Goudsche Courant, donderdag 27 maart 1902

Directe SpoorwegvcrMDülngen iet ÖOIÜA Wloterdleiisi 1901 02 AaBgevaDgeo 1 October m vai ürceoiFicl 1 14 1 f l OOün aOTTl BlM i nm B B Uoadi Moordneht Hinwtrkark Oapalla v tattaidlB H il 1M O M 41 10 11 10 16 U M 11 8 11 14 1 10 M 9 11 4 01 g Rsturaua B 10 01 11 11 0 l lf J i 7 H Ml 8 1 08 l4 1 10 10 1 U l 11 18 11 48 1 8 8 18 8 80 8 48 4 08 4 88 4 84 8 18 5 84 18 1 08 M Ï 44 8 14 8 17 H 14 10 0 10 1810 48 U M t l I 40 11 0 I 1 0 4 01 8 14 J tO U k t I 8 M j U l I 1 14 4 1 8 11 8 8t 10 80 M M8 1 44 0 M 4 10 18 10 88 11 11 8 1 4 l 0 ► 8 81 4 08 g 8 8 J 8 84 5 44 8 8 7 47 8 07 8 i1 8 411 9 8 10 80 10 45 11 08 n 4T 8 84 U l 1 8 t 10 87 8 48 i 11 81 n i S 0 7 8 n 48 0TtI Dill 900Di 1 1 4 4 17 r 1 84 8 41 0 14 i 4S 1 44 O 4 45 8 8 SS 8 04 M 7 08 7 89 8 1 i HM r f 4 5 4 r 48 1 58 w l 4 88 oa i in 8 1 10 08 I U I8 1 0 8 0 H 0 4 4 4 4 8 1 5 4 8 84 4 7lO 7 0 8 4 47 10 0 10 14 IXM Hil nV fto l t l Mtk Ü OMi mU 4 Wêgw Uu 0UUD4 DBN HAlOfit nrw 1 81 l il S 48 4 1 4 88 4 80 8 1 t 7 4 l 7 1 8 0 t fF 8 7 0 4 4 11 4 4 4 8 8 88 8 48 8 87 18 4 7 57 t m 8 0 8 84 t700 87 10 08 0 M t hHlklH f 4h li r ku W iw k wt mi 1 11 10 00 10 1 10 11 11 l l 1 U M 1 07 U 1 18 11 80 l 8 10 48 11 88 11 48 l 48 1 41 10 O n U 4 A MSTERDAM firn tint HU U 8 8 11 8 I 10 0 10 5 U 08 I IO S i i 07 1 48 J 8 4i 1 10 1 10 80 11 0 AmLW 8 01 1 58 10 10 11 04 U 4 11 87 1 8 4 11 4 87 5 S0 48 44 5 10 l OJ 11 lAlMtO 1 K 18 10 6 U l 10 1 11 18 04 J i 5 4 01 810 011 H1 14 8 oi7 o i 7 5r 5 o8 4 o uu ti i nM i j jj i ll v rs ri i T z I 1 m z Z z I 4 8 S rSf n n 7 ii i hihiy ri rMdWM 4 iaï f lwiiitt kiM ma m 10 14 10 5 1 00 1 8 l 8 1 4 8 4 8 00 1 7 10 7 88 18 11 IA t St i 1M4 tii 11 M Ch MÏ Cm tS j rgoj M 5 B V 0 1 7 1 8 10 8 6 U 81 I UVM7 1 1 1 10 4 45 0 Ml 7 0 8 10 4 loikt W 8 84 8 47 7 80 Ji 4S 80 4H1 0 1 4 1 0 W 4 5 0 1 7 6 1 01 I aoad 7 08 7 1 8 1 O H 1 18 l 1 1 U iZr n o Io m i u t ü i i J n 1 K l t a w i Of 4 O 10 J7 ii r U ri Z VU Z Z A 0 d w 8 8 17 10 r V V ü 8 84 4 8 M W IM M M M 1 IM IU J JJ8 4 l8 4 84 47 7 07 7 t4 0 li 11 40 8 84 4 t 4 11 Mi Il IM IM M 4 Ter kouiInBaklng met het nltorigk van lüa zeevarenden zoon heelt de keizer alvast een leTeDagroot p rtret naar Waabingtou fnoDdcn van deo gaat in ipé waar het geplaatst ia in de diplomatenzaal BINNENLAND Door t hoofdbestnnr van den Bond van Nederlandicbe Onderwgzera wordt een onderzoek ingesteld naar t aantal onderwijzers en onderwijzeressen die op 15 Maart nog zonder betrekking waren Het noodigt ben Dit bon naam en adres ten spoedigste op te geven aan t algemeen secretariaat Ceintnarbaan 286 Amsterdam met vermelding van t aantal malen dat men gesolliciteerd heelt de plaats waar men zgn opleiding genoten heelt en de mededeeling ol men al dan niet als tydeiyk onderw jzer es ol als volontair werkzaam is Hoewel de gezondheidstoestand van H M de Koningin thans reden geelt tot groote tevredenheid heelt Hare Majesteit toch op advies van den behandelenden geneesheer dr Roessingh die van meening is dat in het belang van de gezondheid van H H de Koningin groote vermoeienissen dienen te worden vermeden tot Haar groot leedwezen moeten besiniten dit jaar al te zien van het bezoak aan Amsterdam H H de Koningin en Z K H de Prins tellen zich voor Donderdag 3 April nit de residentie naar bet Loo terag te keertn De Uinister van KoloniSn de heer Van Asch van WiJk zal tot omstreeks de heltt van April te Wiesbaden een nakaar ondergaan en wordt daarna in s Uravonbage temgverwacht Naar men ona mededeelt heelt de minister van binnenlandsche zaken door middel van de districts schoolopzieners de lesroosters van den eerlang aan te vangen nieowen cnrsus der Kijksnoroiaalscholon opgevraagd Het schijnt dns dat er in zako de opleiding van onderwijzers aan deze inrichtingen aan bet ministerie iets gaande ia Schoolblad De Haagsche Kroniekschrijver der liberale N Gron Ct schrijft over de benoeming van den heer Schlmmelpenninck van der Oye tot president der Eerste Kamer 41 18 7 18 Battwdui Bwin KolUnUm D F Kotteriua H OapdU Nlrawwkwk Heordneht oada 7 4 4 4 1 10 M 4 8 8 41 8 01 t 81 8 11 04 8 17 8 10 88 7 8 tXum 8 M Wtil t t 1 41 l ll T t 1 8 I 7 o I 7 8 14 7 tB 0 t Soads t li Mo 8o t r wK K Toorbug aaga B d 7 8 U U fc üadaw Wo d 4 8 Ulnehl 8 7 14 8 18 GHidtw Mi 8 8 17 Ojada 1 48 1 0 7 4 4 80 4 08 Erkend moet wardoit dat nn do regesring aenmaal een man van de recliterzjjde wenscht te zien optreden als leider van don Senaat i j geen gelnkkiger keuze had kunnen doen Want baron Schlmmelpenninck van der Oye behoort ongetwijleld tot de meest achtenswaardige figuren der Eerste Kamer door sijn gematigd optreden bg alle partyen in hoog aanzien door zgn talenten en kennis an onze parlementaire gebruiken een der degelykste mannen van de anti rovolutionaire partij Er ligt dan ook in deze benoeming al moge ze oenigszins grievend zyn voor de liberalen on praematunr met t oog op de amenstelling van onzen Senaat niets nittartendi Voor den loop der zaken zal de gedane benoeming zeker niet biyken een minder goede te zgn Gemengde Berichten Hen scbrglt uit Haarlem De jBStitie alhier is gisteren te Haarlemmermeer geweest in verband met den vermoedeiyken moord aldaar Ter mogelgke herkenning van het Igk ging ook mede de inspecteur Nolthenins omdat gedacht werd aan zekeren Q die hier sedert eenige weken verdwenen is Die was het echter niet en de indentiteit staat dan ook nog niet vast Daar het Igk is gevonden onder een vlonder waaronder het nooit kan rgn gespoeld wordt de gedachte aan moord zeer versterkt Het Igk is thans naar hier overgebracht Als een bgonderbeid meldt men uit Arnhem dat aldaar bg het 3e reg inlantcriu do vorige weck een loteling van de lichting 19U2 is ingedeeld reeds in het gelukkige bezit van een vrouw en zeven kinderen Hy is gehawd met een weduwe met 6 kinderen en werd dezer dagen nog verbiyd door de geboorte vas een zoon Op een Donderdag te Londen gehouden boekenveiling werd voor een zeer Iraai exemplaar van Wyilyams Caxtons Itoyali Book or book lor a King translated oat ol Iransshe in to Englysshe in den oorspronkelgken band de prgs van I 26 700 besteed Keeper was de flrma Quaritscb Te Paderborn hebben drie spoorwegbeambten terechtgestaan die beschuldigd waren door hun plichtsverzuim het spoorwegongeluk bg Altenbeken veroorzaakt te hebbep Een i vrygeaproken de twee anderen zyn veroordeeld tot gevangenisstrallen van zes weken en negen maanden De Standard verneemt nit Bmssel dat dr Leyd i bozig is met het organiseeren van een groote internationale pro Boer demonstratie va i Kuropeesche on Amerikaansche Boerenvrienden op 27 Juni den kroningsdag van koning Edward te honden Alle proBoer vereonigingen van Nederland BelglC Frankrgk Duitschlnnd Rusland en de Vereenigde Staten zyn door een byzondere drculaire door de ïransvaalscbo legatie te Brussel opgesteld nitgenoodigd diep dag bun huizen mot Transvaalsche en VrgstuatBcho vlaggen te versieren en telegrammen aan president Kruger te zenden als proteat tegen het leestvieren van Engeland terwyi het tegeiyk zoo scbaodelgk in Zuid Alrika optreedt Door het hooldbestnur van den Metaalbeworkersbond wordt aan Het Volk medegeJeeld dat te Leiden onder de kettingsmeden een werkstaking is uitgebroken Do eischen zgn loonsverhooging ontslag van den baas en de ontslagen bondsleden er weer in De Leidsohe correspondent van genoemd blad Bchryft nog 4 8 LI t 18 U IMl 11 48 l J i n 10 4 10 4 11 8 IMS BvaniktMhi tUw l U Uaa aln M t Do kettingmakers aan de Grolsmedery zUn weer in staking om zich te verweren tegen verlaging van loon Voor hetzellde werk waarvoor vroeger t 16 betaald werd werd nu I 13 geboden en toen de werklieden weigerden konden ze gaan Daarbg kwam dat ken ander werd gepest door den baas die door telkens zgn werk at te keuren hem een paar dagen voor niets liet werken Daarop staakten allen Daar de labriek dmk in het werk zit zal het wel niet lang kunnen duren In de Franktnrter weer een van die belangrgke militaire beschouwingen die t blad van een technicos een gewezen Pruisisch officier die te Londen vertoeft pleegt te ontvangen Deze zaakkundige scbryft over t gevecht bg Tweebosch Het rêsnltaat van do beele geschiedenis is dat de Boeren opnieuw voorzien zjjn van voorraden en ammunitie en dat de Engelsche troepen waarscbgnlgk meer dan tot dns ver neiging zullen vertoonen in paniek te geraken Een troep die eenmaal in deze lont is vervallen laat zich d t heelt de laatste Turksch Orieksche oorl bewezen en dat weten wjj zeil uit het jaar 1806 niet meer bruikbaar maken in el t geval niet zoo snel als de oorlog vereischt Het Engelsche leger kan echter voor ëen ding m i werkelgk dankbaar zyn namelgk hiervoor dat de als mensch misschien voortrellelgke maar als soldaat onbruikbare generaal Methuen ten pgt van do bescherming die hy in de hooge kringen in Landen genoot nn toch eindelgk van het oorlogsterrein is verdwenen De Daily Chronicle dringt op een streng onderzoek aan Indien zegt zy bewezen wordt dat de 600 vluchtelingen en anderen die vermist worden de ramp veroorzaakt hebben door bun paniek en slechte tucht moesten zg op zgn minst van hun unilorm berooid en zonder vertoel terag worden gezonden De Inie trein Petersburg Weenon Cannes is Zaterdag nabg Savona door verkeerden wisselstand op een goederentrein goloopen waarvan de achternto drie wagens vernield werden Porsoonlgkc ongelukken kwamen niet voor Do pest in Britsoh Indiö woedt nog met groote hevigheid In bet Peudsjabgebied sterven dagelgks gemiddeld 2000 postiyders Zondagmiddag om ongeveer 6 uur heelt een bestuurbare luchtballon vrg lang boven Levallois in Erankryk gemanoenvroord De jewegingen schenen zeer gemakkelgk te warden uitgevoerd Een schilder wonende in de rne Cambronne te Pargs en zgn moeder zOn plotseling krankzinnig geworden De beide ongeInkkigen braken al hun meubels stuk wierpen ze op een hoop gingen er op zitten en staken alles in brand De buren trapten de deur in en rukten de krankzinnigen van hun gevaarlgke zitplaats Het dunrde drie nren voor men zich van hen kon meester maken 18 0 18 88 11 0 10 80 10 48 i0 t4 § 1 11 11 4 Reynold s Newspaper maakt een briel openbaar van een Engelschen luitenant die onder Methuen bg Tweebosch streed en die de nederlaag daar voomamaI k wgt aan t slechte gehalte der Britsche rekmten Toen ik nog sergeant waa schrgft hjj moest ik hun rg les geven Arme schooiers ik bad dikwgis met hen te doen Hall uitgehongerde zwakke jonge mannen die is Engeland niet te gebruiken waren zg zgn uitgezonden als voedsel voor het kruit van de Boeren ol wat erger is om aan de dysenterie heen te gaan Uit één beieadiog van 720 jongens ik kan ze niet anders dag jongens noemen die hier in October aankwamen had er geen éen vroeger op een paard gezeten en toch zgn ze allemaal bg de Imperial Yeomanry ingedeeld tegpn 3 gulden per dag Zeer weinigen weten een karabgn te hanteeren en het was myu aangename taak ze te leeren rgden op een ongezadeld paard Het zou alles heel koddig geweest zi n als het niet voor velen had geiykgestaan met den dood ol blgvende ongeschiktheid Drie dagen werden my toegestaan om ze tot onvervaarde ruiters te maken De africhting waaraan zg onderworpen werden was zoo stral en zoo aanhoudend dat vier van de vg l uit die bezending snel een breuk hadden In onze hospitaal tent hier liggen er niet minder dan 33 jonge kerels met een dubbele breuk Zg zullen invaliede zgn voer ban leven Ik hoor dat er honderden anderen in de overige hospitalen hier liggen Ook de paarden die naar Zuid Alrika verscheept worden komen daar volgens den briefscUrgver in een uUcrtreurigsten toestand aan Van 280 paarden die gister met deu trein aankwamen waren er 72 dood en er moesten er nog 47 algemaakt worden Er wordt daar in Zuid Alrika wat geleden ten bate van Chamberlain s beurs Door een toeval is te Chaam een vermoedeiyke kindermoord ontdekt Voor eenige weken stieri in dat dorp een weduwe die met haar kindoren een alleec staand huisje bewoond had Het armbestuur zorgde voor de weezen en gal bnn elders een tehuis zoodot de vroegere woning lodig kwam Zaterdag jl zon dit huisje worden schoongemaakt en toen ondekte men in een opkamertje verborgen achter een doos en door vodden bedekt een houten kiste dat by opening bleek te bevatten een k nderlgkje Dadeiyk snelde een der schoonmaaksters naar den burgemeester die een geneesheer en de marechaussees ontbood De doktey kon constateeron dat het kind na ongeveer 20 dagen geleefd te hebbon door verstikking om het leven gebracht was Een justitieel onderzoek wordt ingesteld B C By gelegenheid van de lie algemeene vergadering der Noderl Stenogr Vereeniging StolzeWéry den 8 Mei 1902te 8 Oraveniago te bonden zal het 10 jarig bestaan dier vereeniging feestelijk worden herdacht Er 7al een wedschrgven in Stenographie plaats hebben waaraan ook beoefenaars van andere stelsels toi deelneming zullen nitgenoodigd worden 11 81 11 48 tUtn Bktn tB ipUiMit Wwijt 10 48 1 J1 1 10 18 10 4 lljll 8 01 8 81 17 6S 5 8 18 10 08 e 4 i 1 10 17 S S8 P = 10 4 44 IM 10 4 10 9 11 18 ll tl Programma s en vei dere inlichtingen worden verstrekt door 1 L Wéry directeur STADSNIEUWS GOUDA 26 Maart 1 2 Sergeant L in garnizoen alhier die Donderdag jl oen pnistj in t gelaat wcgkrabde ia heden ochtend in t hospitaal aan bloedvergiftiging overleden Kapt A L de Blanw alhier is benoemd tot plaatsvervangend lid der Commissie voor de toelating aan de Cadettenschool te Alkmaar voor geschiedenis Amerikaansche bladen maken molding van een uitvinding op het gebied der gondindnstrie te danken aan een vroeger stadgenoot den heer B W Begeer die bodert eenigen tjgd te Elorende in Colorado gevestigd is De methode van den heer Begeer waarop reeds patent verkregen is vormt een verbetering van het cyanied proce en bestaat in hoofdzaak hierin dat zunrstol gebracht wordt in de tanks die de oplossing bevatten Dientengevolge zal naar men verwacht niet alleen het gond vollediger worden algescheiden maar ook de kosten tot een derde verminderd worden terwyi de duur van het proces met meer dan de helft bekort wordt Rechtszaken Bisteren werden door de ArrondissementsRechtbank te Rotterdam de volgende vonnissen gewezen H De D 21 jaar bakkersknecht en G H V T 19 jaar arbeider beiden te Jaarsveld wagens meineed ieder tot oen jaar gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis van 25 Januari al H Do K 23 jaar mandenmaker zonder vaste woonplaats wegens dielstal van een paar paiitoUels te Gouda tot drie maanden gevangenisstraf Vervolgens stonden terecht In gezelschap van een jongmenscli was do 26 jarige F A G gebaren te Dortmund en laatst wonende te Wattenscheid waar zg gescheiden van haar man U Wambnch op reis gegaan naar Rotterdam Op 26 Januari kwamen zg te Gouda na s nachts van Utrecht per pedes apostolorum te zgn vertrokkan Met het doel om wat drinken te vragen ging de vrouw een huis binnen op den Schielandschen Hoogen Zeedgk Niemand vertoonde zich zg liep de gang in en zag aan hot eind een kleerenstandaard waaraan tal van kloedingstnkken hingen Don gekleed en de laatste dagen zonder voedsel geweest zgnde was de verleiding der arme te sterk Van alle kleedingstukken nam zg één manteltje weg en trok dat subiet aan Het deed baar goed zou n warm stuk kleeren De reis werd weer te voet voortgezet naar Rotterdam waar echter het noodlgdende vrouwtje den volgenden dag door de GoudBche politie gearresteerd werd Het O M nam verzachtende omstandigheden in aanmerking die wel door den verdediger zouden aangevoerd worden en eischto drie maanden govangenisstral met aftrek van de preventieve hechtenis van 28 Januari al Mr Limburg dankbaar voor het humane requisitoir bracht de verzachtende omstandigheden aan die reeds geheel en al bleken nit de in berouwvolle en diep medeiyden wekkende houding van de beklaagde In tegenstelling met het rapport van den inspecteur der recherche Alberda alhier die verklaarde dat de beklaagde en hare gezellen een sjroopende bende vormden was pleiter tot de overtuiging gekomen dat wat de vrouw hem meegedeeld had volkomen geloolwaardig as Geconcludeerd werd tot een zoodanige stral dat beklaagde dezer dagen in vrgheid kan komdl om over de grenzen gezet te worden waartoe zy haar verlangen te kennen heeft gegeven In den avond van 21 Januari omstreeks tien uur begal M Strydhorst algemeen bekend onder den naam van bloemkool zich naar zyne woning te Zevenhuizen Daartoe kwam hy langs den Noordeiyken dwarsweg alwaar hy tegen kwam A B 19 jaar en dieUk broeder I B 25 jaar landbouwers te Zevenhuizen Beiden waren hem toen te lyi gegaan de eerste had hem met een mes over het gelaat gesneden en in bet boold gestoken torwgl de tweede hem op hoofd en lichaam bad geslagen Dit alles volgen den verwonde die voor eenigen tgd als getuige was gehoord tegen een der beklaagden die toen veroordeeld was tot een maand govangenisstral Beklaagden ontkenden echter pertinent Uit bet verder getuigenverhoor bleek dat beklaagden op den bewusten avond gezien zyn in de nabyheid van de plaats waar de mishandeling zon plaats gehad hebben Een pet is er gevonden op een erl aldaar alwaar toen 2 personen op gezien zyn en welke pet den eersten beklaagde volkomen past en in die pet wordt herkend een dergeiyke als wel door dien beklaagde gedragen De oUoier van jasUtie vond bg nauwkeurig ondeno k vu d ze p t ter aoditatie daarin een baar dat dezelfde klenr heeft als het haar van den beklaagde Gehoord was ook dat er geroepen was ies kom ies zgnde de naam dien de eerste beklaagde steeds zgn broeder geelt De eerste beklaagde was gezien blootshoolds snol huiswaarts loopende met zyn broeder terwgl die eerste beklaagde een der getuigen ontmoetende en met iets zwaaiende tegen dezen had gezegd als jg nu eens bloemkool was Diezellde beklaagde bad ook nog aan een anderen getuige gezegd sprekende over de stralzaak waarvoor eene veroordeeling was gevolgd als ik veroordeeld wordt dan is bloemkool de scbnid er van Ik zal hem zooveel sneden toebrengen als ik dagen krgg Na het zeer langdurig i5etnigenverLoor achtte het openbaar ministerie het ten laste gelegde volkomen bewezen De drijfveer die beklaagden tot dit leit hebbeu gebracht in aanmerking nemende kon de op te leggen tral niet gering zgn waarom werd gevorderd voor den eerste 4 maanden voor deu tweede 2 maanden gevangenisstraf Uitspraak 3 April Amsterdam 25 Maart 1902 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 25 Maart door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Aand Cultuur Maats Kayoe Enak 17 pCt Billiton Mg Tweede Rubriek 11600 Mgnbouw Maats Kahajan 95100 pCt Maatscliappg voor Meel en Broodlabrieken 50 Calvo Delft Fransch Holl Olielabrieken 85 Oblig Baurawollspinneroi Germnnia 80 Aand Nederl fabriek v Werktuigen en Spoorw Materieel Ser A 73 Nederl labriek van Verduurzaamde Levensmiddelen v h W Hoogonstraaten on Co 95 Nedorl Scheepshypotheek bank ex dividend 100 Arnhemscbo Tramweg Maats lOHJ 3 pCt Oblig N oürd Hollandscho Tramweg Maatacharpg 85 Aand Retlerd Tramweg Miiats 196 Levensvorz Maats Arnhem 80 Oost Indische Zee en Brand Assurantie Maatscbappg 2 Stoomtrawlor Visschory IJra 36 Spoorweg Maats Antwerpon Rotterdura f 373 W aand Koninklijke PnketvaurtMg 550 Loten Concortgcibouw te Amsterdam 5 Als nieuw ingekomen wözigiiigen van vraag en aanbod in genoemd Weekblad vermelden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Opr aand Singkep Tin Maatschappy f S Aand Cultuur Maats Kayoe Enak 15 pCt Cultuar Maat Watoetoelis Poppoh 75 Algemeen Handelsblad 130 Billiton My Tweede Rubriek 11625 Nederl Scheepsbouw Maats 107 pCt Levensverz Maats Arnhem 35 Stichtsche Glasverz Maats 30 Stoomtrawlor Visscherg IJm 35 AANGEBODEN Aand Soelingan Tabak Maats 15 pCt Cultuur Maats Watoetoelis Poppoh 80 Koninkigke My De Schelde Scheepsb en Werkt labriek 50 Ravenswaay s Bierbrouwerg Maatschaptg 66 Oblig BaumwoUspinnerei Germania 82 Aand Exploitatie My Nederland 118 Bataalsche Hypotheekbank 10 pCt gestort 132 Residentie Hypotheekbank voor Nederland 105 Amstel Rgn Main Stoomboot Maatscbappg Bod Stoombootondern Concordia i pCt Stichtsche Glasverz Maats 34 De Commissiebank is voornemens in den loop der maand April e k eene eflectenveiling te honden en verzoekt beleefd ten spoedigste scErilteiyke opgaven van daartoe bestemde londsen te ontvangen PosterUeD en Telegraphic Benoemd 1 Maart tot directeur van hot postkantoor te Frederiksoord de klerk der postergen 1ste klasse U J Httpscher te Katwyk aan Zee 16 Maart tot directeur van het telegraal kantoor te Zwolle F E Pieren thans commies der telegraphic Iste klasse aldaar tot directeur van het telegraatkantoor te s Hertogenbosch C J van Uum thans tgdeiyk belast met het beheer van dat kantoor 1 April tot telephouisle te Utrecht mej G T Murkens en mej L H Mynlietf tot adsistent te Rotterdam J A Eusmatt thans kantoorknecht aldaar en tot adsistent te Roermond G A Kroonenburg than condnetonr der brievenmalen 8d klasse ten spoorwegpostkantore No 2 te Rotterdam Verplaatst 12 Maart de klerk der postcrgen en telegraphic 2de klasse P D Franken van Rotterdam telegraalkantoor naar Venlo telegraalkantoor Maart de telegraSst L Hoftyzer van bet boofdtclegraalkantoor naar bet bypost en telegraalkantoor a d Bloemgracht te Amsterdam Maart de klerken der postergen en telegraphic 2de klasse 1 H van Schoonhoven van het postkantoor naar het telegraalkantoor te 8 Grav Jnhage H P van Gyn van Amsterdam telegraalkantoor naar Zandvoort en H van Meel van Amsterdam telegraalkantoor naar s Hertogenbosch telegraalkantoor 20 Maart de adspirant opzichter der telegraphic J E do Vries van s Gravenbage herstellingswerkplaats naar Papendrocht 1 April de commies der posteryen 2de klasse W van Rgn van Leeuwarden naar Amsterdam de klerk der postergen Ute klasse B Hondelink van Amersfoort naar Aaltcn de klerken dor posteryen on telegraphio 2de klasse K de Boer van Amsterdam telograafkanloor naar Winterswyk en J F Casleleyn van Sas van Gent naar Rotterdam tclograafkantoor Belast met het beheer voor één jaar 1 April van het bgpost en tclograafkantoor aan don Bloemgracht te Am tordnm de commies der postergen 2de klasse W van Rgn Eervol ontslagen op verzoek 16 Maart de telephoniste C C Ruyter thans met langdurig verlof 1 April de vronweiyke telegraflat P K Vos thans met langdurig verlof 1 Mei de adsistent D Berends te Utrecht Beurs van Aiiislerdaiu Slotkrt 80 6V l Vrkrj 801 5V 88 f IV 4 OU li a 4 MAART NuiaVASii l url Ned B i iliio di o dllc 8 dito dito dito 8 llaNS a UII Ooiill l881 8 4 tauk iQiiRhr vug 1888 81 5 OfMTIMa O n ior 18 K 5 ttito lil I iver IS 118 5 Poanau O mul oonpoa S li ln liikol 1 I04 80 BO 875 415 8V 101 noiy S l 108 118 uVi 104i 818 1 40 108V 107 105 8 V 104 101 10 lO l 10 ll 4 117 10 ftlIi l llli Ohl llui ltnl M 4 4 1 a O Hsom 1880 I diloliij lli tlil 1899 t dito bij ll i U8 0 4 dito in Koad k i i 188 S dito itito dito I8S4 5 4 Al iJl Perp t lohuld 1881 4 rimiiu Oofir Cout leeii 18 0 4 Uor li flDing wfia 1 eo loeuin Mn 0 iüiu Ar Up r obl 18 5 Msimo Ob it 8ch 18 0 8 VlSIIOaii Obl pri p 1881 4 Av TiaDtH Obhuitisn 18 5 S KoTTsaOAM Stoil lMii 18 4 a NlD N Afr Hindol und Ar nd h T b Mg Gortiac ten Dsli Huuohi i i dito Ara HyiiothMkb pnadbr 4 i Cult Mi derVoralaol lad i Or Hypolh kl paDdbr 4Vi Nodorlftodicho baiilt und Ned Hftndolmuttoh sito N WtPM Hjp b p ndbr Boll Hy olhMkb p ndbr 4 i Uit Hjpothoelib dito 4 l Oonisa O mt Hong bink nd KtJ L Hypotheokbsuk niiudb 5 AillUKA Kqiil h potb paudb 4 Haiw L 1 Pr Li n mrl Vii HoU M 8po ir M i und MiJ lol Kip r 81 Spir und K d Ind Spoorweg n und Hod Zaid Afr Bpm und 4 dilo dilo dito 1891 duo 4 f IllLiaSpoor l 1817 8 A Bolil Zuid lul Spwmy AH obl Poi Wtrnsksu Weeoen uad Bni Or Ru Stad Ko lordam und 8 i Bliuill 8lad Anlwar ien lUl 8iad BruSMil 1 86 1 lloKO Tbaiae Kngullr OHa lioh 4 O TIM Stutaleeoig 1880 8 K K Ooal B Cr l880S I SialUB 8laa Madrid 8 1888 Nto Vat B i Avb 8 M aart I Groote kenie in Artikdon TOOr bet IllllllHII VAN IS Kleiweg E 73a GOUDA Telepifn JV 3i Ontvangen DE NreUW STE ZWARTE JAPONSTOFFEI met bUkehoorende CIAB EEBntlKH van de goedkoopste tot de beste soorten Pryïen zeer coiicurrcerend P SAMSOM AIIVEIlTi i TH i J ll vüPAVOüRDT Kleermaker Zeugestraal C 88 Beveelt zich beloold aan tot het maAroM van alle toorten Heeren Costuums Ondcrgeteckende beveelt zich beloold aan toor do levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderiyke schotels on alles wat tot het kuksvak behoort desv rlnngd met bglovering van servies zilver talcllinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Jtiisiniin Westhaven 128 Telep iooiiaet Qou4a Abonnement I 40 per jaar voor perceolen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanletf en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rfjks Intercommunaulbnpoan Op 1 Maart 128 verkregen aansluitingen Contracten en voonwaarden verkrSgbaar aan het Bnrean ACHTER DB VI8CHMARKT tor JPOIKB OUUK t SCHIEDAMMEIi SENEVEE M rkt NIÖHTOAP Verkrügbur WJ PEKTKRH AU bewijs van eehtboid i eaobot en kurk iteoda roor lien ran den num der Klrma P HOPPK ONTVAN EN Alle soorten 8CH0ENWERK voor a 8 saisoen In bel NoodbraliaDlsdi Schoen m LaarzeDDugaziip KLIilWEü E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Mie reparstUn as amgemetca WKk