Goudsche Courant, vrijdag 2 mei 1902

Vrydag 3 Mei 1Ö02 4l8le Jaargaii De DIËMRE ELIM van hel Postkantoor alhier verschyni I Jlli i by de titgevers 4 llliI KMAi en ZOON 1 = 2 TT S lO C E I T T o 8789 ftOllDSCHE COUftML IMeuwS en Advertentieblad noor Gouda en Omatreken d lelefM a Nt De Uit ve dezer Courant getichiedt daf relijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De priJB jier drie maanden is 1 25 traneo per IJost 1 70 Alzonderlijke Nommera VIJF CENTE ADVEU TENTEEN worden g eplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere re ei meer 10 Centen Gi oote letters worden liei ekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur ilM midd Sanguinose Zuiver plantuiirilig tonieum V met vertrouweH aanbrvotsn innlU Ifemtllen van tteaklr bloedarmoedt en nlgxmetnevertlnpiiing toêittanden Vraag ons boekje met atteitoD Te Gonda b j WOLKF o Pry per fl f 1 60 6 fl 8 i fl f 15 Ëclit ZeeiiWKch Tarwebrood f i e dt K a by A SLEGT NIEyWE HAVEN 27 mmm mn Nog slechts een paar exemplaren zijn verkryj baar bij A Brinkman Zn FBAKSCHE ST00UVEB7ISIJ ehenilselit WisgcffiriJ II OPPEÜllEIMEIt t KruMaiU ItottBrdam OebrareU r I J ir ï M den KoninR dn BelKen BoefddepM Toor UOUÜA de ileeif H G TUiJHBURG Korte Tiendeweg D 7 lipwialitaik voor het ilooDtan d Tsmn vab alle HeereDen Dameigarderoben alaook alle KindergoeHeten r ale inrichting rooi hr iloom n ran mantali reeren boot t Qordgnen tafelkleeden eni wolden naar d nienwita en lai mjthode gairertd Vraagt by C i n BoekkaHdelaar ten Froefnummtr der Nederlandache tiUgave van Tourist De lio U kBt yan dit hUKtIndelykscho tydscliritt bostaat ait do Be ehrifptng eener BetiiomdeAanlf die do Heer E ï FKKHSTRi KuIPKK IH opdracht dor Vennootschap naakt Elk nummer rljl grittuHlreerd nanr eigen photo jraphiache opnamen Ieder Inteetienaar ontvangt per jaar ongeveer ao Auttnhl aarten die hem aan eigen of een nnder door hefn op te geven ndree door ome reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perzie Voor en Achter lndie Birma Ma lacca ent Prijê ptr jaargang 7 90 mcl it Atuirkikaartm D i inteekening is te allen tyde opengesteld Ook de Audohtkaarten wordei te allen tyde gelavord Bureau De Wereld Tourlal HMrlem JHB5 Door de steeds stijgende Veeprijzen zgn de VÏeeschhotiwers alhier genoodzaakt de prijs van het llUiMIV LICi 8CII van af I MVA e VERHOOGEN met 10 cent per Kilograml PE GEZAMENLIJKE YLEESCHHQUWERS filloomliool Mnalschappll DE VOLHAKDING Aanvang ZOMERDIENST 1 MEI a s Vertrek van ÜÜUDA naar AMSTERDAM n m 4 uur LEIDEN v ra 6 46 J Overige diensten onveranderd K niHKCTÊB lo s £Ei a x EK EZII a LOTEN in de Koninklijk goedgek Verloting VAN DE ttollandsche Maatschappy van Landbouw Atdeeling GOUDA lyn verkrygbaar bU A BEINEMAir Z Lange TIeiideweg 60 Prijs per lot O SO Geen Kinkhoest Geen Inlliieilza ONINiaURE Om ISinkhoesl Influenza Borsten ISeeiaanüoenirig binnen den kortst mogeiyken tyd te doen gfenezea neemt onmiddellgk de toevincbt tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemd Superior DmivenBorst honig Extract M E L I A m T H E uit de KoninkiykeStoomlabrlck DE HONINGBLOEM van m mm Hl N VAN SCHAIK t JII BiStH DKN HAAG HofloTeranciers tIMHAAtI Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma WOLfjf Si C Woatharen 198 ffoiKio B li5B Kleiweg K loO ffourfi E B VAN MILD VeersUl B 126 te flouda A BOÜMAN oorrfweAl PINK8B NituMritrkadlJl A N tak ZESSEN AAxwAom J Tii TORKEN 5 Miwp B T WIJK ChulMaitT A SCHKKR Haattrtcht P W t EDB OudtmiUr K Ti oia HEUDEN te Rm iit P n SPr K MotraxptUe D t d STAB Waddmnmen Wed HOLST WadJinqmn M KOLKMAN WmUiMmm P A o GBOÜT Oudeaattr h na JONOa MtieaUr P KASTELEIN PoUrMlirdam O BIKKBB te Bmekop Ail nmM in aUe Couranten worden angenomen door het Adverleiille Biireaii vu A BUIMKHAN ZOON Hoofdprijs er 00 000 Mk InMlKl jelnkdeband l e prijzen eijn door den Staal gegarandeerd Vitnoodiging tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 HiUioen 202 000 Uark gewonnen moeten worden I e prijzen van deze veel voordeel biedende Ueldloterij die volgens het plan lechts 118 1 00 lolen bevat zijn de volgende De hOORSte prijs is eventueel 600 000 Mark Premie van SOO OOI M oe ooo M liiO 1 00 M 7S rOOM 70 000 M 6 000 M eo 00 M SJ CO I M SO O lO M ♦ 0 000 M 90 000 M 80 000 M I prijs il 1 prijs k 1 prijs k i prijzen i 1 prijs I prijs s l prijs i I prijzen a 1 prijs 1 pnjs a 1 prijs 1 HpriJzlilOOOOM fl prijz ü 6000 M icijprijz a 80 OM 16 prijz aJOOOM t prijz i I too M Hprüz a 1000 M 1010 prijzen iJ OO M 20 prijzen i 60M 77 prijzen il 00 M StOSS prijzen k ISSM 9 8apnjz il 160 48 il 100 M 10882 prijz il78 t il Totaal 68 010 prijzen De Hooldprijs in de Ie klasse bedraagt Mark bO 000 stijgt in de te kl tot h iOO M in de 8e tot 60 00 M in de e tot OiOOO M in de ie tot 70 000 M in de Se tot 76 000 M in de 7 e tot 800 00 M en met de premie Wl an 300 000 event lot 00 000 Mark P Voor de eerste prijstrekking die ofücieel is vastgesteld kost een geheet origineel lot slechu Guld 3 60 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voonien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de ofhcieeie trekkingslijat De altbetallng en veneodlng vaa pryzea geschiedt door mij direct en prompt nan de winners en onder de strengste geheimhouding U Iedere bestelling kan men eenvoudig per poatwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 22 MEI e k met vertrouwen tot Saméel llecksciier Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitse bland IN HET Verlichtings Magazijii U Avondster DUBBELE BUUHT zgn heden ontvangen een prachtige collectie Kieuwe Cfasballous alsmede eeo roirne aorteering GA80BNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFORNUIZEN tegsn concnrreerende prezen Goedkoopste adres voor Winkel Ktalages met sncces geplaaUt bjj HÜ Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van alISO en hooger Uinzaam aanbevelend i N N VAN LOOiX TELEF 117 GasStter Qoada prak rtn A BBINKUAN Zn Bulleiilaudscb OverzIcbU Het betrekking tot het gerncht dat in New York liep volgens hetwelk De la Rey tich zon hebben overgegeven vernoemt Renters Agentschap De van Kitchener ontvangen dipêches maken geen melding van znlk een overgave of van iets dat er op wg Er zullen waarSchQolük no f bgna twee weken verloopen alvorens definitieve berichten inkomen omtrent de vrede8voornitzichten maarinwel ingelichte kringen gelooft men dat de vooruitzichten gnnbtig zgn Naar men verneemt vormt de qnaestie van de Kaapscbe rebellen op het oogenblik een struikelblok De Boeren gedelegeerden zijn druk bezig de burgers te velde op te zoeken om hun over de qnaestie van overgave te spreken Z begeven zich achtereenvolgens naar elk district en houden er meetings Louis Botha oorkruist de districten in het ZuidOosten De la Key en Schalk Bnrger de Westeiyke Lucas Meyer de Noord Oostelgke fieitz de Noordelijke districten Steyn en De Wet doorkruisen den Oranje Vrijstaat Als besluit van al deze meetings zal eei voltallige bgeenkomst op 25 Mei te Vereeniging gehouden worden om definitief de voorwaarden der overgave te bespreken Do meening van notabele burgers die zich reeds overgegeven hebben en in staat zijn het gevoelen der Boeren in bet algemeen te beoordeelen is dat als de gedelegeerden den toestand eerlijk uiteenzetten aan de burgers deze waarschgniyk vredelievende neigingen znllen hebben Er wordt natanriyk nog druk nagepraat over de Fransche verkiezingen en vooral wordt er druk gecgferd Sommige cgters zgn ook interessant Zoo bigkt bijvoorbeeld dat er druk gestemd is er zijn 11 216 757 kiezers en er zijn 8 863 727 st uitgebracht De ministerieelen hebben daarvan op zich vereenigt 5 19B 193 stemmen en de antiministerieclen 3 352 896 Het land heeft zich dus reeds op zeer dnidelijke wijze ten gunste van hot tegenwoordige ministerie uitgesproken Aan bet feit dat Pargs nationalistisch is geworden hechten velen weinig beteekenis De ville lumière stemt altijd anti ministerieel zeggen ze en als men het aantal der door do nationalisten behaalde stemmen van nu vergelijkt met dat uit de dagen van Boulanger dan is er een groote achteruitgang te bemerken Ze hebben bovendien eenige ernstige ver FEVILLETOX BE TWZB ÜITESSTEÏ 64 Het scheen dat Oerards hutaje dichtbij was en toen hïj naar Ëgremonts vangst gevraagd had eD als antwoord een paar forellen ten geschenke kreeg de eeni die Ëgremont in zijn mantle had kon Ki moeilijk andera doen dan dezen uit te noodigen wat bij hem te rusten Dat is mijne woning zei Gerard naar een pas gebouwd haisje wijzend dat in bevalligen stijl was opgetrokken Het was gebouwd van eenc steensoort die veet gevonden wordt in de steengroeve van Mowbray Een roode klimplant slingerde zich aan den ecnen kant van den vrij mimen ingang omhoog de vensters waren groot gekruist en van net traliewerk voorzien het stond midden in een tuin van groote afmeting waarvan teder bed en ieder hoek weelderig begroeid was bloemen zoowel als groenten xag men in inassa terwijl een boomgaard met goedbeladen boomen met rijpe peren en de beroemde pippelmgen uit het noorden en pruimen van iederen vorm en kleur de woning bochutte tegen dien wind waartegen bosschen op den achtergrond geen beacherming konden TcrléeiWD liezen geleden door den val van Drnmont van Paul de Cassagnac en van Pion Het bericht dat de tractaten betreffende het Drievoudig Verbond zullen worden hernieuwd zonder wijiigingon in de voornaamste bepalingen wordt bevestigd Uit Weenen wordt gemeld d it de tractaten den 6 Mei zullen worden onderteekend zg zgn geheel gelijk aan die van 1888 on ademen vóór alles een vredelievenden zin De handelstractaten tusscben de drie mogendheden zulten tevens worden verlengd voor een tijdvak van 6 jaren De Ind Beige meent ondanks den stelligüu toon dezer Weener medodeeling dat de hernieuwing nog niet zoo vast staat en dnt vooral Italië besloten beeft zich eerst uit te spreken wanneer de in het tractaat vastgusteldo terragn geheel zal zijn verstreken dus op 6 Moi 1903 Want Italië zal geen nieuw tractaat aangaan zonder dat het weet welke houding Duitschland in de qnnestie van bet baiidulstractaat zal aannemen zegt de Ind Beige Bovendien is thans de toestand heel anders geworden dan hg in 1888 was Geen der redenen die in 1888 kqnden worden aangevoerd voor het sluiten van het Drievoudig Verbond bestaat meer Frankrijk en Duitschland leven zooal niet op voet van vriendschap dan toch in vrede on goede buursehap naast elkaar Italië heeft toenadering tot Frankrijk gevonden en een tractaat met Frankrijk aangegaan waardoor de Ualiaansche rechten opTripoli worden orkend en ieder verkeerd begrip tusscben Rome en Parjjs ia verbannen Oostonrgk Hoiigarjjesloot met Rtlsland een overeenkomst betreffende den status quo op het Balkanschiereiland en zoekt ook op handelsgebied toenadering tot het Tsarenrijk Elke mogelgkheid van botsing die in 1888 bestond is thans geweken Het hernieuwen van bet tractaat op don grondslag van 1888 zou dus voor niets dienen Indien het tractaat hernieuwd woi t zegt de Ind Beige dan zal het alle bepalingen moeten missen die zinspelen op de mogelgkheid van een conflict met Frankrgk of Rusland Slechts onder die voorwaarde kan de Triple Alliantie een waarborg zgn en blijven voor den vrede slechts onder die voorwaarde kan ook Italiü dat ree Is op handelsgebied de bondgenoot vanlTrankrijk geworden is het tractaat weder aangaan Do nieuwe minister president in Noorwegen heoft in het Storting het program van het nieuwe ministerie bekend gemaakt De grondslagen der politiek van de regeering blijven getrouw aan de traditie der linkerzgde Ge woont hier liefi Uw tuin doet u eeraan Ik zal zoo eerlijk zijn te bekennen dat ikgeen aanspraak mag maken op dien lot zei Gerard Ik ben in dat soort werk wat lui Zij traden de woning binnen waar een krachtige nog Mssciie oude vrouw hen begroette Zij is te oud om mijne vrouw en te jong ora mijne moeder te wezen zei Gerard glimlachend maar het is een goede ziel en zij heeft mij altangen tijd goed opgepast Kom zei hij gy moest ons eens een kop thee bezorgen dat is een goede avonddrank voegde hij er bij terwijl hij zxh weer tot Ëgremont wendde om deze tijd drink ik dat altijd En als ge soms tttst hebt een pijp te rooken dan zal ik u gezelschap Iwu Ik b n er met de tabak uitgescheden zei Ëgremont Ubak is het graf voot de lielde f en nu tradenr 4f eenvoudig maar het net gemeubileerd kamertje binnen dat die zekere mate van gezelligheid hady die het beste vertrek van eene landwoning maar al te dikwijls mist In plaats van dedoor anderen afgelegde meubelen die te gelijker tijd iets vuils en iets pronkerigs hebben stoelen van nagemaakt rozenhout en beslagen mahoniehonten tafels zag men daar een eikenhouten tafel enkele beukenhouten stoelen en een koekoeksklok Maar wat Ëgremont vooral verbaasde was de aanwezigheid van verscheidene rijen op plankengeschaarde boeken Ook wu bij nauwkeurige beschouwing de in natiqpftal en democratisch Do werkzaamheden der coiitioluatscom missie worden ona gebroken voortjeiet zonder wyziginjt in de Hamomttelling der commii sio zoudra de commissie met liaar arbeid gereedgekomen ia zal de regeering ündorbandeliiigen aanknoopen met de Zwcedsche regeering Met maatschappelgke horvormingen zal zoo snel voortgang gemaakt worden als de oeconomiache toestand des lands bet toelaat Du regoering zal zich bezighouden met bet vraagstok der verxekering tegen invaliditeit en de gevolgen van jflen oodon dag Ten s otte belooft bet kabinet z jn büzondore aandacht te wydon aan de maatscbappelüke productie tor bevordering van die belangen zat overwogen worden du omzetting van het ministerie van binnenlandsclie zaken in een ministerie voor han el scheepvaart on nijverheid Ut niteenaetting der hoofdpunten van Bluhr program schgnt zonder viiel geestdrift ontva ngen te zyn tcinninsie een poging van eenigü radicalon om er een betooglng ten gonstc van de regoering aan vast te knuopen mislukte V g Amurikaan che krygitraad opdttFUiopgnun heelt nog geen uitspraak gedaan In 4e zaak van generaal Jacob Smith beachuldigd var birbaarsche middelen te hebben aangewend tegen de KilippinuH Majoor Waller bi p fttfgd voor den krügaraad dat Smith bevel jjad gegevon alle manneljjke Filippinos boven de 10 jaar af te maken Maar voegde hy er tot verdediging van zyn chef by de inboorlingen van Hamar zyn vorruderiyker en onverzoeniykur dan Moendaneozen en zonder generaal Smith s afdoende maatregelen zon de oorlog daar nog niet uit zjjn De generaal had nooit bedoeld dat men vroawen en kinderen zon afmaken Korporaal Pritchard die deel had genomen aan oen gevecht te Jandora op Hamar zelde dat hy jongens an twaalf jaar bad zien vechten en steken met bolp s Sergeant Bünicastle een Apache verklaarde dat by in oen gevecht tegen Dios Dios te Dapdap op Samar twee jongens beneden do vijftien had gezien de een gewapend met oen bolo de ander met een dolk die een soldaat to lyf gingen Ook in hut Amerikaaosche Congres is de handelwyze van generaal Smith besproken In den Senaat zeide de democraat Gïmmons van Smith s bevelen om bet eiland Samar tot een wildernis te maken en alle mannulyke Filippino s boven de tien jaren over de kling te jagen dat de geschiedenis sedert de dagen van Herodas geen hengenis had van een dergeiyk bevel In bet Hais houd dezer werken zeer merkwaardig tij waren de duidelijke biijkea van een breed opgevatte studie van hooger orde Ëgremont tas de tileU van werken die hij alleen bij name kende maar die de belangrijkste en moeilijkste wijsgecrige kweatien behandelen van socialen en politieken aard TerV jl hy er naar keek zei Gerard O ik zie bet al gij lioudt my voor een even groot geleerde als tuinman maar met even weinig recht deze boeken zijn niet van mij Aan wien zij ook mogen behooren zei Ëgremont naar die vcrzaiaeling te oordcclen moet de eigenaar een fllnken sterken kop hebben Ja ja zei Gerard de wereld zal nog vanhem hooren hij xal van zich doen spreken hoewel hij slechts een werkman en de toon van een werkman was Hij heelt uwe scholen en kolleges niet bezocht maar hij kan zi ne moedertaal schrijven zooals Shakespeare en Cobbet dat dwlen en dat moet men kunnen wil men invloed kunnen uitoefenen op het volk En sou ik zijn naam magen vragen i z iËgremont Mijn vriend Steven Morley Is dat te persoon die ik te Mntf abdijbij u xag Dezelfde En woont hij bij u i Nu wy hielden samen onze 4mi uding als men dat zoo mocht noemen Susven veroortaakt wat dat betreft niet veel last Hij drinktniet anders dan vat r en eet hechts groenten ao van Volksvertegenwoordigerfl leide Sibley dat Smith niet alleen voor zichzelf maar voor lederen Amerikaan die oen uniform droeg eeu schande was Ik heb gehoord zeide hy van Tiraur den Tataar en van den Harnoynschen geescl maar Uoddank heoft het na Golgotha achttien eeuwen geduurd oer er een generaal Smith verschonon is Ik hoop dat or gonoeg moed vadorlandsUofde en i hristetykhoid zetelt aan het Witte Huis om te zien dat hQ binnen tweemaal vier en twintjg aren van zyn uniform beroofd wordt Verspreide Berichten FRjLNKKIJK Het langste lid der nienwe Kamer lat wezen do heer De Saint Pol de nieuw verkuzene voor het tweede district van Cbartres hy moet op zyn bloote voetjes van den voetzool tut den schedel twee meter precies Hel van jaren hor dagteokenende geschil tusscben Krankryk en Venexaela iadan ein eiyk op weg bygelegd te wordenof eigeniyk kan t reeds zoover gekomengeacht worden beide regeeringen zyn overeengekomen om tegelyk met de wedurzydache vertegenwoordigers Ie Parys eo Ie Ca rucas 66k elk een aeheidarechter te benoemen tot het instellen van een onder Mknaar de door FranscbeA door hen by deongeregeldheden van ISt S geleden verliezenen in verband daarmee naar hun rechten opvergoeding Als derde mau Is gukuzuri doorbeide partyen de Hpaansche gezant te l arys graaf Leony Castillo voor het gevelde tweeeerstgenoenden het onderling niet eens kunnen worden De minister van buitenlandsche zakenDelcassé heeft oergisteren aan bet departement den Bulgaarscben minlsterprosidontontvangen in gezelschap van den titularisvan nanciön van het vorstendom die voorde leening aan de Seineboordun toeven Dl ITBCHLAND Door de Kamer van Saksen is besloten tot aanlegging van een gezuiverd delsregister In verband met Eet wassend gebruik van allerlei gefantaseerde titels waardoor do veritabele blauwbloedigon enorm benadeeld worden in hnn rechten on privilegiën boven het vulgaire menschdom dat laaggeboren isl Te Posen zal de keizer in Septembervergezeld zyn door den kroonprins en detroonopvolgers van Oostenryk Kusland enSaksen vruchten l iij is de tuinman voegde Gerard er bij Ik weet niet hoe we t zulten maken alahij mij vsrlaat Gaal i u dan verlatend Eigenlijk is hij al heengefiann Hij heeft een huisje gehuurd omstreeks een kwartier verderop in het aal en hy heeit alleen zijn boeken hier gelaten omdat hij over een paar dagen naar een graalschap in de buurt moet voor zaken die hem misschien een week zullen bezlichoudcn De boeken zijn voor het oosenblik vcibpïer hier wantSteven woont alteen en ia een groot gedeelte vnn den dag van huis want hij geelt te Mowbray een courant uit en daar moet hif natuurlijk het toezicht op houden Maar hij ui m o tuinmanblijven Dat heb ik hem beloofd Goed 200 zei Gerard toen de oude vrouw binnentrad ik hoopfpor de eer van het huls dat ge een lekker kopjegezet hebt Nu vriend gt nu eens zilMn hetzal u goed doen na uw lange wandrKng Als gewachten wiU kunt gij uwe eigen floreilcn orxten Volstrekt niet f ank u Maar mij dunkt gezult uwen vriend wel misscp Ik twijfel er niet aan oi we zullen hem nog ftl eens zien door den tuin in detnabtjhtid en zoo bovendien ia hji in zekeren zin meester van zijn eigen tijd Zijn werk ia niet als iKt onze en hoewel de inspanning der heraeneo dikwijls teer groot is heb ik dikwijU gewenscl ook eenig talent in die richting te beiilten