Goudsche Courant, zaterdag 26 april 1902

8785 Maandag 28 April 1008 41sÉe Jaargai fiOüDsoïE mum ïMetiwS en Advertjsntiehlad voor Gouda en Omstreken Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave GKBRUIHT TUIVERSZKËP kwaliteit en gewicht in aanmerking nemende goedkooper dan eeiiig ander merk Bewaart Uw strookjes VEBEENI6DE ZEEPFABRIEKEN ROTTERDAM en waardigheden handhaaft De Regeeringsbode deelt ver olgens mede de benoeming van den adjunct van den minister van onderwys Senger tot hoofd van het ministerie Ten slotte zegt hetzelfde blad dat aan den adjunct van den minister van onderwys SleBJtsjaninof op verzoek ontheffing van zyn ambt is verleend met behoud van zyn aardigUcid als senator Verspreiile Ueriolilen Frankrijk I De gemeenteraad van Brest kan royaauit den hoek komen voor de feeaten tergelegenheid van het bezoek van den presi dent der Republiek is een onbeperkt krediettoegestaan en een bijzondere feestcommissieis nu belaiit met do voorbereiding van depret E n ingenieur heeft een inrichting bedacht om de groote klok van de HacrcCourkerk te Parys de jSavoyarde die 82000 kilo weegt langs electrischon wegaan t luiden te brengen zoodat een paarkoorknapen de heele zaak iifkunnen Do krygsraad to Chillons heeft eenjagerluitenant dio met een karwats eenagent van een informatie bureau uit Parysafranselde daar deze laatste een onderzoekinstelde naar des krygsmans particulier tevenmot algemeene stemmen vrygesprokon De Fransche schecpsmacht in den Atlantischen Oceaan wordt gansoheiyk hervormd het noordelyk eskader wordt saam gesmolten met do advicsjachten by NewFüundlund Senegal den Congo en Guyanatot één gehei 1 onder bevel van een viceadmiraal met Dakar en Fort de France als steunpunten Te Reims staken nog een tweeduizendral werklieden in do textiel industrie die alles of niets in hun vaandel hebbengeschreven en het is gedurende de laatstedagen zoo af en toe tot botsingen gekomentusschen deze volhouders en do meer inschikkelyken In het oflicieole orgaan van den hertogvan Orleans wordt bepaald dut in districtenwaar do royalisten op zichzolven niets vermogen steun moet worden verleend aan den anti regeeringsgezinden candidaat voor Méline cigenlyk een compromittecronde stenn De Bond van machinisten en stokersder spoorwegen heeft zich nadrukkelykverklaard tegen hut beweren van den natie I nalistischea candidaat in het vyfde arrondissement als zou dit lichaam de Tiiguo jde la Patrie voorstaan DuiracniANn t Was eergisteren heel feostelyk te Karlsruhe in verband mot het vyfligjarige regeeringsjnbileum van den groothertog vlaggen allerwegen en eerepoorten van groen on bloemen terwyl do keizer die d n vorigen avond om elf uur nit Dresden aangekomen te Primkenau en daar van drie tot half II I j jiL a aji iij jiuM ting voor hem En die was welgemeend Hoe boosaardig men ook de afkomst van zijn eigen vader moch voorstellen niemand kon iets aanmerken op die van zijn schoonvader een hertog een hertog uit een aanzienlijk geslacht dat door een aantal huwelijken al sedert lang vermaagsrh ip was aan i aanzienlijke tamilitJn een van den oude adel eigen lijk nog iets hooger Het graafschap waarover zijne genade Lord lui tenant fa was was zeer trotsch op zijn adel enmet Marneyubdy aan het einde en Mowbray i Castle aan het andere h iil het er dan ook welreden toe maar beide deze aanzienlijke famihen I verloren het in belangrijkheid ofachoon niet in bezittingen vergeleken met den grooton ps J r 1 i gouverneur was van het gewest rWk Eene Fransche actrice handig als W l fl j tricos altijd zijn had eens een goedge tnMAiï vorst van dit rijk meegedeeld dat het lll lË van haar verwacht wordend kind eene ondeT ding was waarop Zijne Majeateit trotsch mocht zijn Ztjne Majesteit geloofde er niet veel van maar hij was een verstandig man en redetwistte nooit met eene vrouw zoodat toen het kind geboren werd en een jongen bleek te zijn hij het zijn eigen naam gat en het reeds in de wieg tot pa verhief met den titel van Hertog van Fitz Aqui taine en Markies van Gaskonje Kene bezitting kon de koninlijke vader hem niet schenken want deze had al zgn geld verteerde a Gouverneur onderkoning liEWERELb Tourist De hoofdtekst van dit halfmaandelijkschc tydschrilt beHtaat uit de BeHChrlJviny eetirr BelHomde Anrdr die de Heer E T Fkkï 8tiia Kuipkr in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rtjh geHlUHtreerd naar eigen photoss ssiiraphiHche opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer HO Ansinhtkuarten die hem aan eigen of een ander door heni op te geven ndreu dSor onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabiê P zië Vooron Achter Indié Birma Malacca enz Prije per jaanjanij 7 20 inei de Ansiehtfeaarten Oe inteekening is te allen tydc opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tpe geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem mËMTMI Nog Nieclits een paar exemplaren zijn verkrij baar bij A Brinkman Zn He prijzen zijn door rien Staat gegaramleerd I loofdpnjs ev 500 000 Mk Hcnbiedebel Igelnkdehiuiil Uitnoo Uging tot deelneming In de kantten van de door den Staat Hamburg ge waar borg Ie groote üeldloterij waarin zeker 11 UiUioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordoel biedende ieldloteri die volgens het plan uleclits 118 100 loten bftvat zijn de volgende De hootIBte prijs ia eventueel 600 000 Mark Premie van SOO OOI M l prijs 1 prijs l prijti k 1 prijs it l prijs I prijiten 1 prijs H l pnjs tl 1 prijs A IflprijiilO OOOM ÏOIJ OOO M l ifi T j H5000M 100 000 M 1 12 prij7 R iru M l rOOM Uöprijz fi ïoon M 70 000 M 4 prijs i If OfiM 66 000 M 618prijz ïi 1000 M 60 00 M iOiO prijzen i 00 M 65 00 M 20 prijzen u ihi M 60 0 OM 77prij en A800M 40 000 M h 6U58 prijzen ii 10 M 30 000 M ÖH88 pnjz i EO 48 20 000 M U lOl M l088ü pnjz 74 4K 81 Totaal 60 010 prijzen De Hootdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 80 000 stijgt in de ïe kt tot fcS oOO M in de 3e tot 60 0ü M in de e tot aÜOO M in de 6e tot 70 000 M inde e tot 7 6 000 M in de 7e tot 800 00 M en met de premie van 800 000 event tot 00 000 Mark Voor de eerste prijstrokking die officieel ia vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts üuld 8 60 een hall origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggclden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het otücieele trekkingsplan voortien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onniiddeltijk na de plaats gehad hebbende trekkinji de officieele trikkingsUjst De tiltbetaltuic eu verzeiKlIiic van prUten geschiedt door mij direct en prompt oan de winners en onder de strengste geheimhouding Stf Iedere bestelling kan meu eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours 0V Men wende zich dus met de aanvraag om toezemling van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 1 MEI e k met vertrouwen tot Samuel llicksclier Senr rooBd op 10 T lcw G1 S n Ül r t nu 4c b sw middïko root l iio Uf kcuilK poeiMB tin llt kniibiat bi winlBlim la Prag rl cn tol M Wtw ImI op hüX ftbrick m rk SL toiH w 1 Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG nintscldand LOTEN in de Koninklijk goedgek Verloting VAN DE FIollandi che Maatschappij van Landbouw Afdeelin ÜOÜOA zijn verkrygbaar bö i m pnv A BRINKMAN 2 Lange Tlendeweg D 60 Prijs per lol fOMO Op Ie groote tentoonstelling in Breinen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baanl en haarbalsem le groole soH l n medaille toegedeehl De baard iirocit op gladdv gcziclilen m bel haar gro ll 0 1 d kal iilaals op de hooiden Ie wereldberoemde echte Russische YeUa balsem bewerkt de schonnste vuile bnnrd of kue el alainedi hanr op liet honld Verlt niet OnHcliadeiijk Volkomen t arantie voor teriinbetalin van het geld indien het uiet helpt vot hiermede 500 Indien h t niet waar is betaal ik Gulden uan den kooper Prijs Toor terkto I 3 üulden Sterttu II 4 iiildpnSO CmtK Stcrk o lil werkt in 2 3 wi kon 7 nlden 50 VulH Wordt overal in de wereld ver onden uiet gcbraikNAanwiJzing en bewjis van gHriintie in alle talen van EurofiH tegen vooruitbetal ng of poBtvoorschot van hetSkimcliuavisch lloufade int ltepr n nt vonrUuitsohlimd en tlolla nd HAltHY NIKLiJüN iansemarkt 9 IljMBuao ISó Doilsehland koopen Var Indten men zich vereenigt om meerdere bussen te worden ij altijd franco gezonden i i i k an de talrijke eereude dankschraven en erkennende en aanbevelende getuigeniss n volgen hier oenige weinige vertaald in het Nederiandsch Ik verzoek U mij 4 bussen van Uwe echte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mijne kennissen mij verzocht hebben te bezorgen öelSktjidig beschouw Ik het als mijne plioht ü te veroorloven het volgende te puWiceeren De balsem welke ik omstreeks eeue maand geleden van U koohl heeft wonderwerken gedaan zj heelt mö namelük mün haar terug gegeven hetwelk ik gehee verloren had Ik wil eerlük tofstaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er met veel vertrouwen ig wel is waar had ik van vorsohillenden gehoord wien zü tot baard verholpen had maar ik l elootde dat het eene onmogelijkheid was z n haar terug te verkrijgen als men het eens verloren had maar nu kan ik werkelijk zien da ik m vergial heb Nooit zal ik de weldaad vergel n die U mij bewezen hebt Nog eens mQn hartel ken dank U kunt geloven dat ik ü vele koopers verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Nansensgade 24 B 4 Copenhagen baardbalsem moet bepaad de nrootste uit lfldin van het 19 iaarhonderd zijn aangezien ik dezelve sterkte III slechts korten ty l ebezigd heb en iasrbn de jhoonste volle baard van de wereld verkregen h b waarom ik een ieder welk en Doediic baardgroei wenscht reeommandeereu kan eene bus van de echte balsem te b proe B P Hansen Herlnf Tr lle g l 1 3 Copenhagen Aangezien l w middel ter verkrijging van baard m van collegae aanbevolen ia verzoekik V hiermede mfl ten spoedigste eene bus sterkte III te zenden Ik ben nu 27 jaren ondmaar heb nooit baard gehad h ttwelk somtgds naangenanra z n kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen ne baardbal enil welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van mgne kennissen dit hoorde verzocht hjj mtj ti n spoedigste eene bus sterkte III U laten komen welke ik liïerml bestel J Stenström de stoelfabnek Vernamo Zweden Ik verzoek U roü eene bn te zenden vao ieze fde sterkte lie ik reeds ontvangen heb aangezien nign broeder ten hoogste ve baasd is over de uitwerking w7ke zij reeds on mji gehad heeft en nu k ne proef nemen wil l Madsen luitenant m d Deeusehe arraée Copenhagen Na eene bos van de echt Yetza haarbalsem gebezigd Ie hhben ben ik ten hoogste verbaasd over he boven alle verwachting verkreg n uitatekeiid resultaat Mfln haar verkreeg r s na de eerste behandeling een mooi krulsel even als het blank en week g worden is Ik Hspeur tegelijk een zeer sterk verfrisschend gevoe m de b Klera van het ho ld en ik ben inone jenuwachtige hoofdpijn geheel en al kwflt S Vn J endien voller eu langer geworden Met ho gachting Mevrouw Ingeborg Ni lson Lundsgad 7 Copenhagen Dese naamteekenlng U diegene van den uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders is het vcrvaiBobt en zonder garantie HoUandsche rriiuninmnniiii unnniniinui i AUSTERDAM Drinkt uitsluitend Por uiis Slof en grove Thee 45 35 cl OiKbUl ror 65 Namiddas 75 ExtraflneCh GongotlieelUO Alleen verkrjgbaar bij P H ï vin WANKUM Oosthaven B 17 Wie seker zijn wu d Eetat Elkel Cacao te aDtraogai Iwuwngeattld w na vtl proetiiemingw ia den handel gekonuD ndei d a num dea oitTlndan Dr UlohaeUi Tnvurdigd p d best mfchine i het warddoétamd étabkliumMnt t b Oebia BtottWCTdk t KmUan IkIi Bikel Gacao in Tiarfamtea bniMn Dm Eikel CKM la m t nulk dcookt een ungenam gezond dnak nor d geiykach gebruik een k 2 thediflb na t p £der Toor een kop Chooolata Ah geneeakracbtige drank bi nl nn diarrhee ileeiita met water t ftbralken YerkTügbMff bi de ToonuMMtt B Apotbekan ns f 1 80 o 0 0 Ö 85 3 D iaalT rt genwooTdig tov Hedtr ind Julius MattanklMlt Amnterdam Kalvcistraat 103 Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot hot koksvak behoort desv rliingd met bijlevering van servies zilver tatelliiuien enz enz Aanbevelend Grerard Pinksen Cuisinier Westhaven l irt IN HET Verliclitmgs Magazijii lic Avoiidiler DUBBELE BÜDRT zijn heden ontvangen een prachtige collectie ntciiive Ga§balloii § alsmede een ruime sorteering GASOBNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFORNUIZEN tegen concorreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bj H H Winkeliers bier ter stede Denkt aan bet groote genot van een BADINRICHTING compleet van af 180 en hooger Uinzaam aanbevelend ftl H VA LOON TELEF 117 Gasfltter Telepliooiiaot Gouda Abonnement t 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onilerlioutl gratis Het net is aangesloten aan het Kyks lutercomrounaalbarean Op 1 Maart 126 verkregen aansluitingen Contraeten en voorwaarden verkrSgbaar aan het Bureau ACHTOK DE VISCH MABKT 4 Gouda Druk vaTA BRINKMAN Zn UuUeulanilscli Overzicht De correspondent van Reuter te Vict riaroad in de Kaapkolonie schrijft onder dagteekening van 28 Maart Het work om de Kaapkolonie van invallers en van rebellen te zuiveren wordt doodetijke routine Tengevolge van de groote uitgebreidheid van het land en do betrekkelijk geringe getalsterkte der commando s is het schier onmogelijk ze tot oen gevecht te dwingen Den militairen aanleg van hun ras getrouw toonen zij enkel lust tot vechten wanneer de kansen alle in hun voordeel zijn en daar m hoeren wj maar steeds van verbrande of buitgemaakte konvooien en heel zelden van een succes om die verliezen weder goed te maken Gedurende de drie of vier afgeloopen maanden hebben de colonnes van Crabbo thans van Bethune van Gapper Wyndhara Nickall Lund on verscheidene andere de westelijke districten schoongeveegd van Kf BeaulortWest tot aan de zee en noordwaarts tot Vmi RhiJn B Dorp Calvinia Fraserburg en Willistan Daar is weinig geweest dat van Britseben kant op zou kunnen tegen het verlies van op zijn minst tweo convooien de correspondent spreekt van op zijn minst twee waarschijnlijk zijn er dus nog andere den Boeren in haaden gevallen waarvan hij niet goiwken raaf 1 enkel kan men op de gevan ïwieming van Hugo en Van Heerden wijzen Dit is alles wat met al die geforceerde marseben en al die door niets te weerhouden pogingen om de Boeren te pakken te krijgen is bereikt Do President der Fransche Republiek heeft list besluit onderteekend waarbij do Gemeenteraad van Algiers ontbonden wordt verklaard Dit besluit berust op de nietigverklaring door den Haad van State uitgesproken omtrent de nlgemeene raadsverkiezingen van het vorig jaar en op de strafrechterlijke vervolging die is ingesteld wegens feiten by de aanvullingsverkiezing voorgekomen V De olflcieel feestviering ter gelegenheid van het regeeringsjnbileum van den groothertog van Baden is gistermorgen begonnen met de opening door den Groothertog van de internationale kunsttentoonstelling De Groothertog schetste in de openingstoespraak de ontwikkeing van het kunstleven in Baden Daarna word do tuinbouwtentoonstelling geopend In den namiddag heeft de Groothertog een deputatie nit den Bbndsraad welke onder leiding van den rykskansolier stond ontvangen Biilow sprak als opperste ambtenaar van het rjk en als voorzitter van den Bondsraad den hartelijken dank van het vaderland uit voor de medewerking des Grootliertogs aan de nieuwe vestiging van het ryk Altoos is de Groothertog een trouwe bewaker van de ryksidee gebleven Moge zoo zeide de rykskanselier de Groothertog nog vele jaren in ons midden blöven als een FEVtLLETOK DE TWEE UITERSTEH 60 St Lys heett me vandaag gezegd dat nietser hem ooit toe zou brengen te huwen Hij wildeeelt het celibaat loepassen zonder het daaromooit te willen aanbevelen Kletspraatjes Hoe kwaamt ge er toch toe met zoo n gewijden bediieger te praten f Ik geloof ook dat hij met al zijne mooie woordeneen ultra radikaal is Ik zal je eens wat zeggen Charles gij moetwerkelijk die zaak met lady Joan tot een eindebrengon Haar grootvader is vandaag aangekomen deoude hertog Dus geheel en al een familiepartijtje Alles 13 even gunstig Er was nog nooit zulk een goede gelegenheid En ge moet er vlug bij zijn ook De kleine Jermijn met zijn bruine oogen en witte handen is niet voor niets hierheen gekomen in dfc maand Augustus terwijl er niets bijzonders te doen is Ik zal Lady Firebrwc op hem afzenden Zij ia geheel en al uwe vriendin j het is een levende getuigo uit dei grootsten tyd van onze geschiedenis als een lichtend voorbeeld voor et ryk van vorsteiyken zin en vorstelyken arbeid gedragen door de liefde zyner onderdanen en de dankbaarheid der gansche natie Na de toespraak van den rykskanselier botnigde do Groothertog allereerst zün dank en wees er daarna op dat wat hy voor de vorming van liet Dultschc ryk gedaan had enkel zyn plicht geweest was Pe eenheid van Duitschland was te danken aan de overwinning der wapenen Deze kracht zoo zei de Groothertog moge ons behouden biyven daarop berust alles wat wy nog wenachen hopen willen De Groothertog herdacht volgens Keizer Wilhelm I wiens gemis van zelfzucht het mogelyk maakte dat in hem zich de hooge gedachte van het keizerryk verwezeniyktc Na nogmaals zyn erkentelykheid te hebben uitgesproken eindigde de Groothertog mot den wensch dat God aan Duitschland mocht laten bebonden wat onder n bescherming was gevormd Op de ontvangst der delegatie uit don Bondsraad volgde die van bijzondere en van hier wonende gezanten Reuter heeft reeds gesmnd dat ook de Standenraad de resolutie waarin do houding van de Bondsregoering in het conflict met Italië wordt goedgekeurd met lUgemoeno stemmen heeft aangenomen Kr was een zeer groote bolangstelling voor deze zitting De Bondsrogeering in corpore vele leden van den Nationalen Raad en byna het gelieele corps diplomatique waren aanwezig De president van de commissie luij onder een gespannen stilte bet rapport voor Daarin wordt een zeer objectieve uiteenzetting der feiten gegeven geheel in overeen stemming met die van de commissie in den Nationalen Raad Ook hier wordt uitdrukkelgk gezegd d4t het Zwitsersche volk de tendonz van het anarchi stenblad II RisvegUo allerminst goedkeurt en het gelieele conflict in werkelykheid berust op voorbügaande misverstanden Wy hopen zoo besluit do commissie dat er zoo spoedig mogeiyk een oplossing zal worden gevonden Zonder discaesio werd vervolgens de resolutie die de Nationale Raad reeds aannam goedgekeurd eveneens by acclamatie Deze resolutie luidt De Bondsvergadering van het Zwitsersche Eedgenootschap kennis genomen hebbende van de boodschap van de Bondsregoering van 15 April 190Ü betreffende do diplomatieke breuk tosschen Zwitserland en Italië neemt acte van de verklaringen van de Bondsregeering en keurt hare houding in deze aangelegenheid goed De Russische Regeoringsl ode maakt een rescript des Keizers openbaar gericht aan generaal Wannofski waarin de Keizer Wannofski s verzoek om ontslag als minister van onderwys wegens geschokte gezondheid bewilligt zün oprechten dank uitspreekt dat Wannofski ondanks zyn faoogen leeftyd de moeiiyke betrekking op zich heeft genomen en hem ten slotte in al zyn overige ambten zeer verstandige vrouw ook Charles èn een met niet te versmaden bondgenoote Lady Joan heett een zeer boegen dunk vanhaar Daar gaat de bel Nu ik zal Arabella zeggen dat ge van plan zijt stoom te zetten en Lady Fïrebrace zal Jermijn wel op een afstand houden Misschien zou het echter niet kwaad zijn als ge in den beginne niet al te haastig waart Mowbray Castle is niettegenstaande zijne fabrieken niet te versmaden En mot een beetje vasten wil zoudt ge hetvolk wel uit uw park kunnen houden Mowbray zou dat ook heel goed kunnen maar hij heeft geenenorgie genoeg Hij is bang dat de menschen zouden zeggen dat hij de zoon van een lakei is De hertog de vader van de gravin van Mowbray was ook lord luitenant van het graafschap Ofschoon reeds een man op leehijd was hij nog zeer knap met de innemendste manieren vol aanminnigheid en bevalligheid In zijne jeugd was hij eene roué i geweest maar scheen thans de volmaakte vertegenwoordiger van een deugdzamen ouden dag Ilij was zeet populair bewonderd door jonge mannen aangebeden door jonge dames Lord de Mowbray koesterde de grootste ach Een van die mooiklinkende vreemde meest Fransche woorden die de geboorte en geldaristokraten gebruiken om leelijke dingen aan te dui den roué beteekent lichtmis I negen in den morgen gejaagd had in den namiddag aankwam I En gisterenmorgen vroeg trok de keizer 1 alweer ter jacht nu met den kroonprins en I prins Eitel Friedrich I Van de kroningssoesah komt koning I Edward van Engeland te Mariënbad uitI rusten BINNENLAND STATëN GEJSEHAAL TBg KmnKUMimmR Zitting van Vrydag 25 April Aan de orde was de conclusie der corn I missie in zake de inlichtingen op het adres I van den eersten luitenant der infanterie D N van Nes inhoudende verzoek om verbe I tering van ongeiyk I Do meerderheid der commissie oordeelt I dat geen wet of wettelyke verordening is geI schonden on onthondt zich van debooordeeI ling der vraa of er voldoende redenen hebI ben bestaan adressant te passeeren by da I benoeming tot kapitein intendant I De minderheid der commissie adviseert I het door luitenant Van Nes geleden ongelyk I zooveel mogelyk te beteren I De Minister van Oorlog zich aansluitende I hy de conclusie der meerderheid toonde nader I aan dat l iitenant Van Nes nog niet voor I benoeming tot intendant in aanmerking kon I komen I Do heer Vorhey verdedigde de conclnsie I der minderheid en verklaarde thans voor I t eerst te vernemen dat volgens oen minisI terieele aanschryving van 1896 men na opI leiding aan de krygsschool nog 13 maanden I op de bureaux moet hebben gewerkt om in I aanmerking te komen voor de benoeming tot 1 intendant liuitenant Vhn Nes waïs blykbaar I evenmin hioniiede bekend Spreker meende I dat ton aanzien van Juitenant Van Nes niet I geheel overeenkomstig don geest der voorI schriften is gehandeld en dat hier allo reden I bestaat hem alsnog te benoemen tot kapiteinI intendant I De hoer RoöU verdedigde de conclusie der I meerderheid Do Minister van Oorlog betoogde nader I dat do aanschryving in 18117 wol degolyk I is bekend gemaakt Aan het vörzoek van don heer Verhey I om adressant te benoemen tot kapitmnI intendant met plaatsing op de ranglyst naar I diens anciënniteit kan niet worden voldaan I Vuor stemming over de conclusio was het j aantal leden onvoldoende I Na de pauze was by do stemming over de I conclusie in zake het adres van luitenant I Van Nes weder geen voldoend aantal leden tegenwoordig De zitting werd daarom geschorst tot I Dinsdag Het bulletin van gisterochtend 9 uur luidde il M de Koningin genoot dezen nacht na en dan eenigen slaap De koortshoogle I al zijne eigendommen verhypotheekt en was I verplicht zeU schulden te maken voor de juweelen I van zijne overige maitreasen maar hij deed ijn j best voor den jongen pair zooaU het een hcfI hebbend vader of een hartsjtochtelijk minaar bc I taatnde Toen hij den mnnnelijken leettijd bereikte I maakte Zijne Majesteit hoL ertehjk bewaarder I van een paleis dat hij in noorden van EngeI land Ijezat en de te aanstelling verzekerde ijne I Genade eene kasteel en een park Hij kon 7 ijne vlag zwaaien efi aijne herten dooden en aU hij I Hlechts een l mdgoed had be eten dan zou hij er I even goed aan toe zijn Kcweeat ahof hij koning j Willem het rijk had helpen veroveren of de kerk J had geplunderd voor koning Hendrik Maar een Kinkomen moes er toch gevonden worden voor lj den hertog van Fit Aquitaine en dit gebeurde qpk onder tusschcnkomat van het Parlement maar 0 iet een fiannntieele handigheid die vergadering ten r volte waardig aan ki ü en niet a m on e vorsten I wij de nationale si huid te danken hebben Do j koning stond den hertog en diens erfgenamen voor I altijd een jaargeld toe iiit de opbrengsten der I posterijen een e belasting op naar Londc ingeI scheepte kolen en eon tiend van alle garnalen I die aan de zuidkust gevangen werden I De laatste bron van inkomsten w rd lang aI merhand door de ontwikkeling en den bloei der I badplaatsen buitengewoon rijk 1 Wordt va vèljid