Goudsche Courant, maandag 31 maart 1902

o 8763 Maandag 31 Maart en Dinsdag 1 April 1903 40sle Jaargang ELF DDIZEND VIJP HONDEHD GELDPRIJZEN WAARVAN Dl MINSTE f EN DE HOOGSTE t tOO WAS werden reeds door ona uitbetaald aan do verbruikers van l§ltiiiver§zeep Slluiver§zeep oeder ISullaiiezeeppoeder SÊmÊgÊa rmÊÊBü fmfrm fiOlDSCHE eOURAMT IXtenwS en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken Telefoon u H t ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui les midd felernoH o H9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommors Vï lF CENTEN de schemering nog eenig licht en zelfs over deze groote uitgestrektheid was de lucht dood BtU FEMSCHE STOOMYEBVEEU chemische WasschcriJ TA H OPPEmilElilËR 19 Kruiskade Botterdam Gebreveieerd door Z M den honing der Belgen HooTddepdt voor ÜOUDA de Heer II G TUIJSBIJlUi Korte Tiendeweg D 7 specialiteit voor het stoomeu en rerren Tan alle Üeerenen OameagarderobeD alsook aïle Kindergoederen Speciale inrichting roor h stoom n van plnctie mantela veeren bont 2 Oord nen tafelkleeden enz worden naar ds nienwBte en laatb methode geverid SAMIN05E De Sangninose maakt zich blijvende vrienden overal ïhahs ontvangen wij onderstaand schrgven uit Londen Den Heeren Van Dam Co sGravenhage Mijne Heeren Het is mij aangenaam n te kannen berichten dat ik uwe Sangainose gedurende de laatste maanden met liet meeste succes heb gebruikt Mjjne veelvuldige studiën voor mijn aanstaand examen vereischen dat ik tot laat werkzaam ben In den beginne kon ik dat niet maar nu ik geregelduwe Sangulnoae gebruik kan ik het goed volhouden Wil mij dua weder een kiittje Kenden van 12 flacons 12 9 Turnhar Eoad A W GROOS London De Sanguinose versterkt de hersenen en de zenuwen Allerlei komt voort nit zwakke zenuwen Daarom is de Sanguinose een zoo kostelijk middel juist in dezen tijd Prils Iior fl t 1 50 6 fl 8 12 il f 15 fe Gouda bij WOLFF en Co en D MIEBIES HoUandsche mmmi ïüig AMSTEItDAM Drinkt uMuitend Per 5 ons Slof en grove Thee 45 55 et OntbUl a ro0 65 iXamiddaji 75 ExtraflneCli Cüngotl eeIi 0 Alleen verkrijgbaar bij T fi J vas WANKUM Ooathaven B 17 IN HET VerlicMings Magazijn l e Avoiid§ler DUBBELE BUURT zijn heden ontvangen een prachtige collectie nieuwe Gasballoiis alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFORNUIZEN tegen concurreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst biJ H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van af f S0 en hooger Minzaam aanbevelend M M VA L00i TELEF 117 Gasfltter ROOrOPBIJZEN van f tOO Th G SCHOOF Teylingerstraat 12 Mej J A VAN OS S J V D BOSCH WILHELMINA RÜYSBROEK P J KOLDENHOF A LOOY Mej J DOEZIE St Anthoniebreestraat 78 J STEOBOS Bakker f O werden reeds ontvangen doorRotterdam Nederhardinxveld Ellemeet bij Brouwershaven Zeeland Oyen bi OscU N B ƒ Apeldoorn Yzendijke Zeeland Amsterdam Prijzen van 1 85 Bourtange biJ Vlachtweddo Gr I 5 i 2 50 en 1 1 vielen over het geheelo land Uitslag der premioverdeeling met de namen der winners wordt lederen deelnemer steeds gratis toogezonden Tff Kl UUIZEiWD PIlIJZi komen a s December weder ter uitloting ZENDT ÜW STROOKJES TIjpiQ Gebruikt bij de a s SCHOONMAAK STUIVERSZEEP ÖÏÜIVERÖZEEPPOEDER SODEX GOE eii GOEDKOOP Naamlooze Venuootschap VEREENIGDE ZEEPFABRIEKEN Op de groote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalsem de groole gouden medaille toegedeeld I e baard groeit op gladde gezictitcih m M liaar groeit op de kale plaats op de hoofden De wereldbaroemrle echte Russische Yetza Halsem bewerkt de achoünste voile baard of knevei alsmede haar op het hoofd Verft niet Onschadelijk Vol omen garantie voor terugbetaling van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar ia betaal ik 500 Gulden aan den kooper PriJs Toor sterkte I 3 Gulden Hterkte II 4 Gulden 50 Cents Sterkle lil werkt iii 2 3 weken 7 Gulden 50 Cents Wordt overal in de wereld verzonden me gebruiksaauwijziDg en bewijs van giirantie in alle talen vau Europa tegen vooruitbetul ng uf pjstvoorschot van het Skaudinavisch Houfddepot Kepres ntant voor Duitschlünd en Holland lURKY NIKLtiKN Giinsemarkt 9 Hambuhg 185 Duiiaehland Judien men zich vereenigt om meerdere bussen te koopen worden zy altyd franco gezonden Van de Ulröke eerende dankschryTBm en erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandsch Ik Terzoek U my 4 bussen vanjUwe echte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van rayne kennissen mi terzocht hebben te bezorgen tielyktudig beschouw Ik het als mijne plicht U te veroorloven het volgende te pub iceeren De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan zg heeft my naraelyk myn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerljjk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen in wel ia waar had ik van verschillenden gehoord wien zij tot baard verholpen had maar ik gelooide dat het eene onmogelijkheid was zyn haar terug te verkregen als men het eens verloren had maar nu ban ik werkelijk ien dal ik mg vergist heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die U mij bewezen hebt Nog eens mijn hartelyken dank U kunt geloven dat ik U vele koopera verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Nansensgade 24 B 4 De van U verkochte baardbalsem moet bepaa d de t rootste uitïindin van het 19 iaarhonderd zijn aangezien ik dezelve sterkte III slechts korten tij gebezigd heb en daarby de achoonsta volle baard van de wereld verkrei en h jb waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereu kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Herluf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrijging van baard my van collegfls aanbevolen ïs ferzoek ik L hiermede my ten spoedigste eene bus sterkte III te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hetnvelk somtyds onaangenaam zjjc kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaa ord pr Alten Noorwegeïi De baardbaleem welke ik ontvangen heb was zeer g ed toen een van myne kennissen dit hoorde verzocht hy mg ten spopflijste eene bus sterkte IH te laten komen welke ik hiermede bestel J Stenströra de stoeliabriek Vernamo Zweden lk verzoek U ray eene bus te zenden vaa deze fde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien myn broeder ten hoogste verbaasd is ovet de uitwerking welke zy reeds op m j gehad heeft pii nu ook eene proef nemen wil H Madsen luitenant in deJDeensche armee Copenhagen Na eene bus van de echte Yetza hear alsem gebezigd te hf bbeïj ben ik ten hoogste verbaasd over het h iBii alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Myn haar verkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krulsel even als het blank en week gfworden is Ik bespeur tegelyk een zeer sterk verfrisschend gevoel in de bodera van het hoofd en ik ben lu ne zenuwachtige hoofdpyn geheel en al kwyt geraakt IVLyn haar is buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lundsgade 1 Copenhagen Dit goede oude HuiS tiek Jleht Verkoi enkel Huisgezin ontschen 4 1 25 75 ImApothefc Te Amslerb n T Tuyll F AD UCI middel tegen Eheuint 1 COS nug in geen bidun In fle 80 et bij iDrogiiten dam bij CU WeiM Co ROTTER V a ooi a S a o s mÉMémifmiiim Deze naamteekening is diegene vanden uitvinder en zal op elk paklegevonden worden anders Isüetvervalsoht en zonder garantie Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave De hoofdtekst van dit Jiolfmiiande Tourist ISkscbe tijdschrift bestaat nit de liewhrijvlna eemr Reis om de Aarde die de Heer E T Feesstba Koipeh in opdracht Her Vennootschap maakt Elk nummer is rijk geilluatreerd naar eigen photo graphiache opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Anaichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te getien adrea door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Prijs per jaargang f 7 20 incl de Ansichtkaarten T1e inteokening is to allen tpe opengesteld Ook do Ansichtkaarten worden te allen tgde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem Sleuw ODOvertroflen Frof Dr Liobers wolbükoiul Alleen GCht met Fabriekainerlc tot voortdurende radicalo en ag m Kokere genezing van aile zelfa BiaW de meest hardnekkige enuwI IAI xiektetif vooral ontstaan door Ejflim afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale ijenezing van elke zwakte Blefll 7 Licht üeuauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spysvertering Onvermogen Impoteuz PoUutione enz Uitvoerige prospectcssen JiiJTpcr l eacli fl 1 fl 2 fl 3 dubbeb flost ii fl fVj Cenlra 1Depöt Matth v d Voste Ziiltbommü U puti M Cléban ïi Co Rotterdam F Happol s Gravenha e T llalmniRnB du Jong 1 Czii Uottordum Wolff 8e Co Gouda on bii alle drogisten Kcht Zeeiiwsch Tarwebrood t cent de K G bii A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Wie zeker zijn mi d Eólitg ElKel Cacao te ontruigen tesamengesteld en na T0I9 prcefuömiiigen in den handel gekomen onder dea naam dea aitvmderB Dr Miobaelia verTurdigd p d best machines b het wereldberoemd étabbliaaement van Qebra Stallwarok te Keulen dtche J p n2Ie 2aeU Cikel Cacao In vlerktnten busaen Deie Eikel Cicao ia met melk gekookt een aangename gezonde drank voor d gelijkacb gebruik een i i theelepdi na t polder Toor een Imp Chocolate Ala ceseeskracbljge drank by geral van oiarrhee deciita met water ta gebrniken Verkrijgbaar bij do Toernumita H 1 Apothekers en t Kb Vt IC pralbnaje t 1 80 c 0 90 o a85 Oenenuüvertsgenwoordicer Twr Neder Julius MattenklQiK Amsterdam Kalvcstraat 103 ONTVANGEN Alle soorten 8CH0ENWEEK voor a s saisoen in i lict Noorirabaotsch Mm m Ll nemnagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegstoeg Aanbevelend € SIHITS Alle repitratiën en aangemeten werk Gouda Drnk van A BRINKMAN Zn Uit hoofde van het Paaschfeest verschijnt de Goudsche Courant Maandag niet Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Bulieulaiidsch Ovurzicbl In deze stille dagen is het nieuws schaarsch Er zijn enkele bericbten over de weer mislukte drgljacbt in Z Alrika Uit Pretoria wordt bericbt Behalve dat vtjl kanonnen terugvermeesterd en ongeveer 150 gevangenen genomen zgn hebben de troepen die tegen de la Beg opgetrokken zi n een groot deel van zjjn wagens buitgemaakt De uitgestrektheid van de streek die do Engelsche troepen door moesten trokken voor ziJ tenslotte hun dryijacht konden beginnen in het gebied waar de la Revj met ongeveer 1500 man was ontdekt was zeer groot De troepen rukten in den nacht van den 238ten op en keerden nadat zij door een zeer langen marsch westelijk van de Boeren waren gekomen terug den vjand in oosteiyke richting voor zich uitdrijvende Wegens den afetand dien zü hadden moeten afleggen waren er enkele leemten tosschen de kolonnee Vele Boeren hebben daardoor kunnen ontkomen Een Eeuter telegram nit Klerksdorp van den 25en bewijst dat de laatste drüfjacht merkwaardig is geweest om de behendigheid en de volharding door de troepen aan den dag gelegd Een ontzaglijke vlakte strekte zich uit voor de stelling der troepen ten oosten van de Boeren en de afwezigheid van blokhuizen in het westen maakte dat de gewone toebereidselen tot de drijfjacht niet konden toegepast worden De vijand hield zich het meest op onmlddellp ten noordwesten van Klerksdorp vanwaar de blokhuizen zich noordwaarts naar Ventersdorp en Licbtenburg en zuidwaarts naar de Vaal uitstrekken In den avond van den 23en hebben zes kolonnes Klerksdorp en Venterdorp verlaten De lyn liep onafhankelijk ondereen naar punten veertig mijlen westelijk gelegen midden door de Boeren heen op wier nu en dan vuren niet werd geantwoord Drie andere kolonnes trokken noordelijk van de Vaal De Boeren waren niet in staat deze beweging te begrijpen Met den dageraad FEVILLETOX DE TWEE ÜITEBSTEH 38 == Al wat scheen te ontbreken aan den roem Aan het huis was een groote onderscheiding waaraan een rijke pair met zes zetels in het Lagerhuis niet geheel en al kon wanhopen Ixjrd Fitz Warene verlangde reikhalzend tot de graven van Engeland te behooren Maar de opvolgers van den heer Pitt waren sterk ij dachten dat de Fitz Wareners reeds te snel waren gestegen men fluisterde zelts dat de koning niet ingenomen was met den nieuwen man dat zijne majesteit h m opgeblazen en aanmatigend kortom een gek vond Maar hoewel de opvolgers van Pitt er in slaagden gedurende twintig jaren het land regeeren en gewoonlijk er krachtig waren in zulk een tijdsverloop hoe goed hunne leiding ol hoe goed groot hun geluk ook wezen mocht waren er onvermijdelijk gelegenheden dat zij zich in moeielijkheden bevonden in welke gevallen het noodig was de onverschilligen tot zich over te halen of de ijverigen te beloonen Lord Fitz Waréne wist heel goed van deze gelegenheden partij le trekken het was verwonderlijk hoe konscientieus en nauwgezet hij werd gedurende de expedities naar Wucheren het bloed rukten deze kolonnes op in een lange Ijjn daarna keerden ziJ om en begonnen do Boeren oostwaarts te drijven naar de blokhuizen De vijand snelde wild heen en weer deed dolle pogingen om door de lijn heen te breken en tengevolge van de haast gemaakt om zeker te ziJn van de verrassing waren er eenige gapingen tusschon de kolonnes door welke het gros der Boeren ten slotte heenglipte Aan de Petit Bleu werd eergisteravond uit Londen geseind Generaal Kitchener was vandaag don 278ten nog te Pretoria Er scbijnt niets bijzonders gebeurd te ziJn in verband met do onderhandelingen over welker beloop bet Engelsche kabinet overigens het diepste stilzwijgen bewaart Zooals verwacht werd met het oog op den langen tjjd van voorbereiding heeft bet bericht van den dood van Rhodes geen dadeItjken invloed uitgeoefend op de beursnoteeringen Zelfs zijn sommige mijnaandeelen naar boven gegaan Rhodes moet ook allerlei maatregelen hebben genomen om zijn onvoltooide werk te doen voortzetten Voor zijn spoorwegplannen zijn telegraaf Kaap Cairo en andore ondernemingen tot ontwikkeling van Znid Afrika heeft bii de grondslagen gelegd en nu aan anderen de uitvoering opgedragen Maar het is de vraag of ziJ zonder zijn doorzettingsvermogen er in slagen zullerï ze ten uitvoer te brengen Daar hij vrouw noch kinderen heeft zullen zijn massa aandeelen waarschijnlijk door een syndicaat worden overgenomen Zijn bekend landgoed biJ Kaapstad Groote Schuur gebouwd door den Hollandschon gouverneur Vaa der Stel zal geheel ten behoeve van het publiek worden opengesteld Groote sommen zijn voorts door hem gelegateerd voor liefdadige doeleinden Woensdag 2 April den dag na aankomst van ziJn broers die met de Walmer Castle komen zal op staatskosten de begrafenisplecbtigbeid te Kaapstad plaats vinden Zooals wiJ reeds meedeelden heeft Rhodes de Matoppobergen in het verre Rhodesia als zijn laatste rustplaats aangewezen Er is aan die plek ook een merkwaardige herinnering verbonden Toen in den tweeden Matabelen oorlog de troepen van de Chartered slechts met moeite het hoofd konden bieden aau de Kaffers heeft Rhodes den moed gehad om geheel zonder gewapende bescherming met twee of drie personen een bad te Manchester het verhoor der koningin Iedere verlegenheid van de regeering was gen sport in de ladder van den grooten boroughkooper De oude koning was ook van het tooneel verdwenen en de pronkerige grootheid van den grooten Normandischen pair kwam George den vierden tamelijk gelegen Hij was een der gunstelingen in the Cottage men had zijne zes stemmen voor Canning noodig hij stelde zijne voorwaarden en een van de voorwaarden waardoor wij een man van genie tot mjnisjjer kregen was de verheffing van Lord Fitz Warene tot pair met der naam en den titel van Graat de Mowbray van Mowbray Castle HOOFDSTUK VIII Wij moeten thans eenigen tijd terugkeeren tot de vreemdelingen van de Abdyruine Toen de beide mannen zich hadden gevoegd f evoegd bij de schoone non wier verschijning igremout zoo had getrofien verlieten zij alle drie de Abdy langs een weg die hen achter langs den kïoostertuin heen leidde en zoo verder op langs den oever der rivier over een lengte van honderd Engelsche ellen toen zij een bochtig dal in sloegen van een opgedroogd zijriviertje Bovenaan het dal waar zij spoedig aankwamen was een bierhuis door eenige hooge olmen beschermd tegen de winden die over het uitgestrekte heideveld bliezen dat zich behalve in de richting van Mardale nu zoover uitstrekte als het oog zien kon teiit te betrekken ver van de Engelsche linies in d Matoppobergen waar de Kaffers hnn voorn wste sterkte hadden Ben pa weken bleef hiJ daar alleen en toen wis hjj de kaffers te bewegen een onderhonf met hem te hebben Ongewapend met twee personen is hij naar de Indaba of kalfervergadering gegaan waar hij de grieven Van de kafferhoofden aanhoorde en hfln heijstel toezei Op die wijze werd de tfpstand bedwongen Er wordt nog een anecdote van verteld Toen hij de Indaba zou toespreken wilde hij beginnen met een kaffergroet die zooveel beteekect uls Vrede zij u lieden Hij stond op maar zijn metgezellen zagen dat bi aarzelde Hij begon niet en plotseling keerde hü zich glimlachend om met de vraag Wat is ook weer het woordP De Fransche Kamer heeft een wetsontwerp aangenomen van groot gewicht ingediend door het Kamerlid Zévaès De strekking van bet voorstel is zeer ruim Een wckelpsche rustdag niet juist een Zondag behoeft het te zjjn wordt verzekerd aan alle werklieden van het mannelijk en vrouwelp geslacht in fabrieken werkplaatsen kantoren winkels mijnen keukens van hotels en restaurants enz ondernemingen van middelen van vervoer te water en te land vallen mede onder deze bepaling Ook voor publieke lichamen zal het voorschrift golden doch de veldarbeid wordt hierdoor niet getroffen De uitroep van Le Myre de Vilers dat de wet den ondergang voor Fransche havens zou beduiden als zij t j voor de daglooners moest gelden vond Iflkemming bij eenige leden die voorsteldiijS ontwerp terug te zenden naar de co Wssie van rapporteurs Dat voorstel werd verworpen met 81 tegen 274 stemmen Over de regeling der uitzonderingen en in t algemeen over de wijze waarop de wet zal moeten worden uitgevoerd werd lapg en breed gedebatteerd maar blijkens de eindstemming 422 tegen 10 stemmen bestond over het beginsel weinig verschil van gevoelen BINNENLAND De correspondent der N R Ct te Batavia seint onder dagteekening van gisteren De le luitenant der infanterie Geertsema Bekkerigh bverviel oude hoofden van Toekoe Oemar te Poeloo Raja Hij doodde 7 man Hier hield het gezelschap stil de schoone non zette zich op een stcenen bank neder onder de booraon terwijl de oudste der vreemdelingen den bewoner van hei huis toeroepende dat hij was teruggekeerd zelf naar een nabijzijnd schuur toeliep waaruit hij een zeer kleinen hit haalde roet een eenvoudig ruw zadel klaarblijkelijk bestemd voor eene vrouw Het is goed zei de langste der beide mannen dat ik geen lid ben van een raatigheidsgenoatschap zooals gij Steven want dan zou hetlastig wezen dezen goeden man te beloonenvoor de zorg die htj aan het paard heeftbesteed Ik zal eon bekorvol nemen van drank der Sak sische koningen Na toen den hit tot voor de non geleid te hebben plaatste hij haar met zachtheid en ongekunstelde bevalligheid op het di r terwijl hij te ge lijkertijd op gedompten toon vroeg En u wil ik u een glas van den wijn der natuur brengen Ik heb gedronken uit den bron der heiligeAbdy zei de non en geen andere drank moet vanavond mgne lippen bevochtigen Kom onze tocht moet met spoed geéindigd worden zei de oudste der haapnen toen hij zijn len anderen kant teugel nam terwijl Steven liep glas aan den waard gat en en hit bij den Hoewel de zon was ondfijegaan verspreidde en 1 hoofd en nam 19 man en 6 hoofden gevangen Voor de algemeene vergadering der verceniging Volksweerbaarheid zijn door de atdeelingen verschillenJe voorstellen ingediend Daartoe behooren de volgende I Afdeeling Amsterdam le De vereeniging Volksweerbaarheid besluite bij de regeering aan te dringen op wijziging der Militiewet 1901 in dien zin dat aan alle behoorlijk voorgeoefende lotelingen wettelijke aanspraak op later opkomst onder de wapenen en aldas yorkorto eerste oefeningstijd worde verzekerd 2e In art i der Statuten worde bijgevoegd Als adspirant ledon kunnen worden toegelaten personen die den leeftijd van zestien jaren nog niet hebben bereikt Zj hebben geen stemrecht II Afdeeling Bruinisse le De Vereeniging geve aan het hoofdbestuur in overweging bij Zijne Excellentie den Minister van Oorlog to verzoeken dat op het Staatsbudget voor 1903 op het voorbeeld der Zwitsersche regeering een post worde gebracht voor uitkeeringen aan schietvereonigingen ten behoeve van uit te loven prijzen in geldeljke belooningen bestaande bij te honden schietwedstrijden 2e In het belang van do oprichting van vereenigingen van Volksweerbaarheid en schiotvereenigiogen op de Zeeuwscbe on Zuidiïollandsche eilanden die door hun isoleerihg gunstig gelegen zijn voor een verdediging tegen een vijandelijk leger of vloot komt het gewenscht voor dat bet hoofdbostnur het verzoek doe aan Zijne Excellentie don Minister van Oorlog dat deze zich in dien zin uitspreke dat de gevestigde Weerbaarheidskorpson op bedoelde eilanden nitsluitend met de verdediging dier eilanden worden belast by een eventueel voldoend aantal aanwezig zijnde en krachtige korpsen III Afdeeling Den Helder le De Algemeene Vergadering spreekt zich uit voor het beginsel van de verpersoonlijking individualiseering van den dienstplicht d i voor het beginsel dat men later onder de wapenen mag komen naarmate men blijk geeft door vóóroefening meerdere lichamelijke en militaire bekwaambeden te hebben verworven 2e De algemeene vergadering noodigt het hoofdbestuur en do afd besturen nit dit begiasel met woord en daad krachtig te propogandeeren IV Afdeeling Rotterdam le Te behandelen punt op de a s algemeene vergadering De onafzienbare golvende oppervlakte van de bruine en purperen heide hier en daar door enkele fantastische rotsen afgewisseld schitterde nog in het schemerlicht Hesperus was nog de eenige ster die men zag en scheen voor hen uit te gaan en hen te leiden op hunnen weg Ik hoop zei de non terwijl ze zich tot denoudsten vreemdeling wendde dat indien wij ooitona recht herkrijgen vader en dat dit ooit zalkunnen gebeuren zonder de tusschenkoiust vanden goddellijken wil schijnt my ten eenemale onmogelijk toe dat gij dan nooit zult vergeten hoebitter het is van den grond te worden verdrevenen dat hij de menschen op het land zult latenterugkeeren Met geen ander doel zou ik op ons rechtaandringen zei de vader Na eeuwenlange smart en vernedering zou ik niet willen dat men kon zeggen dat wij geen sympathie hadden met de verlatenen en verdrukten Laat men na eeuwen van smart en vernedering zei Stephen niet kannen zeggen dat gy uwrecht verkreegt men geen ander gevolg dandat er een baron of jonkheer meer in het landwas Ja ook gij zult uw zin hebben Stephen zei zijn metgezel glimlachend als ooit dat gelukkige uur slaat Wordt viTVjlgd