Goudsche Courant, woensdag 30 april 1902

Soe 8788 Donderdag 1 Mei 1903 41s e laargaii KIÜMM COmiVT IXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken elefeon o St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per jjost 1 70 Alzonderlyke Nommers VT IF CENTE l Telefonii n Mt A D V E tt T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaaj sruimtc Inzending van Advwtcntiën tot l uur des iniild i AOVERTKINTIKN Soci9teit Ons Genoegen Belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOT AU E Toor bet Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats bobben op ZATKRDAG 17 MEI a 8 on de Ballotage Ljjüt op ZATERDAG 8 UEI a e gesloten wordt Namen het Bestnar F HERMAN Fz Secretaris Gouda 29 April 1901 01 A G A is wegtns de jaarvergadering der Vereoniging tot bevordering der Homoeopathie Woensdag 30 April uitstedig MËLKBGilOUD is niet alleen tmakeloo klenrloot en reukelo maar ook volkomen onacAaéeiyk MELKBEHOUD bewaart niet alleen melk vele dagen tegen mHHVHiordeii maar beeft ook de eigenschap om boter en kaaê die van zulke melk gemaakt is to bewaren tegen ran sterk worden ProelfleBcbjea worden gaarne gratis en franco toegezonden door den eonigen fabrikant L MULLER Apotheker en Hobeikundigc Of 10 T BW a iWUBf nol r tHf llf HIHB 4t Friini Schoenipp etuar wIm GIoh Saiin l Uutciimt ini ti 4 b tl nmliltleB otii hei loaiUr Mtu knri pcMiMA Y b lil twurta lakltuf HcMta DinMt KindtttchocBVB Var kiij4b r bi fiokclUn In hbiMnwtih GsUiitefUn Ur ig ri cn tni Mea l ll go up hal fabtlckaiMrk C Aga ti W TJ OTIIII AraheM TUiRj i Wondnkkliea Kaherstrut 199 en llarrrninarkt 26 lü nühcielo wiiruld bokoml on norooiml ünovurtrotlmi mUWol Ujgwu nlle Horst toII f Lei er Mftftt tick t II ent luwomlift fxoowol bU ook uUw imli in hijna iiUa ziuktegavatlüu mut ooct ifevolg iaftii U wemlen PrU pcr flftCOD h 1 per post 1 rifi Thlmy i Wo dirtftlf betil een nUnof on Keken cl e gonoeikraoh en hallumo erkiug Msakt meeaUl elke pijullike n gevmirvolle operatie golieel o orbo ii Met dere talf wonl een 1 faaroud v or ongeneeslijk tehouden beengemel eu onUnna eou i ünB mt ur kankerlUden geseua Hreniit genezing en Teraachting dor pünes b i wondon outatekingen enr ran allerlei aant PrU par pot f 1 50 per poat f 1 60 Centraat Oopflt voor Noderlaml ApotliokiT HGNKI SmOERS Kokin B Araatordam Watr freen drnAt il bMt lli men direct un i dia Schutienapatlieko ttt A IHII BKÏ in I nnsdi l KollitKh Umwli OaiieTO prui utui t outbiwlcn bg liet Ontraal OapAt Sander ReklD 8 AmateTdun FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ K cheiiiische Wuscherlj TAK H OPPElllEIMEll 19 KriiiëkaiU Rotterdam Q breT t l l d ior Z M den Konin d r Belgan BoofddepAt voor QOUDA de Heer II G TKIJSItlJiUi Korte Tiendeweg D 7 dpecialitait voor het iloomeu en verven van alle lleerenen Uameaganleroben alsook alle Kindergoederen Speciale mrichtiug voor hf atoom D van pluche montela Teerv n l ont s Uordgnen tatelkleetlau eni worden naar dr nieuwste en laatc méthmie gererid mËSBÖËOÖüDi Nog slenlits oen paar exem plaren ïyn verkrijg baar bij A Brinkman Zn Sfooniboot if aal§cha ipij DE VOLHARDING Aanvang ZOMERDIENST 1 MEI a s Vertrek van GOUDA naar AMSTERDAM n ni 4 uur LEIDEN v in 6 4 5 Overige diengten onvei anderd UiltBCTiE LOTEN in de Koninklijk goedgek Verloting VAN DE Hollandsche Maatschappij van Landbouw Atdeeling GOUDA zjjn verkrijgbaar b j A BEINEMAN i 2 Lange Tieiidewcg I O Prijs per lot 0 50 jmw t rif Wl l H1 i l f lf W buvr üenceuli lijcnTCcn aanbtvoicn Met EcreOiploma en Ooud Bcttrooiulc PRAEPARATEN VAN Uif13 LflrnChÊ de tnMitkrucbtlcttnTtntcrkendtKINA WUNtegen zwakte tpyiverterlng renuwhoordpHn ter veriterking na iekte of kraambed koorta en hare gevolgen QUINA LAROCHE PERRUGINEUX in het bijzonder tcf en Bloede brek Bleeksucht kwalen Tan Kritlachen letftyd ent Vcrkrij ibmr m flacona i f 1 90 en i Hj rpl f flC3 0 d ara veriterkend angenaamvftnBme k voordaceUikichBob uik I it y v nral vwr kinderen iwakken en klierachtige geatellen recr aan te bevpIcii Al geneeikrachtlge drank l ij atoomiiaen iler ipljiverteringaorganen en diarrhée ook vo ir7iiiKdinf c en kU me kinderen ï nnperbmt K t A1 70 iI KKr 0 9a è H Kfir 0 60 Melksuiker rKc l aro ó o qo A fhtnSI f JofarPÜl n Hei rookcneenerhalteOfiaretteU voldoende ter b lrij 3Hlllia V Ka CtlCII j aanvallen van Asthma etc In doosjts II 0 80 tn O BO Tamarinde Bonbons pru t p rqatief u en veratoppmg A m i 7 beten MlEralne Congeftie3ctr v mraU kaislaxans v K r kinderen bewijtcn itc Tamarinde Bonbons vui KK K1 I I IF N At HOI M I elaiifniki ilicnstui n voor het kmd begeer Ujk en dr mank aangenaam I rijj i er doosjc O ÖO en 0 50 altflIjllf l nGfiltAC ftlcemeen erkend als het BESTE huismiddel t Verkoudheid en Keelp n hei i een aiymoploaaend en veriachtend middel h uttnemeodbeid muluitend in □ üetchjct verkrijgbaar Pnj 0 20 per flesthje 2 Vratpai alên ttm KRAEPELIEN ft HOLH te 2eiat ijm nltr POorMirM nm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST l S Geen Kinkhoest Geen Inthienza Om ISinkhocsl Influenza Borsl en lieelaaiidoening binnen den kortst mogeljjken tjd te doen genezen neemt onniiddeliyk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract N E L I A M T II E uit de Koninklyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma VOhVf Co Westhaven 198 Oourfa B HIEBIES Kleiweg E ICO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te dmda A BOÜMAN oorrfrwii P1NK8E Nituatrktrhad IJul A N van ZESSEN ScWnAotyn J Th TOREEN fioiiiop B V WIJK Oodma n A SCHEER Haastrecht P W v EDE Oudewater K vanose HEMDEN te Reeuaijk P y f SPt K MoenapelU D t d STAR WarfAnara Wed r HDLST Waddiniimeen M KOLKMAN Waddingmm P A us GROOT Oudmater f na JONOH Oudeaaior J P KASTELEIN PoUbnekerdam D BIKKER Ie Bemchop Mr s Patent H Stollen nmciiit inimm uiitltl itttunrgiiiti FikiMm ung Wam I e r froM Erfolg Mr iia m Patmt H SloUt tfrangm kat Mus ie iet eAMaaea wmIMcaen A ncAoAmuntfeti gegen aa têuf éaJief uMm wtete echnrftn H StoUmt aar mi mm Jlreet dhr ie toMaa tkealieBiiluHiem Il aiMaR eeeer fleltet ftrie 4 IN HET Verliclitings Magazya lie Avoiidsler DTJBBELE BUURT zgn heden ontvangen een prachtige collectie lülciiwc Gasballoiis alsmede een mime sorteering GASOENAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFORNUIZEN tegen concarreerende pr un Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bü H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van aff en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON Gasfitter TELEF 117 SlleBW onovertroflen Prof Dr Liobers welbokond IIHOW HBACHT UtZU Alleen Mht met Fafariekamerk tot Toortdnrende radicale en H i H lekere genezing van alle seUs Sl S meest hardnekkigo zenuwj JAl ttiekteiit vooral ontstaan door E2K9 afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van e ke zwakte Bleeb acht Benauwdheid Uoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apysTerUtring Onverinogeu Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectUBBen IriJTror fieich fl 1 fl H 3 duhbo flen h II CV Ontrait Dopöt Matth v d Vogto Zaltbomrael DipóU M Cléhun k Co Rotterdam r liappol s tïravenhago I Ulmmau lit JuD J ha HotterdAm Wolff fe Co ftouda on bil alle dra stun Wie zeker z n wu d L J 3Kel Cacao te ontvangen teaomengesteld en na vele prcefnemingen bi den handol gekomen onder deii naam dea uitvinders Dr Miohaeli vervaardigd p d best mochinea ia het wereldberomds étabUiiaement von Oebra StoUwarok te Itealen tiacin J r n21eftaeliy Bikel eacao In vierkantea bnaaen D n Eikel Cacao mat melk g ookt een aangename gezond drank vgor iêr g lijkad gebruik een I 2 ihetkfds via poideT voor een kop Cbooidatit Ah Eeneeakncbrïg dronk bij val van diarrhée akmita met water te ebniikeo Terkrügboai by de voetOMmila B 1 Apothekars aa Prii Vt K V K praiftn a t 1 80 o 0 90 0 0 35 Gaiwraalvaitegenwoonligcr van Nedw land lulius Matttnkltdt Ainitordam Knlvcmtroat 103 ONTVAN EN Alle soorten 8CH0BNWEBK voor a s saisoen in het Noonlbrtbaiiyi SclioeD eo Laaraenoiagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk EEMBEFOT TAK THEE MeB wordt verzocht op t MERK te Iftiten mi BKT Maoueun tah y N R4VËNSWAAY ZONEN Q0RU4CHEH Deu THEEËN worden afgelfrrerd in versnelde pakjes van vip tvtee tn een half en een Ned ona met vermelding van Nommer er Prp voorzien van nevenstaaivi Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 4 G BMt Toorheen J BREEBAART h I Gonda Drak van A BRINKMAN Zn Uullenlandsch Overzicht De strgd tnsschen de Brit sche ambtenaren en de lersche nationalisten beeft zich flink ingezet Een tweetal lersche joornalisten z jn onder de bepalingen van de Crimes Act veroordeeld en twee bekende lersche agitatoren William O Brien en pater Mc Fadden hebben redevoeringen gebonden waarin zü zich in de heftigst denkbare taal uitdrukken Ondertnaschen blijkt dat de uittocht der leren van het Westen van Ierland naar Amerika groote verhoudingen aanneemt Gedurende de laatste 14 dagen moeten dngeiyks honderden emigranten door Limerick zijn gegaan op weg naar Amerika De emigranten zgn allen jongelieden van beiderlei kunne en hun passagegelden worden grootendeels betaald door familiebetrekkingen üi Amerika Onder Lord Reay s voorzitterschap vergaderden gistermiddag te Londen de leden van het Oost Indische Genootschap om een verhandeling aan te booren van Sir Lepel Griffln Deze betoogde dat het Zuid Afrikaansobe vraagstuk slechts op te lussen is door een van staatswege geleide en gesubsidieerde landverhuizing van Hindoes naar ZuidAfrika Spreker beschouwde een kolonisatie van Engelschen daar even hopeloos als de toekomst der Kaffers Hij betreurde het dat er geen Indische troepen in ZuidAfrika gebruikt waren Dit betoog vond eel bestrijding b j ettelijke sprekers Aan de discussie nam ook Lord Reay deel Deze toonde aan dat Griffin s immigratieplan op bedenkelijke wijze de moeilijkheden die er in Zuid Afrika waren vergrooton zon Lord Reay was ook van oordeel dat de Engelsche regcering zeer terecht geen Indische troepen naar ZuidAfrika gezonden heeft anders zouden de Kaffers aan den oorlog deelnemen en dan tegen de Engelschen In de volgende maand komt te Bristol betNationale Liberale Verbond bijeen Hetjaarverslag is verschenen Daaruit bljjktvooreerst dat dr Spence Watson die velejaren voorzitter is geweest wegens ziekteaftreedt Watson is een der weinige liberale voormannen die den oorlog in ZuidAfrika tot het laatst toe onverzwakt veroordeeld hebben Als zjjn opvolger wordtaanbevolen Augustine Birrell tot kort geleden lid van bet parlement een wakkerliberaal maar op het stuk van den oorlog i iiiiiii I II 11 lil lil FEVILLETOX IE TWES ÜITE n De weinige huisjes die bet oog hier en daar ontwaart dragen doordat ze van steen en vrij ruim zijn opgetrokken Bq tot de gedachte van gemak en overvloed die op een zachten zomerdag met een helderen hemel de reiziger er zoo gaarne aan verbindt Zulk e n dag waa het waarop Egremont kort na de gebeurtenissen in ons laatste hoofdstuk me degedeeld dit tooneel betrad Hij had in het park van Mowbray gevischt en had het rivier e Ungs een aantal kronkelingen gevolgd totdat het den domeingrond verlatende zich met geweld een weg had gebaand door een rotsachtigen boschgrond aan den voet van de beuvelachlige heidevelden die we reeds vermeld kribben en eindelijk bij het betreden der vUkte w stortte in het water van den grooteren room Egremont had gean goede vangst gehad OnS de waarheid te zeggen was zgn hengel in zeer onoplettende handen geweest O choon al geon grooter visscher wanneer hij zin in had had hij thans zijn hengel eer opgenoDKn als eene verontacholdiging om alleen mede over stag gegaan veroordeeliug van de politiek der regeering als oorzaak van bet ontstaan en bet voortduren van den oorlog maar besloten tot inlijving van de republieken In dezen geest zal de liberale party te Bristol voor de hoeveelste maa uitgenoodigd worden een motie aan 1o nemen Verder worden er moties voorgesteld om vertrouwen uit te spreken in Lord Spencer als leider der liberale party in bet Hoogerbuis in do plaats van wylen Lord Kimberley en in Sir H Campbell Baiinerman ah leider der party in het Lagerhuis ten i ste van Home Rule in Ierland en tegen hot ondecwüswetsontwerp en tegen het inkomende recl l op graan en meel dat nu reeds allerwegen in Engeland hot brood duurder heeft gemaakt Lord Rosebery wordt in het verslag geprezen om den grondslag dien hy to Chesterfield voor een verconigde party gelegd beeft Wat hy sedert gedaan beeft zoo heet kan dat niet nitwisscben De Parysche bladen wyden natuoriyk bon artikelen en kolommen tot boordenvol aan de verkiezingen den uitslag ervan de politieke gevolgen enz Men ontwaart daaruit dat de bladen der verschillende partyen zich alle een deel der verkiezingszege toerekenen De regeering zelf doet ann bet verspreiden van de overtuiging dat zy toch zéker gewonnen beeft al even bard mee Volgons de mcdedoeling van het ministerie schynen 12 5 herstemmingen zeker gunstig te zyn voor de ministerieelen Daartegenover wordt slechts liet zeer karig getal van 12 zetels aan de anti ministerieelen toegedacht 38 uitslagen voor de herstemmingen biyven twyfelachtig Ue statistiek die het ministerie het laatst heeft uitgegeven geeft als gekozen 242 ministerieelen en 163 anti ministerieelen Waarop deze cyfers berusten is ons niet duideiyk nit de Havas opgaven volgen zy niet De regeering verbeeldt zich nu reeds een meerderheid van 79 stemmen in de nieuwe Kamer te hebben en er nog 125 minstens door de herstemmingen by te zullen krygen een totale meerderheid dus van meer dan 200 stemmen Maar de anti regeeringsbladen maken ook hun optelsommetjes der gekozenen en hun kansberekening over de h rstemmingen Waar al deze becyferingon en profeti6n zoo niteen loepen wachten wy ons wel op de persmeeningen in Frankryk af te gaan Dnitscbe en Engelsche bladen spreken als hun meening nit d w z aan de band van de eyters uit de eerste stembus dat de parlementaire opstelling der groepen ongeveer zal te zijn dan als een middel om zich te vermaken Er zijn tijden in het leven waarop de eenzaamheid een behoefte ia en zulk een tijd was thalia aangebroken voor den broeder van Lord Marney De gestalte van Sybil Gerard was voortdurend bij en om hem Zij vermengde zich met alle gedachten hij zag haar in ieder onderwerp Wie was dit meisje dat zoo verschilde van alle vrouwen die hij tot nog toe had oivtmoet dat met zulk een Hefelijken ernst sprak over zaken van zoo groot belang maar waarover hij nooit had nagedacht eh dat met een soort van sombere droeve majesteit de ontaarding en vernedering van haar ras betreurde ï De dochter van een eenvoudig man uit het volk en toch trotsch op haar geboorte Geen aanzienlijke dame jn het land die zich op een meer volmaakt voorkomen kon beroemen en geen van haar die hiermede begiftigd was dio den bekoorlijken eenvoud bezat welke iedere beweging en ieder woord van de dochtet van Gerard beheerschte Ja de dochter van Gerard de dochter van een tabrieksar beider Het had niet veel moeite gekost om na het vertrek van Sybil deze inlichtingen te verkrijgen van de praaUieke vrouw van den wever En die vader was ligreroont ook niet onbekend Zijn fiere bonding en edelmoedige trekken stonden ónien vriend nog levendig voor den geest biyven zooals zy was en dat dus do regeoring de meerderheid dia zü in de oude Kamer bezat in de nieuwe weer om zich geschaard zal vinden Het is nog altyd heel moeiiyk oon oordeel te vellen over den toestand in Rusland omdat de bladen ondor strenge censuur staan en ongeveer niets mcedeelen on de bcnchteEi van de correspondenten in niet Kusaische bladen gewooniyk ovordrovcn zyn Dat do zaken echter in elk geval ernstig zgn moot men Wel opmaken nit het feit dat de nieuwe Minister van Binnenlandsche Zaken Vun Plehwe zich naar de opgestane gewesten heeft begeven Te Moskou spreekt hy eerst met den gouverneur generaal Grootvorst Sergins Aloxnndrowilch daarna vertrekt bg noar de gouvernementen Poltawu en Cbarkof De Czanr zou zyn reis naar Moskon om den opstand bobben uitgesteld Reuter meldt uit Petersburg dat het ontslag van generaal Sjipof adjunct van don gouverneur generaal van Finland beschouwd wordt als een maatregel om het Finsche volk gerust te stellen men hoopt overigens dat de gouverneur generaal zelf ontslag zal nemen De benoeming van Oerstriim die van Zwccdsche afkomst is tot adjnnctMinister voor Finland beeft volgens denznlldpn berichtgever oen ganstigen indruk gemaakt Verspreide Berichten DtuTsgm Ain De Ryksdag heeft eergisteren in den breede beraadslaagd over het voorstel tot vorleening van achadoloosstolling aan de leden der commissie uit den Kyksdag voor de invoerrechten De staatssecretaris van binnenlandsche zaken Von Posadowski leidde de discussiën in met een vertoog ten gunste van bet plan Inger de sociaal democraat zeide dat zyn pnrtygenooten geen cent zouden willen hebben en alles in de partykns zouden stortten de nationaal liberalen bepleitten aanneming de vryzinnige afgevaardigde Richter verklaarde dat allo leden van den Ryksdag recht hadden op presentiegeld dodb dat hy tegen uitzonderingen was Rebel sloot zich aan bg Singer en oooideelde bet voorstel in stryd met de grondwet waarna het verzonden werd aan een byzondere commissie Oost Aziö heeft aan hot departement van bnitenlandsche zaken gekost alleen aan Niet minder zijn van diep nadenken getuijiende taal vol kennis en gedachten en ernstig gevoel Hoeveel van hetgeen hij had gesproken weerklonk nog in het hart zoowol aU in het oor van Egremont En ook zyn vriend die bleeke man met die schitterende oogen die ongekunsteld zonder pedanterie integendeel met de grootste natuurlijkheid en ernbtjgen oenvoud als een meester in de filosofie de gewichtigste beginselen der politieke wetenschap had beschouwd was d e ook een werkman r En vormen dezen dan het volk AU datroo is dacht ligrcmont dan wenschte ik meer onder hen te leven I Met hunne koniervatieve vergeleken hebben onze salonpraatjes iets vemederends Niet alleen dat ze in Warmte m diep p inbreedte van opvaitiog ver achterstaan dat zijaltijd over personen m plaats van over beginselen loopeii en hun gebrek aan gedachten verbergen achter nageprate dogma s en hun gebrek aan gevoel achter oppervlakkige onbeduidendescherts niet alleen dat er geen verbeelding geen gevoel geen kennis in ligt die ze nog totiets nuttigs zou kunnen doen zyn maar ze schijnen mij zelfs wat manier en uitdrukking betreft ook van minder gehalte met het oojs op beschaafdheid en spreektrant kortom in mijn oog rijn zeplat onbeduidend dom in alle opzichten alledaagKh Het scheen Egremont toe dat van den dag at dat hij deze roenscben op de abdij mine had ont telegrammen volgens bericht van do Ue trokken commissie 5ti8 682 mark Denbhahkk i Alle pogingen tot vervuBing van een bcmiddelnarsiol do r prins In verband hiermede is van do zgde van de bestuurders van den bond van vakvoreenigingon do staking afgekondigd voor alle havens van Denemarken en de sleepers sluiten zich er by aan Zweden en Noorweobh Te Stockholm hebben Zondag weer betoogingen plaats gevonden ten gunste van algemeen stemrecht onder deelneming van oon dertig A veertig duizend personen on in verschillende andere steden van Zweden werd er betoogd in gelgken geest doch nergens kwam het tot rustversloring BINNENLAND STATEN OBNEUAAL V ir K B It K U M M m H Zitting van Dinsdag 29 April De Kamer heeft besloten tot toelating Tan bet nieuwbenoemd lid den heer Janssen Goedgekeurd werden de internationale overeenkomsten tot bescherming der indnstrieelo eigendommen en de wyziging van art 226 der faillissementswet surseance van betaling Inzake het adres van luiJenant Van Ne werd verworpen met 55 tegen 15 stemmen de canclusie der minderheid om dien luitenant de gevraagilo betering der geleende schade toe te staan daarna werd goedgekeurd de conclusie der meerderheid toi dankzegging voor Minister inlichtingen Vervolgens hield do hoer Van Wyek oen interpellatie naar aanleiding van do alkenring van uit Nederland in Engeland ingovoerd bedorven vleesch Hulde bracht interpellant aan de Kamer van Koophandel te Londen die deze zaak niet in den doofpot haeft gestopt duar eerlyke veehandelaars en vieescbexporteurs dreigen do dupe te worden van knoeiers wijzende op onze belangryke vleescbeiportbandol betoogde interpellant dnt bier oen groot moet zijn gezichtskring zich ongemerkt had uitgebreid 1 ja zelfs dal er in de verte reedi lichtstralen doorbraken die een ander voorkomen gaven aan veel dat bekend was en die nusschien nog veel dat nu nog duister was len slotte in het helderste licht zouden plaatsen Hij kon zich niet ontveinzen dat van den tijd in kwestie i zijn lyrapathlcën levendiger en uitgebreider wortn e worden dat aan zijn geestesleven een krachtige stoot was gegeven dat hij de kwestitin van algemeen belang op eene geheel andere wiji was gaan beschouwen dan waarop hij ze eenige weken eclcden had bekeken bij gelegenheid van den verkiezingsstrijd in zijn oude borough Terwijl hij deze dingen overdacht trad hij looa i we re4 s hebben opgemerkt de vlakte van de Mowe binnen en den weg langs de rivier volgend kwam hij aan de brug die hij in den zin kreeg over te loopen In het midden keek een man naar het waler beneden terwijl hij over de leuning hinR De voetstappen van Egremont trokken de aandacht van den man en hij keek om zich heen en Egremont zag dat het Walter Gerand was Gerard beantwoordde zijn groet en zei Hel vroeg É edaan hebben op Zafcrdagmitl dag maakt Wis slenteraara en daar hun weg dezelfde was liepen jKj te zamen op Il IVeril venelgd