Goudsche Courant, vrijdag 4 april 1902

o 8765 Vrijdag 4 April 190S 4l8 e Jaariranir 5 fiOüDSCHE mmm I teuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken elefoon H3 De L itgave dezer Courant g eschiedt daj elijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderiijke Nommers VIJF LENTE Telefoon So Ui ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Goüda Druk van A BRINKMAN Zn ADVEIlTKNTI iN Derde Aankondiging Bil Tonnis der Arrondi ssements Eechtbank te Rotterdam i 18 Januari 1002 ia tuBschcn COENEJjIA BLADEEGROEN zonder beroep wonende te Rotterdam en JAN HENDRIK TORLEY DUWEL expediteur wonende te Rotterdam ten verzoeke van eerstgenoemde uitgesproken de tcheMtng van tafel en heil Do procureur der Eischeres Mr JOS VAS RAALTE EoTTEEBAM 1 April 1902 SiMME N Zuiver plantaardig tonicum is het middel tegen die zekere malaise dat gevoel van uitputting en die apoelUf e vermoelAheiil die juist in het voorjaar zoo veelvuldig voorkomen Een 4 twee eetlepels daags levert verrassende resultaten Te QouDAbi WOLFF enCo euMlEBIES Prijs per fl 1 1 50 6 il S 12 fl i 15 V Priji Avüiiüsclioül voor Aiiibüclilsllcdcn TENTOiCTËLLINe VA TEEKENIN6ËN EN BOETSËERWERK door do leerlingen in den Cursus 1901 1902 vervaardigd Toegang voor belangstellenden op DONDEBUAG 3 en VEIJDAO + Al ltIL des avonds van T O uur HoUandsche Mnkt uitsluitend Por 6 ons Slof en grove Thee 45 55 cl OiilWjl üroHGa Xaiiilddas 75 ExtraüneCh ConKollicelüO Alleen verkrygbaar by P H J van WANKÜM Oosthaven B 17 Echt Zeeuwscli Tarwebrood t cent de K Q A SLEGT NIEUWE llAVEN 27 Wie zeker ajn mi i £ eht Eikel Cacao t ontvangen teaamengesteld en na vole pr fnemtogen in den handel gekomen undei den naam deg uitvinders Dr MiohaeUs vervuu digd op de best machines ia het wereldbenemd étabblisaement van Qebr £ StoUvtrok t Keulen dacht J p7I2iel2iLeIIf Cikel Cacao In vierkanten bussen Deze Eikul Caeao a m t melk gekookt een aangename geamde dmnk voor itgeiykach gebruik een i 2 theelepels tu t piBder Toor een kop ChoooUte Ala ceneeskracbtige drank bij geval van dianheo kuAta met water t gebruiken VerkrUgbMr bjj de TO nusut B 1 Apotheksrs en f M c 9M e aas Oeneraalvertegenwoordigw Jtit HedrnHuid Julius Mattenkiwli Aiuiïtordam Kalveistraat 108 Geen KiiikhocHt Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Itorslen ISeelaandoeninjy binnon den kortst mogelijken tp te doon genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiveu Borst honigExtract M E L I A M T II E uit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM Van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAÖ Hofleveranciers Flacons f 1 70 ctei 40 et bij Op de groote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalsein le grooie goudeu medaUle toegedeeld üe baard groeit op gladde gezichten en het haar groeit op de lialc plaats op de hoofden De wereldberoemde echte Russische Yetza Balsem bewerkt de schoonste volle baard óf knevel ulsmede haar op het hoofd Verlt niet Ouschadelvik Volkomen garantie voor teru bietaling van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien lut niet waar is betaal ik 500 Gulden aan len kooper Prijs voor aterkte I 3 tiulden Sterkte H 4 Gulden 50 Cents Storkle III werkt in 2 3 weken 7 Gulden 50 Ctnls Wordt overal in de wereld verzonden met gebruil Raanwiiïiufï en bewiis vnn garantie in alle talen van Kuropa tegen vooruitbetal ng of poatvonrschot van het Skiindinavisch Hoofddejiot Hepres ntant voor Üuitschl md en Holland H vllHY NIKLSKN iiinsemaria 9 Haribuho 185 Duitschland Indien men ïich vereenigt om meerdera bussen te koopen worden zij liltüd franco gezonden Van de talrijke eerende dankachrijven en erkennende en annbovelfinde getuigenissen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandsch Ik verzoek Ü mü 4 bussen van Uwe echte balsem van de sterksfe kracht te zenden welke eenige van myne kennissen rag verzocht hebben te bezorgen Gelijktijdig beschouw Ik het als myne plicht U te veroorloven het volgende te publiceeren De balsem welke ik omstreeks eene maond geleden van U kocht heeft woj derwerkeu gedaan zjj heeft m elyk mijn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik ei Firma WOLFF Jb Co We thaven 198 Gouda D MIEB1B8 Kleiweg E loO Öouda E H VAN MILU Veerstal B 121 t o rfa A UOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerkad Ji l A N tan ZB88EN Schoonhoven J Th TORKEN Dosh op B V WIJK Oudma i r A 8CHEER Umitraht P W y ïiOE Oudewater K vasdbb HEIJDEN te Reetmijk P v o SPi K Moercapelk D v d STAR Waddinotveen Wed V HOLST WaddingiDem U KOLKMAN Waddingmem P A uf GllOOT OtidoüaUr DB JONGH Oudeaater J P KASTELEIN PÓUbroekerdam ü BIKKER te Bemchop nami dat Ik wil eerlyk toestaan er niet veel vertrouwen in wel is waar had ik van verschillenden gehoord wien zij tot baard verholpen had maar ik geloofde dat het eene onmogelijkheid was zijn haar terug te verkrijgen als men het eens verloren had maar nu kan ik werkeli k zien dat ik mij vergist heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die Ü mü bewezen hebt Nog eens mijn Uartelijken dank U kunt geloven dat ik U vele koopers verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Nansensgade 24 B 4 Copenhagen De van 11 verkochte baardbaleem moet bepaaM de grootste uit iodin van het 19 iaarhonderd zyn aangezien ik dezelve sterkte IIIj slechts korten tijd jebezigd heb en daarby de schoonste volle baard van de wereld verkregen h b waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereu kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen öerluf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrijging van baard mü van collegas aanbevolen is verzoek ik U hiermede mü ten spoedigste eene bus sterkte UI te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hetwelk somtyds onaangenaam zqn kan Hoogachtend L F Baltvik Sergeant KaaQord pr Alten Noorwegen Oe baardbalsem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van müne kennissen dit hoorde verzocht hg mg spoe lijste eene bus sterkte III te laten komen welke ik hiermede bestel J Stenström de stoelfabriek Vemamo Zweden lk verzoek U mij eene bas te zenden van deze fde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien niün broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke ziJ reeds op mü gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil U Madsen luiteftaut in de Deensche armee Copeniiagen Na eene bus van de echte Yetza haai balsem gebezigd te h bhen ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mü haar verkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krulsel even ala het blank en week geworden is Ik lespeur tegeljjk een zeer sterk verfnsschend gevoel in de bodera van het hoofd en ik ben luüue zenuwachtige hoofdpijn geheel en al kwyt geraakt Mijn haar is buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lnndsgade 7 Copenhagen Deze naamteekening is diegeoe van dOQ uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders isl gtvervalscht en zonder garantie P HOOFTMAl en ZOOi Kleiweg GOUDA AANLEG en ONDEHHOUD Ul TUINEN STEEDS GEOOTE VOORRAAD HollaiKSlsclie en Frausehc Bloemen lEANSCHE STOOMYEEVEEIJ KW eheiniscbe Wasscberij VA H II OPPKWHEIMEU ll Krutghaile Rotterdam üebruntecrd door Z M den Koning der Belgen Uoofadepit voor GOUDA de Heer il G TRIJSBURG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Ueerenen Uameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor hr toom n va k pluche mantels veeren bont z Gordgnen tafelkleeden eni worden naar d nieuwst en laatb methode geverld Vraagt hij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van MWeI EL ToURISr De hoofdtekst van dit haUmaandelüksche tpschi iU bestaat nit de Bettchrljving eener ReU om de Aarde die de Heer E T FEENbTUi Kuiper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rtjk geUlUBireerd naar eigen phótographlsche opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geren adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prijs per jaarganr f 7 20 incl de Ansichtkaarten rio inteekening is te allen tjde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tflde geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem IN HET Verlichtings Magazij a l e itvoiidisler DUBBELE BUURT zijn heden ontvangen een prachtige collectie Uleuvie Ga§liallou § alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFORNUIZEN tegen concnrreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Ktalages met succes geplaatst b j H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van aff 0 en hooger Minzaam aanbevelend I M VA L00 TELEF 117 Gasütter Thieny s Wendnbal0 n in de gtilieole wereld bekoad en geroemd Onovertroffen middel tegen alle U O r st L 0 u g Lever HaagzleRten enz Inwendig zoowol als ook uitwendig in bijna illo ziektegüvnlien met goed Kovolg aan te wenden I rlJs per flacon I 1 per post t l IS Thisny s Woadtnalf bezit een alsnog oiis ekoiide goneeskraok en heilzame werking Maakt moeBtat elke pijnlijkfl en 1 0 vaar vol Ie operatie geheel overbodig Met Aqzq zulf WL ril een 14 jaui ouU voor ontceueesUfk irehoudeil lieeiiKCznel on onlauKB een bijna 2 jtiftr kaïikeriydeu fteiiezea Urenat genezing en vor ticliting der pynon bij vroadon ontstekingen enz van altorlol nard Prijs per pot f l BO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland ApotUokrr HENRI SiNDERïï llokiu 8 Amsterdam Vïfttr geen depot ia bestelle men direct aan die Schutienapotheie dcB A THlEltHY in Pregrada bol Rohitwh OMterreich Gelieve prospectus te oathiei 0B by het CentftalDepot SmieT iBe rooad oe lo Tentoonmibi gei ook IC tWH 1 9 l Pnmi SchMMpp etnnr Peeclm Glou S tia GUascreme eu nm de twsM muUelea voor hel tonder kcQoc poeuca f lli nnne engekUvrde Hwrco Diina ti KlndcncboiiMB Vtr kriigbMr Ui winlwUm la ScWnwerh GiWurUn DrogenicD ent Ut iUW I goed op liEt ftMAmuA L 6ra A W Swtf wnw Arnhem Rokin 8 Anuterdam Bultenlandsdi OveralchU Een telegram van Kitchener van gister nit Pretoria meldt dat kolonel Lawley bericht zond van een hevig gevecht op 31 Maart bü Boeschmanskop hij had het tweede garde dragonders aangewezen om te opereoren tien m jl oostelijk dier plaats terwyi hijzell van plan was den volgenden ochtend met hen samen te werken De dragonders slaagden er eergisteren by het aanbreken van den dag in een laager te verrassen doch de vijand kreeg versterkingen en hield stand Na een hevig gevecht moesten de dragonders zich vechtend terugl rekken ten einde de hoofdmacht te bereiken die op de fasillade alkwam en den vijand naar hel Noordoosten terugdreef Vier Engelsche fficieren werden gewond Do verliezen van den vi and zijn zwaar zes werden gevangen genomen Central News seint uit Pretoria dat de verspreide overblijvers van De Wet s macht weer aamengedreven zijn en nu naar de blokhuizenlinie worden godrongen door de colonnes van kolonels Elliott en Rimington men meent dat ongeveer 1300 Boeren bij deze beweging zijn inbegrepen Bi het westen wordt aan De Ia Rey geen rust gelaten noch bij dag of nacht in het noorden is Colenbrander met Beyers commando in de weer Omtrent de hinderlaag bij Heidelberg deelt hetzelfde agentschap nog mede dat een afdeeling gewapende kaffers in een val gelokt werden en dat twee hunner sneuvelden zes man der Constabularyondergingenkortdaarop eep zelfde lot en vier hunner werden gedood Toen Engelsche versterkingen ter plaatse kwamen vond men wel de lyken der gesneuvelden maar geen spoor van den vüand Graal Von Billow heeft aan een verslaggever van de Giornale d Italia eenige algemeenheden verteld naar aanleiding van zijn onderhoud met minister Prinetti Allereerst de verklaring dat Duitschland vrede wenschte Bülow persooniyk was zeer goed te spreken over de toenadering van Italië tot Frankryk In de betrekkingen tusschen Italië en Duitschland kwam geen wyziging door het plaats gehad hebbend onderhoud te VenetiS daar deze reeds sedert vroeger op wederzijdsch vertrouwen berustten Over Tripolis zei Billow Duitschland heeft in de Middallandscbe Zee geen andere belangen als den wettelyken invloed van zyn bondgenooten daar te zien toenemen het zon zooveel mogeiyk bgdragen om Italie s prestige te verhoogen Daarbij twyfelde men niet FEVILLETOIX 40 Terwijl ie onderaardsche bevolking haar keldeis verliet en langs nauwe trappen uit hare vochtige en sombere woningen in diezelfde straten opsteeg om de koelte van den zomeravond te genieten en inkoopen te gaan doen voor den rustdag De heldere verlichte levendige winkels waren propvol en groepjes koopers stonden rondom de kramen the door middel van heldere lampen en flikkerende lantaarns hare waren toonden Kom kom t is een puïkstuk zei een vrouw met een vroolijk frisch voorkomen aan een kraam staande die hoewel door vorige koopers reeds aanmerkelijk gedund toch nog genoeg verzoeking aanbood voor velen die niet konden koopen Dat is het ook buurvrouw zei een kleine bleeke man peinzend Kom kom t wordt te laat en je vrouw isziek je bent een goede ziel we zullen zeggen eenkwartje het pond en dan zal ik er dat mager stukjenog voor niet bij doen Morgen voor ona geen vlecsch buurvrouw zei de man En waarom niet buurman F aan de voorzichtige wysheid der Italiaansche regeering Grdiif Bttlow sprak zyn ingenomenheid uit over het Engelsch Japansch verdrag en de Rnssisch Franscho verklaring daar beide de integriteit van China en de handelsvrüheid wenschten Over de handelsverdragen uitte de Duitsche rykskanselier zich optimistisch weliswaar werd het tarief door de linkerzijde bestreden doch het bood niettemin een uitstekende basis tot onderhandelen Wat eindeiyk de Albaneesche qnaestie betrof meende graaf Von BUlow niet dat deze een strydappel tusschen Italië en Oostenryk zou worden daar beide mogendheden het in stand houden van den sta B quo wenschten Het derde bataljon van bet 18e infanterio regiment nit 457 man bestaande was niet tevreden over zyn officieren Toen bovendien de soldij niet uitbetaald word besloot het bataljon uit Djakovitza waar het ingekwartierd lag naar zyn standplaats Usküo terug te koeren Zeer ordelgk marcheerde het daarop onder achterlating der officieren en aangevoerd door een der soldaten zelf over Prisrend naar het spoorwegstation en requircerde daar een trein Aan het station bevond zich echter de plaatselyko commandant die onderhandelingen met de soldaten voerde om ze tot blyven over te halen Het duurde vier uur eer het batal on de belofte had los gekregen dat aan zyn eisclien zou worden tegemoet gekomen toen verliet het pas den trein en koerde naar de kazerne terug Het mooiste is dat zulke dingen wel meer in Turkye gebeuren en dat ze steeds zoo vriendschappelijk mogeiyk eindigen als de soldaten hun zin meenen gekregen te hebben Volgens den Echo de Paris is het belang der documenten door Glrimm geleverd sterk overdreven De verrader heeft wel alles bekend maar is nog steeds niet veroordeeld ook is het onderzoel nog niet geëindigd De officieren van het garnizoen mogen voorloopig Warschau niet verlaten De keizer van Daitschland zon aan den Bussischen militairen attaché te Berlyn hebben verklaard dat hij zeil aan den Tsaar over de zaak Grimm zou schrijven en hy gelegenheid zou hebben er met dezen over te spreken by de manoeuvres van het Russisch leger voor welke hy is uitgenoodigd Met uw loon moet gij leren hIs een prijsbokser of ten minste als de burgemeester van Mowbray Loon zei de man ik gun het je Die schurken Shutfle en Screw hebben meweer een boetebrieije onder den neus geduwd en twas een aardig sommetje ook O die monsters riep de vrouw uit Hun dag zal ook wel eens komen die bloedzuigers I En nog wel door die bazen Ik wou dat die bazen allemaal naar dedrommel liepen Ben ik er wel naar om slecht werk naarboven te zenden vrouw Carey Jij f Ik ken jou John Hill twintig Jaar alsknaap en als man en ilt heb nog nooit een woordin je nadeel gehoord totdat je in de fabriekvan Schuflle en Screw kwam O het zijn zulkeslechte lieden John Zi bedriegen ons allemaal buurvrouw Zij beweren hetzelfde loon te geven als deanderen en zij vinden dat weer met de boeten Men kan niet komen men kan niet heengaan of men krijgt een boete men krijgt nooit zijn loon uitbetaald ot er is een boetbrietjc by Ikhebhooren zeggen dat hun geheelc zaakop de boete drijft I ieve menschen maar dan zijn die Schuffleen Screw slechte lage afzetters zei juflrouw Carey Wel jultrouw als tu belieft vijf en een halve stuiver neen juffrouw we hebben geen kaUs I De uitbreiding die de woelingen in Macedonië in den luatsten tyd weer verkregen hebben heeft tot verscheidene diplomatieke vertoogen tot de Porte aanleiding gegeven Men hoopt echter dat de benoeming van Hassan Tenmi tot bestuursambtenaar voor Saloniki een kalmeerendon invloed zal hebben op de versebrikte en getergde christelyke bevolking want de benoemde staat in hoog aanzien Verder heeft een Zaterdag 1 1 uitgevaardigd rondschryven van den Grootvizier waarin een vaste gedragslyn voor de Turkschü regceringspolitiek voor het vervolg werd aangegeven veel voldoening gewekt Maar niet met ver oeningsinaatregelen alleen zal de Porte trachten rust en kalmte in Europoosch Turkye te herstellen Er zijn 60 000 man Turksche troepen ter plaatse die in staat zullen zyn iedere poging tot rebellie op hardhandige on vry afdoende wyze te onderdrukken Toch houden zich de groote mogendheden voorbereid op eventueele gebeurtenissen op het balkanschiereiland Zoowel Rusland en OostenrykHon garye als Italië Duitschland en Engeland zouden door opstanden en oorlogen in het Oosten zeer ernstig worden benadeeld en ook de Balkanstaten hebben hy gewapende conflicten weinig te winnen en veol te verliezen 1 0 quasi Bulgaarsche propaganda van den berucliten I oris Saratof is dan ook inderdaad niet zoo heel veol meer dan een georganiseerd roovcrsbedryf De Macedoniérs als wifer reJder en verlosser hy zich aanmeldt worden door hom zoo afdoende gebrandschat en afgezet dat zij hom bitter weinig genegen zyn Toch is de macht die hiJ kan ontwikkelen niet te onderschatten en zou hy te zyner zelfverdediging een zeer sterken aanhang in het veld kannen brengen Sarafof s naam wordt in den laatston tyd weer herhaaldelgk genoemd in verband met de schaking van miss Stgne Hy zon in de voorbereiding de hand hebben gehad torwyl de ontvoering zelf het werk zon zyn geweest van een zyner verkleefdste volgelingen Sandansky De laatste heeft zich op hot oogenblik weer by Sarafof gevoegd en de beide hoeren heeten zich bezig te honden met plannen tot ontvoering van een hooggeplaatst consulair vertegenwoordiger van een der mogendheden De Lokalanzeiger meldt dat dr Knyper Dinsdag een bezoek bracht aan den staatssecretaris Von Bichthofen en voorts in het ministerie van eeredienst vertoefde Heden vleesch meer over Kalfsvleesch nou ge ziet er wel naar uit als iemand die kalfsvleesch eet ging juffrouw Carey op minder luiden toon voorl toen haar niets koopende klant doorliep Kom het wordt laat zei de koopvrouw en als je dit stukje schapenvleesch wilt meenemen voor je vrouw buurman Hill dan kunnen we aanstaanden Zaterdag wel over de rest spreken En wat verlangt gij mijnheer zei ze eenigszins barsch tot een jongen die nu voor de kraam bleef stilstaan Hij was omstreeks zestien jaar oud was vlug en lenig en had een fraai eenigszins afgemat onbe schaamd gelaat Zijn lange losse witte broek maakte hem langer dan hij was hij had geen vest aan maar een rooskleurigen zijden zakdoek was zorgeloos om den hals geslagen en met een zeer groote speld vast gestoken die waarvan e ook moge geweest zijn ongetwijfeld heel wat vertoon maakte Een los kort jasje van een ruwe witte stof en om zijn middel vastgemaakt met een knoop voltooide zyne kleedmg wanneer wij er nog bijvoegen zijn hoofddeksel een donkerbruine hoed met hoogen bol die zijn gelaatskleur voordeeliger deed uitkomen en de uitwerking van zijne guitige blauwe oogen verhoogde Nu ge behoeft zoo norsch niet te wezen moeder Carey zei de jongen op een meesterlijknagebootsten smeekenden toon Praat niet van moeder tegen me zei de bezoekt de Nederlandsche minister de technische hoogeschool te Charlottenburg Voorts deelt de Lokalanzeiger mede dat dr Kuyper aan een berichtgever van het blad heeft verklaard enkel in Duitschland te vertoeven ora de inrichting van technische hoogeschólen te bostndeeren Zyn reis heeft geen ander doel Verspreide Berichten Frankrijk De president der Bepubliek is een paar dagen naar Montèlimar om krachten te verzamelen voor zyn Russische reis De president heeft der dochter van denoudgezant van Duitschland te Parys vorstMunster zyn deelneming doen betuigen en ma zich gister bij de begrafenis laten ver tegenwoordigen door den Fransohen gezantte Berlyn De oud minister van buitenlandschezaken Hanotaux heeft te Oran als president van hot geografisch congres ter gelegenheid van het duizendjarig bestaan derstad een redevoering uitgesproken met betrekking tot Afrika en de groote gebeurtenissen in dat werelddeel waarby hy o betoogde dat Afrika niet voor de beschaving gewonnen kan worden geoordeeld zoolang de vrode in het zuidolyk deel niet hersteld is Laberdesque do geweldige tegenstander van Max Regis stelt zich candidaatvoor Levallois De kunstenaar lean Baffler heeft gisteren in de zitting van het Hof van Assises te Parijs gevraagd vervangen te worden als gezworene daar hy Kamercandidant is voor Cher en zich dus met zyn verkiezing moet bezighouden Duitschland De Duitsche marine attache te Eome do kppitein tor zee Hoch moet opzetteiyk van Bomo naar Weenen reizen om Zaterdag a s den keizer van Oostenryk in het bezit te stellen van afdruk ea van door keizer Wilhelm ontworpen scheepstypen In het eerste kwartaal van dit jaar zyn in het leger op pensioen gesteld vyl generaals zeven luitenants generaal zeven generaal majoors zestien kolonels vyl luitenants kolonel achten twintig majoors drie ëndertig kapiteins twee en twintig eereteluitenants en twee en twintig tweedelnite nants in het geheel 141 officieren die per weduwe hem scherp aanziende ga naar je eigen moeder die ligt te sterven in een achterkelder zonder venster terwijl pij zelf een achterkamer bewoont op een bovenhuis Sterven ze is alleen maar dronken zei de jongen En als is ze alleen maar dronken ging jutfrouw Carey driftig voort wat brengt haar danaan den drank dan haar zwoe en werken vanvijf uur s morgens tot zeven uur s avonds en datnog wel voor zulk soort als gij zijt Die is goed zei de jongen ik zou wel eens willen weten wat mijne moeder ooit voor mij heeft gedaan dan mij stroop en laudanum ingeven toen ik nog heel klein was om mij stil te houden en mijn maag te vullen waardoor zij zooals mijn meisje zegt den knapsten jongen uit geheel Mowbray in zijn groei belemmerde En bij deze woorden richtte de knaap zich op en stak de handen in de zijzakken van zijn jasje Wel heb ik ooit zei juifrouw Carey Neen zoo iets heb ik nooit van mijn leven gehoord I Zoo en toen gij dien ezel hebt geslacht envoor kalfhcoteletten hebt verkocht moeder Houd je mond mijnheer Onbeschaamd zeizei de vrouw Het is algemeen bekend dat gegeen Christen zijt en wie zou je praatjes dan geFooven ilVordt vtrvolgd