracht avond van de dames Wichers en Mollinger te goed en daar de laatste nog altgd verhinderd was op te treden had zg aan een kunstzoster roej Fh Belder opgedragen haar plaats te vervullen Met een keurig programma traden deze dames an op en wel eerst met ernstige en daarna met luimige stukjes Natuorlgk vielen de laatste meer in den smaak en was daarmee dan ook Let succes grootcr Maar als we nagaan wat een keurig spel beiden mej Belder in het byzonder leverdon in De Zwerver van Fr Coppée dan krggen we een recht begrip van het talent dat beiden bezitten De treurigste bladzyde was eveneens een mooi tooneelstukje en daarin muntte mej Wichers het zeerste nit In De Balschoentjes een stukje rgk aan degelgke hnmor wedgverden de beide actrices met elkaar wie de eerepalm zou wegdragen De nummers afzonderlgk voorgedragen getnigden van een bewonderingswaardigen zeggingskracht geen wonder dat we met den voorzitter nog menigmaal znlke genotvolle avonden mogen smaken Bg de sluiting vroeg de voorzitter aan de leden om boekwerken die ze mot den schoonmaak konden missen aan de bibliotheek van het departement af te staan en bracht hg hulde aan den aftredenden secretaris die de gemeente binnenkort verlaat De zaal was goed bezet een wenk voor dit bestuur om op den ingeslagen weg voort te gaan Gisteren zUn te s öravenbage o a geslaagd voor het examen nuttige handwerken de dames A M Dirkzwager W Schriek en M A v d Weerdt De luit generaal van Kesteren inspecteur der infanterie hoeft aangevraagd om wegens gevorderden leeftgd op pensioen gesteld te worden Aan t station Gouda worden twee aan t station Kotterdam D P drie seinhnizen met de nieuwste samenstelling geplaatst VERGADERING V4yË9iGeMliGNTËK4ilD VRIJDAG 21 MAART 1902 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zgn 15 leden Afwezig zyn de heeren Dessing Scheltema beiden met kennisgeving Mnylwgk en Lnger De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd De Voorzitter deelt mede loi dat door Burg en Weth a aan mr A A M JSger op zgn verzoek eervol ontslag is verleend uit de betrekking van commies ter secretarie alhier b S Olman klerk ter secretarie is bevorderd tot 2e commies e A P Vermeg alhier is benoemd tot klerk ter secretarie 2o aan mej A van Waas na het overIgden van haren echtgenoot C P Barneveld gepensioneerd marktraeester is verleend een weduwe pensioen van f 150 s jaars ten laste van het Gem Pensioentonds Worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zyn Ie Verslag van do Kamer van Koophandel en Fabrieken over het jaar 1901 2e Verslag van den Archivaris der Gemeente over het jaar 1901 In handen van B en W om daarvan gebruik te maken by de samenstelling van het gemeente verslag over 1901 3e Voorstel van B en W tot wgzigiug van de instructie voor het personeel der Bank an Leening ie Voorstel van B en W betreffende opzegging en ontbinding van de overeenkomst met het Dep van Oorlog ia zake de huur van woningen voor gehuwde militairen in het voormalige Proveniershnis 5e Voorstel van B en W tot wyziging van de gemeente begrooting dienst 1902 Zgn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 6e Voorstel van B en W tot het doen uitvoeren van eenige werken in het van Bergen IJzendoompark in verband met de aanslnitmg van het terrein van den heer E 1 van der Hegden aan dat park Op voorstel van den lieer Straator wordt besloten tot behandeling na afioop der agenda voor heden De rekening der gasfabriek dienst 1901 Ter visie De rekening van het Pensioenfondsder gemeente dienst 1901 Ter visie 9 Voorstel van B en W tot wyzigingvan de gemeente begrooting dienst 1902 in verband met de uitbreiding van Jagerescholen Xar Tisie 10 Voordracht van B en W tot benoeming van een onderwijzer aan de schoolNo 2 op de Nieuwe Haven De voordracht bestaat uit de bh J M ZDIJDAM te Gouda A L VAN DER LINDE te Hillegersberg W VERHOEF te Rhenen Ter visie 11 Adres van J G Wout verzoekendeom in de plaats van zgn vader belast teworden met de bediening van de standpgpenop de waterleiding Wordt gesteld in handen van B en W ter afdoening Aan de orde I Het voorstel tot wgziging der Instructie voor het personeel bg de Bank van Leening Wordt zonder beraadslaging goedgekeurd II Voorstel tot wgziging der gemeentebegrooting voor 1902 Wordt eveneens zonder beraadslaging goedgekeurd IU Voorstel aan J N Both vergunning te verleenen tot het aanleggen van een weg op een stuk grond aan de Oude Gouwe Naar aanleiding van eene vraag van den heer Jongenburger wordt de afstand der kolken van 50 meter gewgzigd in 35 meter en daarna het voorstel goedgekeurd IV Voorstellen tot uitbreiding der ge meentegasfabriek en tot verevening der daartoe noodige uitgaven De heer IJssel de Schepper doet naar aanleiding dezer voorstellen uitkomen dat zgne meening indertgd dat de minder goede kwaliteit van het gas niet te wyten was uitsluitend aan de te geringe oppervlakte van de zuiveringstoestellen Overigens echter beveelt spreker de voorstellen zeer aan en hoopt dat de aanneming daarvan moge leiden tot het maken van een einde aan de klachten van de gasverbruikers over do kwaliteit van het gas Enkele vragen van meer technischen aard worden door den Voorzitter on den heer Nederhorst naar sprekers genoegen beantwoord De hooge uitgaven die deze voorstellen vereibcben k nen den heer Donker niet met alle gernstbeid daarvoor doen stemmen zonder vooraf antwoord te hebben ontvangen op eenige door hem gestelde vragen betreffende de terroin verdeeling aan de fabriek de ongunstige plaatsing van cokes en steenkolenopslag den termgn binnen welken tgd vermoedelgk weer eene uitbreiding zal noodig zgn en het vooruitzicht op de levering van electrisch licht vanwege de gemeente De heer Nederhorst doet in zgn antwoord uitkomen dat by een geheel nieuwen opzet de terreinverdeeling zeker anders zou worden en doelmatiger maar daaraan is nu niets te doen Voorts is het thans een ongunstige tgd wat betreft de opslagplaats voor cokes daar de afneming gering is geweest en de steenkolen worden steeds zooveel mogelgk nabg de stokerg opgeslagen Ook spreker gelooft wel dat eene volgende uitbreiding zich niet meer zooveel jaren zal laten wachten indien het gasdebiet steeds toenemende biyft maar wat betreft het electrisch licht de zaak is nog te zeer in haar begin om hier te denken over het maken van eene electrische inrichting van gemeentewege De voorstellen worden na nog eenige discussie zonder stemming goedgekeurd Eveneens is dat het geval met het voorstel tot het doen uitvoeren van eenige werken in het van Bergen IJzendoom park in verband met de aansluiting van het terrein van den heer E J van der Heyden Uit de discussie waaraan deelnemen de heeren Straater Donker Vingerling Nederhorst Jongenburger van Galen en den Voorzitter blgkt dat tot de plannen die het voorstel omvat reeds is besloten in de zitting van Nov 1901 en dat thans voldoende zekerheid kan worden geacht te zgn verkregen dat de weg langs het park voor het einde van het jaar zal zgn aangelegd Daar niets meer aan de orde is wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten PosterUen en Telegrapblc Vacante directies Post en telegraafkantoor te Enkhnizen Jaarwedde f 2300 en vrga woning Pensioensgrondslat f 2650 Borgtocht i 14956 reëel Ofschoon aan de ambtenaren van do beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben ingevolge de bepalingen van het Koninklgk besluit van 21 Maart 189i No 17 de postambtenaren voor deze directie dan voorrang Telegraafkantoor te Maastricht Jaarwedde f 2600 Borgtocht f 1221 re el Postkantoor te Brammen Jaarwedde f 1500 Borgtocht f 6398 reëel Sollicitaties in te zenden voor Enkhuizen en Brummen v66r 10 April a 3 voor Maastricht vOór 1 April a s Groote keuze in Artikelen voor het lAHHKHEII VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA VetephooH to if Beurs van Auislerdain 17 MAART I Vikrs Slotkr KlDllLAM tk rt Nod W 8 8 80V 8i dilo dilo dllc 3 95 i 961 Hito dilo dilo 8 6 Uo 8M übl Gouai 1881 93 4 99 IlAlll IoMlirjvmg 1869 81 5 91 Oo T la Obl is papier 1868 6 82V dito in iilverl868 1 81V 81 i PoaTUOAl 01 1 met ooupoD 8 dito ticket 3 14 anaHBD OM Bioneill l894 4 60 dito Oooon 1880 4 96 dito bij Botha 1889 4 971 dilo b j Hop 1889 90 4 97 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 dFAKJl ïerpet aohuld 1831 4 87 rulKIlJ Oepr Conv leen 1890 4 86 Oec leening aerie D 94 Geo leenin serie 0 26 DluApB Bp V oblg 189 5 104 IClilco Ob it Soh 1890 6 TlKMIIilA Obl oo iop 1881 4 80 Arond b Tab Mg Cerliaoalen 676 DeliMaatBchappg dito 416 Am Ujpotheekb pandbr 4 Cult Mü derVor tenl aaod 1 a Or Hypoth ekb pandbr 4 Noderlandaehe bank aajiil I 194 Ned HandelmaatBob liito N W 11 Pao Hjp b pandbr 8 96 Bott Hfpotheekb pandbr 4i Utr Hypotheekb dito 4 101 OoaTBxa O t Hon bank aand 180 Eloai Hypotheokhauk paodb 6 AmalK Equt ky poth pandb 4 Mitiw L G Pr I i n rerl 6 6S SlD HoU IJ Spour vr Mij aand 106 Mi tot Eip v 8t 8p aand 112 Ned lud Spoorweg m aand 918 ed Zuid Afr Spin aand 6 illto dito dito IStl dito 4 iTAUlSpoorivl 18S7 8 A Kobl S 66 ZuidItal Spwmij A H obl 8 69 PoLf N Warschau Weenen aand 104 Bosl Gr RusB Spw Mg l obl 4 Babische iito aand j Fasiowa dito aand 5 Iwang Pombr dito an l 5 98 Kunk Oli AMvvSp kap obl t 100 dito dito oblig 4 AlUslKA Cenl Pao Sp Mij obl 5 Ohio fc North W pr O v aan 1 215 dito dilo Wm SI Peter obl 7 140 Denver k Bio Or Spm eert v a 40 Illinois Central obl in goud 4 101 Loaiav h Nashvilli Oor v aand 107 tfeiico N Spw Hij Ie hyp a 6 105 Misa KanBaa v 4pCt pref aand N Tork Outnsio k West aan l 86 Penn dto Ohio oblig 6 ore gon Cabf Ie hyp in goud 104 St Paul Minn k Uanit obl Un Pio Hooflgn ob ig 6 dito dito Lino Ooi Is hyp O 6 6 CiNiUA Can South Ohert v aand 64 V O Ballw k Na Ic h d c O 9 Amatard Omnibua Mij aand Botterd Tramwex HaatB aand N D Stad Amsterdam aand I 101 Slad Bottordam aand 3 10b Blioit Stad Antwerpen 1867 1 101 Slad Brussel 1886 1 1031 HoKO Theiss EeguUr Geselsch 4 11 Ouatum Staauloenig 1860 6 117 K K Oo t B Cr l880 8 101 Spaw Stad Madrid 3 1188 41 Ntii v r B Arb Spoel eert Ontvangen DE NIEUWSTE ZWARTE JAPOHSTOFFEN met bUbehoorende eAK EERII EI l van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concurreerend O SAMSOM AI VEKTEf THCN Telephooniiet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud g ratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalbureau Op 1 Maart 126 verkregen aansloitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHkABET Maatschappij tot exploitatie van Tramwegen AMBmOING Op ZATEBDAO S APRIL e k des voormiddags ten 10 ure Lokale tgd zal in het Koffiehuis van E CHRISTENSEN te Stolwykersluis nabg Gouda worden aanbesteed BESTEK No 3 Het makon van deKun stwerken zijnde 25 BRUGGEN en 4 DUIKKRS ten behoeve van de lijn Gouda Schoonhoven Bestek en teekeningen liggen ter visie van af Maandag 24 Maart in bovengenoemd kofftehnis en op het bureau van den Ingenieur J SCHOTEL Rotterdam Oostzeedgk by wien exemplaren van het bestek zyn te ïorkrggen tegen toezending van een postwissel groot f 1 50 voor elk exemplaar en by tgdige aanvraag voor zoover de voorraad strekt teekeningen f 6 pOr stel Aanwgzing in loco zal plaats hebbon op Zaterdag 29 Mbart e k des voormiddags ten 9 ure locale tgd Samenkomst Stationsplein te Oonda DE DIEECTEOE C A V D LOO AHTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel 51 BOTTSBDAM SPREEKUREN I IMRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE EEMBEFOTTMTBEE Meu wordt verzocht p t nERK te letten UIT UT Maoueun vm n RAVEN8WAAY ZONEN OORINCHBM Deze THEEËN worden afgele K rerd in verzegelde pakjes van vijf n twee 4n een mlf en een Ned ons f JW met vermelding van Nommer en nfQPrys voorzien van nevenstaand lUnMerk volgens de Wet gedepo IJflp Deerd Hf Zich tot de aitvoering van geW eerde ordera aanbevelende 4 C PIJL Heerlijk ysrfmscheai Conserveert de l andenl L voorheen J BEEEBAAET Lz yolgens den hedenéaagséen stand der wetenschap is Odol proefondervindelij k het bBste middel mw de verzorging van mond en tanden Alleen êcW D anzs Pahgntflatpns Zenuw en Maag lijders wordt nit overtniging als een werkelgke hulp in den nood het boek un bevolen Na ontvangst van adres per briefkaartwordt dit boekje franco per port toegezonden doo BIiOEFOBL S Boekh Zaltbommel I m