Goudsche Courant, donderdag 10 april 1902

zer van Annam beTindt zich op t moment 1 te Parijs met geschenken van den ke zer I voor den president en een brief van Zjne I Majesteit I DUITSCHLMID I deneraal reldmaarschalk Von Waldersee I is eergisteren zeventig jaar geworden met 52 militairen dienstjaren en eergisteravond I vond te Hannover in de feestzaal vin het j oude raadhuis een banket plaats ter eere I van den jarige uitgaande van Stedelgke 1 corporation waaraan deelnamen de ho fd I persoon diens vrouw met familieleden luitenant generaal Von Moltke alle burgerlijke en militaire autoriteiten van Hannover enz enz Op de offlcieelo felicitatie antwoordde Von Waldersee mot een releveering van zijn optreden in Oo t Azië aan het hoofd der vereenigde troepencontingenten waarby hy na een bgzondere studie der Chineezen tot de overtuiging was gekomen dat niemand China en de Chineezen eigeniyk kent Hö heette zijn verbiyf daar een prettigen tyd omdat y geen verliezen leed en geen tegenslag had terwgl de ovatiën hem vö6r zgn terugkeer gebracht al even prettig waren als de verwelkomingen in bet Vaderland Voor het ambt van tweede burgemeester van Beriyn bjj ziekte van Kaufmann wordt nn genoemd de vryzinnige vereenigingsman Crttger die sinds het najaar voor Wiesbaden in den Rgkedag zetelt De keizer zal hot voorgenomen bezoek aan hot schiettorrein van Krupp biJ Mep en I met zgn zoon den negentienden dezer af 1 leggen I BINNENLAND Bij de gisteren gehouden stemming van 1 een lid der Tweede Kamer in het district 1 Maastricht werden uitgebracht 3195 stemmen 1 waarvan van onwaarde 178 geldig dus 3017 I De uitslag is dat een herstemming moet 1 plaats hebben tusschen de hoeren mr E Sassen met 1353 en mr T Janssen met 1281 stemmen De heeren J Schaepkens en A Nlerstrasz hadden respectieveluk 279 en 161 stemmen NedorlandBche Opera Dir C v d Linden De beroemde klaviorvirtnoos Eugen d Albert komt een kort bezoek brengen aan Nederland a s Zaterdag te Rotterdam Zondag te Amsterdam en Maandag te Utrecht zal hy van zyn hooge kunst doen genieten door Beethoven Schubert Chopin en Liszt op eon door de firma Steinway en Sons daarvoor beschikbaar gestelden concertvleugel te verklanken Behalve dat treedt Eugen d Albert ook op als Componist en dirigent daar hy zgn opera muzikaal biyspel le Afreizo zelf zal dirigeeren In een te Amsterdam gehouden vergadering van het Socialistisch Leesgezelschap trad als spreker op de oud rainister Mr N é Piorson met het onderwerp Economische vraagstukken in een Socialistische Maatschappy Mr Piorson bepaalde zich voor dezen avond 10 6 11 1 11 6 De collecte bracht hedenavond op f 1107 74J De politie is hedenavond versterkt met 32 man waarvan 20 bereden Ook het kader der schuttery doet dienst Men seint uit ï nschede Vandaag is het in de stad weinig drukker dan gewooniyk Stipt wordt de hand gehouden aan de verbodsbepalingen van den bnrgemeester die zonder verzet worden opgevolgd Uit vrees voor ernstige gevolgen heeft de bewoner van den Kortendjk hedenmorgen het werk niet durven hervatten Voor zyn buis was het hedenochtend zeer druk De overige bazen werken door hetgeen geen aanleiding gaf tot ongeregeldheden Het organisatie comitë laat op dit oogenblik in alle straten de volgende publicatie aanplakken In t belang van de zaak der arbeiders wordt een ieder aangemaand geen aanleiding te geven tot wanordeiykheden opdat de rechtvaardige stryd der arbeiders op kalme en waardige wyze kan worden voortI gezet I De majoor en kapitein der kouinkiyke I marechaussees zyn aanwezig de uitkeeringen I aan stakers en uitgeslotenen waren heden I dezelfde By uitgaan en ingaan der fabrieI ken viel hedenmiddag niets bgzonders voor I Nader seint men nog I Een gedeelte der schutters is tegen van I avond zeven uur op het raadhuis opgeroe I pen tot het verrichten van bnitengewonen I dienst Tegen morgenavond is een ander I gedeelte geconsigneerd tot drie punten 1 over het Inte nationaal Handelsverkeer 2 over de vordeeling der I inkomsten 3 over de instandhouding en vorming van het maalscbappelyk vermogen I Spr betoogde dat er ook in de socialistis be maatschappy wel verkeer zal zyn tnssc en natiën evenzeer als tusschen individuen Voort zal er evenals nu in de socla istische maatschappy wanneer er schaarschte in een product ontstaat negotie geboren worden waardoor aan do goederen een andere waarde wordt gegeven dan door bet gouvernement is vastgesteld Spr betoogde verder dat het waardeeringsmiddel in de socialistische maatschappg ontbreekt waardoor het niet is na te gaan of de Staat in welvaart achteraitgaat of in welvaart toeneemt Reeds nu staat men voor soortgeiykemoeiiykheden byvoorbeeld by de schatting I der waarde van omvangryke publieke werken Men vindt er dit op dat men thans zulke I werken bestrydt uit de gewone middelinon I er dus direct van af is Maar deze moeielgkI held geldt voor den socialistischen staat van I letterlgk elk product elke zaak omdat men I het waardeeringsmiddel mist Maar het geI meenschappeiyk vermogen moet niet slechts I in stand worden gehouden ook versterkt I worden al ware het slechts met het oog op I den aanwas der bevolking I In onze maatschappy ontstaat de oplegging I van maatschappeiyk vermogen doordat de I particulier niet alles verteert wat by ontvangt en dus bespaart met het oog op allerleitoestanden en kansen waarmede in den isocialistischen staat geen rekening behoeft 1 gehouden te worden Een groot element n I vorming van gemeenschappi iyh vermo en 1 gart alzoo voor den socialistischen staat 1 verloren Opk Is geen gering verlies te zoeken 1 in de voor den socialistischen staat te onder 1 stellen toestand dat de arbeider steeds de I volle tegenwaarde van zyn arbeid zal ont 1 vangen I Daarmede sloot de spreker zgn rede die 1 levendig werd toegejuicht Er werd gelegen 1 beid gegeven tot debat De beeren Loopuit en Vliegen traden met 1 Mr Plerson in debat en ontwikkelden bezwaren tegen het gehoorde De heer Plerson repliceerende stelde de enkele persooniyke uitvallen der debaters ter zyde met de opmerking dat hj die best verdragen kon daar iemand die jaren lang minister is geweest geen al te gevoelige huid meer kan hebben Voorts hield by vol het recht te hebben te vragen dat men hem I vasten grond onder de vjeten zou geven I voor de nieuwe reis Ook nn weder maak f ten de socialisten zich van de toekomst af I En toch waren de vragen die spr stelde I geen vragen van ondergeschikt belang doch I cardinalo I Als men uitgaat van de onderstelling dat I in den socialistischen staat de menschen I gansch anders zullen zgn dan wy dan valt I er over het socialisme niet meer te redencoren I aangezien men dan immers niet weten kan of de socialistische staat die gansch andere menschen gelukkig of ongelukkig zal maken Spr besloot met de herhaling zUner stelling dat de socialisten tot heden te kort zyn geschoten ten aanzien der ontwikkeling in de samenleving hunner gedachten van grondwaarheden waarmede in elk stelsel van samenleving is rekening te houden Met oen woord van dank aan mr Piereen 1 werd de vergadering daarop gesloten 1 Gemeng de Berichten Men schryit uit Enschede van 7 dezer 1 Heden verscheen nogmaals een aan de j arbeiders en burgers van Nederland gerichte 1 oproeping tot steun aan stakers en uitg slotenen waarin de organisatie commissie de 1 I geschiedenis der laatste weken ulteenze I Zy doet nogmaals een beroep op het sol I I dariteitsgevoel der arbeiders en de ofte 1 I vaardigheid van allen 1 I He ienmiddag is het huis van zekeren B I I aan den Kortendyk die in de Kreraersmaten 1 I was gaan werken djjor vele personen om 1 I singeld om hem zóó te beletten naar de 1 fabriek te gaan wat toch gebeurde onder 1 geleide van politie Hedenavond stelde zich I weer een menigte op voor het huis die ni t I dan met groote moeite werd gekeerd dank I zy het tactvol optreden der politie De j ongeregeldheden der laatste dagen die welis I waar nog geen ernstig karakter droegen I gaven het hoofd van politie aanleiding tot I het uitvaardigen van het volgende verbod I van samenscholingen I De Burgemeester van Enschede I Overwegende dat in verband met de heer I schende werkstaking van dekenwevers sa I mensoholingen plaats hebben waaruit andere stoornis der openbare orde dreigt voort te komen terwyi het openbaar verkeer door die samenscholingen wordt belemmerd of belet Men meldt uit Vli3 slngen aan de N E Ct Aan boord van het Engelsche stoomschip Slieve Boe kapitein George van Antwerpen naar Sattle dat op de reede alhier geankerd ligt weigerden gisterenmorgen 12 man der equipage te werken als reden opgevende het slechte logies dat zy badden Op verzoek van den kapitein werden drie man onder geleide der politie aan wal gebracht Deze maakten den consul hun grieven bekend De consul wees hen echter op hun verplichtingen Het volk bleef echter volhouden in zyn weigering De drie matrozen werden voorloopig op het politiebureau in verzekerde bewaring gehouden Naar het Hblad verneemt heeft de Amsterdamsche politie niettegenstaande er geene enkele aanwyzing was voor het ontdekken van do schuldigen in zake de inbraak inde diamantslypery Jeanette toch een spoor gevonden Door den heer D J G Vreede commissaris van politie die in deze het onderzoek leidt was gezorgd dat vooral in de buurt van de siypery door zyne beambten goed toezicht werd gebonden Uit de verklaringen van iemand die in den nacht dat de inbraak plaats had in de Dykstraat was geweest werden eenige per I sonen aangeduid die dien nacht op verdachte I wyze waren gezien I Door de recherche word in de bedoelde I richting gespeurd en eergisterennacbt zyn I door de rechercheurs Wennink en Halm van I het hoofdbureau en den rechercheur Visscher van de gewone recherche twee personen gearresteerd nameiyk Adriaau Waldeck en Cornells Webbers beiden diamantbewerkers Gezien de artikelen 184 186 en 187 der gemeentewet Besluit uit te vaardigen het volgende I Algemeen voorschrift van politie 1 Indien eene samenscholing plaats beeft 1 dan zullen zy die de samenscholing vormen 1 of daarby tegenwoordig zyn op de eerste I aanzegging der ter plaatse aanwezige polit e 1 zich moeten verwyderen van de plaats der I samenscholing en wel in zoodanige rlchtln II als door de politie wordt aangewezen f 1 toegelaten In zoodanig geval is het verb 1 den op of naby de plaats der samensch 1ling te blgven stilstaan of op andere wyze I aanwezig te biyven 1 Indien eene samenscholing of een groep 1 I van meer dan drie personen zich voortb 1 weegt In eene bepaalde richting en h t door 1 I de politie ter voorkoming van stoornis der 1 I openbare orde noodig geoordeeld wordt d t I I de samenscholing zich verspreidt of de groep I I personen blyft stilstaan of zich in eci e 1 I andere richting gaat voortbewogen dan zal I I een ieder die aan de samenscholing doe I I neemt of tot do groep porsonon behoort f I daarbg om welke reden ook tegenwoorilig I is verplicht zgn op do eerste aanzegging I der politie zich naar de bevelen dier poliI tie ter uitvoering van dit voorschrift te gedragen I Voor de toepassing van dit Algemeen voorschrift wordt onder Samenscholing verstaan een groep van meer dan drie personen Hedenavond Is het in de stad wat drukker dan gewooniyk Het verbod van den burgemeester wordt stipt nageleefd Geen onregelmatigheden vielen daarna voor Ulrecle SpoorwegverMndlngen act GOUDA WloterdlcBSt 1901 02 AaDj evangeD 1 October W vaa Grceo cli nï l VM r lTl a 4 89 4 54 6 15 5 J4 fl l8 7 08 1 8 7 44 SU4 8 17 i U U 10 09 lO U 10 45 ll S OouU 6 M 7 1 l Jloordroht 7 1 Hwuwetkerk 7 O p 11 7 M 8 41 J S1 8 i0 8 SI 9 S lO SO 10 46 11 06 11 47 11 1 11 48 Citn iippliniiml lmgK 1 tUn niiiidi i 4 St 8 3 51 4 08 g 6 18 g K n K f 5 17 6 39 B 45 8 S9 t 7 47 8 07 B IO 7 87 8 44 1 21 1 80 11 10 0 9 4 u 1 5 06 ftotteidui M 7 44 B tt rduiiD P Botlerd m B 8 09 9 0S 10 18 lO ie 11 J9 11 89 IJ St 11 18 1 i lUon 1 i U n ïitn m Ul ii f Op dm Iniui liJE Zand M uid I iiud g iil g h n tourblllrtU a oor d H t rkrgsli r tegtn ijt l a mclitp nii B HalUad Jxe s L IO J 9 48 10 81 BOTT1SRDAM 900D ri B i 4S 1 54 86 J 14 i 4S 18 1 53 08 1 0 1 09 S 8S H 19 80 U SB 9 40 9 48 7 88 45 55 7 18 Eotlerdim Beun KotUrdun D F Botterdun M 0 11 Nienwnkoik Hoordreoht Oosda 10 18 in iB 10 88 10 48 ri 49 11 81 11 46 M U MS 4 45 5 H 6 53 Mi 7 06 7 69 8 Ji ST M 8 89 3 7 45 4 41 6 tO 8 04 4 51 6 41 5 01 5 51 5 11 4 5 17 8 10 8 15 ll 6iU 0l U 8 7 89 8 0e 8 84 Too 91 10 08 10 19 fl H U d i J fat PPl P AU 1 u T jww a ipjl iifl J4 4 5 H 6 48 6 54 8 9 4 7 ïo 47 uio lo U u 0 10 18 10 48 U Si 8 01 8 38 9 17 J 6S 5 a U 10 08 MS C 10 8 8 48 8 41 1 19 10 84 t Ï8 VrM6 4 lV 4 TT60 5 18 6 97 4 1 7 8 U 9 81 10 00 10 1 10 68 11 18 8 1 IJ ill 1 18 s s i ló io 1 li 1 8 87 8 41 7 8 8 68 7 8 9 0I 7 68 14 7 58 9 0 9 1 Goad Zenali lloero SoetermeMZeg Voorbarg Bag f ij 0OUI l AlJSr8 DAM rio om jaU i ii 8 11 8 3 3S 10 80 0 69 18 08 1 10 8 88 8 86 07 43 6 8 8 8 4a B1 10 li 1 30 11 06 Vn l W J 8 68 i 10 10 11 04 11 48 11 57 1 57 8 86 I 4114 J 6 80 5 48 6 44 9 85 10 3 1 03 IJ lA n UC 8iV i3 9 8r 1 IVAriV 5 1 5 46 6 01 9 8 10 0 11 16 18 14 l 5o 8 48 4 1 4 46 4 5 5 8 6 48 5 57 1S M 7 67 VoorUg 8 Ui l S 1 60 Til 8 64 10 14 I 0 1 0 B l B I n U 0 I OU VtnlUM op loOf b irt tinbad wort J Ilumonilutrol lloeii 1 en 1 kiwo Mtrt tol 1 11 L Boktlw w biljot 1 M ooa appl iii t t wji 6 14 8 88 7 88 7 48 8 03 il8 9 18 9 Zo t im J 6 J p 5 10 43 r oT T 18 5 81 5 48 7 06 7 81 8 09 8 88 8 45 0 88 10 58 Z h Mo 8 08 7 80 0 11 in 54 1 1 5 U OS li il 1 O ii bilM 1 kl oppl 1 g Or ad JOIDI U rSBUU 19 00 l 8 16 J i 4 SJ 6 4 8 38 1 40 3 8 67 1 08 8 01 3 4S 6 04 8 84 10 80 10 48 10 64 11 18 r 8 7 10 7 3e 7 86 7 38 8 85 6 7 64 8 j 0 00 B 1 8 10 14 10 69 11 18 11 84 10 4 11 47 07 0 6 8 7 15 8 10 i U3 9 81 1 16 1 87 18 0 ill J 10 8 84 4 45 8 06 6 81 7 09 8 10 9 46 J J 47 7 80 8 31 8 4 80 1 46 11 80 18 411 05 1 ï 88S 8 4 6 01 81 S 7 86 8 86 10 01 u f 70 7 8 818 1U8 10 8118 51 1 8 8 88 iaS 4 84 5 7 07 7 84 8 0 18 11 88 uoudi 6 80 8 81 7 46 8 18 Oud w 5 86 Woud 48 48 uiiki 08 7 4 8 18 11 0 8 88 8 58 8 10 14 4 43 69 S 3 1 4 7 4 8 88 O 10 04 10 41 1 88 0 48 O 3 1 4 Ml 4 6 6 8 U 7 00 7 8 M UttMit l Woenlm 6 07 41 Oudo Qoada 35 10 08 10 48 10 11 07 5 48 7 0S 7 84 8 80 8 08 9 81 10 48 11 13 18 11 18 81 1 18 1 40 3 t4 4 4 6 18 6 8 It 7 14 7 41 8 88 8 10 07 10 48 US8 Eene derde verdachtd Emile Vekemans wonende te Antwerpen was eenige dagen thuis geweest by Waldeck en juist Zondagochtend naar Antwerpen vertrokken Zgn opsporing en aanhouding is by de Antwerpsche politie aangevraagd De aangehoudenen zyn gisteren door den re hter commissarls gehoord en ofschoon zy ontkennen den diefstal te hebben gepleegd zyn hunne verklaringen zoo In tegenspraak met die der gehoorde familieleden dat de officier van justitie hnnne gevangenneming heeft gelast Eigenaardig is dat Waldeck en Vekemans verdacht zyn geweest en gehoord voor een onlangs gepleegden diefstal te Antwerpen en ook in zake een inbraak te Amsterdam by de diamantflrraa Eweg onlangs gepleegd Van belang zal zyn de aanhouding van Vekemans te Antwerpen diens verklaringen en wat by hem bevonden wordt Een vreeseiyk drama is in de desa Mangoe in Pasoeroean afgespeeld Een inlander bad twee dochters en een zoon De twee meisjes zyn beautés zooals maar zeldon onder de Javanen worden aangetroffen Het was daarom niet te verwonderen dat de vader herhaaldelijk lastig gevallen werd met aanzoeken om de hand van zyn dochters De partyen die zich aanboden vond hji echter niet geschikt en daarom sloeg hy de huwelyksaauzoeken steeds af Waar zooveel kapers op de kust zyn meende hy terecht een wakend oog op zyn dochters te moeten houden Onlangs werd hy s nachts wakker en zag een man de kamer van zyn dochters binnengaan fluks nam hy een yzcren koevoet volgde den Indringer en sloeg hem met één slag de hersenpan aan gruis Van schrik en wanhoop werd hy echter half krankzinnig toen hy later bemerkte dat hy zyn eigen zoon had doodgeslagen die teen of ander uit de kamer zyner zusters had willen halen Omtrent het geweldige voetbalojlgelnk te Olasgow berichten de Engelsche bwon de volgende byzonderheden De ramp had Zaterdag middag plaats in Ibroi Park te Glasgow by een wedstryd tusschen Engeland en Schotland Vöór het spel begon was het publiek geschat op 60 000 menschen over de heining op het veld gedrongen daardoor werd hot uitzicht van de gereserveerde plaatsing belemmerd en de politie moest het publiek van het terrein verwyderen Een paar minuten na den aftrap braken de toeschouwers echter opniepw van alle kanten door en kwamen met duizenden op het veld waardoor de wedstryd onmogeiyk werd Nu maakte de bereden politie eon charge om het terrein schoon te vegen en ongelukkig stortte toen onder de opdringende massa een deel der tribune over een lengte van 30 M in De menschen vielen tusschen de plankon sommigen van 20 M hoog en in de paniek geraakten bovendien velen onder den Yoet Er waren 40 personen met rib been en armbreuken onder behandeling en een 60 werden voorloopig verbonden Eerst durfde niemand zich wagen op den rand van het deel der tribune dat nog stond uit vrees dat het mede zou bezwyken toen men zag dat geen verder gevaar dreigde gingen dadelyk velen de ongelukkigen helpen Er waren dadeiyk 4 doeden Zooals t telegram deed vermoeden schynen er later nog 13 overleden te zyn Te Brussel heeft eergisterenavond eene hevige ontploffing plaats gehad en wel In de Berlaymonstraat alwaar de kantoren gevestigd zyn van de Nationale Bank De ontpbtflng gebeurde op het dak van de loge van den concierge naast het hek waardoor men in de kantoren komt De schade Is onbeteekenend eenige stukken zink werden van het dak gescheurd en eenige stukken puin In de straat geslingerd maar er werd niemand getroffen Naar het eerste onderzoek te oordeelen schynt het wel zeker dat men hier met een misdaad te doen heeft De Bank wordt door geen enkelen schildwacht bewaakt De daders van den aanslag zullen de helsche machine op het dak van den portiersloge dat slechts vier meter hoog is gegooid hebben Een buurman zag het ding rooken en spoedig daarna volgde de ontploffing Men houdt het er voor dat het toestel niet met dynamiet geladen was want de uitwerking der ontploffing was slechts oppervlakkig en Toorbygangers roken een sterke krultlucht De justitie stelt een nauwkeurig onderzoek in STADSNIEUWS GOUDA 9 April 1902 VERGADBRINGvandenGEMEENTERAAD op Vrgdag 11 April 1902 des namiddags twee nar Aan de orde 1 De benoeming van een onderwyzer aan de school voor gewoon lager onderwys No 2 Ing St No 28 2 De suppletoire begrootingen dienst 1901 van a het Gasthuis b het Oude Vrouwenhuis liggen voor de leden ter visie 3 De rekening der gemeente gasfabriek over het jaar 1901 Ing st No 25 1 De rekening van het gemeente pensioenfonds over het jaar 1901 Ing st No 26 Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting dienst 1902 Ing st No 27 Het voorstel tot onderhandsche gunningvan de levering van toestellen ten behoeveder gemeentegasfabriek aan de firma L Smulders en Co te Utrecht Ing st No 29 De reclames van C A Smit C Schoon en T Th van der Öeld tegen hnnne aanslagen op het tweede suppletoir kohier derplaatselyko directe belasting naar hetInkomen dienst 1901 Heden morgen had op het Marktplein de Ryksstierenkeuring plaats Aangevoerd werden 9 tweejarige stieren Een premie van f 150 word toegekend a n C Breedyk te Waddinxveen een van f 100 aan J Reym te Nieuworkerd a d IJsel Aangevoerd werden 17 eenjarige stieren Een premie van f 100 werd toegekendaan J A Rooker te Vlist een van f 100 aan C Zyderlaan te Stolwyk een van f 50 aan A Breedyk te Waddinxveen een vanf 50 aan C Breedyk te Waddinxveen oen van f 50 aan M Jongebreur te Ouderkerk a d Ussel en een van f 50 aapU J liOkkerkeVker te Haastrecht f WoEEDEN In het 2q district hoofdplaats Bodegraven van het Groot Waterschap Woerden is tot hoofd ingeland nerkozen de heer D Verlaan en tot hoofd ingoland plaatsvervanger gekozen de heer 0 Bruut Stolwuk Eoiiige polderwerker die in den nacht van Maandag op üir sdag onze gemeente passeerden trachtten toegang te verkrygen tot hot lokaal waarin onze muziekvereeniging hare uitvoering gaf Toen die hun geweigerd werd maakte een der hoeren zich geweldig boos en om dat den volke te toonen sloeg hy by den koopman C v M een groote ruit in Hot gezelschap nam nu de vlucht in de richting van Uonda doch V M en onze veldwachter bon per as achterna Wat waren do opgewonden standjes kalm toen de politie hen achterhaalde de ruitenverbryzelaar was zeer in zyn nopjes dat hy met het betalen der uangericlito schade vry kwam Haastuecut In do Vrgdagavond gehouden huishondelyke vergadering van de afJeoling Haastrecht der Hollandsche Maatschappy van Landbouw is besloten in het begin van Mei eeno pinksticrenkeuring te lioudon die aan landbouwers uit Haastrecht Vlist en Stein behooren Zondag middag hebben de beide footballclubs Sparta van hier en Gladiator van Gouda hun match afgespeeld doch do overwinning kon niet bepaald worden daar beide partgen evenveel punten behaalden Het feestterrein was nu op het land van den heer D Zuidara te Stein Zeveshl izeh Woensdag had de laatste openbare les plaats van den landbonwcursus te Moerkapelle die door eenige belangstellenden werd bygewoond De onderwyzers de heeren P Miedema van Pynacker en A Kuysten van Zevenhuizen ondervroegen de leerlingen die alle 16 konden bevorderd worden De landbouwleeraar de hoer Neeb had boricht gezonden dat hy deze les niet kon bywonen Rechtszaken Voor de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werd gisteren o a de volgende zaak behandeld Nee m neer de kantonrechter ik heb bet niet gedaan Het kantonrechter veranderde na een betreffende aanmerking van den president In achtbre heeren Het kan best zyn dat k n eend heb doodgeschoten maar k weet er niks van achtbre heeren Met een geweer waarop een schot hagel zou de 22 jarige arbeider D C S te Vlist hy het erf van Stumpf te Hoenkoop hebhen gestaan en op tamme eenden hebben geschoten of liever in de richting van die eenden dat bekende S En het was rechtvaardig achtbre heeren ik stryd voor myn baas de eenden van Stumpf vratten het voer op van de verrekes van Hoogenboom I Als bet op het feit zelf aankwam was beklaagde zyn memorie kwyt Dan klonk het stereotiep fVi kan me d r niks van herinneren Volgens getuigenverklaringen zon hy één eend dooden één aangeschoten hebben Gerequireerd werd f 20 boete subs 10 dagen hechtenis Dankje wel achtbre heeren Uitspraak over 8 dagen Amsterdam 8 April 1902 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 8 April door tusschonkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fonmen 4 pCt obl Gemeente Arnho 1901 lOlV pCt Aand Weltevreden Exploitatie My van Bouwterreinen 200 My Helenavoen ex dividend 105 Landbouw Maats Melattie 50 BiUiton My Tweede Rubriek f 1650 Koninklyke My De Schelde Scheepsbouw en Werktnlgenfabriek te Vlissingen 50 pCt Stoombierbr t Haantje 153 Maats tot exploitatie van RheinischeKohlensftnreWerke 55 Ned fabriek van Werktuigenen Spoorweg Materieel Serie A f 100 70 Stooinbootondern Concordia 40 Assurantie My tegen brandschade en op het leven DeNederlanden van 1845 f 280 ïilburgsche Waterleiding My 70 pCt Maats tot exploitatie van Staalwaterbr te Haarlem 9 Oblig Maats van den Werkenden 9 Stand aid Kosthuizen 45 Opr aand Amsterd Liquidatiekas f 175 Weltevreden Kxploitatie My v in Bouwterreinen 430 My lot exploilat ü v m Staalsspoorwegcn 175 Holland Bank 12 50 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in genoemd Weekblad vermelden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Landbouw Maats Midattie 48 pCt Billitun My Eei sle Rubriek f lO JO Tweede 16 50 Calve Delft Fransch HoUaiiJ sche üliolah rieken 95 pCt Bauniwollapinnerei Uronau 68 Westlandschc Hypothoekb 170 Znidi i Hypothoekb ink 104 Assuranlio My tegen lirandsehade en op hot leven De Nederlaiiden van 1845 280 Levensvorz Maats Arjihom 90 pCt AANGEBÜUKNAand Schoveningschc Bank Bud Landbouw Maats Melattie 50 pCt Pret aanJ Cultuur Maalschappg der Vurstenlanden Bod Aand Maats tot exploitatio van RheinischeKohlensiiureWerko 60 pCt Oblig Veenendaalsche Stoomspin nery en Wevory 99 Aand Kristal glas en aardewerkfabriek De Sphinx v h Petrus Regout en Co 1Ü6 Hudig en Voder s Stoomvaart Maatschappy Bod Stoombootondorn Concordia 50 pOt Negotiatie Land is zekere bezitting Hod De Commissiebank is voornemens in den loop der maand April o k eene effectenveiling te honden en verzoekt beleefd ton spoedigste schrifteiyke opgaven van daartoe bestemde fondsen te ontvangen VERSCHEIDENHEID In de groote zaal van het seminarie te Rome waren Vrydag de koorzangers van de SIitynsche kapel bezig composities uit to voeren voor een sterke gramofoon waarmee eenige Amerikanen een reis door de Vereenigde Staten wilden maken toen plotseling brand ontstond Draperieën en gordynen werden vernield en de gramofoon werd ernstig beschadigd De schade wordt begroot op 20 000 Ure By een ontploffing in een kruitmagazyn te Üfa veroorzaakt door het in brand geraken van een wachthuis dat er boven was gebouwd Is een soldaat gedood terwyi 4 soldaten werden gewond Donderdag der vorige week heeft over Japan een hevige storm gewoed 40 Schepen worden vermist en men vreest dat vele menschen om het leven gekomen zjn Een hevige brand heeft te Willamowitz by Benthen 20 huizon vernield Een oude vrouw en een vierjarig kind kwamen in de vlammen om Éene GROOTE bezending ONTVANGEN by A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA TeUspHoim il Beurs vaii Aaislerdam Vikrs SMotkrs 80 Iu 96 K 9iV n 2 IV 8IV1 S 8 V V 8 l 1 97 V Jl l 85 104 80 VO 88 676 416 8 APRIL ID1 LA D C rt Ned W 8 8V dito dito dllc 8 dito dito dito 3 lloNO Ji Ubl Qouill 1881 93 4 LTALlK ïuitoUr Tmg 869 81 5 loiiHN Obl in papier 1868 1 dito iu Ei vor 18RS 5 l oftTOOAL 01 1 inut coupon S dito tiokot 3 lil sLAllu Obl Uiniieal I8 4 4 dilo Geooaa 1 0 4 dito bii Botbi 1889 4 dito by Hop 1S80 80 4 d to iu KOud leuu 1883 6 ililo dilo dilo 18S4 6 j AKJ Porpol lotuld IBSI 4 ruuKRU Ooiir Cuur lotiu 1890 4 85 Gec leening sorie D Geo leeuin BorieO liuiu AFii lp V oblg 18 b Uaiico üb It Sob 18 0 6 7INUUILA Obl on op ISSl 4 ObÜKstiou SV6 3 aoTTlBVAH Stod leeu 894 3 K D N Afr Hindultv iind Aronilib ÏBb Mo Curtltioatoii l oli M Uohao nj dilo Am Hypotbeekb pnudbr 4 Uult Mij derVontoiil and Or Hjpolboakb nandbr 4Vi 194 101 1801 Nodarlandaohe baak aand Nod Handatmaatsob uito N W k Pao iyp b pandbr 3 Ro lypothaekb pandbr i ljl Utr llypotbookb dito 4 OoSTBNa 0 st llong bank aand RuaL Hypotheekbank paudb 5 Ahbbika ICqal hy poth paudb 4 06 8 18 Uaiw L 1 Pr Liüa oen 6 Vei all IJ Spour w My aaud Mg l l Ripl 8t Spw aat S i l d Bpoorvei m aaud lid uid Afr 8pm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 4Vi Il 6 104 IrAUBSpoorwl l$87 s9A Kob S Zuid Itf SpwmB A U nbl 8 I OLKN Wariohau Weouen aaud Ilual Or Ruaa 3pw Mli obl 4 lta tisohe dito aand Vaatowa dito aand 5 Iwaug llombr dito naad 5 98t j Knr k CU Am ap kap obl 4 100 dito dito oblig I 9 Ambbika Oiint Pao Sp My obl 5 CUio 1 North W pr Cv a in I 8 5 dit dito Win SI Poter obl 7 140 Donvür ltiü Gr Spm oen y a 4ü Vi Illinola Central obl in goud 4 10 1 ouiav liNa btilJlCorv aand 07 i Moiico N 8p H lobyp 05 Miaa Kaïipas 4pCt prof aatid N York Oulaaio iWeat aau I S6 Poon dto Ohio oblig 6 Ontvangen DE NIEUWSTE ZWARTK JAPONSTOFFEIT met hljbehuorciide OIU VKEHI UtSI van do goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer corieurreorend Eene JONGE ACTRICE wenscht Voordracliten avonden of middagen te geven en kleine Tooneelstukies op te voeren Voor nadere inlichtingen br No 393 DURAN S adv bureau Jonst Hnygensstraat 88 Amsterdam Zuiver plantaardfg tonicuin Is het middel tegon die zekere malaise dat gevoel van uitputting en die iipoelUge vermoeldlieM die juist in hot voorjaar zoo veelvuldig voorkomen Eon ft twee eetlepels daags levert verrassende resultaten Te GouDiby WOLFE en Co en MIEBIKH Prys per fl f 1 60 6 fl 8 12 fl f 15 y