Goudsche Courant, woensdag 2 april 1902

o 8764 Donderdag 3 April 1908 40s e Jaarijranii mMM COUMM en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefoon fi üe Uitgave dezer Couröntg eschiedt dagelijks meit uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs p r drie jtnaanden is 1 25 tranco perpost li70 I Alzondtfrjijke Mmimers VIJF CE ST £ Telefom Ke Ui ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 i egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wonlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I Verkrijgbaar bj M PEETEUS il N B Al bewij eolithoiil icachot en kurk steed voor lien van den naam der Firmi P HOPPE HoUandsche Mwwm wam AMSTBBDAM Drinkt uitsluitend Per 6 ons Slof en grove Thee 45 55 cl OntbUt C ron65 Xainlddag 75 ExtrallneCh CongollieetOO BefToond op lo Trtio i KyiiDXeii oohie iHi c i 9 ij Fnm Scbocuvp einDr MiU keofig poelMi v n Ue iWÉrW mac 5 a Hc =rcB D mM tn KmdïrBchoenBO Vetknigbiir bil wiakditri In Sclwenwcrk GeUnterlin Drogeriien en Mcfl lene goei op l fïbrielumtrk S toLr W S rdcin n Alleen verkrflgbaar bij P H J vas WANKÜM Oosthaven B 17 Vraaqt bij Vwen Boekhandelaar een Proefnummer der merlandsehe uitgave van i EVÈRELb Tourist Üe hoofdtekst van dit balfmaande ip che tfldschrift bestaat nit de BeHchriévina eener Beisomde Aarde die de Heer E T Feenstba Kuipeb m opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijn geiUustreerd naar eigen photograpMnche opna l iw inteekenaar vangt Iper jaar ongeveer O Ansichtkaarten ligen of een ander l f JA geven adres door onze f toegezonden Voor de eerste m l komen deze uit verschillende Plf t f t Ma Perzië Vooren Achter Indife Birraa ma r iaar an f 7 20 incl de An Kt Ctateekening is te allen tpe opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tviue BuJelu De Wereld TourlBf Haarlem FEANSCHE STOOMYERVEEU SN chemlsclie WasscheriJ Vi II OPPESHEIMEH 19 Kruiskade BoUerdam Gebrevtteotd door Z M den Koning dei Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer H G TIUJSBUBG Korte Tiende weg D 7 Sneciahteit voor het toornen en verven van allege en l ame garderobon alsook alle X aï chting voor h toom n van tr drnirte Sennf word naar d nienltoe n laat methode geverfd 0 to F O IK E OU U t GENEVEB Merli NIOHTCAP CHIEDAM t 5r SCHIEDAMMEB Echt Zeeuwsch i arwebrood t cent de K 0 b A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 IN HET I Verlichtings Magazijn e Avondster DIJ BBELE BUURT zijn heden ontvangen een prachtige collectie Nieuwe CJasballous Goedkoopste adr Winkel met sncces geplaa hier ter stede Denkt aan het BADINRICHTING en hooger Minzaam aanbo M TELEF 117 alsmede een ruime sorteeriifg GASOENAMENÏEN GASKOOKPLATlEN en GASFOENÜIZEN tegenj concnri erende prijzen voor Etalages bij H H Winkeliers rpote genot van eeft ompleet van aliSO A = Iepd I M VAX LOOSIi Gasfitter 17 8 Weiderbalsiffl lioelü vrowM bekend on OnoTettrofiki muldel tegon rgt j iolèg Lficr zlektfn enz Imvpmbg I nok itwomlig in liljna iktemrall pot Roed ijevolg Vendet f rUs per flacon pei jiW 1 1 IS Tiiftttf 8 Woaduia f beïll oon aUnog o n h e Ic e n d i g k enititaroe werking UwM mee ta e ke pijnlflke TMm wcr 1 een uiaariOndyoMongeneesli Olden beeugczBel ep onktó een tajna aalaarkiukerlljden genezen B f W gonemg en lêrVtinif der pijnen l ij f o den ontatekingen en Tan IiUerlei aard V Prijs per pot i I 60 per lAst i 1 60 Centraal PepSt voor NedeAmd Hokm 8 Am terdam fl Idergëteekerde beveelt zl ïTbeleeld aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOVPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook a fzonderlijfce iehotels en alles wat tot het koksvak behoort desvjrlangd met bSlevering van servies zUver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier We athaven 128 ïlirmowtpaiit IIM9 ist i il i Due Thee bespaart 25 om hare vele lanmni iji i f on 15 in prijs venjelekra bü andere Theesdorli n Wie zeker zijn wu de Ecbt j Eikel Cacao te ontvangen t mengesteld en na vele prfflbemingBn in den bandal gekomen onder dea n m des uitvinders Dr MiOhaeliB verrurdigd p da best machines ia het woreldbe 1 roemde étabblissement van Bebr Stollwnrck te Keulen iltcht Bikel Cacao in ylerkanten bussen Oece Eikel Cicao i m t melk jotooH eene tangenune gezonde drank voor dir geiykflch gebruik een i t theelepel tui t poeder toot een kop ChoooUte JU reneeskracbKge dr nk bg jev van diarrhee ifciohts met water t gWriJken Verkrygb r b to ToenuBUrt H Tl ApotUekars ena V Ko V K naftn ï f 1 80 o 9 W ttttSS Qen ra lvertïgenwooréig r rut Nederland Julius Mattenklott Anwterdam Kalveistraat 108 Levende Beelden mei voordrneht Zelduani Fraai Geheel Nienw mtnoodialno tot bijwoning van de voor de eerste manl te houdena o g QQPDSCHB FMBSTAfONIJ aangeboden door de Directie der 1ste Amsterdamsche Elektro Oxygeen Bioscoop Biograaf en Sciopticon CombiDalie tot het geven van Ohr uitvoeringen met Levpnde Beelden f met gelieel nieuwe macliines der ROYAL AMEBIK BIOGRAAF onder leidi ng van den vfelbekenden Volkszendeling V KEIJZKII tiit Amsterdam die bfi de Vaste beelden de meest boeiende voordrachten hottjt en delevende beelden toelicht D V zal op datum van MAASDAQ 7 aPBIL in de zaal ORANJE EN NEDERLAND Turfmarkt te Gouda voor de eerste maal slechts EENE AVONDUITVOERING worden gegeven ten 8 are met des middags eene Militaire Wedstrpert De Meikoningin t Gebed eentr Moeder Javaanspiie Bruiioït Jan Smees d Justus vaste beeÉen f Een kustwacBtersgeschiedcnis Parijs rond op een toomboot Kalvlrenscène I De 1 tocht van Keizer Karel V Een astig oogenblif Ben iiiorisn ifi het Keen tenAderwós i Bc fen liotograat B a Boeldhouwi De fill JAngleiir De Bojooverde Prii Zoo en Landfafere Eei VeVmagaïin stói Bomeiji che yolksspelen jté met h nd ernissen tveü ilp bi de oieriil zoo tegeVen zoowel r F keuze fegang ii zoo li tot bc dek en wel cents dl persoon be Kaarten zijn verllgbaar des nvonds aan de zaW De Kilideren bstalenjS middags 7 cents en Golefers lif cen i Met vriefidelaj uitnoodiging Uw Dw Dn ij 1 11 U F KËIJZBR Volfcssprd ser Amsterdam Bezoekt allen deze ibldzaam genotyoUe nuttige en gezellige uitvoeriitt die precies ten 8 ure laanvangt en ten 10 ure eindigt terwijl de kihde uitvoering van 5Va tot b i 7 uur duurt M aurik bndelpark fle kazerne g President Krïger s Zegetocht Transvftulsch Commando J Christfinwraalt lijsverpakon j Opening der Statei Generfl Hen ISike BM bi r enz qk fezochte i tvo ringen veeli oog als hart nw bogende voordjl in 20 afd Srq eniet fen ht door mc elp gesteld om pfkeenl gelegenheid t e gevep lochïs 80 I cents de Mi Soo4 en gerofeer erd a i Tf KINDERÜITVOERING vooral ten 51 ure met het 6ch ne verhaal totslot Asschepoester of het Glazen Muiltje Door aankoop van tal der nieuwste flims voon de Bioscoop en kostbare platen en geihiedenisson voor de vaste beelden komen o a da navolgende tafereelen op het dgek 1 Geen liinkhoesl Geenflnlluenza Om Kinkho il Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst megelijken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract M E L I A M T H E uit de Koninklöke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij JtuadteeJcaaiaff taet roodo lettoxvt Lat vooral op d Firma WOLFF C Co Westhaven 198 Gouda O MIEBIE8 Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veeratal B 12 i te Gouda A BOUMAN Moordrecht PINK8E NieuwerkerkadlJeel A N viN ZESSEN MoonAoMn J Th TORKBN 5o t B V wuif Oudewa n A 8CHEEB Haastrecht P W v EDE Oudewater K viUDiiE HEIIDEN te Beeuwijk P v d SP f S Moercapelle D v d STAR WadAWafMn Wed v HOLST Waddmgeveen M KOLKMAN Waddingeveen P A UK GROOT OudewaUr f DE JONGH Oudewater 3 P KASTELBIN PoUbroekerdam O BIKKER te Bemchop Overal tó ÏÏft verkrijgbaar MaatseJiapp tot XkepUtUaUe wnn de Fietorta Bro Kantfiw voor JSederlanO Soompjea éO Rotterdam Gouda Druk van A BBINKMAN Z Uuilciilandscli perzicbl 4i Betreffende bet vermo w en van gevangengenomen Boeren ddbr Riitsche officieren waarover nog slechts zoo Wei bekend is ger iakt deelt de correspojideut te JohannesÊnrg van de KOlnische Ztg eenige bijzon deibeden mede Het geval ihoet zich in het I pborden bü Pietersburg ijebben voorgedaan aar de Boshveldtoarabiniérs zicli aan wat de correspondent oemt zeer bedenkelijke uitspattingen tegenover Boien gevangènen I hebben schuldig gemaakt De Bushveldtcarabiniers zjjn voor het mneerendeel nit vroeger in het land en in Jiet bijzonder te Pretoria en Pietersburg Mvestigdo Engelschen gerecruteerd die steèjds een b zonder feilen haat jegens de Bo pn aan den dag hebben gelegd Niét minder dan 18 moorden moeten zijn gepleegd eerst op gevangenen en daarna op getuigen van de moorden tot welke laatsten ook de gewezen Dnitsche zendeling Hilber behoorde Het merkwaardigste scliijnt te wezen dat de gelieele enveldaad op rekening van drie officieren te scliuiten is terwgl de manschappen zich telkens tegen de gegeven bevelen verzotten Lord Kitchener is onmiddollijk streng tegen de misdadigers opgetreden het geheele korps is ontbonden en de officieren zjjb voor een krjjgbiaad gebracht die een dag of tien zitting heeft gehouden Twoe en zeventig getuigen waren enkel uit Pietersburg opgeroepen De correspondent schijnt niet te hebben geweten dat al do betrokkenen Australiërs zijn geweest Hij wpt er op dat de schnldigen tot ongeregelde korpsen behoorden die uit een samenraapsel van allerlei sujetten bestaan Het eigenlyke Engelscbe leger zegt hij is hq de zaak in het geheel niet betrokken Dergel ke fijne onderscheidingen zullen echter door den gewonen lezer niet begrepen worden Engeland is voor het gedrag van a ziJn soldaten verantwoordelijk en het onderscheid tusschen geregelde en ongeregelde troepen korpsen uit het moederland of uit de koloniën bestaat enkel voor de militaire autoriteiten niet voor het publiek De Fransche Kamer beeft Zaterdag metvollen stoom gewerkt om eindelijk gereed te komen met de beg rooting Zaterdag begonnen viel Zondagochtend te v jf uur eerstde voorzittershamer De Kamerpresident de heer Paul Deschanel liet toen zijn slotwoord klinken terwijl hij daar tevens een afscheidswoord en politiek gelegenheidsspeechje van maakte FEVILLETOK IE TWEE CITESSTÊÏ 39 Na deze woorden heerschte er eenige oogenblikken slilte ieder was met zijn eigen gedachten be ig terwijl de invloed van den heer hjken zachten avond en van den helderen sterrenhemel zich deed gevoelen en de geheele omgevingtot nadenken stemde Ik hoor het gegons van den trein zol denon Dat ia de trein naar boven toe zei haarvader Wij hebben nog een kwartier tijd wij zullenjuist bijtijds aankomen Terwijl htj dit zeide leidde hij de hit naar de plaats waar enkele lichten het station aanduidden van den spoorweg die hier dwars door de heideveld liep Zij hadden juist tijd genoeg om h paardje te brengen aan den persoon bij het station van wien ZIJ het geleend hadden en hun kaartjes te nemen toen de bel voor hun trein geluid werd en eenige minuten later waren de non en hare reisgenooten op veg naar Mowbray waar zij na een tocht van twee uren aankwamen Het was tien uur toen ij aan t station te Mowbray aankwamen dat een minuut of vijf van Hoewel do Kamer feitelijk pas 31 Mei behoorde op te houden te bestaan kan niet meer verwacht worden dat zij nog bjjecn zal kohien buitengewone gebeurtenissen uitgesloten En heden zal het genomen kabinefebcsluit in den Officiel vorschijncii waarbii de verkiezingen op 27 April worden gesteld Deze Fransche Kamer zal dus niet meer bijeenkomen en het grafschrift van onzen Paryschen correspondent is van pas Men kan zich nu naai hartelust aan do voorbereidselen wtjdeii dar aanstaande verkiezingen en men mag gerust aannemen dat de eerste der twee mftanden die de afgevaardigden feitelijk jadoau kragen niet in ledigheid zal worden doorgebracht Alles bereidt zich voor op dep grooten slag De Ind Beige geeft reeds een bosrhouwing over de kansen dör verschillende partyen Dit is des te gemakkelijker te doen daar reeds de meeste partijleiders hun standpunt voor de kiezers zyn komen uiteenzetten Slechts de gioote redevoering van den premier Wdldeck Roussean is er bij ingeschoten doch men weet ook zonder dat voldoende wat men aan dezen republikenischcn staatsman hoeft Ook de andtiren hebben open kaart gespeeld alleen Meline on de zynen troebelen lond en terwyl zy roepen dat zij zich niet by de nationalisten scharen werken zjj toch zooveel zjj kunnen tegen do republikeinen ton voordoeïe van de reactionnaire candidaten En Méline zelf schijnt slechts één doel te hebbon het ministerie Waldeck Rousseau te bestryden Evenwei Frankrijk zal nog wel gespaaid wolden voor een overwinning der Mélmibten die erger zou zyn dan ecu reactionnaire overwinning De Ind Beige brengt bü het heengaan dezer Kamer hulde aan de rol die Millerand heeft gespeeld on herinnert in verband daarmede de vele echt democratische regeeringsdaden van Waldeck Rousseau de socialisten zyn dan ook hoe langer hoe moer teruggekomen van bun revolutionnaire middelen en schijnen voortaan wol besloten te zijn slechts hun doel te bereiken door wettelyke middelen Dit valt af te leiden nit het bezweren van de groote mynwcrkersstaking en zoovele andere arbeidsgeschillen die anders een ernstige wending zoudon hebben kunnen nemen Het Belgische blad meent dat men der socialistische party in Frankryk veel verplicht is terwyl men elke socialistische overwinning by de aanstaande verkiezingen evenals trouwens elke radicale verkiezing v66r alles zal moeten beschouwen als een succes voor de National Verdediging de stad lag Het werk was geëindigd een prachtige hemel helder en schitterend overdekte de stad van rook en zwoegenden arbeid in alle richtingen verhieven zich de fabneksschoorsteenen en pijpen donker afgeteekend tegen den helderen hemel terwijl soms een schitterende ster vlak boven die lange eenigszins spits toeloopende massa s sch en te zweven De reizigers liepen in de richting van een der buitenwijken van de stad en naderden den zeer hoog n muur van een uitgebtrekten tuin De maan kwam op toon zij hem bereikten viel haar hcht oven op de boomen en deed een hoogen ingang zien in het midden en daarnaast een kleiner deurtje waar Gerard aanschelde Het deurtje werd spoedig geopend Ik vrees heilige zuster zei de non dat ik later ben dan ik beloofde Zij die in den naam onzer heiligemoeder komen zijn steeds welkom was het antwoord Zuster Marion zei Gerard tot de portierster wij hebben eene heilige plaats bezocht Alle plaatsen zijn heilig waar heilige gedachtenzijn broeder Beate vader goeden nacht zei de non datde zegeningen van alle heilifjen met u zijn en metu Stephen hoewel gij niet voor hen nederknielt Goeden nacht lief kind zei Gerard Ik 70U aan heiligen kunoen gelooven alaik bij u ben zei Stephen zacht goeden nacht Sybil De Spaansche dagbladen meldeiï het gerucht dat de mlnistershet inde op Maandag gehoaden vergadering met eens z jn kunnen worden over de vraag ai de decreten op de geestelyke vereenigingen al dan niet onmiddellijk toegepast dienden te worden Do Koningin regentes hoopt binnenkort een böitengewoon gezantschap naar Rome te zenden onder leiding van den markies Ayerbo belast met de overbrenging van eenige geschenken en een door haar eigenhandig geschreven brief waarin zg den Pans dankzegt Srwïr den stean dien bü haar tydensbet voeren van den scepter beeft verleend daarbjj de boop aitsprekende dat by haarzoon dok welgezind zal blijven Z j noodigt den Heiligen Vader nit de geschenken te aanvaarden als blyk van haar gehechtheidaan den Stoel van Petras j Te Barcelona is bot zooals altyd in de laatste tü en onrustig De prefect is te Madrid aangekomen en moet aldaar verklaard hebban dat het onraadzaam was den staat van beleg op te beffen Üe republikeinische afgevaardigden Lerroux Blancft Ibanez en Sorriuno zyn te I arys aangokoipen en daar door een groote schare van Kuid nooten levendig begroet Zy stellen zich voor een driotal dagen ir de Fransche hüüfdltad te verblyven Kr ia een oogen4 ik Iprake van geweest hen aan de grens bet iMitifc y PJIu £i n8che gron gel ied te verbieden maar van dozen maatregel heelt men afgezien omdat zg hun aanvankelijk voornemen tot het houden eener Spaanschrepublikeinsche meeting te Parys opgegeven hebben Do afgevaardigden Heten zich tegen de hen interviewende reporters nit dat de toestanden in hun land hoogst ernstig waren en dat de monarchie bedreigd werd Ze hadden met leedwezen vernomen dat de regeering te Pargs de publicatie van het blad El Pais had verboden Volgens berichten uit Jokohama moet de Chineescbe gezant aldaar zich verklaard hebben tegen het zenden van Chineesche jongelieden naar Japan om aldaar de krygs wetensch p te bestodeoren Eenige Dnitsche instractears van t Chineesche leger hebben aan de regeering te Peking gevraagd om hun fanctién te mogen hervatten maar van haar een weigering bekomen daar zy vreezende voor den najjver tnsachen de mogendheden geen Europeesche leermeeaters voor de troepen wil aanstellen Zy behelpt zich nu met Japansche officieren die als Chineezen uitgedost de geregelde troepen naar westersche methoden drillen De Ruasische gezant Von Lesser drong er HOOFDSTUK Toen Gerard en zijn vriend het klooster verheten richtten ZIJ haastig hunne bchreden naar het binnenste deel van de stad De straten waren bijna geheel ledig en behalve im en dan een verward geschreeuw van twistenden of de uitbarsting van luidruchtige vroolijkheld in een bierhuis was alles stil De voornaamste straat van Mowbray Kasteelstraat genaamd na de overblijlselen der oude burcht van de vroegere baronnen in de riabijheid was een even goed kenmerk van de tegenwoordige beschaving dezer gemeente sis de trotsche sterkte dat van hare vroegere afhankelijkheid was geweest De afmetingen der Kasteelstraat waren zelfs demetropolis i niet onwaardig zij liep door eengroot gedeelte der atad en was ook naar evenredigheid vrij breed De breede trottoirs en de heldere glasvlammen waren blijken van de toepassing v an nieuwe vindingen en van welvaart terwijl aan beide zijden der straat zich groote magazijnen verhieven niet zoo traai als de paleizen van Venetië maar in hun soort niet minder merkwaardig prachtige winkels en hier en daar ho M el uiterst zelden de eene of andere oude tabriek die in de kindsheid van Mowbray in het veld gebouwd was door een fabrikant die geen voldoende profetische i Hoofdstad ta Peking op aan dat Obina de onafhanIgkheid van Thibet zon erkennen In verband tot het bezoek van het Thibetaansche gezantschap aan St Petersberg ziet de Chineesche regeering in het verzoek van den gezant een poging om Russische invloeden m het genoemde gebied te doen gelden Ongeveer 20 000 menschen brachten Zaterdag een bezoek aan Groote Schuur om eer te bewezen aan het stoffelök overschot van Cecil Rhodes De kist met een zeer gewoon opschrift is gemaakt van hout nit bet Zambesi bosch De begrafenis zal plaats hebben boven op een kopje Het graf zal gehouwen wordeninde rots In de kerken te Kaapstad hadden Zondag lijkdienaten plaafs ter nagedachtenis van Rhodes Verspreiite Berichten Frankrijk Te Ronbaix staakten weder een 280 tal wevers ontevreden over de aanzegging der arbeidsbetaling op tien en een half uur Enkele Spaanscbe republikeinsche afgevaardigden hebben zich te Parys nadrukk li It ftrzet Hgttfrfattt verbod in Frankrijk van hun orgaan E1 Pais op vertoog van Spanje en Oostenryk t Is helaas een fausse sortie geweestvan Max Regis van heden af wordt de Antijüif weer uitgegeven daar des lawaairaakers vrienden er op aangedrongen hebben doch de Algénon blyft doorverschünen DUITSCULAND Van den kroonprins wordt nn weer eens verteld dat hÜ in geen geval een politiek huwelijk zal aangaan hü wil de neigingen zyn harten volgen en zelf z jn levensgezellin kiezen Deze jongeman van vorsteiyke bloede is niet de eerste die zoo spreekt en ten slotte gansch anders handelt onder giooter of kleiner beinvloedingl Aan de militaire werkplaatsen te Spaadan houden de verminderingen van werkkrachten aan In de artillerio afdeeling zynZaterdag 200 man naar huis gezonden en inde andere afdeelingen gaat t nog ergor zoodat zelfs huisvaders met negen jaar dienst hulpeloos aan den dyk gezet worden Een looier te ülm die in dronkenschap naar aanleiding van de reis van prins Hein gaven bezat met het oog op de toekoms of niet voldoende vertrouwen stelde in de energieën den ondernemingsgeest zijner medeburgers om te voorzien dat het tooneel van zijn arbeid eens een doorn zou zijn in de oogen eener welvarende nakomelingschap Na omstreeks vijf minuten door de Kasteelstraat te zijn voortgeloopen sloegen Gerard en Stephen een straat ir die de e kruiste en zoo gnif eu ZIJ verder door eene menigte straten en stegen totdat ZIJ aan een open gedeelte van de stad kwamen waar straten en pleinen verdwenen on waar de hooge schoorsteenen en omvangrijke kazerneachtige gebouwen die zich in alle richtingen opeengehüopt en toch van elkander afgezonderd verhieven aanduidden dat zij zich m het indastndele gedeelte van Mowbray bevonden Na deze open plek te zijn overgestoken kwamen zij aan een voorstad die echter een geheel ander voorkomen had dan die waarin het klooster stond waar zij afscheid hadden genomen van Sybil Deze was volkrijk luidruchtig en helder verlicht Het was Zaterdagavond de straten waren vol menschen eene groote menigte krioelde van en naar de hoijes en verpestende steegjes die met de straten gemeenschap hadden door nauwe gewelfde gangen evenals de ingang van bijenkorven en zoo laag dat men moest bukken om er door te komen W rJt vtrvolgd