Goudsche Courant, dinsdag 22 april 1902

Dinsdag 22 April lOOS No 8780 Ontvangen DE NIEUWgïE ZWARTE JAPONSTOFFEF met bUbehooreiide i4R EEKIitCËSI van de goedkoopste tot de beste soorten Pi ijzen zeer concurreerend D SAMSOM 41ste Jaargaii mimm coürmt iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Burgerlijke Stand GEBOREN 16 April Willem ouders W van den Heuvel en A J van Breda 17 Adrianns ouders J P A Revet en J van der Laan 18 Jacob ouders C P de Waal en N Boot 19 Adriana ouders A van Sprang en P Oudyk Maria Johanna ouders P Loendersloot en M J Bakker ONDERTROUWD 18 April B van Asten en P van Lissnm te Drenmel C F Hagenzieker te Amsterdam en H Oostenrijk J C van Waas en 1 Langerak S P van den Hoek en W Zoet Telcfoan Sn Mï A D V E U T E N T I E N worden g eplaatst van 1 5 reg els a M Centen iedere reg ei meer 10 Cenlen Ji oote letters wonien berekend naai pla Tt sruiinte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd telercinii H9 Do litgave doEer Courant gescbiedt daj el ijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is l i franco ei ost 1 70 jf Alzonderlijke Nommers VI IF C K NTK ADVERTEINTIEIM Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wattot het koksvak behoort desvarlangd metbijlevering van servies zilver tafellinnenenz enz Aanbevelend Gerard Pinksen C uisinier ter Aan onze zijde werd alleen de 2e Initenant der infanterie L Djersant aan den schouder gewond De correspondent te Batavia van het H blad seint Te Kiamala Kenmalaf is een Atjehsche troep ingesloten De vijand liet 42 dooden Aan onze zijde werden gewond luitenant Dersjant en negen minderen Het blad teekent bierbij aon Het otflcierenboekjo wijst nit dat hier sprake moet zijn van den 2e luitenant L Dersjant geboren in het jaar 1877 N R Ct STADSNIEUWS GOUDA 19 April 1 02 Als eene bijzonderheid kunnen wij vermelde dat de heer J L Laleber morgen 40 jaar in dienst is van de Stearine Kaarsenfabriek Gouda Het zal den jubilaris voorzeker niet aan bewijzen van belangstelling ontbreken Een zoo langdurig tijdperk wordt maar zelden bereikt Te s Gravenhage zjjn gisteren o a geslaagd voor het examen 1 o de dames J P van den Berg te Zoeterwonde en M G Berman te Qonderak VusT Bij de Dinsdag gehouden stemming voor één lid van den gemeenteraad zjjn uitgebracht 40 geldige stemmen waarvan de heer A B Slingerland er 21 bekwam en de heer Adr de Jong 19 Alzoo is gekozen de heer A B Slingerland SiOLWiJK Dank zij de ijverige nasporingen der politie is als het gestelene van verleden week terecht en zit de vermoedelijke dader die zeker wel helpers gehad heeft veilig achter slot en grendel De tuigen de dekens eene baleinen zweep en nog enkele andere zaken t werd alles te Utrecht in beslag genomen waar het door zekeren J Bonter wonende te Dordrecht was verkocht Die mjnheer schijnt nog heel wat op zijn kerfstok te hebben ten minste aan al de diefstallen hier in t rond den laUtsten tijd gepleegd schijnt hiJ een meer of minder werkzaam aandeel te hebben gehad KRiKPiiti a d Lek Zaterdagavond jl trad in het sociéteitslokaal voor een matig opgekomen publiek als spreker op de heer Mr M Mendels met het onderwerp Kapitaal en arbeid Nadat de spreker eerst een korte uiteenzetting had gegeven van de inrichting der tegenwoordige maatschappij zette hiJ nader alteen in welke richting de socialisten willen sturen Daarbij bracht hij eerst de vakbeweging ter sprake om daarna een en ander nit de politieke actie mede te deelen Ten slotte wekte hö de aanwezigen op een propagandaclttb te stichten ten einde later tot de oprichting van een afdeeling over te gaan Dit doel werd echter niet bereikt Debat had niet plaats Een collecte voor de aitgeslotenen te Enschedé bracht f 5 30 op ZEvmramzEK Het bestuur van den Eendrachtspolder alhier heeft dezer dagen eene vergadering belegd van ingelanden In deze bijeenkomst is besloten geen toelage te verleenen ter verkrijging van eene los en laadplaats aan het station alhier Zooals men weten zal hoeft de gemeenteraad besloten f 2500 toelage te verleenen Hoogstwaarschijnlijk zal nu onze gemeente verstoken blijven van goederenvervoer aan hot station LzKKiJBKKBK Zaterdag jl hield de Werkl Vereeniging Onderling Belang alhier afdeeling van het Alg Ned Werklieden Verbond hare gewone driemaandeiyke vergadering De voorzitter de heer J Neef opent de vergadering waarna de notnlen der vorige onveranderd worden goedgekeurd Uitgebracht werd een verslag van den algevaardigde naar da vergadering gebonden den 16 Maart jl te Kotterdam ten doel hebbende eene verceniging tot stand te brengen van alle afdeelingen in de provincie Znid Holland ten einde de algemeene ontwikkeling voor het vereenigingsleven meer te bevorderen Daarna werd door den afgevaardigde naar de algemeene bondsvergadering gehouden te Amsterdam 30 en 31 Maart verslag nitgebraoht Namens de vergadering brengt do voorzitter beide afgevaardigden den dank voor de moeite die zij zich daarvoor gegeven hebben Wegens het bedanken van een bestuurslid werd in diens plaats gekozen de heer Johs van der Plas die deze betrekking aanneemt Do penningmeester deed vervolgens rekening en verantwoording van zijn gebonden beheer over de laatste drie maanden van het Uitkeeringsfonds hg ziekte of ongeval De afgeloopen maanden zjjn voor de kas niet gunstig geweest Ontvangen i8 8M9 uitgekeerd is f 147 15 zoodat er f 60 86 minder is ontvangen dan uitgekeerd Daarna wordt een voorstel van t bestour zonder I stemming aangenomen om aan een ziek lid een gehuwd persoon voorloopig nog volle uitkeering to doen genieten met dien verstande dat de helft uit de afdeelingskaa betaald zal worden Tot commissieleden voor ziekenbezoek werden gekozen de hoeren ö van der Graaf Cz C Ligthart Schenk en H van derHeim De eerste twee ter vergadering aanwezig nemen deze betrekking aan den laatste zal hiervan kennis worden gegeven Een voorstel van het lid Johs Boon om art 17 van het reglement van het Uitkeeringsfonds in dien zin te wijzigen dat voortaan leden die langer dan drie dagen ziJn ziek of ongeschikt om hun arbeid te verrichten die eerste drie dagen ook uitgekeerd krjjgen wordt aangenomen met algemeene stemmen Een voorstel van Johs van der Plas om een onderafdeeling tot stand te brengen die zich tot taak zal stellen minstens éénmaal per jaar aan de leden met hun huisgonooten een gezelligen avond te verschaffen werd mede aangenomen Alleen zij die lid zijn der afdeeling kannen hieraan medewerken Aangenomen werd nog een lid voor Uitkeeringsfonds Verder niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering NIEUWE STOFFEN VOCE ÏÏEERENKLEEDIM A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA felevhoou Ko 3i Beurs van Amsterdam Slotkrs 80 Vrkra 801 l 5 BIV 88 81V 8011 71 18 AFSIL lfll l Li D 0 rt Ned W 8 Vi dilo di o dito 8 dito dito dito 8 HoHSll Obl Goudl 188l g84 iTUtK Inaohr Tiiig 1888 81 i OosTlHK Obl m papier 1888 I 81 dito in lilrerises t PoaTDQAL Obl met ooupon 8 dito ticket 8 Bdilahd Obl Binnenl 18114 4 dito Oeoou 1880 4 dito bij Both 1889 4 dito bij Honü 188 90 4 dito iu goud leen 1888 0 dito dito dito 1884 S 671 ÜFA Ferpet lekuld 1881 4 Tcmliil Gepr Oanv leen 1890 4 86 6er leening serie D 84I O 86 80 90 881 876 416 194 961 lOlV 1101 6 V 106 U 18V ZoiB AMBp v oblg 1898 6 1041 Uliloo Ob uit Bok 1890 8 riHUDlLii Obl onbgp 1881 4 A T SAii ObUgitien 1896 8 EtorriBDiLll Sted leeu 1894 8 NlD N Afr Hendetir eaod Arendsb Tab Mij Certifioateo DeliMaatBotiappiJ dito Am Hjpotlieokb pandbr 41 Cult Mij der Voratenl aand Gr Hypotheekb paodbr 41 Nederlandiehe baak aand Ned Handelmaataeh dito N W fc Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hypotbeekb pandbr 47 ütr Hypotbeekb dilo 41 OonaNK Ooat Hong bank aand Boal Hypotheekbank pandb Auuii EquI hy potk pandb 4 Mai L G Pr Lien omrt 6 flD Holl IJ 8poor w Mü aand Mü tol Eipl T 81 8pw aand Ked Ind Spoorweg m aand Ned Znid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 41 iTlUlSpoorwl 1887 89A Kobl 8 86 Zaid IUl Spwmii AH obl 8 9 Poim Waraohau Weencn aand K 41 ttntt Gr Ruaa Spw Mijd obl 4 Baltiaobe dito aand Faatowa dilo aand 6 lTaBg 1 ombr dito aand 6 tSy Kur k Ch A r8p kap obl 100 dito dilo oWig 4 I lii ii amilA Cent Pao Sp Mg obl 6 Chio North W pr O T aand 816 dilo dito Win 91 Peter obl t I 140 Denrer k Kio Qr Spm o rt f a 40 IlUnoia Central obl iu goad 4 1091 LouiaT fc Naahfilli Oer 1 aand 107 Meaico N Spw Mij Ie hyp a 6 106 Uiaa Kauaaa r 4pCl praf aand N ïork Ontaaio t Woat aand S61 Penn dto Ohio oblig 8 Qro gon Calif Ie hyp in gond 1041 8t Paul Minn i Hanit obl Ou Pao Hoof lün oblig 8 dito dito lino CoL Ie hyp 0 6 69 CaXi Da Can South Ohert T aand 64 Tix O Sallw fcNa loh d e 0 99 Amaterd Omnibua Mij aand aotterd TramwOK Maat aand NlD Stad Amaterdam aand I 101 8Ud Botterclam aand 8 102 Biwn Stad Antwerpen 1887 10 l Btad Bruaael 1886 lOSV HoKO TheiM Begullr Geaelaoh 4 119 Oonm StaaUleeoig 1860 6 II71 K K Ooat B Cr l880S 108 SpilMI Stad Madrid 8 1868 41 N D Ver B Afb Spoel eert JAVA IMPORT beste Vi Cents SIGAAR FLOR DE INES fijnste 3 Cents SIGAAR in t Sigaren Magazfn S van Wijngaarden Pool s Groene Oüe bekend middel tegen Bheumathiek Stramheid in de leilematett Spieren enz 40 en 75 cent per flacon bij J VAN OIJE KLEIWEG No 2 ÖOUDA Echt Zeeiiwscli Tarwebrood t emt de K G bil A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Westhaven 128 Cieen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Kcelaandoening binnen den kortst mogelijken tp te doen genezen neemt opmiddcllijk de toevlucht tot do van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtracl MELI AMTlf E uit do Koninklske Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK T DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gmda D MIKBIES Kleiweg E loO Goiida E H VAN MILÜ Veerstal B 120 te Gmula A BOUMAN J oordroAl PINK8B Nkuwerherkad IJitl A N tas ZESSEN Sc ioonAown J Th TOKKEN Booiwp B V WIJK Oudeaairr A SCHBSB Haatirtcht P W v EDE Oudewater K vinnsE HEIJDEN te Reeuvaijk P v D 8P K MoercapelU D v d STAR Waddmnmem Wed V HOLST Waddiniitveen M KOLKMAN Waddingsveen P A uu GROÜT OudewaUr i Dl JONUH Oudewater 3 P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te BenKhop Het groote aantal zenuwkwalen tkh HDt nhoofdplio af tot dB Toonfnande ktitMkenon tui apopltxla b nwiilMro rt toe trotMarM noK ïïUtÏM Ite midduen door da msdisolia wtteoicbap aaiitflwend Kant ua d n nlanvan tM kaal it er toa dat it door hat attfiiik makan van dan aaBTondlgiten wo aamalÜk langa da knld mm phfilolonicbe ontdakktDciadaatt heeft dia na hondarda proaraaniBfen tiuuuoTar da tahMlawaiatd rarbnld 11 an tarwtjl ig ik taBiobappallJka kringan d boonta balangittlllac wan taraaa aana waldaad blijkt t lija tost da aan aanawkwalan UJdüida manaotihaid Daa saneeawjlaa ta oltcaroa raki taraaa aaaa Tjjaata altfaroa dan door dan wetea OfAotai van Saaoadhall Dr Bsaua Weiaamuu to VUahofaa an barnat op da OD derrindinK optadaaa la aaaa lOJarlffa prakttlfc D r wasaehlajr tab hat Mafd Baisal pur daff ward H da rt UktcaMffaii d r d htald nMlddallUk mun hal bcmhw watel nadeiedcald Hat daaa onaaavljaa vardan warkoUJk iahlttaraada raaalt laa ta riu a t a a an tU maakta aoaTsel opcau dat Tan aan door dan nltvlndar aaahraTan warkja OVËR ZENUWLIJDEN en BEROERTE bara voorkaMlai aaaaititi blnnaa kartai tQd raad da Sla drnk varaohaaea li Dit boekja boTat niat allaan TOr bat raaM fn iiek verstaanbare verklaringea ontrent bat wesen der nlonwera tliarapia as da daamada lalfa in wftDhopige evallaD v rkr f au aitwerklof maar ook vlsdt men daarin watenaabappalljha var baudetlngeu nit de meillaebebl dendieaaiideEe onaef riJxa gawiid aUn loomede anehrlft vaa tat van KetaizBfhufteu van hooKgeplaatata leaeeHknodigsa ondar walka P Ééaiira nad ir prafauar aan la polykilnTali tfl rarl i rue Rougamont 10 BiGlRgrtber aiad dr praMiiaaraad lanaeahaar aaa kat kraaktlRHluan gettlDht dBCharantoH SanltitaralhDr Coha laSlattlii Broiinaaa aad dr arraad arU ta JHtttlaaaa Dr P raraiUar gafieaaksBr dtraotBur a kat koipltaal la Ai OakalM alb Or Sabartai kaalial Sataanla Bad Eni Oariaa nad dr geaaBikaer dIrMtaiM dar gatvaaa lharapaattioka larlabHig vaar taaawlijdM a ta Parliat ma Si HBaori 334 Conaul waa Asfihaiifeaeti aiid dr la Oarfli Dr laabaab arraad aria da Zirkalti ObaflUbwrit Jaokt nid dr ta WHnaa m C aoagaval la Li Farrlèra Eara IM vaa daa Oaaaa Gaatral d kyiMaa at da taati In Frankrijk en rata anderen Aan ailen irier sanvwKealal meer or mlndarakactdMia la af mm aoyaaaaida Banawaahtlgliald lUdaa waarvan da kenteekanen ilJn aliraataekabosnt lta iralaadakahkaardiiiJOt klaadandrang groale prHtkalkaarlaid gajaagdhe d ilapaleoiheld HabwaatQka aaraat an aakBkagaHJka taaaURd Terdar alia aukendlado r beroarU fatrolTan wardaa aaaag lUdaa aaa da ftTOlrea daamn taaals variaaMlagea aavarwaian tat iprakaa nrare tongval aaalaajfc iHUaaialUnMM dar Hwrlenaa nNt vaartduranda alia flaaUilljliB iwakta variwakklng ven gahiuiaa aai lij ia reeda oadar anaaaka Élfa bebaRdellBf aeveeat liJa maar door de beke da niodalea ala mthondiniMa aa kondvatarkuu wiijvan electrisaereD atoomlool ot aeabaden geen gaaaatat of la at g l at hwuar kwaal garondaa habben en tan itotte ilj die vreea gevaalaa v w fceraaittt aalaaztoe ndaa hebban wegana Torachijnaelea ala lioh aaahoadaad aagiSg vaalea erdaavlag M hal haafi baafia B al daliallia aH fUktarlagaa an daakar wardaa aar da oafaa drakkaada gl a aader aal narfeeafl aatalag la da aoraa bat vaa aa vaa krlalatlag ia bh kat itapaa van handaa en voalaa aan al data drU eataaorila van aaaawUJdarat ala ook aan eaga nelilaa Kidande aan klaeknBht tn kraaMataoabaMf oE aa gaaaada lalfl aan JaBga n wDrui uuui AaaatardaM daar H OLBBAV A Co tHellInwag O ttardaoi n W M vaa SAHTBlt KOLrF Apatbektr Korte HooMaagVtrMht I OIIRT A POBTO Ondegraobt blJ da Gaardbmg F BL Op de joBgata hygHBaiaoh nadielnale tentoonatalling u de Dr WelaaHama aoha i m tm iSlSUmSA JBhl wtM da BUraraa lladdiau hafcvMnad Uulteiilanüscb Overzichl w De conlerentie te Pretoria is dus voorloopig niteengegaan BeUonr deelde moe dat Milner en Kitchener twee byeenkonisten hebben gehad met de Boerenvortegeuwoordigers Kitchener hoeft op hun verzoek ofsciioon om militaire redenen een wapenstilstand weigerende er in toegestemd tiiciliteiten te verleenen voor do verkiezing en bgeenkomst van vertegenwoordigers der verschillende commaudo a om den toestand te overwegen De Boerenleiders zün te dieu einde uit Pretoria vertrokken Men verwacht niet dat de gednchtenwisselingon binnen minder dan drie weken kunnen hervat worden Na het lezen van deze meodeeling zon moii gruag nog een boel moor weten Men vraagt op welke wyzc Kitchener voor de Boeren dio ü eeiikomsten zal vergemakkeluken als hij van oen wapenstilstand niet wil hoeren y Maar in het bijzonder zou men graag nadere aanduiding hebben gehad van de voorstellen die aan de te vormen vertegenwoordigende vergadering van de kommando s zullen worden voorgelegd Wij niecnen nog altyd dat er slechts zeer geringe waarde gehecht mag worden aan de beweringen van de Kngelsche bladen al worden zy ook met nog zoo n schijn van waarheid meegedeeld De Daily Mail die Vrijdagmorgen mot een lange uiteenzetting kwam van den gang van zaleen dag aan dag en die beweerde dat ten slotte do Boeren heel gedwee waren geworden en zich hadden laten inpalmen door de tegemoetkoming van Milner om hen twee leden te geven in den uitvoerenden raad datzellde blad had juist den vorigen dag beweerd dat het met de onderhandelingen spaak liep Lat klinkt het nu w5er door Reutor te hooren beweren dat Engeland de Boeren niet heeft bijeengeroepen maar dat ze uit eigen beweging bijeen zjjn gekomen Best mogeli k maar t toezenden van een afdruk der gedachtenwisscling tusschen Kngeland en Nederland met de daarin vervatte wenk aan de vechtendeBücren is toch de eeisto daad van Eogelsche zydo geweest De Times zegt Het Noderlandsche volk kan er zeker van zjjn dat de Eiigelsche natie geheel en met groote sympathie deelt in de diepe gevoelens van angst toegenegenheid en eerbied die in Nederland z jn opgewekt door de ziekte der Koningin De Morning Post en de Daily Graphic sproken eveneens hartelijke sympathie uit met FEVILLETOIM BE TWEE PITESSTEi Waarom zijn zij verdreven uit onze eenvoudi ge gelukkige woonplaatsen onze landelijke wo ninkjcs waarvan we zooveel hielden om eerst in opgepropte steden te wonen zonder de gemakken van vroeger en langzamerhand in kelders te kruipen ot een ellendig hol te vinden zooals dit ontbloot zelfs van de allereenvoudigate levensbehooflen terwijl eerst de gemakken des levens toen kleeding en ten slotte voeding buiten ons bereik lijn gekomen Het komt omdat de kapitalist een staat heeft gevohden die den arbeid en het vernutt des menschen heeft vervangen Eenmaal was hij handwerksman thans heift hij hoogstens het tqezicht op machines en zelts wordt hem die bezigheid ontnomen om er vrouwen en kinderen mee te belasten Den kapitalist gaat het goed hij verzamelt groote rijkdommen wij dalen al lager ep lager nog lager dan de lastdieren want zij worden beter gevoed dan wij voor hen wordt veel beter zorg gedragen En dat is te begrijpen want volgens het tegenwoordig stelsel zijn zij kostbaarder lijn zij meer waard dan wU de Koningin en het Nederlaudsche volk Zy verklaren dat de Noderlandsche sympathie voor do Boeren nooit bitterheid gewekt hoeft in Engeland doch wordt begrepen en geëerbiedigd daar het slechts natnurluk zgn kan dat zulk óon heldhaftige natie sympathie zou koesteren voor haar stumgenooten die tegen Kngeland strydon Do Zaterdagavond gehouden meeting in het Maison du l euplc was minder druk bezocht dan die der vorige dagen De overwegende indruk is ilat do bewoging der socialisten voor het H definitief schipbreuk heelt geleden In zyn rede hoeft Vandcrveldo indirect te verstaan gegover dat de algemeene raad der wcrkliedenparty welke morgen hyaniikomt hot weder opnemen van het werk zat aaiiprgzcn Er viel gocn enkol incident voor het is overal rustig Zooals verwacht moest worden hebbon de socialisten hot eerste middel hot beste te baat genomen dat hen brengen kon uit de moeihjkhedcn waarin zjj zich bevinden Üe algemeene raad van do werkliedcnparly is Zondagochtend om tien uur bueengekoiiicn om te beslissen over het manifest van de Progressistische Federatie da aandringt op het beëindigen van de werkstaking ï e discussie heeft meer dan drie uur geduurd en is nu en dan zeer heftig geweest Inzonderheid heeft de afgevaardigde uit de Borinage het hervatten van den arbeid bestreden aan de soeialiatisehe afgevaardigden verwytend dat zy de werklieden hadden meegesleept in een slop zonder uitgang Ten slotto is met Ü4 stemmen tegen 1 en 2 onthoudingen tot hervatting van den arbeid besloten Er zal een manifest tot de werklieden worden gericht waarin gezegd zal worden dat de clericale partjj met niet te verklaren moordenaryen of door meedoogenloozo veroordeelingen de troebelen bedwingende door haar blinden tegenstand aan den gang gemaakt het openbaar goweten tegen zich heeft opgewekt Dat do werkstaking eindige maar dat de strjjd voortduro hardnekkiger standvastiger geestdriftiger dan ooit Hot stuk eindigt met te zeggen dat do werkliedenpatty sterker is dan zy ooit is geweest en dat de revolutie aanstaande is Daar de werkstaking eindigt en de troebelen een einde nemen kan er natuurHjk geen sprake meer zijn van ontbinding der En toch zegt men ons dat de belangen van Kapitaal en Arbeid dezelfde 7ijn Indien eene maatschappij die door den arbeid is tot stand gebracht plotseling van deze onafhankelijkheid wordt dan is die maatschappij verplicht het ras dat nietf anders bezit dan den arbeid te onderhouden uit de opbrengsten van dat andere bezit dat niet heeft opgehouden produktiet te zijn Toen de klasse van den adel in Frankrijk iflïfdrongen werd bedroeg hun aantal nog niet een derde van ons wevers en toch werd geheel Europa in vuur en vlam gezet om het hun aangedane te wreken elke staat br icht gelden bijeen om hen tn hun tegenspoed te steunen en toen zij in hun eigen land weer in hun vroegere rechten hersteld waren werden ztj ruimschoots schadeloos gesteld Wie bekommert zich om ons En toch hebben wij ook verloren wat wij bezaten Wie doet zijne stem voor ons hooren Km toch zijn wij zeker wel zoo onschuldig als de Fransche adel Wij hoor n geen andere zuchten dan die van ons zelven En al heeft men sympathie met ons wat is het dan nog Sympathie is de eenige troost der armen maar de rijken krijgen schadeloosstelling Is dat Harriet vroeg zijne vrouw terwijl zij zich in bed bewoog De wever werd uit zijn gepeins opgeroepen door den nood en de ellende die hem omripgden Kamers t Beroep op den Koning gedaan om dio ontbinding to verkrygen heeft geen reden van bestaan meer Dinsdag zullen Kamer en Senaat den loop van hun werkzaamheden hervatten zonder vrees voor obstructie Met hot aftreden van hot Kabinet Steen in Noorwegen staat dit land weder aan het begin van een nieuwe wending in do staatkunde der radicale party Do heer Steen is de leider der nitersto radicale troep dio als eerste punt op haar program le zoHstantlighoid van Noorwogen plaatste Maar in de groep is de ovei tuiging ontslaan dat ter bereiking van dit doel nndero middelen moeten worden aangewend dan tot dusver werden gebruikt Steen en zyn aanli iiigors willen een gunstig tydstip afwachten om Zweden weer eens de tanden te laten zien do oppositie tegen dit kabinet wenscht een sneller maar tevens een meer gematigd optreden tegen de Unie De botsing ontstond over de vraag naar eigen consulaire vertegenwoordiging voor Noorwegen die quaestio willen de leden der oppositie met uitstellen maar thans in bohandoling nomen Minister Steen acht de tya daarvoor niet gekomen doch wil door zyn icengaan de oppositie golegenlieid geven l ar plannen uit te voeron Euim tien jaar geleden trad Steen in Noorwegen aan het hoofd der Rogeering Iiy begon met een zeer vijandige houding aan te nemen tegen Zwi den en ciselito eigen consulaire vertegenwoordiging on een eigen minister van biiilcnlandsclie zaken De desbetreffende voor stcllen werden door het Storthing aangenomen maar door den Koning afgewezen In 189 1 moest Steen plaats maken voor het con servatievo kabinet Stang en dit trad in 189 5 weder af en werd vei vangen door liet coalitieministerie llagerup Dit knoopte onderhandelingen met Zweden aan over de Unie quaeatie doch na het mislukken dezer onderhandelingen trad het ministerieHagornp af en kwam Steen in 1898 weder aan het bewind En thans mpet dit Kabinet weer aftreden zonder de groote quaostio iets nader tot do oplossing te hebben gcbraclit Het vormen van een Kabinet is door den KroonprinsRegent Koning Oscar van Zweden bevindt zich voor zyn gezondheid in Biarritz opgedragen aan den voorzitter van liet Storthing den heer Bernor doch deze heeft geen kans gezien een ministerie saam to stellen Met spanning verwacht men thans wie in Neen antwoordde hij vlug met ietwat heesche stem het is Harriet niet Waarom komt Harriet niet Zij zal wel niet meer komen I antwoordde Ie wever dat heb ik u gisteravond al verteld ZIJ kan het hiqr niet langer uithouden en dat verwondert mij niet Hoe moeten wc dan eten krijgen heriiam zijne vrouw gij hadt haar met van ons weg moeten laten gaan QHj doet niets Warner Zelf verdient ge niets en ge hebt het meis je laten gaan Ik zal zelf nog weggaan als ge dat weer zegt zei de wever ik ben al drie uren op om dit stuk af te werken dat Zaterdagavond al thuisgebracht had moeten worden Maar ge zijt er al vooruit voor betaald Ge krijgt niets voor uw work Een stuiver per uur Wat voor werk is het dat een stuiver per uur opbrengt Werk dat ge dikwijls bewonderd hebt Mary en dat vroeger vrij goed betaald wenl Maar als het u niet bevalt liet hij er op volgen terwijl hij van zijn getouw opstond dan zal tk het wel hten Er zou nog juist genoeg aan dit stuk te goed zijn om ons in staat te stellen wat te eten Maar het komi or niet op aan wij moeten toch vroeger of later van honger sterven Laten we dan maar dadelijk beginnen Neen neen Philip werk Laten we in vredesnaam wat eten Noorwegen geroepen zal worden om de conaolaalquaestic aan do orde te stellen en op welke wyze een oplossing daarvoor zal worden gezocht Ver8prei le Berichten Frankkijk Bij do aankomst van kolonel Marchand uit Keulen te Parus aan het Noorderstation Vrüdagmorgen om 8 20 is het kalrapjes geloepen er waren alleen enkele journalisten on persooniyko vrienden terwyi er zelfs geen byzondero politiemaatregelen georganiseerd waren anders een mooie occasie voor manifestaties on relletjes en de kolonel was zelf zoo verstandig zich onverwyid per rytnig naar zyn woning te begeven waar hy ook zün verlofiyd van zes maanden grootendeels denkt door te brengen üm elf uur stevende de held van Fnschoda naar den minister van oorlog Misschien heeft het door Marchand te Hannover aan generaal veldmaarschalk gebrachte bezoek hem goen goed gedaan by do nationalisten o cenigo royalistisolio Kamercandidaat Raymond Naignim heeft zich teruggelrekkon ten gunste van Hyveton don penningmeester van de Patrie Frnni also Het aantal kiezers te Pary s bedraagtnu 60 5 279 55 000 meer dan in 1901 Do oud gouverneur goneraal van IiidoOhina Doumor gaat in de oppositie bjj de nationalisten hy heeft verklaringen afgelegd welke in dezen geen twytol laten hy zou der rogeering raadgevingen hebben doentoekomeu inzake China welke in den wind geslagen zy n en hy kan tniot vindon metde huidige binnenlandsShe politiek t Staat nu vast alloen Delcas é gaat met lioubet ineo naar Rnsinnd De Urbaino te Parys wil niet toegeven aan de eischen der koetsiers t biyft alles zooals t is de mnatschappy wil zelf de dagliunr bepalen naar haar inzichten Te V ienno in hot departement Wre staken op t moment zes duizend wevers onder den eisch een werkdag van tienen cen half uur voor allen Door den Raad van State zgn ongeldig verklaard de gemeonteraadsvcrkiezingeh van Mei 1900 te Algiers wegens knooieröen Max Regis werd toen gekozen Over 1901 is het verkeer in de haven Doe mij dan geen verwijten meer zei de wever terwijl hij weer op zijne plaats ging zitten of ik werp de schietpoel voor het laatst Ik zal u mets verwijten zei zijne vrouw op vriendelijken toon Ik had ongelijk ik heb er spijt van maar ik ben erg ziek Ik spreek niet over mijzelve ik behoef niet te eten ik heb geen eetlust mijne lippen zijn zoo droog Maar de kinderen de kinderen zijn zonder avondeten naar bed gegaan en zij zullen wel spoedig wakker worden Moeder we slapen niet zei het oudste meisje Neen we slapen niet moedT ei haar zusje we hebben alles gehoord wat ge tegen vader gez gd hebt Kn de kleine Hij slaapt nog Ik ben eoo huiverig zei de moeder t Ueen koude dag I oe asjeblief het raam toe Warner Ik zie druppels tegen de ruilen het regeftt Misschien ouden de menschen beneden ons wel wat vuur willen leenen We hebben reeds te dikwijls geleend zei Warner Ik wou lat er in het heele land geen steenkolen waren zei z n vrouw idan ouden de machines niet kunnen werken en dan zouden wij onze rechten weer terugkrijgen Amen zei Warner C H erdt vtrvolgd