Goudsche Courant, zaterdag 26 april 1902

NIEUWE STOFFEN VOOR HEEUENKLEEDING A VAN OS Kleiweg E TÖa GOUDA Veleph H 0 31 Keurs van Directe SpoorwegverUnlIngeD net GOUDA Wloterdleist 1901 02 AaDgevaigei 1 October Tyd vai Greeowich noBDi ROTTIIDillTl fifM U B 8 87 10 81 10 18 11 18 11 18 11 8 1 17 1 18 3 30 1 41 4 08 4 38 4 44 1 11 1 14 4 18 7 08 Mg 7 41 8 14 U 8 S3 Bolt rd m B 3 08 8 03 10 08 11 11 1 Ulm b kl fcWt ighhln Ot 1 m W w i l i4K M P U ti t i r r4 U B r 4 1 U T to igW Mu rrnkty i B lWI l t Spwf Z lOTTIKDlM 90001 1m rma If ff ff t Hi 0 r 1 43 t ff ff ff 11 81 1 14 r 38 1 14 41 1 41 1 T 83 11 81 11 48 11 04 T M 8 08 8 34 8 00 8 37 10 08 10 18 U mm U W Wli to ff ft dfctH 4 i ilfft tol wli B Hritolul foffff 1 hlr H U Wwüi 0 jü te W r m OOV DA DEN 1 11 1 11 3 41 9 11 10 00 10 19 10 83 11 18 ff t 11 01 ff ff 1 07 t ff ff 11 14 ff 1 18 ff 11 30 ff ff 1 81 8 41 10 88 10 48 11 31 11 48 18 48 1 31 1 10 1 41 4 1 4 41 e o I D t u raiüu r 10 14 10 9 11 00 11 88 8 11 8 11 4 31 8 49 8 00 11 18 1 11 11 34 1 40 1 19 8 07 10 14 10 49 11 47 11 81 1 08 8 01 1 41 M 8 84 8 31 a d 11 11 7 47 3 33 8 10 10 04 10 41 11 31 18 01 1 48 3 0S 3 19 4 1 4 41 4 80 f 41 8 11 T OO 1 88 8 48 8 38 13 08 10 48 JL 8 08 8 37 10 31 11 11 11 4 11 7 14 8 i 10 i 11 07 17 18 3 1 81 4 S3 8 18 UlIMkt Wumln 8 0T 8 44 Oatda mÏ i M4 8 wel zetelend in een repnbliek heel goed koninklijk voor den dag kannen komen t Te Brest zijn de geschenken voor den czaar diens gezin en verdere lamilie reeds aangekomen in 49 kisten tot een totaal gewicht fan 2700 kilo Gelukkig dat de heeren van het protocolwaken tegen poenigheid en onpassendheden andera zon men allicht tot de meening kunnen komen dat Frankrijk eens extrabnrgerlgk en parvenu achtig wil geuren Door den ministerraad is eergisteren onderteekend de ontbinding van den Algierschen gemeenteraad in verband met zonderlinge praktgken die zeil gerechtelijke vervolgingen uitgelokt hebben Volgens de telling van 1901 telt Parijsni 2 869 128 inwoners plas 901 051 in devoorsteden t Zal er vermoedelijk te Parijs Zondagavond a a lang niet zoo geagiteerd toegaan als anders ter voorkoming van incidenten van ernstigen aard zullen noch aanden avond van 27 April noch aan dien vanden elfden Mei verlichte transparanten metde verkiezingsuitslagen geduld worden v66rde dagbladbureaux de clubs enz Op verzoek van de Russische regeering hebben te Parijs huiiioekingen plaatsgevonden bj Russische réfugiés en het heetdat daarbij correspondenties zjjn gevonden waaruit blijkt gemeenschap tusschen Russen te Pargs Kiew en Petersburg ook tenaanzien van den moord op minister Sipiagin zoodat er wellicht eenige uitzettingsbeslnlten zullen vallen De ex koningin Ranavalo van Madagascar die alweer naar Parijs had willenkomen ligt te Algiers ernstig ziek Du t8chluid De keizer trekt weer rond door zijn r jk met een volharding dat de krantenmensohen die dat alles moeten obaerveeren en bespreken er door van streek raken Eergialermorgen om elf uur arriveerde hg aan het station Strehlen on nam ter gelegenheid van den verjaardag van den koning van Saksen deel aan een intiem déieanertje bleef tot eergisteravond halfzeven te gaat en reisde dan van Dresden uit naar Primkenan waar de keizerin vertoeft en waar hij om elf uur arriveerde Gister zou de keizer te Karlsruhe deelnemen aan do aaaimi ter legenheid van hot vijftigjarig f f iB lM van Badon s groothertog met aoij koning van vniuM nf wm Russischen grootvorst en tal van mindere voraten en prinsen torwij bjj s keizers tegenwoordigheid te Wiesbaden op des czaren verjaaradg den achttienden Mei groote parade zal plaats vinden BINNENLAND 8TATEN GENERAAL TirnfiOK u A M m n Zitting van Donderdag 24 April Goedgekeurd werd het onteigeningsontwerp ten behoeve van den spoorweg Spijkenisse Hellevoetsluia na eenig debat waarbij de 1 Ooida I lt 7 1 T 3I 8 11 8 13 8 08 8 HoerdlMht r ll 8 40 Siaawnkaik T 13 8 80 Oapdlt T 38 f 3 1T tatlaidua H 8 18 T 44 8 08 8 88 8 4t RatterdimD F i 8 84 3 41 8 18 T 18 Bsttardui Beun V KotttnluB D F ff ff Jtotlerdua M 4 48 1 30 8 04 Jiptlla 4 18 1 41 r Ni tt kttk 1 01 i Hoordnekt U 8 04 J l T 41 T U3 3T 8 41 8 11 T I8 8 1 j 8 11 ff T 83 8 14 1 83 8 03 9 19 9 38 Soilda Ztnnk MM Sottunutr Zeg Voarhui Hx 4 1 80 8 11 7 t 1 18 8 0T 38 1 41 8 48 3 13 8 03 T 4 1 18 8 18 8 18 B tl heer Fokker het betreurde dat de Regeering niet heeft onderzocht de bezwaren der pu bliekrechterlgke lichamen De heer Lely bestreed dit betoog en adviseerde de Regeering om niet af te wijken van den sinds jaren bewandelden weg door te doen als de beer Fokker wil zou de Regeering handelen in strjd met de kennelijke bedoeling der belemmeringswet De Minister van Waterstaat sloot zich bierbij aan BiJ du daarna gevolgde behandeling van het ontwerp tot bekrachtiging der heffing van het haven en opslaggeld voor bet gebruik der provinciale haven te Kninre betreurde de heer Smeenge het dat de Minister zich vereenigt met het gevoelen van Gedeputeerden dat voor tarielverlagiug geen aanleiding is Spreker wees er op dat door de nieuwe wijze van meten met de tonnenmaat de lasten der schippers aanmerkeiyk zgn verzwaard De tonneninhond is ook niet vermeerderd met 8 pCt zooals de Regeering meent doch met 19 pCt voor houten met 10 pCt voor ijzeren met 25 pCt voor kleine schepen Spreker wenschte dat de Regeering do aandacht van Gedeputeerde Staten hierop zon vestigen zoodat in de zomerstalenvergade ring tariefwgziging zon kunnen overwogen worden De heer Duymaer van Twist betoogde dat de binnenschipperij door het ontwerp wordt benadeeld De Minister van Binnenlandaohe Zaken verdedigde het wetsontwerp De verlichting van lasten der binnenschipperij is een zaak die zeker de aandacht verdient Door den Minister werd hierbij medegedeeld dat in bewerking is een ontwerp om uitvoering te geven aan art 136 tweede lid dor Grondwet waarbij de grondslagen waarnaar de provinciën in staat zjjn heffingen te doen nader ter sprake zullen komen Op voorstel van den heer Duymaer van Twist is besloten dat de termijn der bekrachtiging niet tot 1 Januari 1907 maar tot 1904 zal duren Daarna begon do interpellatie Van Alphen over de oproeping dor lichting 1895 Er ziJn twee moties voorgesteld Door den heer Van Alphen De Kamer vertrouwen stellende in de door de Regeering gedane toezegging dat in deze alle naar de wet bestaanbare faciliteiten zullen worden verleend van Oordeel dat overigeni de uitvoering gelaten gaat over tot de orde van den dag Door den heer Ter Laan De Kamer van oordeel dat de oproeping der 8ste lichting van de miliciens der onbereden wapens voor herhalingsoefeningen voor de betrokken huisgezinnen een onverwachte en ondragelijke last beteekentj en dat deze oproeping met geêischt wordt door de Militiewet noodigt den Minister van Oorlog uit van het voornemen tot deze oproeping alsnog af te zien 11 03 11 18 11 10 10 18 10 18 11 89 11 88 11 18 l 0 1 14 1 81 1 30 11 34 l iS f 08 8 8 48 8 18 8 41 10 18 10 84 lO SS 10 41 10 48 8 38 11 8 11 08 18 18 en gaat over tot de orde van den dag kameraad die al eenige jaren aan de fabriek is er weer in te krijgen evenwel zonder resultaat Hierna gingen allen behalve de koker de fabriek uit Door middel van de Arbeidsbeurs verkreeg de fabrikant reeds eenige nieuwe werklieden Het bnlletin van Donderdagochtend 9 uur luidde Hare Majesteit de Koningin bracht weder een matigen nacht door Het verloop der temperataur geeft geen reden tot bijzondere opmerkingen De voedingsopname blijft voldoende Men seint van gisteravond uit Enschedé Op dit oogenblik is allea rustig Patrouilles handhaven het verbod van samenscholingea Henri Polak en Douwes spreken in het Arbeidersgebouw der roomsch katholieken over werkstaking in verband met vakorganisatie Men meldt uit Enschedé Heden werd van wege het organisatiecomité het volgende in de stad aangeplakt Publicatie Aangezien de firma Van Heek k Co de in hare fabriek vertoevende onderkruiper des avonds gewapend met stokken de straat opzendt dat natuurlijk een volksoploop veroorzaakt en dit de politie aanleiding geeft de volksmenigte met de sabel niteen te drijven meent het organisatie comité de arbeiders en burgers nogmaals te moeten aansporen zich ondanks dit optreden rustig en kalm te houden en vooral te zorgen dat ze hunne kinderen des avonds thuis houden Het comité betreurt het gebenrde van da laatste avonden maar stelt dit geheel voor rekening van de firma Van Heek Dat het niet de stakenden en uitgesloteoen zjjn die tot deze relletjes aanleiding geven is voldoende gebleken doordat zg van af het begin van den strjjd op waardige wijze hebben gestreden Nu evenwel de firma Van Hoek thans geen middelen ontziet om aan dezen voor de arbeiders zoo rechtvaardigen strijd een einde te maken acht het comité zich verplicht het publiek biervoor te waarschuwen Het organisatie comité Drie nieuwe werklieden hebben zich gisteren aangemeld en zgn aangenomen De totale opbrengst voor de atakers en uitgesloten arbeiders der firma Van Heek Co bedraagt thans f 87 845 58 Tub Dr ROESSINGH L POT Arts Het bulletin van 2 uur luidde Uit het telkens terugkeeren der hooge temperatuur gedurende don middag en den avond blijkt dat de toestand van H M de Koningin nog alle zorg vereischt Dr ROESSINGH li POT Arts Men meldt nog van het Loo Het middag bulletin wekte eenige teleurstelling Als een goruststellund teeken werd echter beschouwd dat de Koningin Moeder gistermiddag uitreed hetgeen tijdens de ziokte van H M do Koningin nog niet was voorgekomen De Gedepnteerde Staten van Znidholland hebben ter kennis van Ie gemeentebesturen gebracht dat tusschen deze provincie en het centraal bestuur der Vereeniging tot christelijke verzorging van krankzinnigen en zenuwlgders een overeenkomst bestaat volgens welke die vereeniging in een harer gestichten bij voorkeur in het gesticht Bloemendaal te Loosduinen 84 plaatsen 44 voor mannen en 40 voor vrouwen beschikbaar zat houden voor patiënten verpleegd voor rekening van Zuidhollandsche gemeenten die niet krachtens een overeenkomst opneming in hare gestichten kunnen verlangen De commissaris der Koningin in de provincie Zuidholland heeft bepaald dat de beschrijving voor de belasting op hedrijls en andere inkomsten voor het dienstjaar 1902 1903 iu deze provincie zal aanvangen op Donderdag 1 Mei Eergisteren is do heer Den Dunne aannemer te Made op treurige wijze om het leven gekomen Hij begaf zich per flets naar Geertruidenberg en is op de een of andere wjjze komen te vallen on in de Spooraloot to goKumen althans men vond ïBh lijk eenige oogenhiikken later Vermoedelijk is hjj in de modder gestikt Men schrijft ons uit den Haag Een 14 jarige knaap S te Scheveningen vond eergisterenavond nabij zgne woning in de Vijzelstraat een dynamietpatroon Thuis gekomen stak hy de lont aan waarop terstond een hevige ontploffing volgde die op verre afstand werd gehoord die een aantal ruiten deed springen en een brandje veroorzaakte dat in den aanvang echter werd gebluscht Met den knaap liep het ongelukkig af bjj werd zwaar gewond aan nek lippen en toag Hij ia na eerst geholpen te zjjn door In de op gisteren gehouden algemeenevergadering van aandeelhonders der Amstcrdamsche HypotheekWaarborg Maatschappgwerd verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar waaruit bleek dat door bemiddeling der MiJ aan hypothecaire vorderingen werd afgesloten tot een bedrag vanf 2 044 050 terwijl het batig saldo derRenteVerzekering en Administratie Rekening f 44166 061 en de onkosten f 17811 301 bedroegen waardoor de Winst en VerliesrSm ut saldo aanwijst van Balans en Winst en Verlies Rekening werden goedgekeurd en besloten f 100 per aandeel uit te koeren De heer E C Suermondt aan de beurt van aftreding als commissaris werd als zoodanig herkozen Gemeng le Berichten 8 17 S 31 8 14 10 08 10 11 10 41 11 11 8 14 J ff ff 10 18 8 81 2 ff ff 10 80 1 41 J ff 10 37 ff l SI 1 1 8 1 10 30 10 44 11 08 11 4T ff ff ff ff ff 11 M ff ff ff ff 11 48 EilranppUaunl kaKgt 1 iUn Diud l Gisterochtend is aan de sodafabriek van Vane Co aan de Zoutkeotsgracht te Amsterdam een staking uitgebroken Ëen der gezellen werd ontslagen volgens mededeelingen van de werklieden zonder voldoende reden De werklieden poogden hun 1 01 t 4 18 4 11 38 3 11 4 01 si 1 10 i 5 80 ll 8 18 ff f ir e 8 17 8 88 1 41 8 38 7 47 8 07 7 17 1 41 ff t ff 7 48 ff ff 17 ff 8 11 lS i8 ff ff ff 1 41 4 41 18 1 33 8 04 8 88 4 13 ff 8 38 ff 8 4t 1 10 ff Ml 4 88 1 18 1 411 14 4 T 8 8 30 ff 8 40 lOJl 7 01 7 19 8 11 8 38 ff f ff l 3 ff ff 1 03 ff ff 1 08 1 08 1 3S 08 ff ff E 43 ff ff ff 8 11 ff ff lO Ol 7 88 8 10 8 41 8 47 10 09 10 14 IIM a 4 4 O ti fim 4 18 4 81 4 10 1 18 8 IT ff 5 01 ff ff ff Bg 1 18 ff ff f 1 17 ff 4 11 81 1 41 8 17 d L 10 18 10 48 11 8 1 01 1 13 8 14 1 11 5 48 8 11 7 18 1 31 9 17 8 13 8 8 10 08 i 10 17 10 18 8 14 8 49 7 11 3 48 8 9 41 P 18 10 34 lO tS 11 18 11 17 6 o U U 4 4 X 1 r C E D 4 M tiai nru load 0 38 1 11 8 31 9 13 10 80 10 9 11 08 1 10 1 18 3 18 4 07 4 48 1 i 111 48 8 11 10 18 10 80 11 08 lAouLW 8 01 8 8 8 11 10 10 11 04 11 48 11 17 1 17 1 18 4 K 4 7 30 4S 8 44 8 85 10 3 1 01 11 a 8 18 7 10 7 38 I ll 1 33 tM 7 14 1 01 Aiut C 1 1 8 11 8 SI 1011 11 1 1081 10 1 11 8 104 17 1 4 8 01 O M 10 kO 11 18 11 14 18 10 30 11 0 10 48 8 43 10 4 S 8 11 11 11 4S C 8 31 7 11 8 10 8 48 13 9 31 1 1 U ll l l il 1 10 1 34 4 41 8 08 8 11 7 08 8 10 8 48 Anit W i 34 8 47 1 30 1 14 14S 8 80 4 11 30 11 48 1 08 1 40 3 18 8 49 01 8 11 38 7 1 l K 10 01 loivli 7 01 7 31 8 18 8 I88 IS 11 18 10 34 11 81 iM SJ8 4 18 4 34 8 47 7 07 7 14 3 08 9 11 11 18 de geneesbeeren A de Niet en Keuchenius naar de Ziekenverpleging in de Duinstraat overgebracht waar hij ondanks goede zorgen in den afgcloopen nacht is overleden Nader schrgft men De dynamietpatroon was gevonden op het bebouwde terrein achter de Vijzelstraat Hoe het projectiel daar kwam is nog een raadsel De zuster van den vinder den door de verwonding omgekomen jongen was in huis bezig met het wusscben van linnengoed toen de vreeseljjke ontploffing gebeurde Ala door een wonder heeft het meisje geen letsel gekregen hoewel in de waschlobbe waarvoor ziJ stond een zevental gaten geslagen zijn In het huis bleef geen glasruit heel en in nabijgelegen woningen sprongen een 50tal ruiten De politie te Scheveningen kon gisterochtend ondanks een zeer nauwkeurig onderzoek nog niet vaststellen welke de aard was van bet projectiel Het eenige wat met vrij groote zekerheid kon geconstateerd worden is dat de ontplofte stof geen dynaBÜet is geweest Het naaste vermoeden is dat het een granaat of een gedeelte daarvan geweest is hetgeen eenigszins zon kunnen blgken uit slechts zeer enkele scherven die in de nabijheid va de woning waarin bet ongeluk gebeurde zijn gevonden en waaronder zich bevindt de helft van een rond stuk lood dat wordt aangezien voor den bodem van een granaat Intnsschen zal hieromtrent door een deskundige op verzoek van den commissaris te Scheveningen den beer Sypkens een nader onderzoek worden ingesteld Omtrent de toedracht van het ongeluk blgkt uit de verklaring van het zusje van den gestorven knaap dat deze het voorwerp op den grond plaatste dicht bg de openstaande huisdeur en dat de jongen een lucifer in de nabijheid van het projectiel beeft gehouden Een sissend vuurslangetje bewoog zich toen even over den grond waarna de ontploffing volgde met het bekende noollottigo gevolg Men meldt uit Leeuwarden Het dienstmeisje dat sedert drie weken zoo geheimzinnig is verdwenen is gister verdronken gevonden in het vaarwater aan den Groninger straatweg Er zjjn geen teokenen van gewold gevonden De leden van den raad van Amsterdam kunnen dezer dagen een voordracht vau li en W verwachten botreltcnde de indecling en bebouwing van het nog vrgliggende deel Tan het terrein achter het Hgksmaseum Voorgesteld zal worden het in perceelen in erfpacht uit te geven Maar een stnk gronds van 3 HA ia uitgespaard tnsschen het Rijksmuseum en het Concertgebouw De ligging is zóó gekozen dat er een groot gebouw zon kunnen worden opgetrokken waarvan de as zou samenvallen met die van en doorrit onder het Ryksmnseum De onderstelling is niet gewaagd schrijft men aan de N R Ct dat daarbg rekening is gehouden met do mogelijkheid dat men te eeniger tijd te Amsterdam een nieuw koninklijk paleis zal willen bonwen En die onderstelling vindt grond in de omatandighoid dat de Maatscbappg tot bevordering der Bouwkunst b j gelegenheid der viering van haar 80 jarig bestaan een prijsvraag heeft uitgeschreven voor een ontwerp van een koninklgk paleis te Amsterdam i e hij die prijsvraag gevoegde situatiekaart toont aan dat de commissie zich zulk een paleis denkt achter het Rijksmuseum en juist ter plaatse waar B en W nu het stuk gronds van 3 HA onbebouwd en onverdeeld willen laten Het program der prijsvraag bepaalt dat het voratelgke gebouw een oppervlakte van 5000 M 50 A en dus het zesde deel van het gansche vrijgehonden terrein zal beslaan langs de flanken van het gebouw schieten de strooken gronds van ongeveer 40 M breedte over van den openbaren weg te scheiden door een monumentaal hek aan de voorzijde blijft evenzoo een vóórplein van 40 M vrjj en tusschen het vóórbek en het Rijksmuseum is er dan nog ruim plaats voor beweging van militaire troepen of rijtuigen bij gelegenheid van het verblijf der vorstelijke personen binnen de stad De behoefte aan e uieuw koninklijk paleis te Amsterdam zou worden gevoeld zoodra de stad den wenseh mocht uiten het Paleis op den Dam aan zgn oorspronkelijke bestemming te bergeven en deze wenseh voor inwilliging vatbaar mocht big ken Geruimen tiJd geleden toen het verlangen om het Paleis op den Dam weer als stadhuis te bezitten bjj een deel der burgerij opnieuw levendig scheen geworden werd de afdeeling Publieke Werken uitgenoodigd een technisch onderzoek aangaande de verwezenlijking van dat denkbeeld in te stellen Een termijn voor indiening van rapport werd niet gesteld en tot op dit oogenblik ia vah dat nader onderzoek nog niets gekomen De Haagsche Rechtbank veroordeelde gis teren den man uit Kondekerk die aldaar in een vlaag van jaloezie den stuurman van de stoomboot Volharding ÏI een messteek toebracht aan de gevolgen waarvan deze volgons de deskundigen in het ziekenhuis te Leiden overleed tot 3 jaren gevangenisstraf Maandagavond om half elf brak plotseling het vuur uit de hoedenfahriek van de heeren Elliott Barbioan slreet te Londen Dadelijk was de brandweer er bj maar aan blusscbeu viel niet te denken Het geheclc gebouw stond dadelijk in lichtelaaie daar de vlammen aangeblazen werden door een sterken noord oostenwind Getracht weid da huizen aan den overkant te behouden maar hoe de brandweerlieden hun best ook deden het gelukte niet De hitte was te groot do vlammen waren te hevig Twee restaurants vatten vuur In minder dan een half uur tjjds gaven dertig stoomspuiten water Het blusscbingBwerk was gevaarlgk omdat er telegraaf en telephoonpalen en draden neervielen Te middernacht stond Itct postkantoor in brand gelegen naast de restaurants Een uur Uter pas kon men zeggen dat men den brand meester was s Morgens om zes uur sloegen hier en daar de vlammen nog uit de puinhoopen op Ue straat ligt vol met stukken van daken en van gevels De schade wordt geschat op 2 000 000 p bt stadsnieuws GOUDA 25 April 1U02 Gisteren slaagde te s öraveuhago voor het examen lager onderwijs mej M P Glavimans alhier Samson Uitvoering Hot was te denken dat na t schitterend saccos dat do Haagsche Zaïigvcrceniging Excelsior gecombineerd met Arnold Hjiut l uit Gouda heeft gehad mot de vertolking van bovengenoemd werk velen gisterenavond naar zaal Kunstmin waren opgegaan om hier van dit heerlgk concert te genieten Was in Den Haag t Gebouw van Kunsten en Wetenschappen overal dicht bezet ook in Ons Genoegen was t ouditoiinm flink vertegenwoordigd in beide plaatbcn heeft het door daveiend applaus rnimschoot blgk gegeven hoe lioog t gowaardeerd werd dat de grootsche muziek van Handel uit een van zün verheven lievolingswerken tot ous sprak De solisten Mej Anna Kappel Mej Marie Seret en de hoeren Joh 1 Rograaiis on E H van Duinen warep uitmuntend gekozen en hebben zich allen gegeven en zich by vernieuwing doen bewonderen in bun schoon talent Hoogst genietbaar zijn de koren in de Samson Al dadelijk wordt t gehoor geboeid door t krachtige Erschallt Trompeten hehr und lant Erisch rein en krachtig zingt Rogmans de Samson partg Lieflgk en vol gevoel klinkt van Mej Seret de aria O hor mem Fleh n allmacht gen Gott Glashelder zingt Anna Kappel als Dalila hare verschillende partijen Voordracht en zuiverheid frischheid en lieflijk timbre dingen bg haar om den voorrang Waar zg met Rogmans samen zong was t genot overstelpend beiden brengen we gaarne onze hulde onzen warmen dank voor zooveel schoons De heer Van Duinen had wel de dankbaarste solo s en hiJ heeft ze gezongen en voorgedragen zooals men t van hem mocht verwachten met diep gevoel en i roott warmte De Aria Wie willig trftgt mein Vaterherz klonk heerlgkj hij zong ze eenig ii ooil Geen wonder dat ze op allen een diepen indruk maakte evenals Mej Seret in de Kfaag aria die ze vol schakeering ten gehoore bracht Van alle kanten hoorde men ook met lol over de koren spreken t Was duidelgk te bemerken dat de heer Spaanderman ook hier weer als gewoonlijk veel zorg aan t instndeeren had gewijd Nu raag hg met voldoening op zjjn arbeid terugzien hjj h eft er alle eer van Een hartelgk Woord van erkentelijkheid en waardeering komt toe aan den heer Arentz die de vioolsolo zeer verdienstelgk speelde Hü heeft zich met zjjne beide zoons evenals de overige heeren in t orchest flink geweerd om de begeleiding zoo goed mogelijk tot haar recht te doen komen In t tweede gedeelte werd de piano wat beter geplaatst w urdoor het dtgelijk accompagnement van den heer Beusekamp veel meer te gemeten was Bgzondero vermelding verdient de uitvoering van de Tranermarsch De orgelpartij was bjj Mej C van der Haak uit Rotterdam mede in zeer go de handen We wenachen den heer Spaanderman en allen die hem zoo trouw ter zijde stonden geluk met het groot succes dat deze nitvoering hier zoowel als in Den Haag ia te beurt gevalleul 8l tkn 80 8 9 Vs 14 AFBIL Vrkn fID1M 1SD Ort Ned W 9 1V lOV dito di o dllc 3 96 ditii dito lila S 8 Vii Koliail OU Oauill 1881 83 4 UV t iTiUB IiisoliruTiDK 1891 81 5 811 OosTJn Obl m pier 1888 1 61 81 dito in s Ivor 1198 fH PoMUQAl O jl mut ooiipon 8 84 60 l 871 87V dito tiokflt S acsLtiiu Obl Biunenl 1884 4 dito Öoooas 1880 4 dito bi Kolhl 1889 4 dito bq Hop 1888 80 4 ditu IQ KOud leoii 1883 8 dito dito dito 1884 Tl dVANiB Porpet Brliuld 1881 4 ronicMJ Oupr Ounï loou 1880 4 85 da lueiiuiK ene D l Vi ïO ia Vé ipiii Ar Bp T obl 188 i 104 iico Ülj itSoh 1880 5 71HBZUILA Obl oitimp 1881 4 88 671 415 184 961 W l 1801 8 108 118 218 Vu 1041 I I iisv min MsTllOitM Obhitatioii 1888 1 RoTTüiiljiM atoii leeu 1884 8 MlD N Afr Hnndol nil Arond b T b Mg Cortifinatüii DeliM tBchftppij dito Am Hypotheokb paodbr 4t OulLMi der Vorsten l nd b Or Hypotbiiokb pandbr 4 NoderlandBrho bBi k and Ned H Qdeim atBflh otto N W I Pao llyp Ii p ndbr 3 Rott ly othoekb pandlir 4 J Utr Hypotheokb dito 4 OotTRNR OiPt lioiiK lianliHand ttuai Kypotlieo baiik pniidb Amrhika Kqni hy potli paudh 4 M ïw li If l r liiMi eert fl Süii Uoll 1 1 Spoor w Mij andMiJ t t Ki il ff 81 Sp and Ned li d Sp iiirweK rn na ul Vod Zuirl Air Spni and dito dito dito 1881 luo 4Vi lTAU Bi oor l 1887 8 A Kol l 3 Zuidliil Sp mij A H olil 3 Pol n Wamchau WoünPii aaud taai r Hu 9p M i l obl 4 Ballische dito aai d 140 tïeovor Ril t r Sp n rort a 40 l lllinoia tiinlnl ol l 1 mmd 4 llj l l ouiav iitva livlItiCor Bin l lOJ Meiiro N f iM i Ie liyp a S lUi I Miaa Kanra i 4pCt p if aiii d N ïork OniH o l W Ht aii I SB Ponn dtu Ohio oldi 8 QTefton Calif hyp u Koiid 104 1 Paul Mini 1 vlamt ob Uu Pao Hoofl n ob ii 8 dito dito Li ic Jol tl hyp O 5 Faaiowa dito aud 5 Iwang Domlir dito aan l Knmk h A p kap nb v dito diw obliK t A iirEliiA Cm P Sp Mij obl S Ch ck North Wpr G ï aan I 115 dit 1 dito Wm SI Heter obl 7 89 64 O4 MAUA Cao South Chert v aau I Vi C lUllw liNa lpb d e O Amsterd Omnibua Mij aand Rotterd Tram reK M BlB aBod Ned aud Amatordam aand I llll Stad HoHerdani a nd S 10 RBMU Stad Antwerpen 1887 8 1041 Siad Bruaaol 1888 J 1031 Hn 9 Thoi ttogullr Oi lelioll 4 1 ll OriaTsv itaataleenig 1880 5 117 K K Ooet B Cr l880S 101 Spam m Madnd 3 1888 41 fin V II Avb Spoel eert I Omvangen DE NIEUWSTE ZWARTE JAPONSTOFFEN met hUbehDoreiide litKM i Hn lil van de goedkoopste tot de beste soorten Prijken zeer concurreorend D SAMSOM VERSCHEIDENHEID De Dnitsche justitie hoeft tu Dusseldort een Italiaansch anarchist zekeren Bernardino Fratbodi gevat Indien men de Kitlnische Volkszeituiig mag gelooven zou men hier te doen hebben met een medeplichtige van Luccheni don moordenaar van de Keizerin van Oostenrgk Frattioli was te Geneve op don dag van den moordaanslag bjj werd den dag na de arrestatie van Luccheni uit het grondgebied der Zwitsersche Republiek gezet De Dnitsche autoriteiten beweren dat zij de bewijzen bezitten van de medeplichtigheid van B rathodi aan den moord op Kei erin Elisabelh MuBolino op toirnée Een Amerikaansche impressario heeft aan een van de advocaten van den Calabreeacben roever Huso lino geschreven om hem voor te stellen den beruchten bandiet als deze door het Hof te Lucca mocht worden vrijgesproken te engageoren voor een tournee door de voornaamste steden van de Veteerngde Staten Nabij Eorel in hot Zwitsersche ka nton Waadtland vond een kleine jongen dezer dagen een dynamietpatroon er nam ze mee naar school Mot behulp van een pen wist hg de patroon te doen ontploffen waardoor hg ernstige kwetsuren bekwam Geen der andere leerlingen bekwam letsel De regeering dor Vereenigde Staten heeft een zeeofflcier naar Europa gezonden met de opdracht de vorschillegde draadlooze telegraafstelsels te bostudeeren en met elkaar te vergelijken AilVEIlTEINTIEIN VjDor de vele bewijzen van deelneming ontvangen biJ het overlijden van onzen Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader den Heer L KERSBERGEN betalgen wtj onzen haitclgken dank Uit aller naam Wed L KERSBERGEN geb Br4ck HiiEtEii 26 April 1902 C A V D LOÖi A HTS voor Zt nu vy en Zielsziekten ioudschc Ningol SI UOTTEBDAM SPREEKUREN 8 1 INR ICHTING 70QR PSYCHOTHBRAPJB PEAÏÏSCEE STOOMVEEVEEIJ hNCllfilllWllt WitSSflll ill i II opim niifjiikr W KralakmU Itottordam il brev Ui rd door M den Koning dor Hotgeu Iloofddei iöt voor GOUDA de Heer 11 G TUiJSBUUG Kiirte Tiendfweg D 7 SjHicialitoit voor hut tdoineii en verven fan alle Hoerenen Dttmnatïarderoben alsook alle Kinilergoederen Speciale uinclituig voor Ik aUioin n van plucbe mantela veeren bont t Gordgnuu talelkleoden in worden naar da n uwste nn laati mélbodo tfeviirid EEMDEFOTTANTEEB illeii worilt vunntiUt Ul ltlv t lctt ii UfT HKT MaMVKUN TAK l tt Vi S AAYZü K OORINCHËia Deze THKEEN worden afK leTerd iu veraej elde pakje van p Iwee en eeti half en een Ned om met vermeldinii van Nomaier ei Pryx voürzieii van ncveustaam jMerk volRftüs de Wet j edcpn neerd icli tot de uitvoering van geëerde orders aaubeveitMide voorlieen BRKKBAART l £ I I Bi W nil MIIIIIIMMIIIIfiMWIII lllP M1iÉl Kolil Zecuwseli rarwebi ood ia eent de KM i A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Hel beatt onaoh lel rlMl en maklulykate piatamldiKl voor Hear l n en vooral damaa en KlnderachoanwarlE IKU la de Appretuur van C M MUIlar II Ca OBF rllB BauUl Str 14 Men lettt oei MOijy op naam en fabrlekamerk Mrntaa Ir ttm Wlakallan la uaaaawM M aatafM J r eWfyaa wa aaa Saaaraal eeat ty W larlaaiaaa Arateia