Goudsche Courant, maandag 7 april 1902

A ONTVANGEN eene groote partij No 8768 Dinsdag 8 Aifil 190S 4l8te Jaargang NIEUWETANKEESTYLERIJWIELEN m mm cotBifr I ieuw8 en Advertentieblad vpov Gouda en Omstreken J C DE RIIITKR Bondsrijwitlli Ie kl Telefom Ho ADVERTENTIEN wortlen geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GipOte letters worden berekend naar plaatsruimte Iiuending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezei Ck urantgeschil dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke NomHvers VTJP C KKTEN De grootste Sorleeriiig TAPIJTEN GORDIJNSTOFFEN KarpeUen Loopers Vloerzeilen en Linoleums Talelkleedêfi Afge nisle Vilra CvS eii Beliaiig sel a iei eii in de Nieuwste Dessins voorradig in het T A P IJ T VI A ti A Z IJ il van piRMA B DE JONG Gouwe IS5 GOIinA i ï pi fa a rt 5 o Militaire Wedstryden De Meikoningin t Gebed eener Moeder Javaansche Bruiloft Jan Smees d Justus v Maurik vaste beelden Een kustwachtersgeschiedenis President Kruger s Zegetocht Transvaalsch Commando Christenwraali i IJsvermaken Opening der staten Generaal Een leuke Barbier enz enz enz zoodat evenals bg de overal zoo drnk bezochte nitvocringen veel te genieten wordt gegeven zoowel voor oog als hart met boeiende voordracht door den Heer F KKIJZEK De toegang is zoo laag mogeiyk gesteld om elkeen gelegenheid te geven tot bezoek on wol op slechts ZO cents de persoon en gereserveerd 30 cents de persoon De kaarten zijn verkrygbaar des avonds aan de zaal Ds Kinderen betalen s middags 7 cents en Geleiders I S cents Mot vriendoiyko uitnoodiging Uw Dw Dn V KEIJZER Volksspreker Amsterdam Bezoekt allen deze zeldzaam genotvolle nuttige en gezellige nitvoering die precies te 8 ure aanvangt en ten 10 nre eindigt terwyi de kinderuitToering van i tot by 7 uur duurt 5 3 in o O a S t M o M aS o O htï S Ie I Gouda Druk van A BRINKMAN Zd Levende Iteelden met voordraebl Zeldzaam Frani Vitnoortiying tot bljteonlng van tte voor de eemte maal te houden CHB GOVDSCHE FEMSTA VONU aangeboden door ile Directie dor 1ste Amsterdamscho Elektro Oxygeen Hioscoop liiograaf en Sclopllcon Gomblnalie tot Uet geven van Chr Uitvoerftigen met Levende Beelden met geheel nieuwe machines dor ROYAL AMEEIK BIOORAAF onder leiding van den welbekenden Volkszendeling F HEUZKIl uit Amsterdam die by de vaste beelden de meest boeiende voordrachten hondt en de levende beelden toelicht D V zal op datnm van MAASDAO 7 APUIL in de zaal ORANJK EN NEDERLAND Turfmarkt te Gouda voor do eerste maal slechts EENE AVQNDUITVOERING worden gegeven tan 8 nre met des middags eeneKINDERUITVOERING vooraf ten 6i nre met het schoono verhaal totslot AsBchepoester ol hot Glazen Mniltje Door aankoop van tal der nieuwste Hims voor de Bioscoop en kostbare platen en geschiedenissen voor de vaste beelden komen o a de navolgende taforèelen op het doek Parys rond op een stoomboot Kalverenscène f De Intocht van Keizer Karol V Een lastig oogonblik Een morgen in het Vondelpark Recrntenonderwys ia de kaïerne iy den Photograaf By den Beeldhouwer De Bal Jongleur Do Hotooverdo Princes in 2ü atd Zeo en Landtafereelen Ken Vermageringskuur Romoinsche Volksspelen Een DinA met hinderniBSon Gondsche Melkinrichling Fijnste kwaliteit Tafelboter 1 40 per K G Pi iiiia kwaliteit Keiikenboter f 1 30 per H G UITSLUITEND levering van K 00II BOT ER onder controle van het Boter controle Station te Leiden Prima Onvervalschte Melk wordt tweemaal per dag aan hui s bezorgd mim WATE BLEIDINII MAI5CEAPP1J Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldagen der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 APRIL De Direetmr D C W VAN derLAAU ADYEETENTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adverleiitie Burean vao A BKUMkNAN ZOUN Bullenlandsch Overzicht De berichten over de mderbandelingen tusschen Schalk Burger en Steyn over de vraag of vredesvoorwaarden zullen worden gestold en gevraagd geven omtrent den aard dier onderhandelingen nog niet veel bgzonderheden President Stuyn zou by De la Rey in West Transvaal zgn en De Wet te Boshof een plaats tusschen Kaapstad en Kimberley gelegen en bekend door den dood van De Villebois Marcnil die op een kopje in de nahyheid van Boshof sneuvelde den 16 April 1900 Van Steyn zgn berichten ontvangen door twee dépêche rgders die te Klerksdorp zgn gezien op hun weg naar Kroonstad hunne brieven waren gericht aap Schalk Burger en d Transvaalsche gedelegeerden ïo Londen heeft men nog steeds hoop op het welslagen der onderhandelingen maar de berichten uit Pretoria worden weder wat pessimistischer Men ziet daar in president Steyn den groeten hinderpaal voor het ten einde brengen der onderhandelingen daar hg nog steeds onverzooniyk is Dit is alles Iets van meer beslisten aard kan klaarbiykelgk niet uit Zuid Afrika worden gemeld Of de ongeneerde wgzS Waarop de Engolschen gebruik maken van Amerikaansch grondgebied ten behoeve hunner legerremonte den Amerikanen oindelgk eens zou doen bcgrypen dat zy zich op een verkeerden weg bevonden toen zg aan de Britsche regeering toestonden om zich hg hen van nieuwe krachten te voorzien teneinde het kleine voor zgn vjgheid strydend volkje te Verpletteren f Ongetwyfeld zal het incident omtrent het oprichren van een Engelsch remontekamp te Chalmette bg Nieow Orleans een grooten indruk maken in Amerika Reeds blgkt hetgeen uit de gisteren ontvangen Bentertele grammen niet te lezen viel dat de gouverneur van Louisiana zich niet heeft vergenoegd met aan de federale regeering mede te doelen dat de Engelschen in de haven van Chalmette een waar entrepot van oorlogscontrabande hadden opgericht WTlarvan de aanwezigheid een schending beteekent van Amerika s neutraliteit maar hg heeft aan secretaris Hay medegedeeld dat indien de federale regeering geen orde op de zaak stelde hg zichzelf daarmede belasten zon Hg wenscht enkel te weten of de constitutie hem het recht verleent om ten dezen zelfstandig op te treden Heel aangenaam is dit alles niet voor de regeering van president Roosevelt die gaarne FEUILLEJOK BE TWEE ÜITEBSTEH 43 == = In gewone gevallen waren de bezoekers van De Kat en de Viool we bedoelen den Tempel der Muzen tevreden met vier Boheemsche broeders of een gelijk getal Zwitsersche zusters De meest gewilde vermakelijkheden waren echter de Thespische voordrachten door liefhebbers of nieuwelingen die er hun beroep van wilden maken Zij legden proeven af voor een gehoor dat een oordeel kon vellen Een oplettend bediende de binnentredendegasten scherp aanziende groette Gerard en diens vriend onraiddelijk en bood zijne diensten aan er op aandringend dat zij ververschingen behoefden dat zij beiden ergen honger en dorst hadden dat zij als zij geen honger hadden iets njoesten bestellen om te drinken en honger te krijgen of indien zij niet geneigd waren iets te drinken dat zij dan moesten eten om dorst te krijgen Te midden van deze hinderlijke attenties werd hij door zijn meester op zijde geduwd met een Itom ga heen aan het boveneinde is be tsm alle misbrniken van ïlergelgken aard oogluikend zou willen toelaten Wg verwachten ook niet dat de President veel steun zal geven aan den gouvernear van Lcnisiana tenzg do publieke opinie hem daartoe dwingt De kranten doelen de bgzonderheden mede nit het testament van Rhodes Daaruit blgkt dat Rhodes nagenoeg twee millioen pond ten bate van onderwys heeft bestemd Het Orielcollege te Oxford waar Rhodes gestudeerd heeft krygt een legaat van 100 000 p St Verder worden 60 studie beurzon ingesteld voor Studenten uit de Bingelsche koloniën en 120 voor Amerikanen Elko beurs geeft 300 p st per jaar Een codicil dat onlangs aan bet testament is toegevoegd nadat keizer Wilhelm het onderwgs in do Enjelsche taal verplicht had gesteld aan de Duitsche staatsscholen geeft den Keizer do beschikking over 15 studiebeurzen voor Duitsche studenten te Oxford elk v an 250 p St per jaar De ertmaker wenscht de Engelsch Duitschc betrekkingen in het belang van den wereldvrede te versterken waartoe zegt hg internationale onderwysbotrekkinge het krachtigste middel zgn Rhodes bepaald verder dat Groote Schuur de anibtolgke verblgïplaats zal worden van den eerste ministor van den toekomstigen ZuldAfrikaanschen Statenbond terwjl zjjn begraafplaats in Matabielenland een staatskerkhof moet blgven Op zyn eigen zerk moet eenvoudig te lezen staan Hier ligt het stoffelgk overschot van J C Rhodes De voornaamste Ijondenscbo kranten gewagen inet lof van Rhodes testament Volgens de Daily Telegraph hooft Rhodes een vermogen van zes millioen pond nagelaten maar de Westminister Gazette schat het op tusschen de vier on vyi millioen In don Spaanschen Senaat stelde Sagasta het niouwe kabinet voor Hg verklaarde do jongste crisis uit de onmogelgkheid om de meeniugen ten opzichte van de Bank te verzoenen vervolgens las hg het programma van het kabinet voor Gelgkluidende verklaringen legde Sagasta in de Kamer af Silvela vroeg de regeeiing te mogen interpelleeren over de jongste ministorieele crisis Deze interpellatie zalhedenbehandeldworden Ziehier een résumé van het wetsontwerp door ten minister van flnancién by do Kamer ingediend De schatkist zal aan de Bank binnen 10 jaar terugbetalen het bedrag van de vlot dienen noodig twee Aroerikaansche hceren uit Lowell schreeuwen om Sherry Cobler ik weet niet wat het is jieei ze onb mengsel maar als ze er over klagen zeg dan maar dat het de Mowbraysche Aap klap is Moet een naam hebben mijnheer Morlfy naam is alles was de opkomst voor den Tempel als ik hem Salon genoemd had dan zou hij nooit bezet ztjn geweest zou de overheid niet eens vergunning gegeven hebben De spreker was een zeer zwaarlijvig man die den krachtigen mannelijken leeftijd reeds achter den rug had maar nog zoo bewegelijk was als een harlekijn Hij had geen ongunstig voorkomen hij keek opgeruimd maar cenigszins sluw uit zijn ooogen Hij was gekleed als de eerste bediende in de Londen Tavern en was zeer keurig op zijn wit vesit en zijne zwart zijden kousen netjes op zijn kmegespen trotsch op zijn diamanten speld dat wil zeggen wanneer hij in d Tempel dienst deed De juffrouw zeide ons dat we u hier zoudon vinden zei Stephen en dat ge ons wenschtet te zien kHeb u een heele boel te zeggen zei hij d n vinger aan zijn neus brengend Als men informaties wil inwinnen in dit deel der wereld dan vlei ik mij Kom baas Gerard hier is een tafeltje wat zal ik bestellen een glas Mowbraysche flap klap Er is geen betere het recept is al vijftig jaar in onze tamüie Ik weet dat mijnheer Morley niet met ons mee tend schuld by de Bank en wat zy in porteloöille heöït De Uiervuor noodigo fondseu zftï en vinden uit lij het bedrag der openbare schuld uit te geven overeenkoaistig de wet van 2 AugustiMil899 3d de opbrengst van den verkoop van MalgBnen buitenlandscho aflosbare of onaflosShre schuld Tl dien einde zal de reg ering gemachtigd worden tot gehecle o gededltelyke uitgino of vörküop Do echatkist al geen enkeïe leoniiig by de Bank kannen sluiten b lidve in de gevaUen voorzien in de wet vafl 31 December 1901 Rtit miiiimam der uit te geven biljetten van de Spaansche Bank is bepaald op l i t 0OO O ü pesetas alleü wat er meer in ohïlaop wordt gobraclit moet gegarandeerd ztJtt door een metaalvoorraad y regeering zal met de Bank een overeefilomst aangaan wm vermindering van den interest vaCverscliillcnde crodieten 3t over de middelen waaruit do vereiachto kasvoorraad bg de Bank zal moeten bestaan l om middelen te zoeken tot begunhtiginv van industrie en landbouw eneens zal de regeering met de Spaan8CÏW Bank een overeenkomst aangaan voor deiliVerkoop van titels dor openbare schuld esLJiLaattdeelen van de Tabaksmaatschappg De i jaan otïö Baïrti zal zich kunmen belasten met den veikoop voor rekening der schatkist van openbare fund soii en met de betaling van interest en aÜossingen maar zg mag geen belanghebbende zgn in deze operatiën Rustig is Spanje nog niet In liet Noorden worden troepenaldceliugen op de been gehouden om tegen aanslagen van Carliston te waken De partg van Don Carlos zal niet stil zitten tegen do kroningsplechtigheid In de Cortes zelf heeft het kabinet zich op de aanvallen der conservatieven voor to bereiden een der leden dezer partg heeft reeds verklaard dat zg het antwoord niet sclmldig zou biyven op hot rogeerings programraa zwügeu zon in dezen golyk staan met toegeven Aan den anderen kant moeten de heftige anti klerikalen in bedwang worden gehouden In een bgoenkorast in den El Doradoschouwburg ten herdenking van de verdrgving der jezuïeten werd de regeering gehekeld omdat zg het land wilde gewennen aan de overbeersching der geestelgkheid on hierin aan de z jde stond der koninklijke familie De commissaris van politie moest de sprekers herhaaldelgk tot de orde roepen zal doen Zeidet ge een kop thee mijnheer Morley f Water anders niets dan water j wel dat ia vreemd jongen daar hoor je me met roepen Water noodig een glas water voor den sckretans van de afdeehng Mowbray van het Matigheid heid$en Atschaffmgsgenootschap Roep het maar hard Ik houd van aanzienlijk bezoek En dus kunt ge ons eenige inlichtingen verschaffen omtrent dien Kom dadelijk terug riep de waard uit en hij spoedde zich weg met eene vlugheid en toch eene voorzichtigheid die hem door den doolhof van tafeltjes heenvoerde zonder de gasten in het minst te hinderen Neem me niet kwalijk mijnheer Morley zei hij terwijl hij j ich weer in zijn stoel liet vallen maar ik zag een van de Amerikaansche bee ren zijn dolkmes zwaaien te on een mijn bedienden ik noemde hem kolonel bracht hem dadelijk tot bedaren oen man van zijn rang twist zoeken met een bediende o neen geen denken aan geen ruzie hier Gij zeidet begon Morley weer O ja van dien nian Hatton herinner me hem h el goed zoowat twintig of misscliien negentien jaar geleden sedert hij zijn biezenpakte Rare kerel gebruikte niets dronk niets dan water toen nog geen Matigheid en Afschaffing dus geen verontschuldiging Neem me niet kwalijk mijnheer Morley iet beleedigd hoop ik kan geen dwaze grillen on ten slotte do bijeenkomst sluiten Straatrnmoer waarby met steenen werd geworiwn maakte Madrid voor eenige uren onveilig De politie slaagde er eiudelgk in de menigte uiteen te drgven Dergelgke tooneelen maken het ambt van minister in deze dagen niet bengdeDswaardig V De berichtea uit Rushjnd blgven ernstig Uit Tver en Yaroslaff worden nu weer oproertjes van werklieden gemold en de studenten van de hoogeschool to Dorpat zön zoo roerig dat de regeering er troepen heelt heengezonden In Batoem is het al niet veel beter gesteld de werklieden van de fabrieken van Rotschild staakten het werk er liepen te hoop omdat een hunner leiders gevangen was gezet Maar ze werden emsingcld en gevangen genomen Den volgendon dag trok de gehoele bevolking op om de gevangen Werklieden te ontzictten men wierp met steenen do soldaten gaven vuur en deden dertien deoden vallen Uit Peking wordt gemeld dat het RusfiischChineescb verdrag betreffende Mandsjoerge vermoedeiyk binnenkort door de beido betrokken regeeringen ondertcokend zal worden wanneer de overige mogendheden tegen de termen er van geen bezwaren opperen An land Hterat toe in de door China gevorderde torugtrukking zgrier troepen uithotzuidwesten der provincie Sjeng King ten zuiden van do Lao rivier binnen zes maanden na onderteekaning der overeenkomst verder uit het overig deel der genoemde provincie en nit Kirin binnen een jaar en ten slotte nit Heiloen Kiang binnen 18 maanden Wanneer do mogendhodon kunnen besluiten om het bewind over de stad Tientsin aan China terug te geven zal Rusland binnen zes maanden de havenplaats Nioe Tsjwang ontruimen De sterkte van de in Mandsjoerge te legeren troepenmacht van China zal vastgesteld worden in een bgeunkomst van den Ku ssisclion militairen gouverneur mot do Chineesche gouverneurs der verschillendö provinciën van het gewest on China moet Rusland van ledere vermeerdering zgner strgdmacht aan do Russische grenzen in kennis stellen Rusland verbindt zich tot teruggave van den spoorweg NioeTsjwang Kjan llai Kwan terwgl Jhina zich verplicht hem bgzonder te begunstigen en zgn bewaking aan geen andere mogendheid op te dragen Ten slotte verbindt China zich Ruslands advies in te winnen bg iedere uitbreiding van zgn spoorwegnet en Rusland de kosten van verdragen maar fatsoenlijke niaatb happijen al drinkt men er ook met er wordt toch gesproken ze huren je zalen en geven je dus wat te doen En die Hatton zei Gerard O ja een rare vont k leende hem eens een biljet van oen pond heb t nooit teruggezien k zal t nooit vergeten de laatste bnnknoot van een pond die ik nad Hij wilde me een oud boek er voor in de plaats geven had er mets aan nam etm porseleinen pot voor mijn vrouw Hij had een winkeltje in ai tïquiteiten en zcldzaaraheden doorkruiate altijd de streek verzamelde oude boeken en snuffelde oude gedenkstukken na noemde zich oudheidkundige een rare kerel die Hatton En hebt gij na dien tijd vati hem gehoord f vroeg ücrard eenigizins ongeduldigd Geen woord zei de waard heb nooit iemand gekend die wel wat gehoord had Ik dacht dat ge ons iets omtrent hem te zeggen hadt zei Stephen Dat heb ik ook t i kin u den weg wijzen om hem te pakken te krijgen Ik heb met als knaap en man vijftig jaren in Mowbray gewoond het als een dorp gekend en thans als een groote stad vol instellingen en etablissementen van den eersten rang zooala dit voegde de waard er bij terwijl hij den Tempel met een glans van voldoening overzag ik zeg ik heb hier niet voor niets al dien tijd gewoond en met de menschen gepraat Wordi vervoigd