Goudsche Courant, zaterdag 3 mei 1902

NOüVÉAUTÉ a in PARASOLS waarin hg verschillende msziekvereenigingea tot erfgenamen benoemde De gerechtshoven te Weenen hebben dit geschrift verklaard te zyn eec onwettig testament en aan de familie van den componist de erfenis toe ewezen N n is aan de verwanten van Brahms die in het stadje Heide in West Holstoin wonen hnn erfdeel uitbetaald tardam wenscht hierbij ook daorgangshuiMn I In beginsel betuigde men instemming met het plan doch nadere inlichtingen zullen I aan het hoofdbestuur worden gevraagd I Het Rotterdamsche plan zal worden ge ateund 1 Eveneens vond instemming een voorstel van de afd Utrecht om een commissie te 1 benoemen belast met een onderzoek naar I den toestand der biliotheken in de straf I gevangenissen hier te lande Do afd Roermond stelt voor pogingen bg de Uegeering te doen om wetswgziging te krggen in zake het onderwgs in de gevangenissen en rgkswerkinrichtingen De voorzitter acitto het gewcnschter geen wetswgziging te verzoeken maar maatregelen van de Regeeriug in den zin van het voorstel De vergadering vereenigde zich met deze opvatting De Rotterdamtche afdeeling stelt voor den minister afschaffing te De vergadering meende dat do zaak beter is over te laten aan het beleid van den betrokken minister die persoonlgk wellicht bereid is aan de korps kommandanicn instructies te geven en veranderlijk nationaliitUch geweest Dit i 1 de stamiBing der bevolking die Dreyfus uit 1 ichold met Ksterhazy dweepte Zola in stukken wilde achenren Jjoobet i verkiezing I met gefluit begroette en Jules Uuérin den man van het fort Chabrol als een beid eerde 1 1 I In de commisaie voor regeling van de 1 werkzaamheden van den Dnitschea syks I dag heeft de voorz meegedeeld dat delie 1 geering voornemens is den Rgksdag van I Pinksteren tot den herfst te verdagen Voor de verdaging moeten echter nog eenige I kleinere wetsontwerpen de Bmssolsehe sni I kerconventie en bet daarby behoorende ontwerp op den suikeraccyns worden afgedaan Aan hun afdoening hecht de Regeering veel waarde De agrarii rs zgn echter van plan zich tegen de suikerwetton te weren Het is dus onzeker of de wetten v 6r de verdaging tot stand komen De conservatieven zouden ook nog graag het wetsontwerp betreffende de belasting op het gedistilleerd doorzetten Of dit zal gelukken is twgfelochtlg Van wetsvoorstellen afkomstig van de leden moet ook nog het tolerantie voorstel van het centrum aan de orde komen In den Rgksdag is in tweede lezing aangenomen het wetsontwerp strekkend de tarieven voor het Keizer Wilhelm kanaal voor do vyf volgende jaren op denzelfden voet te handhaven als de bestaande Ma cgfers werden meegedeeld dat het aantal schepen die van bet kanaal gebruik maakten sedert 1H96 met 46 8 percent was gestegen en de tonnenmaat met 1B9 8 percent het getal stoomschepon was toegenomen met 42 1 percent zeilschepen met 6U I percent De gemiddelde tonnenmaat van stoomschepen i 37 l i ton voor leilschepen 69 14 De ontvangsten aan kanaalgelden toonen van 1896 tol liXll een ryzing Van 117 5 percent In 1901 bedroeg de totaalontvangst ongeveer 2 300 000 gulden hetgeen nog een tekort opleverde van f 331 000 tegen f 403 000 echter in 1897 Een teeken des tgds mag wel het kaartje genoemd worden dat in de laatste dagen aan de huizen op een dor hootdgrachten werd afgegeven en waarop gedrukt staat wg laten de namen en woonplaats oningevuld 12 Jarige Kchtvereeniging van en Amsterdam 26 April l9b2 Te herdenken 10 Hei a s 2 hoog DE BLINDE MAN De blinde man is dezelfde die op genoemde gracht elke week hnis aan huis eenkleine gift komt halen Hbl Maandagavond brak boven Ajaecio en omstreken een geweldig onweder los Een landman Pantaloni genaamd vlachtte in allergl naar zgne woning te Bastelicaccia Naawelgks was hg binnen of de bliksem sloeg in De man bleef onmiddellgk dood geheel verkoold zgne twee zonen en zgne dochter stonden op eens spiernaakt daar linnne kleoren hun volkomen van t lyf werden weggebrand De vrouw en vier andere kinderen kwamen er met geringe brandwonden at Dit Batavia werd gisteren aan de N K Ct gemold De vgandoiykheden in de Boven Doesoen zga begonnen 70 soldaten deden pen tocht naar ToombangNsiigoo waarby 2 gedood en 3 gewond werden Zy keerden naar Priok Tjahoo terug Zg zgn nu ingescheept I om naar Bras Koening te gaan waar de pretendent sultan vorhiyt hondt Het blad heriniTert daarby dat te PriokTjaboe in de Doesoelanden VI 4 2 dagen stoomeus boven de boofdplaats MoearaTe web gelegen op den linkeroever derBarlto I benedenstrooms van de Monawlng onlangs I oen controleur geplaatst is die gesteand I wordt door een militaire macht van 150 I man onder een kapitein en drie luitenants I en bovendien beschikking heeft over een I korps gewapende politie amblenaren I Bras Koeaing ia gelegen aan de Menawing I een Unker zgrivicr van de Barito I De pretendent sultan is goosli Mohamad I Seman zoon van Antassari welke laatste I een zeer werkzaam aandeel nam aan den I opstand tegen ons in de jaren 1859 60 en I 61 en pretendeerde rechten te hebben op I den troon van het door ons vervallen verI klaarde Bandjermaslnsche rgk welke rechten I thans nog door genoemden zoon worden I gepretendeerd Gemengde Berichten Ten voordeele der uitgesloten arbeiders te Enschede heeft een arbeiderscomitè te Hilversum een concert georganiseerd dat 14 dezer aldaar zal gegeven worden met medewerking van mevrouw Noordewier Reddingius mejuffrouw Lohman en een violist Bovendien hebben eenige schilders uit Gooiland eenige schilderstukken afgestaan dio ten bate dor uitgeslotenen zullen verkocht worden Hen meldt aan de N R Ct Do ondersteuning voor de stakers en uitgeslotenen dor fliHia Van Heek Co bedraagt thans totaal 1 93 876 076 Eenige Belgische slagers hebben te Sas van Qent eeue export slagery opgericht g zyn voornemens elke week een groot aantal Nederlandsche stieren en runderen op te koopen die te slachten en het vleesch tweemaal per week rechtslroeka naar Londen te zenden Dezer dogen is hot eerste transport het vleesch van 37 stieren per stoomschip Sea Hound verzonden De staatscommissie voor de ZuidAfri kaansche schadevergoedingen hoeft aan de personen die een aanvraag om schadevergoeding hebben ingediend een Igst gezonden met vrageh botroffende hun verblgf en hnniie daden te aanzien van de oorlog in ZuidAfrika en betreffende hnn vertrek vandaar Woensdag beeft oen ontploffing plaats gevonden in pen mynschachl nabg Brüz in Bohemen Zes mgnwerkers werden gedood 4 zwaar en 4 licht gewond In den Ooi tenrykschen Rgksdag hebben de radicale Tsjechische afgevaardigden reeds een dringende uitnoodiging ingediend om een streng onderzoek in te stellen naar het ongeluk Rechtszaken Door do arroudisseiaontsrechtbank te Rotterdam werden gisteren de volgende vonnissen gewezen B A V R 24 jaar reiziger te Qouda wegens verduistering van geld on van enrgwiel tot drie maanden gevangenisstraf H P 30 jaar werkman te Bergambacht wegens diefstal te Willige Langerak van een billardbal tot twee maanden gevangenisstraf C 8 40 jaar sjouwer te öouda wegensverduistering van oen horloge tot drie maanden gevangenisstraf In een glastabriek te Nyborg op hot Docntche eiland F inon beeft Woensdag een bovigo ontploffing plaats gehad De directeur en 5 werklieden werden gedood In België is weer een dyuamietaansleg I gepleegd on wel te Gent voor de woning vap den volksvertegenwoordiger Arthur Verbaegen In de deur van genoemd buis werd door ffing een gat geslagen en van al werden de rulten verbryzeld igrenzende huis werd erg be 1 Een paar minaten vóór de ontploffing bad de beer Verhaegen aan zgn deur staan praten Niemand is getroffen Onmiddellgk na het ongeval beeft men drie personen de vlucht zien nemen Men hoeft ze nagezet doch niet kannen achterhalen De bom was geladen met nagels en gebroken vgzels Onverwacht overleed gisteren te Utrecht dr V A JuUns boogleeraar in de wis en natuurkunde aan de Universiteit aldaar De overledene werd byna 61 jaren oud In 1888 was by benoemd tot hoogleeraar Verschil lende werken van zyn hand zagen bet licht betreffende de natuurwetenschappen Te Hilversnm al tusscben 30 Juni en 5 Juli de algemeene vergadering van gasdirecteuren gebonden worden De Haagscho afdeeling van het Nod Genootschap tot zedolgke verbetering van gevangenen heeft eergistermiddag onder voorzitting van den heer J Simon van dor Aa vergaderd ter behandeling van den beschrgvingsbriel voor de 15 Mei te Amsterdam te honden algemeene vergadering Vooraf werd ter vervanging van den heer J U Boudewynso de heer J W Rutgers van Rozenburg tot bestuurslid gekozen Door de afdeeling zal worden gesteund het voorstel van t hoofdbestuur om te Amsterdam een centraal plaatsingsburean voor I ontslagen gevangenen te vestigen ondet I leiding van een bezoldigd ambtenaar I Het hoofdbe tnur vraagt machtiging der I alg vergadering voor t oprichten von een I landbouwkolonie bestemd voor de tgdelgke I opneming van ontslagen gevangenen en I vraagt daarom de beschikking over een ka I pitaal vu tan hoogste t 30000 D afd Rot Door do rechtbank te Aaaen werd GlerardH O vroeger agent van politie te Meppel wegens het doeden van een pasgeboren kind I veroordeeld tot 5 jaren gevangenisstraf De I officier 6y die rechtbank die aannam dat I bekl met voorbedachten rade handelde on 15 jaren gevangenisstraf had gevorderd appelI leerde Gisteren werd de zaak in tegen1 woordigheid van een groot pnbliekteLeeuwarden wor het Hof behandeld Gehoord werden I de getpigen Geertje Keizer moeder van I het veumoorde kind en haar oom en tante I bS wie ze inwoont Na het vry lange verI boor trachtte de adv generaal aan te toonen I dat uit alle omstandigheden bigkt dat beI klaagde zonder twglel gehandeld heetC met I voorbedachten rade dat dos het vonnis dientte werden vernietigd wat de qnaliflcatie I betreft Bovendien vindt spreker de straf I door de rechtbank opgelegd volstrekt niei I in verhouding tot de misdaad I De eisch van adv generaal luidt 20 jaar I gevangenisstraf I De verdediger mr Oosting traqht aan t I toonen dat bet vonnis van den eersten rechter dient te worden gehandhaafd en komt met kracht op tegen den eisch van I het openbaar ministerie ÜiUpraa Woensdag 7 Mei l L Ct In de deur de outfilpffing ▼ achadigd e Volgens de New York Times baeft prof 1 Fossender die tan het meteorologiach instituut der Vereenigde Suten verbonden is een nieuw stelsel van draadlooze telegraphic bedacht Reeds beeft de Amerikaansche marine met dit stelsel proeven genomen waarbg telegrammen van 127 woorden op 50 mglen afstand werden overgebracht In plaats van den cohaerer van Marconi werkt het met een dedector een toestel dat volgens genoemd blad de electrische golving ontwikkelt dtoali bekend is heelt Brahms by zgn dood een niet ondarteekenden brief nagelatra toe op artikel 6 om de doodstraf t laten verf allen als bootdstrat § Vervolnen lichtte preker de ameadementea toe op de artikelen 9 en 29 om daarin uit drukkeiyk te bepalen dat by de handhaTing der doodstraf deze slecbli met alleraiterHte beperking lal worden toegepast indien lulks I door Btaatabelang gebiedend wordt geëischt I De heer Van Eaalte lichtte een amende 1 ment toe bedoelende om scherp te doen 1 uitkomen het beginsel dat de doodstraf alleen dan niet zal worden toegepast indien bot 1 staatsbelang de toepassing dier strat niet 1 eischt I De heer Heemskerk verdedigde een amen 1 dement om den rechter volliomen vrgheid 1 te geven by misdrgven in oorlogstijd waarop de doodstraf is bedreigd deze toe te pa isen Uitvoerig betoogde spreker de rechtmatig 1 beid van het bedreigen met doodstraf als I maiimumatraf I I De beer Lobman verdedigde het amende 1I ment der commissie van voorbereiding om II naast de doodstraf en gevangenisstraf vooral I met het oog op jeugdige militairen als derde I hoofdstraf militaire detentie op te nemen II De heer De Hidder achtte de door de 1I commissie gewenscbte militaire detentie over I bodig en te dnnr Toepassing der doodalrst II afhankelgk te stellen van de subjectieve 1I meening der rechters omtrent het aanwezig II zyn van redenen van stiatsbelar g achtte II spreker een bedenkelgk novum in strjjd met I de algemeene bepalingen op de wetgeving I De heer Staalman motiveerde zgn tem voor I het amendement Hugenholtz I De minister van justitie het recht van den I staat tot toepassing der doodstraf erkenni ndo achtte de vraag wanneer en in welke ge vallen van dit reclit zal worden gebruik gemaakt een qnaostie van opportuniteit Iiy jontraadde aanneming van het amendement 1 HugenhoUz 1 Verspreiile Berichten Evenals de minister van justitie maakte de 1 regeoringscominissaris het beginsel der dood I straf los van de voorgestelde wettelgke be jpalingen waaraan eenvoudig een eisch van I staatsbelang ten grondslag ligt I De regeering liet de beslissing over de amendementenVan Kaalte en Heemskerk c s I aan de beslissing der Kamer over 1 F AKK m I Het bulletin van Donderdag morgen 9 au 1 luidde I De ziekteverschgnselon gedurendedelaatslo 1 dagen by H M de Koningin toonen aan da 1 ook het tegenwoordig tydperk der ziekte 1 naar wensch verloopt 1 Dr RüESSlSUH h POT Arts De vergadering der Prov Staten van Zuid Holland op n s Dinsdag ter verkiezing van een lid van de Kerate Kamer zal te 1 nnr aanvangen in het zittinglokaal van de Eerste Kamer iisterochtend is te Utrecht plotseling over I leden dr V A Inlins hoogleeraar in do wis en natuurkunde aan de universiteit aldaar De overledene was geboren U Mei 1861 werd in 1869 student 24 Juli 1878 bevorderd tot doctor in wis en natnurkunde op een proeiBchrift De leer der quaternions en hare toepasaing op de leer van den circulairen bodograaf en aanvaardde op 21 September 1888 zyn ambt als opvolger van prol Buys I Ballot mot een rede over wetten en bypo I theaen op hot gebied der natuurkunde I De overledene was een scherpzinnig ge I leerde beeft tal van natuurkundige werken I geschreven en was lid van de Koninkiyke I Academie van Wetonachappsn De rUtnlgmaatschappy I1rbaine te Pv 1 ry heait de condition vastgesteld onder welke van beden at gearbeid zul moeten 1 worden door de koetsiers De daghuur zal van dag tot dag bepaald I worden broek en vest der koetsiers z 1 1 len door de maatschappy verschaft worden 1 en dan worden er premién uitgokeord als I volgt tweehonderd r voor koetsiers die 1 380 dagen per jaar gewerkt hebben honderd 1 vitUg fr voor koetülers dia 320 dagen ge werkt hebben honderd Ir voor 800 dagen 1 Het internationale socinal democrati 1 che bureau heelt eergiatoron door tusscben I komst van de l otito Rtpubliquo oen oproe 1 ping gericht tot de arbeiders vnn allo lan den tot itaklng op gisteren en tot het houdan van hetooglngen ter nadere aanduiding 1 van den stryd by alle volkeren Insschon de aociaal democraten en de kapitalistische maat chappy t Mooi is er evenwel reeds sinds lang af Mk tn Frankrykt DurrscHUiiD De rykskanselier beeft den Servischan gexint ontvangen die hen het grootkruis van d n Witten A delaar overhandigde by de Zwarte en de Roode diertjes van dezelfde soort op dos kanseliers rykgetooido borst ais het kykraam van een galanteriewinkel an aardige vrooiyke afwisseling 1 De begrootingscommiasie uit den Ryksdag beeft bet bedrag der imdemnlleit voorde leden die zitting nemen in de comniisste voor het tarief van invoerrechten vastgesteld op 2000 mark in plaats van op 240Ü De keizer is uit Eisenach weer te Bormn teruggekeerd De heide beklaagden in het Kroiigkproces te Unmbinnen zgn vrygcsproken van de I aanklacht van moord on muitery Lord Roberts de vroegere opperbe I velhehber van bet Britsohe leger in 7m d 1 Afrika nu opperbevelhebber van do Eng I 1 ohe strydraacht in haar geheel is tot her 1 stel van zyn gezondheid te Wiesbaden voor 1 een lange kuur en gaat dan nog naar bad 1 Nauheim Daar nu den vyttienden en den 1 lestiondon dezer do keizer óók te Wiesbaden komt zal de lord er oen audifnlie heb 1 ben tervryi Roberts verder de tentoonstelling te Dnaseldorf gaat bezoeken en de keixermanoeivres zal bywonen BINNENLAND I ST ATEN G ENEU AAL T If B 1 $ K u M m m m zitting van Donderdag 1 Hei By de voortgczotte beraadslaging over het ontwerp wekboek van militair tralioibt tlcbtte de bev Hogenholti lyn amendemeiK STADSNIEUWS GOUDA 2 Mei 1902 In Nnts Snaarbank alhier werif gednrenSe de mï nd ingelegd f 8953 27 terugbetaald f 1 Do heer T Blom kweekeling aan de ichoül voor C N O alhier is tot onderwgier te Waarder VKBGiDI INGVANDEKÜKHESNTERiAD VRIJDAG 2 MEI 1902 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zgn de bh Noothoven van Goor Nederhorst IJssel de Schepper Herman Jongenburger Lnger Engels van Galen van Iterson de Lang Krook Donker Dessing Vingerling en Mnyiwyt Afwezig zyn de hh Prince van de Velde Scheltema en Straater De Voorzitter opende deze zitting en zeide het volgende Mgne Heeren Na onze laatste vergadering zgn enkele weken verloopen die voor het gansche Nederlandsche Volk een tgdperk van grooto spanning en bekommering zyn geweest door de ernstige ziekte van onze geëerbiedigde en geliefde Koningin Gudu zy dank kan die bekommering thans plaats maken voor vreugde nu heerschap bigkbaar is ingetreden Ook de Raad dezer gemeente zal behoefte gevoelen als tolk der ingezetenen aan den Gemaal der Vorstin en aan de Koningin Moeder zgne warme deelneming en zgne vurige wenschen voor het apoodig algeheel herstel van onze Koningin kenbaar te maken Ik heb de eer U voor te stellen daartoe te besluiten Deze rede werd door de leden staande aangehoord en met applaus begroet De Voorzitter deelde daarop mede dat de bh Prince en Straater hebben kennis gegeven niet ter vergadering te kannen komen De notulen der vorige vergadering wordem voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door God Staten waren goedgekeurd de raadsbeslniten van 11 April tot wgziging der gemeentebegrooting voor 1902 met hot oog op de nitbreiding der gasfabriek en tot goedkeuring der onderbandsche aanbesteding van werktnigen benoodigd voor do uitbreiding der gasfabriek Ingekomen 1 De verslagen van hot Museum vanOudheden en de volksgaarkeuken over 1901 zyn door B en gebruikt voor de samenstelling van het gemeente verslag 2 Een brief van do Commissie voor devoiksgaarkonken inzendende eene sappletoirebogrooting voor dat gesticht Ter visie 3 Een voorstel van B en W tot wgziging der heffing van schoolgeld op de lagerescholen Ter visie 4 Een voorstel van B en W om eengratificatie te verleenen a n den eervol ontslagen opzichter van het Eroveniershuis Tor visie 5 Een voorstel van B en W tot verhuurvso het hais aan het Rotterd Veer Ter visie 6 Een voorstel van B eg W tot verbooging der gaspryzen met ingang van 1 Juli Ter visie 7 Een adres van de R K Vereenigingvan Liefdadigheid verzoekende eene toelagetot het toekennen van belooningen aan deleerlingen In banden van B en W om advies 8 Een adres van den Ned Oudheidkun digen Bond te Amsterdam verzoekende de Korenbeurs niet af te breken maar te behouden Tor visie 9 Het verslag van den toestand der gemeente over 1901 Zal worden gedrukt enbg de leden bezorgd worden Aan de orde 1 De benoeming v n drie leden van het Btembnrean voor de verkiezing van drie leden patroons der kamer van arbeid voor de bouwbedrgven Tot 1ste lid wordt benoemd de heer C P W Dessing Tot 2de lid wordt benoemd de beer F Hehian Fz Tot 3de lid wordt benoemd de beer G Ki ook Aan de orde t 2 De 8U pletoire begroeting voor 1901 vanda Voiksgaarkonken ligt voor de ledec Ur viaie Hierover voerden de heeren van Iterson en van Galen het oord Op verzoek Vjin den heer van Iterson werd tot steiftaing overgegaan en de sappletoire begrofoting goedgekeurd met 13 st De hb vaii Iterson en IJssel de Schepper bleven biifen titemming Aan de orde 3 Het alwyzeud preadvies op het verzoekviB SM van Veen om ham een gedeelte van een gerioleerde zyi in gebraik af te staan Ing St No 31 Wordt zonder hoofdelgken stemming afwyzend beschikt Aan de orde 4 Het voorstel tot wyziging der Instructievoor het personeel der Bank van Loening Ing St No 32 Wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde 5 Het voorstel tot Jiet verleenen eenortoelage aan het Bestnor der Vrge Schoolop Gereformeerden grondslag voor hettoekennon van lieluoningen en eerebiykenaan de leerlingen dior school Ing St No 33 Wordt zonder hoofdeiyke stemming goed gekeurd Aan de orde B Het voorstel tot het voor rekening der gemeente doen dempen en rioleeren van eene zyi achter de Hoerenstraat Ing St No 34 Hierover voerden het wojrd de hh Vingerling Dessing Van Iterson Nederhorst Van Galen Engels en de Voorzitter De heer Vingerling stolde voor dit punt van de agenda af te voeren Het voorstel van den beer Vingerling wordt in stemming gebracht en aangenom en met 10 tegen 5 stemmen die del lih Dessing van Galen van Iterson Noothoven van Goor en Nederhorst De beer Donker vroeg vferlof tot het doen van een vraag aan B en W naar aanleiding van het raadsbesluit bepalende minlmninloon en maximnm arbeidatyd In 4 bestekken was daarvan afgeweken De welhonder Nederhorst merkte op dat dit een fout van den gemeente bouwmeester was die niet eerder wa s opgemerkt Aan de orde 7 Het primitief kohier der plaatseiyke directe belasting naar het inkomen dienst 1902 Wordt in besloten zitting behandeld Na heropening werd vsBtgesteld het kubier met een totnnl mkonieu van l 2 I93 225 met eon belastbaar inkomen van f 1 913 026 de percentage is 3 pCt Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den Voorzitter geslotesr GEVONDEN VOORWERPEN In de maand April 1902 zyn aan t bureau van politie alhier gedeponeerd 3 brieven 1 krnisjo met 2 munten 12 margarine vaatjes en een gzeren slagentellcr Voorts zgn te bevragen 1 ceintuur met gesp bg M Schouten Voorstal 139 1 bril mot koker bg J Jaspers Boelekade 34 1 boa bg A van Dam 4o Kade 509 1 gouden oorbel bg H Vos Groeneweg 223 1 knipmes bg C Bik Spieringstraat 50 1 vat met styfael bgvan Leusden Gouwe 37 1 huissleutel bg J de Bruin Boelekade 123 1 trapleer by J Imholz Achter de Vischmarkt 155 1 zakbchaartje by M C BontKeizeratraat 127 1 nieuw henjd by H Spee Raam 56 1 vrouwenpantalon hg C van Vliet Moord Tiendeweg 1 postduif stempel Goida bg 11 de Vroom winkelier Wgk by Duurstede 1 armband met gonden slootje by C Dekkinga Spoorstraat 288 gewicht by C Lamers IJssellaan 607 1 paardendeken by J A van der Hoop Heerenstraat 507 1 portemonnai met eenig geld by A Keller Nobelstraat 256 1 rozenkrans bg R Bik Tieltdeweg 83 1 paar vitrages by L Vermeulen 4e Kade 477 4 paar hand choenon bg J Schnitz Stv Actboniestraat 139p 1 rozenkrans hy J de Groot Naaierstraat 31 1 honten schepje by J Imholz Achter de Vischmarkt 165 1 kinderkons en schoen by Marée Turfmarkt 184 1 zilv oorknopje by H Akkerman Boelekade 252 1 gouden xing by C Zevenboom IJssellaan 1 kaasboor by T den Riet Turfmarkt 283 1 mjitaire hamtschoen by C Slegt Nieuwe Haven 17 1 leerboekje der Aardrgkskunde by J Luiten Turfmarkt 115 1 beursje bg A Kranenburg Rozcndaal 7 1 gouden oorbel by J Hooimeger Oroenenweg 156 2 messen bg H Verkaik Tnrfsingel 70 1 hondenbalsband by P van Vlaardingen Heerenstraat 269 2 vloermatten by J Imholz Achter de Vischmarkt 155 1 dufJ by A H Kulik Nieuwe Haven 82 1 muts bij B Wals Boelekade no 105 1 zweep bg K Wiezcr Speldenmakerssteeg 63 1 nyptang by P Mokkenstorm Korte Tiendeweg 96 1 E len ketting met gour slotje by S Bokhoven Jaagpad 29 2 rollen behangselpapier bg W Nieuwveld Wilhelroinastraat 48 1 portemonnaie met geld hy J Graafland Spoorstraat 2 1 gzeren hoepel by J Luiten Turfmarkt 123 1 zgn bedel arnband by W vay Dyk Lange Groenendaal 30 1 zilveren broche 3 leeuwBche knoopen bg C Begeer Gouwe 164 1 koperen halsketting met teentjes by A Krook 553 L zilveren broche zeenwsch model by E den BerJ Boelekade 199 Gonda 1 tlü 1902 f De Commiastrii van Politie W N V ÖABDEEBN PAUAPLÜIES v x OS Kleiweg E 73a GOUDA relej a il II Beurs vau liiislerdam 1 UKL VrkraiSlatkra NsDaauxi Owt Ned W 8 80V f u diio i t dlic I H it duo dils dito S llaxeii üM Ciou ll la8l t84 tTU il In lir iDglSM Bl S VlVa OanBKt Obl m pipwrISSS I 11 81 dito in rWerlltt l H U Poavoeu Obl met ooupoo I dito AAn 8 84 4 B0 duo rieouil 1180 4 Sr dito bi Hotl 1889 4 81 i dito bij liup i88a o 4 I s iy dito lu goud lean 18811 8 dito dito dito l S4 S JV 88 10 O 8e 78 418 1114 i 108 113 8 104V IJMXJK Ferpct irhulil 1881 4 i ro llH l ir iiiiv leoii ISVO 4 U I eullifftüti D Uecloeum MrieC ioiliArsRp oblK 1 Il I04f l liioo O t Soh IBtO 711IIS0BU OM oiiUip 1811 4 AüSTISD U OttliKation UlfS S aaTTISIlU 8t i l loon 18S4 9 D N Afr HiadolK uad Ar indab Tiib Mg Corlifif toa UoliHumlmpp dito Am HjrjiotbMkb pandbr 4l i lultMij lor VoMton unil Ut tl ipotbi 1cb iMindbr 4Vi K lorlo idt e Soiilc Mod Ned Huidelmutfph dito N W k M llvp II pudbr 9 t Hott H Otbeekb pindlir 47 Utr llTpolbiwkb dito 4 10 Oonivt Orat llouft baukMoi I iO ftUBL lijTfiotherikbauk iiniidb 6 AHftli Eq ii hjr poth iKndb 4 Ifliw L 1 Pr Li n irl ütB Holl U fo r Mg and Mij I i Ki St Sp aaad N d Iltd SjKwrwoft m nai d N iid üiiul Afr Hfm anud X dito dtlu ilito Lnsl duo 4VtIraLllSpoor mT SHAKobl BZuid ll I Bp niy A ll iM 3 l OLrM Wariehaii Weoneu Mud Itoai Gr Hu gptr Hij i obl 4 Bal iiobe ito aai d j V I 107 105 88 I 1041 8 84 u Vt U7 101 PaRiowa dito aand 8 lwang nombr dito aand tnr J C h Alow8p kau übl t lOO dito dito obli 4 VMialKA Con Pac SpMy obl 8 übickNortli Wpr tJ T aam lit dito dito Win St Peur obl 7 140 Donvurkllio Ir Spm eert v a 40 a llliiioia Coolral obl n toud 4 Ullt Louinr fe Na hvtlli or r aan I Msilro N Spif H lo hjfA t Mi Kanrai pül prei aai d N Iork Onlaa o k Wou aaal Poon dIo Ubio oblig 8 Orajton Calif lu byp in goud 81 Paul Mina k Maait obl Un Pac Haofldn obin dito dito Lino Col U hyp 01 laKaoa üau 8outb Chert v aaa l VlH 0 lUn fcNa loh d 0 D SAMSOM SPECIALITEIT IN NOUVEAÜTÊ S tlOlf M Beikroond Zilveren Medaille Tentoonatellinf AuifVsrdam Leeuwarden Voortdurend groole voorraad lTou7eautè £ in Mantels C 8TDME8 on JAPONSTOFFEN Blousen en Ciwtuumrokken van de goedkoopste tot de beste aoorten Alleenverkoop van de uit echt in Oost Aziê tehais behoorende Netelvozel of zoogenaamde brandnetel Dames eb Heeren TRICOT ONDERGOEDEREN Geaehte StadKenouicn Ondergeteekende zeil met meer kunnende werken endoor ziekte zyner vrouw en dochter in behoeftige omstandigheid geraakt vraagt vriendeiyk aan zgne mede atadgenooton om eenige onderstennipg ten einde in de behoefte waarin zyn gezin thans verkeerd te kunnen voouieo WH de meeate hoogachting k VEBOEEB fi Mhw g GotTDA Ondergeteekende naakt aan H U Leden van do SaeltteU 0X8 OSSOBOBS bekend dat hy Zaierdag avond de Kolibann en LeMaaat voor bezoek OKHEKD HISllFr en zal door een goede coinaainptie e nette bediening een gunstig vertrouwen zoeken waardig te worden My voor een druk bezoek aanbevelend Hoogachtend M W UOFFMAK Pachter van de 8oc Ü T8 Obhoeoek BUlard Diestelhorst Totilet Systeem Wildek leobnélift IgeluLilekuiil Hoofdprijs I e prynenwjn door ten Slaat gegarandeerd 800 000 Mk VUnowliui 9 tot détlneuUt in S 3 knnMen van de door djBJk Staat Hamburg gewaarborgde grobtMïfóiotery waarin eker U UiUioen 202 000 U rk gewonnen moeten worden De prijten van deie veel voordoel biedende Cieldloterij die volgens het plan tlethts 118 100 loten bevat iijn de volgende i De hooaata pnjs u eventueel 500 000 Mark Premie van SOO OOO M I prijs i I prijs 4 1 prtjii k i prijien k prqs i 1 pnj8 l l prijs k 9 pn xen k 1 pnjs i l pri s k l pry A UpriJE lOOOOM 100 000 M 54 prgz i OO0 M II O UOOM U Sprijz ilSOfOM 75 100 M lB prtjz lOOO M 70 000 M 4prit è llÜOM 86 01 0 M Upryï a 1000 M 60 OOM lOSOpnwrn 4 ÏOO M B6 flO M SOpriseni OM 60 0 OM 77 prijzen 4I00M iO OOO M 86058 pryien k 18 M aO O MiM 9tt8 prijz i IftO 48 30 000 M t6 100 M 10S83priJE i78 4P II Tot al 58010 pnjMn De Hooldpnji in de Ie klaue bedraagt ÊAarV 60 000 stijgt in de Sekl tot f 00 M n de Se tot O Oü M inde e tot ftSÜOO M in de H tot 70 000 M in de Se lot 76 0ii M in de 7e tot 800 00 M en met de pKmie van 800 000 vent tot 00 000 Mark Voor de eerste pi atrekking die oiTicieel IS vastgesteld koat een geKwl ongmeel lot slerhtii duld S SO een hall origineel lot steqhti Guld 1 76 een kwart origineel lot sle t Guld O ÖODe inleggelden voor de volgende klasaea zoowel als de Juiste lijst ler pnjien worden aangegeven in het ofiicieele trekkingiplan voortien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de ofiicieele trrkkingsltjst Dr ultbeUMiir en rerHiidlnr nn prUien geschiedt donr mij direct en prompt aan de winners en onder de Btrengute gebeimhouding Iedere bestetlins kan men eenvoudig per postwissel opifeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de unvrnag om toezending van loten voor spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 22 MEI e k met vertrouwen tot Samuel ileckscber Senr Btnkin en Wiuelkantoor in HAMBURG DlilUchtind HoUapdsche AUHTBUnAM Drinkt uitsluitend Per 6 on Slofwn grove Thee 45 55 cl Ontbijt CiironOs Naniüldait 75 BxtraflneCh CniiKollicelü Alleen verkrygbaar bg P H J vax WANKÜM Ooathaven B 17 im B IMt ouduMrlMi M ldulrk pomBU4 ivooillMM nWÊ BTOoraldaiDMmiaiidfnenoMwwk im UdeArprMuUfuC M lUllirfcea IFJ UMn Malli air M Mmjmt fott Um in f brl k m 1i v ftrnkMr ky Hmtm VUrtw i nkMmirli al teHM