Goudsche Courant, maandag 24 maart 1902

Maandag S4 Maart 1903 40ste Jaargan i No 8756 I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon Xe SS ADVEttTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd leltlmu y M De Jitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks uiet uitzomlering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h anco per pt Bt 1 70 Afzonderlijke Nominfra VfJF CEJNTEN Noordelijke Commissie vooK hr EINDEXAMENS VAK DE Hoogere Bflr er holen roor k l roviDcieZuid Hiilbil in l M i jo m VOORZITTER van dn WK r COMMINSIE belast mot het afaemon van het Btnil exatnen der Hoogere Burger f holen met 8 Jarlgen cumug te h Gruvenhage Motterdam Lelden en Oouda noodigt diegenen welke genoemd exani en in 1902 wennchon te doen nit zich vóór t APUJL schriftelijk bü hem aan te melden a zoo zij leerlingen zjn ccner Hoogere Burgerucliool met opgave van de School aan welke zy onderwijs ontvangen 6 zoo zy niet leerlingen zijn eenor Hoogere Ilurgorschool met opgave van hun adres on van do Schoc aan welko ziJ het Bchriftciyk deel van het i Xamen wonschcn al te leggen De Vooriitter der Commissie r C J J yixCK BLOK Büravenhage 21 Maart 19 2 mmmi la df dagen tuen onze Hangainoae zoo bitter aangevallen werd zoide een ervaren geneesheer lot ons daar moet hot tfgen knnncn Lot nu eens op ÏH het middel van geen tvaarde dan zal het zeer waarscbyniyk ten ondergaan mnnr in het ren goed middel dan handhaaft het zich zeil Zóó ih het ook gobk ken Het aantal gebrnikors noemt toe elke week en olko maand Do een vertelt het aan den ander wolk eon goed middel de Sangttinoso i Ook de togenworkin noemt af en onder degenen die het eerst bestreden zün er die bet nn met voel suoêbs gebrniken en het anderen aanraden Vraag maar oens ons nieuwe boekje met attesten het wordt li gaarne franco toegezonden y Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandwhe uitgave PrtJB per fl 3 l gram f 1 5 1 i tl 8 12 fl i IS Te OoiiB biJ WOU lf on Co en D MIEMES TouRisr 1 0 hoofdtekst van dit baUniaandelijkscho tydscbrilt bestaat nit do henehrUving eener KeliiomdeAnrdr dio de Hoer K T Kbesbtua Kuu KR in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is r jl geHltmtreerd iiaar eigen pluXogrtiphlHche opnamen Ieder inteekcnuar ontvangt per jaar ongeveer 90 An tehtkanrfeiif dio hem aait eigen of een ander door hem op Ie geveu ttdrett door or zo reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen dez uit verschillende plaatsen in Arable Poriië Voor en Acbter IndiP Birma Malacca enz Prijs fier inargamj f 7 20 üti de Amkht fewrïm Ito inteekcning is to allon töde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allon tgde geleverd Bureau De Wereld Touriat Haarlem Ondergeteokende beveelt zich beloofd aan oor do levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderiyko schotels on alles wat tot het koksvak behoort desv rl ngd met bBlevoring van servies zilver tafellinnen eu enz Aanbevelend Greiard Pinkseii Cuisinier Westhaven 138 Geen Kinkhoest Geen Indnenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Koelaandoening binnen den kortst mogeiyken tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlacht tot de van ouds bekende bekr c nde en wereldberoeinde Superior Druiven Borst honigExtract M E L I A W T H E nit de Koninkiyke Stoomfabriek I E HONINGBLOEM van H N VAN SGHAIK C DEX HAAÖ Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOtFP Jb Co Werthaven 198 Gouda D MlKBlEa Kleiweg K loO louda E 1 VAN MILU Veerstal B 1211 te Oouila A BOÜMAN Moordrerhl i INKSK Nieuwerkerhad jJHl A N ïas ZESSK N Sehoonhmm 3 Sn ÏOIIKKN liotk cp B WMK Ondtuialer A SCHEER Ilaattrwhl P W t ËIJK Ourf a cr K andi k HEMDEN te rtteumjk P o 8Pf K A o cape fe 1 u STAU W orfAnween Wod HOLST Waddmqmeen M KOLKMAN Waddingmm P A ub CIIOOT Oudewiiter Ü m JONüH OwlemaUr J P KASTELEIN Pokbroekerdam U BIKKEIl te Bentchop Mcl Ëerc Olploma i PRAEPARATEN VAN Oiilna l arr r liA e nwit krachtige en vtriterkendcKINA WnMtegmtwakte VgUIIIO E gi l VIIC Q pl i uin iereii a i volwdisenen gebrekun tetluft ilecWe pijavertcring zen uw hoofd pijn ter veraterking aa riekte of kraambed koortt e hare gevolRcii OUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijionder te en Bloedgebrek Blfekxucht kwalen van Krltlichen leeftijd cni VcrVnjËbiiar in flacom a 1 00 en 1 pj pl O ao vo dEaam veriterkend aangenaamvnn manic voordagelijlcichgeb 1 ll l v ttVttV or l r kinderen wakken en kllcrachtlge gestellen Kcr in te be velen AU geneeakrtchtlge drank t ij Btoornlisen der apijaverlenngiorganen en diarrhée ook voor tuigcliTigenen kkwe kmdereh I m pcrbuirt Kgr 1 70 i Kgr ƒ 0 90 W Kgr 0 60 Chemlich uivere Melksuiker P voor Klndervoedlng Jn buNOn k H Kjt 0 00 Kgf r 0 60 yi Kgr 0 36 w w m rito r rrurLtri wwnf r i n nK fc Acifima f ofnrP ff n ï x Cigarette il voldoende ter botrij t Vg tnnid V lgdrCHCn c hevlgat aanvaUen van Asthma etc In J P do jts 4 0 80 en 0 60 Tamarinde Bonbons Slli ifr n S S iT UtZ voor kinderen bewijic n de Tamarinde Bonbons van KHAEPFMEN At HOI M i c aiis ri ke diennen daar de vorm vonr het kind begeerlijk en de maak aangenaam ii Pnjs per dooiic O dO en ƒ 0 60 M SlItnlAlr PacitllAC algemeen erkend ati liet BESTE huismiddel J Verkoudheid en Keelpljn het i 1 een Blljmoplosaend en verzachtend middel bij Uitnemendheid uitsluitend in Q fleichjc vcikrij ihaar I mp 0 20 per flewrhjc fra paraitm ram KRAEPELIEN k HOLM te ZeUt h allm woornitn yam tligtMtlm wnuro t d naam n kandteek niMm m frkrhgtaar btj tH metrU m ApotkeJitri m Droffitlen 3H Het groote aantal zenuwkwalen van ensr liiiordiiijnaf ti tdevoorafgRnn eke t8ekBnBnvflnapopleiie hen aDbero8rte too trotaeBrBa nog tteedii alln mlddtilAQ door dn medUctie wetfoscliap aansewend Eerst aan den nlpnwen tUd korat de e r ton tUt atj door het gebruik mukf ii van den eenvonalgitDii weg nanietiJtE langs de huid md piiyeiolodsctift outdekklni Kedaan hepft die na honderde proetnemiugan thans ovei do gehoede wareJd KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AlMltJ T logisctin ontdekking ëed Verhreldls en terwijl alj in wetensehapuelijke kringen cln hoogste belangstelling wflkt tevens eena weldaad blijkt te alju voor de aan aenuwkwalen lOdende menioliheid Uexe gcnceswijre la aitgevoaden iloor den geweaen Offioler van Oeiondhett Dr Boman Welssmam toVIlshofen en bernat op de on dnrvlndlng opgedaan In mm SC4artge praktijk Uoor waMrltlnv vnn liet h rd enninal per dag wordeu lnartoagMahlht Btair ii d r A buld nmlrtdellljk aan ha aennw eaael medesedeeld Het iate tenaeiw jBa wordea werkelijk schitterende rMQlUtan vsritreiaa n BlJ maakt aooveel opgaag 4at van een door den altvinder geaotiraven vtrkja OyËR ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkamJea tn geneilnu blnnea kertea tl d reeds de Ue drsk ver henen ts Uit boekje bevat niet alleen vor bet groata pnbHek verstaanbare verklaringen ontrent h t weaen der nieuwere therapie en da daarmeda aeifs iu wanhopige gf vallen verkregen uitwerking miiar ook vindt men daarin wetenschappelijke ver hftiulplliigeii uit Je nindlaohoblMdrndieaandnzo gpneeawijae gewüdxyn loomede afschrift van lal Vita get uracil rifle 11 van hooggeplaatste reneeHkuudigen onder welke P ÉtNièrs mtt dr professor san 3 pflikllniak ts Pari i rue tougstnont ID Statngreuer med dr prakttiairind geaeeshter aan het krank ilnnlflsn BStllotit it CharMiton Ssnitktii sth Dr Co in ta Stattm Braismann msl dr arrond arts la JohHnsBa Dr P rorasller gBnestfi er direDliur va list hospltsst Id Agen OeheioH ath Dr 8 herin kastssi Qulanfeti tadümi OariRs med Dr gensethiflr dlreatfliir der aalvBno therBjieutlSOhs iRriehMsg voor iinuwtilders t Parijs rut 61 Hanor 334 Consul vun Asclienkach mod dr e Corfu Or Buabaoh arrand arts de Zlrkniti Obertlaburit Ischl mi dr te Wssnen Dr C Ranasvel ta La Farrlir Eure Udvaa Saa OonssllCenlrai d hygfiac I de Santé In Frsnkr k rn vele tnderen laoKls variaaimlngaH eavcraoaen tol spraka n7rwar è töngWn oëra jralTkM dar asdi jK staalaaHIks iwakls vsriwakklng wsn lehtsgen mi alj dia reeda onder K 5 fdlga heblicn en ten slette i iJ die Trera ït vVeilënVaiar bcróVi M radCB bben we fena kehandeltng teweta t aljn maar d dn bekende middelen all aBthondlngaaa M kaadwatarkanr HtQomlooiut Eeabaden geen genaaing of taalflDg hannar kwaal gevonden Tltve ele trispf versohijnseien s Ikkarlngen au doeker van kriabeling in en hat aiapea vsn handsn a n voaltn aan at dase drla eatagudln van nvwlüders all ook aan jenfe metsles iJJdsnds aan klcskiaoM en kraeMeleoshalS aok an getonde lelfa aan Janie laraonsn dis vaal irisi het hoofd werk s en geestelijke reaotie willen voerkonian wordt dringend aan geraden alrh het boven vermelde werkje aan te aebatTen hetwelk op aanrraga kostaleos sn franoa var bonden wordt door AmiatvrdisBi do r H CI KBAN n HelUgewer 4S RaltfrdKus F R vnn HAKTRM KOLPF Apotheker Korte floofsteag I V rc ht I Onnv POItTOV Ondegraoht bIJ da Gaardbrng P M On de Jongate brgiennlach medloliKile tentoonstalUnj is de l i Welaaassna aoha f i anullg vesltfl vtrdoovlna ïa bat haafS beofdatja aêt daliairglèld e oDtanVdrnkkende pijn oadar Eet vtarbaaft salsisg la ia ooraa hst voo en Uaa i Jarlj BS d 1iiUvpr B iifïdainip beCrMniL Aan allpn winr xennwueni airerof minder anccdasn la of san aoKannnBada aeunwaolillKh ld lli len waarvsu de kenteekenbn Hn tironlaahe hoenplle nigral na lohels heef dsl n bloedandrsng sreole prlkhslbanrheid pajsagdhe i slspelseshstS llohanaUlks onmat an onbstiagslllke tasstand verder alle aleken dia door beroerU getroOén weiden es nog HJden aSa da gevolgen daarvan P HOOFTMAl en ZOON Kleiweg GOUDA AANLEG en ONDEEHOÜD van TUIITEN STEEDS GROOTE VOORRAAD Holla iidsclie en Vraiisciie Bloemen ADYEETENTIÏN in alle Coiiranten worden aangenomen door het Adverleutle Bureau vaa A BKIi KNAN ZOON FEAITSCÏÏE ST00M7EEVEEIJ cheüiisriic Wassrlierii 11 OPPK IIEIMIJi lU Ai i liotirrdfim Oebn r r i a ioi 1 inniMt der Utilgen HooWdepét Toor QOÜDA d IW II Q TUIJHBIJBG Korte Tiendeweg D 7 Speciaiiteit voor hel stoomeu en verreu fau alle Beeren en ÜAmesgarderobeD alsook aUh Kindergoederen Speciale inrichting toot h stoom n van plachemantela veeren bont i Gordgnen tafelkleeden enz worden naar t nieuwste en Iftatb methode geverfd TUert7 Wo dsrbalsin in tlo solaoelo woroUl bokoml on geroemd Onovortrofföu nmlUol tegon aUi Korst L o 11 K1 t e V r Haatczlt kteii enz luwundig l QOwel a s ook uitwündifï in bijnn ille zioktogovallüii mot f oo l arovolg iaii to womleii l ry wt Hacon t 1 per post t l lö ThiMty a Woadewalf bezit eoii alsnog ongekeode goiioeskrach en heüzamo werking Miukt meestal elke pijnlijke fln gavaarvoila oporiiÜo guhool ovorborfig Mei di zo 7 nlf werd cm 14 jaar oud voor oiiKeiieesijjk relioiitleii beeiiiceznel uu oiibiaiiB ouu bijna £ 2 jaar knnkeriydeii fteiitüzeii Itreutrt gonezmg en vor aclitinfi dor pijnen bij wonden oiitatokingon oiiz vim lUlerUii aard Prijs per pot f l 50 per post f eo Coatraal Oopot voor Nodorlund Apolhok r IIK Itl SI IÏËKN Rokiii S Amsterdam Waar geen depot is b iatfill men dirtftann dieSchutiennpotlicke dfs A IHIKllKy m Prrgrodi bel ilobitBch Oeaterruicli elii v iirosprrtnit te ontbieden bij het iitraRl t r At Ihander Rokin 8 HoUandsche ilffl ïllfflCffl AMfflEHOAM Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slof n gri Thee 45 55 cl Oiilbijl üronOS 75 ExtradncCh CongotlicelüO Alloen verkrijgbaar b i P H 1 vak WANKÜM Oostliaven B 17 Wie zeker ajn wii d Echt £ lkel Cacao te ontTungeii twunenijesteld en na vele priBtnomingen in den handel gekomen ondo den naam des uitvinder Dr MiohaelU vervaardigd jp de boste machinea ia het wereldberemda étabblisBement van Oebrj StoUwarck ts Keulen slioha Cikel Cacao In vierkanten bosaen Deee Eikel Cacao met melk gekookt een aangename gezonde druk voor dageiykach gebruik een k 2 theelepel vai t poMier voor een kop Chocolate Als coneesirnchtige drank bij geval van diarrhée atechta met water te gebrniken Verkrijgbaar b J de voetnumit B 1Apotheksrs en f 1 0 c 0 90 a as OtnenalTartegenwoordiger yttt Heder Julius liatttnklwtt Amiiterdam KalvcTstraal 103 Echt Zeeiiwsch Tarwebrood ia cent de K G bij A SLEGT NIKUWE HAVEN 27 Goud Druk van A BRINKMAN Zn KIEZERSLIJST BUROKMEEyTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Gelet op Art 28 der Kieawet Brengen ter algemcene kennis dat ie Lljbt aanwijzende de perïionen die binnen deze Gemeente bevoegd zijn lot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal van de Provinciale Staten en van den Ge meenteraad door hetï op nieuw is vastgesteld en dat deze Lijst met de Lijsten der namen en voornamen van hen die van de Kiezerslijst zijn afgevoerd en van hen die daarop zijn gebracht van den 23n Maart tot en met den atn April a s van deb voormiddags 10 tot des namiddags I ure ter inzage van een ieder op de Plaatselijke Secretarie nedergelegd en tegen beUüing der kosleu in afdruk verkrijgbaar gesteld wordt Voorts wordt herinnerd dat een ieder bevoegd is tót en met den isn April verbetering van de vasti Cbtelde kiezerslyst te vragen op grond dat hij zelf of een ander in strijd met de wet daarop voorkomt niet voorkomt ot niet behoorlijk voorkomt en dat de verzoeken om verbetering die met de noodige stukken vrij zijn van zegel bij hen moeten worden ingediend Gouda den 22n Maart 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaria liRüUVVKR Bullealïuiflscti Uvcrzicbl Veel oorlogsnienws is er niet maar bet weinige dat de Kngelsche bladen geven vloekt al weer tegen het olflcieele optimisme Uit Middelburg in do Kaapkolonie wordt gemeld dat kommandant Foucbé met eon groot kommando in den nacht van den Un Znidoostwaarts is getrokken en den volgenden morgen weer Noordwaarts terwijl kolonel Price hem achtervolgde De hoofdmacht van Malan werd ten Noorden van Mnrraysbnrg ontdekt maar trok haastig terng toen kolonel Doran naderde Kommandant Beznidenhont is met 150 man naar het district Cradock ternggekeerd Kolonel Baillie zet hem na De drijfjacht in het Wostcn van den OranjeVrijstaat die verleden week afgeloopen is heeft volgens een bericht nitWolvehoek de gevangenneming van 127 Boeren ten gevolge gehad da vrouwen en kinderen meo i gerekend De Britsche kolonnes honden zegf een bericht voeling met De Wet en Steijn die zich nn bevinden ten Westen van de hoofdlijn in het district Koopstad Koopstad ligt in het Westen van den Vrijstaat niet ver van de Vaal FEVlLLEiOX IE TWEE UITERSTEN Nu om kort te gaan ik wensch u in de aangenaamst mogelijke toestand te zien Gekweld en lastig gevallen te worden om geld is een van de onpleizierigste dingen in het leven Het brengt ons uit ons humeur stemt ons mber soort onze rust en ondermijnt ten slotte onze gezondheid Tracht zoo ge maar eenigszins kunt altijd daar buiten te blijven En indien gij door eene of andere omstandigheid in verlegenheid mocht geraken kom dan naar mij toe In zulke gevallen gaat er niets boven denraad van een vriend wiens hootd koel is Dal is eyenveei waard als de hulp van wmand wicna l koel ia dacht Egremont Jiwde toon v rtHlit gesprek niet bijzonder be Maat er ia één ding waarvoor gtj vooral n et tmpuKD ging lord Mamey voort er is één vïï erger is dan in de moeilijköMMj te geraken ea dat is ze t bedekken zo op te lappen Het oplappingaitelNl Unoodkittig het moet Te Londen ontvangen berichten spreken van de waarschijnlijkheid dat Methnen s rechterbeen moet worden afgezet De Matin het Fransche ochtendblad bevat een verklaring van President Kruger die Zöoal niet van den president der Z A Repnhlick afkomstig toch wel van hem afkomstig zou kunnen zijn omdat zij geheel gebonden is in don gewonen toon van don stuatspresident Daarin zegt bij Onze hoop is nog niet veranderd Ik heb immer uit het woord rods het vaste vertrouwen gepot dat liy Zijn volk niet zou verlaten Wie zyn vertrouwen stelt op God heeft op geen zandgrond gebouwd F n tot nog toe heeft Gods hulp ons niet ontbroken Ons volk zul bestaan omdat alleen Jtii regeert en togen Z jn heerschappij allo menschenkracht onmacht is Wij moeten ons geloof slechts behouden in den Heer en ons buigen voor Zijn wil De vrijheid die wij verdedigen komt van hem Onze plicht is hot die tot het uitorsto te verdedigen Wee ons indien wy onze vrijheid niet langer verdedigen Maar wij mogon geen kwaad met kwaad vergelden Indien onze krijgsgevangenen worden velbannen en zelfs gedood zullen wij dit slechte voorbeeld niet volgen Ik weet wel dat de openbare moening een edelmoedigheid veroordeelt die zij overdreven vindt maar de Hcere heeft gezegde MiJ is de wrake Men Leeft beweerd dat onze Republieken geannexeerd zijn en dat wiJ ons land en onze nationaliteit hebbon verloren Maar in Gods oog bestaat die verovering niet want onze vrijo burgers kennen geen anderen Heer dan Hem Van Hem hebben ziJ hunne rechten on vrijheden en zoolang Hij hun die niet ontneemt zullen zg er tot den dood toe om strjjden Men heeft om vrede aangeboden met amnestie en met geld om onze verliezen te vergoeden maar tot welken prgs f Het verlies onzer onafhankelijkheid alsof die een handelsartikel ware 1 Neen alle schatten ter wereld kunnen die vrpeid niet vergooden God zelf heeft ze ons gegeven en wjj kunnen er geen afstand van doen zonder God te verloochenen en Zijn vloek te verdienen In dezen geest is het geheele document gehouden dat volgens een mododeeling in den Temps door den president aan Van Boeschoteij is gedicteerd daarna door Kruger is nagozlen en eindelijk in het Fransch vertaald is Aan het slot spreekt do President de hoop noodzakelijk tot een ongewanscht einde voeren men komt er nooit goed af Wat ik nu voor je verlang te doen Charles is je geheel en al in t zadel te helpen Ik wensch je goed bezorgd te zien en meer dan goed Iwzorgd in eene positie die je voor altijd zal vrijwaren voor elke kwelling van dien aard Het is toch een goeie kerel dacht Egremont Die duizend pond van moeder kwamen zeer van pas zei lord Marney me dunkt het was een mondstopping die hen wel zal stilhouden totdat wij onze verdere schikking gemaakt hebben O zei Egremont zoo n groote drang bestaater niet als ik maar eenige zekerheid heb en hun schrijt zullen zij er natuurlek genoegen mee nemen Uitstekend zei lord Marney en dat komtvoor mij ook heel goed uit want onder ons gezegd ben ik op dit oogenblik slecht bij kas Die ontzaglijke kosten om deze plaats in stand te houden 1 En dan die verschrikkelijke lasten waaronder ik kwam Lasten George Ik dacht dat ge die volstrekt niet badt Er was geen enkele hypotheek Hypotheken niet maar die beteekenen ook niets men vindt ze roen raakt er gan gewoon en men maakt er zijne berekeningen naar Maar gij vergeet geheel en al de aandeelen voor de jonge kinderen Ta dit weet ik wel maar daar hadt ge meer aan genoeg gereed geld voor nit dat het bedrogen Ungelsche volk eindelijk de waarheid zal inzien on dat oen eeriyke vrede daarvan het gevolg moge z jn Hiervoor roept hij Gods onmisbare hulp in V In de Fransehe Kamer diende Viviani gisteren een voorstel in waarvan de strekking was amnestie te verleenen aun hen die veroordeeld zjn wegens feitelijkheden bij werkstakingen en aan hen die veroordeeld zijn krachtens de wet tegen de anarchistische praktijken De minister van onderwijs Leygues zeido dttt de Regeering geen volle en geheele amnestie kan toestaan hjj kan zich over het voorstelViviani nu niet uitspreken Viviani vraagt de urgentie die met 253 tegen 204 stommen aangenomen wordt Lttzies komt met een amendement waarvan do strekking in de amnestie uit te breiden tot militaire misdaden en vergrijpen behalve verraad Het gedeelte van het voor Viviani betrekking hebhende op feiten bijwerkstakingen wordt aangenomen met 368 tegen 52 stemmen Le Hérissé stelt voor de amnestie uit te breiden tot de veroordeelden door het Hooggerechtshof Hot deel van hot voorstol Viviani dat belrekking beefl op pcrsdelicton wordt verworpen aut 309 tegen VX stemmen Zevacs houdt een lofrede op de Commune De voorzitter roept hem tot de ordo De socialisten protosteeren cenigen hunner worden tot de orde geroepen Tumolt Nationalisten en socialisten schelden elkaar uit voor moordenaars en bevorderaars van staatsgrepen Het amendoraent Lazies om ook amnestie te verleenen voor militaire misdaden en vergrijpen wordt met 286 tegen 109 stommen aangenomen hot voorstel Le Hériasé verworpen met 28 i tegen 163 stemmen Een amendement om de jaarwedde van den minister van eeredienst af te schaffen wordt verworpen met 255 tegen 168 stemmen Op het oogenblik dat over het geheel zal worden gestemd verklaart Ribot dat hij tegen hot voorstel zal stemmen dat geïmproviseerd is en aangenomen buiten medewerking met de Regeoring Minister Leygues vericlaart zich eveneens tegen het voorstel in zjjn geheel dat met 243 tegen 224 stemmen wordt verworpen Het door den Senaat gewijzigde wetsontwerp op de koopvaardijvloot wordt aangei nomen waarna de zitting wordt opgeheven De Belgische Kamer heeft de stommingen Ik moet ze toch betalen zei Lord Marney Ware dat niet noodig geweekt dan had ik Griinblethorpe voor het geld kunnen koopen zulk eene gelegenheid zal zich nooit meer voordocu Maar gij spraakt van lasten zei Egremont Ach beste jongen zei I ord Marney je weet niet wat het is een landgoed als dit aan te moeten houden en dat is heel gelukkig voor je Het is ntet het gemakkelijke leventje dat gij u er van voorstelt Daar hebt ge gebouw n ik word nog te gronde gericht door die gebouwen onze arme goede vader dacht dat hij mij Marney zonder een enkelen last naliet nu er was geen enkele schuur op het geheele landgoed tegen het weerbesund geen boerenwoning die niet half verv illen was Wat heb ik al niet aan gebouwen uitgegeven I En het draineeren Al maak ik mijn eigen buizen ook het droogleggen beste jongen is iets waarvan ge in de verste verte geen idee hebt Uus zei Egremont begrcrig om zijn broer w r tot het uitgangspunt terug te brengen denkt gij dan dat het beter voor mij zou zijn aan hen te schrijven en te zeggen O ja om nu op uwe zaak terug te komen rei Lord Marney Welnu ik zal je zeggen wat ik voor je kan doen Gisterenavond spiltk ik er nog met Arabella over zij keurt mgn plan geheel goed Ge herinnert u De Mowbrays Nu wij gaan een pootje c het kasteel Mowbray logeeren en over het ontwerp tot regeling van het stemrecht voor do provinciale en gemeentelijko verkiezingen voortgezet met het gevolg dat alle amendementen en voorstellen zijn verworpen Eerst het amendement van do Vigne den kiesrechtsleoftyd vast te stollen op 25 jaren Het amendement werd afgekeurd met 65 tegen 45 stemmen Dan het subsidiaire amendement van Dufranc Triart afschaffing van do 4de stem d w z invoering van het stemsysteem dat nn voor de Kamer geldt ook voor do gemeente Ook dat werd afgestemd Ten slotte werd zelfs do invoering van de propurtioneele vertegenwoordiging in do provincie verworpen bij zitten en opstaan Do regoering wilde ook hiervan voorloopig nog niets weten Ondanks den aandrang van Féron dat hiertegen do minister toch geen bezwaar kon hebben omdat dit voor do kamorvorkiezingen als systeem reeds gold bestreed de Smet de Naeyer dit amendement Te gelegener tp zei hij zou de regeering zelf wel een voorstel indienen tot herziening van het gemeentelijk en provinciaal kiesrecht Blijkbaar wilde dus de regeering van geen maatregel die van socialistische zyde wa ingediend weten wat daarvoor ook viel aan te voeren Het feit dat hot voorstel van links kwam is hem genoeg geweest er tegen te blijven Toen hetzelfde voorstel voor de gemeentelijke vertegenwoordiging u de orde kwam waren er niet genoeg leden meer aanwezig zoodat do vergadering word opgeheven Ook in den iSenaat heeft de regeering do meerderheid voor zich behouden bü de behandeling van het ontwerp militiowet Do voorstellen tot afschaffing van de plaatsvervanging van üupont zp mot grooto meerderheid 56 tegen 89 stemmen rechts tegen links afgekeurd waarop het geheele ontwerp mot 66 tegen 25 stemmen is aangenomen 1 I M l I I Verspreide Berichten Fbankeuk De Bociaal dcmocratlscho leider Janrè s de vriend van Millerand don minister van handel zal te Gastros Kamercandidaat wezen tegenover markies De Solagee DnrracHi AHD Ten spijt vun des heeron Roosevelt s verstandige inzichten met betrekking tot zjjn dochter Alice die plotseling v66r op het tooneel der algemeene belangstelling is gesleept door toedoen van Duitschlands keizer hooft de keizer na besloten een te Kiel gij gaat met oni mede Het is de eerste maal dat zij gezelschap ontvangen na hun zwaar verhes O ja gij waart in dien tijd in het buitenland en daardoor xijt gij niet op de hoogte De eenige zoon van Lord Mowbray FitzWarene ge hermnert u hem wel een vordmveld knappe kerel atiert een jaar geleden in Oriekeland aan eene koorts Er kon geen zwaarder slag valltn Zijne beide zusters Lady Joan en Lady Maud worden voor de rijkste ertnenamen van het koninkrijk gehouden maar ik ken Mowbray heel goed hij zal een oudsten zoon van zijn oudste dochter maken Zij zal alles krijgen zij ia een van Arabella s beste vriendinnen en gij moet haar trouwen Egrem ïnt keek zijn broeder met verbazing aan die hem met ongewone hartelijkheid op de schouders klopte en er nog bijvoegde Ge weet niet welk een pak er nu van mijn hart is beste Charlei zoo bezorgd ben ik steeds voor je geweest vooral in den laatsten tijd Als ik je Lord van het kasteel Mowbray zie zullen mijne dierbaarste wenschen verweg zijn Dat is eene positie die een man past elf ken niemand die het meer waard zou zijn dan gij al ben ik die dit zeg je eigen broer Wtrét Vifvelid