Goudsche Courant, woensdag 16 april 1902

naars ia binnengekomen maar men moest hem ten slotte toch weer op vrge voaten stellen Er zgn verschillende gegevens welke or op wyzen dat de moorden waarschgnlgk zyn volvoerd door personen die met de verslagenen bekend waren Zooals is medegedeeld was de slaapplalts van de vermoorde Johanna Smaal in de keuken i ook stond daar een chiUonnière waarin door haar behalve haar linnengoed ook haar geld en sieraden waren geborgen i deze werden steeds in de middelste van de drie laden gesloten en nn mag het hoogst opmerkelgk genoemd worden dat juist die lade waarin geld en sieraden waren geborgen is opengebroken en de inhoud op den grond verspreid was gevonden terwgl de beide andere laden onaangeroerd zgn gelaten Nog steeds biyit het een zéér duistere vraag hoe het mogelgk kan zgn dat op geen enkel voorwerp eenig bloedspoor is gevonden als men weet dat de moord met zulk ruw geweld beelt plaats gehad dat het bloed ongeveer een meter hoog tegen de bedstede is opgespat zelfs aan het linnengoed dat voor een gedeelte over den grond lag was nipt het minste bloedvlekje te vin den De Znidh Touringclub te s Hage heeft naar aanleiding van de ingediende wgzigmgcn in de Politieverordening eenigo opmerkingen den Baad ter beoordeeling overgelegd Zoo komt het de club voor dat de bepaling wanrbg het bostnurders van rgwielen en van voertuigen door mechanische kracht voortbewogen verboden is mot grootere snelheid te rgden dan die waarmede een voor een rytnig gespannen paard in matigen dral zich voortbeweegt tot groote moeilgkheden aanleiding zal geven daar t eene paard in draf meer ol minder snel dan een ander paard in dral zal plegen te gaan en dat dus de bepaling geen zekere snelheid aangeelt waaraan de wielryder zal weten zich te moeten honden Rekestrante geeft daarbg deze wgziging in overweging bet is verboden met grootere snelheid te rgden dan de omstandigheden voor de veiligheid van het verkeer toelaten In de tweede plaats acht zg het verbod met grootere snelheid dan die waarmee een voetganger zich beweegt een helling af te rgden een overbodige en voor den wielryder zeer lastige bepaling De gewgzigde bepaling hiervoor genuemd zou deze geheel kunnen voorzien Voorts zou rekestrante willen voorachryven afstappen ol het geheel doen stilstaan op last van de politie telkens als de veiligheid zulks vordert en geeft zg in overweging wielrgders te verplichten bg bet omrgden van boeken zooveel mogeiyk rechts te houden Ook met het oog op het ingewikkelde van ia politieverordening on ten dienste van de vele wielryders van buiten de stad verzoekt de clnb op dnideiyke wgze de verbodsbepalingen aan te geven bv in het centrum der stad op lantarens Diploma A voor volkomen bekendheid met do Nederlandscbe Stenografie systeem 900 t l nrm 1 l 4 lO U U l 11 4 1 10 0 l i M f l J ld 103 4 10 11 17 4i o 4 4B 6 8 04 7 0 7 88 8J14 iS t i 4 ar l lfl a ai 4 8 10 0 hMlMK f 4w l i ta ht inkal 4 B HJIirii pwr i mx n ir J 0l f 17 8 1 18 10 08 8 4 J ilO l S 8 = 10 8 48 8 5 4l IM 10 84 antlDA DIN BAAO riM mm 0 1 1 1 U18 UU i Vt u 1 O j r v 11 u 1 fp j i i il 19 4 11 u iM u jï LJ A Aj Uill 10 4 11 18 Il t7 4 7 57 BOOD A ¥ srl8D4S Tl nn laad S ll 81 8 tO 0 lO M U O 1 10 To7V4St i 8 W 1 10 1 10 O 11 08 AmLW 01 t V 1 1 l U ll T 8 41 4 S0 8 44 85 10 8 1 08 II Aaulla 8 i 18 8I 10 8 11 1 108 1 10 8 1J 8 10 4 87 1 4 8 1 1 iO ll lftl 14 j ImfcO l 1 10 8 84 4 4 0 17 10 4 i l 4 47 7 80 I JS 45 80 4 11 80 H 41 1 0 To 8 l 4 01 l 8 88 7 85 i0 01 i a 7 J 7 8iU i i isi i 1J l W aUaca I 8 017 0 7 1t T St O tS 8 ti 0S l 10 1111 11 8 If OO t 80 1 40 t7 4 00 4 1 4 17 i l 7 01 7 41 7 i 8 1 10 80 VooSarg 8 j 10 17 J i 8 4 48 8 88 t u to t IB Zl t l js 10 8 1 50 4 88 4 3 10 01 l T Bh Mo O P i 10 4 J1 S U 8 14 lO U mif 14 7 88 7 4 S 08 a ns a ll 80 10 11 10 14 11 4 U 08 ll l ll 8 0 8 4 4 17 4 4 t l l 4 7 0 7 81 1 0 8 8 8 41 lO iO lO t 8 o i o 4 u r a t o H r iM tw 10 14 lO ti It OO It Si 8 11 8 1 4 8 4 8 00 11 1 I JJ 11 84 1 40 8 1 8 07 10 4 11 4 U M 1 08 8 03 S 4i 1 04 14 81 8 S j iï iii M ♦ ♦ Naar men verneemt zfn da repetities b j de Sederlandscbe Opera van Richard Hoi s Floris de Vyido in vollen gang en zal do première in bet laatst van deze maand plaats vinden k l ria d band van don booidredactea Ernest Vanghan bedoelende onderslenning 1 Tan Janrè a candidatanr te armaai i I onder eenig voorbeboad 1 Wegens een lichte verkoudheid moet H M de Koningin eenigc dagen haar vertrekkenhouden Prins Hendrik woonde eergisteren alleen de godsdienstoelening in de kerk te Apeldoorn bg In da op 22 dezer te houden vergadering der Tweede Kamer zal de voorzitter na bet trekken der aldeeliogen een voorstel doen tot regeling der werkzaambeden Oemengde Berichten öe po8tcomm ea v O te Venlo is voortvluchtig Hy staat onder verdenking aan het postkantoor aldaar oneeriyke handelingen te hebben gepleegd Uit Amsterdam meldt men Door bemiddeling van den olficior van justitie is een premie van 1 lOO uitgeloofd welke uitgekeerd zal worden aan hem die den dader ol daders van den dubbelen moord in do Czaar Peterstraat zal aanwgzon met het gevolg dat gevangeuueming plaats vindt Omstreeks acht uur Zondagavond brak oen hevige brand uit in een stapelplaats van bont aan het bekken van Kattendyck te Antwerpen Onmiddellgk nadat het alarmsignaal was gegeven waren acht spuiten op de plaats des onheus aangekomen die een ruimte van 2 630 M inneemt Alle autoriteiten waren op het terrein van den brand aanwezig en do spuitgasten beproefden te beletten dat de brand grooteren omvang neemt waartoo in hoofdzaak de belendende stapelplaatsen worden bespoten De oorzaak van den brand is onbekend Een gevolg van do werkstaking by den beer Kessels te Tilburg is dat verschillende van do Duitsche werkliedeli bun huisraad gaan verkoopen en zich weer naar hnnne geboorteplaatsen begeven Deze week hebben reeds een viertal zoo gehandeld Het Volk Te Cannes moest eergbiter een kiesver 1 gaderiog plaats rlnden waarop de gema 1 tigdrepablikeinscbe candidaat ex prefec I van politie en ei gezant van Frankrijk te Madrid Andriem zicb zon doen booren en 1 er waren 2000 personen aanwezig doch een I bestnar kon er niet gekozen worden en zoo 1 word de vergadering dan maar ontbonden I door de politie en de zaal ontroimd 1 Utline d vroegere premier die t o I zoo graag wtér eens zon willen wezen 1 heelt nn verteld dat bij indertijd niet ge 1 zegd beelt dat er geen Dreyloszaak be I stond doch dat by verklaard be lt dat er 1 op dat oogenblik geen Dreylnszaak was 1 een leagentje om bestwil dat niemand aebaadt en Hèline misscbien nog we kan baten In antwoord op de ontbniling van d Matin die den naam noemt van den drnk kor der qaitanties van do Ligne de Patrie frani aiso heet bet dat er in elk geva geen gebruik van is gemaakt een soor bekentenis dat het plan tot aankoop vanKamercandidaten dan toch wel degeiyk bestaan heelt I DUITSCHI AKD Kantlmann heelt nu tegenover don voorzitter van den Beri jnscben gemeenteraad erkend dat hy zieb zal torngtrekken als tweedeburgemeester om dea lieven vrodeswiUe Het boet dat de kroonprins een oogje bad op prinses Beatrice van Saksen CobnrgUotba doch bet lelt dat deze prinses de zustor is van do gescheiden vrouw van den groothertog van Hessen Darmstadt maakt een zoodanige verbintenis vrg onwaarschynlyk de keiier en de gehoele lamilie zyn indezen op de band van den groothertog broeder van prinses Heinrich Wegens insubordinatie is een matroos van bet linieichin Kaiser Wilhelm dor OroBze veroordeeld tot drie jaar od twee maanden gevangenisstral Met ién nitzordering zUn de beroopsaanteokeningen tegen het te Wreschen gevelde vonnis inzake de schoolaangolegenbeld verworpen door de rechtbank te Leipzig BINNENLAND Naar Het Volk meldt zal een dor piüö genootenKamerleden soc den aan de ïwoode Kamer verlol vragon den minister vaa oorlog te Interpolleeren over de oprooping van de lichting 1895 voor 8 herhaIlngsoeleningen De benoeming van mr P C t Hooit roobter te Arnhem tot raadsheer in bet gerecbtshol aldaar zal by aanneming zyn altreden als lid van do Kerste Kamer voor Gelderland en dus oen verkitiaing door do Staten dier provincie noodig maken BattntUm Bmrt i KotUrdsm B P ftoltwdw M 4 4 0 04 HiK k k 1 1 i aUna 11 MiM rtw Mmj 1 il 10 00 J l 7 8 41 T t8 8 J jl 1 0 7 l 7 08 1 1 Soada ttml Hon BaM na ZeK ZeKVoorbiug a Hagc uoud t 0 Ml fM 8 U 0 07 Otdaw ffowd 8 48 l LU Utnakl 8 l n ïf 8 8 I S 10 U By de ftrma Polak Schwarz te Zaandam kwam in t laatst van 1901 een zekoro S bediende der administratie van het krankzinnigengesticht te Mederoblik zich aanbieden als kantoorbediende om zgn inkomen nu 1 20 per maand te verbeteren De firma nam hem op grond van bekomen gunstige inlichtingen voor een proeftyd van drie maanden aan tegen 1 35 in de maand met uitzicht op verhooging Hg bleek echter onbekwaam als jongste bediende en hem werd aangezegd een anderen werkkring te toiskan in elk geval vó6r 1 Hei Dezer dagen kwam nu uit dat hot jongmens ih de aan zyn zorgen toevertrouwde boeken Ihad vorvalscht om te bedekken dat hg 7ich onrechtmatig gelden toegeëigend en een kwitantie der firma nagemaakt had om een hooger bedrag te innen Do laehtscbipper Santos Damont te NewI Vork verklaard dat hem ean prgs i aange1 boden ora een luchtreisje te maken over en 1 onder de Brooklynbrug en rond de skyj scrapers in de komende maanden Jnli of 1 Angostna Het aanbod dat volgens Hantos Dumont op vage voorwaarden rustte mocht I bg hem niet in goede aarde vallen I Uit Amsterdam meldt men aan de N R C 1 De arbitrage commissie heelt Zaterdag 1 avond in eene laatste vergadering die tot 1 Rh middernacht duurde hare uitspraak in 1 zake bet geschil tasschen de metselaarspa I trootts en de opperlieden vastgesteld 1 Zg had te beoordeelen ol het bewer ii 1 der opperlieden dat in het laatst van 1899 1 en in bet begin van 1900 met toestemming I der patroons eene wgziging was gebracht n bet loontariel van 1895 al dan niet ju st 1 was en zy beeft deze vraag met algemeene I stemmen in het voordeel der patroons besli t 1 al is haar tydens het onderzoek gebleken I dat do werklieden door een misverstand op I een dwaalspoor kunnen zgn geraakt 1 Immers het is der commissie by haar 1 nauwgezet onderzoek dat gedurende vier I dagen onder leiding van den heer L Surrn I rier werd voortgezet gebleken dat de op 1 perlieden niet konden aantoonen dat tussch n 1 het bestuur der opperlieden vereeniging n dat der patroonsvereeniging in November 1899 overeenstemming was verkregen omtrent wyziglng van het tarief van 1895 dat I evenwel do door een der patroons in de vergadering van 1899 gebezigde uitdrukkingen tot misverstand dienaangaande hebben kunI nen leiden doch dat de vraag of het tanel I van 1895 op geldige wyze in 1900 is geI wgzigd ontkennend moet beantwoord worden I Qeide partyen hebben indertyd verklaard I zich onvoorwaardelgk aan de uitspraak der I commissie te zullen onderwerpen De workI staking is dus als geëindigd te beschonwen I Moge toch de geschiedenis dezer bedrg sI stoornis en die in het diamantvak nu voorI goed geleerd hebben dat stelselmatige verI wgdering van partyen tot niets leidt en dat I de ware oplossing van diepgaand geschil te I vinden is in ernstig en nauwkeurig onderzoek I der wederzgdsche grieven In aangelegonI heden als deze is onvolledige kennis het groote kwaad dat verzoening tegenhoudt I De dubbele moord te Amsterdam I Door do politie ia geai resteerd een man I uit de buurt van het terrein waar de moord I is gepleegd op wien door enkele omstanI digheden de aandacht was gevallen I Deze man van wien bekend is dat hy I vóór den moord verschillende zaken in de I Bank van Leening had staan heelt deze den I dag daarna allo gelost en by een haiszoeI king is veel geld gevonden waarvan hg de I herkomst niet voldoende heelt kunnen verI klaren I Zondagavond is er nog iemand als vorI dacht aangewezen De man is slachter van I beroep verleent hulp als komiek by kermiitroepen en was in den nacht dat het misdryf plaats had laat op straat gezien in de buurt Daarbg kwam dat hg krabwonden in het gelaat had en op de handen 1 a 10 80 U 0 1 10 48 10 4 ll t 11 48 8 18 7 10 7 8 7 8 7 88 7 t4 8 08 8 48 Hy werd gearresteerd gehoord men liet hem door het privaat raam kruipen waardeer men vermoedt dat een der moorde jMSnts Bit met recht tot het geven van Onderwgs werd verleend aan L Adams M F Bertram J B Becker J C Bonman A den Besten en Mej H M Boogaard allen Den Haag Mej M J H M de Bmyn E A Raay en P v d Burch aÜen Rotterdam W F Cramer Amsterdam Mei S A Dickholl en Mej L A v Djjk beide Den Haag Mej A C Danbanton Sotterdagi Mej E C Dryihout Beerenveen Mej I M Encema en G Grimeger beiden Rotterdam Mej F A A Gunzel en Mej W L v Ginkel beide Den Haag A J K Grond Hccrlerheide Mej W 1 H V d Houwen Mej E A v d Hulst en Mej M J Holtgzer aUe Den Haag P G V d Honwen s Gravensande W P C V d Horst Dordrecht A M S Hello Sprang Mej J 7 M v d Hagt en Mej M V Jacobsen beide Rotterdam Mej J C Jolles Hilversum J de Jong Scbeveningen W F G U Kelder Amsterdam P Koeman Zwaag Mej A C V Kempen en Mej E C Kok beide Den Haag R ten Kate Sliedrecht J G v Kregten Groningen I M do Liever Noordbroek J Libot Antwerpen Mej M C Leschot en E G Mnndt beiden Den Haag M Middelboü Amsterdam Mej T Menalda Deventer A K Moritz Rotterdam W Ottweleen Leiden W v Putten Rotterdam S Prins Nieuwe Niedorp Mej I p Roelotsen W L A Roessingh en J H Bgsinge allen Den Haag J Rgpma s Gravenzande Mej L A J Schumacker Mej C Starke Mej W C Stomp Mej H Schut Mej A Sonne Mej A M Scheffels Mej J J Stempels en Mej J P Schenk alle Den Haag Mej F M Scbrevel Rotterdam J A Stoffels Groningen J ïriinpe Bres kens Mej C Voorhoeve Mej P Voorbans ü Vrolgk en K Valken allen Den Haag J Vekling en Ph C W Voorhoeve beiden Rotterdam J C Van Vassen Amsterdam Mej A F Wresdorp Breskens J Winters Losser lloj E J Waageii Meppel A v d Werff Zevenaar Kort geleden werd aan do noordknst van Atjeh het landsrhap Meureudoo getrokken bg het beatuursgebied van Pidiö en tegelijk word de troepenmacht in dien uitgcbreiden kring verminderd met een kompagnio infanterie en 4 brigades marechausseop Aanstonds trokken de woelgeosten daaruit de slotsom zegt de Javabode dat do Keumpenie aan het verzwakken wai en dit gerucht yverig verspreidende onder de gezeten bevolking vonden zg bij deze gereedeiyk weer meer steun De militaire bevelhebber was hierop evenwel voorbereid en bg wist zulke doeltreffende maatregelen te nemen dat de benden die zich weer gevormd hadden nu zgn uiteengeslagen en uit de vlakte verdreven In kleinere clubjes zwerven de beroepsstryders nu nog rond in de kampoogs en in de bergen maar ook daar laat men de kwaadwilligen niet met rust Waar de gelegenheid er toe zich voordoet worden zg dood gopaciSceerd En hiervoor bestaat zooveel liefhebberg dat zelfs de dwangarbeiders mode ten aanval tggen Men schrgft uit Atjeh aan de Locom Het spoorweggedeelte Pedir Merdoe voor het verkeer opengesteld levert zeer merkwaardige resultaten op Om de tram als vervoermiddel populair te maken wordt aanvankelgk van het tarief voor inlanders slechts de halve jrys gevraagd en deze maatregel heeft tengevolge gehad dat de wagens letteriyk altyd vol zitten en de Atjehers met den dag moer verlekkerd worden op den kareta api vnurwagen De inkomsten overtrellen dan ook de raming on doen verwachten dat al de ganacho lyn eenmaal voltooid en in exploitatie zal gebracht zyn niet alleen de onkosten gedekt zullen worden maar nog een aardige winst bovendien zal worden gemaakt Thans reei a worden uit de ontvangsten de tot dus ver noodige exploitatiekosten geheel goed gemaakt Zont woedt wyn Dit wonder is met Paschen In het Zuiden van het eiland Wight vertopnd Op Faaschzondag strandde daar een Franache Arik uit Fecamp op weg naar Terro Neuve Tlaar het schip niet te redden was werd de lading pelke volgens den kapitein nit vaten mdt zout bestond aan land gebracht en op het strand geboden Des avonds ging de wind om het schip werd stukgeslagen en de overige vaten spoelden aan land De strandbewonera wliren er schieiyk bg en een hunner zette een heel verbaasd gezich toen hg het vocht dat njt een reet van eenf der vaten liep proelde het smaakte niet naar zont maar naar alcohol Inderdaad f dat vat bleek by nader onderzoek cognac te bevatten en de andere die aangespoeld waren w n De Paaechmaandag onderscheiddo zich dan ook door buitengewone opgewektheid onder do eilanders die zich trouwens haastten de vaten waat zg konden te verbergen zoodat de leestvrengde f nog dagen lang voortduurde De klpiteiii ea de benwimiDg had den zich intusschen nit de voeten gemaakt want ook tie gehoele geborgen lading bestond nit wgn en cognac die zg als zont hadden willen binnensmokkelen STADSNIEUWS GOUDA 15 April 1902 Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudscbe Waterleiding Maatsrhappg Datum 8 April 1902 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 40 vervloeiende kiemen 20 soorten 4 ziektekiemen geenc Opmerkingen zeer goed w g Dr H J VAN t HOFP Gi iterenmiddag had op de begraafplaats aan de Groenesteeg to Leiden de teraardebostelling plaats van de heer T P Viruly lid der Eerste Kamer Zes volgkoetsen volgden de Igkkoets die door boden van de Eerste Kamer voorafgegaan werd Zestien kransen dekten de kist Vele belangstellenden waren aanwezig waaronder de voorzitter on de griffier der Eerste Kamer de leden mrs Vliolander Hein Pgnacker Hordgk en de jfong de commissaris der Koningin in Noord Holland mr Van Tienhovcn on de dgkgraaf Van Rgnland mr Egbert de Vries Op uildrnkkelgk verlangen vau den overledene werd er op het graf niet gesproken De oudste zoon mr Viruly burgemeester van Haastrecht bedankte voor de laatste eer zgn onvergetelgke vader bewezen De 13 jarige Cornelia v d Ent te Krimpen aan de Lek werd Zatcrdagniiniiddag ongeveer 5 uur door haar moeder uitgezonden om ecnige boodschoppen en kreeg daarvoor f 1 mede Eenigc vriendinnetjes stonden te spelen en tpen zg haar vroegen mede te doen stak zg don gulden in den mond om den te kaatsen bal te vangen Bg het tellen slikte zg het muntstuk in en hevig benauwd bracht men haar tbnjs De gulden scheen in dien tusschcntgd in de maag terechtgekomen to zgn althans dr Van Struven kon hot voorwerp in het keelgat niet meer vinden 369 Staats loteriJ 3e Klasse Trekking van Dinsdag 15 Apiil No 1871 f 25000 18930 1 5000 19441 I 2000 14669 en 8359 ieder 1 1000 14397 15516 17254 17278 en 17771 ieder 1 200 4867 8903 9035 en 18215 ieder 1100 Prgzen van I 45 133 3641 0471 9742 12043 14046 17562 40 83 72 45 51 47 81 60 93 653a 70 92 87 17628 285 3749 40 90 12169 14704 17708 341 80 54 91 12323 69 17840 49 98 72 9866 48 87 62 3829 74 95 39S8 57 4015 22 34 40 4104 6 15 33 37 4212 4306 83 86 95 4480 4546 4684 87 4816 33 38 96 6105 58 5 5202 6707 9948 44 94 68 482 514 21 25 65 689 94 836 965 1013 1116 31 44 1353 82 1497 1560 78 82 1606 66 1802 14 35 1900 1 42 2011 12 40 68 5306 10 02 68 14823 17934 18 76 79 30 96 38 10014 12468 61 18101 6911 32 79 70 42 28 63 89 78 18260 7036 10114 12 522 14951 56 80 48 38 06 18651 7134 73 12603 67 63 20 15000 18621 22 15132 18722 24 74 26 65 15247 50 96 88 87 18881 18999 7261 10253 62 10307 7300 33 19 54 21 10462 23 64 12748 90 70 58 83 2106 87 2206 31 34 66 2387 79 2447 49 7676 10514 12859 15375 19126 7707 10604 12988 16426 77 68 94 13002 28 19228 7849 10728 49 39 69 7938 43 U 81 79 89 98 76 82 88 94 10803 89 87 19370 8072 9 13132 15643 19428 8118 45 61 51 48 37 88 81 76 19563 64 10963 13203 15731 19643 81 62 9 16800 82 8242 92 36 61 19712 96 96 67 15917 33 8327 11018 81 71 42 48 31 13331 16107 91 8447 59 57 29 f9834 63 80 76 78 73 61 87 8580 11100 13441 16229 11944 5414 86 77 44 16345 47 19 8673 11206 13644 84 79 44 8701 16 13630 18412 91 69 11 40 13725 73 97 84 46 93 38 79 20069 5556 67 11328 54 16580 74 77 8800 43 97 16623 86 83 8934 71 1380Ï 16748 20120 66 5660 9013 72 66 59 22 2549 73 37 77 98 16870 68 54 6704 61 93 139t 9 17005 96 2600 78 65 11420 15 24 20225 77 6804 9130 40 90 42 20302 80 10 62 62 14110 74 24 2720 24 76 68 63 17104 53 29 99 84 78 74 13 73 2810 5908 92 28 80 92 80 85 21 19 99 93 14396 17243 20431 6007 9338 11504 14419 61 543102 95 9483 24 40 64 20 505 6112 9 506 52 71 70 206 55 8 i 37 31 11682 78 17305 20804 3206 70 55 11726 14541 36 7 7 6285 56 28 47 42 25 23 6323 68 55 66 71 47 38 72 9613 11827 62 84 20912 3311 76 40 67 74 17422 10 16 83 45 11911 14601 17 5 20 86 91 6403 9723 3e Klasse Ie Lyst No 5195 m z 5198 No 11357 m z 11327 NIEUWE STOFKEN VOOR HEERENKLEEDIM VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Velenhoou u tl Aiaslerdam Vrkrs Slolkra lov i i 1 Beurs van 10 APmi yiMtliSD 0 rt Noil W 3 Vi dilo i o flML 8 tito ilitu dilo 3 Hoxs s Ubl Qoiill l881 9 t ITALIS lawliryTiUK 1888 81 B OoBTiNS Obl in papiorlSOS I 81 tito in 1 Ivpr ISnS 5 PoaVVQAl o l nil t ooiipoii 8 dilo iMtel 11 RllBl Ku Ubl Hiuiisiil ISUt 4 I ll 07 rfiio iiiooiw H80 1 duo bi llothl tSSti 4 a to hi Mn i d w lu Kouit e ii 1883 fl iliti ililo ilil 1814 i ifiHJE P r K t ichul l 1181 funXKU Oópr C iiiv Ipoo 18U0 4 8 30 SO 88 7 415 Ifl It rninK i io 1 j 1 lac leoiiiii soncG tl ljm psR ï dblg ia l 104 liaiJCu U iLücb latO 8 VlHanilu Ohl on uip 1881 4 VvtTlKUiU ObliKfttluii 18b5 8 ItoTTHEDlH Storl Uii 18V4 3 m 6 108 111 uv D N Afr llmdolM lunil Aroiid h r b Mu C rWfiialei DohMutMhiii v dito Ar IWnolheekh pundbr 4 Oull Mg ilarVontenl Mnd Ir HjpolhMkb piindbr 4 Nederlindiohe bank luind Ned lliudelmuUoh liito N W k P o llyp b p iidlir 8 Rott Hyiiothookb Mij lot B St 8p aand NadTlnd Spaorveg m aaad K d Zuid Afr 8pm aaud 8 dito dito dito 1811 dito 41 ItALllSpoorwl t887 88A Rol l 8 ZaidItal gpwmii A K obl 8 104f PokBM Wanohau Wennen aand j aual Or Ran pir My l obl 4 Dallltobe dito aand j Faatowa dito aaud 5 1 I ng Dombr dilo aand 5 j Kank Oh Awir Sp kap oW 4 100 dito dilo oblig 4 8 i 104 VHIUU Oonl Pan Sp Mg obl 8 Chic t North W pr O f auid 81 dito dito Win at Poter obl 7 j 140 DonTor k Eio Or Spm Mrt t a 40 u tllinoia Ontral obl 10 gond 4 10 LouUt k Na litilll Oor r aand 107 Hnico N Spir UL l h p a 8 lOS MiiB Kanua t 4 pOt pref aand N Tork Ootaaio fc Weal aand Penn dto Ohio oblig 8 ore 1 Calif Ie brp in goud St Paul Mim k liauit obl Oi Pw HooflUn oblig 8 dito dito Une Col Ie bjp 0 5 88 OuiiDLCan utb Chert r unl 84 Vas C Rail fc Na Ie h d e O Amatord Omnlbua Mij aand ih tterd Trara ex l aat a nd Han Blad Amaterilam aud I 1 10l Bud Bolterdaiu aaud I 10 BiLaii Blad Autirerpen 1117 10l Blad Bruaael 1888 1081 lloxs Theiaa aoanllr Oeaolaoli 4 1 lll u Oonlai BlaatJKnig 1880 8 1 111 K K Oo8l B Or l880S 108 Sru Btail Madnd 3 1888 411 Man Tfr It Aib Spool oeri Ontvangen DE NIEUWSTE ZWARTE JAPONSTOFFEN met bykekoorüude tilK EEHIüGEK van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concurreerend D $ Atl80M Posterdep eo Telegrapfcle Benoemd 1 April tot telephoniste te Amsterdam J K Sterk 16 April tot telephoniste te Arnhem B Israel on M G Hoekstra Verplaatst 1 April de hooldcommies der poateryea H Helling Wz van Amsterdam spoorwegpostkantoor no 1 naar Arnhem 16 April de vrouwelgko telegrafist W M Moesman van Rotterdam bgpost od telegraafkantoor aan den it Gravondgkwal naar Katwgk aan Zee Eervol ontslagen 1 Hei de brievengaarder te Horst P J Houben wegens opheffing van het hnlppostkautoor aldaar Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 15 Aprit 190a Velte Ossen en Koeien goede wnvoer prijtcn waren voor e kwaliteit 33 ic kwal jo 3e kwaliteit 3 cent wr half Kilo Magere ossen melkvee en voarkoeien goedaangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer i kwaliteit 30 ade kwaliteit 37 3de kwaliteit ji cent por hall KI Stieren iKd aangevoenl ilanilet m atlcn soorten vee vlink prgahotldend Barssrlljke Stand aEBORË N 12 April Annigjc ouders O Dazlor en t van derllok Ooorlruida Anthonia ouders J Noorlander en E van Leeuwen 13 Hobertus Ludovicus oudiffa E U Koolman en M van der Hteen Johanna oudors A de Weeger on K van Klaren 14 Adrianas Anthonins Maria ouders W P Snelleman en M E ilessing Johanna oudors A Uos on J W Karreraan OVKRLEDEN 12 April P A Lalobor 14 m 13 W SlooIjcB 63 j W G Verheul 18 m 14 t lansen 16 m J Annaors huisvr van A van Leeuwen 2U AI VEllTi iN TIi W Ue te overleed te s Uraveobage na oen kortstondin latten Movr de Wed A OOSTHOKK viN Dam in don ouderdom van hynn Hü jaren Dr M OOSTHOEK J C OuSTHüKK Meruj Scliêvemfi en D 0VP RB0 CH üosTiiüKii E ÜVBRBOiSCH Qouda H v V BRËGÜKN OoiTnoBK Pu V D BREGGEN P J OOSTHOEK N OCSTHOKK V B Akkhii Alftn a d Rijn P J C V I ÏOKREN OosTHOBK J H V D TOUHKN Ooutia 12 April 1902 ÏUziyekiv i in rouwbtklatj kunnen niet vorilen afijfwacht Telephoonnet Gouda I Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlcff en onderhoud gratis Met net is aangesloten aan het Kyk iBte communaalbnreau Op 1 Maart 126 veckregen aansluitingen Contracten en voorwaarden vorkrygbaar aan het Bureau AOHTfeR DE VtóCHMAKKT ONTVANCJEN A Alle soorten 8CH0BNWERK voor a B saisoen in hei Nwnibnibaiitiidi Schoen m Lannenmagizyii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 1 siniTs Alle reparatUn en aangemeten wérk