Goudsche Courant, zaterdag 3 mei 1902

Zaterdag 3 Mei 1902 41ste Jaargan So 8790 De niMSTREfimiG van het PosU cii Telegraalkantoop alhier mimm mum iMeiiwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken is verschenen by de titgevers A IUUM4MAN en ZOON TdefcM Ut ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 5 tJenten ie lere regel meer 10 Centen UitHite letters yoiilon berekend naar plaatsruimte hiütnding van Advertentie tot 1 uur Ie miiW relef s tn De Uitgave dezer Cotirantgeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jHïT drie maanden is 1 95 franco per lK 8t 1 70 Alïonderiijke Nomroors VIJF t hNTEN HolUndsche tilMIlt W AUSTBBDAU BriBkt uitsluitend ter 5 o i SI or en grove Thee 45 55 cl Oiilbill Ci ronOJ I l imlddaK J ExlrafltifiCh CongolheelOO Altó yerkrögbaar bS P H X va jffAWKüM OotthtTen B H a ilo gelnw ii werelil beVood on B r t lom lev r ow t Il ook uitw nrtig in bijn Min weodon frUl r r ï i ü Sïc kwkertUiM feiloïeii B l S f g V7ii o ii o u k ng n tan lloi lfi I n Prtli per pot f 1 BO p r poft f 1 O OonlriMil l P l NwlorUnil u 1 livvlll HllkUKKM Itekiii Ara t r l ro Mmt fro i iSaadar ondergote 6kénde beveelt ilcb beWeW oor de levering van BEJEUNERS BINERS SOrPERS voor Pavtüen Bruiloften ew ei en Asnbovelend Geraxd Pinkseü Westhavenjl28 Cui ii l p Ooor de steeds stijgende Veepryxen ün de Vleesch houwers alhier genoodzaakt de prijs van het UN l V LKKSCII van af 1 MEI te VERHOOGBN met 10 cent per Rilogram DEJEZAIjiENü JKE VLEESCHHOMWERS LOTEN in de Koninklijk goédgek Verloting VAN DK ïloUand che Maatschappij van Landbouw Aldeeling OOUDA A BEINKMAU ZN Lange tieiideweg O Prijs per lot 0 gO Delftsche SL vOur enKEUKER De Slcdelijke Hypolheekbaiik TE 8 GRAYEMH AGE K J O BOSMAN 1 J I bB ÏOKIU WKWraiN PFI8TÉK e Mr A R IMMKRMAS Sluit e BU Hvp tkeeatr t UUetntmgtm op bai n en landcrSeo tegen Isilljke voorwaarden j ii aaii4 ri i eN uit tegen den koers van o Mr P DROOGLEEVEE TORTUIJf Mr C SC HmT r ADYERTEKTÜil in alle Couranten wurden aangenomen door het AdvertenllAureau vhd A BKh WAl ZOQ FEANSCEB STOOMVÉEVEEIJ IK ekemisekc Wtssekerlj TAK H OPPBNHEIMËR ll KruUkude RoHertlam ii br otoctd door Z U dm Kodiuk der Belgen Bo6 ddep t Toot OOUDA de Heet II G TIUJSBDBG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit roor het ntuomBu nti viirron an alle Uesrenen Dameigarderiiben alicofe alle Kindergoederen Speciale inrichting oor h ttooiu n ven pluche mantel feeren bont Gordjnen Ulelkleeden eni worden naar Jt nienwete on laatb methode geierid Vraagt bij Vwm Boekhandelaar ttn Proefnummer der Nederlandsehe uit$aM iit èEWtRELDTOURISL Do hoofdtekst van dit haltnmandeIgkscbe tjjdsclirift bestaat ait de Hchtijiilnt eenrr Bei omde Aarde die de Heer E 1 Feekstri KuiPBR in opdracht der Yen nootschap maakt Elk nummer is rlik geUIUHtreerd naar eigen iilwtograpMsehe opua Ied er inteekenaar ontvangt per jaar ooleveer 0 AnêifMkaarten die hem a iloen 0 WM ander door hem op Ie geeeit lulre door onse reizigers wort toegezonden Voor de eerste maal koM deze uit verschillende plaatsen m Ara PeriiS Vooren Achter Indië Birma Mr lacca enz Prijt per imrgang 7 30 ind de Af Mlkaarten De inteekening is te allen tïde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen t d geleverd Bureau Da Werold Tourist Hiarlom Ikleuw oaevcrtroflei frof Dr Liehot welbekend I HïBir ïïACHT ttlXn CAUaon echt met Fibriekuawk lot Toortdnrende radicale o I lekere geoeiing van alle mU 1 de meest hardnekkige tenvv I tlektea ïooral ontstaan tol gj aldwalingeo op jeugdigen lerftM totale eneiing an elke jwakte Biest acht Benauwdheid Hooldpqu 1 Migraine Hartklopping MaagpflO slechte spjsrertéring Onvermogen I Impoteni PoUutione eni U I roerige prospectussen jliwor fle jk 8 fl dul beb A ntm bepat Matth d Vegte Wthommd lü p6li M Clébnn k Co Boltordm V Hsppal Gr enhage I 4Ulim n de Jang J O o llotlotd i WoUF k Co nwda on bil lie dJopston Echt Zeeiiwscli Tarwebróodi tS een d K O bS A SLEGT NIEUWE HAVEK 27 öl da Brlik van riSsKMAJI SCHUTTERIJ BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ÜOUDA Oetien de Wet op de SchiUtcnjcn van den nn April i8a7 tStaatbblad no 17 alsmede de Reglementaire bcpalin en voorkomende in het Staatsblad van den 2in Maart 1828 No 6 Brengen ter algemecnc kennis dat de mannelijke ingexctenen ook de Mdicien Verlofgangcri die het vorige jaar 34 jaren oud zijn geworden en sij die iich sedert i Juni 1901 in deic gemeente hcblx n gevestigd en tusachen 35 en 34 jaren oud xijn verplicht zijn zich voor den I ienst der Schutterij te doen inschryven dat tot de inschrijving gelcfjenheid tal worden gegeven ter Secretarie bovenlokaal atdcel ng MiUtie derer Gemeente van den isn tot den 3in Met aanstaande dagehjks de Zondagen uitgezon derd van des voormiddags tien tot des namiddags een ure dat de bovengemelde Wet ten aanzien dar voorachrevene verplichtiag de navolgende bepalingen en voorschriften bevat Art I Ieder ingezeten van het Hyk die op den in Januari van elk jaar zijn 35 jaar tal Bijn ingetreden en ntjn 34e jaar met voleindigd zal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen zijnde verplicht wezen den Schutterlijken dienst uu te oeienen Art a Als ingezutenen worden met betlfikking tot de toepassing dezef Wet beschouwd a AUc Nederlanders binnen het Rijk hun gewoon verblijf houdende b Alle vreemdelingen binnen het Rijk woon achtig welka han voornemen om xich daar tevestigen zullen hebben aan den dag geleg t hetztjdoor eene uitdrukkelijke verklaring hetzij dtïor het werkelijk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddeUn van hun bestaan lic lijdelijke uitoelening vaneen bedrijf of handwerk in Mnige ondergebchikte betrakkin gelijk die van leerling knecht enz kan op zichzelve niet beschouwd worden als een bewys van het voorneroen om zich in dit Rijk te veiti en Art 6 Elk ar voor den eersten Juni zullen de ingezetenen welke op den eersten Januari van het jaar hun 35e jaar van ouderdom zullen zijn ingetreden zonder onderscheid of zij vermecnen mochten al of niet tot de vrijgestelden of uitgcslotenen te behooren vcr ihcht zijn zich bij het Bestuur der Gemeente in welke zij wonen voor de Schutterij te doen inschrijven Art 7 Zij die ïn meer dan eene Gemeente hun gewoon verblijt houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd zullen tot de inschrijving vefj licht zijn binnen die gemeente alwaar eene dien oende Schutterij aanwezig is Bijaldien in die verschillende genieertten alleen dienstdoende ot alleen rustende Schutterijen bestaan zullen zij zich doen inadirijven in de gemeente alwaar zij voor de personeel belasting ïijn aangeslagen en de ambteaaren in die ge FEVILLETOK BE TWEE PITÉSSm 65 Het is een saai leven iedere dag op hetBelfde uur hetzellde te moeten doen Maar ik heb mijne gedachten nooit anders kunnen uitdrukken dan met mijn tongj maar daarin gevoel ik mij vrij sterk Het zal jammer zijn dit v trek zonder dieboeken te zien zei Egreraont dooi die opmerking aanmoedigend tot het bespreken van huiselijke Hiderwerpen Dat ü het ook zei Gerafd Van mij zelvenheb ik zeer weinig Maar mijne dochter zal de planken langzamerhandl$ive weer vullen denk ik Uwe dochter komt di dan bij u wonen f Ja dat is de reden waarom Steven heengaat Hf il hier alleen gebleven totdat Sybil de hnii WNHliiig op zich zal nemen en die gelukkige dag is nabij Dat vergoed het verlies van uwen vriend zei Egremont En toch spreekt zij van wegfladderen zeiOerard op eeniguirts droelgeesttgen toon Zij verlangt sterk naar het klooster Ztj heetï in het geiticht hier en kalm heerlijk meente alwaar zij ambtshalve verplicht ii n hun verblijf Ie houden Art 8 Die van hunnen ouderdom geon voldoend bewijs geven zullen door het plaatselijk bestuur worden ingeschreven naar deseelis oordeel onverminderd de bevoegdhfid van den ingeschrevene om van zijn juisten ouderdom nader te doen blijken Dientengevolge worden de ingezetenen die in de termen van gemelde Artikelen vallen dat zijn ZIJ die neboren ztjn in het jaar 1877 daaronder begrepen de Milicien Verlofgangers der Uchting 1897 al3ine ie i j die sedert de vorige inschrijving zich alhier hebben gevestigd en geboren zijn in de jaren 1868 tot en mirt 1876 opgeraei en om zich op bovcngemelden tijd en plaats aan ie melden Zij flie nalatig nochten zijn zullen an wege het iemeentebestuur ambtshalve worden meeschreven door den Schuttersraad worden ver uordeeld tut eene geldboete en Z mder Loting bij de Schutterij worden ingeliifd indien het blijkt dat er tijdens de verzuimde inschrijving geene reden tot uitsluiting of vrijstelling t n hunnen aanzien bestond Voorts wordt den belanghebbenden medegedeeld dat zij bij de inschrijving moeten overleiïgen een bewijs van Geboorte hetwelk voor hen die niet in deze Gemeente zijn goboren z il wor den aangevraagd indien zij voor 15 Mei a s zich daartoe ter Secretarie aanmelden en dat ij bij tie aangifte zullen moeien opgeven de straat de wijk en het nummer van hunne woning hun bcroep benuvens dat hunner ouders Gouda flen in Mei 1903 QuTiEPmces r en Wethouders vownoeoad R L MARiKNS Be Secretaria BROUWER Bulteiilandsch Overzlchi In het Lagerhuis legde Ballour dó verklariog at er is op dit oogenblik geen bericht betreffende de vredesonderhandelingen dat ik aan bet Hnis kan mededeelen De eindconforentie te Vereoniging zal op 1 Mei en niet op 25 Mei plaats hebben Reuters agentschap verneemt dat de conferentie te Vereeniging een bijeenkomst zal zgn van de Boeren zelf Als zy na de beraad laging tot een beslissing zyn gekomen nopens de voorwaarden van overgave die vooruit opgesteld zijn zullen zn aan het Brilsche hoofdkwartier melden of ze die voorwaarden aannemen en in dit geval daarheen gaan om met Kitchener de laatste schikkingen te treffen In het Lagerhuis stelde Woodliouse voor de gewone orde van werkzaamheden te onderbreken om de aandacht te vestigen op d stoomvaarttrust over den Atlantischen Oceaan Balfour zeide dat do regcering in de laatste weken dat vraagstuk met zorg teven geluid de overste is de zuster van mijn patroon en in alle opzichten aene edele vroui een heilige op aarde en Sybil weet niets van de werkelijke wereld dan de ellende en het lijden Maar komaan voegde hij er op vroolijker toon bij ik wilde niet dat zy den sluier overijld aannam mocht ik haar echter verliezen dan heeft dat ook zijne goede zijde Want het huwelijk vuor eene vrouw uit onze klasse is in den tegenwoordigen toestand van ons land een bron van ellende voegde hij er hoofdschuddend bij slavinnen zijn het niets dan slavinnen t Zells de geestkracht der vroiwr is daar tegen niet bestand i en die kan aan heel wat grooter moeilijkheden weeritand bieden dan de onze mijnheer Uwe dochter is niet geschanp voor de gewone zorgen des levens zei Egremont Daarover zullen we rfiet spreken zet Gerard SybU heeft een Engelsch hart en dat breektniet zoo gauw En gij vriend gij zijt zeker een reiziger die deze streken komt opzoeken Kd soort van reiziger zooiets als uw vriend Morley rbonden aan de pers Ah evn verslaggever zeker F Ik d ht wel dat ge iets over u hadt dat blijk gat van meer kennis dan wij bmtenlui Inzitten Ja een V pr Uggever men verlangt in ÏAin den inlichtingen aangaande den werkeh en toestand van het land en daar in deien tijd van hcïjaar het Pariement geen tting heeft Ah ik b r het e n opdracht en t eUiker zame aandacht overwogen had Gedurende de drie jaren dat de udmiraliteitscontracten betreffende de bulpkruisers die mee in de combinatie waren betrokken nog zouden gelden ion de regeering den tjjd hebben om te beraden welke maatrogelen in dat opzicht voor liet vervolg zouden moeten worden genomen Wat de gevolgen van deze aaneensluiting op den handel van Jroot Brittannie aangaat staan we voor vraagstukken van d6 grootste moeiulgkheid De nieuwe trust is geen handelsonderneming door een vijandige vreemde mogendheid op touw gezet maar een aaneensluiting om gemeenschappelijk oen bedryf nil te oefenen Men kan van de regeering geen aankondiging verwachten dat zÜ met de traditionecle politiek des lands zal breken dan nadat zjj het vraagstuk lang durig en nuowgpzot aan alle kanten zal hebben onderzocht on overwogen Na verdere discussie werd de voorgeltelde motie ingetrokken Labouchère zegt in Truth dat indien er werkelijk ecnige kans bestaat op het eindigen van don oorlog dit eenvoudig komt omdat de rogeering inziet dat de oorlog lang niet moer populair is l e jingopers dringt niet meer op een overgave op genade of oiiienade aan want zü heeft zeer goed b meqit dat de groote meerderheid van het volk niet met een dergelijke politiek meegaat en een redelijker politiek van geven en nemen voorstaat Mocht het aanzet licht komen dat de Boeren zich bereid hadden verklaard om zich by het rijk aan te sluiten op zulke voorwaarden als dappere lieden di er in toestemmeh een deel van hun nationale onafhankelijkheid op te offeren redeljjkorwijzo mogen vragen en dat de oorlog moet bl jven voortwoeden liever dan dat Chamberlain of Milner iets vaA hun malle woorden zouden behoeven terug te trekken dan zou een sterk gevoel van afkeuring fich vaM velen die tot dusver de regeoring hebben gesteund meester maken Oistermiddsg had de opening plaats van de KijnschWosttaahchc Industrie en Duitschnationale kunsttentoonstelling te Dusseldorp die onder protectoraat van den kroonprins staat De tentoonstelling werd door den Kroonprins in tegenwoordigheid van den Kijkskanselier van ministers en vele autoriteiten geopend In zijn toespraak wees de heer Lneg d voorzitter van het tentoonstellingscomit4 er op dat de tentoonstelling dia onder leiding van de Srma Krupp tot stand gekom is een beeld vormen zal van wmmmmmmmmmmmmmmmem f i mimmmmitmfmmmÊm tijd een zomerrcisje Nu ik heb dikwijls gewenscht een man van depen te zgn viaar ik ben er niet toe instaat Lezen kan ik iederen dag zoolang wilt maar met het schrijven heb ik het maar nooit kunnen klaar spelen Maar vriend Morley is er een meester in Zijne courant wordt hier in den omtrek veel geleten en indien hij mijn raad maar wilde opvolgen en zijne hoogere Blosofie laten varen om zich te bepalen tot oud Knselache politiek dan lou hij nog veel meer lezers iirij n en daardorfr een rijke bron van mkoimten Wilt ge gaarne kennis met hem maken i Zeer gaarne En wat was de oorsaak dat gij bij de perskwaamt ala ik vragen mag Wel mijn vader was een aanzienlijk m n zet Egr mont eenigszins aarzelend en ik was een sijner jongere zonen O zei Gerard dat is al eten ongelukkigals een vrouw te lijn Ik had geen erfdeel ging Egremont voort en ik was verplicht te werken ik geloof niet datik geschikt was voor de balie de Iterk lachte mijniet bijzonder aan en wat bet leger betreft hbc kon ik daarin promotie maken zonder geld oiinvloedrijken steun Ik had eene vrije goede opleiding genoten en zoo kwam ik op de gedachte om daar profijt van te trekken Dat was heel versundig gij behoort dusook tot de arbeidende klasse en znlC boop ik dienft nemen in de grooten stnjd tegen de nietsDttttert de bommels dtr meiuchelijkc maatschappij de machtige ontwikkeling der RiJnschWeat taalsche industrie waarvoor het op de Pa rijsche tentoonstelling aan plaats ontbrak Aan don teestmaalt jd stelde de Bijkskanselier graaf Von BWow hol Hoch op den Keizer in Uit naam van de Uijksregeoring betuigde hjj dank ina de ondernemers op de werklieden die der wereld bewijzen dat de Duitschor en de ijzersmedende Westfaler zich niet gemakkelijk omverwerpen laat Het gouvernement stelt z n beste kracht ten dienste van de ontwikkeling en don economisch A bloei Wij weten dat bet doel van de rijkspolitiek is den landbouw op te helpen den binnenlandschen afzet te verboogen en dor nijverheid den ongostoorden uitvoer van haar voortbrengselen te verzekeren De verbonden regeeriugeh ijn in het tariefontwerp bij da verboogingen van de rechten voor igrariscbe producten gegaan tot de grens van het mogelijke met het oog op het sluiten van handelsverdragen Het la haar bekend hoe zeer de stoffelijke welvaart afhankelijk is van de stelling van het rQk en van het behoud van den vrede onder handhaving van onze waardigheid en onze belangen naar buiten Deze basis beschouw ik alsrijkskanselier in volkomen overeenstemming met den Keiier als mijn voornaamste taak In antwoord op een dronk van den haW Lneg leide de Kroonprins dank met 41 $ Hoch opdeKünsch Westlaalsche indaatrig liet bedrijf en da Dnitsche kunst Voor loover uit de thans bekend t jnde cijfer an resultaten der Kransche verkiezingen blijken kan hebben de Kegeeringsparlijen geen ernstige verliezen geleden al is het niet te ontliiednen dat het nationalisme vorderingen heeft gemaakt vooral in Parijs De hoofdstad heeft haar ouden roep frondeur te zgn krachtig gehandhaafd De Parijsche kiezers hebben deu hoer tirisson eu den verdienstelijken afgevaardigde M snreur hg de eerste verkiezing niet herkozen en den bekenden natiutaHst ijyvetoit met den slager van Belleville Barlllior den vriend van den heer De Lur üalacos en andefe veroordeelden van het Hooggnreclitshof Men spreekt vaak van do voranderlijlihoid der Paryscbe kiezers Het blijkt echter niet zoo heel veranderiyk te liJn itedert vyftien jaren kiest Parys Cesaristhtch en bat doel dat zonder ophouden Het heelt zich toon in de armen geworpen van het Boulangisme en sedert is het geheel en al In het nationalistische vaarwater verzeild geroakt By de verkiezingen van 1898 van 190 voor den 3emeenternad en van 19U2 is het on l e joiuere zoons zi n de natuurlijke vrienften v in het volk hoewel zij over het algemeen tegenover ons staan Des te grooter dwazen zyn zii om hunne krachten te wijden an de instandhouJmg van een stelsel dat berust op biaitucht en dat aan eidtng geeft tot allerlei bedrog en waarvan zi de eerite slachiofTers zdn Maar iedereen denkt dat hij eene o tzondcving zal zijn I n toch Ml K remont heelt men wel gemeend datgene tairyke familie die hare wortelen in alle richtingen diep in het land verapreid heeft een waiirlwrg is van politieke kracht Ik zal u eens wat zeggen zei Gerard er is eenegroote familie in dit Inndien diepgeworteldook waarvan wij veel minder heblien hooren spreken dan tij verdiende maar waarvan wij naar ik vermo zeer spoedig sullen hoofen om onsallen een weinig tot nadenken te stemmen In dit graaGichap J f in m aafschap en in alle andere ikbedoel h volkf ja zei remont die familie heelt al loo lang best ian Maar in den laataten tijd is zij sne aartge groeid mtjn vriend hoe mag ik n noemen Men noemt mij Franklin Een echt Enselsche naam van e echteEngelsche klasse wefke verdwenen is i O De naam Franklin beteekent lettertijk vrij goedbezitter eigenerlde