Goudsche Courant, zaterdag 5 april 1902

o TOI Maandag 7 April 1902 41ste Jaargang fiouDSCHE mium Nieuws en Adverientieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o Kt A DVEUTENT1EN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot J uur des midd feler nii a 82 üe Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per l ost 1 70 Afzonderlijke Nommers VLIF CENTEN ADYEETENTIM in alle Couranten worden aangenomen door het lidverleutle Bureaii van A BHli KNAN ZOON Gonda Drnk van A BRINKUAN Zn HoUandsche AUSTBRVAM Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slof en grove Thee 45 55 et OntbUt gron65 75 o ExtraflneCh CongodieelUO Alleen verkrijgbaar bjj P H J van WANKUM Oosthaven B 17 IN HET Verlichtings Magazijii Ue Avondster DUBBELE BOÜHT zjjn heden ontvangen een prachtige collectie lieiiwc Ga§balloii § alsmede een ruime sorteering GASOENAMENTEN GASKOOKPLATEN en QASFORNüIZEN tegen concurreerende prjlzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met sncces geplaatst bjj H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADraaiCHTING compleet van af f 80 en hooger Minzaam aanbevelend M M VA LOON TELEF 117 Gasfitter I Nieuw OHovertroften Prof Dr Liebors wolbekend ziavw ssACBT uizia Alleen echt met Fabrieksmerk tot voortdurende radicale en lekere genezing ran alle zelfs EIhH de meest hardnekkige xenuwJ kRI HeUtea vooral ontstaan door ESSm afdwalingen op jeugdigen leeftp Totale i enezing van elke zwakte Bleel tdoht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Mfiagpjjn slechte spijavertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectussen Trgapor fleMk S 1 fl S dubbols lleaoli fl 6 i Oentiaal DepSl Mattk v il Vogte Zaltbomrael Deptlii M Oléban o Rottordam 1 Happel B fJravenhiige 1 HalmmaDS ilo Joilff J Czn RottordHin WoUtk Co lood on bii alle drogisten Wie eker aijn wu de Ecbt j EUel CllCao te ontrangen ttsamen gestald n a velt proefnecdogen in den I handat gekomen snder den naam des I utvinders Or Mlohaelil venrurdigd 1 tf i best machines Is het wereldbe 1 r md etabUiuement van Qebia StoUw rok t Kralen liob J rT12ie iLeri $ Bikel eacao In vierkanten baaaen Otie Bikel Cacao is met melk gekookt een aangename gezonde drank voor danlykaoh gebruik een t i theele ds vu t ptsder voor een kop Chooolate Alt geneeskrachtig drank by gevd van diarrbee akohta met water te gebruiken l Terkrygbaar by de voeioiinuta H 1 Apotheksrs en Priin Vt Ke K prmftusjee f 1 80 0 9 90 o 0 35 0 neraaIvtrtC genwoord g r voor Neder land Julius Mattanklodt Amnterdam Kalvezstraat 103 tfkOP POIKE OUDF m k SGHIElDAMMEIi GEUEVEE VLerks NIOEtTOAP VerLr gbftar b t M PEETÊRS Jz N B Al bewys ran echtheid ii oaohot en kurk steeds voor tioD van den naam der Firma P HOPPE HEROPEi lIIG van de bekende BierMIe ZEÏÏGSTEAATGSö OP ZATEIIDAG S APRIL 1902 Aanbevelend H V D LINDEN Agent der LeiOnche Bierbrouwerij DM POSTHOOBIft P S In tie zaal verschillende soorten BIER verkrijgbaar alsook IMEIIIR Op Ie groote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalsem Ie groole gouden medaille toegedeeld De baard groeit op gladde gezichten en het haar groeit op de liale plaats op de hoofden De wereldberoemde echte Russische Yetza Balsem bewerkt de schoonste volle bf ard of kne ei nlainede haar oji het hoofd Verlt met Onschadelyk Volkojnen garantie voor terugbotalinjj van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 500 Gulden aan den kooper Prü voor sterkte I 3 Gulden Sterkte II 4 Gulden 50 Cents Sterkte III werkt iu 2 3 weken 7 Gulden 50 Cenis Wordt overal in de wereld verzonden niet gebroiksaanwijzing en bawjis van garantie in alle talen van Eoropa tegen voornitbotal ng of postvoorschot van het Skandinavisch Hoofddepot liepreseutont voor UuitschInnd en Holland HAllRY NIELSEN Günsemarkt 9 Hahbukg 185 Duitschland Indien men zich vereenigt om meerdera bassen te koopen worden z altfld franco gezonden Van de talrijke eerende danksohryven en erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandsch Ik verzoek U mij 4 bussen van Uwe echte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van myne kennissen mg verzocht hebben te bezorgen Geiyktpdig beschouwIk het als myne plicht U te veroorloven het volgende te pub iceeren De balsem welkeik omstreeks eene masnd geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan zg heeft mynamelyk myn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerljjk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen inwel 18 waar had ik van verschillenden gehoord wien zy tot baard verholpen had maar ikgeloofde dat het eene onmogelykheid was zyn haar terug te verkrjjgen als men het eensverloren had maar nu kan ik werkelijk zien dat ik mj vergist heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die U my bewezen hebt Nog eens mgn hartelyken dank U kunt gelovendat ik U vele koopers verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Nansensgade 24 B 4 Copeiihagen De van U verkochte baardbalaem moet bepaa d de ftroolste uitvindin van het 19 iaarhouderd zyn aangezien ik dezelve sterkte UI slechts korten tyd gebezigd heb en daarby de schoolste volle baard van de wereld verkrejfen h ib waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereu kan eene bua van de echte balsem te beproeven P Hansen Herlnf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter vertryging van baard my van collegns aanbevolen is verzoek ik U hiermede mij ten spoedigste eene bos sterkte III te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hetwelk somtyds onaangenaam zijn kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen De baardbalsem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van myne kennissen dit hoorde verzocht hy my ten spcedi jste eene bus sterkte III te laten komen welke ik hiermede bestel J Stenstriim de stoelfsbriek Veruamo Zweden Ik verzoek U mij eene bus te zenden van deze fde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien myn broeder ten hoogste verbaasd ia over do uitwerking welke zy reeds op rajj gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil H Madsen luitenant in de Deeusche armee Copentiagen Na eene bus van de echte Yetza haarbalsem gebezigd te h bben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Myn haar verkreeg reeds na de eerste behindeling een mooi krulsel even als het blank en week g worden is Ik hespeur tegelijk een zeer sterk verfriasohend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben myne zenuwachtige hooldpyn geheel en al kwyt geraakt Mjjn haar is buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lundsgade 7 Copenhagen y int Patent H StoUen M Dii lUili rnt miti nr iiitii liinitiu I nlim Inuitrin luWcl Der grotx Erfolg umm FatentH StoUm arrtingin tiMt AitlÈÓ lu rar uhMum uierlMosen Nachahmuimtn Mui Uuf dtltar uniere stetii Mch arftH H SfoW n Mr rofl w Jlraot vdv la tolchaa ElêanliêiidhuigM k a fo utitr PlttÊl fif iKbmtMiKll tmtlmtl K mMMtm mÉ ZeugtttltHntk uut nmt Warnung K Deze naamteekening is diegene van den uitvinder en tol op elk pakje gevonden worden anders is het vervalBCht en onder garantie PEANSCHE ST00M7ERVERIJ cbeiiiisclie Wasscberij Vis II OPPEHIIEIMËR II KriiULade liotteriUim üebrevc tetid door Z M den Koning der Belgen Hoofddepot voor GOUDA de Heer H G TRIJSBURG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit roor het atoomen en verreD tui alle üeeren en Dameagarderobeo alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor hf stoom D van pluche mantels veeren bont t Gordgneu tafeikleeden ens worden naar da nieuwste en laatb methode geverid Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandache uUgave Do hooldtekst van dit haltmaande ToURISr Itjksche tijdschrift bestaat nit de Sesehrijvlng eener Retaom de Aarde die da Heer E T Feenstba Kuiper in opdracht der Vennootschap ni iakt Elk nummer is rijk ffeUltfHtreerd tl aar eigen photo graphiHche opna Ieder intcekenaar ontvangt per jaar ongeveer 0 AnHrhtkaarten die hem aan eiifen of een ander door hem op te grpeii adre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achtej Indië Birma Malacca enii Prija per jaargang f 7 20 incl de Andrhh kaarten Pe inteekening ia to allen tjjde opengesteld Ook do Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Wereld Tourirt Haarlem Tlüttiy i Wendnbaliia ia do gohoele weroUl bekend en geroemd OnovortroffeD middel tegen alle il O r 8 1 L O B tt L e V e rMiiafziekteu enz luwondig zoowel als ook uitwendig in bijna idle ziektogevallen met goed Kerolg aan te wenden l rU pcr fltlCOII 1 l per po8t 1 115 Thisny s Wondirialf bezit een alenog ongekende genoeskraoh en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle oppratie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 Jaar Ottd VOOr Oii eiiee8U k arehoudeii beeufcezwel en onlanits en bijna S8 jaar kftnkeriyden ffeuezeo Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen en Tan allerlei aard Prijs per pot f 160 por post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland ApotUek r HKNKI StKOËltS Rokin 8 Amsterdam Wikr geendepjt ib beBUllemeu direct un di SchDt iD pothekfl le A THIKRBY iu P gr d hel Rohitwh Oegterreich Geliere proRpectni tu outbieJen hy het Centrul DepAt SaniUr Rokin 8 Amitwdftm Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bglevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Grerard Pinksen iBciT oa4i Of 10 TancM l UUB m Mk u tHaga lift i 4K Fnnu ScbMtummiiW hfriM GIwi SMin GliaKrétM na iHM 4 hou niddcka toor nwamim rif poenn wn U nruM tn klav4t Hmmb Dmdm KlndindMcaaa Vttkrttfbur bjl BI Um lent op bel fabtlckaatrk Dto wti fOM op Cuisinier Westhaven 128 Dit JN o bestaat uit Twee Uladen EERSTE BLAD ONGEVALLENWET Forumlier van aangifte bedoeld iu Ari 34 der Wet Het BESTUUR der RIJK8VERZEK EIÜNGSBANK maakt bekend dat allen die een oÉ meer periionen in dienst hebben voor de uitoetening van een verzekeringsphchtig bedrijf daarvan aangifte behooren te doen bij een lormiüier dat van lü April e k af kosteloos verkrygbaar is aan alle postkantoren bijen hulppostkantoren en dat na in tweevoud ingevuld en onderteekend te zijn aldaar weder moet ingeleverd worden na 15 April en vóór i Juni e k tegen bewijs van ontvangst De kantoren zijn tot dit doel geopend op alle werkdagen op de gewone kantooruren doch niet na 3 uur Am t tijd Verzckeringsj ichtig zijn 1 Alle bedrijven waarin ten behoeve van het bedrijf eenj j krijgt werktuig stoom werk tuig gas petroleuBi i fcenzine heete lucht water electromotor wind water of door dieren gedreven molen enz wordt gebruikt of waarin toestellen gebezigd worden die stoom of gassen onder druk bevatten als nader omschreven m het Koninklijk Bebluit van 12 December 1901 Stbl No 266 J Uitgezonderd zijn de bedrijven van landbouw veehouderij tuinbouw en boschbouw de schipperij en vibscherij buiten de rivieren en binnonwatereii die in geen geval verzekeringsplichtig yn ÏI De navolgende bedrijven ook wanneer daarin geen krachtwerktuig wordt gebezigd 10 de meeste bedrijven van fabrieks en handwerksnijverheid de bouwbedrijven en aan verwante vakken daaronder begrepen Uitgezonderd zijn in hoofdzaak handweverijen coniectiebednjven hoedonmakenjen vervaardiging van vrouwelijke handwerken schoenmakenjen en inrichtingen voor stroobewerking deze beide voor zoover die alleen met gereedschappen en niet met werktuigen worden uitgeoefend aigarenmakerijen kaasmakerijen die geen stoomketel gebruiken en boter fabrieken die zonder centrifuges werken bakkerijen waschen strijkmrichtingen deze alle slechts dan als zij ten behoeve van het bedrijf geen krachtwerktuig bezigen 2 de bedrijven van schippers die uitsluitend de rivieren en binnenwateren bevaren de Zuiderzee en de Wadden daaronder begrepon ook als zij geregeld van het buitenland komen of naar het buitenland gaan het veerschipperbbedryt en de visscherij oii de rivieren en binnenwateren de Zuiderzee en de Wadden daaronder begrepen Uitgezonderd ia het schip persbedrijf als het uitgeoefend wordt met éèn schip van niet grooter inhoud dan 60 M geen stoom of motorboot zijnde 30 de bedrijven van vervoer van personen en goederen rijpaardenen ballastondernemingen daaronder begrepen het laden en lossen stapelen wegen meten en wegbergen van goederen het FEUILLETOX DE TWEE PITESSTEÏ 42 Een kwajongen als Mick Radley die op een bovenhuis woont met een vrouw en kinderen ot zoo goed als naar hij zegt en dat meisje vraagt me oen kopje thee bij haar te komen drinken en heeft eene eigen huishouding Vaders en moeders tellen niet meer mee ging juffrouw Carey voort terwijl zij een snuifje nam en te gelijker tijd in een gepeins verzonken was De kinderen verdienen het loon voegde zij er na een lange pauze bij j daar zit het hem HOOFDSTUK X Intusschen bleven Gerard en Stephen voor een hoog lichtgebouwd gepleisterd huis stilstaan dat zoowel van binnen aU van buiten zeer verlicht was en dat afgaande op de geluiden die buiteu klonken en de personen die vertrokken en binnentraden klaarblijkelijk eene plaats was waar vele raenschen samen kwamen en waar veel vertier was Een uithangbord met den naam De kat en de Vioolt duidcfe aan dat het eene ontspannings plaats was gehouden door iemand die den wet bergen van schepen en ladingen het exploiteeren van droogdokken en het bedienen van sluizen en beweegbare bruggen 40 de bedrijven van straat en gevelreiniging van weghalen van asch of vuil van mestbereiding het lorapensorteerdersbedrijf het lantaarnopstekers het schoorsteenvegersen het brandweerbedrijf 50 het vervenerabedrijf het ontginnen van mijnen en groeven het delven van ijzererts grint ot keien het exploiteeren van abattoirs en het slachtersbednjt het vischdrogers vischrookersen visch outersbednjf en het gistpakkersbedrijl 60 het apothekersbedrijf hel bednjt uitgeoefend in laboratoria ook ten dienste van het onderwij on verder alle bedrijven waarm ontplofbare ot vluchtige hcht ontbrandbare stoffen of wel stoffen welker dampen met lucht vermengd ontplolbare mengsels opleveren als opgeaomd worden in het Koninklijk Bciluit van 5 Februari 1902 Stbl No 22 vervaardigd bewaard vervoerd of ten be hoeve van het bedrijf gewoonlijk in grooter dan daar aangegeven hoeveelheid gebruikt of verwerkt worden alsmede de handel in zoodanige stoffen als d handelaar ze gewoonlijk in grooter dan daar aangegeven hoeveelheid in voorraad heeft Bij de bovenvermelde aangifte formulieren wordt verstrekt een bijlage bevattende een meer uitgewerkte lijst van de vorzekeringaphchtige bedrijven benevens den tekst der Koninklijke Besluiten onder I en lï No 6 bedoeld Wie in onzekerheid verkeert ot zijn bedrijf verüekeringsplichtig is wordt in zijn belang aange maand toch de iormulieren in te vullen en in te leveren op welke hij de gronden Voor zijn twijfel kan vermelden Het Bestuur deiwtijksverzekeringsbank zendt hem bericht i i leken dat het bedrijt inderdaad niet verzel pïichtig is Wie de aangitle van een verzekeringsplichtig bedrijf verzuimt is strafbaar volgens tie wet Te beginnen met het tijdstip waarop art i der Ongevallenwet 1901 zal worden ingevoerd en dus de verzekering der werklieden tegen bedrijtsonj evalten een aanvang zal nemen van welk tijdstip nnder aankondiging zal gcbchieden zijn de werkgevers verplicht loonlijsten aan te houden en aangifte te doen van ongevallen een en ander volgens nader vast to stellen formulieren HET BESTUUR DER RIJKSVERZEKËRrNGS 13 ANK Amsterdam 5 April 1902 Bultenlaiulscli Overzicht Het schiint volgens de Engelsche berichten thans vrjj zeker dat president Steyn vergezeld van Kemp en De la Eejj teKroonstad is aangekomen en daar thans met Schalk Burger en de andere leden der Transvaalsche regeering het onderhond heelt dat naar de Engelschen hoopen en verlangen tot den vrede leiden zal De oorlogs correspondent van de Daily Mail de heer Edgar Wallace bespreekt in dit blad de mogelijke vredesvoorwaarden tigen naam John Trottman droeg welke alledaagsche benaming echter door zijn eerlijk verdienden en wijd vermaarden titel Chaffing Jack i was verdrongen De gezellen traden binnen en zich een weg barende naar de dichtbezette bar 2 trachtte Stephen met een ernstige blik waarin echter eene zekere mate van vertrouwelijkheid te lezen was opgemerkt te worden door eene bevallige jonge dame die op deze plaats gebeisterd was en zeide op zachte toon ïs hij hier In den Tempel mijnheer Morley hij heeft meer dan eens naar u en uwe vriend gevraagd Ik geloot dat het t best is als gij naar boven gaat Ik weet dat hij u verlangt te zien Stephen fluisterde Gerard wat toe en na eene korte pauze vroeg hij een tweetal kaartjes voor ieder waarvan hij drie stuivers betaalde een som echter die volgens de gedrukte verklaring op het biljet recht gaf op de eene of andere krachtige ververschingff hetgeen dus niet veel waarde had voor een nauwgezet lid van het Mafgheidsgenootschap te Mowbray Een mooie trap met helder blinkende koperen leuning leidde hen naar een ruim portaal waarop i Voor den gekhoudend Jantje 2 In echt Engelsche bierhuizen enz gebruikt men zijne ververschingen hetzij in kleine van elkander afgescheiden ruimten boxes hetzij aan de bar de toonbank die door een oot gedeelte van de zaal loopt Het is mogelijk zegt hy dat de eisch om amnestie voor de rebellen niet zulk oen belangrijke factor zal blijken als bijvoorbeeld de instelling van een verantwoordelijke rageering na den oorlog en een algemeene overgave der Boerentroopon die thans in het veld zijn zou allicht kannen vertraagd worden door de vrees der Burgers die van nature wantrouwig zjjn dat Engeland niet voornomenB is hun dezelfde rechten toe te kennen als den Engelschen bewoners De burgers vreezen dat Engeland van de Boeren een soort van onderworpen volk wil maken Die vrees zal naar de heer Wallace meent van groeten invloed zjjn op het optreden der commando s to volde en hy verwacht zoo er iets komen zal van de onderhandelingen dat Engeland een besliste verklaring zal afleggen betreffende do positie der Boeren na den oorlog waardoor zy zullen worden gerustgesteld e i een groote moeilijkheid wordt weggenomen Lord Kitchener seindo 3 April uit Pretoria Walter Kitchener meldt uit Drieknil in WestTransvaal Ik zond op 31 Maart een verkenningscolonne naar de Hartrivier zy ontdekte spoedig sporen van kanonnen der Boeren volgde het acht myien ver door hot struikgewas en kwam daarna in het open veld Op dit oogonblik rukten de verEterWtngsir der Boeren naar voren tegon do flanken der colonne die onoodzaakt werd een verdedigende htelling in te nomen en zich in haast te verschansen Een hevig gevecht ontstond De Boeren werden eindeiyk naar alle zyden verdreven Do la Key en Kemp trachtten te vergeefs hun Boeren 1500 in getal te bewegen den aanval te hervatten maar zy hadden te zwaar geleden en trokken naar hot noordwesten en zuiden af De Engelscho verliezen zyn eveneens zeer zwaar Een detachement der Engelschen hield stand totdat alle manschappen gedood of gewond waren De Daily Cronicle verneemt dat lord Milner een crediet hoeft aangevraagd £ 3000 000 om nieuwe spoorwegen aan te leggen die de bestaande Zuid Afrikaansche lynen met elkaar in verbinding zal stellen De Daily Telegraph vernoemt uit Johannesburg in dato 1 April dat de vredesconferentie voortduurt twee Boeren gedelegeerden uit Klorkfdorp behoorende tot de commando s in westeiyk Transvaal zvjn eergisteren per spoor naar Kroonstad vertrokken De meeste dagbladen te Londen bevatten een deur uitkwam die nu gesloten was en waarnaast een jongen zat die de kaartjes in ontvangst nam van hen die wilden binnentreden De ingang was zeer ruim en was ook uit een architectonisch oogpunt beschouwd niet geheel onverdienstelijk de kleur was lichtgroen terwijl de paneelen verguld waren In de kroonlijst stond in letters van gaslicht te lezen De Tempel der Muzen Gerard en Morley traden een vertrek binnen dat zeer lang en vrij hoog was maar toch tameraelijk smal in verhouding tot de overige afmetingen Het plafond was zelfs r versiord de muren waren beschilderd en nog wel door een niet onbekwame hand Ieder paneel stelde een welbekend tooneel voor uit Shakespeare Byron of Scott Koning Richard en Mazeppa the Lady ot the Lake waren gemakkelijk te herkennen op een paneel bedreigde Hubert Arthur hier redde Haidee Don Juan en daar maakte Jeanie Deans eene buiging voor de koningin Het vertrek wa zeer vol ongeveer drie of vierhonderd personen zaten in verschUlendegroep jes aan verschillende tafeltjes te eten te drinken te praten te lachen en zelfs te rooken want niettegenstaande de schilderijen en het verguld werd het onmogelijke er van ingezien hoewel er pogingen waren aangewend om deze gewoonte in den Tempel der Muzen te verbieden Niets kon echter betameltjker zijn dan de houding en het gezelschap hoewel het hoofdzakelijk besprekingen van de terechtstelling der Aoetralische officieren De imperialistische Daily Chronicle zegt dat or geen twyfel kan worden gekoesterd of er is een reeks hchandelyke moorden gepleegd Kitchener had zyn plicht vervuld door een bewys te leveren van de strenge onpartydigheid van het Britsch bestuur Dergeiyke onthullingen over de keerzijde van den oorlog maakte het algemeen verlangen niiar den vrele natnurlgk nog krachtiger De conservatieve Standard schrytt Het is een treurige en beschamende historie maar de Australiërs zullen goed doen niet tot haastige oordeelvellingen over te gaan terwyi de ofttcioelo rapporten nog niet bekend zyn gemaakt De Imperialistische Daily Mail zegt dat het beter ware geweest zoo zj die de zoozeer op dwaling gevestigde opwin ding in do koloniën hebben op touw gezet tot de erkenning waren gekomen dat dergeiyke vreeseiyke straffen niet zonden zgn toegepast zoo er cïcnses of verzachtende omstandigheden mogeiyk waren geweest De publieke opinie in Australië die aanvankeiyk onder den indruk verkeerde dat do in Zuid Afrika gefusilleerde BushveldtOarabineers te streng behandeld waren is op het oogenblik omgeslagen De Argus dringt er ernstig op aan dat hét War Office den wenk der Times opvolgt en eell volledige openbaarmalcing der feiten geeft Het blad rekent wat dat aangaat op den steun en do sympathie der AiuBtraliars De Timos zegt in een artikel dat Kitchener niet geaarzeld heeft om otflcieren van het eigen leger te straffen wegens moord evenals Scheepers daarvoor gestraft werd De leiders der Boeren die daar zjn wö zeker van dergelyke misdaden evenzeer verfoeien als wy zelf zun er tot dusver nog niet in geslaagd om het recht zyn loop te doen hebben tegenover de bodryvers van dergelgke misdaden onder hun eigen mannen Hun falen om zulks te deer bewyst hoe gering hun controle is over lieden die zoogenaamd onder hun bevelen staan Rhodes testament stelt een groot aantal studiebeurzen aan de hoogoschool te Oxford in voor koloniale en Amerikaansche studenten By niterstc wilsbepaling in Zuid Afrika gemaakt heeft Rhodes na vermeld te hebben dat de Dnitsche Keizer het Engelsch tot verplicht leervak heeft gemaakt in Dnitsche scholen vöftien studiebeurzen te Oxford ingesteld zyndo vyf in elk van de eerste drie jaren na zyn dood tot een waarde van 250 uit tabrieksarbeiders bestond De bedienden vlogen heen en weer met evenveel haast alsof zij adellijke bezoekers bedienden Over het algemeen heerschte er wel gor ias maar dit was niet hinderlijk soms werd oen bel in beweging gebracht en dan was er eenigszins stilte terwijl aan het andere einde van de zaal tegenover den ingang een gordijn werd opgetrokken Hierachter bevond zich een tooneel dat vrij hoog was en van coulissen voorzien waartusichen een dame te voorschijn trad in de gewone op zichtige kleeding aan het beroep eigen die ean gelietkoosd lied zong of een heer geheel en al verkleed als een boer zooals die vroeger in de komedie werd voorgesteld met ren pruikje zilveren knoopen en gespeji en blauwe kou en en die het gezelschap begunstigde met die melancholische ontboezeming bekend onder den naam van komisch lied Op enkele avonden werd er muziek gegeven op het tooneel door een jonge dame in een witte japon met een gouden harp en vergezeld door een heer met zwarte knevels Dit had plaats wanneer de voornaamste harpist van den koning van Saksen en diens eerste violist geheel toevallig Mowbray passeerden ot op een reisje dat zij deden voor hun senoegen en tot hunne lecring om de vermaarde plaatsen der Britsche industrie te bezoeken Wffnlt vervolgd