Goudsche Courant, zaterdag 19 april 1902

irt GÖÜDAT WlDterdleast 1901 02 AangevaogeD 1 October TUd vai Greeofflcli R o T T ï K p A 641 8 80 r 4 45 6 J6 S6 04 8 89 7 06 7 68 8 81 S M 4 6S i t P Itl 6 10 S8 l 4 69 1 48 1 84 I 1 86 S 14 i 45 1 46 r 1 58 8 08 11 68 u 06 18 86 1 09 1M S SS 1 08 4 i6 1 84 JI HolliiJ ke tof i ï appUm nlli wüi na d Compigiii dn W g m Lili 6 6 48 6 64 6 8 4 H W Jo 8 48 9 47 ïl ll lo U liol 8 0 8 S4 STOO 9 87 10 08 10 18 hmltotia T lu loo V u iit genbiid mirliiii DE N 8 46 10 18 10 48 n i t 49 6 91 7 89 91 10 00 10 19 10 48 11 16 11 67 8 16 8 49 7 571 iÜ 8 80 8 48 4 16 4 46 9 41 10 88 10 46 11 86 11 48 18 46 M i Hm 6 88 8 017 08 706 7 6 8 85 8 6 9 03 BOUD A A MHTESDAM i oaJk 8 S8 8 11 8 31 9 83 10 80 10 9 18 08 1 10 8 88 8 86 4 O 4 48 6 8 S 86 8 48 9 51 iO i 10 30 11 08 AnuLW 8 01 8 63 9 12 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 8 86 4 14 4 67 6 30 S 4 8 44 0 35 10 3 1 08 18 Am t O 8 19 9 13 9 87 1016 11 1 1081 10 8 18 8 40 4 87 I 11 6 46 8 01 9 18 10 iO 11 18 18 14 4 10 1111 86 11 86 18 00 1 30 8 40 8 67 4 00 4 1 4 7 a 7 1 7 1 7 6 8 8 9 40 10 0 ilSiiJ = = 1 = j j z = z IS = w 8 o 1 D A U T K B U a r tU ma 10 14 10 69 18 00 18 88 8 16 8 18 4 88 t 40 8 00 11 16 8 88 U S4 8 40 3 6 07 9 89 10 14 10 49 11 47 t 8 1 08 S OS 8 46 5 04 8 84 8 85 Vmit 0 8 8 7 1S 8 10 8 8 9 13 9 81 1 HIJ 87 tM 8 81 8 10 8 84 4 45 8 06 8 81 7 09 8 10 9 48 Aiiut W I 84 6 47 7 80 8 85 3 45 9 80 4 11 80 11 411 119 40 3 88 8 4 6 01 6 81 8 88 7 86 8 86 10 01 loa l 7 0Ï 7 81 8 18 9 19 9 89 11 18 10 8U9 811 I 1 1 8 88 4 18 4 84 8 47 7 07 7 64 8 08 9 18 11 M rr ia ss k i is sr is ss K ê 1 is M Mei zal 1i j aankomen in de gol van Kroonstad waar de Oisaar ter ontvangst aanwezig zal zjin 22 Mei is de president dan te ZaEskoje Selo voor de parade 23 te Petersburg en 21 biedt de president den czaar en der czarina een lunch aan aan boord van de Montcalm om nog denzellden namiddag de terugreis te aanvaarden naar Duinkerken DlUTSCULiSD t Gaat met bet Beriynsche gemeenteraadslid Kaullmann steeds beter dagolyks komen verwanten kennissen en vrienden eens met hem babbelen te Schöneberg en spoedig gaat h j wat opsterken in Thtlringen Koningsbergen wordt niet ontmanteld de minister van oorlog heelt medegedeeld dat de handhaving van de versterkte enceinte noodig biyit voor de verdediging der oostgrens Italib De koning is op de jacht nitgegleden en heelt zijn voet geblesseerd waardoor hy een beetje zijn rust moet nemen BINNENLAND Van het Loo meldt men Prolessor Roaenstein vertrok gister van het Loo met het voornemen om in het begin van de volgende week wederom in consult te komen Men seint uit den Haag Naar wy uit alleszins vertrouwbare bron vernemen zfin de berichten dat H M de Koningin Igdende is aan bnikvliet ontstoking of nierziekte ten enenmale onjuist Dr Roessingh schgnt een consult met prol Kosenstein te hebben noodig geacht uit vrees voor eene mogeiyke longontsteking Het gevaar daarvoor schynt echter te zyn geweken Men seint uit Apeldoorn In de omgeving van het paleis t Loo is niets te bespeuren dat Neerland s gelielde Koningin daar krank ligt alles is er even rustig als altyd Daar binnen worden alle maatregelen genomen om de lyderes niet te itoren De ruime slaapkamer van H M die aan de achterzyde op het park uitzicht geelt wordt zorgvuldig tegen elk geluid beschut Op de deuren van omliggende kamers en gangen ziJn bordjes aangebracht waarop verboden toegang Het personeel mag in deze omgeving niet meer komen Dr Roessingh is byna onalgebroken ten paleize H M de Koningin Moeder is geregeld in de nabyheid van Hare Dochter Uit het Loo wordt gemeld dat de toestand van H M de Koningin gisteravond na bet bezoek om hall negen van de geneesheeren dr Roessingh en Pot onveranderd vas Uit het Loo wordt gemeld De ziekte van onze Koningin thans nadat H M biykbaar gezond op het Loo was aangekomen en nog Zondag voor acht dagen aan de zyde van den Prins de welkomstgroeten van Apeldoorn s bevolking beantwoordde wekt hier groote deelneming en diep leedwezen Ook ten paleize Is ledereen aangegrepen SottordBin Beun Rott rd m D P Bottsrdim U Sipella KieawerkMk Moordrwkt Souda AllM 1 U 7 16 8 87 8 41 ll 88 8 68 J 9 08 7 68 9 14 T 68 9 08 9 19 9 88 OondK Zemnh Moero SMterme rZag Toorburg Higo a 89 d 9 07 7 45 8 18 Uogdiu 6 0 6 81 Oudew 6 86 Woerd 8 43 8 48 UtMokt 8 08 7 04 8 18 8 68 UilKht WoerileB Oud v aoad Directe SpoorwegvcrMoilDgen door de betreurenswaardige wending der ongesteldheid Prin j Hendrik wjkt byna geen oogenblik van de sponde evenmin als H M de Koningin Moeder die haar kranke dochter verpleegt Wordt H M door den slaap rust geschonken dan beyvert Prins Hendrik zich om persooniyk te beantwoorden de talryke telegrammen van buitenlandsche regeerende en andere vorsten welke als de bewezen van de belangstelling van gansch Europa in deze dagen naar het Loo stroomen Dr Roessingh is permanent ten paleize Omtrent den aard der ziekte is niets bekend en tot dusver niets meer geopenbaard dan dat de koorts nog niet geweken is Gisteren zon de lichaamstemperatnur de zorgwekkende hoogte van 40 graden hebben bereikt Tan het oogenblik dat de ziekte zich openbaarde is noch de Prins noch de Koningin Moeder buiten het paleis geweest Niettemin beschouwt men het vertrek van prol Rosenstein als een hoopwekkend teekeu dal het kritiekste oogenblik voorby is Do openbare leesten der bevolking op s Prinsen verjaardag gaan niet door De minister van binnenlandsche zaken brengt in de Staats Conrant no 90 ter algemeene kennis dat Zgne Koninklgke Hoogheid de Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg den wensch heelt te kennen gegeven dat by gelegenheid van den aanstaanden verjaardag van Zgne Koninkiyke Hoogheid met het oog op de ziekte van Hare Majesteit de Koningin de voorgenomen openbare vermakeiykheden ter viering van dien dag geen voortgang mogen hebben Naar wy vernemen is tengevolge van de ongesteldheid van H M de Koningin de parade die op den verjaardag van Z K H Prins Hendrik zou worden gehouden in alle garnizoensplaatsen algelast Het nieuwe Kamerlid voor het district Maastricht mr F I J Janssen geboren te Bingelrade is wel het jongste lid voor dit hoog college Hy telt pas 31 jaar In 1893 als doctor in de beide rechten aan de hoogeschool to Amsterdam gepromoveerd vestigde hy zich in dat jaar als advokaat te Maastricht waar hy in 1S99 tot lid van den gemeenteraad werd gekozen In dat college deed hy zich als onalhankeiyk lid kennen Nog onlangs was hg het die het beleid van B en W aan een strenge kritiek onderwierp Mr Janssen behoort tot de vooruitstrevende katholieke party Gemengfcie Berichten üit Enschedé wordt van 16 Apiil gemeld In de heden gehouden vergadering van stakers en nitgeslotenen der firma van Heek Co is de volgende motie aangenomen 80C D A1 63 8 31 18 16 18 66 1 07 1 18 10 88 11 18 11 86 11 18 11 80 De vergadering van stakers en nitgeslotenen der firma Van Heek Co gfehouden in het R K Arbeidersgebouw spreekt hare alkeuring uit over de firma Van Heek Co die tracht arbeiders in dienst te hrjgen welke geen vakmannen zyn en ook nooit zullen worden en dat zj bovendien nog aan deze ongeoelende arbeiders loonen uitbetaalt die verre boven de loonen zyn welke de dekenwevers v66r d staking ontvingen als ook hooger dan de loonon van die arbeiders welke tot heden nog in haren dienst zjn Geelt als hare meening te kennen dat de firma deze middelen gebruikt om den stryd op minder nobele wgze te beëindigen handhaaft haar eens genomen besluit om den rechtvaardigen stryd als èio man voort te zetten Verder sprak de vergadering h re alkeuring uit over het optreden der politie en marechaussee en uitte zg de hoop dat de arbeiders en burgers zich ondanks dit optreden rustig en kalm zullen houden Heden ook s avonds alles kalm en rustig Nog meldt men uit Enschedé Eergisteravond tegen zeven uur meldde zich by de firma voor werk aan de persoon J A Kortbeeok geboren te Lichtenvoordo on laatstelflk kleermaker te Losser Aangezien deze persoon een nog al verdacht uiterlyk vertoonde weigerde men hem eerst aan te nemen ten slotte echter werd overeengekomen dat hy dekens zou zoomen Na zich den maaltgd goed te hebben laten smaken beproelde hy een der nieuwe dekenwevers over te halen het werk neer te leggen terwglhy voorgal gezonden te zgn vanwege het comité dat iedereen 10 gulden wilde betalen die het werk zon neerleggen Nadat hem door den persoon in kwestie geantwoord was dat hg zells voor 50 gulden de labriek niet meer zon uitgaan volgde een alge neen protest over deze schanddaad en werd Kortbeeck daarop vanwege de politie uit het lokaal verwyderd en naar de wacht gebracht Gisterochtend waren in de Kremorhmaten 42 dekentonwen in werking gebracht Reeds begint zich weder een kern van werklieden te vormen die ongeoelende personen van elders met het dekenweven op de hoogte brengen üit Enschedé wordt gemeld aan de N R Ct Er zgn thans 42 dekentonwen in werking terwyi er bovendien in den loop dezer week nog verscheiden arbeiders aan het werk zallen gaan Naar wy vernemen komen er van alle zyden zooveel aanbiedingen dat er weldra in het gebrek aan werkkrachten in de wevery voorzien zal zyn Reeds bestaat er plan de grolspinnery eerstdaags geheel in werking te stellen Men schryit uit Wormerveer aan de N R Ct l iM Tem 4 86 4 60 6 18 8 87 6 08 e s 6 18 S 6 J7 4 68 6 81 6 48 5 67 HAAI 4 19 8 64 10 14 11 08 8 16 10 30 10 46 10 54 11 89 8 86 7 10 7 36 7 85 7 38 0 66 7 64 8 08 S 48 8 69 11 48 Gisterenmiddag omstreeks vfll uur weerklonk door onze gemeente een verschrikkelyke slag het bleek dat door een tot nog toe onbekende oorzaak in het meterhuis van de gasfabriek een ontploffing had plaats gehad waardoor dat gebouw uit elkander sloeg Oogenblikkeiyk verspreidde zich door de gemeente een gaslucht van korten duur evenwel aangezien men weldra alles had algesloten De meter zeil bekwam ook eenige schade Van de huizen in de nabyheid zyn verscheidene ruiten verbryzeld en in een huis is een schildery van de wand gevallen De gemeente verkeerde gisterenavond in volslagen duisternis terwjl ook menig inwoner die gasol kookgas bezit van licht verstoI ken was I Persooniyke ongelukken kwamen niet voor olschoon in de smedery die aan het meterhuis grenst en waarin de tnsschenmuur neerstortte drie menschen aan t werk waren Niemand kreeg eenig letsel Als een bewys van het overvloedig aantal onderwyzeressen kan worden gemeld dat zich voor eene vacalnre te Pooderoyen eene plaats waarvan de Bond v Ned O geen gunstige inlichtingen verstrekt dertien sollicitanten hebben aangemeld waarvan geen enkele nog een vaste betrekking heelt In den algeloopen nacht is te Amsterdam in het magazijn van optische instrumenten der firma Karel van Buuren inbraak gepleegd Men heelt zich toegang weten te verschallon door een onbewoond perceel Van den zolder is men daarna op het dak van hot maguzgn geklommen daarin heelt men een gat gebroken waardoor men op den zolder is geraakt Door t hnis dat s nachts alleen staat heelt men zich toen langs de huistrap naar beneden begeven in het magazyn Daar werd alles overhoop gehaald en doorzocht terwyi de geldlade en een zich daarin bevindend geldkistje werden opengebroken Geld werd daarin echter niet gevonden waarop de diel ol dieven zyn hun buit uit den winkelvoorraad heelt ol hebben gezocht Vyition tooneelkjkers een aantal objectieven voor photographietoestellen alsmede een hoeveelheid doublébrillen pince nez en stalen brillen zyn meegenomen Het juiste bedrag van het gestelene is nog niet opgegeven maar wordt door den eigenaar op 5 è 600 gulden geschat Langs denzellden weg waarlangs zg gekomen zyn moet en de diel ol dieven ook weer het terrein van zyn hun nachtelgken tocht hebben verlaten Gisterenmorgen toch vond de eigenaar de voordeur geheel gesloten en gegrendeld als h i ze den vorigen avond had achtergelaten De politie doet onderzoek naar den dader ol daders die men meent dat èn in het buis in de Enge Kapelsteeg èn in het perceel Rokin 82 goed bekend moeten zijn geweest De firma was niet tegen inbraak verzekerd Het instorten v in den toren var de kathedraal te Cuenca in Spanje heelt droevige ongelukken veroorzaakt Zes Igken zgn reeds onder de puinhoopen weggehaald en gegronde vrees bestaat dat er nog meer slachtollers zgn Het sloopingswerk gaat dag en nacht voort Niettegenstaande deze activiteit zal het nog wel twee dagen duren voordat de ruïne is opgeruimd Dan eerst is bet aantal slachtoflers met juistheid op te geven Het gedeelte van den toren dat nog is blijven staan dreigt elk oogenblik om te vallen Uit de weinige berichten omtrent den moord op den Russischen minister Sipjagin blgkt nog het volgende S OL 8 SJ 9 17 9 68 9 51 8 18 M 10 08 8 94 t 10 17 8 88 S 10 8 43 8 9 4 11 19 10 34 De moordenaar naderde den minister in de unilorm van een Russischen adjudant met de mededeeling dat hy hem namens grootvorst Sergius een stuk ter hand moest stellen Toen Sipjagin het vermeende document in ontvangst wilde nemen loste de moordenaar vyi revolverschoten waarvan twee doodelgk waren Sipjagin stierl tegen half drie De moordenaar bood by zyn aanhouding geen weerstand Hy verklaarde Batsjaref te heoten en slechts door persoonUjke wraakzucht te zyn gedreven Als student zou hg by de onlusten te Kiel in het vorige jaar onbillgk hard zgn behandeld en dit had hy op den minister willen wreken De Igkdionst die Dinsdagavond in de Wbning van den vermoorde is gebonden werd bygewoniid door den Czaar en de Czaritsa den grootvorsttroonopvolger de grootvorsten leden van den Êyksdag ministers se natoron en andere hooggeplaatste personen Do begrafenis van Sipjagin zou gisteren plaats hebben op bet kerkhof van het Alexander Nelskikloüster Een treurig ongeluk heeft plaats gehad te Adakaleh bg Orsova waar een lerryboot die den Donan overstak plotseling zonk en met de reizigers paarden vee en wagens in de diepte verdween Zeventien personen meest vrouwen en kinderen verdronken De Fransche astronoom Camillo Flammarion heelt berekend dat sedert bet begin der Christolijke jaartelling juist een milliard minuten verloopen zal zijn heden 18 April om 10 minuten over zessen in den namiddag voor den meridiaan van Pai ys Na een bespreking van twee leden van het comité dor Visscbory tentoonstelling te Katwgk met de commissie van voorbereiding voor een inzending uit Scheveningen waartoe onlangs in beginsel besloten werd is thans bepaald dat Scheveningen een collectieve zending zal doen maar ook enkele afzonderlijke inzondingen zyn voorbehouden Vermoedeiyk zullen de erven M de Niet een model op kleine schaal tentoonstellen van de nieuw model loggerbom type Minister Lely en M de Niet De heer A Hoogenraad zal exposeeren een geheel opgetuigde bomschuit op verkleinde schaal welke op de jongste Pargsche tentoonstelling de aandacht heelt getrokken Het Internationaal Postbureau te Bern bericht at do Wereldpostvereoniging zich thans uitstrekt over een gebied van lOG j millioen vierk kilometers met een bevolking van 1098 millioen inwoners Alleen China en eenige minder beteekencnde streken en eilanden in Alrika en Australiè staan er nog buiten Te Leeuwarden heelt een zeer raadselachtige verdwgning plaats gehad van oen circa 25jarig6 dioastbodo Dit meisje diende hg oen familie aan de Tweebaksmarkt aldaar Donderdagavond 3 April ruim 8 uur zou zg uitgaan om een naaibter te bezoeken die voor haar wat onderhanden had ol zg zon een bezoek alleggen bg eeu lamilie in de stad met wie zg door oen vriendin in kennis gekomen was Noch by de naaister noch by do lamilie is ze gezien Eeist dacht men aan een ongeluk vooral verdrinken doch dit is niet aan te nemen Wel moest zij langs een gracht gaan ma ir daar is het Donderdagsavonds zeer druk Immers die avond is de uitgaansavond voor het dienstpersoneel de avond vóór een drukken marktdag zoodat in die gracht de vrachtschepen aankomen en vele vreemdelingen zich op straat bewegen Was zg dien avond in de gracht geloopen of gevallen het zou opgemerkt zyn Bovendien het was dien avond niet donker de lantarens branden Was zg verdronken dan zou nu zeker haar lyk wel gevonden zgn Geen der buren heelt haar in dien avond het hnis zien verlaten geen barer kennissen heelt haar op straat gezien Later kwam de lamilie van het meisje een onderzoek instellen op haar kamertje Zy vond er alles in de volmaakste orde In haar kastje haar geld haar horloge en kleederen waaruit dnideiyk biykt dat het meisje niet stilletjes haar dienst heeft willen verlaten om byv elders een betrekking te zoeken In dit geval zou ze toch wel haar geld en horloge medegenomen hebben Justitie en politie zetten in allerlei richting haar onderzoek voort tal van personen zgn gehoord doch men heeft nog niet het minste spoor gevonden en tast nog in volslagen duister rond Nog steeds tast de justitie in het duister omtrent de misdaad in de Czaar Peterstraat te Amsterdam Wel zgn er vele geruchten waarmede men de politie komt lastig vallen werden brieven en briefkaarten bezorgd waarop allerlei zoogenaamde aanwgzingen voorkomen maar ernstige aanwgzingen zyn er nog niet Eertdstermorgen is iu Montmartre teParys een 83jarige vrouw in haar bed geworgd gevonden Biykbaar is zy in den slaap vermoord Geld werd er in haar woning niet gevonden zoodat men meent dat het door de moordenaars is gestolen STADSNIEUWS GOUDA 18 April 1902 Gisteren waren een vgftal dronken personen in de oude Gonwe in een koffiehuis aangeland on een hunner ontvreemde een flesch in de meening verkeerende dat die jenever bevatte dit was niet het geval de flesch bevatte limonade waarop men die stuk wierp De eigenaar van bet kolflehuis gal daarvan kennis aan een agent van politie die in de Wilhelminaslraat den verdachte aanhield en hem naar het bureau van politie trachtte te brengen dit was geen gemankelgke taak van het vgital waren er maar drie overgebleven die door rokken en trekken den arrestant wilden Devrgden Eindetgt in de Stoolsteeg aangeland was de dader zoo verwoed dat hy den agent ir het water der Zeugestraat wilde werpen Door hulp van den heer van de W werd de wildeman achter slot en grendel gebracht en zal zgn stral niet ontgaan Naar wy vernemen zal Zondag 4 Mei de heer Gerard Giesen in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen opnieuw een concert geven met medewerking van de dames Westerhoven en Lozin on meerdere artisten van de Nederlandsche Opera De Matinee van Zondag 9 Februari ligt nog te versch in het geheugen van alle aanwezigen dat verdere aanbeveling overbodig kan worden geacht Toch hopen wy dat de heer Giesen zgn streven met meer succes nog bekroond zal zien en dat een stampvolle zaal het blgk daarvan zal geven Verder kannen w i mededeelen dat dezer dagen de inteekeniysten zullen circuleeren Dinsdag was in Krimpen a d IJsel een wagen met Zigeuners Een meisje van ongeveer 4 jaar dat langs do huizen om oen aalmoes vroeg deelde mode dat de bewoners van don wagen niet haar ouders waren maar dat zg gestolen was De burgemeester stelde dadelgk een onderzoek in Woensdag kwam de olflcior van justitie uit Rotterdam om een onderzoek in te stellen Reeds vroeg echter was do wagen vertrokken echter gevolgd door den rüksveldwachter Ook de olficier van justitie ging hem achtorna en trol den wagen onder Nieuwerkcrk a d IJsel aan Tot welke resultaten het onderzoek geleid heelt is nog uiet bekend Ieder die een meisje van dien leeftgd mist zal wgs doen zich bg den officier van justitie te Rotterdam aan te melden NiELiwERKEaK A D IJsEi Do hecr H J Houbolt rustend hoold alhier is benoemd tot tgdelgk hoold der openbare school te Langeruigeweide r i 1 1 Rechtszaken Gisteren had zich voor de Hangscho rechtbank te verantwoorden een 22 jarig man uit Koudekerke beklaagd op den 3en Februari jl te Koudekerke den stuurman van do stoomboot de Volharding II P d B een messteek te hebhen toegebracht tengevolge waarvan de man is overleden Ongemotiveerde jaloezie was de aanleiding geweest tot de daad De bekl had gedurende twee jaren verkeering met een meisje en de inkoopen voor de huishouding werden reeds gedaan Het meisje was daartoe met de bovengenoemde boot naar Leiden gegaan en werd s avonds terugkomende door haren vryer opgewacht Terwgl de boot aan het vastmeeren was zag bekl zgn aanstaande vrouw by den stuurman naast het stunrtoestel staan Hy meende te zien dat de stuurman zyn arm om het middel van het meisje sloeg en trachtte haar te kussen Daarover driltig geworden sprong hy over de reeling en bracht den stuurman een messteek in den rug toe die zgn dood volgens de gehoorde deskundigen tengevolge had Toen hg den steek had toegebracht was hg naar zgn meisje teruggekeerd die hem schreiende bezwoer dat de stuurman haar niet gekust had Toen had bekl berouw gekregen over zyn daad en had volgens zyn beweren zeil de eerste hulp aan zyn slacbtoHer verleend De beklaagde die biykens de overgelegde rapporten zeer driltig en gevaarlgk wordt geacht verklaarde zeer veel berouw te hebben dat hg zich zoo door zyn drilt had laten vervoeren De subst oll van justitie mr Maclaine Pont achtte een zeer zware stral noodig omdat bekl zyn slachtoller klakkeloos verraderiyk en laaghartig heelt getrollen Het stralmaximnm voor mishandeling met doodeIgken afloop achtte het O M veel te licht en gaarne maakte het gebruik van de verzwaring toegestaan bg art 422 W v S Deze zaak aarzelde bet O M niet een diep droevige ellendige schandeiyk gemeene zaak te noemen en het meende het meisje ernstig te moeten waarschuwen tegen een hnwelgk met een zoo gevaarlgk individn als bekl overtuigd als het is dat komt het tot een huweiyk zy nooit haar natnuriyken dood zal sterven De eisch luidde acht jaren gevangenisstraf De verdediger mr Patgn Jr achtte niet bewezen dat de stuurman gestorven is tengevolge van den toegebrachten steek De wond toch werd toegebracht op 3 Februari en op 10 Maart overleed D B tengevolge van een inloctuenso ontsteking die ook veroorzaakt kan zgn door eene later aangebrachte chirnrgische wonde De pleiter in de zaak van den 22 jarigen man uit Koudekerke die voor de Haagsche rechtbank gisteren terecht stond beklaagd op den 3en Februari jl te Koudekerke den stuurman van de stoomboot de Volharding U P d B een messteek te hebben toegebracht tengevolge waarvan de stuurman is overleden wees er ton slotte nog op dat bekl zeer terecht gedwaald kan hebben omtrent de houding van zgn meisje bg aankomst der boot waardoor het opzet uitgesloten wordt Pleiter meende dan ook dat zgn Client van rechtsvervolging moet worden ontslagen Uitspraak over 8 dagen NIEUWE STOFFEN VOOR lEEEENKLEEDING A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA TeUsphoon Xo 31 Iteurs vaii Aaisierdaiu Slottrs 96 Vr krs 80 m 96 n i ai s 81 i 17 APEIL lBl I AKD O rt Nod W S 81 dito li o dllc 8 dilo dito dito 3 UoKO K OU Goaai 1881 98 4 talib InsohfjTiag 1863 81 6 OoBTBHR Obl in tapiorlSfiS I lito 111 B tverl868 6 PoKTOOAb Olil met coupon 8 dito ticket 8 60 96 97 67V 85 104 80 90 88 876 415 194 961 iü 7 1801 88 108 118 818 69 104 i 816 1407 40 109 107 106 86 104 9 84 9 lOU 101 1011 1031 ii Vi 117 108 ltosl ND Obl Biiinonl 1894 4 duo GeooM 1880 4 dito bij Riillia 1839 4 dllo bij Ho 1880 90 4 dito iD gouii leou 1SS3 8 dito dito lito 18S4 6 jPAHJl Ferpol aiiuM 1681 4 ruBKBH Gopr Ooiiv leeu 1890 4 Gof l eninpaeneD Gec leouin serie C ioiB AFHll i r oblg 139 i S Sllxloo Ob itSob 1890 VIHIZIIU Olil oolinp 1881 4 I I Ontvangen DE NIEUWSTE ZWARTE JAPOFSTOFFEN met bUbehooreude GARVEEKIiUGEH van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concurreerend D SAMSOM AIJVËIlTErsJTÏiN Telepliooiinet Qouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommunaalbureau Op 1 Maart 126 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave De hooldtekst van dit hallmaande Tourist Igkscbe tydschrilt bestaat uit de Beschrijving eetier Reis om de Aarde die de Heer E T Feenstka Koipee in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is riJU geWuttreerd naar eigen photo graphische opiin leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 0 Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geoen adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Aohter Indiê Birma Kalacca enz Prijs per jaargang f 7 20 incl de Antichtkaarten iBtiroODd Of 10 TMWCmMUi i ooku H Ml l Pnn SchiMupp ctiiDr Mile GloM S ila GUaicrtmi co ri n a bc 1 roUdcIcD oor bel wider kenri po tieiiï n ll iw rU DB kl DrdeH ren D mM Kiod 10 11 V r kn bur bil wlakdfUn lo Sclioenwcrk CUmerUn Droseri Dl Uea Utt goed op hel fibilokMHfh A eot W garlnniin Anhm De inteekening is te allen tgde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tgde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem eeniobepottahteee Men wordt verzocht op t HGKK te letteiil DIT HBT MaOIZIJS VA VI RAVK SVVAAYZOi EN QORINCHËH Deze THËEEN worden afgelererd in verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned ons imet vermelding van Kommer et Prm voorzien Tan nevenstaanii Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BREEBAART Lz ONTVANGEN Alle soorten SGHOBNWERK voor 8 saisoen in et NoonlrabaDlsch Schoea en Laarzeamagazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend c sniTS Alle repuratiSQ en aangemeten werk