Goudsche Courant, maandag 24 maart 1902

Grootste sorteering CORSETS Cassa Rokken met geborduurde Strook ZWARTE WOLLENen KATOENEN Dames Kousen ZWARTE TRICOT en GLACÉ HANDSCHOENEN t NZ KKZ Vuor het Aannemen Magazijn De Toekomst HOOGSTRAAT A 114 J B J KOHTE llOgiJS PBIKK OüOe m SCHIBIDAMMEB GEUE7ER Uerk NIGHTCAF J KeiiPclIepi lsOüKXzaliiideiirc i l i Mn voldoen dan 1 4 Kilo genooeSodit P P söös TIliNDEWEG 59 Bericht de ONTVANGST van een prachtige Collectie ALBOID verzilverd cd remikkelil eülTTAll HETAid Petroleum Kiachels gestationneerd jacht dan tMm Alice Roosevelt te geven uit danlt voor den doop van zgn eigen jacht do Meteor door do jonge dame Den twintigsten Jnni a zal te Berlijn een plechtige samenkomst worden gohonden ter nagedachtenis van wijlen den te Peking vermoorden gezant Von Ketleler De kroonprins doet in alles zijn pa na diens smaak voor komedie vertoon f ch nt 66k al in den jongen man gevaren Op zjjn rondreis door Dnitschlands zniden heeft lijj van Eisenach nit ook een bezoek gebracht aan den Wartbnrg in gezelschap van den groothertog van aksen en toen de hoeren ter plaatse aankwamen vonden ze de ophaalbrug van don burcht opgehaald terwijl de blotvoogd op zün helpers in middoleenwich pak gedost waren Werdal riep de slotvoogd en de prins antwoordde in bevredigeuden zin voor de slotbowoners naar bet scliiint want du brug daalde en de bezoekers knierden naar binnen I Later bracht de prins te Weimar een bezoek aan bet Hoetbe hnis De Vol tinmoeder Zu Wied die 77 jaar oud is er slecht aan toe zoodat de erfgroothertog en de erfgroothcrlogin van Baden de koningin van Zweden en prins Nicolaas van Nassau gisteren te Neuwied zijn aangekomen waar heden de goheele familie van Wied zal aankomen de vorstin is prinses Marie der Nederlanden en I waar morgen do dochter der vorstin weduwe koningin Elisabeth van Koemenié verwacht wordt BINNENLAND Do coniroissic der Tweede Kamer tot voorbereiding van do beroepsregeling in de Ongevallenwet hield gisteren ecne vergadering Men tracht het daarheen te leiden I dat de behandeling van dit ontwerp op de 1 agenda der werkzaamheden Voor de bijeenkomst na het thans ingetreden reef s gebracht kan worden Het voornemen is om de Eerste Kamer dit jaar niet zooals tot dnsver gewoonlijk hot geval was dadelijk na l aschen tot hervatting dor werkzaamheden bijeen te roepen doch eerst na de sloraniing in do Tweede Kamer over do roililaiie bovoidorings en pensioenwetten welke beslissing tegen bet eind van April kan worden tegemoet gezien Naar wü vernomen hebben de liberale ledeu van de Znidhollandscho Staten het plan om in de a s buitengewone vergadering tot verkiezing van een lid der Eerste Kamer hunne stommen uit to brengen op den heer A Plato oud lid dor Tweede Kamer voor Rotterdam Naar wordt medegedeeld zal de minister van koloniën in het begiij der volgende week naar Wiesbaden vertrekken omdaareenigo rustige weken door te brengen Het is een zeer gunstig toeken dat hj geacht wordt nu reeds voor zulk een reis genoegzaam krachten to hebben herwonnen Gemeng de Berichten De brand te Now York Het is gebleken dat by den brand die Dinsdagavond te Hoboken heeft gewoed aan do pier van de Phoenix lijn twee menschon om het loven gekomen zijn terwijl nog 4 jiersonon worden vermist De schade wordt begroot op 2 A 4 millioen golden Over de oorzaak van den brand is men het niet eens Sommigen scbrijven zo toe aan oen gebrek in de oloctrischo geleiding maar te Hobokon bip hardnekkig het gerucht loopen dat de brand door kwaadwilligen is gesticht Het heet nl dut oen grooto zending amrannitio on geweren die voor de Hoeren bestemd was is verbrand en dat de brand gesticht ia door Engelschen die de verzending van dit oorlogsmateriaal wilden beletten Werkelijk moet de politie in do puinlioopon H geweren on oen groote hoeveelheid ontplofte patronen hebben gevonden terwijl de brandweermannen constateeren dat er tgdens den brand herhaaldelijk ontploffingen hebben plaats gehad Do lading die aangegeven was als gewoon stukgoed was bestemd voor Antwerpen Men meldt uit Enschedé van iO dezer By den heer M Schitter voorzitter van den Dnitschen Übrist Textielarbeidersbond is voor d stakers en uitgesloten lejjon van ünitus ingekomen tot 12 Maart jl R M 204 55 door tnsschenkomst van den heer L Duprez te Gent is voor de leden van UnitM MipO francs overgemaakt Naar aanleiding van verschillende berichten die hierover de ronde doen zijn wö gemachtigd te verklaren dat het niet waar is dat de Fabrikaotenvereeniging 1 Mei a s krachtens het bestaand reglement zon ophouden te bestaan De vergadering der Eabrifcantenvereeniging behandelde gisteravond enkel punten van huishoudelyken aard betreffende het reglement De staking kwam niet ter sprake Een treffend ongeluk bad gisterochtend plaats in de fabriek van levensmiddelen aan de Oeestbrng te Voorburg Een werkman met twee andere gezellen bezig met het witten en schoonmaken van een lokaal gleed uit en greep eene as waardoor hy werd rondgeslingerd en onmiddeliyk gedood De ongelukkig laat eene vrouw mot drie kinderen na De werklieden dezer fabriek zgn tegen ongelukken verzekerd en de werktuigen alle voorzien van bescherming terwyi de as waardoor het ongeluk plaats greep hoog ligt op eene plaats waar nooit iemand komen kan Men meldt uit Ter Neuzen Ondanks het onstuimige weer gingen Dunderdagnamiddag een 6tal jongelui in een rank bootje een zeiltochtje maken naar buiten de haven Nanweluki dobberden zg op de Schelde toen door een rukwind in t zeil da boot kantelde en Hen te water geraakten Vier wisten op de boot te kruipen terwyi de twoü anderen zich zwemmende aan den rand der boot vasthielden die door de eb stroomafwaarts werd gevoerd Een roeier van t Hollandsehe loodswezen bemerkte aanstonds t ongeval waarschuwde zgn kameraads waarop glings de loods I Oazao benevens de rooiers A Oeenson J Jonkman 1 Harms en P de Meger zich in hunne boot begaven en met vluggen krachtigen slag naar buiten roeiden Ook de sloep van het Helgisch loodswezen en een 4tal andere sloepen volgden doch eerstgenoemdon mochten de voldoening smaken na in korten tgd de plaats des onheus te hebben bereikt allo zes de ilrenkolingen bohonden aan land te brengen De sloep is later door een sleepboot opgeviscbt Men scbrgft aan de N R Ct Omtrent den brand in de fabriek k Francken en Zonen te Tilburg vernomenwy nader dat hoogstwaarschgnlgk een vonknit den dnivelmolon welke in eene partywol terecht kwam de oorzaak van de rampi De werkman P de Roog trachtte noghet vuur in zgn aanvang te blusscben dochdit mocht liem niet gelukken Bg deze pogingen bekwam de K brandwonden aanrechterarm en rechterbeen Het duurde dan ook niet lang of weWïa stond het goheele gobouw in lichtelaaie Het personeel bestaande uit circa 60 personen bad nog juist den tjjd om zich nit het brandende perceel te verwgderen Daar het te vreezon was dat door het springen van den ketel raoerdore rampen hiermee zonden gepaard gaan trachtte zekere A Brok tot driemaal toe door oen verstikkenden rook de stoorakraan te openen Do derde maal werd zgn poging met goeden uitslag bekroond Do aangrenzende weverg en woonhais bleven bohonden De school der R K Zusters evenwel op een afstand van circa 12 M ongeveer vatte vlam doordien brandende massa s van de fabriek ip hot dak der school terechtkwamen De bovenste verdieping van de school brandde geheel uit Wel liep het belendende klooster gevaar ook een prooi der vlaramen te worden doch do brandweer belette dit Men Bchrgft nit s Gravenhage Naar aanleiding van een advertentie van do patroons voorkomende in de Haagsche bladen waarin aan do stakende glazenwasschors kennis wordt gegeven dat zj die zich Zaterdag 22 dezer niet schriftelgk hg hunne patroons hebben aangemeld om Maandag 24 dezer het werk te hervatten tegen het beslaande loon worden gerekend ontslagon te zyn werd Donderdagavond een zeer druk bezochte vergadering gehouden van stakend glazonwasschera De voorzitter do heer W Havers die d böeeukomst leidde wees op hot ernstige van den strgd Hg wilde met geen enkel woord zyn invloed doen gelden maar meende dat de stakers zelven uitspraak moesten doen Qaarna werd overgegaan tot een geheime stemming over liet voorstel of men aan don arbeid zou gaan of niet nadat tevoren was bepaald dat het besluit der meerderheid door allen zon worden nagekomen Met op 7 na algemeene stemmen word besloten de staking te bestendigen De beslissing werd met applaus begroet De voorzitter van het Nat Arbeidssecretariaat de heer Van Zomeren sprak na het vallen van de beslissing een woord tot opwekking en volhouden in den stryd De Newyorksche Journal zegt uit den besten bron te weten dat wat ook het vonnis van den krygamad ly waMvoor commandant Kritiinger terecht staat hg niet terechtgesteld lal worden De boegste personen in Engeland zouden ua De 1 Bejr s ridderiyk gedrag overtuigd zgn dat het onverstandig en niet politiek ware om Boerenaanvoerders dood te schieten In het Oostenrgksche parlement is het weer lieflgk toegegaan de Duitsche radicale afgevaardigde Stein ranselde den Tzechiachen afgevaardigde Pyk af naar aanleiding van de ruzie die op Scbönerers nitroep was ontstaan Woensdag kwam Stein de Kamer binneg met een honienzweep in de hand maar ditmaal was ook Pyk op zgn hoede In zgn zak droeg hg een geladen revolver en om zich heen had hy een Igfwacht van JongTzechische mede afgevaardigden verzameld Tegenover dit grimmig vertoon liet Stein zgn zweep ongebruikt maar de vertooning zelf moet fraai zgn geweest Toen op 9 Februari s avonds ongeveer 10 nur een heer met zgn vronw en twee dochters den overweg nabg het Westeinde te Voorburg waarvan de afsïuitboomen openstonden passeerde ging de sneltrein van 9 u 37 naar Gouüa rakelings langs hen voorby De heer begaf zich onraiddeliyk naar het huisje van den overwegwachter en trof dezen daar liggende aan Op de mededeeling wat er gebeurd was gaf de beambte ten antwoord Zoo dan ben jelui er nog goed afgekomen Het is vnn avond geen weer om bniten te staan Dit antwoord gaf de beambte ook aan den waarnemenden stationschef van Voorburg die van het voorgevallene in kennis werd gesteld Eergister werd deze zaak voor den kantonrechter alhier behandeld en daarbg bleek dat de beambte dien avond den dienst waarnam voor zyn vrouw die bulpwachteres is by de Staatsspoor en die eigeniyk speciaal belast is met de bediening der afsïuitboomen van den bewusten overweg Door verschillende hoofd en verdere ambtenaren van de Staatsspoor werd verklaard dat het geoorloofd is dat de man voor de vrouw den dienst waarneemt mits beiden behooren tot het beambten personeel Alle ambtitnaren waren eenstemmig in hun oordeel dat in deze niet de afwezige vrouw als do verantwoordelgke persoon is te beschouwen doch de man die dien avond de vrouw verving De heer Huysinga inspecteur van Exploitatie deelde nog mee dat de man disciplinair was gestraft met terugzetting tot arbeider en verplaatsing on dat de vrouw ook niet meer als hnlpwachteres by de maatschappy werkzaam is Het O M oischte t 500 boete of 100 dagen hechtenis STADSNIEUWS GOUDA 22 Maart 1902 De onderafdeeling St Joseph der afdeoling Gouda v d Ned R K Volksbond zal morgen Zondag 23 Maart in het Bondsgebouw aan de Westhaven alhier een tentoonstelling houden van teekeningen door de leerlingen von den teekencursns dezen winter vervanrdigd De tentoonstelling is tot s avonds half elf voor ieder toegankelgk zoodat we ons mogen vleien dat velen hun belangstelling zullen toonen De heer J Gouda Jr alhier komt voor op de voordracht van directeur boekhouder der te stichten gemeenteiyke gasfabriek te Leerdam Ned Opera Rotterdam Woensdag 26 Maart a s Meesterzingers Gelegenheid tot plaatsbesproking en het nemen van Couponboekjes Zaterdag 22 Maart s avonds 7 8è ure Café Schaakbord NiBuwBBKEEK A D IJsBL Dinsdaguvond jl vergaderde in het café van den heer G van Reeuwyk het bestuur van do afdeeling Nienwerkerk a d IJsel c s der Hollandsehe Maatschappg van Landbouw Bg afwezigheid van den voorzitter werd de vergadering geleid door den heer A van der Dussen Besloten werd in de volgende week en wel op den 26sten dezer een afdeelings vergadering te houden en daar de volgende punten te behandelen 1 het benoemen van een afgevaardigde naar de te Amsterdam te honden algemeene vergadering op 10 April a s 2 bespreking van de punten van behandeling op die algemeene vergadering en 3 het aanknopen van een kast ter bewaring van het archief der afdeeling Na afloop zullen onder de leden eenige pryzen verloot worden Nadat nog eenige zaken den landbouw betreflendo besproken waren werd de vergadering door den voorzitter gesloten Zgvekhüizen Woensdagavond gaf de fanfare vereeniging De Kleine Trompetter op eervol verzoek een tweede uitvoering in het calé De St Joris van den heer A J Vos Alle stukken werden goed afgewerkt Niet alleen da muiiek maar ook de voordrachten vielen zeer ia den smaak Ook het slotstuk De twee bedienden ef bet spook te middernacht klnchtspel in één bedrgf voldeed uitstekend Het behoeft niet gezegd te worden dat we verlangend zgn steeds zulke uitvoeringen te hebben TOOlSTEIBIi E8x I REIT en DE ZWET8KR Hoe goed ook de verschillende recensies waren van de nitvoeringen der bovengenoemde stukken toch zal t menigeen gegaan zyn als mg men ging naar Kunstmin met het idéé zou dat Oud Hollandsch wel genietbaar zgn Laten we hierop dadelgk antwoorden dat de uitvoering onze verwachting in alle opzichten heeft overtroffen Van alle kanten zag men t aan de opgetogen gezichten en aan de levendige gesprekken in de pauze dat de voorstelling byzonder veel genot verschafte Het daverend applaus zoowel als de groote oplettendheid van de toehoorders was t bewys hoe uitstekend men zich amnseerde De Heer J H van den Bosch leidde de vertooning in on gaf van een en ander een zoo heldere verklaring als we dat van hem gewoon zgn hg verdiend daarvoor onzen dank Niemand had durven denken dat een stnk als Esmoreit zoo goed was bestudeerd en zoo goed werd gezegd door diUtUmtm Kn al muntten sommigen boven anderen nit dan was dit alleen omdat ze t nog beter deden Bgzonder mooi en treffend aandoenlgk werden de roerende tooneeltjos gespeeld We denken bgvoorb aan de droefheid van den Den Conine van Ceciliën toen hg zgn kind had verloren aan de wanhoop van de Koningin die onschuldig in de gevangenis wordt geworpen En dan aan de lieve zachte stem van Damiet toen ze het kind toesprak dat ze zoo moederlgk op de armen droeg Hoe ongekunsteld boe natuurlgk bekende zy haar liefde voor den schoonen jongeling Esmoreit Diep gevoeld is ook t denkbeeld van Esmoreit om te weten wie zgne ouders zyn vóór hy de band aanneemt van Damiet En als t dan zoo innig wordt gespeeld es zoo helder en juist wordt uitgesproken is t genot inderdaad groot 1 De ontmoeting van Moeder en Zoon is al mee een treffend tooneel dat zoonatnuriyk raogelgk wordt weergegeven In éen woord allen hebben t hunne hygedragen om deze uitvoering te stempelen tot een zeldzaam genot dat ons in t geheugen zal blgvenl Na Esmoreit datwaarschgnlgkomstreeks 1380 is vervaardigd werd nog gegeven De Zwetser dat den 17den October 1712 voor t eerst werd opgevoerd Na 1826 schynt dit stnk niet meer vertoond te zyn t Ia een klucht waarin een bluffer leelgk ontmaskerd wordt De hoofdpersoon oen kwakzalver die zich voor een beldhaftigen kapitein uitgeeft werd al weer uitmuntend door een der leden v d vereeniging getypeerd AUergrappigste tooneelen komen er in voor waarbg t publiek het nitschatert van t lachen Guitig en snedig komt Ifatrgn de dienstmaagd soms uit haar hoekje on ze doet alles zoo natuurlgk dat men t haar niet zal verbeteren Slenderhinke de knecht speelt alleraardigst voor onnoozelen bloed Krispgn de knecht is pnbetaalbaar i hg heeft alles mee zyn flinke stem die hg aardig weet te veranderen zijn bonding zgn gebaren alles doet hg koddig zonder overdryving Ook Ernst speelt heel goed Alleen Karel konden we doordat hy wat te vlug sprak niet goed volgen We kunnen dit verslag niet eindigen zonder onzen hartelgken dank gebracht te hebben aan de Rotterdamsche OnderwgzersTooneelvereeniging Men vertelde ons dat er zelfs een Professor uit België in de zaal was om deze eenig mooie uitvoering bg te wonen t Is best te be gfypsi j Komt de Vereeniging een volgend jaar terug en daar is wel kans op dan 18 d zaal stellig uitverkocht I Groote keuze in Artikelen voor het iiiariiuw A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Te UpkoOH m 31 Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Maart Theodoms HubertUB ouders E J Ngkamp en G Snel 19 Adriaaa osders L de Bruin en J de Ruiter Jacoba ouders 3 M Smits en M Kerver Cornelia ouders P van der Stam en J P van Beede 20 Hendrik Johannes ouders J F Revet en C A Boodbeen Johann Wilhelmus ouders W G Flux en H Gerharz Johannes Josephua Antonins Hubertas ouden H P H ran den Heuvel en A A li Scheethals SI Lo dewikus Christianus ouder J J Bakker en A van Loon Gysbertus Jozeph ouders G van den Eng en E Straver OVERLEDEN 17 C van Leeuwen wed W de BmiD 73 j 20 J L van Egk 9 m 21 G Rietveld 8 m ONDERTROUWD 21 J H Hebrans te s Gravenhage en A C Nichting J G Verkerk en G Kastelein F Langerak en N Oroenendyk J H van der Tol te Woerden en G Gravestegn Ontvangen DE NIEUWSTE ZWARTE JAPONSTOFFEN met bUbehooreiide 4BSIEEKIKGGIII van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concurreerend D SAMSOM AIIVERTENTIKIM Faillissement C SIUOK By beschikking van den Edel Achtbaren Heer RechterCommissarls in bovengemeld faillissement dd 21 Maart 11 is bepaald 1 dat de indiening der schuldvorderingen aan den Curator moet plaats hebben vóór 1 Mei e k 2 dat de veriflcatievergadering zal worden gehouden op Vrydag 30 Mei a s des n m te 2 uur in het Paleis van Justitie te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM vak her LOEFF GoiiDA 22 M aart 1902 Vereeniging tot bevordering der Hom geneeswijze VOORWACHT DOOB Ur van de ISlempel uit Amsterdam op Donderdag 27 Maart 1902 Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN aanvang s avonds S uur Onderwerp faeloed ean de UomtoeopatMe op de iieer$ilalre geueeiwljae der lOde eeuie Toegang alleen voor genoodigden Bewgzen van toegang tot een beperkt aantal voor belangstellenden verkrygbaar by den Heer SWABTSENBURG HET BESTUUR tielegenhetd tot debat Eene gunstig bekende Olasverzekering Haatschappij vraagt voor haar bestaand Agentschap te Gouda een yverigen VERTEGENWOORDIGER tegen hoogo provisie Br fr letter G Boekhandel vh W J van HOOGSTRATEN Piet Heinstraat 59 sHage Teleplioonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor peroeelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommnnaalburean Op 1 Maart 126 verkregen aanslnitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHHABKT ONTVANGEN Alle soorten SCHOENWEBE voor a B saisoen in btl Niwnlbniiiilsdi Sckwii ei Idaneifflagazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend G sniTS Alle reparatitn en aangemeten werk Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUUA op DONDERDAG 10 APRIL 1902 bff immet en DON DERDAG 17 APRIL 1902 M aftlag beide dagen des middags ten twaalf ure in het Café Restanrant De Goudes Waoek J A 0 DE GOEIJ aan den Kleiweg aldaar van EENE KAPITALE E0ÜW11ANSW01IINI3 ciiai uHueaolÊ EN DIVERSE PERUEELEN Wei jBouw eoEooiland onder Waddinzveen te zamen groot 38 HECTAKEN 73 AREN 64 CENTIAREN ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaris JAN JACOB ABRAHAM MONTIJN ümschrgving der perceelen No 1 De BOUWMANSWONING genaamd lMttd voor ïïfater met aanen bgbebooren geteekend A 210 in den Achterofschen Polder aan den Noerdeinderweg onder de gemeente Waddtujoeeeu met ERF WERF TUIN en diverse perceelen Wel MoMic en UooUand kad bekend gein Noord Waddinxveen Sectie A Nob 8186 88 91 94 96 99 102 106 856 en 974 te zamen groot XO U M St 1 tS € ê en No 824 gedeeltelgk No 2 ÊHcerte pereeeleu Wel Houw en llooUaud gelegen als voren naast het vorige perceel kad bekend gem NoordWaddinxveen Sectie A Nos 75 80 87 92 93 9 5 100 101 872 975 977 en 979 te zamen groot 1 II SI C f on No 824 gedeeltelgk Combinatie voorbehouden Grondbelasting f 173 54 Polderlasten f 14 25 per Hectare Rgnlai dsch Bundergeld f 1 20 per Hectare Betaling der kooppenningen 1 Juli 1902 De perceelen kannen tusschentgds worden verhoogd tegen genot vai 10 dor verhoogsom De perceelen zgn verhuurd tot blootschoof en Kerstmis 1906 en 1 Mei 1907 voor f 50 per Hectare Aanwyzing geschiedt door den huurderbewoner op alle werkdagen bg voorkenr des vóórmiddags Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris MONTI IN te Güuda Breeder bg biljetten BOEEEN in Moiree 1 Lustre Linnen f Waseb Ecbt Satinet Ruime goed passende vormenZeer voordeelige prijzen SCHENK Z IN HET VerlicMings Magazijii lie Avondster DUBBELE BUURT zyn heden ontvangen een prachtige collectie Wleiiwe Gasballous alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFORNUIZEN tegen concorreerende prgzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bg H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van aflSO en hooger Minzaam aanbevelend JM Al VAi L00 TELEF 117 Gasfltter C A V D LOO ARTS voor Zenuw en Zielsziekte Goiidsche Singel SI BOXTBBDAM SPREEKUREN 8 I INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE De ondergoteokendo beveelt zich beleeM aan voor allo Stukadoors eii ll llwerkeii W IDENBURG stukadoor KLEIWEGSÏEEG No 6 OIVTV ilGflV do NOÜVEAUTK S in HEEHEITDASSEF IN de Menwe Winkel MARKT A 66 GEHEEL NIEUWE KEUZE VorkrgKbur by i M PEETERS Jz N ü Als bewgs ran oohtheid ii carLot eü kurk ttt A voorixtn ran den naam der Firma P IIOPPK Fantasie Huishoud en Keiikeubocvelaars en WITTE Dienstl odenschorten AANBKVELENI C A B BANTZINCEB Ondergotcekende beveelt zich beleefd a ii oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partyen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvurlangd met b jlevering van servies zilver talclhnnen enz enz Aanbevelend Greraid Pinksen Cuisinier Prijsverlaging der GOUDSGHE MELKINRICHTING Van af MAANDAG 24 MAART zgn onze Melkprijzen VOLLE ZOETE iVlELK 7 cent per GHIIODMDE Tapte MELK 3 ROOMKAIt EnELK 3 PHAEPARATEN VAN Otiino I arnrh d M M tiiTeri mkendtKraA WIJNl e awakt WUina1 arUt llw o el n kimleitn al volwaranen jebrek aan etluat llecbtt ünuwiiooCdpIJn ter veraterking na lekte of kraambed koorta en hare ce olgen IRRUOINEUX m bet bijumdet Meen Bloediabrak Bt tknnI apijBTerierina OOTNA LAROCHE kwaleo van Krltltcheo leallUd ene Verkniebaai In lleconi a ƒ 1 90 ea l Palrol Of ara vo dJaam reriterkend aanjenaamy iiiin ak yoorcl jelljkKh8 k ft CIKC V aLaU kinderen wakken en kllerachtliegtatellen leer n ie b Westhaven 128 vooral voor kinderen wakken en kllerachtice gtatellcn i telen Al geneeakracWg e drank l ij toornlaaen der ap Je erlerlnjaor an n en dlarrMe ook voor nigellngen en kleine kinderen Prij per bui a H Kgr 1 70 Kg laaorganen en t Kgr o 8 Kgt 0 60 a H K T a90 Ckemlach MAllrOllllr r Spadaal voor Klndcrvoadlng In b aulvafa IrieiKSUIKCr p q üq x Kp ƒ O SB Aeihrtia l i ar H0n Het rookeoeener halve Cigarette ti toWoaidalarbaattti ASinina V lgarC CIl j j de ttvljm amnUen ran Aftlun nu Iii dooejes a O BO en O ü t Tamarin lo Rnnhnn FRWT PUBOATMF tegen V n I pln Mmr I aniarinOe PUnPUIIa i rien Mlgralile Con atleielc ooralookar la ana r oor Undeten bewlieen de Tamarlnda Uonliona tan KKAEPn lElf HOLM belansrijle dien len daar de Torm voor het kind begeerl ijk en de imaak aangenaam ii Tnji per do 0 eO en 0 80 Galmialr DoCéni0C algemeen erkend alt het BESTE hnumddel OainilaKr aoll l ICa J u verkoudheid en Kaelp jn liet li mi alilinoploaaeilii a varawsbiend middel bjl ultnenundluid uiulullend in □ lUichjei terkrlj gbaaf f ri a ƒ O 0 per Heech ie KRAEPELIEN KOUA Hofleveranciers ZEIST