Goudsche Courant, vrijdag 18 april 1902

Vrijdag 18 April 1903 o 8771 41ste Jaargang fiOMCHE mum D teuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon Nb A ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Ulefoon o 88 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Gevestigd GOUDA Markt A 145 BSAMOHTAGUEF AUTS Spreekuur dagelijks Yan 1 9 uur Spreekuur uitsluitend voor Chlrurgli en Vrouwenziekten MAANDAG WOENSDAG VRUDAG van 3 uur en DONDERDAG van tO 1 uur Zuiver plantaardig tonicum is het middel tegen die zekere malaise dat gevoel van uitputting en die apoeilige vermoeidheid die juist in het voorjaar zoo veelvuldig voorkomen Een tl twee eetlepels daags levert verrassende resultaten Te GouDAbiJ WOLFF en Co enMIEBIES Prijs per fl 1 1 50 6 fl 8 12 a I 15 Priji HoUandsche AUSTEBDAM Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slof en grove Thee 45 55 cl OnlbUt nrot 65 Namlddas 75 ExlraflneCh ConsollieelOO Alleen verkrijgbaar bij P H 1 van WANKÜM Oosthaven B 17 Kcbl Zeeuwsch Tarwebrood i cent de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 EENIBB OTTAHTBEE Hen wordt verzocht op t HEKK te letten ÜIT H T MaOIZIJN tas M aAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes rau vijj ttoee n een half en een Ned ons met vermelding vaü Nommer sl Prys voorzien van nevenstaand Merk volgeng de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BBEEBAART Lz FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ oliemische WnsscherlJ H OPPENIIEIMËU 19 Kruiskade BoUei dam QobteTstecrd door Z M dan Koning der Belgen Hoofddepöt voor QOÜDA de Heer H G TKIJSBUBG Korte Tiende weg D 7 Specialiteit voor het etoomeu en verven van alle Heeren en DameigarderAben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor h sioom n van plnchemantels veeren bont z Gordgnen tafelkleeden ent worden naar de nieuwste en laat methode üeverfd j ww Hrt a ouokuliIjrkiH Ca makkelykitepoetamlddelToocHMTca en vooral damti en KlDd noho nwerk U dl Appretuur van C N Mlillir fc Ca trlla uth ttr 14 Men lette oed ma op n m en faWelumerk erivnue tl ere WMellen l HUeewert leleaUrlie MH tMeeien lInkia Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningf binnen den kortst mogeiyken lp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superioï Druiven Borst hönigExtract M E L I A 1 T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r Hoüeveranciers DEN HAAG Flacoijs i f 7 i ets 40 et b j Firma WOLFF Co westhaven 198 Gouda D MIKBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILÜ Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nimwerlerkad IJul A N van ZESSEN Schoonhoven i Th TORKBN Botk op B V WIJK Oudmairr A SCHEER Haastrecht P W 1 EDE Oudewater K VASDBE HEIJDEN te Beeuwijk P v d SPKK MoercapeUe D v n STAR Waddinoamen Wed V HOLST Waddmqmen M KOLKMAN Waddingsoeen P A uu GaOÜT Oudeuiater A DB JONGB Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Betuchop Op de groote tentoonstelhng in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalsem de groote goudeu medaille toegedeeld Ue baard groeit op gladde gezichten en het haar groeit op de kale plaats op de hoofden De wereldberoemde echte Russische Yetza Balsem bewerkt de schoonste volle baard of knetel alsmede haar op het hoofd Verlt niet Onschadelijk Volkomen garantie voor terugbetaling van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 500 Gulden aan den kooper Prijs voor sterkte I 3 Galden Sterkte II 4 Gulden 50 Cents Sterkte UI werkt iu i i weken 7 Gulden 50 Cenls Wordt overal in de wereld verzonden met gebruiksaanwüzing en bewjis van garantie in alle talenvan Europa tegen vooraitbetalng of postvoorschot van het Skandinaviach Hoofddepot Represfntant voor Duitschlimd en Holland H ltKY NIELSEN Giinsemarkt 9 Hahboeq 185 Duitachland indien men zich vereenigt om meerdere bassen te koopen worden zy att d franco gezonden Van de talrijke eerende dankachröven en erkennende en aanbevelende getnigenisson volgen hiel eenige weinige vertaald in het Nederlandsch Ik verzoek U ma 4 bussen van Uwe echte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mijne kennissen my terzocht hebben te bezorgen Gelgktijdig beschouw Ik het als mjne plicht ü te veroorloven het volgende te pnbliceeren De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van ü kocht heeft wonderwerken gedaan zg heelt mj namelyk mijn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerlgk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen in wel is waar had ik van verschillenden gehoord wien zg tot baard verholpen had maar ik geloofde dat het eene onmogelijkheid was zyn haar terug te verkrijgen als men het eens verloren had maar nu kan ik werkelgk zien dat ik mjj vergist heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die U my bewezen hebt Nog eens mgn hartelüken dank V kant geloven dat ik U vele koopers verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Naosensgade 24 B 4 Copenhagen De van U verkochte baardbalsem moot bepaa d de grootste nittinding van het 19 iaarhonderd zjjn aangezien ik dezelve sterkte UI slechts korten tp gebezigd heb on daarbö do schooaste volle baard van de wereld verkregen heb waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereu kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hanson Horluf Trallesgado 1 3 Coponhagen Aangezien Uw middel ter verkr gtug van baard mjj van collegae aanbevolen is rerzoek ik U hiermede mg ten spoedigste eene bus sterkte III te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hetwelk somtyda onaangenaam zyn kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant KaaQord pr Alten Noorwogen t De baardbalsem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van mjjne kennissen dit hoorde verzocht hy my ten spoedigste eene bus sterkte III to laten komen welke ik hiermodo bestel J Stenström de stoelfabriok Vernamo Zweden jlk verzoek U 8 eoiio bus te zenden van dezo fde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien mijn broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke z tfroeds op mji gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil H Madsen luitenant in de Deeusche armee Copenhagen Na eene bus van de echte Yetza haarbalsem gebezigd te hebben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mju haar verkreeg reeds na de eerst behandeling een mooi krulsol even als het blank en week geworden is Ik bespenr tegeiyk een zoor sterk verfrisschend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben myne zenuwachtige hoofdpyn geheel en al kwyt geraakt Mgn haar is buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lundsgwis 7 Copenhagen Deae naamteekening Is diegene van den uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders ia bet vervalBoht en zonder garantie toriawater u f de VictoriaBron te Oberlahnsteiit im Tafeldrank Van iep oninkIfAe i s derjfederlaném leobiedehel gehkdeband Hoofdprijs ev 500 000 Mk De prijzen sijn door den Staat gegarandeerd Vitnoodiging tot deelneming in de kansen van de door den Staat Haïnburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin eker 11 Uillioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden 0e prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan ilecht 118 000 loten bevat zijn de volgende De hoORSte prijs is eventueel 500 000 M k Premie van 800 000 M 1 priJB a 1 prijs k prijs k prijzen k 1 prijs a prijs a1 prijs ïi 8 prijzen a l prijs a l prijs a 1 prijs lÖprijzilOOOOM 200 000 M l Söpryz a 5000 M 100 000 M lOaprijz a SOno M 75 000 M Uflprijz a 2000 M 70 000 M 4priji iUOOM 65 000 M eiSprijj a 1000 M 60 000 M 1030 prijzen 4 SOOM 55 000 M 80 prijzen a 250 M 50 000 M 77 prijzen i 200 M 40 000 M 36058 prijzen a 169 M SO OOOM 99S9pnjz 150 48 20 000 M 116 100 M 110863 prijz 78 48 81 Totaal 59 010 prijzen De Hootdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 2e kl tot a f 000 M in de Se tot 60 00 M in de e tot 85000 M in de Ee tot 70 000 M in de 6e tot 75 000 M in de 7e tot 200 00 M en met de premie van 800 000 event tot tOO OOO Mark Voor de eerste prystrekking die officieel is vastgestsld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het ofiicieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk öa de plaats gehad hebbende trekking de ofiicieele trekkingslijst lie uttbetallDjc en verzeuding van prezen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding JUF ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours aV Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 1 MEI e k met vertrouwen tot Samuel Heckscber Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland Vraagt bij uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uUgaix van ToURISr De hooldtekst van dit halfmaanflelijksche tijdschrilt bestaat uit de BesehrIJHng eener iJel om de Aarde die de Heer E T Feenstra Küipbe in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijk geiUuBlreerd naar eigen photographiaohe opnameti Ieder inteekcnaar ontvangt per jaar ongeveer 90 Ansinh kaarten die hem aan eigen of wn ander door hem op te gfren adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perzië Vopr en Achter Indië Birma Malacca enz PriJB per jaargang f 7 20 incl de Aneieht kaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem ONTVANGEN Alle soorten SCHOENWERK voor a 8 saiaoen in het Nöordbrabantsch Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover da KlelwegsteegAanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Druk van A BRINKMAN Zn Gouda Uuitenlandscb Overzicht Indien de Daily Mail goed is ingelicht dreigen inZuid Afrika de nauwelijks begonnen onderhandelingen opnieuw schipbreuk te lyden en uitsluitend ton gevolge van do koppigheid en den onwil dor Engelsche regeering Volgens de Daily Mail dan hebben de Boerenleiders verzocht om wapenstilstand tijdens do onderhandelingen te Pretoria worden gevoerd Kitchener heelt dit verzoek aan Chamberlain overgeseind Eenstemmig hebben de ministers in rade vergaderd dozen biliyken oisch verworpen Toch zou dit nog geen aanleiding zijn vervolgt de Daily Mail om de onderhandelingen te staken Maar wel zal dit het gevolg zijn van de onverzettelijkheid van Kngcland ora toe te geven op het pnnt van de amnestie en de verbannings proclamatie Zoo zullen dan de onderhandelingen ditmaal afstuiten op dezelfde bezwaren als verleden jaar die tusschen Kitchener on Botha do Engelsche Regeering wil op geen enkel punt toegeven en brengt daardoor de Boerunleiders tot het uiterste Volgens de mededeelingen van de Daily Mail hebben de Boerenleiders iSch neergelegd by de voorwaarden algemeene overgave en verlies der onafhankelijkheid Maar zii stellen daartegenover de volycnde eischen Het wederopbouwea van de verwoeste hoeven het aanvullen van den vernietigdenveestapel en van de vernielde voorraden het intrekken van de verbanningsproclamatie het verleenen van algeheele amnestie aan de Kaapsche rebellen aan wie dezelfde voorwaarden als aan de burgers zullen worden verleend het verkorten van den termyn door Engeland vastgesteld voor het wederinvoeren van een zelfgekozen bewind Die voorwaarden zijn voor een deel roods door Engeland als juist erkend Bj het indienen der begrooting voor het nieuwe dienstjaar zeide sir Michael Hick Beach in het Lagerhuis Ofschoon oorlogv oeren een kostbaar ding is is het bijna even kostbaar ora den oorlog te beëindigen Want als de vrede binnen enkele weken tot stand kwam zouden wij hebben te voorzien in het opnieuw in orde brengen onzer koloniën en in het weder opbouwen en van vee voorzien van de boerderijen niet alleen van hen die onze vrienden zijn geweest maar ook van hen die ons stoutmoedig en eerlijk hebben bestreden en die wü hopen tot onze vrienden te maken FEVILLETOX IE TWEE DITESSTEH 5 En toch zei mijnheer St Lys is het mij een raadsel hoe zij het aanleggen daarvan te leven O wat dat betrctt zei lord Mamey ik heb meestal gezien dat hoe hooger het loon des te slechter ook de werkman was Zij verteeren hun geld toch maar in de bierhuizen Die zijn de vloek van dit land Itlaar wat moet een arme man doen zei mijnheer St Lys na zijn dagwerk als hij naar eigen haard terugkeert en geen tehuis vindt zijn vuur niet aan zijn eten niet gereed j de gezellin zijns levens vermoeid door den arbeid op het veld of in de tabriek nog aanwezig of misschien te bed door uitputting of omdat zij thuisgekomen ia door en door nat en geen kleeren heeft om die voor hare natte te verwisselen Wij hebbende vrouw uit haren eigenaardigen werkkring getrokken het moge waar zijn dat door haar op de arbeidsmarkt te brengen de loonen zijn verminderd maar onder deze omstandigheden is wat wijhuiselijk leven noemen iets onmogelijks geworden voor de bevolking van dit land en daarom moet Die woorden door et Parlement levendig toegejuicht gaven dai meeniiig weer der Engelsche regeering OBzij zijn tevens de toestemming tot inwilliJfing van de beide eerste eischen dor Boerenlliders Het zijn echter de verbanning s proclamatie en do amnestie weigering die elke onderhandeling onvruchtbaar maken De poging om het Belgische volk in beweging te brengen aangewend door de werkliedonpartij onder leiding der voornaamste socialistische afgevaardigden scliijnt erbarmelijk te zullen mislukken De dag van gister die na al wat er bekend gemaakt op meetings verzekerd in de bladen en op manifesten verkondigd is iets bijzonders had mpeten opleveren is zoo Icalin mogciyk voorb jgegaan Het slechte weer heeft ongetwijfeld de plannen bemoeilijkt niettemin zijn do in t werk gestelde pogingen onvruchtbaar gebleven en de winkeliers en zooveel anderen die biJ de welvaart van de hoofdstad belang hebben beginnen bitter te klagen Gisteravond zag de stad er zoo doodsch en akelig uit als men maar denken kon Van zeven uur af waren alle winkels gesloten de koffiehuizen waren verlaten do schouwburgen maken belachelgke ontvangsten drie hebben hun deuren gesloten in afwachting van betere dagen Deze toestand kan niet voortduren zij zou to veel menschon ongelukkig maken en een te zware verantwoordelgkheid leggen op do socialisten en misschien ook op do liberalen die met ben samengaan i Men zoekt dan ook een middel om uit Ji klem te geraken Er wordt beweerd dal liberale afgevaardigden zich tot den Ko zullen wenden maar het nog niet eens jijjïi over den vorm dien zj aan dezen stap zullen geven De avond is zonder gebeurtenissen van belang voorbijgegaan In elk van do Brusselsche voorsteden hebben volksvergaderingen plaats gehad waarin de gewone redenaars het woord hebben gevoerd raa r alles is zonder stoornis afgeloopen Uit de provinciën komen berichten van uitbreiding der werkstaking maargeenernstig De werkstaking in België heeft ziih gestadig uitgebreid In het kolenbekken van de Borinage bedroeg hot aantal stakers volgens de officieele opgaaf Dinsdagochtend 23 196 maar aangezien daarbij OK gevoegd moesten worden de het ons niet verwonderen dat het volk troost of liever een schuilplaats zoekt in het bierhuis Lord Mamey keek den heer St Lys aan met een blik an aristokratische onbeschaamdheid en maakte toen de opmerking zonder het woord direkt tot hem te richten Men mag zeggen wat men wil maar i0i is niet anders tlan oen bevolkingskwestie Ik zou eer denken dat het een middelenkwestie is zei St Lys niet de hoegrootheid derbevolking maar de hoegrootheid der middelen tot haar onderhoud Dat komt op hetzelfde neer zei lord Marney Niets kan het land weer op dreef brengen dan alleen emigratie op groote schaal en daar de regeering zich hiermede niet verkiest te belasten ben ik er tot eigen verdediging op kleine schaal mede begonnen Ik zal zorgen dat de bevolking in mijne gemeente niet vermeerdert Ik bouw geen hutten en ik roei ze uit waar ik maar kan en ik schaam mij niet n ben ook niet bevreesd om dat te zeggen f k U hebt dus den oorlog verklaard aan de hutten zei St Lys glimlachend vfi Oppervlakkig klinkt die kreet nief ontzettend als die andere oorlog aan de kasteelen Maar u denkt dat het daartoe kan komen f zei lord de Mowbray Ik ben niet gaarne een ongeluksprofeet zei stakende metaalbewerkers metselaars enz kon het aantal reeds eergisterenochtend veilig op 30 000 begroot worden Ook in het Centrum greep de beweging geleidelijk om zich heen Ecrgisterenraiddag zijn to Couillot de fabrieken der inaatschappy van Marcinelleot Coillet gesloten nadat oen deputatie van den nietaalboworkersbond met den directeur gesproken had de hoogovens zyn echter nog aangehouden Een dei gelflke stap is door de werklieden gedaan biJ den directeur der fabriek van Solvavy maar zonder succes In de koler mynen breidde de staking zich zoo uit dat hot aanti J Stakers eergistcrenavond op 50 000 werd geschat in geen put werd meer gewerkt inet uitzondering van drie putten te Juinet waar de helft van het personeel nog bezig was Te Doornik n in den omtrek was reeds eergisteren do werkstaking nagenoeg algemeen Te Verviors evenzoo algemeene werkstaking 70 fabrieken en werkplaatsen staan stil Achtduizend man liepen rond door de stad maar zonder baldadighcdcn te begaan Leeken en anderen deden overigens hun best om de gemoederen kalm te houden In do streek van Hoei volkomen ledigheid en rust To Luik waren oergisteren 123 fabrieken stilgezet De bevolking bleef vry kalm alleen is togen den middag een troepje grevisten de ruiten gaan inwerpen bj een boedenfabriek in de rue de la Vesdre waar men niet aan de staking wilde meedoen In de Kamer is aan de orde de beraadslaging over de grondwetsherziening De diplomatieke tribunes zyn gereserveerd en de publieke tribunes stampvol De katholiek Beernaert minister van staat opent het debat Hy herinnert dat de Kamers reeds negen jaar geleden de grondwet wgzigden en men geloofde destijds dat do vrede voor langen tjd verzekerd was maar nu bedreigt men de regoering mot allerlei geweld Men wil de beraadslagingen verhinderen Spr is van meening dat hot tegenwoordig kiesstelsel zeer bevredigend is Sedert 15 jaren heeft de Kamer een aantal sociale wetten tot stand gebracht en men antwoordt haar nu met een algemeene staking Spr erkont dat de liberale linkerzijde niet verantwoordelijk is voor de wanordelgkheden Vandervelde valt den spreker herbaaldeiyk in de rede en roept Het algemeen stemrecht is de eenige moesterl Beernaert vervolgt Het gaat nu ora het bostaan van België De regeering die zou wyken voor het oproer zou de positie welke St Lys Lord Marney stond op en sprak lady Kirebrace aan wier echtgenoot in een ander gedeelte van het vertrek den heer Jermyn had aangeklampt en druk bezig was met zijn hart lucht te geven over het vraagstuk van den dag lady Miud gevolgd door Egremont naderde St Lys en zeide Mijnheer Egremont heeft veel gevoel voor christelijke architektuur mijnheer St Lys en is zeer verlangend onze kerk eens Ie bezoeken waarop wij zoo trotsch zijn En binnen eenige oogenblikken zaten zij naast elkander en waren druk iji gesprek p Lord d Mowbray nam plaats naast lady Marney die naast zijn gemalin gezeten was O wat benijd ik u te Marney riep hij uit Geen fabrieken geen rook daar te wonen te midden in een heerlijk park terwijl men een tevreden boerenbevolking om zich heen heeft Het is verrukkelijk zei lady Marney maar het is op den duur erg saai we hebbengeen buren Ik houd dat voor een groot voorrecht zei lady de Mowbra i j ik moet zegden dat ik gaarne omga met mijne kennissen uit Louden Maarik wfet nooit wat ik tot de menschen hier moet Uitstekende menschen de beste menschen op de wereld de manier waarop zij handelden ten opzichte van den armen Hoven Fitz Warene toen zij Wilden dat hij zich in het graafschap kandidaat zou stellen zal ik nooit vergeten maar zij k ennen de menschen niet dat wij ker zy bekleedt onwaardig zgn Spr vraayt zich af hoe men er aan heelt kunnen denken grondwetsherziöiiing tot stand te brengen waarvoor toch een meerderheid van twee derden noodig is die men nooit zal vladen Do progressist Féron ia van meening dat bet Parlement aan den Koning kan zeggen dat er reden ia voor Kamerontbinding daartoe is bet voldoende het voorstel tot grond wetsUerziening aan te nemen Oru 5 uur werd de zitting opgeheven Het ligt nog versch in het geheugen hoe in den loop van bet vorig jaar dooreen jjaad van den Oostenrykschen troonopvolger aartshertog Frans Ferdinand in Oostenryk maar vooral in Hongarye eon krachtige antimonarchale strooming werd in het leven geroepen De troonoi volger schaarde zich door het aanvaarden van het beschermheerschap over de Katholieke Schoolvereeniging aan het hoofd eener zeer roerige en onverdraagzame corporatie wat hem door alle OostenrykorB die van oordeel zyn dat een aanstaand keizer boven de partyen behoort te staan hoogst kwalyk werd genomen In het overwegend calvinistische Hongarge was men daarover natuoriyk nog veel minder goed te spreken Keizer Frans Jozef hoeft destijds dan aartshertog gedesavoueerd en daarin gesteund door Von Körber de onhandigheid van Franz Ferdinand weer goedgemaakt De leering die de aartshertogen uit het gebeurde zouden hebben kunnen trekken is echter bljjkbaar verloren gegaan Dezer dagen toch werd een vergadering van de vereeiiiging tot opleiding van katliolieke onderwyzers door den jongsten broeder van den troonopvolger aartshertog Ferdinand Karl tot het eind toe bygewoond De feestrede werd uitgesproken door den katholieken geestelijke König en droeg een zoo opruiend karakter dat een nieuwe agitatie tegen het vorstenhuis misschien zal volgen Verspreide Berichten F BAH KRUK De gouverneur van Indo China heeft na definitief aan den premier zyn ontslag aangeboden om zich hals over kop in de politiek te kunnen werpen In de Banque Lyonaise te Parys iseergisteren een onderzoek ingesteld van denkant der justitie en de directeur is er vandoor In den ministerraad is eergisteren be nen en tij doen weer niet zooals wij doen en wanneer ik de gewone graafichapsvragen heb algehandeld en het weer in alle winden l esproken heb dan weet ik werkelijk niet meer lieve lady Marney waarover ik moet praten en dan denken ze dat men trotach is als men eenvoudig niefs weet te zeggen Ik houd veel van handwerken zei lady Marney en ik praat er altijd met henover O dan zijt gij wel gelukkig ik heb er nooit veel lust m gehad en Joan en Maud doen er ook geen van beiden aan Maud heeft eens een vaandel voor haar broeder geborduurd het hangt in de zaal Ik geloof dat het lieel mooi is maar zij heeft haar talent nooit ontwikkeld Van al wat er gebeurd is of gebeuren kan zei St Lys tot Egremont geef ik alleen aan dekerk de schuld Oe kerk heeft hel volk verlaten en van dat oogenblik af aan verkeert de kerk in gevaar en is het volk ontaard Vroeger nam de godsdienst op zich aan de edele behooften der menschelijke natuur te voldoen en gat door zijne feesten eene verlichting voor den vermoeienden zwaren arbeid De rustdag werd toegewijd zooal niet altijd een verheven gedachten dat ten min ste aan lieflijke en edele gewaarwordingen H ardf vtrvalid A