Goudsche Courant, woensdag 30 april 1902

zg in do vergaderia geleid l den de vet eisclite eeden at en werden taegolaten De Kamer ging iiieror gitoen tot aanst Woensdag 11 nnr Het bulletin Tan Maandagmorgen 9 nnr Inidde H M de Koningin genoot een rustigen naclit De koorts bereikt s avond niet meer de hoogte van vorige avonden terw l de morgcnnren koortsvry verloopen Dk ROES SINÖH L POT Arts Het bnlletin van Maandagmiddag 3 nar Inidde Het beloop der ziekte van H M de Koningin beantwoordt volkjmen aan liet tydperk der ziekte en vertoont tot nog toe geen enkele complicatie Prof ROSEiNSTEIN Dr BOESSINGH h POT ArU Uit het Loo wordt nog gemeld De gunstige bulletins omtrent den toestand van H M de Koningin beantwoordden aan de hier gekoesterde verwachtingen Hare Majesteit moet reeds eenige oogenblikken op zijn geweest en de Koningin Moeder moet zich in de laatste dagen herhaaldelijk zeer gunstig over den toestand hebben uitgelaten De komst van prol Kosenstein moet dan ook minder door de omstandigheden noodzakelijk ziJn geweest maar moet meer worden toegeschreven aan den wensch der Koningin om den professor nog eens te raadplegen De Koningin gal zelve de opdracht zorg te dragen voor een bouquet op den verjaardag heden van de lectrico van H M de Koningin Moeder Men meldt aar de Midd Ct dat besloten is ten einde in het geregelde afdoen der loopende dienstzaken zoo min mogel jk stagnatie te brengen hetgeen eon onvermijdelgk gevolg is van Hr Ms ziekte om verschillende beschikkingen die anders ieder alzonderiyk een Kon besluit ten gevolge hadden onder een Kon besluit te brengen zoodat indien de toestand der Koningin hot toelaat H M dan slechts eenmaal haar iiandteekening behoctt te zetten Gemengde Berichten De Boeren in Portugal Uit Caldas da Rainha schreel men van 9 April aan het Hbl Er heerscht hier op dit oogenblik groote on ernstige ontevredenheid onder de Boeren Gedurende de laatste week werden voor hot eerst sedert hnn verblijl alhier bovenkleeren door de commissie aangesteld te ljOureni oUarqnez door do Transvaalsche regeering aan de mannelijke réfugiés uitgedeeld De voorraad bestond uit nieuwe en gedragen kleeren en etteiyke rollen nieuwe stoften Alles kwam nit Holland Tydens de uitdoeling bleek en werd bewezen dat verschillende gedragen on versleten kleeren eigendom waren geweest van eenige der zoogenaamde ofücieren van de Boeren die bier ton getale van zestien be 9 OU DA TlM n o 4 4 8 80 04 7 18 7 48 l 47 10 1 H l 4 68 1 41 BB J M4 i e j jTgLr U z uc u flOUDiL DEN BA OriM nn u 9 1110 00 10 1910 88 1U 1 1 1 1 j r V 7 T f M 8 80 8 48 4 16 4 46 4 68 8 88 6 48 8 67 8 16 49 7 67 1 64 O 4 loS 1 14 1 4S S 4I 4 08 V os 6 10 6 81 10 1 09 8 09 I 8S l 0 4 l 4 4 8 6 18 6 48 6 64 6 84 7 08 7 M 0 8 4 9 47 10 0 lO U 11 01 M Al 4 45 6 6 8S 4 8 7 06 7 89 8 81 8 t 4t 88 7 18 BAttwduD Bmrt KottalduD D F Rotterdam U aipallt Nimwwktrk MoordrMhl aovd 4 AUmI 7 48 8 Um k a nwUrtHafJ 7 18 8 87 8 41 J I8 8 68 7 8 o 7 68 14 7 88 9 08 9 19 Qoad ll venh Moeni 8o tera i g VooiWrg Mg 10 t 11 18 ll t 9 88 9 4 10 88 a O U U k i H S r E 8 D 1 M 1 nm loa U St 8 11 8 8 t lS 10 80 lO S li O 1 1 i 80 8 86 07 4 48 6 8 U 8 48 J1 10 19 10 80 11 06 lAnnUW 8 01 8 68 9 1J 10 10 11 04 18 48 18 87 l 7 8 81 4 11 1 87 6 80 48 8 44 9 85 10 8 1 08 II A ut G 8 1 9 18 8I 1086 11 1 1 08 1 1 I 13 8 104 11 I 1 1 46 01 9 8 10 iO ll U 11 14 8orDl UrKIUUr lM nn 18 00 11 81 8 16 3 11 4 88 8 4 00 8 38 I W S 8 07 ti ll 108 8 09 t 46 6 04 1 14 81 1 48 8 0 8 1 4 I t 41 4 61 6 48 8 S I 7 00 7 18 1 49 8 7 14 1 16 4 88 é 9 07 M l l 10 14 10 6 11 18 11 84 10 4 ll 7 81 I 4I i H 1 40 6 t6 6 48 01 t oad k l ud v Wwd Dtnokt t O 7 16 8 10 8 J 18 9 81 l U U 7 1 8 1 8 10 8 8 4 41 8 08 1 7 0 8 10 9 48 m t W 8 4 47 7 80 5 8 4 9 80 K 46 11 80 18 48 1 01 s To 8 4 6 il 11 8 88 7 88 8 rt 10 01 10 I 7 0 7 81 8 18 1 18 10 81 1 1 14 l 8 8 4 18 4 84 8 47 7 07 7 64 8 0 ll U lt 8 18 8 11 41 T 4 9 8 10 14 i 8 iV i M iMJ l KV6 r 7 Iti l ii l mJ m UlrMlil vroanlea 6 07 nevens drie vronweiyke alle voorrechten genieten van een werkeiyken officier U r tevens kwam uit dat deze beeren by een kleermaker hier ter stede stoffen badden gebracht om er nieuwe kleeren van te maken en verklaarde die kleermaker ten stelligste dat die stoffen niet te Caldas te verkrygeu waren maar nit Holland kwa men Men beweert thans zelf dat een hocvoolheid flanel bestemd voor vrouwen en kinderen door en tusschen deze officieren is verdeeld en vermaakt tot nachthemden en nachtbroeken Deze zaken zgn natuuriyk erg onverkwikkeiyk bevonden onde klachten omtrent commissie en officieren komen weor te berde en er is sprake van een uitvoerig schrijven te zenden aan den president en aan dr Leyds ten einde in den onhoudbaar wordenden toestand verandering te brengen De Portngeescho majoorkommandant is ook reeds geraadpleegd maar hoewel sympathiseerende met de burgers verklaarde by hierin niet te kunnen handelen In Holland heeft men duizenden guldens voor do Portngeescbe ballingen byeen vergaard ook Holland zal wenschen te weten waaraan al dat geld is besteed en nog méér zouden do burgers niet otflcieren willen weten waar al die bedragen die zoo telkens in de couranten staan toch belanden Men stake daarom de zending naar Portugal nieti Alleen in Caldus zyu nog zestig mannen die sinds meer dan een jaar niets hebben ontvangen wat kleeren aangaat en groote moeite hebben om fatsoenlgk voor den dag te komen Gaarne zou men eens één of twee leden hier zien van do commissie uit Holland die hen gedurende hot atgeloopen jaar hoeft gesteund of getracht te steunen Nog een andere daad der regeeringscom missie maakte deze uitdeeling van kleeren voor de burgers onaangenaam Alvorens men eenig kleedingstuk kon bekomen moest men een verklaring afleggen wanneer men t laatst kleeren had bekomen en welke wat men er moe uitgevoerd had of men ze niet verkocht had of men geen geld verdiende of ondersteund werd of raen werkeiyk haveloos zou moeten rondloopen indien geen kleeren door de commissie werden verstrekt en hoe en op welke wgze men zgn 30 reis zes centen per dag verbruikte En dat terwgl de commissie aller toestand reeds lang kent en behoort te kennen terwgl zg weet dat byna allen alles in Afrika hebben achtergelaten terwyi zg geen cent geeft voor onderbond van boven of onderkleeren voor garen nóch wol voor hoofdbedekking ni ich schoenveters Deze vragen werden dan ook een grove beleediging geacht en verwekten terecht groote ontevredenheid Men zou wel eens willen weten of die vragen ook gestold worden aan de zoogenaamde officieren Te Amsterdam is een internationale wedstryd gebonden om het amateurskampioenBcbap van Nederland in vnistvechten 10 9 48 10 18 10 S 10 8 10 48 10 49 8 8 10 88 11 18 U 18 18 66 11 88 1 07 11 U 1 1 11 80 l 10 41 11 88 11 48 U 46 l r Het program bevatte verschillende nummers die zegt het Hbl misschien voor beoefenaren van de bokskunst of lief hebbers hoewel zg weinig in getal waren opgekomen hoogst interessant waren Het meest werd door dit publiek geapplaudisseerd als een van de partgen zoo werd geraakt dat dit op de wangen of aan den neni zichtbaar was Tegen aller gewoonte in was eergisteren een zeer bekend Arasterdammer bewoner van de Weesperzgde te Amsterdam bnitenshais zgn middagmaal gaan gebruiken Zgne huishoudster die anders altgd daarvoor zorg draagt had als bloemliefhebster zich een uitstapje veroorloofd naar de bloembollenvelden in de omstreken van Haarlem Na een copieus diner keerde mgnheer omstreeks negen uur huiswaarts klom de trap op stak het gaslicht in de gang aan en hoorde toen iemand loopen op zgn kamers wat hem zeer vreemd voorkwam omdat hg overtuigd was dat er niemand thuis kon zgn Plotseling ziet hg uit zgn studeerkamer twee jonge mannen te voorschgn komen die hem rakelings moeten passeeren om langs do trap de vlucht te nemen De eene geeft hem in het voorbggaan een duw tegen het bovenigf om te voorkomen dat hy gegrepen werd Een poging om de i lochtelingen te achterhalen was zonder resultaat omdat in het avondduistér niet zoo spoedig kon worden nagegaan in welke richting de vlucht genomen was Bg hot instellen van een nader onderzoek bleek dat de beide mannen met een valschen sleutel de woning waren binnengegaan zeer waarscbgnljjk kort voordat de bewoner thuis kwam er wordt altkans niets vermist terw gl evenmin iets overhoop is gehaald Do dieven want diefstal was natuurlgk het doei van hun komst hebben gebruik gemaakt van een brandende kaars want op het tapgt lagen verscheidene druppels kaarsvet Het is te hopen dat de politie die natuuriyk met een un ander in kennis is gesteld de beide mannen zal weten op tesporen want een van hen zal bg confrontatie kunnen worden herkend Tel Landeiyko onschuld Een boertje komt met zgn spaarbankboekje aan het kantoor van een provinciestad en vraagt terngbetaling van f W Nadat het boekje verminderd de post ingeboekt en de qnitantie geteekend is telt de ambtenaar hem de rgksdaalders voor Boertje Ziezoo ik heb het gezien non is bet goed nou hoeft het niet meer Ambtenaar verbluft Wat bedoelt nf Boertje knipoogend Wel ik wou maar zien uf je het nog had Je kan nooit weten tis zoo n rare tyd tegenwoordig I Historiïch 4 88 8 H 8 88 11 0 8 3 10 80 10 4 8 48 10 64 8 ll JI 7 10 7 7 6 7 88 6 7 64 8 08 S5 10 08 10 4 10 11 97 Te 11 uren eergisterenavond zag men rook komen uit do straat van het bovenhuis van perceel 157 op de Hoogstraat te Rotterdam Een politieagent word hierop opmerkzaam gemaakt en door de deurruit ziende werd hy een geheel ontkleeden man gewaar die onder nan de trap in het portaaltje lag kermende en krimpende van de pyn De ruit werd ingeslagen en men verschafte zich toegang en toen bleek dat de man de 27 jarigo groentek oopman J C Smit door brandwonden aan hoofd en romp bgna ontoonbaar was en in levensgevaar verkeerde In dien toestand is hg daarop naar het Ziekenhuis vervoerd waar hg gisterochtend te 5 uren overleed Uit het door de politie ingesteld onderzoek met toestemmend knikken door den man die niet meer spreken kon bevestigd is bet volgende als waarschgnlgk gebleken De oudere van Smit verhuisden dezer dagen van de Hoogstraat no 157 naar da Rechter Rottekade no lil en kwamen overeen dat de zoon tot 1 Mei in het door hen verlaten huis zou blgven wonen Een voorkamer op de Ie verdieping was daarom gemenbileerd gebleven en d4 r huisde Smit Na zich ontkleed te hebben was hy in zgu onderkleeding naar het privaat gegaan en heeft om zich by te lichten een kaars aangestoken Op het privaat is de vlam van de kaars met zgn onderkleeding in aanraking gekomen en zoo stond hg in een oogwenk in lichtelaaie terwyi hem het hemd van het lichaam brandde Om de vlammen te blusschen is Smit toen naar de keuken geloopen en heeft de kraan der waterleiding opengedraaid ook zyn hoofdhaar had al vuur gevat toen hy hierin niet slaagde wilde hg in zgn doodsangst de straat op vluchten doch hg is niet verder gekomen dan onder aan de trap waar hy in elkander zakte Toen men in het buis een onderzoek instelde vond men de kraan van de waterleiding nog open staan en in de keuken op den grond de asch van de verbrande onder kleeding Op de kamer die hy in gebrnik had waren zgn Zondagsche kleeren al opgeborgen en zgn werkpak klaar gelegd om het dien ochtend aan te trekken Men meldt nit Scheveningen Het op zee uitzicht gevende zaaltje van de villa Jacobson naast het Kurhaus gisteren reeds vóór twee uur stampvol bi langstellenden Ouder hen die de proeven met Marconi s draadlooze telegraphic wilden bijwonen bevonden zich tal van autoriteiten ministers en oud ministeis onder wie de ministers van buitenlandsche zaken en van koloniën opperofficiereu Kamerleden ingenieurs en hoofdambtenaren ook verslaggevers van binnen en buitenlandsche bladen Buiten de villa was een 120 roet booge mast opgericht op de Evertsen die van Maassluis opstoomde bevindt zich een ongeveer even hooge mast elke mast is verbonden met een afgestemd toestel Di apparaten op Scheveningen werkten met 24 en 16 volts Er waren 3 toestellen om gesprekken met twee verschillende oonin en te kannen voeren en twee telegrammen gelgktg dig te knnnen ontvangen Om half drie werd het eerste telegram van de Evertsen ontvangen Het inidde Commandant en officieren Evertsen wenschen door draadlooze telegraphie hnn beste wenschen uit te drukken voor spoedig herstel H M de Koningin De voorlezing van dit telegram werdmel applaus ontvangen Daarop werd door de ministers Meiril van Lgnden en Van Asch van Wgck het volgende antwoord gezonden Telegram zal aan H M de Koningin worden opgezonden 9 4 9 68 10 08 48 8 6 i Z 8 01 8 88 1 17 68 68 8 1 10 08 8 4 1 lO l 8 88 E = 10 8 48 8 41 P l 10 84 10 18 10 48 U li De Evertsen stoomde tegen 3 uur naar de kust op om 4 uur bestond er gelegenheid om aan boord van het oorlogsschip te gaan dat dan weder een eind in zee zal stoomen buiten den gezichtseinder Terugkeer der gasten naar Sch veningen om 6 uur Wèl zeldzaam In de gemeente Idaarderadeel is eene vrouw overleden die 74 jaar bjj dezelfde familie diende eerst als kindermeisje toen als meid en ten slotte als huishoudster De onderwgzer in het Priesche dorp Jnbbega wien door ingezetenen een serenade met ketelmuziek werd gebracht waarbg de rniten zgner woning werden verbryzetd heeft met t oog op zgn zenuwachtigheid op zgn verzoek een maand verlof gekregen Het onderwgs in zgn klas wordt nu waargenomen door zgn vrouw die thans bg haar ouders te Jnbhega inwoont Men meldt nit Enschede Wg vernemen dat er eenige hoop bestaat dat in verband met de komst van den Commissaris der Koningin in de provincie oen bemiddelingsvoorstel zal worden gedaan Het j Beredeneerd Verslag van de zittingder Internationale Commissie in zake arbeidsgeschillen van de drie Christ Textielarb bonden in Nederland Duitscbland en België is ter perse en zal spoedig ann de ledender Chriteiyke bonden in het binnen enbuitenland ter lezing en overweging wordenaangeboden Men deelt er het volgende van mede Hot geelt den weg aan om pogingen tot verbetering van arbeiderstoestandon steeds met den besten uitslag bekroond te zien en is voorts een bron van praotische wenken hoe de leden vóór en tjjdens het uitbreken van werkstakingen zich hebben te gedragen Wordt er gehandeld naar de raadgevingen en lessen in het verslag vervat dan zullen in de toekomst de fouten zicti niet herhalen diedemeesteworkstakingen ten onzent hebben aangekleefd en oorzaak waren dat zg in den regel verloren gingen Wel is het doel der Christ bonden om principieel zooveel mogelgk met vredelievende middelen de rechtvaardige arbeidersbelangon te behartigen en om volgens hunne grondstellingen naar vreedzame verhoudingen met de werkgevers te streven maar bigkt de strijd ten slotte nadat alle middelen om tot een vredelievende oplossing te komen te vergeefs zgn aangewend onvermgdelgk dan moet die stryd aanvaard worden maar met de kansen op overwinning 1000 exempl zgn voor België bestemd De bekende Belgische socioloog pater dr Rutten zal het verslag in het Eran ch bewerken Eergisterochtend om halfelf gedurende de mis werden vier werklieden in de nieuwe katholieke kerk gestoord in de uitoefening hunner plichten en bg het uitgaan der kerk in dit gebouw op ergeigke wgze gedrongen en een hunner getrapt Den pastoor is beleefd verzocht hen voor het vervolg in de gelegenheid te stellen hunne plichten ongestoord te vervullen Op aanwgzing van een staker werd eergisterenmiddag aan 8 nieuwe werklieden der firma van Heek verzocht zich mede te begeven naar het politiebureau dnder verdenking wapens te dragen bg fouilleering werden op drie hunner wapenstokken of dorgeHike voorwerpen gevonden die in beslag genomen werden Do roeders te Liverpool zgn zeer uit bet veld geslagen door de Amerikaansche stoomvaarttrnst Zg vreezen dat de Engelsche schepen bemand en bestuurd zullen worden door Amerikanen en dat Amerikaansche kolen zullen worden gestookt wat invloed hebben kan op de pryzen der Engelsche kolen terwgl de Engelsche marine veel te groot zal zyn indien er geen handelsvloot meer te beschermen zal zyn in oorlogstgd De Daily Telegraph meldt daarentegen dat de vlag de bemanning en het bestuur der schepen steeds Engelsch zal blgven Maar in deze optimistische meening rordt niet gedeeld door allen die Morgans handelwgze en de mannen die achter hem staan kennen büinenkort begeeft zich de min van binp zaken van Rusland naar het Gouvernement Poltawa waar 18000 boeren en arbeiders in opstand zyn De beweging moet uitsluitend een gevolg van den heerschenden nood en niet van politieken aard zyn Agitatoren maken echter gebruik van den toestand van ellende om de boeren tegen de overheid op te hitsen De boeren die aanvankeiyk zich slechts met geweld het graan van den Staat verschaffen wilden zgn door het onverbiddeiyk optreden van de militairen in blinde woede ontstoken en hebben de goedoren van groote grondbezitters verwoest Er lyn troepen versterkingen heengezonden De Godverneur Generaal van Kiew Dragomirow is vertrokken om de militaire maatregelen in het oproerig gebied zelf te regelen De nood op Java en de toon der Indische dagbladen Wy lozen in de Javabodo In een uitvoerig hoofdartikel toont de redacteur van de Locumotief aan de hand van een hem door den resident van Seraarang verstrekte lyst aan dat deze hoofdambtenanr krachtens do hem in 1875 verleende bevoegdheid sedert 1 Maart 1900 op eigen verantwoordelgkheid reods f 779 113 heeft uitgegeven om de hongerlgders in zgn gewest in hun nood tegemoet te komen en dat de regeering sedert September van datzelfde jaar f 1 166 416 besteedde voor hetzelfde doel zoodat daarvoor door haar in twee jaren roeds f 1945 529 is besteed Desniettemin adviseert de seniele stumperd dat de particulieren die bgna zonder uitzondering direct of indirect belang hebben bg de welvaart der inlandsche bevolking die hongerlgders en zware zieken nn maar moeten laten créveeren om toch vooral aan de regeering in Nederland en in Indiê niet den indruk te geven dat bg rampen in Iiidié die toch eigenlgk voor een groot deel voortvloeien uit haar eigen nalatigheid particniieren wol te hulp zullen komen En willen die bózondore personen absoluut zich bezondigen aan het misdrgf van liefdadigheid dan eischt hg van hnn leiders dat dezen dan ook maar persoonlgk naar de bezochte streek zich zullen begeven om toe te zien dat do geschonken bgdragen ook op de meest praktische wgze worden besteed Zou het niet christelgker of als dat woord den heer Brooshooft mocht hinderen eenvoudig fatsoenlgker zgn eerst naar vermogen te helpen den hongerenden medemeujjch die het zedetgk recht hoeft dit van ons desnoods te eisohen de redacteur van dc Locom huldigt immers in heldere oogenblikken sociaalderaokfati sche beginselen f om daarna met vereende krachten in Nederland van do Volksverte genwoordiging te eischon vermindering van belastingen in geld en in arbeid voor den inlander geld daarentegen tot aanleg van irrigatiewerken tot liet verleenen van krachtdadigen steun aan de deskundigen van s Land Plantenluin te Buitonzorg om ziekten met goed gevolg tü kunnen bestrgden in het gewas om voldoende geneeskundige hnlp te kunnen verschaffen aan menscli en dier Maar de redacteur van de Locom boude wol in het oog dat do nu tegen de liefdadigheid door hem in bescherming genomen particulier dan nog veel heviger zal moeten bloeden want al dat geld zal niet uit de Nederlandsche schatkist komen de genaaste millioenen komen daaruit nooit terug wil men dus de lasten van den inlander ernstig verminderen dan zal de Europeaan m Indiö vrgwiltig of ouvrgwillig afstand moeten doen van ve l wat hem nu aangenaam is en gerisfelgk van veel dat hg nu onmisbaar waant Radica de overlevende van de gescheiden tweelingzusters van Barnum en Bailey weet nog altyd niets van den dood Van haar zusje Doodiea Zaterdagmorgen is zy van Parys naar Londen vertrokken Zg loopt nog vrg moeiiyk stADSNIEUWS GOUDA 29 April 1902 Bg de heden gehouden aanbesteding tot het maken van eene badinrichting in de Kazerne alhier raming f 1800 was ingeschreven door de hoeren C W den Hoed voor 1979 W Bokhoven voor f 1942 C P W Dessing voor f 1886 In een Zaterdagavond alhier ten huize van den heer Scbieveen gehouden vergadering van miliciens der lichtingen 95 96 en 97 werd een comité benoemd bestaande uit de hoeren W M Elshout voorz W van der Putte secret J A Hornes penuingm J C Gyzeng C de öruil S Grootendorst en L D Martens commissarissen ten einde al het mogelijke te doen om van de voorgenomen herhalingsoefeningen bevr d te blgven Besloten werd een adres te zenden in dien geest aan den Minister van Oorlog waarop een 70 tal teekonde Atjeh Van 27 Maart werd uit Kotaradja aan do DeliCt geseind Marechaoisees onder de Inilenants Geertsema on en Beckeringb overvielen in Lagonn de vyandeiyke benden van toekoe Arsjad Lagena In onze handen vielen gevangen toekoe Lageun panglima KoesSim panglima Karim toekoe moeda van Pantl K ejoeng tenngkoe Tjoetman petoea Bantang van Rigas en 13 volgelingen Gesneuveld zyn panglima Uaël en 6 volgelingen Onze troepen maakten 5 beaumontgeweren 5 revolvers en vele blanke wapens en munitie bnit en leden geen verliezen Genoemde panglimas zyn allen gewezen volgelingen T n toekoe Oemar 369 Staats loterij 4e Klasse Trokking van Dinsdag 29 April No 9329 f 1000 9642 f 400 7620 11794 en 17850 ieder f 100 Pryzen van f 65 58 2982 5903 8824 11521 14963 18176 63 3035 93 28 70 16056 95 72 87 98 42 11623 96 18439 76 3188 6069 61 26 15103 44 79 3229 6101 88 33 6 85 172 80 6205 96 48 43 94 209 3344 19 8928 57 49 18501 31 69 33 81 11727 16 284 24 55 3419 66 86 82 16320 43 64 39 72 9017 11811 63 52 79 50 6330 27 47 96 56 309 65 40 48 54 15445 81 14 69 6438 9128 11905 92 18607 79 3504 47 33 12 15771 22 632 71 56 93 45 15888 43 36 3673 67 9208 12082 15904 18735 47 3716 6519 17 12151 16001 66 51 3823 42 23 52 32 18813 58 96 6623 56 78 54 87 69 3913 49 66 12260 16142 18912 624 47 81 9362 69 46 44 702 4018 87 9554 84 60 50 57 29 6711 9622 12389 62 54 67 61 96 82 12402 16251 19027 811 6864 9704 16 01 71 13 4121 84 9818 28 10338 74 22 36 6975 41 12672 76 19114 67 49 7020 66 80 89 30 973 42 7 62 69 12602 16489 58 99 11 78 87 43 16561 19203 1092 78 7158 93 68 92 31 1112 95 94 93 12759 16653 19404 20 4403 7269 97 61 57 77 33 9 7410 9968 12801 16726 19501 68 26 52 74 53 85 15 75 4638 73 10Ü65 92 94 90 1249 4601 77 78 12944 16903 19721 1301 01 7338 91 13024 68 49 67 4719 80 10101 13139 59 88 1408 33 7018 85 62 06 96 83 89 66 10237 13205 17003 19877 1528 95 69 44 19 20 19969 1726 4950 773 88 31 23 71 42 5034 69 10319 13366 45 20009 03 6124 7850 43 13404 59 22 1803 42 58 66 43 17106 27 32 82 77 10427 13513 53 40 66 5271 84 93 52 17211 47 1988 84 7997 10640 80 76 81 2118 88 8044 53 13601 91 91 5307 60 64 29 17441 20141 55 8 98 10633 84 43 94 48 8139 68 13794 17560 45 2208 64 62 10734 13819 17614 20213 26 5411 75 55 47 57 34 49 18 89 73 59 64 72 2308 6502 8245 10916 14071 17715 76 69 6 99 11126 14128 28 20310 82 26 8344 52 14290 78 27 2427 32 88 74 14327 17806 20438 2530 5637 10 90 46 17 57 74 81 8463 11236 63 26 64 2635 84 81 79 14451 58 m 74 86 93 92 82 17991 20602 2755 5717 8 W2 11307 14509 98 92 87 62 64 12 84 18014 20609 2 22 99 95 79 14067 58 56 28 5843 8713 85 14731 72 80 60 45 19 11492 14840 92 20764 2956 52 6 11508 83 94 20937 59 70 8805 13 14958 4e Klasse 1 Lyst No 18876 m z 18870 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 29 April 1903 Vette Os3cn en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 35 2e Itwal 33 3e kwaliteit aS cent per hatf ICtlo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 30 ide kwaliteit 27 3de kwaliteit 33 cent per hall KI Handel voor alles flink prijshoudend PosterUen en Telegraphic Vacante directie Post en telegraafkanloor te Voorburg Jaarwedde f 19Ö0 en vrge woning Pensioensgrondslag f 2160 Borgtocht f 3794 reëel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vryheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben ingevolge de bepalingen van het Koninklgk besluit van 21 Maart 1894 uo 17 de telegraafambtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 16 Mei a s Benoemd 1 Mei tot adsistont te s Hertogenbosch A P Tan Well thans kantoorknecht aldaar tot brieiyagaarder te Bocboltz J M Fris iVaiijk geagreëerde klerk te Meersscn VerJiB ftst op verzoek 164Afiril commies der posteryen 2de n A J F Wouters van het postkantoor naar het spoorwegpostkaotoor Mo 2 te Amatordam Verplaatst 1 Juni de sarnnmeralni der poBtenjen en telographio J Rykeboer van Harlingen m j K Oppenheimor van Hengelo W J R Brnnner van Zevenaar mej A G Borgeaius Sikkema van Assen J P Brotsema var Eikema van Dockom en P J Werkman van de lemmer allen naar Groningen postkantoor mej E D Belinfante van Hillegom mej A G Bugsman van Apeldoorn W A Halberstadt van Weesp en C van Andel van Zeist allen naar Haarlem postkantoor D J Goedhart van Velp J W Schoonman vun Bergen op Zoom mej A G Schepers van Almeloo A van Veen van Oostorbeek 1 A J Booustra van Heerenveen en G Walstra van Bolsward allen naar Arnhem postkantoor W F C B Schmidt van Wormcrveer J Vrger van Zaandam J W Nagtegaal van Scheveningen H M J Lammerink van Enschede J C van Bunnard van Hoorn en 0 J Kote van Goriochem allen naar sGra venhage postkantoor W A van Voorst Vader van Winterswgk W A Kluit van s Graven ande en M H van der Woldo van Stoenwgk allen naar Ngmeger postkantoor A Polman van Emmen T W L M de Winter van Busaem K T Ykema van Maassluis J Slingerland van Helmond en H L Obenhugson van Hilversum allen naar Utrecht postk H F v Benkering v Tiel naar s Hertogenbosch postkantoor 1 van Holthoon van Kampen en H B Charbon van Winschoten beiden naar Leenwardon postkantoor A an Borrendam van Gouda en L A A van Haaften van Voorschoten beiden naar Leidon postkantoor VERSCHEIDENHEID Gemeld wordt dat by de jongste aardbeving in Mexico drie steden byna geheel verwoest zyn De schade wordt begroot op 5 millioon gniden In de Westelgke Staten van Noord Amerika heeft het Zaterdag zwaar gestormd Vele huizen liggen in puin zes menschen zyu gedood en zeer velen gewond De stoffeiyke schade wordt op 200000 dollars geraamd NOUVÉAüTÉ s in PARASOLS en PAUAPLUIES VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA felepltoom Ito 11 iiciirs van Ainslerdaui Vikrs Slotkra 80 1 l 961 911 w 821 A 81 14 l 97 67V 86 18 APBIIi I iD iLiNi ru rt Nsd W S IVi duo di o dHc 8 dito dilo dito 8 lloHO i Ubl Gou II 1881 98 4 talie Iniohrgvmg 1888 81 6 0lTni duo iD ilverl8 8 I l OKTVOAL Obl lOüt flOUpoD 8 duo ÜAel 8 l 80 0 876 416 y 180 le UHD Obl RianiDl 1894 4 dito Ouoou 1880 4 duo bij Rolbi 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in fiouil Iien 1888 8 dito dito dito 1884 6 irAM Purpat Khuid 1881 4 roKK u Gopr Oonv lflen 1890 4 iv iiMning Mtie D j iac lMuin tflrieü oiDAr llp T obl 189 Ontvangen DE NIEUWSTE ZWARTE JAPONSTOFFEN met bUbehourende tRVEIÜtlfVKV van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer coneurreerend Huw L O Pi LiM rt 8 D HoU IJ 8poor w Mii a nd 108 Mi tol Kipl 81 8p aand Ill Nod Ind Spoorweg m and Ilgi