Goudsche Courant, vrijdag 25 april 1902

Vrijdag 25 April 1003 4l8te Jaargang o 8783 fiOüBSCHE COURANT iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TclefoM K Hl ADVB RTENT1EN worden geplaatst vaji 1 5 regels a 50 Centen ierlere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd felefoon t De tJitg ave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V1 IF CEKT£lil irk chte baardbalsem moet bepaa d de grootste uitvinding van het 19 1 ik dezelve sterkte Uil slechts korten tjj 1 eebezigd heb eo Tolle baard van de wereld verkre en h b waarom ik een ieder welK een Doediac baardgroei wenscht recommandeeren kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Herluf Aangezien Uw middel ter verkrflging van baard mv van collega aanbevolen is verzoekik U hfermede mij ten spoedigst eene bus sterkte lil te zenden Ik beu nu 27 jaren ondmaar hTnooit baard eh l hHwelk s mtnd onaangenaam z n kan Hoogachtend P Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen u De ba rdbal m welke ik on vangen heb was zeer goed toen een v i mi ne kennissen di hoorde verzocht hij mij t n spoedigste eene bos sterkte II U laten komen welk ik hiermede bestel J Stenström de stoelfabnek Veruamo iweden k verzoek U mij eene bus te zenden van deze fde rfterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien mijn broeder ten hoogste ve baasd is over de uitwerking welke zij reeds on mjj gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil fi Madsen luitenant m de Deeusche armee Copenliagen Na eene bus v n de echt Yetza haarbalsem gebezigd te hbben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Man haar verkreeg reeds na de eerste behandelmg en mooi krnlsel even als het blank en week geworden is Ik bespeur tegelijk een zeer sterk verfrissohend gevoe m de bodera van het hoofd en ik ben rapne zenawachlige hooldpün geheel en 1 kwflt geraakt Mijn haar is buitendien voller en langer geworden Met ho gachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Londsgade 7 Copenhagen Deie naarateekenlng 18 diegene vandea uitvinder en al op elk pakjegevonden worden anders is het vtrvalsoht en londer garantie ADVERTENTIi iN ♦ ♦ De Heer en MeYronw Dr BAKKER NIEMEIJEE DupPBH bctnigen hunnen innigen dank voor de ontelbare hartelgke bewgzen van belangstelling ban dezer dagen betoond Oouui 21 April 1902 Sanguinose Zuiver plantaardig tonicuin met vertrouwen aanbevolen in alle gevallen van twakle bloedarmoettt en alynmeene vemlappings toestanden Vraag ons boekje raet attesten ïe Gonda by WOLFF Co Prijs per fl f 1 50 O fl 12 fl f 15 ER BIKDT ZICH AAN oen persoon van onbesproken gedrag en van de P ö als KOETSIER ol SÏALHOUDERSKNECHT Brieven franco onder No 2515 aan bet Burean dezer Courant HoUandsche AJUSTKRItAil Drinkt uitsluitend Per 5 ons Stof en grove Thee 45 55 cl OiilbUl i ronCó IVamlddau 75 ËxlraflneCh Cunj ollieelUO Alleen verkrijgbaar bij P H 7 van WANKÜM Oosthaven B 17 Echt Zeeiiwscli Tarwebrood I cent de K O bij A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van TOURISL Pe hoofdtekst van dit halfmaandelyksche tijdschrift bestaat nit de Bettchr fv ng eener ReiüomdeJ arde iio do Heer E T FKKNkTHA KlIl KK in opdracht der Vennootschap maakt El nummer is r JI geUliiëtreerd naar eigen photoyraphlnehe opnamen Ieder inteekenaar ontvangt por jaar ongeveer 30 An icMkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adree door one reizigers rorden toegezonden Voor de eerste tnoal komen deze alt verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter Indiê Birma Malacca enz Prijs per jaargany f 7 0 iiici de Aueicht kaarten De inteekening is te allen tödo opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau Do Wereld Tourist Hnarlein Telephoonnet Gouda Abonnement I 40 per jaar voor perceelen binnen een kriug vaji K y 1 gelegen Aanlegc en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgke Intercommnnaalbnrean Op 1 Maart 126 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het B re u AUHÏKR UE VISCHMARKT AlBESBDEE BOÜIi Nogf slechts pen paar exemplaren zijn verkrijgbaar bij A Brinkman Zn Hoofdprijs IfjelDkileliaiiil De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd JJitnoodiging tot deelneming in de kannen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde grootc leldloterij waarin zeker 11 UilUoen 202 000 Hark I prijs k 1 prijs k prijs il prlJKCh k 1 prijs 1 prijs a1 prijs a I prijzen a 1 n s B l pri s H Iprgs 4 gewonnen moeten wordenI e prijzen van deze veel voordeel biedendeGeldloterij die volgens het plan slechtsU8 iOO loten bevat zijn de volgende De hoogste prijs is eventueel 500000 Mark Premie van 800 000 M 1 18 pi ijz ilO 000 M 800 000 M 56pryz li 5000 M IdO OOOM ingprijz a 30 OM 75 000 M IBÓprijz a 8000 M 70 000 M 4prijz ill BOOM 85 000 M eilprijz a lOOn M 60 OOM lOtn prijzen 4 SOOM l0883prijz A78 4f l Totaal 69 010 prijzen De Hooldprij s in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 2e kl tot f i 00 M in de Se tot 60 0U M inde e tot 66000 M in de f e tot 0 000 M in de 6c tot 7B 00i M in de 7e tot 200 00 M en met de premie van 800 000 event tot 00 000 Mark Voor de eerste prystrokking die officieel 18 vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50een halt origineel lot slechts Guld 1 76 een kwart origineel lot slechtb Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het ofücieete trekkingsplan vooraicn van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de ofiïcieele trekkingsUjst De ultbetalliiK en rcrzcndluK van prUzeii geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding IdF ledere bestelling kan men eenvoudig per poatwissel opgeven ook tegen rembours IV Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 1 MEI e k met vertrouwen tot Samuel lleckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland ONTVANGEN Alle soorten S C H O E N W E R K vooila s saisoen in hel NoorêraliaiiLsch Schoen en Laamnmagizijn KLEIWE i E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend € sinm Alle reparatien en aangemeten we rk i IN HET 1 VerlicMings Magazïjn e Avoiidsler DUBBELE BUURT lijn heden ontvangen een prachtige collecti Kiciiwc Gasballoiis alsmede een ruime sorteering UASORSAt MESTEN GA8K00KPLATEN en GASi FORNUIZEN tegen concurreerende prgzeni Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bij H H Winkelier hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van affSO en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN L00 TBLEF 117 GMjtUr LOTEN in de Koninklijk goedgek Verloting VAN DE riollandeche Maatschappij van Landbouw Aldeeling GOUDA lÜn verkrijgbaar bii A BEIUrZMAN Z Laiiüe TIeiideweg n 60 Prijs per lot O SO Op Ic groote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard n haarbalsem 4lc groole gouden medaille toegedeeld He baard sroclt op gladde gezichten en hel haar groeit op de kale plaals op de hoofden De wereldberoemde echt Russische Yetxa Ualsem bewerkt de schoonste volle board of kne ei alsmede haar op het hoofd Verlt uiet Onschadelyk Volkomen garantie voor terufibetalia au het geld indien het uiet helpt volgt hieruiede Indien hi t niet waar is betaal ik 500 Gulden aan den kooper Priji voor sterkte I 1 Gulden Sterkte II 4 Oniden 50 Cents Sterkte III werkt iu i i weken 7 Gniden 50 Cents WoriU overal in de wereld verzonden met gebruiksaanwyzing en bewijs van giirantte iu alle talen van Europa tegen vooruilbetul ug oi pnstvoorschot van het Skifli liuavisch Hoofddepot lieprA ntnnt voor IJuitsohland ea Hollaud H RRY NIKLSEN Oünsemarkt 9 HiXBUBG 183 Dnitachlnnd Indien men zich rereeuigt om meerdero bassen tekoopen worden lij altijd franco geienden Van de talrijke eerende danksohrijven en erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige wainige vertaald in het ederland8ch maar ik men het eens da ik mjj vergisi heb Nooit zal ik de wel Nog eens mijn hartelyken dank U knnt gelieven Ik verzoek ü mjj 4 bossen van Uwe echte balsem van de sterkste kracht te senden welke eenige van mijno kennissen mü verzocht hebben l bezorgen Gelijktijdig beschouw Ik het als mnne plicht U te veroorloven het volgende te pub iceeren De balsem welke ik omstreeks eene maend geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan jj heelt mfl namelnk mfln haar terng gegeven hetwelk ik gehee verloren had Ik wil eerlök toestaan dat toen ik het eeist van Uwe balsem hoorde spreken had ik er met veel vertrouwen in wel is waar had ik van verschillenden gehoord wieu l IP d geloofde dat het eene onmogeiykheid was zon haar terug te rkr gen verloren had maar nU kan ik werkelijk wan rikT ï kl yrstrs S f M t ogachting Anna Jensen N sensga Copenhagen De van U iaarhonderd ziju aangezien daarbg de schoolst tc ui f de VictoriaiBron te Oberlahnsfeim Tafeldrank Van h£f ohinklykeffuts der federtanétn ALYERTEÏITrËI in aUe Couranten worden aangenomen door het Adwerleiitle Biireau van A BBWkWAW ZOOJ Goad Druk van A BRINKMAN Zn i Uultenliindsch Overzlcbl Het rapport van lord Kitchener over de vorige week meldt nog behalve wat reeds door Router werd overgeseind dat 299 geweren 5400 patronen 28 wagens 170 paarden on 1500 stuks vee werden buitgemaakt Do hoofdmacht van de Boeren in het westen der Kaapkolonie staat in do buurt van Okiep dat zonder succes is aangevallen Versterkingen ziJn thans aangekomen Do colonnes dio onalhankeiyk van elkander in hot noordoosten van den Vrijstaat opereerden hebbon niet anders dan verspreide aldeelingen Boeren ontmoet de commando s in die baurt ziJn zeer in aantal verminderd en zwerven verstrooid rond De colonnes van kolonel Rochelort hebben nog eenige kleine vnugsteii gedaan in bet district Bloeaihol in hot Z W van den Vrijstaat De Boeren in het district ten oosten van Pretoria bobben een juist voltooide drijfjacht ontweken Het rapport is van 21 April In de laatste zinsnede geelt het te kennen dat de drijfjacht door Bruce Hamilton vanuitStandorton ondernomen geenorlei resultaten heeft opgeleverd V üit de onbeteekenendo beschouwingen over de vredesonderhandelingen waarmee de Engelsche bladen hun lezers nog steeds bozig houden biykt duidelijk dat er op hot oorlogsterrein weinig bijzonders voorvalt tenzij dan de censuur het uieuws zooveel mogeiyk achterhoudt Zeer verklaarbaar zou het overigens ziJn als de Boerencomraando s den raad hadden gekregen zich tpens de afwezigheid hunner aanvoerders zooveel mogeiyk te ontbond van aanraking van Engelsche colonnes Nu echter die aanvoerders zich weer by hun mannen voegen zoogenaamd om hen over de aangeboden vredesvoorwaarden te raadplegen kan de actie van B eren zi da weer beginnen Intusschen worden er nog voortdurend nieuwe troepen uit Engeland naar ZuidAfrika gezonden Aanstaanden Vrjdag vertrekken weer 900 officieren en minderen uit Southampton naar Zuid Afrika terwijl 1000 man van het 14e reg genie bevel hebben ontvmfceu zich tot vertrek daarhftsn gereed te maken In België blijft het rustig Dat nog niet overal het werk f horvat FEVILLETOX BE TWEE mmm 58 De tegen des Hemels zal ik u zeker nooitontbreken zei Warner op zeer onroerden toon Er was rcmge oogenblikken stilte de neiging tot klagen van de vrouw was door den toonvan Sybil onderdrukt zij dacht na over hetverleden en het heden de kinderen waren nogaltijd bezig aan hun van harten gegund ongewoonmaal op dat aij hen hierin niet zou storen Hep de dochter van Gerard naar het raam en keeknaar het stukje bewolkte lucht dat in het hofjezichtbaar was De eene windvlaag volgde op de andere de regen kletterde tegen de ruiten Kort daarop werd er weder aan de deurgeklopt Harold sprong op en gromde Warner stondop en met de woorden daar komen zij om dehuur Goddank ik ben gereed ging hij de deur penen Twee mannen stonden aan de ingang ombeleetd binnen te treden Wij kennen eikander niet zei de voorste maar zouden gaarne kennis maken Ik spreek immers met Warner t door de arbeiders is niet uitsluitend gelegen aan den tegenzin van bun kant moer dan een ondernoming is door de week van tilstand van de kook geraakt en moet de eerste dagen besteden aan voorbereidende maatregelen voordat alles weer regelmatig in gang kan worden gezot en alle werklieden op de oude plaats hun taak kunnen verfichten Do glasblazerijen in do buurt van Charleroi stoken hnn ovens op de metaalbewerkers wachten op de leverantie van kolen om weer atoom te kunnen maken In het Centrnra echter wordt weer gewerkt als voor de staking en ook te Soraing behalve in de kolenraynen van de BonsBuveurs en la Concorde waar de directie oen paar arbeiders vorwyderen wil en bet loon verlagen met 5 pet Do burgerwacht die uu een tiental zware dagen achter don mg hoeft wordt zoetjes aan weer afgedankt ze hoeft in t algemeen uitstekend gewerkt en behalve to Leuven laat haar optreden geen herinneringen aan bloedige tafereelen achter De Koning kan inmiddels nog dagelyks adressen in ontvangst nomen van raadgevers die de Kamer gaarne ontbonden zouden zien De vereenigde indnstrieelen van Eecloo o a hebben een verzookschrift van die strekking ingediend maar do kans dat de Koning gehoor zal geven aan die wenscben is al zeer J t fipy Q jre 4eat vm iSi Ufiliuiaysdioale beeft oen antwoord op haar brief aan Zyne Majesteit ontvangen waarin van een ontbinding der Kamer niet wordt gerept Met zoovool woorden had trouwens do Union ook niet van ontbinding gesproken doch zy had daar wel duideiyk op gezinspeeld In het anttvoord wordt in keurige termen de verzekering gegeven dat het de wensch des Konings is te zien dat België vooral in t belang der industrie en der arbeidende klassen steeds meer en meer haar rgke hulpbronnen tot ontwikkeling brengt onder het genot an rust en vrede Frankryk is volgeplakt met verkiezingsbiljetten Het is de laatste week en aller aandacht wordt door deze gebeurtenis in beslag genomen Er wordt gespeecht dat het een aard heeft de verkiezingsrubriek in do Fransche bladen wordt onleesbaar door de verslagen van politieke redevoeringen eu door manifesten Do kiezers luisteren en lezen en hebben dat op sommige plaatsen afgowisseld met een kleine klopparty Over het algemeer echter is het een enorm verschil vergeleken met do agitatie in de dagen van Boulanger Vier van de ministers waaronder Waldeck Dat is mijn naam Ik ben uw geestelijke herder indien ten minste de predikant van Mowbray het recht heeftzich zoo te noemen Mijnheer St hya f Dezelfde Een van de meost beminden miJHerkudde en de invloedrijkste persoon in dit distrikt heelt mij van morgen veel over u gesproken Gij werkt voor hem Hij heelt Zaterdagavondniets van u gehoord hij was bang dat ge ziekwaart Mijnheer Barber sprak mij over uwennood en over uwe eerlijkheid Ik ben gekomenom u mijne achting en mijne sympathie te betuigen en u mijne hulp aan te bieden U is zeer goed mijnheer en mijnheer Barber ook en een uur geleden waren we ook nog inzeer groote verlegenheid En dat zijn we nog mijnheer riep zijnevrouw uit terwijl ze hem in de rede viel Ik hebde geheele week al te bed gelegen en kan n etmeer opstaan de kinderen bebben geen kleeren die z n ïn den lommerd alles is in den lommerd ivan morgen hadden we geen brandstof en geeneten En we dachten toen we u hoorden datmen de huur kwam ophalen die we niet kunnenbetalen Als ik geen kopje thee had gehad datme van morgen edelmoedig gegeven werd dooriemand die bijna even arm is als wtj dat wilzeggen die ook van zijn arbeid moet leven ofschoon zijn loon vet l hooger is wel twee pondper week hoewel ik maar niet kan begrijpen hoe dat mogelijk is daar mijn man twaalf uurper dag werkt en slechti een ituiver per uur RoSsBeau blgveii baiteii het gedrang omdat ze lonator zyn generaal André doet oük niet mee want lijj geen lid van bet parlement De overige ministers hebben allen veel kans herkozen te worden behalve Lannesan de mtniBter voor marine Voor Millerand die voor een der districten van Parijs aftreedt was men eerst bedacht Met hem zon de band die het ministerie aan de socialisten verbindt verbroken worden er de uiterste socialisten zoowel als de uiterste recbterzljdo nationalisten en reactionairen zijn een godnchten veldtocht tegen hem begoni un Het scliünt echter dat zjjn kansen nog zoo kwaad niet staan De bonding der katholieke geestelykhoid by doKft verkiezingen is merkwaardig Hommige bissfclioppon bebben hun geestelgkon aangemaiMid zich te onthouden van deelneming aan den strgd Anderun hebben daarentegen gebeden uitgeschreven voor den goeden afloop Het Deenschf Landsthing heelt mot 3 i tegen 30 stemmen het voorstel van do meerderheid aangenomen dut de beslissing over den afstand van de Deensclie Antillen aan de Vereenigde Staten uitstelt tot na stemming over den afstand door de kiezers voor de Uoloniale raden der eilanden De dood van vorst Hendrik XXII van Reuss Greiz heeft een zeer ingewikkelde erfopvolgings quaostie ten gevolge De overleden vorst had uit zyn haweiyk met prinses Ida van Schaumbnrg Lippo een zoon de erfprins Hendrik XXIV en vyf dochters De erfprina is echter krankzinnig on door het Kabinet buiten staatrerklaard de Regeering te aanvaarden Zooljing de erfprins leeft moet in z jn naam een Regent met hot bestuur worden belast Volgens de bestaande huiswetten der vorstelgke familie van Renss zou na als Regent moeten optreden vorst Hendrik XIV van Renss Schleiz Maar deze is ten gevolge van zlJn morganatisch huwelijk met Friederike von Saalbarg in z jn eigen land geen regeerend vorst Hy wordt daar door z jn zoon Hendrik XXVII geboren uit zyn huwelijk met Agnes van Wurtemberg als Regent vervangen Waarschönlük zal deze Hendrik XXVII thans ook met het Regentschap in Reuss Greiz worden belast Omtrent de prinsen nit de familie Renss kan worden medegedeeld dat die volgens een oade familietraditie steeds Hendrik heeten Om ze van elkander te onderscheiden worden zij by de geboorte genummerd en wel zoo verdient als ik dat kopje thee niet had gehad zou ik nu een lijk zijn j en toch zegt htj dat wij in verlegenheid waren alleen omdat de dochter van Walter Gerard die ik moet het eerlijk bekennen een engel uit don hemel is voor a het goede dat zij ons heeit godaan ons te hulp is gekomen Maar de armen die de armen helpen zooals zij met recht zegt wat kan dat uitwerken i Gedurende deze optelling had mijnheer St I yti het vertrek opgenomen en Sybil herkend Zuster zei hij toen de vrouw van Warnereindelijk zweeg dit is niet de eerste maal datwij elkander in het huis van droefheid en ellendeontmoeten Sybil maakte zwijgend eene buigingen bewoog zich alsof zij op het punt was heen te gaan de wind sloeg de regendruppelen kletterend tegen de ruiten De metgezel van St Lys die in een dikke lange jas gedoken was en die het water van zijn zuidwester atschudde trad naar voren en zei tot haar Het is slechts een bui maar een hevige ik zou u aanraden eenige minuten te wachtCD Zij hoorde deze opmerking beleefd aan maar antwoordde niet Ik geloof gin de metgezel van St Lysvoort dat dit ook niet de eerste maal is dat w jelkander ontmoeten Ik kan mij niet htrinneren dat wij elkandervroeger ontmoet hebben zei Sybil En toch ifl dat nog niet zoovele dagen geleden hoewel de hemel er zoo geheel andersuitzag dat men bijna zou gelooren dat het ineen ander land en een ander klimaat was dat in de oudere linie Renss Greiz bet nummer doorloopend is maar dat na Hendrik den lÜOe weder Hendrik I volgt In Reuss Schleiz daarentegen wordt een eeuwlang doorgenummerd de eerste Hendrik in de nieuwe eeaw geboren heet dan weder Hendrik I Verspreide Berichten Fhxnkbuk Admiraal Mesnard tot vöör korten t jd commandant van het MiddellandscheZee eskader is op 64 jarigen oaderdom plotseling te Parijs overleden Bij de ontvangst Dinsdag van het bestuur der Fransch Italiaanscbe Liga heeftde president der Republiek in antwoordop een toespraak van generaal Tnrr betoogd dat er wel voorbijgaande geBcliillenzijn geweest tusschen Frankrijk en Italië doch dat die voorgoed overwonnen zijn endat ze zich niet meer zallen herbalen Tonslotte betoogde Loubet dat biJ immer alhet mogelijke had gedaan in het Parlementen in de regeering om misverstand op teheften tusschen de beide groote Latynschevolkeren wat Luzatti en Di Radini heelwel wisten De gemeenteraad van Morlaix beeft nu president Loubet óók nitgenoodigd om van Brest nit even naar Moriaix t komen om daar gebnldigd te worden als drager der republikeinscho beginselen DlTITSCHLlND Vrydag wordt de vorst van Reosz Heinrich XXII oude linie begraven en bet kabinet heeft den erfprins wiens geestvermogens gestoord zjjn Heinrich XXIV niet tot regeeren in staat verklaard Omdat fay indertyd by het huwelykvan een Chinastryder te Wittenberg waarby de bruid in Cbineesche ztjde gehuldwas verklaarde dat dit souven r de zyde wel niet heel duir geweest zou zyn is deredacteur van het Volksblatt te Halje veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf Er komt een keizer Friedrichstand beeld te Aken op het Ludwigsplcin waarvoor een prysvraag zal uitgeschreven worden Ondanks de beperking van het gemecn teiyke kiesrecht is het aantal op sociaaldemocraten te Berlyn uitgebrachte stemmen vermeerderd met 84 procent in twee jaar Sybil keek hem an alsof zij eene nadere verklaring wenschte Het was bij de Marney abdij zei de metgezel van St Lys Ik ben daar geweest en ik herinner mij datmijne reisgezellen niet alleen waren toen ik mijweer bij hen wilde voegen En gij verdweent heel plotseling naar hetmij voorkwam want ik verliet de mine op hetzellde oogenbhk als uwe vrienden en toth hebik geen uwer meer gezien Wij sloegen onzen weg in dat was een zeerhobbelige uw pad was misschien meer effen Was dat uw eerste bezoek aan Marney Mijn eerste en mijn laatste Er was geen plaats die ik vuriger verlangde te licn en ook geene plaats welker aanblik mij zoo drc vig stemde Haar heerlijkheid is verdwenen zei Egremont ietwat somber Dat ia het niet zei Sybil ik was voorlwreid op verval maar niet op zulk eene geheeleontwijding De abdij schijnt eene steengroeve waar men de bouwstoffen uithaalt om p ichthoe ven op te knappen en het schip der kerk eenstal voor het vee Wat voor menschen moetendat wel zijn die familie van kerkroovers diedeze landerijen bezitten Hm zij Egremont Zij schijnen zeker nietveel gevoel te hebben voor kerkelijke kunst IVffTift vtrvoigd