Goudsche Courant, woensdag 30 april 1902

So 8787 Woensdag 30 April 190S 4l8te Jaargang mmmi coibmt f iieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefeen u Ut De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CE STE TelelkM l o ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere i egel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des raidd ADYEETENTIÜIf in aUe CouranteE worden aangenomen door het Advertentie Bureau vu A BHIi kMAN ZOON Opeu bare AanTp estediixg BUBOKMEESTER en WETHOUDEBS van ÖOIIDA zallen den Mei 1902 do namiddags ten hnlf twee nre in het Baadbnii aldaar bg enkele inschryTing aanheHleden Bestek No 473 De bestrating van het verlengde gedeelte van deHeerenstraat en het beginvan den Boschweg möf eenigedaarbij belioorende werken Inlichtingen worden gegeven door denQemeenteBonwmeester ten wien kantorehet bestek ter inzage is I De inschrgvinjcsbiljetten moeten ter OeBieente Sccretarie bezorgd zijn de i B Meivoor des middags v jf nrc mmm mu Nog slechts een paar exemplaren zijn verkrij baur bij A Brinkman £ Zn HeobieikhH yukdeliand Hoofdprijs ev 00 000 Mk l e prij fn ijn door den Stiiat gegaranileenl Uitnoodiying tut deelneming in d9 kannen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 MiUioea 202 000 Hark gewonnen moeten worden De prijien van dete veel voordoel biedende Oeldloterij die volgens het plan slechts llB iOO loten bevat liJn de volgende De hoOKSte prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van SOO lOf M I prijs ïk ipriji il l prijs II 8 priJKn k l prüa i pn 9 ii 1 pri s i t pri sen h 1 pri 8 4 l pri 8 a l prijs L U prijz ilO 000 M lOfi OOO M iSprijz 5000M 1110 00 M Klïpriji ü SOI OM 1S 0 M ISeprijz milOOM 70 000 M Iprijt 4U00M UM M elapriic lOOOM 60 00 M 1010 prijzen it tOO H HM M SO prijien SSOM SO O M n pr ijren i 00 M 40 00 M DdOSS prijzen illBV M SO on M BUSSpnjl k mO 48 80 00 M Il6 100 M lO 8Spri z il78 48 l Totaal 58 010 prijzen De Hooldprils in de Ie klasse bedraagt Mark 0 000 stijgt in de ie kl tot H lioo KI in de Se tot 0 00 M in de e tot 85000 M in de e lot 70 000 M in de ee tot 76 000 M in do 7e tot 800 00 M en met de premie van 800 000 event tot 600 000 Mark Voor de eerste prgstrekking die officieel i is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 80 De inlegeelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der pnjien worden aangegeven in het officieele trckkingsplan voorsicn van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de ofbcieele tr kkingslijst De Bltbetallug en veriending van prUien geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding iMT ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours 89 Men wende zich dus met deauinvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk lot 1 MEI e k I met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Utiitsckland Echt ZetïiiwHch Tarwebrood f een de K O by A SLEGT NIKU WK HAVKN 81 LOTEN in de Koninklijk goedgek Verloting V KS DE Hollarideche Maatschappij van Landbouw Atóeeling GOUDA A BmEMAN Z Lange Tlciidewcg 60 Prijs per lol O SO OiJ de groote tentoonstelling in Bremen ItWl werd aan de wereldberoem le echte Russische Vetza baard en haarbalsem dc groole goii leii medaille toegedeeld Ue baard uroelt o gladde gczlchlen m hel haar groeit op de kale plaats op dc hoofden De wereldberoemde echte ttossische Yetza Balsem bewerkt de schoinste volle baard of knetel alsmede haar op het hoofd Verltniet Onschadelijk Volkomen garantie voor terogbela ing van het geld indien het n ct helpt volgt hiermede Indien Ik t niet waar is betaal ik 500 Guillen aan den kooper Priji voor sterkte I 3 CJulden Sterkte II 4 Gulden 50 Cents Sterke III werkt in i 3 wtken 7 Gulden 50 Cents Wordt overal in de werelil verbonden met gebruiksaanwijzing en bewiis van g nm ie in alle talen van Europa tegen vooruilbetiil ng f pcstvo rschot van het hkiinilinavisch Hoofddepot llepri s ntiint vour IJiiitschlund en Holland HAllKY MKLSKN Ganseroarkt 9 Hahbiho 185 Dnilachland Indien men zich vereenigt om meerder j bass n te hiereenige w inige verfaaldinhet Nederlandschi i n Uwe echte biilssm van de sterkste kracht te zenden wel e eS v U ke ri j cht hebhen te beznrgen Gel ktiid g beschouw welke eenlge van lu ii c rlnven het v ogende te pub iceeren De balsem welke k het D f S geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan zij heelt mji k omstreek eene Y elï ik geheel verloren had Ik wil eerlijk toestaan rtt Vt e r vïnTrba sem lioorde spreken had ik er niet veel vertrouwen inwe is wa r had Tk van erschillenden gehoord wien zg tot baard verholpen had maar ik lloóde lat het eene onuiogeipheid was zijn haar terug te verkregen als men hot eens gelooiuo 1 fceUik zien da ik mu vergis heb ooit zal ik de wel daad m Tü 1 b wezen hebt No eens mijn harteUJken dank U kunt geloven d Uk U lê koopersTerschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Nausensgade 24 H 4 Pf C 11 verk chte baardb lsem moet bepaa d do rootste uit i din van het 19 l r J in anienen ik dezelve sterkte III slechts korten tl ebezigd heb enlaarbonderd zgn J ngP en Ik y U ien h b waarom ik een ieder welke t s edigc b rtr i wenscht recomman leereu kan eene bus van de echt balsem te beprXenV Hansen HerlufTr lksgade 1 3 Copenhagen tr s i Zi t i f rze r iktnr T jarTot la r trntitlal gÜl h wTk somtijds naa genaam zijn kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant K ord pr AUen Noorwegen De baardbaLein weke k b sterkte lil t laten komen welke ik fi r n erbesrt 8tta dë rL Vernamo Zweden broeds ten hoogste ve baasd is over de uitwerking weTkezy reeds op mij gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil fi la sen luitenant n do Deeusche armee Copenhagen Na eene bus van dë echt Yetza haarbulsem gebezigd te h brn ben ik ten hoogste verbaasd over he boven IJle veVwiehting verkregen uitstekend resultaat Mflii ha r verkreeg Teeds na d eerste behandeling een mooi kïosel even als het blank en week g worden s Ik vrouw Ingeborg Nielsen Lnndsgad 7 Copenhagen M s Patent H ötoUen Per grlMm Brfotg i nurt Ptttmt H SloUm irruniw hMt Mut ttt we 1 HAMMun iimrIhIoMin Sachatimungim fft i Mu u t dêliir uittm alelê teharftn H StMm mr m IM Jfel nftr M nWm Elna MM i i l k Warnung IV 4WUtolfWl Deze naamteekening 18 diegene vanden uitvluder en zal op fik pakjegebonden worden anders IshetVcrvalBoht en zondSr g arantie 1 C A V D LOO AIITS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel 51 KOTTEHIJAIU SPRESKUREN 8 IHRIGBTIWG VOOR PSMOTHERAPIE Vraagt bij Uwen Boekhandelaar ten Proefnummer der Hederlandsehe uitgave èE WereldTourist De hooldtekst van dit hallmsandeIgksche tydschrilt bestaat nit de B nchriJKlng eenrr Rein om de Aarde die de Heer E T FeENSTRA KülPKR iaJ opdracht der Veii nootschap maakt Elk nummer is riJliM gelUuatreerd nanr eigen photo griiphinche opnmLmen f Ieder inteekenaar ontvangt per jaar on gevcer HO Ansichtkaarten dio hem aan feigen of een niiiler door hem o i ttj ll ren iidres door oi zd reizigers wordenJ toegezonden Voor de cerate maal komenjdeze uit verschillende phi itsen in ArabiSjfPerzië Vooren Achter Indië Birma M lacca enz Prijs per jaargamj f 7 i0 ind de AnMh kaartev lie intet koning is lo allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjil geleverd Uuroau Do Wereld Tjurist Hiurleni Wie iseker zyn m d Echtj Eikel Cacao te ontvangen tesamengesteld en na vele rietuemingen in den handel gekomen onde deii naam d uitvinder Dr Mlohaeli vemtnHgd op d beate machine ia het irewldberiemde étabbliasement van Gebii BtoVlwarok te Kenlen licha J r n2ieHeU § Bikel Cacao in vierkanten busaen Dete Eikei CuMi a met melk gekookt eent aangenune gejonde drank Toor da gelijksch gebruik een t 2 theelepeU raa t Dffider voor een top Chocolate AJa reneeskmcbtige drank bij gwal van diarrhee leoiitB met water te gebnuke Verkrijgbaar bü de roocnaamal B Apotheksrt i i Ko V K pwaftP J Ir a 7 f 8Ö Sr iMr a 0 86 fSenerwlvartegenwoordiger voor Kod iland uliu8 MattenModt An iterdam Kalvctstraat 103 Ondergetoekende beveelt ich beleefd dlf oor do levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voov Partijen Bruiloften entó Vlsook afzonderlijke schotels en alles w l tot het koksvak behoort desv jrlangd vaé bfllevering van servies zilver talellinnel enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier W sthaven 128 j Telepliooiiiiöt Gouda Abonnement i 40 per jaar voor pet ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen t Aanleg en onderhoud gratis Het net is aange8lotea an het Rijks IbJmcommnna ibarean 1 Op 1 Maart 126 verkregen aanslui tingen I Contracten en voorwaarden verkr gbü aan het Barean ACHTER DE VISC MARKT Gonda IJrak van A BRINKMAN iZi Bulteolanüsch Overzicht Omtrent de vorderingen welke de zaak van den vrede in Z Afrika maakt valt nog niet veel te zeggen Uit de berichten omtrent de gangen van de Boeren aanvoerders blijkt alleen dat de mannen die de conferentie te Pretoria bijwoonden drnk in de weer zijn om de opinie van do coraraando s op te nemen Nu en dan keeren zij naar de Britsche liniën terug om den trein te nemen naar een plaats van waaruit zij het een ol ander commando gemakkelijk bereiken kunnen Sommigen willen daaruit afleiden dat de Boeren inderdaad geneigd zijn om de Britsche voorwaarden aan te nemen Hadden de eerste commando s die geraadpleegd werden zich tegen de onderwerping verklaard zoo wordt er gezegd dan zouden de aanvoerders zich de moeite kunnen besparen om de andere af te reizen Ken redeneering die by de Engelschen niet verwonderen mag Ourlogsnieuws ontbreekt volkomen en ware het niet dat de verliezenlijst van het War Office opgave doet van ecnige weinige casaalties dan zou men kunnen wjnen dat de wapenstilstand dien Kitchener weigerde feitelijk toch ingetreden wus Zondag hebbun in Fraiikrök de algemeene verkiezingen plaats gehad voor de nieuwe Kamer Vun een volledigan uitslag kan nog geen sprake zijn daar nog niet uit alle districten berichten zijn ontvangen en tal van herstemmingen nog moeten volgen Voor zoover men reeds uit de bekend geworden keuzen kan opmaken mag men zeggen dat de verkiezing tot dpsver een regeeringsoverwinning beteekent De algemeene verwachting was weinig anders pjr waren drie groote troepen in de oude Kamer van wien men bij de Verkiezingen kon aannemen dat ziJ hare krachten onderling zouden meten ten eerste de rechterzijde bestaande uit de voorstanders van den staatsgreep de lieden van den Vaderlandsbond de royalisten en imperialisten en nog de onbuigzame clericalen pauselper dan de Pans Ten tweede het Centrum of de Mélinegroep waarvan de leider nog steeds zijn troepen ter overwinning hoopte te leiden achter zijn verschoten vaan en eindelijk de linkerzijde de vooruitstrevende republikeinen de socialisten en radicalen die mK nitzondering van eenige onparlementaire socialisten den sterken regeeringsaanhang vormden In de vorige Kamer heette de meerderheid FEViLLETOM BE TWEE MESTEN 6a Ër waa geen koninklijke vooringenoraenhe d met het een ol ander die niet op haar geheimen inventaris stond geteekend zij wist precies te ze aén wat er omging in de kabinetten der whiga en in de kluba der tories Mijnheer Iemand verlangde geen ambt hoewel hij ïich Boo hield en lord Niemand reikhalsde er naar otschbon hij deed alsol het hem totaal onverschillig was De eene groote man meende dat de vrucht nt ntet rijp was een ander dat ze reeds in rottenden toestand verkeerde maar de eerste betrad dan ook pas het tooneel en de ander verliet het Wilde men de juistheid van eene politieke meening beoordeeleo dan moest men de plaats en den rang van hem die ze uitsprak in aan rking nemen Op het rechte oogenbUk en toen zij er reker nas dat men haar niet hoorde speelde lady Firdbnwe haar troef uit van het spel dat te weo reeds door mijnheer Tadpole gekoupeerd wat En wien zoadt u denken dat sir Robert w Ierland zoa lenden en zij keek den der regeering honderd man sterk te zijn evenwel was dit vaak do meerderheid op papier Zoo dikwijls bleek zij bü gewichtige stemmingen inderdaad slechts öO of 60 stemmen te bedragen Maar de kern voor een regoeringsmeerderbeid in de Kamer bestond en blikbaar was ook het land hiermede ingenomen Het buitenland dat in zulke zaken dikwijls een beteren kjjk op den toestand heeft verwacht dat de regeeringsmeerderheid in de nieuwe Kamer eerder grooter zal worden Parijs het infant terrible van elke regeering zooals de Figaro schrijft heelt gestemd als verwacht werd hoewel de uitslag nog gunstiger voor de nationalisten had kunnen zijn De Radical rekent dat de nationalisten met 11 Mei 3 zetels in do hoofdstad znllen verliezen van de 29 herstemmingen in hot departement der Seine acht dit blad er 19 stellig in het voordeel der republikeinen wauronder die van Brisson en Millerand Behalve laatstgenoemde mini 5ter van koloniën die toch wel herkozen zal worden hebben de 8 ministers afgevaardigden alle stemmen gewonnen zelfs Leygues die met 1 5Ü0 stemmen meer dan in 1S9S in herstemming komt Drumont is gevallen natuurlgk door knoeiorjj Volgens do Libre Parole Piuu en de Cassagnac eveneens Méiine ie met moeite herkozen met 4 500 stemmen minder dan in 98 en slechts 500 meer dan z ju tegenstander laurès daarentegen is gekozen Lubori de Pressensé en Reinach hadden de meeste stemmen in hun district en zullen er bjj de lierstemming zeker komen Van de officieren die door het Fransche Va Ierland worden gepatroneerd zijn er 5 gekozen en komen 5 in herstemming De indruk is dat tot nu toe ieder nog al tevreden is en terecht De einduitslag zal vermoedetijk vrijwel aan de verwachtingen beantwoorden De Spaansche rogeering heeft eergister een vergeefsche poging gedaan om het ont worpBankwet door do Kamer te doen aannemen De vergadering was goed bezet doch de republikeinen verzochten hoofdelijke stemming en nauwelijks had de president aangekondigd dat de stemming zou aan vangen of een aantal loden voldoende in getal om de ovorblijvenden te verhinderen een geldige stemming te houden verliet do zaal Volgens de Imparcial zanden ook verscheiden regoeringsgezinde leden zich van stemmen onthouden hebben omdat ze het hertog van Fitz Aquitaine vlak in het gelaat Ik denk den man dien hij er vroeger heelt heen gezonden zet Zijne fjenade Lady Firebrace schudde het hoofd I ord Haddington zal niet meer naar Ierland gaan hernam zij geheimzinnig let er maar eens op En lord de Grey heeft geen lust en al had hij er zin in dan zou er wel wat op tegen zijn En den hertog van Northumberland zal ook niet gaan En wie is er dan nog meer i We moeten een edelman van den hoogsten rang voor Ierland hebben iemand die zich nog niet bemoeid heelt met de lersche zaken die vroeger altijd voor de emancipatie der Ieren isgeweest een konaervatiet geen orangist i U begrijpt mij wei Zoo iemand is de persoon dien sir Robert zal zenden en dien sir Robert noodig heeft Het zal hem wet eenige moeite kosten zoo iemand te vinden zei de hertog Ja indien die onbekookte daad van 1834 niet verricht was en dc zakf n haar wettigen loop hadden gehad en wij een man als Lord Stanley bij voorbeeld aan het roer gezien hadden of aan 1 Eén deel der protestansche leriche bevolking vooral in t N O van t land UUt r met Belfast draagt nog altgd den naam van oranjepartij van den tijd af van aUdhouder k ming Willem UI ontwerp te yoordeelig voor de Bank achtten De regeering hoeft nu de afwezige Kamerleden van haar partij getelegrafeerd om over te komen en vandaag of morgen zal de poging om het ontwerp er door te krijgen worden hernieuwd De minister van financiën heeft van al zijn collega s du afzonderlijke begrootingen van uitgaven voor 1903 ontvangen Sommige dezer begrootingen met name die van oorlog van marine en van publieke werken zijn veel hooger dan het vorige jaar De minister heeft besloten voor de begrooting dor gewone uitgaven dezelfde cijfers te houden als in die voor 1002 later zon lijj de noodige voorstellen indienen om zich do middelen te verschaffen tot bestrijding der posten wanrmon de ministers hnn begrootingen wenschen te verhoogcn Volgens de Now Vork Herold beteekent het sluiten van cun verdrag tussclien de Voreonigde Staten en Colombia betroffende hot Panama knnaal en waarvan onlangs do tyding kwnin nog volstrekt niet dat de Washingtonsclic rcgoering van plan zou zjjn om van hot graven van het Nicuraguakanaal ut te zien en hot Panuma kanual in zijn tegenwoordig n staat over to nemen Hot imeiikaansche departement van Staat lieeftaoortgölijke tiactaton met do regeeringen van dusta Itica en van Nicaragua en met die van Columbia gesloten inet het oog op do niogoiykheid van het aannemen van den ecnen of don anderen weg Do kous berust bö don Senaat en er zon op het oogonblik niet meer kans zijn op een overnemen der l unama kunaalcüncessie dan drie maanden geleden toen do kanaal commissie in haar rapport ten gunste van do Nicaragua route concludeerde Verspreidi IJerichten FKiKKRUlt Do ond minister Lebon de bekende beulstrawant van Dreyfus in tegenstelling met ziJn naam heeft hot blad Le petit Oatinet doen vervolgen naar aanleiding van het beweren dat hjj ziJn fortuin gemaakt heeft tijdens zijn ministerschap Dl ITSCHLAin Zaterdag heeft op de Tentoonstelling to Düsseldorf een proefommegang plaats gevonden als vastgesteld voor den openingsdag Donderdag a s in tegenwoordigheid van den kroonprins Een landbouwer in ruste te Walden het hoofd eener groote partij ja clan zouden uwe vrienden de konservatieven want ieder verstandig man moet konservatief zijn in den goeden zin van het woord in een geheel anderen toeitand verkeerd hebben maar na en zijne genade schudde het hoofd Sir Robert zal er nooit in toestemmen wederom een ministerie snmen te stelllen zonder Lord Stanley zei Lady Firebrace Misschien niet zei dc hertog Weet gij wiens naam ik ergens heb hooren noemen als de ittan dien Sir Robert in Ierland zou wenschen te zien i ging Lady Firebracevoort Zgne genade luisterde De hertog van Fitz Aquitainc zei Lady Firabrace Dat is niet mogelijk zei de hertog Ik ben geen partijman als ik iets ben dan ben ik een aanhanger van e regeering Het is waar de weg dien zij bewandelen staat mij niet aan en geen hunner maatregelen bevalt mij maar men moet zijne vrienden bijstaan Laciy Firebrace Voorzeker als het Innd in gevaar verkeerde en de koningin zich persoonlijk tot mij wendde en de konscrvatieve partij werkelijk konservatief was en niet eenjpude gebrekkige boel een beetje opgelapt en £ blanket dan zou iemand nog eens even wachten en nadenken Maar ik kan geruit betuigen dat ik de zaVen in geheel anderen toestand zou moeten zien dan waarin ze zich tegenwoordig bevinden voordat ik een dergejijke stap zou doen Ik moet zien dat maDoen aU Lord Stan burg in het Rpsland Klein geheeten il tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat hjj de desertie naar Frankrijk van een Elzas Lotharingsch soldaat Lydecker geheeten in het puk van Klein s zoon zon hebben begunstigd Door den Landdag te örei is goedgekeurd de geneeskundige verklaring volgens wolkü vo r8t Hoinrich XXIV voorgoed ongeschikt wordt verklaard voor do rogeering reden om vorst Hoinrich XIV jongere linie te benoemen tot regent Skbvie Het voelbesyrokon bezoek van koning Alexander en koningin Drhga aan hotBnaaischo hof te Livadië zal nu plaats hebben in luli De minister president on do minister van financiën lullo n het vorsteiyko paar vergezellen BINNENLAND SÏATEN ÜEjVEUAA L KKnSTB KAMBR Zitting van Maandag 28 April In deze zitting hooit do nieuwbenoemde Voorzitter van de Eerste Kaïnor J E N baron Schimmelpenninck van dVr Oyo zdn ambt aanvaard mot oen toesprank waarin hij allereerst uiting gaf aan oen gevoel van weemoed wegens het overlijden van ziju voorganger mr A van Naaincn van Eomnos vervolgens diens verdiensten huldigde en ten slotte op do medewerking dor leden bü de vervulling züncr taak oen beroep deed Namons de regoering sloot do minister van oorlog zich by de woorden van den voorzitter ten opzichte van den hoer Van Naumen van Eemnos aan Daarop nam de voorzitter nogmaals het woord om hulde te brongen aan de nagedachtenis van de leden Fransen van de Putte Virnly en Magnéo Zal de energieku statige figuur van don baanbreker op koloniaal gebied den heer Fransen vari de Pujte nog vele jnren in de herinnering biyven voortleven ook de nestor der Kamer do heer Viruly die gedurende 40 aar zitting had zal niet licht vergeten worden evenmin als dc heerMagnée die 18 jaren zün mandaat met nauwgezetheid vervulde Nadat do minister van oorlog zyn sympathie met deze woorden had betuigd werden do geloofsbrieven van do nieuwgekozen leden mr J ü S Bevers on mr 1 R van Koyen onderzocht en goedgekeurd Hierop werden ley Ik weet wal ge wilt z ggen waarde hertog van Fitt Aquitaine Ik zeg u nog eens dat Lord SUnley met hart en ziel aan onze zijde is en ik ben overtuigd dat ik uwe genade binnenkort m het kasteel van Dublin zal zien Ik ben te oud ten minste daar tien ik bang vour zei dc hertog van Fitz Aquitaine glim lachend en op een toon waarin lag uitgedrukt dat hij zich gewonnen gni HCX FUSTUK XVI ÜRgevecr drie mijlen voordat zij de stad bereikt stroomt het riviertje de Mowe door een vlakte Dc streek hoewel niet zoer schilderachtig heeft een vroolijk opwekkend aanzien Een Bteenen brug verbindt de beiile oevers door drie bogen dte een goed geheel vormen het land in den omtrek bestaat uit weilanden met levendige kleuren of uit moestuinen om de naburige bevolking het noodtge te verschalfen en wier afwisschmdc tinten leven en vroolijkheïd brengen op den vlakken bodem De onmiddelijke omifeving van de vlakte b staat aan weerszijden hoofdzakelijk uit trasschen waarboven in de eene richting üch de bruine kleur van een heideveld vertoont i orM vt vffifd