Goudsche Courant, dinsdag 6 mei 1902

Dinsdag 6 Mei 190S 4l8te Jaargan JSlo 8792 fiOMCHE COURANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l relefoon 89 i De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagel jk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per j ost 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Telefoon No St ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsmimte i fnzending van Advertentiën tot 1 uur des midd aller gemeentenuen tooa hg den ZeerËerw Heer Pastoor die ïoo zeer geijverd heeft voor de tot stand koraing van een zasterBcbool in deze Parochie hartelgk toewenschte dat hij niet alleen de voltooiing mocht zien maar ook nog jaren lang getuige mocht zgn van de heilvoUe werking van deze onderwijsinrichting voor Haastrecbts Katholieke jeugd De gebouwen zullen voltooid zgn den 1 Januari en in April 1903 voor de E K jeugd geopend worden Behalve een school voor lager onderwijs zal er ook een naaien een bewaarschool aan verbonden worden De Eerw zusters Dominicanessen zullen de Isiding der scholen op zich nemen NOUVÉAÜTÉ s in PARASOLS en PAEAPLUIES A VAN OS Kleiweg E 73a ÖOUDA Telephoo n Mo 31 Aiiislerüaiii Beurs van Vikrs Slotkri Sk s 1 UEL 801 l 8 88 6 A 8 l 7 81 Ninuuxi Owt Ned W S ii dito di o ditc I dito dito dito 8 Hoxai OM Ooudl 1881 p 4 lTAUI Insohr Tiiigl8a 81 5 Ooann Obl in papier 1888 1 dit9 in cil eTl888 iPoBTuaiL Obl mei coupon 8 dito tioket 8 67V 86 8 1041 80 90 88 194 961 68V1 106 119 181 56 1041 981 lOO s 9 1 1B 1407 lOJl 107 105 S6V 1041 69 64 99 101 lOb s ion 1081 119 117 10 iiu uia Obl Binnenl 1894 4 dito Geoom 1180 4 dttobijaothi ia8 4 dito bij Hopo 1889 90 4 dito in gOMd leen 1883 8 dito dito dito 1884 S Sruil Ferpet lohuld 1881 4 ToMlH Qepr Conï leon 1890 4 Gec leening jrie D 1 Goo leenin serie O ZBlD ArB Ep T oblg 189 b I MliloO Ob lit Sob 1890 6 Vnmuiu Obl oii iop 1881 4 AinTUDl H Obligstiou 139E 3 BoTTItDAU Sloil leen 1894 8 NiD K Afr Uandelsv uind Ar8ndib T b Mü GerlifiMten 878 DeliUulichappü dito 418 Arn Hypotheekb paudbr 41 Stad Rotterdam aand 8 BiLSll Stad Antwerpen 1887 Stad Brussel 1886 UoKs Tbeiss Rogullr Gesslsoh 4 Ooinra Staatsleenig 1880 i K K Oost B Cr 1880 3 Smnie Stad Madrid 3 1888 Nil Vft B 1 A vb Spoi l part I D SAMSOM SPECIALITEIT IN NOUVÉAÜTÉ S Of j Bekroond Zilveren Medaille Tentoonstelling Amsterdam Leeuwarden Voortdurend groote voorraad Nonveauté s in Mantels COSTUMES en JAPONSÏOFFEN B 1 o u s e n en Costuumrokkcn van do goedkoopste tot de beste soortenAUoenverkoop van de nit echt in OostAziëtelinis bchooronde Netelvezel ot zoogenaamdebrnndnetol Dames en Heoren TRICOT ONDERÖOEDEEEN Burger ij ke Stand GEBOREN 2 Mei Leondert ouders P Laleber en M Dortland OVERLEDEN 1 Mo E C Nieuwland 2 j 6 m 2 C A Spökerman 20 d ONDERTROUWD 1 Mei J Ferwerda en J M Maree H van Voorst te Dodewaart en M Boot H Wiers en A B Boendermaker J ö C van der Veer en C van der Louw C A van der Klis en J van der Voorden CL van Ejjk en E C van Maanen C A Stigter en E S Peeters H Wulöraat en € C TSbout Moordrecht GEBOREN Tennis ouders P Burger en A Verkaik OVERLEDEN P Bart 2 j J Slobbe weduwe C van Leeuwen 6i j AOVËRTENTIKIN P P SOOS TIENDEWEG 5 Bericht de ONTVANGST van een prachtige Collectie ALBOID verzilverdenvernikkeMBBimiH METAAL EENISDEFOT TAN THEE Heil wordt verzoclit op t HEKK te letten DIT HUT MagIzIIN TiH VI UAVI iVS VAAYZONK GORINCHEM Deze THEEËN worden afgele KTerd in verzegelde pakjea van vijf kJ L twee en een half en een Ned om JgMlji wf j met vermelding van Nommer ec JgflBSHC Pr js voordien ran nevenstaand H RMerk volgenn de Wet gedepo HHJl D Ath tot de uitvoering van geB 4 S9 berde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Ondergeteekende beveelt zich beleefd jan oor de levering van I DEJEUNER $ DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot hot kokavak behc ort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend I Gerard Piiikseii Cuisinier Westhaven 128 ONTVANGEN Alle soorten SChIjENWERK voor a 8 saisoen in hel Noordbrabantsch Schoei en LaarzeBinagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 1 SMITS Alle repara tiën en aangemeten werk lilOPA fund s OUDE f 4t SCHIEDAMMEIi GEUEVEE Merk i Verkrijgbaar biji M PEETERS Jz N B Al bevriji vao echtheid is cachet ea kurk flteeda voor sien van den aoam der Firmi P HOPPE mUiii es M k t H B il t Il K nderKlioeniii V rkrilibut bij winkcllm in ScCoenwerk G l iiteriën Drogerijeo enï Ue l e goJ op het flbri ktm Tk in Atnhem OC l A t W NIÖHTOAF Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en ücelaaiidoenin r binnon den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de taevluclit tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior IruivenBorst honig Extract M E L I A M T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK G DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Jb Co Westhaven 198 Gouda D lUIKJilBS Kleiweg E 100 Oouda E H V N MILD Veerstal B 120 te Gouda A BOÜMip Moordrecht MNK8E Nieimerkerkad JJmI A N van ZESSEN Sc ioon ioujn J Th TURKEN Co t op B y WIJK Oudeaa rr A SCHEER Haatlrecht P W i EOÜ Oudewater K takdbe HEMDEN te Remwijk P f B SPÜK Moercapellt D ï d STAR Waddimsveen Wei Y HOLST Waddmqaveen M KOLKMAN Waddingaveen P A UB GltOOT Oudeu ater i DB JONGH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Berudiop Op de groote tentoonstelling in Bremen 190 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalsem lc groole gouden inedanie toegedeeld De baard üropit op gladilu gezichten en licl liaar groeit op Ie kale plaats op de hoofden De wereldberoemde echte Russische Yetza Balsem bewerkt de schoonste vuile baard of kuotei alsmede haar op het hoofd Verft niet Onschadelijlt Volkomen garantie Toor terugbetaling van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 600 Gulden ian don kooper Prijs voor sterkte I 3 Gulden Sterkte II 4 OuldenSO Cents Sterkte 111 werkt iu 2 3 weken 7 Gulden 50 Onts Wordt overal in de wereld viT onden niet gc bruiksaaiiwiiiiifg en bewijs vnn gnrantic in alle talen van Europa tegen vnoruitbetal ng of postvo rBchot van het Skandiuavisch lioofddepot Itepri s ntant voor Dtiitschland en Holland UaURY NIELSEN Gansemarkt 9 Haububo 185 Doilschland Indien men zieh vereenigt om meerdere bussen te koopen worden ly altyd franco geaonden Van de talrijke eerende danksohrgven en erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandseh Ik verzoek ü mjj 4 bussen van Uwe echte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mijne kennissen mö verzicht hebben te bezorgen Gelijktijdig beschouw Ik het als mijne plicht U te veroorloven het volgende te pub iceeren Üe bulsera welke ik omstreeks eene maand geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan zij heeft my namelgk mijn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerlijk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen io wel is waar had ik van verschillenden gehoord wien z tot baard verholpen had maar ik geloofde dat het eene onmogelykheid was zyn haar terug te verkrijgen als men het eens verloren had maar nu kan ik werkelijk zien dat ik miJ vergisi heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die U my bewezen hebt Nog eens mjjn harlelyken dank U kunt geloven dat ik U vele koopers versohaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Nansensgade 24 fl 4 Copenhagen De van U verkochte baardbalsem moet bepaa d de i rootste aitvindin van het 19 iaarhonderd zyn aangezien ik dezelve sterkte lil slechts korten tyd eebezigd heb en dasrby de schoonste volle baard van de wereld verkregen h b waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereu kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Berluf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrjjging van baard mjj van colleges aanbevolen is verzoek ik U hiermede my ten spoedigste eene bus sterkte ill te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hitwelk somtgds onaangenaam zgn kan Hoogachtend L F Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen De baardbalsera welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van mjjne kennissen dit hoorde verzocht hy my ten spoedigste eene bus sterkte Ili te laten komen welke ik hiermede bestel J Stenström de stoelfabriek Vernamo Zweden lk verzoek ü my eene bos te zenden vaa dezelfde sl rkte die ik reeds ontvangen heb aangezion mijn broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke zij reeds op raji gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil H Madsen luitenant in de Deeusche armee Copenhagen Na eene bus van de echt Yetza haarbalsem gebezigd te hebben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Myn haar verkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krulsel even als het blank en week gnworden is Ik bespeur tegelyk een zeer sterk verfrisschend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben mjjne zenuwachtige hoofdpyn geheel en al kwyt geraakt Mjjn haar is buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lundsgada 7 Copenhagen toriawdter UI f de V cforJaiBron fe Oberlahnsteintffkm Tafeldrank Deze naamteekentng Is diegene y nden uitvinder en zal op elk pakjegevonden worden anders la het wrvalBoM en zonder garantie KËL KISGEVIXG De BURÜICMEESTER der gemeente GOUDA duet te weten dat de Heer Commissaris der Koningin m de provincie Zuid H ulland voorne mens is op Woensdag dqn n Mei e k deze genieonte te bezooken en aU lan des middags tegen ia uur ten Raadhuize hen caX ontvangen die wenschen mochten tot Zijn Hoog Edel Gebtrenge te worden toegelaten Gouda den $ n Mei 1902 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bullenlïindscli üverzicht Hoe weinig vertrouwen de verschillende berichten ovor do vrcdesonderbandclingun verdienen bli kt wel bet best uit de onderlinge tegenspraak dia tusiclien deze berichten heerscht Terwijl liet reeds medegedeelde telegram uit Pretoria aan de Daily Telegraph bet voorstelde alsof De Wet de onversaagde on steeds strijdlustige plotseling overtuigd zou zjn geworden van de hopeloosheid van den toestand en zijn eominaiKio de aanneming van de Engelsche vrodesvoorwaardon als edelmoedig en redoiyk lad aaiibovolon is hot de Daily Mail die do vrees uitspreekt dat de vredcsondorbundelingen zullen afstuiten op den hardnekkigeii tegenstand van Steyn en De Wet en hun vasthouden aan den oisch on onafhankelijkheid voor den Vrijstaat Beide mannen zegt het blad zijn onverzoeniyk hunne commando s zijn vastbesloten o ni den strijd voort te zetten terwijl daarentegen Botha en De la Key besloten ziJn de wapens neer te leggen wanneer Engeland op het punt der amnestievereeniging eenigszins bereid is concessies te doen Zoo zal het dö volgende weken nog wel voortgaan en wanneer de algomeene bijeenkomst der Boerenleiders op 26 Mei te Vereeniging plaats heeft zullen wji wellicht nog even wijs zön Vooral laar de Engelsche Regeering blijft volharden bjj haar stilzwijgen en de berichten die zy voortdurend van Kitchener ontvangt weigert mede te deelen aan het Hnis en aan het Engelsche volk ♦ De Fransclie republikeinen geven een niet algemeen voorbeeld van flinke politieke samenwerking In alle districten waar by do horstemming do repnblikeinsche candidaat gevaar zou loepen trekken by gemeen overleg de eandidaton die de minste kans hebben zich terug Nog sterker Brisson oud FEVILLETOX BE TWEE niTESSTEN f 7 Zij komen te voorschijn de mijn geeft haar ploeg arbeiders en de groeve haar slaven de vrijheid de ovens zwijgen en de machines staan stil De vlakte is bedekt met een krioelende menigte troepen kloeke mannen met breede borat en krach tig gespierd bezweet door den zwaren arbeid en zwart ala de kinderen der tropische gewesten troe pen van jongere arbeiders hdaas van beide seksen hoewel noch hun kleeding noch hun taal het verschil aanduidt allen zijn in mansgewaad en vloeken die mannen zouden kunnen doen sidderen komen over lippen die geboren zijn om woorden van liefde en zachtheid te spreken En toch zijn dezen bestemil sommigen zijn het reeds om de moeders te worden van het Engeland der toekomst 1 Maar kunnen wij ons verbazen over de afschuwelijke ruwheid harer taal als wij denken aan de ruwheid van haar teven i Naakt tot aan het middel een ijzeren ketting vast gemaakt aan een lederen gordel tU£ schen de beeoen hangend welke laatste met een tatfen broek i n bedekt vervoert een Engelach meisje Minister en oud voorzitter der Kamer een man die men daar onmogelijk missen kan komt te Parijs in herstemming maar hy staat zwak daar Parijs zooals het meest altijd was in de oppositie leeft voor het oogenblik nationalistisch Men heeft Brisson na verzocht om een der plaatsen aan te nemen die verschillende geestverwanten hem aangeboden hebben in vry zekere districten en wel in het belang der democratie De keus is nu gevallen op Dié departement Drome waar twee radicale candidaten tegenover elkander stonden De Fransche minister van bionenlandsche zaken Waldeck Ronsseau heelt den prefecten een circulaire toegezonden waarin hjj hun aandacht veatigt op de inmenging der geestelijkheid iu verkiezingsaangelegenheden waarbij haar manifestatien niet meer zijn de uitoefening V jiPhet persoonlijk recht zooals alle burgers d bezitten doch een kennelijk misbruik van haar ambtsbevoegdheid en het door deze verleende ze lelijk gezag De minister noodigt de prefecten uit om ieder in zgn arrondissement alle handelingen van geestelijken en congregation waardoor invloed op de verkiozings aaiigelegenheden uitgeoefend word ol nog zul worden aan het ministerie te rapporteeriMi ♦ De verkiezingsstrijd die deze maand in België zal plaats hebben wordt wel ijverig maar toch zonder bijzondere drukte voorbereid De clericalen en de socialisten houden veel vergaderingen De liberalen zyn daarentegen tamelp kalm en beginnen eerst in den laatsten tyd te vergaderen Niemand verwacht trouwens van deze verkiezingen een omkeer Ten eerste treedt slechts de helft van de Kamer af bovendien blijft de clericale party met het tegenwoordig meervoudige kiesrecht toch het overwicht behouden en eindelijk schiet dan nog altijd de Senaat over en do hoop op een ontbinding van do beide kamers is nu vrijwel door iedereen opgegeven De heer Buis de liberale oud burgemeoster an Brussel terugkeerend van een verblijf van zes maanden in Italië verklaarde aan een interviewer van de Chronique dat het uur van het algemeen stemrecht nog niet is geslagen Wy zijn op weg naar die hervorming zij zal zich zekeren dag onbetwistbaar opdringen maar voor het oogenblik is iedereen tevreden mot wat er bestaat en zelfs de werkman ziet in dat A S niet het wereldredmiddel is hij heeft waarlyk niets aan den Franschen arbeider te benyden Overigens besloot de heer Buis de invoe gedurende twaalf soms wel zestien uur per dag de kolen langs onderaardsche donkere steile en vochtige wegen omstandigheden die geheel en al aan de aandacht der Maatschappij tot Alschaffing der Negerslavernij schijnen ontsnapt te zijn Die edele waardige heeren schijnen eveneens geheel onbewust te zijn geweest van het lijden der kleine Trappers i hetgeen des te merkwaardiger Was daar velen er van in hun eigen dienst waren Zie ook lezen uit de ingewanden der aarde te voorschijn komen Kinderen van vier en vijf jaar waaronder een groot aantal meisjes die nog het en zachten schuchter zijn belabt met het vervullen van eene zeer gewichtige taak welker aard hen noodzaakt de mijn het eerst binnen te gaan en het laatst te verlaten Hun arbeid is wel niet zwaar dat zou dan ook niet mogelijk zijn maar m de duisternis en in de eenzaamheid moet die verricht worden Zij ondergaan die straf die de filosofische filantropie voor de grootbte misdadigers heeft uitgedacht en die door dezo misdadigers nog verschrikkelijker wordt geacht dan de doodstraf waarvoor ze in de plaats is opgelegd Uur naar uur gaat voorbij en al wat de kleinen herinnert aan de wereld die zij verlaten hebben en die in welke zij gekomen zijn is hel voorbij i Spreek uit treppers dit zijn kinderen die de traps valtuiken deuren tn de mijngangen opanen en sluiten ring Van A S zou niemand aan den toestand veraïideren om de goede reden dat de burgerij uit angst als één man naar de conservatieven zou overloopen De Indépendance Beige verneemt van zijn correspondent te Ronie dat thans het resultaat bekend is van het jongste entrevue tusschen den Dnitsclien rijkskanselier en den Italiaanschen minister van huitenlandscbe zaken Piinetti Dat resultaat moet dan zijn de zekerheid dat do triple alliantie verlengd zal worden zonder dat er eenige wijziging in de termen van het verdrag in zooverre dat de verhouding tusschen Daitschlaud en Italië betreft zal gebracht worden en dus ook alle paragr len hetrekking hebbende op het onderhoud door Italië van een krygs en vlootmaeht op bepaalde sterkte gehandhaafd bljjven Indien het bericht juist is beteekeiit hetvoor Italië de terugkeer tot de Crispipolitiek dat niets dan schulden voor hetland heeft opgeleverd Een verkoeling derthans hurtelyke Tcrbonding lot Frankrijk zaleen onveiinijdelijk gevolg zijn daar Duitschland bij Italië steun zocht tegen Frankryk Intusbcheii zal wanneer de correspondent van t Belgische blad waarlijk goed is ingelicht spoedig een officieele kennisgeving van beideregemiugiin zyn mededeeiing komen bevestigen In bet gruwelproces te Manilla raken steeds liooger geplaatste persoonlijkhodeii betrokken Thans acht Reuters agentschap te Washington het nüodig om te seinen dat volgens do ambtenaren aldaar geen orders van uit die plaats aan generaal Smith zyn gezonden waarnaar deze zich biJ het onderdrukken van den opstand op Samar had te voegen Generaal Smith verklaart men handelde volkomen volgens de instructies hem door generaal Chaffee den opperbevelhebber gegeven en deze kreeg er zynerzyds geen uit Washington betreffende de te volgen wijze van oorlogvoeren President Roosevelt wenscht zoo men zegt de geheele waarheid te kennen omtrent het gebeurde op de Philippynen bepaaldelyk wat betrelt het schandelyk optreden van den Yankee generaal Smith op het eiland Samar Aldus verklaarde hy tenminste Woensdag aan een zijner bezoekers die hem sprak over de aan het licht gekomen feiten waarvan het afschuwelijk karakter aan het publiek en aan de pers in de Vereenigde Staten voortdurend aanleiding bljjft geven tot verontwaardigde en heftige kritiek gaan der kolen wagentjes waarvoor zij de luiken ol deuren der luchtgaten in de gangen moeten openen en verder voortdurend moeten zorgen dat ze dichtblijveo omdat hiervan de veiligheid der mijn en van het leven der personen die er in werken geheel afhangt i Sir Joshua een man van genie en een holfeiijk kunstenaar getrotfen door het engelachtige gelaat van lady Alice Gordon toen deze nog een klein kind was schilderde het hemehche gezichtje in verschillende standen op hetzelfde doek en noemde die groep van lieftallige kopjes beschermengelen Wij zouden lüt een of anderen grooten mee iter van den penseel Landsheei of Kity willen zeggen ga gij naar de kleine Trapper en doe evenzoo I Een troepje mijn werk era mderile een huis dat er wat beter uiizag dan de meeste woningon eu dat zijn aard kenbaar maakte door een zeer duidelijk sprekend uithangbord vau De opkomende Zon Zij trndeii er binnen op een wijze die aantoonde dat zq er meermalen kwamen en werden door de juffrouw in het bufïet glimlachend en met veel beleefde woordjes ontvanj en zij vroeg op vroolijken toon wat de heeren verlangden te gebruiken Spoedig zaten zij in de tapperij en ofi choün deze i Men edenke dat deze roman reeds jaren geleden gcjchreven is en de labnekswetgeving daarna wel eenige verbeteringen heelt aangebracht Echter de toestanden zijn nog ellendig Te New York is thans door een 70 tal mannen van naam en stand ook de goldkoning Carnegie behoort tot hen allen tegenstanders van de Philippynen politiek der Regeering besloten tot de vorming oener commissie van 7 leden wier taak het zal zyn te zorgen dat alle byzonderheden omtrent de wijze van strijdvoeren op de Philippijnen en alle berichten inkomende bij de commissie van onderzoek uit d n Senaat bekend worden gemaakt Voel succes kan men aan deze voorstanders van licht en waarheid niet voorspellen daar reeds meer pogingen in deze richting schipbreuk hebben geleden Verspreide Berichten Fhankrijk De staking der koetsiers van de ürbaiiie kan als geëindigd beschouwd worden met de voorstellen van de maatschappö als grondslag Marinoni de directeur van hetPetit Journal is heel ernstig ziek Er hebbon geruchten geloopen dat dsRaad van State den gemeenteraad van Marseille ontbonden zou hebben met nietigverklaring van de plaats gehad hebbendeverkiezingen Dit is volstrekt niet waar deRaad heelt alleen een achttal verkiezingen waarvan drie nationalistische vernietigd Het komt tot een duel tusschen dennationalist Daosset en den radicaal socialist Puech naar aanleiding van een brochure van dezen laatste waarin hij Daussetvan leugens beschuldigt Het heet nu dat Labussièro zou terugtreden als Kamercandidaat ten gunste van Millerand den handolsminister Labussière zou dan een ambtenaarspost krjjgen Dditschhnd De rijkskanselier Von Bülow is veilig en wel teruggekeerd te Berljjn uit Dilsseldorl on natuurlyk zijn de leidende bladen in den breede aan t praten geslagen over zyn woorden dat de regeering niets verder zal gaan met de invoerrechten op landbouwproducten in het belang van de handelsverdragen van langen door De ontdekkingreiziger Eugen Wolf diezoo iets beSt ontberen kan heeft óék al eenOhinamedaille gekregen I De vrijzinnige volkspartij te Ltibeck heeft besloten prins Heinricb van Pruisen de candidatnur aan te bieden voor den opengekomen Hijksdagzetol ter verkrijging niet geheel onbezet was hadden zij hun gewone plaatsen want het scheen een stilzwijgende overeenkomst te zijn dat zij eenig meerder recht genoten dan de overige bezoekers Met groote stukken wit brood in hun zwarte handen zagen zij er werkelijk uit als een troep negers vooral als zij lachten en hun witte tanden dan bij hun zwarte gezich en afstaken De kroezen met ale gingen rond de pijpen werden aangestoken de eerste trekjes gedaan Kr heerschte eindelijk eene zekere stilte toen degene die hun aanvoeder scheen en die in een soort van voorzittersstoel gezeten was zijn pijp uit den mond nam en den eeraten voUedigen volzin uitsprak die tot nog toe luidde geuit was liet IS toch maar een bewezen waarheid datwe door die gedwongen klandieze 2 geheel en alworden uitgezogen üe hebt nog nooit een waarder woord gesproken Mizon zei een zyner gezellen Ieder woord is een evangelie zei een ander De kwestie is nu maar ging Nizon voort wat moeten wij er aan doen f Ja zcieankolengraver dat is het hem juist ja Ja stemden verscheidenen top lat ishet hem De kwestie is maar zei Nizon terwijl hijmet eenigszins gebiedenne houding om ztch heenkeek wat is loon i 2 We meenden dat dit woord de zaak duidelijker Uitdrukte dan gedwongen winkelnering waarom we de vrijheid namen het hier tegebruilken Wardt vtrvol d