Goudsche Courant, maandag 21 april 1902

De Stedelijke Hypolheekbank o 8779 Maandag 31 April 1903 41s e Jaargang mmm covrait iMenwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TE S GRAVENHA6E Stand op 31 December 1901 Hypothecaire Geldleeningen Door Aandeelhouders nog te storten Eeservefonds Pandbrieven in oml ii 3 0ZS 8r io o e m 3 0ir lM De Bank geeft il Pandbrieven uit tegen den koers van ffOVi en sluit eerste Hypotheken opijHuizen en Landerijen Inlichtingen te bekijken te GOUD4 bij de Heeren M J OVMBR H Co Directeuren Mr P DHOOÖLEEVEE FOETDIJN t trieïutt waDii l itgavt lezer Courant eNchie lt dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdag en e pHjs per drie luaanden is 1 35 franco per 08t 1 70 AlKonderlvJke Nomniers Vl fF CKlNTfiN Telefoon Ko Hk ADVKRTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wonten tierekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd T Mr C SCHUIT jMOPESi EIST CONFECTIE j JgaMflI S f Mlf E M 1909 4 @ X hebben de teer deif iON nieun ste mcmellen Damés4 TV AN is T j e IbtóoWen iev Kirtierhofed FEANSCHE STOOMVEEVEEU ohemisetie Wassoherij H OPPKNHËlMËK 19 Kruiskade liotterdam Gebrevetoord door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA Üe Heer Il ii TRIJSBURG Korte Tiendeweg ml öpeoiiiliteM Toor het sioomen en f erven vanalle ïleereD en ÜBmesgarderoben llabolr alleKindergoederen ff yifi n van Speciale inrichting voor hr pluohe mantelSf veeren bont in naar dt Oord nen tofelkleeden ent wor nieuwete en Iwtb métbode sevei IN HET Verlicliti igs Ma akï3a i DUBBELE ËUDKT zjjn bedeu ontvangéi een iirachlige olletjtte nteiiwe C a§lia löus i alsmede een rdn sortocring lUAaOpNA MENTEN GASKOOKPLAÏEN en GASFOKNÜIZEN tegen concorreerWde ptilzen Goedkoopste atos voor WintÉjl Etalages met sncces gitiiafct bj H H Wii kejier hier Ier stede h Denkt aan hef groote genot van eetf BADINRICHTING oompleet van f i 80 en booger Minzaam aanbevelend Gasfitter M M LOON j TELEF in Echt Zee wsch Tarwebrood M eent de K G bij A SLEGT N IEUWE HAVEN 87 Ondergeteekende beveelt zich beleetd aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS vooi Pai tijen BruibCten enz AlBOok afzonderlijke schotel en alles wat tot het koksvak behoort desycrfengd met bfllevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 C A V D LOO AHTS voor Zenu w en Zielsziekten Goudschë Singel 51 BOTTBBDJLM SPEEEKUEEN 8 i IHRlCHTWfi VOOR PSYCHOTHERAPIE TUnry s WoBdnbtlftJS in tlo gelieele worelil bekflnd on geroemd Onovertroffen middel togen alle yorst Lonr T Lever Illaa zleKteii enz Inwendig zoowol alB ook uitwendig in bijna alle aiektogevallon met goed ijevolg aan to wenden Pr S M i flftCOU t X per post 1 1 lö mwfn Wo dcrialf bérit een alsnog oiigokeinlo goneoikraoli en heilzame working Maakt meOBtal elke pijnlijko en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf ivcril oou 14 aar oud voor onKeueesIi k ehonden beeiifezwel en onlangs een bijna te jaar kankerlUden geiiezea Brengt genezing en verzachting dor pijnen bij wonden onlatekingen enz van allerlei aard Prljs per pot f LBO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENKI S4JIDEBS Rokin 8 Am terdam Watr Heendepit il bwUilemeu direct Ran die Schutzenspothck dei 1 ÏHIBRRÏ in Pregnd bel RohiUeli Oeaterreieli Gelieve pmepectui te oatbiedeu by bet Ceutriil Depót Sender Rokin 8 AnuterdUB Op de groote tefntoonstellin iiJil Bremen 1901 werd 8 ti de wereldberoemde echte Russische Ye jl a baard en haarbalsem de groole gouden medaille toegedeeld He biiard groeit o i gladde gezichten en liet Imk groeit op de kale plaats op de hoofden j De wereldberoemde echte Eusarscfae Yejna Balsem bewerkt de schoonste volle banrd of knéveil aUmedp hnar op het hoofd Verft niet Onschadelijk Voltibmeii garantie voor terugbetaling van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 500 Gulden aan den kooper PrÖ9 voor sterkte I 3 Gulden Sterkte IT 4 Gulden 50 Cents Stork e III werkt m 2 3 wt ken 7 Gulden 50 Ctnta Wordt overal in de wereld verzonden uiet gebruiksaanwijzing en bowiis van gurantie in alle talen van Europa legen vooruitbatal ng of postvoorschot van hetiSkaudiuaviBch Uoofddepot Uepresi ntant voor IJuitschInnd en Holland HaRKY NIKLSEN GUnsemarkt 9 HiMBUBQ 185 Duitschland Indien men zich vereenigt om meerdera boasen te koopen worden y altyd franco gezonden Van de talrgke eerende dankschrgven ea erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandsch Ik verzoek U mij 4 bussen van Uwe echte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mijne kennissen m j verzocht hebben te bezorgen Gelyktüdig beschouw Ik het als myne plicht U te veroorloven het volgende te pub iceeren De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan ziJ heelt mij nameiyk mün haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerlyk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spraken had ik er niet veel vertrouwen in wel is waar had ik van verschillenden gehoord wien zij tot baard verholpen had maar ik geloofde dat het eene onmogelykheid was zgn haar terug te verkrijgen als men het eens verloren had maar nu kan ik werkelyk zien dat ik mg vergist heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die Ü mg bewezen hebt Nog eens mgn hartelyken dank U kunt geloven dat ik U vele koopers verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Naosensgade 24 B 4 Copenhagen De van U verkochte baardbalaem moet bepaa d de grootste uitviodins van het 19 iaarhoaderd z n aangezien ik dezelve sterkte III slechts korten tgd gebezigd heb en daarbg de schoonste voile baard van de wereld verkregen heb waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenacht recommandeereu kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Herlof Trallesgade 1 3 Copenhagen ï Aangezien Uw middel ter verkrgging van baard mg van colle as aanbevolen is verzoek ik U hiermede mg ten spoedigste eene bos sterkte lU te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hetwelk somtgds onaangenaam zgc kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant KaaQord pr Alten Noorwegen De baardbalsem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van mgne kennissen dit hoorde verzocht hg mg ten spoediöste eene bas sterkte UI te laten komen welke ik hiermede bestel J Stenström de stoelfabriek Vernamo Zweden lk verzoek Ü mg eene bus te zenden van deze fde sterkte die ik reeda ontvangen heb aangezien mgn broeder ten hoogste verluMisd is over de uitwerking welke zg reeds op rag gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil H Madsen loitenaut in de Deeusche armee Copenhi en Na eene bas van de echte Yetza haarbalsem gebezigd te hebben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mgn haar verkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krolsel even als het blank en week g worden is Ik bespeur tegelgk een zeer sterk verfrisschend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben mgne zennwachtige hoofdpyn geheel en al kwgt geraakt Mgn haar is baitwidien voller en langer geworden Met hongachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Landsgade 7 Copenhagen Deze naamteekening la diegene van don uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders ishetrervalBoht en zouder garantie lenbiedehel gel k dehand Hoofdprijs De prijzen zijn door den Stafti gegarandeerd 500 000 Mk XJiinoodi0ing tot deelneming in Üe kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Millioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Getdloterij die volgens het plan sleclitsl 118 000 loten jevat zijn de volgende De hopKSte prijs is eventueel 00000 Iflark Premie van S O OOl M 1 prSs prijs i X prijs prijzen ii 1 prijs a1 prijs ïi 1 prijs ïiï prijzeiï a1 prijs 1 prijs ïil prijs I SOO OOO M ItlO OOOM iS OOOM 70 001 M 66 000 M 60 l OftiM Bt OOOM 50 0 0 M 40 000 M 80 000 M M OOCM 16 prijz irtO 000 M56prijz iSOOOM I08prijz iSOnOMJ IBOprijz aiOOOMj 4prijz UOOM 613pr jz il 1000 M 1050 prijzen iSOOt 20 prijzen a 260 kj 17 prijzen iSOOMJS8ols prijzen ii 189 M 99J9 prljz i 160 148 1 116 100 M 0882prijz èi78 4B Ï1 j Totaal 58 010 prijzen De Hfflbidprijs in de Ie klasse bedraagt Mark BO IoO stijgt in de 2e kl tot 5 000 M in de Se üt 60 00 M in de etot 65000 M in de 8 tot 70 000 M 4 in de 6e tot 76 000 M in de it tot 200 01 M eri met de premie van 80c 00 event tot 00 000 Mark Voor de eer tt prijstrekkitjg die officieel is vastgesteld l itt een gelitel origifcl lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel 16t slechts Guld 0 90 Öe inleggelden voor de volgende klassen zo 5wellals de juiste lijst der prijzen worden aang jven in het oiïcieele trekkingsplan vooriSen van het VVaJ eii van den Staat welk plan ik op aanvrage gr itig verzend le re deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieels trekkingslijst MÉllttietallDS eu vtreendlnK van prijzen gescffledt door mij direct en prompt aan de winders en onder de strengste geheimhouding IW ledere besWJling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen 1 rembours JiT Men wende zic i dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 1 MP e k met vertrouwen tot Samuel Ueckscher Senr Bankier en Wisselkfintoor in HAMBURG Duitse iiland Wie sseker sijn wu d Ectat Euel CliCao te ontrugen ttatmen esteld en na vele prcefhemisifen ia den handel gekomen snder de naam des oitrindeni Dr Mlohaeli Temardigd p da beste macUnea ia het veitldbenemd ètabUinwment ran Oebi k Stoll arok t Keulen liclw J p lI2ie tLeIiy Cikel Cacao in Tlerkanten busaen Deie Ëilul Cacao ia mat melk gekookt eent aangename gezonde drank Toor d gelijkach gebruik een t t thede taa t poeder Toor een knp Chocolate Ah neeBkraobKge drank bi geral Tan diarrhee aleoats met water ta ebroiken Terkrggbaar bij de Toenuamitt H 7Ï Apothekers esa f IJÖ a 0 90 b 0 85 Q iuraalT rtegan roordig r tmt Nedn and Julius MattojikltiH Amnterdam Knlveiatraat 103 a B HoUandsche AMSTEBVAia Drinkt uMuiteid Per 5 on Slof en grove Thee 45 55 et Ontbijt urones Namiddag 75 ËxtrafineCh CongotheelOO Alleen verkrijgbaar b j P H J T WANKÜM Oosthaven B 17 Druk Tan A BBINKMAN k Zn Goud Dit t o bestaat uit ïwee llladen KKRSTE BLAD De BURGKMÈESTER van GOUOA brengtbi deze t r kennis van de belanghebbenden di dooi den Heer Direcfeiir der Directe Helastmgen tni te Rotterdam op defi 16 April igqa execusoir 7 ijn verklaard 1 De primitieve kohieren No 4 en 6 dèr Persüneeie Belasting dienst 1992 der gemeente Goutia Hat voormelde Kohieren ter invordering zijn jgebteld in handen van den Heer Ontvangeii dat ieder die daarop voorkomt verplicht is iijnen aanslag op den bij tie Wet bepaalden voet te voitloen en dat hedeji ingaat de termijn van zcb weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 19 April 190a De Burgemeebter voomoeni l R L MARTKNS Buiteaiandscb Overztcbl In bet Lagerhuis deelde minister Balfoar mede dat lord Milner en lord Kitchener twee byeenkomsten badden met de Boeren godelegeerden Op verzoek van dezen heeït lord Kitchener nu de wapenstilstand nm militaire redenen vao l worde ge l eïd gpedgevonden faciliteiten te geven voor het verMezen en byeenkomen van vertegenwoordigers van do verschillende commando s om den toestand te overwegen üe Boerenleiders zijn daartoe uit Pretoria vertrokken men verwacht dat de besprekingen niet voor over drie weken hervat zullen kunnen worden Omtrent de vredesonderhandelingen vindt men in de Engelsche bladen allerlei pbantasieën De Daily Mail zegt o a Wy zijn in staat afgaande op ernstige inlichtingen mede te deelen dat de grondslag voor den vrede te Pretoria gelegd is Vervolgens vertelt de Daily Maü hoe het met de onderhandelingen gegaan is Ze begonnen Maandag met Lord Milner De Boeren drongen op een wapenstilstand aanr Het Engelsche kabinet wees Dinsdag H dat verzoek er zich bg neer en de beraadslaging begon Het biykt nu dat er nooij sprake is geweest om de voorwaarden daf Boeren als grondslag van de onderhandrtingen aan te nemen Inderdaad hebben de Boeren ook FEÏllLLETOIM BI TWEE ÜITEmEN 54 üe nachtelijke geluiden waren weggestorven de stemmen des daags werden nog niet vernomen Kr heerschto eene volkomen door niets afgebroken stilte Plotachng hoort men efine stem hoort men beweging De eerste voetstap van de nieuwe week van harden arbeid doet zich hooren Een man in een dikke jas gedoken in zijn hand dragende wat op het eerste gezicht een herderstaf schijnt behalve dat het handvat veel langer is verschijnt op straat Terwijl hij vlug voortloopt klopt hij met groote snelheid tegen een aantal vensteis Een knetterend getik wordt tegen iedere ruit gehoord Het nu van het lange handvat van zijn werktuig wordt duidelijk terwijl hij voortgaat daar het hem in staat stelde de bovenste ramen te bereiken van de huizen welker bewoonsters hij mOet wekken Die bewoonsters zijn de fabrieksmeisjes die gezamelijk deze herauten van den dag betalen Alleen door eene nauwkeurige inachneming van geenerlei bepaalde voorstellen gedaan Het standpunt der Engelsche regeering was dat er geen verdrag noch overeenkomst noch regeling knu wezen maar dat er slechts sprake kon zyn van voorwaarden die de overwinnaar toestaat aan den verslagen vyand die zich onderwerpt De Boeren drongen levendig aan op amnestie introkking van het verbanningsbeslait spoedige instelling van verantwoordelijke regeering en een aandeel van hen in bet uitvoerende gezag dat het militaire bewind zal vervangen Woensdag weigerde de Engelsche regeering hare voorwaarden in eenigerlei zin te wyzigen Dat antwoord is Donderdag aan de Boeren medegedeeld maar Milner beloofde hun dat z j een of twee zeteh in dat uitvoerend gezag zouden hebben AVij meenen te weten vervolgt de Daily Mail dat de Boortin feitelyk de Engelsche voorwaarden aangenomen hebben Er zyn nog felechts eenige ondcrdeolen zonder gewicht te regelen Tot nog toe hebben do Boeren te Pretoria geheel onafhankelyk van de Boerenvertegenwoordigers in Nederland gehandeld De correspondent der Daily News te Utrecht heeft dr Leyds breedvoerig geinterviouwd Deze stak den draak met de JwrittUten onvoopwaardelykc overgaaf van de Boeren Daar is geen sprake van Vredesvoorwaarden en een vredesverdrag moeten er wel degelyk komen geen grootmoedige concesbies van Engeland Wat betreft de eisch van onafhankelykheid die losgelaten heet de Boeren te velde hebben over de beslissing van die kwestie te beslissen Süvendien rijst de vraag wat beteekent onafhankelijkheid Geen staat is volkomen onafhankelijk De onafhankelykheid van alle staten wordt beperkt door verdragen met andere staten Dr Leijds zoide nog dat de laatste rapporten van de commando s twee maanden oud zeer hoopvol zyn De Dublin Gazette het officieele blad voor Ierland bevat de proclamatie waarby de Crimes Act in Ierland wordt afgekondigd en wel voor do negen graafschappen waar de agitatie van den lerschcn Bond het sterkst is Daarmede wordt direct het bestaan van dezen bond de United Irish League bedreigd want de wet verleent der overheid het recht wanneer zy dit noodig oordeelt de League als politieke vereeniging te ontbinden Reeds eenige maanden geleden werd liet hunne roepstem kunnen zij aan de gevreesde boeten ontkomen die haar wachten welke niet aan den ingang der fabriek zijn verschenen zoodra de bel ophoudt te luiden De porder tra l nadat hij de straten verlaten had en bukkend door een der gewelfde gangen was geloopen die we vroeger reeds beschreven hebben eon hofje binnen Hier woonden zeer velen klanten en het was alsof de lange stok door een zekere vlugheid van de hand op hetzelfde oogenblik aan beiden zijde tej n verscheidene ramen aanklonk Aan het eind van het hofje gekomen was hij op het punt tegen het raam van de bovenverdieping van het laatste huisje te tikken toen dat raam werd geopend en een man met een bleek door de zorg verouderd gelaat hem op droefgeestigen toon aansprak Simmons zei de man ge behoeft deze verdieping jiiet meer te wekken mijne dochter heeltons verlaten ïs zij bij Webster vandaan Neen maar zij is bij ons vandaan Zij heeft lang over haar hard lot gemord als eene slavin te moeten werken en niet voorhaar zelve En ze is heengegaan zooals xij allen doenom zelve eene huishouding te beginnen Dat is leelijk zei de man op een toon waarin sympathie lag Bijna even naar als dat ouders moeten levenvan het loon hunner kinderen antwoordde deman somber Ën hoe gaat het met je vrouw wederinvoeren der Crimes Act in nitzicht gesteld als antwoord op de agiiatie in den Unde die ditmaal ten doele ais gevolg van deft Zuid Afrikaanschen oorlog woeliger den ooit was Indien men zich echter voorstelt dat door deze strenge maatregel de actie der lerscbe liga verlamd zal worden kon wel eens blpen dat het Engelsche kabinet zich vergiste Waarschynlyk zal het gevolg zyn dat de Ieren er nog meer door verbitterd worden de tyden der Fenians scbynen wel weer in uitzicht te komen schryft de Ind Beige Onverzettelyk in Zuid Afrika en onverzettel k in Ierland het lykt wel dat ten minste hiwin lie Engelsche regcering een zelfde geiragslyu vulgt m Standard zegt dat met het afkondigenvart de Crimes Act en het dreigen met strilffen voo idien die de lersche Wetten willen overtreden ni t zoozeer onderdrukkingsmaatregelon bedoeld orden als wel preventieve inaatregelen f Maar de Daily News voorspelt dat deze nidiwe proclamatie weer nieuwe ellende over het ongelukkige land zal brengen fe Belgisclio Kamer hervatte gister de béftndeling van bet voorstel tot het in overWMlng nemen van de grondwetaheriiemng p socialist Demblon sprak voor het voorstel SKi ti zeide W 1 behoeven ons geen illusies raeer te maliën Gy staat gereed ora B0 000 man op hun broeders los te laten maar gü znlt ze niet allen kunnen doeden Wji blijven talrgk genoeg om obstructie te voeren Daar de regeering den Koning niet den raad wil geven zjjn plicht te doen bezweren wg den Koning smeeken wc hom lusschenbeiden te komen Dat hy een woord spreke en do vrede zal hersteld zjin Nadat verschillende sprekers het woord badden gevoerd werd het voorstel met 84 tegen 64 stemmen verworpen De Kamer ging zonder incident uiteen Ken optocht van een duizendtal menschen vergezelde sie socialistische algevardigden naar het VolkBhui8 waar Vanderrelde het volk bezwoer niet af te wyken van den wettelijken weg Hfj voegde daarbjj dat hj nog hoop koestert dat de Koning tusschenbeiden zal komen om een eind te maken aan de spanning onder het volk Daarop bekrachtigde de vergadering het besluit van den algemeenen Eaad van de Arbeiderspartij tot voortzetting van de werkstaking De vergadering ging zeer kalm uiteen Een Btampvolle zaal in het Theatre Beriot te Eisene waar gisteravond een meeting Zoo naar als het inair kan Harriet is sedert Vrijdagavond niet thuisgeweest Ze is je toch niets schuldig f Geen halvo stuiver Ze was zoo stipt moT elijk en betaalde iedere Maandagmorgen Het spijt roe dat ze bij u vandaan is buurman De wil des Heeren grschiede Het zijn moeielijke lijden voor menschenzooals wij zei de man en het mam openlatend trad hij weer m zijn vertrek terug Het was een enkele kamer die hij bewoonde In het midden zoodanig geplaatst dat er zooveel mogelijk licht op kon vallen te midden van die duistere omgeving stond een weefgebouw In twee hoeken der kamer lagen matrassen op den grond een gordijn van een geruite stof hing aan een koord om ze als dit noodig was aan het oog te ontrekken Op het eene lag zijn zieke vrouw op het andere drie jonge kinderen twee meisjes het oudste omstreeks acht jaar tusschen haar en haar kleine broertje Een ijzeren ketel stond bij den haard en op den schoorsteenmantel zag men eenige kaarsen wat lucifers twee tinnen kroezen een papier met zout en een ijzeren lepel Verderop tegen den muur aan stond een zware tafel of rechtbank deze was spijkervast zoowel als de bank die er aan vast was De man ging aan zijn getouw zitten hij begon zijn dagtaak n dagtaak van twaaU uren tegen een werd gehouden Daar spoorde het Oemeenteraadslid Hubert en de algevaardigde Delporte aan ora te volharden bjj de werkstaking Een heftig gebrul ging op als de naam Woeste werd genoemd een daverend gejnich toen Vandervelde nog even het woord voerde die eindigde met de woorden Et maintenant la paroio est au roi I In de stad alles rustig Gisferavond trok een stoet betoogers langs do straten te Leuven die op de Place St Antoine op den hoek van de Rue Marins waar de woning van den Kamervoorzitter Schollaert staat vijandige kreten aanhief De politie word overweldigd de burgerwacht met steenen geworpen Doze laatste gaf daarop vuur Een dergelijke botsing deed zich voor in do Ene Tirlemont waar do burgerwacht eveneens schoot In het geheel vielen vyf dooden waarvan twee of drie bö de eerste botsing en twaalf gewonden De dooden en gew mden werden door de betoogers weggedragen naar het Proletariërshuis Verspreide Berichten Fruikbije Een jonkman te Saint Mande die eenige honderdduizenden francs geërfd heeft is eerst gok geworden van pleizier en heeft daarna zichzelven gedood na de effecten en aandeden verbrand te hebben Koning Frans van Assises gescheidengemaal van koningin Isabella van Spanje engrootvader van koning Alfonbus XIII vanSpanje is te Epinay waar hj van oen hemdoor ziJn vrouw verstrekt pensioen leefde op tachtigjarigen leeftijd gestorven De kroningsprot in Spanje zal er niet door belemmerd worden hek het een heele geruststelling De koetsiers der Urbaine te Parijs volharden by de staking doch er wordonvoorstellen van den stakerskant verwachten ondertusschen hoeft de concurred eiideCompagnie Générale de daghnur voor haarkoetsiers mot één franc verhoogd zoodatdie koetsiers óók al met stakingsplunnenroudloopen Het heet dat de bisschop van Moutanban den geloovigen van zyn diocees heeftbevolen te stemmen tegen de regeeringscandidaten en hij zou verklaard hebben dat hydaartoe is overgegaan naar aanleiding van stuiver per uur en zelts dat nog niet geheel vnj I Wnar moet ddt eindigen Of is er eigenlijk al geen einde aan gekomen En hij keek rond in zijne bijna leege kamer geen voedsel geen brandstof geen huisraad en vier menschehjke wezens die aan zijne zorgen waren toevertrouwd en die in hun elleiylig bed lagen omdut zij geen kleederen hadden Ik kan mijn weefgetouw niet voor oud brandhout verkoopen en het heeft mij goud gekoit En geen ondeugd heeft mij in dezen toestand gebracht en geen luiheid en geen onvoorzichtigheid Ik werd voor den arbfid geboren en ik was bereid om te werken Ik hield veel van mijn getouw en mijn getouw van mij Het versLhafte mij een huibje in het dorp mijner geboorte omringd door een tuintje en ik was niet jaioersch op het laatste al besteedde ik er nog zooveel zorg aan Ik had tijd genoeg om mij met beiden bezig te houden Het was oorzaak dat ik tot vrouw kreeg het meisje dat ik altijd bemind had en het zag mijne kinderen in betrekkehjken overvloed en in vrede opgroeien Ik was tevreden ik zocht geen ander lot Geen tegenspoed doet mij op die wijze naar het verleden terugzien Maar waarom ben ik dan Uier f Waarom ben ik en zesmaal honderd luizend onderdanen van de koningin eerlijke trouwe ijvere lieden waai om zijn wiJ allen na eene jarenlange moedige worsteling terwijl we ieder jaar al lager en lager zonken Wffnit vtrvoiiH