Goudsche Courant, dinsdag 6 mei 1902

H M de Koningin bracht den nacht rustig 1 door De laatste dagen verliepen zonder koorts de voedselopname blgft voldoende de krachten nemen toe Dr EOESSINGH L POT Arts Van Het Loo wordt bericht dat tengevolge van de verbetering in den gezondheidstoestand van H M de Koningin dr Eoessingh niet meer geregeld op Het Loo zal verblijven HiJ is dientengevolge naar Den Haag vertrokken In den eersten tp zal Hr M i Ijfarts nog eenige keeren in de week de hooge zieke bezoeken en daartoe tegen den avond uit Den Haag vertrokken om den volgenden ochtend weer zgn taak in het ziekenhuis te hervatten Gedurende den tp dat zgn i oortdurende aanwezigheid op Het Loo noodzakelijk was had dr Roessingh zjjn jaariyksch verlof aangevraagd en verkregen Wil vernemen dat ook de uitgifte van het eenige bulletin weldra beperkt zal worden Zondag is geen bulletin uitgegeven Naar wj vernemen is de gezondheidstoestand der Koningin zooveel verbeterd dat haar gewone audiënties aan de Ministers binnenkort weer een aanvang zullen nemen De Paus heeft onder dagteekening van 2 Mei bil schryven van kardinaal Eampollii mgr dr Schaepman doen weten dat hji hom heeft benoemd tot Protonotarius apostolicus participantium Dit is zegt Het Centrum een nieuwe en hooge onderscheiding waarover zeer velen in den lande zich ongetwyield van ganscher harte ver Naar men bericht zgn bj het departement van oorlog plannen in bewerking betreffende de regeling der bewapening en kleeding van de Landweer Het Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid to 3 öravenhage deelt ons mede dat een rapport over den uitslag van een op aanvrage ingesteld onderzoek naur den vrouwenarbeid in de baringspeteryen aan het Bureau in bewerking is en over eenige dagen zal gereed zal Het overzicht aangevuld met twee byiagen omvat zeventien gemeenten Gemengde Berichten Naar bet Hbl verneemt is het bestjtur der afdeeling Amsterdam van ft tteAer voornemens een monument te plaatsen op het graf van den dezen winter overleden secretaris der schippersvereeniging Schuttevaer den heer J Varekamp Indien het 70o spoedig gereed komt ligt hQt in de bedoeling dit monument in t eind der maand te onthullen De wolvin Nina die een vgltal jaren aan de trap van het Kapitool te Eome in een kooi de oude Eomulnsoverleve ring verpersoonlgkte overleed eenig g tyd Haar dood gaf aan een prozaischen Eomeinschen belastingbetaler aanleiding het sedert 1870 gebruikeiyke houden van symbolieke wolvinnen in de gemoentekooi als een onnoodige uitgaaf en tevens als dierenkwelling te bestempelen Men kon t evengoed zoo niet beter met een opgezette wolvin doen zei hy want met het geld dat sedert een dertigtal jaren voor deze flauwiteit op stadskosten was uitgegeven had men een wolvin van massief goud met bgbehoorende tweelingen kunnen hebben De vox popnli echter verklaarde datde levende wolvin een ideaal der traditievoorstelt terwgl een opgezette slechts hetzinnebeeld van moderne krenterigheid zonzyn en Populus Eomanus het volk vanEome zou t zeer betreuren wanneer hyden vreemdeling niet meer voor de kooizou kunnen brengen met de trotache woorden Hier ziet gy de beroemde wolvin die Eomnlus en Eemua gezoogd heeft 1 fofschoon dit van een opgezette wolvin met meer geloofwaardigheid gezegd zou kunnenworden 1 De hoofdcommissaris van politie te Am 1 sterdam de heer Franken heeft Donderdagavond weer eens een kranig stukje uitgehaald De optocht voor de 1 Mei beweging zou zich in beweging stellen bereden politie voorop Maar de ütrechtschestraat was stikvol er scheen geen doorkomen aan Tevergeefs maande de politie de menigte aan om ruim baan te maken Fluks wenkte de hoofdcommissaris een zyner bereden agenten om af te stggen trok zgn overjas uit wikkelde het lint waaraan zgn insigne ala hoofdcommissaris om den hoed en nam nn I zelf de leiding Dit imponeerde de menigte z66 dat de menschenzee langzaam begon te deinen en weldra kon de optocht nn eeu aanvang nemen Tot op het Sophiaplein bleef de heer Franken aan het hoofd toen was het moeielgkste deel van deu weg afge I Veemarkt te Rotterdam Maandag s Mei I901 Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prijzen van een concentratie van alle zoogitnaamdeordepartijen tegen den sociaaldemocratischencandldatt Ie de derde week van Jani pmt dekeizer een vluchtig bezoek brengen aanEmden waarbij t op s keizers verlangen heel eenvoudig moet toegaan i Tusschen de directie van de scheepsboawerijen Vnlcan te Bremen en dewerklieden is het tot een conflict gekomen naar aanleiding van de Meidagviering Omvijl uur zou het werk dien dag geëindigdworden doch velen een tweednizendtal bleven den geheelen middag weg en nn heeftde directie Vrpag ea Zaterdag eenvoudiggesloten tot Maandag BELoiE Tegen den bekenden ex pastoor Daens leider der Christeltjk democraten nn hooldredacteur van Het Land van Aalst en De Werkman wordt een gerechteli ke vervolging ingesteld door het parket van Termonde onder beschnldiging de bevolking van Aalst aangezet te hebben tot den opstand door den zestienden April 11 aan het station aldaar te zeggen We moeten trachten ons goed te wapenen I BINNENLAND 1 Aan de beraadslagingen der TwSede Kamer I over de motiën betreflende de herhalings I oeieningen van dit jaar is waarschön jjkvoorgoed een einde gemaakt door het voor 1 stel van drie leden om de moeilykheid uit I den weg te ruimen door wetsverandering 1 Waarschijnlijk voorgoed want het lödt weinig twijlel of dit wetsvoorstel zal door demeerderheid worden aangenomen ook in de I Eerste Kamer En de minister van oor og 1 die het oproepingsbesluit reeds heeft doen Ischorsen zal H M de Koningin ook wel 1 adviseeren tot bekrachtiging van het w ts 1 voorstel der Staten Generaal Door de oplossing welke de drie Kamerleden voor I ötellen komt de Minister uit de moeilijkheid 1 waarin hij gebracht wordt door de st ptetoepassing der nieuwe militiewet aan welkertbtstandkoming hg zelf niet heeft medegewerkt I Een andere vraag is echter of het w tsvoorstel inderdaad nog noodig was na deverzekering van den Minister dat de opge I roepenen zooveel mogelgk faciliteiten zouden 1 ondervinden 1 Wat nu gebeuren zal is waarlijk niet fr ai 1 Na jaren lang getob is eindelijk oen wet tot 1 Stand gekomen om s lands weerbaarheid beter te verzekeren Daarvoor zijn of ers noodig en zie bS een eerste offer dat gevraagd wordt volgens de wet komen an alle kanten klachten dat men er niet op gerekend had De heer Van Karnebeek heeft Dinsdag anders gedacht toen hij e de dat juist op rijper leeftijd bij flinke mannen het plichtsgevoel krachtig genoeg spreekt om tegenzin te overwinnen ook waar de vervulling van een door de wet opgelegden plicht verre van aangenaam en zeer zeker bezwarend is Wy ontkennen geenszins dat de herhalingsoefeningen voor velen bezWaar in hadden maar na het zoo sterk gebleken opzien tegen een oefening van een paar weken vragen wy ons af is dit nu een volk waardig dat zoo vol is van bewondering voor de zelfopoffering der Boeren in Zuid Afrika f Allerwege richt men schictvereenigingen op met namen als Christiaan de Wet Paul Krnger Cronjé enz maar als het er op aan komt om gedurende enkele weken onder de wapenen te komen om zich te bekwamen voor het verdedigen van den vaderlandschen boden dan worden de bezwaren daartegen zoo breed mogeiyk nitgemeten Men had niet gerekend op deze oefeningen er was piet aan gedacht toen de wet werdin elkaar gezet Dit kan zeker een redenzün om de wet te veranderen maar heelbemoedigend is het voorbeeld niet voor hendie in de toekomst nog heel wat offervaardigheid voor de gemeenschap onmisbaarachten Handb Ter voldoening aan art 10 der Kieswet worden in alzonderiyke bgvoegsels tot do Stct no 103 medegedeeld de door de Gedeputeerde Staten der provinciën vastgestelde Ijjsten van hoogstaangeslagenen in de rpsdirecte belastingen Men schrijft uit Rome aan het Centrum De deputatie van 50 heeren die onder leiding van mgr den aartsbisschop aan Z H den Paus de hulde van het katholieke Nederland zal aanbieden wordt Donderdag op hot feest van Hemelvaart door den H Vader ontvangen Tot de audiëntie zullen ook worden toegelaten de thuns in Eome aanwezige land en geloofsgenooten Mgr L C Bygenraam hoofdredacteur van De Tijd wordt ewneens hier verwacht Ben Zaterdagmorgen te 9 uur op Het Loo uitgegeven bulletin luidt legd en kon hg de leiding weer overdragen De dienstboden van den heer K te Utrecht hadden reeds lang reikhalzend naar den 1 Mei uitgezien omdat op dien dag de door fooien goed gevulde spaarpot zou worden gedeeld Eindeiyk was het lang verbeide oogenblik gekomen Donderdag namiddag na het koffiedrinken zou de verdeeling plaats hebben en werd daartoe door de keukenmeid de spaarpot uit zgn schuilhoek te vooischgn gehaald Wie beschrgft echter den schrik der gedienstigen toen de schatkist opengebroken en geheel geledigd bleek te zgn Daar alles een paar dagen geleden nog behoorlyk in orde was en er sedert geen ander in de keuken was geweest dan een schiLder viel aanstonds de verdenking op dezen en werd dan ook besloten hem ter verantwoording te roepen wanneer hy des middags terugkwam Zoover kwam het echter niet want de schilder kwam niet meer terug en is sedert spoorloos verdwenen Van dezen diefstal waardoor de betrokken dienstboden samen voor ongeveer f 40 werdep benadeeld is aangifte bg de politie Men schrgft uit Drente aan het N v d D De werkstaking in de Drentsche venen i thans algemeen Op het appèl van stakers te Weerdingerveen waarbg eenige honderden tegenwoordig waren eischten zy Afschaffing van verplichte winkelnering Daghnur voor het graven van dikketurf f 1 80 Idem voor kleine tnrf f 1 65 Overigens inwilligmg van het loontarief van 1802 Medegedeeld werd dat 18 verveners deze eischen hebben ingewilligd De baggerlioden eischten eene verhooging van 25 cent per slobbe of f 2 per dag wachtgeld welke eisch door de verveners werd afgewezen waarop besloten werd voor niemand meer te werken Ofschoon de staking een rustig beloop heeft worden politie en marechaussee toch allerwege versterkt Voor de verveners is ininsschen de toetand moeüyk De felle droogte nospt hen óf toe te geven óf van de turfbereiding dit jaar geheel af te zien waardoor zg natuurIgk groote schade zouden Igden Dat de staking een ernstig karakter heeft blgkt hieruit dat vele en meestal van de beste arbeiders elders werk zoeken en daartoe do grens overgaan naar Dnitsohland Ofschoon de verdiensten daar en hier nagenoeg gelgk zyn beweert men dat het werk in de Dnitsche veenderyen gemakkelijker is Uit Pargs wordt de volgecde historie gemeld die waar is maar eene verdichting geiykt In de Rue de Flandres in de voorstad Aubervilliers viel een jong man die er ellendig uitzag in eene flauwte neer Men bracht hem by en gaf hem een bord warme soep die hg gretig at Toe i vertelde hg dat hg Peter Smatgraft heette te Chann in Blzas was geboren en 29 jaar oud Hy had gediend in t Vreemdelingenlegioen en den veldtocht op Madagascar meegemaakt was voor twee jaren uit den militairen dienst ontslagen en naar Frankrgk teruggekeerd Hg had eenigen tgd gewerkt te Nancy Maar er was geen werk meer en hg was tot diepe ellende vervallen Eene ziekte had hem in t hospitaal doen opnemen maar nu w is hg ontslagen en hg wilde naar Pargs gaan Geheel uitgeput was hg neergezonken Daar trad uit het publiek dat den jongenman omringde en dit verhaal hoorde iemandop hem toe Hebt gy niet vroeg hy teMuhlhansen een bloedverwant die fabrikantis f Zeker antwoordde Schmalgraft Dan verklaarde de heer dat hg de notarisB was te Pargs en nasporingen had moetendoen naar Peter Schmalgraft De fabrikantwas gestorven een vermogen nalatende van 300 000 francs er was geen testament enPeter Schmalgraft de wpttige erfgenaam Het tieval had den notaris die juist van eenbegrafenis terugkeerde den man dien hyzocht doen ontmoeten Peter Schmalgraftwilde eerst niet gelooven wat de notaris vertelde maar deze nam hem mede legde hemde stukken voor en nog denzelfden avondvertrok de erfgenaam naar Mulhausen Amsterdam krggt een nieuw Leesmuseum Het bestuur wil daarvoor een leening sluiten van f 160 000 Het bestaande gebouw gaat tegen den grond en een nieuw wordt gebouwd naar plannen van den architect Posthumus Megjes met centrale verwarming Het bestuur berekent den nieuwen last te kunnen aanvaarden met een kleine verhooging der contributie voor enkele groepen van leden met behoud van bet maximum van f 25 per jaar De schilder Mutsaers indertgd door ds rechtbank te Breda vrggesprokep inzake de Tilbargsche moordzaak is naar hot Nieuws meld dezer dagen in het huwelijk getreden Geiyk bekend is zal de zaak in de eerste helft van Juni a s in hooger beroep behandeld worden voor het gerechtshol te s Hertogenbosch Er heerscht weer opschudding in de Amsterdamsche onderwgzerswerojd Nn daar de rangexamens zgn afgeschaft kent de onderwyzersverordening er geen eerste of tweede onderwgzers doch enkel or derwg ers maar gehandhaafd zgn de verhoogingen der salarissen Om nu te kunnen beslissen of de onderwgzers daarvoor na verloop van den vastgestelden tyd in aanmerking komen hebbenBnrgem en Weth de voorlichting noodigvan de schoolhoofden de schoolcommissieen de schoolopzieners Uit den aard der zaak zal het praeadvies van het school hoofd dat dagelgks in de gelegenheid is om de geschiktheid en den yver van den be trokken onderwyzer na te gaan daarbg veelgewicht in de schaal leggen en B en W ihebben dan ook vaste regelen voor de in kleeding van dat praeadvies gegeven Een schoolhoofd dat aan B eu W moet verklaren of een ondorwgzer of onderwjj zeros in aanmerking mag komen voor sa 1 larisverhooging heeft daarvoor slechts op een vragen formulier eenige cgfers in te vullen en t is in orde j Neen t is juist niet in orde zeggen de onderwgzers want de vragen zgn verkeerd gesteld en het gaat niet aan met cgfers van 1 tot 10 aan te geven of een onderwg zer geschikt is voor zyn betrekking Dit 1 deugt niet en tis bovendien zeer grievend voor de belanghebbenden die op stuk van zaken nog niet eens te weten komen hoe over hen geoordeeld is Er is al over vergaderd mr J A Levy heeft zich aan de zyde der onderwgzers geschaard en betoogd dat de vragen onwettig wafen een adres is reeds aan den Baad gezonden Vrydagavond werd eeu meeting over de quaestie gehouden kortom er bestaat alle kans dat de wethouder van onderwgs mr Van Hall voor heete vuren zal komen te staan Thans zyn nadere bgzonderheden bekend geworden over de groote aardbeving die onlangs in Guatemala heeft gewoed De Daily Mail meldt ze in een telegram van 26 April Vrgdag avond 18 April omstreeks acht I uur nam men in de stad Guatemala een I hevigen aardstoot waar gelgk men er seI dert vele jaren niet beleefd had De baizea I schenen te wankelen vele muren schudden I en daar de schokken een minuut lang aanI hielden ontstond er een paniek onder de I bevolking Het elektrische licht ging uit I aangezien de palen omvielen en dat verI meerderde den angst niet weinig Nog een I week achtereen voelde men bg tusschenpooI zen lichte aardschokken de oorzaak er van I werd door de meesten in verband gebracht I met een uitbarsting van den vulkaan TaI joemoelko bij de Mexikaansche grens I üe westelgke districten van de republiek I hadden het sterkst van do aardbeving te I Igden De stad Qaezaltenango een belangI rgke plaats werd bgna geheel vernield I veel menschen verloren daar het leven Op een aantal plantages werden de huizen vernield en de geldeiyke schade is daar bgI zonder groot ook veel inboorlingen verloI ren al wat Zg bezaten De havendara van Port Ocos brak midden door in het dorp staan nog slechts drie huizen overeind Uit het geheele land komen berichten van verwoeste dorpen en tuinen Er zyn openbare I inschrgvingen geopend voor de slachtoffers Te Qnezaltenango is de waterleiding zoo beI schadigd dat gebrek aan drinkwater ontI staan is hetgeen weer naar men vreest I besmottelgke ziekten tengevolge zal hebben I Vele nachten achtereen sliep de geheele bevolking jbnitenshuis in de parken op de I pleinen in de trams enz Den 21n bereikte I de paniek haar toppunt het volk verwachtte nog veel erger dingen wegens de maansverduistering in dien nacht maar er gebeurI de niets bgzonders en de ongerustheid is I nu aan t afnemen In een kleine gemeente in het zuidenvan Frankrgk moest een bnrgemeester gekozen worden De gemeenteraad bestond uit 10 republikeinen eu evenveel reactionnairen Zoodoende werd er herhaaldelgk gestemdzonder resultaat Eindelgk bg de vgfda stemming vond men 21 biljetten in de bus voor de 20 stemmers Toen nam de voor1zittende burgemeester het woord en sprab plechtig Mgneheeren Er zgn 21 stembiljettea en wg zgn maar met ons twintigen De wet schrgft voor dit geval voor dat 1 stem mort worden afgetrokken van ieder der b M candidaten Ik ben dus gekozen met 1 stemman tegen 9 In een groot sigarenlabriek te Philadelphi waar zeshonderd meisjes werkten is een verschrikkeltjke paniek ontstaan tangavolge van eeu valsch brand alarm De meisjes renden als dollen naar de trap vechtende bytende en krabbende Velen werden de kleeren van het lichaam gescheurd Enkelen sprongen zelfs in wilde schrik uit de ramen Acht meisjes zju omgekomen twintig ernstig gewond Een doolstorame jongen wiens hand tusschen de lift beklemd was geraakt en die hevig bloedende naar een groep meisjes toeliep gaf aanleiding tot het valsch alarm V ydagmorgen is in een staalfabriek te Angleur nabjj Luik een reservoir vol gesmolten gzer omgekanteld Vgl werklieden bekwamen brandwonden één hnnner stierf een paar uur later Santos Dojnont de Braziliaansehe Inchtvaarder heeft te New York in een intervieuw verklaard dat hg als hg do beschikkig kreeg over 2Vi raillioen gulden een bestuurbaren luchtballon zou laten maken die in twee dagen den Atlantischen Oceaan zon oversteken met 100 passagiers aan boord Aan boord van een onlangs van stapel geloopen viermaster de Adolphe is eergisteren te Duinkerken een ernstig ongeluk gebeurd Een ra waarop 12 personen viel plotseling en de mannen stortten op het dek Allen zgn gewond van wie één ernstig By afwezigheid der ouders speelden Vrgdagmorgen in een woning in de rue Mouffetard te Pargs twee kinderen van 5 en 6 jaar met lucifers Een kleederhanger raakte in brand en toen kort daarop de moeder thuis kwam vond zg haar kinderen gestikt In don Zwitserschen Jura is eergisteren overvloedig sneeuw gevallen De aan de gewassen aangerichte schade is aanzienli k Iemand die waarschgnlgk niets beters te doen had heeft uitgerekend dat van den optocht waarin koning Edward van Engeland in de volgende maand van Buckingham Palace naar Westminster Abbey zal gaan om zich te laten kronen ongeveer 2 millioen personen in de straten voor vfeiisters op daken balcons tribunes enz getuigen zullen kunnen zgn met inbegrip van de troepen en de politie die den weg zullen afzetten STADSNIEUW S GOUDA 5 Mei 1902 Woensdag a s zal deze gemeente bezocht worden door Z Exc den Heer Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid Holland Vannacht omstreeks 12 uur kregen een milicien en een burger in een koffiehuis in de Wilhelminastraat ruzie over een meisje Weldra waren zg handgemeen en rolden zg beiden over den grond De politie werd geroepen en toen die devechtlustigenscheidde bleek dat de milicien een snede van 7 cM in de zgde had gekregen De burger is daarop gevankelgk weggebracht en de milicien naar het hospitaal en door den geneesheer verbonden Het mes dat weggeworpen was is in beslag genomen en procesverbaal opgemaakt Een gedeelte van de voormalige zeepziederg De Hamer van de firma T P Virnly Co alhier is aangekocht om tgdelgk te bestemmen voor noodkerk gedurende de verbouwing der Eoomsch Katholieke Kerk van de parochie St Jozeph aan de Gouwe Aan de onderwgzeres der tweede klasse te Cheribon P M Kruisheer is een geneeskundig certificaat uitgereikt voor overplaatsing naar een koel klimaat Zaterdag slaagde te s Gravenhage voor het examen lager onderwgs de heeren M Robertz te Ondewater G H van Zyil Langhout te Haastrecht en H Zwgenburg te Amiierstol Mej A C Klem te Zoetermeer Zegwaard staat No 1 op de voordracht voor onderwgzeres aan de school voor m u I o 2e kl No 8 te Eotterdam Door de te Zegwaard gehouden algemeene vergadering van gedelegeerden der A E kiesvereenigingen in het district Zoetermeer is met algemeene stemmen tot candidaat voor de Prov Staten gestdd de heer jhr J W van Nispen tot Sevenaer Vrgdagavond had in de Openbare Lagere School te Krimpen aan den IJsel eCn mtvoering plaats van de Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang De opkomst was zeer groot De verschillende zangnnmraers voldeden zeer goed Zoo nu a dan werden zy afgewisseld door voor drachten of vioolspel door het onderwijzend personeel Het was aardig die vrejigk lac iende kindergezichten bg de voordrachten te zien Dikwgis waren ze niet tot bedaren te brengen In de pauze kregen de jeugdige zangers chocolademelk on krentonkoeken Het Wien Neerlandsch Bloed besloot dezen gezelligen avond Haastbbcht De rekening def IJoIdérs Vlist Westzyde Vlist Oostzijde cnBonrepas is aldus Vlist Westzgde Ontvangsten f 18i7 13 Uitgaven 1607 79 patig slot f 239 34 f 1769 584 146889 Vlist Oostzijde Ontvangsten iJitguven 1 J Batig slot f 310 69 i Bonrepas Ontvangsten Uitgaven f 1408 06 S 987 41 i Batig slot f 470 65 NOUVÉAUTÉ s in PARASOLS en PAEAPLUIES 2 1 VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA ittiurs vati Vihrs Slotkr 1 MEI 80 5 i a NlM l i D C rt Ne i W S Ji i 80 dito di o dltc S 89 A 01 82 kiy 60n fS l 971 A dito duo dito 8 Hosoi OW Gouill 1881 98 4 iTAll iDschr j ingl86ï 81 6 OoaTiï Obl in i npier 1 8 81 dilo io i vorl8 8 t PoKTDGAL OM mot coupon 8 duo tiokot 8 tLVfhivv Obl Bianeol 1894 4 dito Gooona 1880 4 dito bij Uolbs 183 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito m goud leort 18S3 6 dito dilo dito I8A4 S 67 dPAHIB Perpot schuld 1881 4 4 85 76 I 415 194 Oe looninu irio D 1 3 V Gecleomn serie G 26 ia iDin Ar Bp obl 189s 5 1041 Mliioo üb it SoL 1890 I 7£imMLi Obl ou lop 1881 4 SO AvsTSKDAH Obltgatiea 1895 S BoTTODAH Stwl leen 1894 8 Nbd N Afr HiDdelsv aaad Armdbb Tab My Cerlifioatoo DeljMaattchappij dito Arn Hypotheekb paodbr 41 Oult M der Vontenl aand Qi Hypolboekb pandbr 4 Nodertaodsohe baak aand 1 Ned liandelmaatacb üito j N W 8i Pao Hvp b paudbr S 981 EoM Hypotheekb pandbr 4 ütr Ujpotboekb duo 4 l OosTliiE 0 tUoaf bBnkMnd l iO auBL Hypotbeekbank psndb 5 AniiKA Equt hy poth pandb 4 ia Mmw L G Pi Lie oort 6 6S i SsD Holl U Spoor w Mg aaod 106 Mij let Eip 81 Spw aand 118 Ned Ind Spoorweg m aand SlS i Ned Zmd Atr Spm aand 6 dito dito dUo 1891 dito 41 TAUi Spoön l 1887 89 A Bobl a 16 59 104 lOO s Zuid Ilal Spwmij A H obl 8 PoLPN Waraohau Weenen aand ansL Gr Ruaa NlD Stad Amsterdam aand I 101 Stad Sotterdam aand 8 lO y Bll siE StadAiitwerpenl887 lOti Stad Bruiael 1886 108V aoi 8 Th6issEeg lIrQüaelsoh 4 i 119V Oonim Staatfleenig 1860 t UV K K Oo B Cr ia l8 101 SPAM Stad Madrid 3 U68 14 1 NlD Ver H A h Spoel Mrt wares voor ie kwaliteit 34 ae kwal 33 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer 10 kwaliteu a8 ade kwaliteit 26 3de kwaliteit aa cent per hall Kl Votte varkens goed aangevoerd ie kwal 24 2e kwal 23 je kwal ïi cent de half kilo Schapen rsdelijk aangevoerd De handel was voor alles mati prijahoudeml Vette varkens minder m prijs D SAMSOM SPECIALITEIT IN NOUVÉAUTÉ S UOIIU 4 Bekroond Zilveren Medaille Tentoonstelling Amsterdam Leeuwarden Voortdurend groote voorraad Nouveauté s in Mantels fiOSTUMBS en JAPONSïOFlj EN Blousen en Costuumrokken van de goedkoopste tot de beste soorten Alleenverkoop van de nit eclit in Oost Azie tehuis behoorende Netelvezel of zoogenaamde brandnetel Dames en Heeren T K I C O T ONDERGOEDEREN Ai V EtiTr i Tih N Ondergeteekendé geeft hiermede kennis dat hij vanaf 1 MEI liet Hotel en Gafé Restaurant ÜE PAAllW aan de MARKT alhier heeft overgenomen Door flinke consumptie en prompte bedlening hoopt h j evenals vroeger zich opnieuw liet vertrouwen en de gunst zijner geachte Stadgenooten waardig tö maken Aanbevelend J II BOODE mmm watekleidii lumHAPPU DE JAARLIJKSCHK Algemeens Vergadering zal gehouden wordenl des voormiddags It ui r ten Kantore der Maatschappij H H Aandeelhouders hebben op vertoon hunner aandeelen recht van tüeglang O C V VAN Bi LAAR Directeuil Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan bet Rps Interoommunaalburean Op 1 Maart 126 verkregen aanslnitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAKKT C A V gAjÖÖ AllTS voor Zenu w en Zielsziekten oudsche Singel 81 BOTTSIBDAia S PREEKÜEEN S O 1 INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE POIKB OÜDE 9 Vi 8CHIEDAMMEH GENEVEE Merk NIGHTOAF VorVrijgbaar biji M PEETERS Jz N B A 1b bowys van eohthotd ia cachet m Icurk ateods voor tien van ina naamdor FHrmi P UOPPE leD bide hel geluk deU HoofdpriJ3 ev BbO OOO Mk Uc pryKnzijn door den Staat gegarandeerd tfitnoodlging tot deelnetning in de kansen v £ n de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 1 MiUfoen 202 000 Mark gewtannen moeten worden De prijzen van deze veel voordoel biedende Gddlotenj die volgens het plan slechts 118 00 loteil bevat zijn de volgende De tloOKSte prijs is eventueel 500 000 Mark Pr mie van 300 000 M 200 000 M léo 000 M 78 000 M ÏO OOO M 66 000 M 80 00 M C0 M 60 0 Kl M o noo M l ao ooo M O OOC M 1 rijs Ifijs De 16prijzil0 00OM 56 prp i1 6000 M IflZprijz iiSO OM ISOprijz a 8000 M 4prijz i 1600M eiSprijz a 1000 M lO iOprizen 4 SOO M SOprizenii 260 M 77 prijzen i 800 M 8805S prijzen a 169 M 9989 pnjz 160 48 116 100 M 10882pnjz è78 4 Sl Toiial 58010 prijzen Hootdprijs in de Ie klasse bedraagt Mkrk 60 000 stijgt in de Sekl tot K OOO in de 8e tot 60 00 M in de e tot 65000 M in de fe tot 0 000 M in de 6e lot 76 000 M in de Te tot 200 00 M en met de premie af SOO OOO tvenl tot 1 00 000 Mark Voor de perste prijstrekking die olücieel is vastgestsldi kost eeii geheel origineel lot slechts Guld 3 60 ee i hall origineel lot slechts Guld 1 75 ecji kwart origineel lot slechts Guld 0 90 j De inle gdden voor de volgende klassen zoowel als dö juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het ofBcieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd ontniddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de ofhcieele trekkingslijst De uitbetaling eg verzending van prljicn geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan raen eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dua met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 22 MEI e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland EEUIBDEFOTVANTIEE Hen wordt verzocht op t HERK te letten niT HIT Maouiuk vah M KAVENSWAAY ZONEN QORINCHBH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer er PriJB voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BBEEBAART Lz Echt Zeeiiwscli Tarwebroo L t cent de K 6 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27