Goudsche Courant, woensdag 9 april 1902

Dan ach enz Schr roept een nieuwen Hercules op die dat vermaledgd examen met zgn reuzenknots verplettere Het Schoolblad zou er vrede mede hebben als dan onder die pietterg meteen begrepen werden alle candidaten die een woordenboek van buiten loeren honderd schriften vol schryven en zon en vooglenlied bg hun studie uitsluiten Uit Konstantinopel wordt aan de Frankf Ztg geschreven Da hoofdprgs van 600 000 frs is by de op 1 April plaats gehad hebbende trokking gevallen bg de Administratie der openbare schuld Het is in den loop der twee laatste jaren de tweede maal dat de hoofdprgs op een der door de Administratie teruggekochte loten is gevallen Sommige lieden beweren dat er nog nooit een groote prgs in die premieleening buiten Torkge gevallen is Te Ipek in Albanië hebben opstandelingen de regoeringsgebonwen bezet en alle ambtenaren gevangen genomen Zyi seinden daarop naar Yildiz Kiosk don eisA tot vrglating van enkele Albaneezen die gevangen waren genomen en ondanks afgelegde beloften in ggzeling werden gehouden Twee bataljons infanterie zgn naar Ipek gezonden In het vilayet Saloniki moeten tal van plunderingen en brandstichtingen zyn bedreven door gewapende benden Bulgaren Een Serviër werd vermoord Uit Amsterdam meldt men In den nncht van Zaterdag op Zondag is diefstal gepleegd in de diamantsiyperg van den heer Littwer in de Dgkstraat De dieven moeten met de inrichting dor fabriek terdege bekend zgn geweest en ook met bet code woord van het letterslot der brandkast De kast is geopend gevonden zonder dat een spoor van braak was to bespeuren Ongeveer 100 KG doppen waarin de diamant wordt vastgezet om geslepen te worden zgn ontvreemd bonevens eenige pnrtgtjes losse steenon Men meent te mogen besluiten dat meer dan één misdadige de hand in het spel heeft gehad aangezien een zoo groote voorraad doppen niet door één man is te vervoeren Ook hebben de dievon een sluitboom van de deur der machinekamer verwijderd wat alleen kon geschieden door iemand die met de inrichting dier sluiting bekend was Hot onderzoek der politie heeft nog niet tot ontdekking dor daders geleid Men meldt uit Enschedé De firma schgnt thans eiken band met hare vroegere arbeiders te verbreken Was voor hen het eenmaal maandelgks gebruikmaken der badinrichting dor firma verplichtend thans wordt hun niet meer toegestaan daarvan op de gratiskaarten gebruik te maken De wever Tea Hove die Zaterdag werkte begon gister weer in de Kromorsmaten te werken Vyf bazen uit den Noordenhagen volgden dit voorbeeld Een menigte volk had zich gistermorgen en tegen 12 uur op de hoeken der straten naby de fabriek ge Directe Spoorwegverbindingen net GOUDA WInterdlenst 1901 02 Aangevangen 1 October TUd van Greenwicli o o IM R o T T ï K D 4 M ii m S Bi 9 67 10 36 10 66 11 15 IJ l 18 68 1 87 8 18 8 80 8 48 4 08 4 89 4 54 5 15 5 84 6 18 7 08 r 86 7 44 8 14 8 17 8 SS 9 14 10 0 lO U 10 45 ll J üoud 6 68 7 11 7 86 8 81 8 88 9 08 9 84 9 88 Moordrecht t l8 8 40 Sieuworkoik 7 88 8 60 n j Otpalle f 7 86 8 8T Kotteidtm M 8 86 7 44 9 C6 9 19 9 46 SottwdMnD P 8 64 Botterdam B 8 09 9 6 01 8 4 J 10 1 5 11 8 81 t 10 50 6 18 8 41 J 10 37 5 87 5 88 6 45 6 39 7 47 8 07 8 50 8 59 9 8 i 0 30 10 46 11 06 11 47 6 10 7 37 1 46 11 81 8 80 7 t6 11 48 Ëitrt miipleineat beir ii 1 AUesB Diudagt a T i 6 U B 18 10 88 6 41 6 30 9 46 10 81 4 45 5 J8 6 33 6 04 6 89 r 05 7 58 8 81 9 36 4 53 6 89 jj 9 46 6 ut 6 46 ff r r 9 63 f g 6 10 6 6 9 10 08 11 08 1 06 j I 11 18 1 14 11 80 1 81 10 18 10 66 11 8 11 8 18 84 1 80 11 18 1 68 10 08 11 86 ï 06 4 18 ♦ 8 89 3 61 4 08 g Il 1 AUhh 1 Hm ïlt kgUUle t Of itu tntam lüs ZamUi Muid m Diudag nlugvlu ntmurbilietteii Toor a H TOTbjjgbm tegen entoUa rr eliliirü g Han iid ih Spoer L EOTTIRDAM 90ÜDA Tiee Tent 1 48 1 64 1 36 8 14 lAl 6 1 13 8 03 18 80 t K W iSaSS 11 81 11 46 18 04 7 68 8 89 11 68 1J 06 18 86 1 09 1 09 8 85 1 06 4 06 4 84 4 69 6 16 5 48 5 54 6 84 7 08 7 86 80 8 48 8 47 10 0 10 15 11 01 £ Xitn loppUmontliowüi vn de Oompognie der Wigoni Lite 7 89 8 06 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 AUeM Ie e Se kluee eltrt betolea e Feooltetler op 8 a l op kta slet genkend worden E Rolludeehe ipoor H A O viee reru 4 1 4 85 4 60 5 18 6 87 6 08 gs 6 17 4 46 4 8 6 88 6 48 5 67 OOUDA DBN 1 63 8 81 8 46 1 48 6 81 7 1 9 11 9 81 10 00 10 1 10 8 11 18 18 16 18 66 ll 1 07 11 18 1 18 y 11 80 I U 9 88 9 4 10 88 10 46 11 86 11 48 1 8 4 1 87 8J0 6 16 6 49 7 67 IM 4 16 aUaga 6 88 6 017 08 7 16 7 86 8 5 8 6 9 03 9 44 10 11 11 16 11 86 18 00 1 80 8 40 8 67 4 09 4 16 4 87 6 19 6 8J 7 01 7 41 7 56 8 18 9 40 10 80 JTfrVsli Z iz ZmJ z z z z z z ztf Zj iJlz z z Zio oJ z ZoeU m ïcg M8 2 Z P 1 4S 8 01 6 10 6 64 10 14 tenB MO o o Il 7 IJ 7 41 8 08 0S 9 18 9 80 10 11 10 84 11 6S U OS 1 J 9 I U 8 09 3 H 4 17 4 41 81 5 46 7 06 7 81 8 09 8 18 8 46 10 16 10 68 Keejtaiet op lè leo ku ilat génkud worfea fl Hormoiilkilnfa tlleeo Ie en Se kleie Ure keUlen L Bokelteee biljet Ie U een applene t boirgi S O U U A A HSTERDAU fieo erea loala 6 36 8 11 8 St 9 18 10 80 10 69 18 08 1 10 1 86 8 16 t 07 4 43 6 8 96 8 48 9 61 lO i 10 80 11 06 ArnaLW 8 01 8 8 il 10 10 11 04 11 48 18 7 1 7 8 16 4 11 4 51 6 30 S 46 6 44 85 lO S 1 03 11 Amat C 8 19 9 13 8 31 10 16 11 U 1 08 1 10 1 11 8 10 4 87 6 1 4 6 01 9 18 10 jO 11 16 18 14 e o I D A u f K U 1 tlco ven 10 14 10 69 18 00 18 81 8 15 3 11 4 31 6 49 11 16 1 31 11 14 1 40 3 59 6 07 10 49 11 47 11 31 1 06 8 03 8 46 04 8 14 8 86 11 06 8 16 10 80 10 46 10 64 ll lS 8 00 6 86 7 10 7 86 7 86 7 33 68 7 64 8 08 8 43 S 6 lll t O 6 8 7 15 8 10 8 6 9 18 9 81 1 16 11 17 18 50 1 1 i 8 10 3 3 1 4 4 8 06 6 11 7 09 8 10 9 46 Amat Vr 84 6 47 7 80 8 15 8 45 9 80 u 4 11 80 18 48 1 06 8 40 8 18 8 4 01 6 11 6 88 7 i 8 1 10 01 donda lAi 7 818 18 9 19 9 89 11 13 10 3 1 19 61 IJtf 8 88 4 18 4 84 1 47 7 07 7 14 8 09 9 11 11 18 11 43 1 41 4 0 48 6 11 7 00 7 86 8 4 U 10 01 10 48 7 84 8 lO Jfl 11 07 9 S8 ITlni lil 6 18 Wl 7 47 8 88 80 10 04 10 41 11 88 18 08 1 48 8 01 8 1 4 W a 8 07 6 44 8 08 9 M 10 87 11 11 87 JJ aoadT mÏ 7 08 7 84 8 80 0 06 9 66 loU8 11 18 18 11 U il 8 16 3 40 8 64 4 46 6 18 b 88 6 16 7 84 7 48 89 9 8 10 07 10 41 1188 De colonne die van Limboer naar Tabir trok ontmoette den vgand Aan onze z ia werden gedood twee minderen en gewond majoor P J F Lonw de Ie luitenant F J F van West de 2o Initenant M J Berckenhoff en twee minderen Hot verlies van den vijand is onbekend Volgens een bericht in de laatste ontvangen Indiscbe bladen zon vau Limboer opgerukt worden naar de doesoen Moeara Mesoemei Vandaar zon het omliggend terrein worden doorkruist en algepatrouilleerd desnoods tot het nabijgelegen Korintji Bovendien zon de Tabir van uit Moeara Mesoomei vry gemakkolök to bereiken zgn aan welke rivier zich volgons gerucht Sultan Talia had gevestigd De Tweede Kamer zal worden bijeengeroepen tegen den bö haar uiteengaan vermelden datum nl Dinsdag 23 dezer Het plan is in de eerste dagen na bijeenkomst in de aldeelingen te vergaderen H M de Koningin Moeder is voornemens evenals ten vorige jare den verjaardag van Prins Hendrik op 19 April op hot Loo in den lamiliekring nlede te vieren In de gister te Eotterdam in Tivoli gehouden vergadering van winkeliers tot voorbereiding van een nationaal congres is de volgende motie voorgesteld door mr J ö Schttrmann met algemeeno steramen 23 aangenomen De vergadering van afgevaardigden der verschillende winkoliersvoreenigingon in samenwerking met en daartoe opgeroepen door de Rottordarasche winkolierscommissie spreekt hicrby als hare raeening uit dat t wenschelp is een congres voor winkeliers te houden en om dit doel te bereiken krachtig mede te werken met het internationaal congres uit Amsterdam on tevens in aansluiting daarmede te besluiten na afloop van dit congres on hiernit ervaring puttend een nationaal congres voor winkeliers te honden Te besluiten het nationaal congres in 1903 te bonden Op 9 April zal Uet een jaar geleden zijn dat do vereeniging Het Groene Kruis in Znid HoUand werd opgericht Sedert zjjn in 20 plaatsen van die provincie waaronder te s Gravenhago Eotterdam on Dordrecht aldeelingen tot stand gekomen met een lodental van circa 3200 Ook in Friesland Groningen Overijssel Gelderland en Zeeland zijn reeds ongeveer 25 aldeelingen geconstitueerd zoodat verwacht kan worden dat ook in die provinciën spoedig tot provinciale organisatie zal worden overgegaan 6 4C 6 66 7 18 Bsttacdua Beun KotUidam D F Botterdtra M Oapellt Hlrawarknk Itoordracltt Souda 4 48 6 80 6 04 4 68 6 41 6 01 61 6 11 8 04 6 17 6 10 6 85 7 16 8 87 8 41 7 88 8 68 J 8 9 08 7 68 9 14 7 68 9 08 9 19 öouda ZavaDh Hoerc 8aatarmear Zeg Tmrbuig a Ha a Jouda 6 10 6J1 7 46 8 18 i 9 07 Oïdaw 86 Wo d 6 48 6 48 8 18 Utmkt 8 08 7 04 8 18 8 68 9 89 a 89 10 14 Reeds dit jaar is de vereeniging in staat om bepaalde voordoelen voor de leden af te worpen Door het sluiten van contracten met de directrice van een pleegzustorhuis den directeur van een ontsmettingsoven en een leverancier van verplogingsartikelen kon hat hoofdbestuur de afdeelingsbestnren en leden in de gelegenheid stollen tegen veel verminderd tarief zich van de hulp van verpleegsters de diensten van den ontsmettingsovon en het aanschaffen van verplogingsartikelen te verzekeren HoogstwaarscUiJnlük zal ook reeds in dezen zomer een gezondheidskolonie worden georganiseerd Gemeng de Berichten Men meldt aan de N R Ct Zondagmiddag werd door de politie te Naaldwijk onder hevig verzet aangehouden een milicienverlofganger schipper van beroep die reeds ongeveer anderhalf jaar geleden voor een maand onder de wapenen moest komen doch aan de oproeping geen gevolg had gegeven en zich sedert meestal in het buitenland had opgehouden De aanhouding geschiedde bjj bet uitgaan der R K kerk en werd door het publiek niet zeer welwillend opgenomen zoodat tegen eenige personen die weigerden der politie hulp te vorleenen procesverbaal werd opgemaakt Onder geleide van een rijksvoldwachter word de milicien per tram naar s Gravenhage gebracht Betreffende d inbraak in de diamantslijperij in do DijRstraat te Amsterdam verneemt het Hblad nog dat het gestelene aan diamanten een bedrag vertegenwoordigd van f 104 5 en aan doppen f 70 Voor eerstbedoeld bedrag is de heer Litwer verzekerd De werklieden zgn gisterochtend allen weer aan den arbeid gegaan Men seint uit Assen De rechtbank veroordeelde don politieagent G wegens den kindermoord te Meppel tot 6 jaar gevangenisstraf De Katholieke School bevat in dichtmaat de Klacht van een Gedropene te zingen op de wiJs van Jacobs klacht het refrein achter elk coujlet luidt Dan ach hoe pol was mjjn pogen Ik ben gedropen diep gezakt I Men heeft mü op de schaal gewogen Maar k werd helaas te licht geacht Nu dit laatste zal niemand verwonderen egt Het Schoolblad als hjj hoort hoe de schr volgons eigen verklaring studeerde Ik blokte reeds een drietal jaren k Schreef circa honderd schriften vol Ik leerde een woordenboek van bniten En dacht Nn ben k een knappe bol Dat hy het met dat woordenboek niet ver bracht erkent hy zelf kranten hield hg o m voor verboden waar Vloog ieder uit ik hield mön kluisje My lokte zon noch vog lenlied k Sloot oog en oor voor al die weelde My vleiend met oen biy verschiet k Studeerde blokte halve nachten Was één als t ware mot mgn boek Op feesten kwam ik noch partgtjes Mgn haren zag ik deserteeren En dio k mocht houden werden grgs Myn wang viel in k werd schraal en mager Mgn trek verging naar drank en spgs Ik leed aan hoofdpgn en migraine Mgn maag was menigmaal van streek Mgn Sets stond roestend in een hoek Dan ach enz Een groot deel van myn klein salaris 9 40 9 48 10 16 10 16 10 83 10 48 10 49 Gaf k uit aan dokter en ap theek posteerd De politie had alle voorzorgimaatregelen genomen en er vielen geene ongeregeldheden voor evenmin bg het aangaan der fabriek om één uur Een vindingryk bolletin verkooper rieponlangs in de straten van Sunderland de gevangenneming van Krnger nit De maobedoelde een neef van den president doeiwerd niettemin gerechteiyk vervolgd ou tm een boete veroordeeld Voor den Hoogen Raad werd gister behandeld het revisie verzoek van Willem Marianus de Jongh tegen een arrest van U Maart 1881 van den Hoogon Raad en van 80 Dec 1880 door het Hol te s Gravenbage gedaan Adv generaal Rotbaan Mncaré de geschiedenis van het revisie verzoek nagaande had gehoopt dat de zaak zou zgn begraven en dat het vreeselgke loed aan de ongelukkige ouders van het knaapje Boogaerdt berokkend niet opnieuw zou worden verlevendigd ook omdat de moeder nog leeft Broedvoerig ging adv generaal na do 2 omstandigheden waarop t verzoek berust lo do moord op t knaapje zou niet zgn geschied door De Jongh maar door Gerard Kets zonder medeweten en in afwezigheid van De Jongh om den goeden naam zgner zuster te redden 2o dat 8 voetstappen hg t Ijjk gevonden 24 k 25 C M kleiner zouden zgn dan de maat van De Jongh s voeten Intusschen zgn volstrekt geen bewgsmiddelen genoemd waaruit die omstandigheden kunnen blgken Alleen wordt gezegd wat getuigen zouden kannen verklaren een bloot te kennen geven dat niet voldoende is De verklaringen moeten reeds in t verzoekschrift zijn opgenomen Voor revisie zyn noodig nieuwe feiten die den rechter vroeger niet bekend waren en die twyfel kunnen doen rgzen aan de juistheid van het vonnis Adv generaal gaf toe dat de grootte der voetstappen een feitelgke omstandigheid is doch deze was den eersten rechter reeds bekend De voeten van De Jongh zgn de tgds gemeten hun maat was 25 1 2 cM Of nu na 20 jaren zyn voeten een andere maat vertoonen doet niet ter zake Adv gen was van oordeel dat het omtrent de voetstappen gestelde niet is aan te merken als een novnm in den zin van art 375 Sv Zeer omstandig ging adv gen na het feit dat Kets den moord zou hebben bedreven Het verhaal dat De Jongh thans geeft vindt de adv gen zoo onwaarschynlgk mogeiyk de thans gegeven lezing draagt in hooge mate don stempel van onwaarachtigheid De adv gen noemt het geheole verbaal een tastbare leugen De advocaat gen requireerde op grond van het door hem aangevoerde tot nietont vankelgkverklaring subsidiair en in ieder geval afwyzing van het verzoek als niet voldoende gerechtvaardigd i L 8 01 8 8S 9 17 63 9 S6 8 18 10 08 8 84 il Z lO l 8 88 P F 10 89 8 48 8 i 41 1U9 10 84 10 13 10 48 ll iV 10 46 11 16 11 67 De gemachtigde van den verzoeker mr P J Troelatra betoogde dat de zaak van De Jongh nooit holder is geweest en de vele donkere punten en vragen by de behandeling der zaak van De Jongh hunne natunrlgk verklaring vinden in de thans ge geven voorstelling De mededeeling van het O M omtrent defeitelijke toedracht der zaak met enkelepunten aanvullende wees hy op de voetstappen van een volwassen persoon welkenaast die van het gedoode kind in een kuilzgn gevonden deze laatste waren geiykmet de maat van het laarsje van t kind zoodat de indruk dier voetstappen nietschgnt gewyzigd door den wind of anderenatuurlgke omstandigheden Fl betoogdevoorts dat De Jongh wel de brieven geschreven had maar niet den moord gepleegd heeft I Eerst na het bezoek van zyn zuster in de gevangenis legde hg een volledige bekentenis af Maar daaruit blgkt duidelgk dat De J toen niet de volle waarheid heeft gezegd Zelfs de proc gen erkende dus ook de mogeiykheid dat De J medeplichtigen heeft gehad Pleiter beweerde dat Kets de beminde van De Jongh s zuster don moord heeft gepleegd De verklaringen van De Jongh waren onbestemd o a heeft hg gezegd het gelaat met de pet te hebben bedekt terwgl een politieagent verklaarde dat hy t gedaan had Ook de tyd die er verliep tnsschen den moord en het posten van den dringbrief pleit in t voordeel van De J Ook ia t niet aan te nemen dat De J die geen volleerd boosdoener was na den moord kalmpjes den brief op de post zou hebben gedaan Aan een kort geleden door de Boeranvertegenwüordigers in Europa ontvangen rapport van generaal J H de la Rey is bet volgende ontleend De behandeling van de vrouwen en kinderen die arme weerloozen is werkelgk do zwartste bladzyde onder de vele zwarte bladzgden van dezen treurigen oorlog In het begin werden eerst onze vrouwen die in de dorpen woonden by honderden gevangen en naar de verschillende kommandos uitgezonden Nadat wg overal vrouwenkampen hadden opgericht waar onze vrouwen en kinderen verzorgd werden kwam er weer een verandering in het gedrag van den vyand en werden onze vrouwen op de plaatsen gevangen en nadat daar alles verbrand was werden zg soms weken lang op trolleys met lagers samengevoerd s Nachts werden die vrouwen dan om de lagers geplaatst als oen bescherming tegen een nacbtaanval van onzen kant Maar toen de vrouwen dat gewaar werden begonnen zy te vluchten en werden door don vyand achtervolgd Zoowel grof geschut als klein geweer is toen op onze vrouwen geri bt Soms werden ze dan weer gevangen en dan vandaar vervoerd naar andere plaatsen en in tenten gebracht Maar van die vrouwenkampcn komen altyd hy honderden de zoeto boodschappen Bekommert u niet over ons maar vecht door voor uw land Velo vrouwen zgn al gedood door kogels on anderen door de ellende waarin zg verkeerden Myn eigen vrouw is een dergenen die op bevel van lord Methuen haar woning moest Verlaten met achterlating van alles wat zy bezat Zg zwerft nu al twaalf maanden rond met haar zes kleine kindoren Mgn moeder een weduwe van 83 jaar en al 9 jaren weduwe werd gevangen genomen Al haar vee is weggenomen Haar huis werd verbrand zy zelf is naar Klerksdorp weggevoerd Ik geef hier de namen van eenige vrouwen die gesneuveld zgn In het district Rustenburg Te Reitfontein werden de echtgenoote van Stoffel Fourie en nog een juffrouw Diederiks vóór haar deur onder de waranda met een bom maxim doodgeschoten en dat terwfjl er geen man naby het huis was Op de plaats Groenfontein werd de echtgenoote van L van der Merwe door het hoold geschoten en daarna alleen gewond zgnde in een buitenhuisje achtergelaten terwyi haar woning verbrand word In een ander district te SchweizerRe neke werd een dochter van Sonikus doodgeschoten en een ander zwaar gewond waarover een beëedigde verklaring hierby In het Potchefstroomdistrict Gatsrand werd de echtgenoote van Hans Brits in haar wagen door een kanonschot gedood Bg het rapport van generaal de laRey zgn verscheiden beëedigde verklaringen gevoegd STADSNIEUWS GOUDA 8 April 1902 Do voorstelling die de heer P Kejzer volkszendeling Maandagavond in de zaal Oranje en Nederiand Turfmarkt alhier gaf zal zeker van vele andere van die soort die gedurende het winterseizoen te dezer stede gegeven niet de minste zyn De vele anderen eu dit was zeker wel de reden ot bezoek niet zoo heel groot was t Was anders wel de moeite en kosten waard t Eerste gedeelte was door de te lange voordracht wel wat gerekt doch Ijiema liop alles tot groot genoegen der toe schouwers die bg menige scène hun teeken van goedkeuring niet konden onthouden geregeld af Kregen we wel niet alles te zien wat ons in de annonce beloofd was wg waren hoogst tevreden met wat we mochten zien en zeker speet het ons uit den mond van den heer Keflzor te moeten hoeren dat deze zaak voor hem een bglegger was Christelgke feestavond had de heer Kegzer zgn voorstelling genoemd waarom we het een aardig idee vonden het psalmvers voor ons op t doek te zien verschijnen duidelgk leesbaar nog achter in de zaal Wy hopen dan ook dat de heer Kegzer mocht hy later weer komen ruimschoots vergoeding zal vindon dat een ruim batig saldo dan zgn moeite mag beloonen Heden middag ten IJ uur werd de bazaar geopend ten voordeele van den arbeid van de gemeentezusters De heer J W Berkelbach van der Sprenkel opende deze bazar on zeide o a het volgende Er is tot mg de zeer vereerende vraag gericht om deze bazaar te openen en er worden wel eens meer dingen gevraagd waarop men geen neen zou kunnen zeggen en daarop heb ik ook gemeend hierop geen neen te moeien zeggen Ik heb deze bazaar zien openen en die van klein groot zien worden Deze bazaar is door een 14 tal dames ontworpen en die allen hebben zich beschikbaar gesteld iüw verkoop op zich te nemen Toen ik voor 6 weken de eerste vergadering daarvan bgwoonde bespeurde ik dat er boven Gouda een ster blonk en wel die der toewgding laat ons hopen dat er nog een tweetal sterren bg zullen komen nl een voor Gouda s offervaardigheid en een voor de dankbaarheid De zaak der wijkverpleging gaat ons allen ter harte en daarom hopen wg dat wanneer wy overmorgen weder om 4 uur bier zyn allo voorwerpen znllen verkocht zyn zoodat dczo bazaar er uit zal zien als een leege Vinkel Spr hoopte dat de toewgding der dames en de offervaardigheid van Gouda s ingezetenen onder Gods zegen groot zoudon zgn en verklaarde daarna de baz iar geopend Bg een rondwandeling kwam het ons ondoenlgk voor een juist verslag te geven van al hetgeen tentoongesteld is In do eerste plaats moeten wg vermelden dat de zaal kosteloos is afgestaan voor het honden van de bazaar dat de firma Steonsma weder zorgde voor een flinke collectie palmen ter opluistering en dat velen zich aangetrokken gevoelden iets af te zonderen voor deze zaak l e directie der Stearine Kaarsenfabriek de firma der Theurio thee en nog meer firma s zonden hunne bydragen in Vorschillende schilderyen dameshandwerken sngwerk eau de cologne on andere artikelen worden tentoongesteld en voor een billgko prgs verkocht Alle artikelen op te noemen zouden wg niet kunnen het is voldoende te kunnen constateeren dat het geheel zeer aardig is daargesteld en de dames eer yan hun werk hebben wy hopen dat voor de sluiting reeds alles uitverkocht is en dit zal voor do dames de grootste voldoening zgn voor hunne moeite Wg sporen onze ingezetenen aan bepaald een bezoek te brongen in de zaal der sociëteit do Reunie en zyn overtnigd dat zg ecu gang daarheen zich niet zullen betreuren en zy verrichten tevens een goede daad wanneer zg iets aankoopen De uitslag der overgangsexamens aan de avondschool voor ambachtslieden is aldus Van Ie naar 2e klasse K Vermeulen A H v d Wolf A Gregorewitsch M J Plak Th J Vonk N Verkerk F L Deumers C M Desaing L A V Straaten J v Eik K Spek F Lafeber H C den Hollander D Blommendaal B Punselie N Rozenstraten A Bons G Boerma C W Souffréo C Snoek P Futselaar P M Knoers J A ürbanus J Abbema D Hoogendoorn E van Ham A de Groot C J den Braber E Sanders J Slaman J Verkaik W Melkort C Bakker H V Vliet Francois Jansen D J Ouweneel S de Jong S Pz P G Teene P J Frie voorw A P de Grnyi M Doornik J v d Sanden H C Rabouw voorw en S de Jong Gz Van 2e naar 3e klasse L Boon Nico Peters W Boot Joh de Rek A W M v d Graaf A Blanker L de Wit Pb v d Pavoordt H J C Rietveld J La Force W Bartelraeger A de Jong G van Vnur n J v d Pool W de Koning J v Welzenis R v Veen A F Macdaniel W Lok J E v Dongen Bolding L P Hoogendgk M v Hofwegen J Rozenstraten L de Weger P Overkamp A Kok T J Leyerwoert en A Mullaart Van 3e naar 4e klasse B Nieveld L v d Berg J H Versteeg N B V Vliet G v Vliet J Peters F Badder C A Verschut Joh de Jong K Rabonw G Deumers G v Holten K Binnendgk H J v d Valk A Heetman P Woerlee D de Jong A Broekhuizen en C Zevenhoven Van 4e naar 5e klasse H W Rabonw F Mul B Swanenburg C G F de Jong E A van Ham B de Jong W ï de Weger J de Heer P H Donk D Boot J Boot I Rozeveld M Woerlee N D Gravestegn H Kroeders M V Deth C A J Hornes J Kooiman F Jansen J Wassing on H Gernaardt Aan het eindeiamen namen 13 candidaten deel geslaagd zyn C H Neef K Glasbeek J F Tijbout T A Donk M Dugm J T de Zeenw L Buitelaar en A Lens Prijzen Iste klasse A N Verkerk 2e pr voor lynteokenen J v Eik Ie pr handt en 2o pr Ignteekenen C M Dessing 2e pr handteekenen 1ste klasse B P M Knoers Ie pr lynt on 2e pi landteekenen P Teene 2e pr Ignteekenen P J Frie Ie pr handteekenon 1ste klasse Frangois Jansen Ie pr handt en 2e pr lyntcekenen W Melkert 2e pr handteekenon 2do klasse A Nico Peters 2e pr handt en 2e pr Ignteekenen 2de klasse B J E v Dongen Bolding Ie pr handt en Ie pr Ignteekenen J v Welzenis 2e pr handt en 2e pr Iguteckoneii 3e klasse J Peters Ie pr K Binnendgk 2o pr en F Radder 3e pr voor bouwk en vakteekenen k Heetman Ie pr en D de Jong 2e pr voor handteekenon P Woerlee oervolle vermelding 4e klasse J Boot en D Boot pr voor bonwk en vakteekenen M v Doth 0 A J Hornes eu J Kooiman pr voor handteekenen 5e klasse h Ruitelaar lo pr 0 H Neef 2e pr en J F Tgbont 2e pr voor bouwk en vakteekouen J M van Buuron prys boetseeren By Koninklijk besluit i pensioen verleend aan L Akkeiiiiiy als hoofd eener openbare lagere school te Schoonhoven BonBaRAVEN Ook hier is eene vereeniging opgericht voor wgkverpleging welke ten doel heeft de verzorging en verpleging van zieken in hunne woning in do eerste plaats van onvermogenden en daarna tegen verschillend tarief bg do meer gegoeden te Bodegraven on Zwammcrdam De vereeniging is begonnen mot een voldoend aantal leden en begunstigers terwyi ook de gemeentebesturen en verschillende diaconiSn enz van Bodegraven en Zwammcrdam zich niet onbetuigd hebben gelaten Dezer dagen is de eerste verpleegster benoemil nl zuster van Eyken thans te Heerenveen Men hoopt dat t aantal leden zoo moge toeuemen dat weldra een tweede pleegzuster benoemd kan worden t geen bg do uitgestrektheid der beide gemeenten wel noodig zal blgken Het bestour wordt gevormd duor do 4 doctoren de burgemeesters van Bodegraven on Zwammerdam en do heeren W A de Favauge J van Andel en W Turkenburg INGEZONDEN Aan de Vereeniging en voor Landen Tuinbouw in Nedei land De Commissie van advies voor Landbouwbolangen Afd B der Ned Patroons Vereeniging Boaz van oordeel dat komt do door de Begeering toegezegde Landbouwvertegcnwoordiging tot stand deze alleen dan voor den Landbouw vrucht kan afwerpen zoo de Vertegenwoordigers gekozen worden door en uit de Land en ïninbouwers zelve die hot bedryf voor eigen rekening beoefenen of een bepaalden tyd beoefend hebbon noodigt alle Landof Tninbonwvereenigingon zonder onderscheid van eenige politieke kerkeiyko of godsdienstige richting die dit gevoelen met hen deolen uit hiervan kennis te geven aan hunnen Secretaris den heer Chr Rupke te Waddinxveen met opgave van adres en aantal leden hunner Vereeniging teneinde zoo noodig gezameniyk die stappen te doen die tot verwezeniyking van dit beginsel kunnen leiden De Commissi voornoemd het Moderamen A VAN NAMEN Hzn Voorzitter CHR RUPKE Secretaris Veemarkt te Rotterdam Maandag 7 April 1903 Vette Ojsen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 31 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Magere osaen melkvee vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 30 ade kwaliteit 38 3de kwaliteit 34 cent per halt KI Stieren goed aangevoerd Handel voor alles prijshoudend Burgerlijke Stand GEBOREN 4 April Cornelia onders G Willemse en A J Hopman Johannes ouders J Vuyk en H Ruis Aartje Johanna onder C Spruit en E Prins 5 Geertje onders L Vermg en J van Dam Wilhelmina ouders J A de Jong en H Neef 6 Wiggert Johannes ouders 6 Ooms en W J van den Heuvel Johannes Marinus ouders C P Lugnenburg en J Blok GEHUWD 8 April J H Hebrans en A C Nichting OVERLEDEN 4 April J Rost 81 j 5 A de Man 6 m J W D Verweg om Eene GROOTE bezending Lli l Ël GOED ONTVANGEN bö VAN OS Kleiweg E 78a GOUDA Telephoou A o 31 Beurs van Amsterdam Vrkrs 80 l 81 88 IV 1 li 7V Slotkn 8 m 88 81V 7 AFBII NaDiiLAND Cart Ned W 8 dito dito dllc 8 dito dito dito 3 lloNGtB UU Oou II 1881 93 4 Itxlib InanhrijTing 1861 81 5 OüaTB a Ohl m papier 1 86g dito iu i lverl868 5 PoATliOAL 01 1 raut coupon 8 dito tiolcut 8 67 86 104 80 90 881 675 415 1 4 96V 10 ly 180 61 108 lil 118V 6 Vl 5 Rdilanu Obl Wiinenl 1894 4 dito Uiioona 1880 4 dito bil Rotha 1889 4 dito b j Hop 1889 90 4 dito ia oud leoo 1883 6 dito dito dito 1884 5 JPAMJS Porpot acliuld 1881 4 TuaKKW iepr Oouv toeu 18110 4 Go leeoing aorie D Gec leeain aerieC uidAfh Kp V oblg 1811 billiloo Oli lit ach 1890 6 VlNBZt7ELa Ob onliep 1681 4 AVBTBBoaH ObtiKatien 18115 3 RoTTRKDAH Stod leeu 18114 8 Mhd N Afr Htndelav annd AroDd ib Tab Mu üertifi 4eQ DoliMaatiohappü ditoAru Hypotheekb pandbr 4l Ctilt Mij der Vorsteiii aaud s Or Hypotheekb pandbr 4 iKedorlaiidacho bank aand Ned Haudolmaatsoh tütoN W k Pao Hyp b pandbr 3 llott Hyi otlieekb pandbr 4 Utr llypolhoekb duo 4V OoBTENK 0 it HonK bank aand Ruai Hypotheokbauk paiulb AMcalKA Kqiit hy poth pandb 4 Maiw L G Pr Lien eert 6 Van Holl IJ Spoor w Mij aand Mg lot Kapl 1 St 8p aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 ditu dito dito 1801 duo 4 talis Spoorwl Il 7 8I1AKel l 3Zuid Ital Spwmij A K obl 3 PoLftN WaracUau Wo men aaud 104i j Rdol Gr KuMB Spw Mg l obl 4 fialtiache dito aand j 8V 100 l 815 140 I sey i 1041 69 64 Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Oh Azow Bp kap obl 4 dito dito obÜK 4 HBBIXA Cent Pao Sp Mij obl 5 Chio Il North W pr Cv aan l dito dito Win Peler obl 7 Denver fc Eio Or Spra oen v a 40 Vjj lUinoia Central obl in oud 4 1 111 Louiav k NashTilU Cor v aand 10 Meaico N Spw Mii lehyp i 6 105 Miaa Kansas t 4pCt prof aand N York Outaaio h West aan l Penn dto Ohio oblig 6 Qre gon Calif Ie byp in goud St Paul Hin 1 Il Mauit obl U n Pac Hoof liJD ob ig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Canada Can South Cbert v aau t VB C nallw Il Na lo h d n O Amsterd Omnibus My aand 1 Rotterd TrBmwe Maats nand 1 Hbo Stad Amsterdam aand 1 101 Htad Eotterdam aand 3 10 7 Bbloib Stad Antwerpen 1887 1 lOK Btad Bruasel 1886 IV I031 HoKO Theiss Regullr Oeaelsoh 4 1 IS O08TBMB Staatsleenig 1860 5 II71 K K Uoat B Cr 1880 8 101 Spanje Stad Madrid 3 1868 41 Nbd Ver i z Avb Spoel oert Ontvangen DE NIEUWSTE ZWARTE JAPONSTOFFEN met kybehooreiide CtARMEEUI bK9l van do goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concurreerend D SAMSOM Hit twfftt oniobadelykttt m B nukkalyktte poetimiddil voor Heerea nrooral darasi en Kiaderachoenwtrk U de Apprttuur tbd C M MUIIw L Cft Btrlii Beuth Str 14 Men letta goed t op naam en fabrlekimeric Vtrkririkur hy K inii WInkslltri In laHeaivttk galaalariM HryM MI Hl hMraal Dsivt by W SardaaiMH ValiMi