Goudsche Courant, dinsdag 6 mei 1902

De BIMmMEÜM van het Post cii Telegraafkaptoor alhier is vérschei eii bij de Litgevers A BRIIMKMA1 I n ZOOPij i Woensdag 7 Mei 1903 diste Jaargan Jo 879 3 fiOÜDSCHE fiOlRMT IMeiiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoeii No RS ADVEUTENTIEN worden geplaatst van l 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relefoon St De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks meti tritzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN IT S lO C E BI TIESE I ISIIlrTa QTEN lo ninkl goedgek erloting n VAN DE Madtfechappij yan Lkntibouvï Id fng GOUDA Hollandse zgn verkrijgbaar b A ERIMMAir 1 o ij V f per toi 0 5 Laiffté f aetild wlÉ II OO jL OndergBteekende bey oor de levering van DEJEUNER son lt zich beleefd aan DINERS IERS Partijen alzonderlgke yoor Alsook tot het h ok8vak beh bijleveringi van abrviienz enz j Aanwvelend Gerard Ouisin ruilofteiM enz fjhotels eïi alles wat Jrt desVfJrlftngd met zilverj tafellinnen ï iDiseii Weitljaven 128 Wie zeker zyn ii d Ept l KUCel Cacao te ontvang Mm gestald D na t 1 rtefuoi gen in handel gekomen ondet den utrniden Dr HiobaelU 4p d Unt machinea ia het weit J tmadt étabbliaeenieiit van Qebi £ Stdll vnpk te Kenlen tltclw J r n2ictaeai 1 Bikel Caeaö n vierkanten bussen D Bikol Cacaa met melk gekookt 1 eene aangename gezonde drank voor da1 geiykach gebruik een i i theelepeli vaa t pceder voor een kop Chocolate Ala l pneeskracbtige drank bQ gevad vandiarihee aleohta met Trater te gebruiken 1 Terkr gbaar b de voanuuuait EL 1 ApoUÜkars en p t Ke V Kfc ptceftnaje e f 1 80 o 0 90 0 0 85 Qeneraalvart genwoordigtr vmt N d r snd Julius MattsnklMH Amnterdam Ealvcistraat 103 Nleow ooovertrolten ttpï Dr Liebera welbekend ZlivOW SBA0BT BI IXtK Alleen eebt met Pabrieklnierk tot voortdurende radicale en tekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige Kenuu Kiekten vooral onutaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale i enezing van elke zwakte Bleel acht Benauwdheid Hoofdpfln Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spijsvetteriDg Onvermogen Impotenz PoUutiona enz Uit Ïvoerige prospectuBsen 1 lij 01 fetoli 1 If II S dilbbek llesi ii I 6 Centra il Dep t M tth v i Vegte Zaltbomra o Depots M Oléban k Co Eotterdam F Happel s Gravenh ge Ualmman de Jong J Oan Rotterdam Wollf t Co Gtmdt on bil alle dro isteii HoUandsche AUSTERDAM Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slof en grove Thee 45 55 cl Ontbijl iron65 Xamlddaa 75 ExtrafineCh CongoJlieelOO Alleen verkrögbaar bö P H 1 van WANKÜM Oostbaven B 17 h V£Ui na l ariJVIIv iMwel bij Imderm li olJanenen ebnic tan rtluH alecbta i ipUiTcrterlng isnuwhooiilpUn ter verrttrlclnj na rlekle oi ltr Mnbed koort hue gerolgeo OUINA XAROCHE PERRUOINEUX in het bijiondtr tegen Bloedt r k BlMkiuchl kwalen van Kriüaohen leaflljil ciu Vetkrijgbaar in H con A 1 90 1 PiLal ar ir voediaam eraterkend aan6enaamY n nieak Y K i iej ilijkichgd ilk E IKCI V OCaU j kinderen watken en klieracbllfe geéftUen eer aan te b e en Als eneeakraehdie drank b atoornlaaen det apijeverterlngiorgan en dlarrhfe ook oor inigell gen en kleine kinderen fhjiperbult K Kgr ƒ 1 70 t X Kgr O M t Kgi 0 60 Chemlach Ma1treil lr at SpeeUuU voor Klndervoedlnl in buMif 1 M K r O 0O lulvere vH O vr jj Kgr ƒ 0 60 X Kp ƒ O Acihma t Xaa l nHfatl Hei rooken eener halYe Dearette ti tóMoeada Ier bettiflAStnma V lgareuen j i hevleat aanvaUen Yaa Aathma to ï doosjes A 0 80 en Ö fiö TamarStiHo RnnhntlQ fruit purgatiii tegen v oppinjE am I amarinuC OUnOUIla b len MHr lne Congtatleaetc Yoor look Maiana Yoor Hnjeren bewijien je Tmiarlnje Monbo na Yin KRAEPELIEN HOLM beUngiijke diensten daar de Yorm YOor het kind begeerl ijk en de smaak aantenaam is l njl per doosje O BO en Ü OU Colmialr DactilloC algemeen erkend als het BESTE huismiddel OaHTlla Kr aSll I ICa t Hoeat verkoudheid en Kealpljii het is een alUmoploaaend en Tenachtend middel b l uitnemendheid uitsluitend in n flesohjes Yerkni gbaaf Friji O aO per flesch je B Prav ir l t sa KRAIPILHN k HOLM U t T frJ V S A tlulttri M Droffiritn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Geen Kinkhoest Geen Influenza Chn Kinkhoest Influenza Borst en Keelaanüoening binnen den kortst niogelgken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlncht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiyen Borst lionigExtract M E L I A N T H E nit da Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SGHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIBBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOOMAN JUoordrtcht PlNKSE NieuwerkerkadJJul A N vak ZESSEN ScAoonAtwsn J Tk TüftKKN ioaioop B V WIJK Oudmairr A SCHEER Haattrecht P W v EDE Oudeicater K vi nsa HEIJDEN te Recuwijk P v d SPEK MoircapeUe O v n STAR Waddini ncen Wed ï aoLST Waddinqavem M KOLKMAN Wii id nym i P A ui GROOT Oudewater J OB JONGH Oudêaattr J P KASTELEIN PoUbrockerdam D BIKKER te Bmiehop ADVERTENTIÏN in alle Couranten worden aang enomen door het Adverteutle Bureau van A BHIi kMAN ZOON I l IN HET I Verlichtings Mjigazïj De Avoiiditér l DUBBELE BüüRT j zgn ilbedèn ontvangen een prachtige coU llleiiufe GasballQii akmede een ruime sorteefing GA OR NTEN GASKOOKPLATEN enl G FOKNDIZEN tegen concnrreerende prüi Goedkooipste adres voor iiikel Etalages i et sti es geplaatst bg H H Wipkeiiptslier tewtede Denkt aan het groote genot van e i iBADINRIOHiriNG compleet van aff 0 en hooger m I Minzaam aanbevelend M M VA LOoi TELEF n Gasatter r jnümy a Wendurbtliia lin do gohoele wereld bekend on Ifforoemd Onovortrolfeu iniddol tegen alle B O r B t L Il g l e I e r M aagztekten eaz Inwendig zoowei a a ook uitwendig in bijna alle Ei tegeTallen met goed gevolg I j nau lo wenden l rOs lier llBCOU 1 1 1 per post f 115 Thitny s Weadinalf beait een aUnog ongekende goueeakracli en heilzame Werking Maakt meeatal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd oen U jaar oud voor ongeneeslijk lehouden beeugeznel en on1ani a een bijna jaar Kankeriydeii reliezen liroust genezing ea rorznchtuig flor pijnen bij wondon ontatokingon enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 BO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothek V IIENKI I INDEItü Bokiu 8 Amstenlnin Waar geen depot is bestelle men direot aBD die Sehutsenspotheke des A THIERRY in Prearada bel Hohitsoh Oesterreiek Oelieve prospectus teentbieilen bij het Centrsal OepAt Ssniler Rokin 8 Amsterdam Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Ifederlandsche uitgave van èEWtRELD Tourist De hoofdtekst van dit halfmaandeIgksche tgdschrift bestaat nit de Beschrijvtng eener Bei om de Aarde die de Heer E T Feenstra Kuipïk in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rljh geiUuêtreerd naar eigen photographinche opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer SO Antiehtkaarten die hem aan eigen of ee ander door hem op te geven adre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabié Perzië Vooren Achter Indiö Birma Malacca enz Prijt per jaargang f 7 90 incl de Aneiehtkaarten De inteeKening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tpogeleverd Bureau De Wereld Tourlgt Haarlem Zenuw en Maaglijders wordt nit overtdiging als een werkeiyke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart word d t boekje franco per post toegezonden dot BLOKFOEL S Boekb Z altbommel Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Uulteolandscb Overzicht Al dat an den Temps wordt nit Londen geseind de vocftnaamste Boeren leidslieden van vertegenwoordigers der commando s vergezeld naar alle waarschijiilaklieid den 9en dezer dos vóór de bgeenküinst te Vereeniging die op den 15en zou pl i iti Ijebbon te Pretoria een conferentie met Kitcjhener en Milner znllen bijwonen teneindi het definitief program van de vredesveorwaftrden die door de vergadering te Vereeniging goedgekeurd moeten worden v ist te stellen Cimmandant Prinaloo diq loor de Boeren was gevangengenomen nadat hij zich aan de Engelschen had overgegeven ontsnapte kwam gisteren te Brakfontein aan na 5 dagen geloopen te hebben V t De Belgische socialisten hebben Zondag eene buitengewone vergadering van het Congres gehouden Daar met een kleine meerderheid besloten werd om het publiek toe te laten kunnen we toch nog een en ander van bet verhandelde daar mededecleii De 500 afgevaardigden der partjj hebben zich Terdiept in nabetrachtingen over de groote verkstaking ter verkrijging van het algemeen kiesrecht Clerbaut uit de Borinage was van oordeel dat de algemeens raad niet in voldoende mate lette op de gevoelens van do verschillende groepen der party Van der Velde trad op als verdediger van de gedragingen van het hoofdbestuur bg de jongste gebeurtenissen Obstructie in de Kamer was onmogelgk waar het de voorloopige twaalfden gold want het desbetreffend ontwerp bestond slechts uit één artikel Aan een geweldig vefzet tegen het leger en de gewapende politiemacht viel niet te denken Het eenige wapen dat door ons in den strgd kon worden gebruikt was een wapen des vredes de algemeene werkstaking Maar die bewonderenswaardige beweging heeft niet den minsten indruk gemaakt op onze regeerders die liever dan te voldoen aan onze rechtmatige eischen den voorkeur gaven aan moorden en bloedvergieten Het beroep op den Koning is zonder gevolg geweest De meeste vertegenwoordigers der vakvereenigingen waren van meening dat een voortzetting tier werkstaking geen zin meer had Alleen do Borinage deelde dat gevoelen niet De algemeene raad al lus besloot Van der Velde wilde liever voor het oogenblik zijn popnlariteit in de waagschaal stellen dan de belangen der party Uit het oog verliezen Colleaui nit Laxeni urg meende dat de arbeidersparty haar plicht had gedaan maar FEVILLETOX BE TWEE tlTEBSTEÏ 68 Ik zeg het bestaat niet in suiker niet in thee niet in spek Ik geloof ook niet dat het in kaarsen bestaat maar in vesten zeker ook niet Hierop volgde een algemeen gebrom van in stemming Kameraden gtng Nizon voort gij weet wat er gebeurt is gij weet hoe Juggins atrekenmg vroeg toen zijn winkelboekje betaald was en die vleescheiijke duivel Dtggs hem toen twee vesten beett opgedrongen Nu vraag ik jelui wat moet een kokngraver in vredesnaam met vesten uitvoeren Ze verpanden denk ik voor t naast bij den schoonzoon van Digg vlak naast zijn vaders winkel en dan het bneQe voor zes stuivers verkoo pen Daar hebt ge nu de geheele kwestie laten we ons tot de kwestie bepaien de kwestie is vesten en gedwongen klandieze eerst vesten en dan die gedwongen klandizie Ik heb in de laatste twee maanden een pond per week verdiend ei een ander maar zoowaar als ik een gered zondaar ben ik heb de beeltenis mogeiyk sommige fouten had bedreven ook zag hd in de gebeurtenissen van onlangs het bewgs datjde socialistische beginselen nog niet voldoende wortel badden geschoten by de groote menigte Dewinne deelde die laatste zienswüze niet Anseele was van oordeel dat de socialisten volstrekt niet verslagen waren al hadden ze niet volledig bereikt wat ze wel hadden gewenscht De beweging was een bewys geweest van groote kracht Na veel geredeneer en jenige twistgesprekken heeft het Congres met s van de uitgebrachte stemmen uitgemaakt dat de taktiekvan den algemeenen raad moest wordengoedgekeurd De Ryksdag kwam gereed met de tweede beraadblaging over het door het centrum voorgestelde wetsontwerp betreffende de vrgheid van godsdienstoefening het z g Toleranzvertrag De overblgvende paragrafen werden in den geest van het rapport der commissie aangenomen Aan de orde komt de eerste beraadslaging over de Brusselsche suikei conferentie en het ontwerp van den rykakanselier betreffende een suikerbehstmg Het onderwerp inleidende bespreekt de kanselier de legenwerpingen welke tegen bet onderteekenen van de Br isselsche conventie zyn gemaakt en in het byzonder de aanmerking dat de onderhandelingen te Brussel op eon zegepraal voor Engeland zgn uitgeloopen en dat de belangen van den Duitschen landbouw door de conventie worden benadeeld Spreker wydt verder nit over de quaestie der premiën Het initiatief van de conferentie zoo vervolgt by ging niet van Duitscliland uit maar Duitschland moest er wel aan deelnemen niet uit toegevendheid jegens het buitenland en in het byzonder jegens Engeland maar omdat Duitschland anders gevaar zou loopen het Engelsch afzetgebied te verliezen zonder daarby anders markten te winnen ende suikerindustrie anders een catastrofe tegemoet zou zyn gevoerd De deelneming geschiedde in den geest van door den Ryksdag gegeven aanwyziSgen üe geïnteresseerde kringen zullen naar gehoopt mag worden langzamerhand het voordeel der conventie leoren inzien Onze pogingen om de conventie eerst den len September 1901 in werking te doen treden hebben schipbreuk geleden De verbonden regeeringen zyn overtnigd dat het vaststellen van een bnitengewoon tarief üeberzoU voldoende zal zgn om de vreemde suikers uit ons gebied verwöderd te honden Het wetsontwerp op de suikerbelaating past van de jon e koningin i nog niet gezien En ik ben verplicht geweest den dokter die mijne arme vrouw geholpen had in winkclwaren te betalen zei weer een ander Dokter zei ik ik schaam me om het te doen maar al wat ik heb is winkelwaar en wat moet het wezen spek of kaas Kaas van tien stuivers het pond zegt hij dieik voor zes stuivers koop i Maar komaan zegthij want hij is een braat Christen ik za die waarmaar nemen zooals ze is Juggms moet zijn huur betalen en is bangvoor gerechtelijke vervolging zei Mixon en hijheeft twee vesten gekregen Daar komt nog bij zei een ander dat dewinkel van Diggs maar eenmaal per week openis en als ge er niet bijtijds zijt dan kunt ge zevendagen wachten En het is zoo n eind weg en hij laat de menschen daar zoolang wachten mijn arme vrouw heeft er altijd een hce eu dag voor Jioodig als zij thuis komt kan zij mets meer uitroeren door het wachten en het staan en aangaan van Joseph Diggs want hij vloekt op de verschrikkelijkste manier tegen de vrouwen als ij naar binnen stormen om het eerst geholpen te worden Zij zeggen dat hij een akelige hond van eenkerel is Joseph is al heel erg maar er is niemandzoo knap als de oude Diggs om een mensch nogwat van zijn loon af te persen O daar houdt 1 Hij bedoeld het muntstuk waarop de beeltenis der koningin staat by den nieuwen toestand Het is de bedoeling van de verbonden regeeringen niet om het Voorstel met geweld door te dryven maar zy moeten toch in het belang van het land het sleepend houden van het debat ernstig afraden dit zou in ieder opzicht een schadelijke uitwerking bobben byval De verbonden regeeringen hebben met gemeend de verantwoordeiykheid voor het mislukken der conferentie op zich te mogen nemen De verautwoordelgkheid berust van nu aan by den Rgksdag In het belang van d suikerindustrie van de oo aanzieulgke betrokken landbouwbelangen verzoek ik den Ryksdcig het ontwerp te willen aannemen brave s In de Hongaarsche Kamer is de beraadsl iog over het budget van oorlog ten einde gebracht Eu opnieuw heeft de ministor baron Fejervary ernstige aanvallen moeten doorstaan van de zyde der onafhankeiykheids mannen die hem verwaten dat hg het leger en das de Jongelingschap te veel germaniseert door zgn pogingen om een Oostenrykachen geest te doen ontstaan in de nationale instelling der Honveds Do afgevaardigde Ratkay ging zelfs zoover om te zeggen dat bg het spelen van het Oo tenrgkschen volkslied als een beleediglpg en een uitdaging voo de Hongaarsche jongelingschap aanraadt by elke gelegenheid de uitvoering van dat volkslied te beletten Baron Fejervary heeft met klem geprotesteerd tegen die woorden en het gevolg daarvan was een levendige woordenstryd in de Kamer over de verhouding tusscheu de beide doelen der Monarchie Het merkwaardige daarvan was de groote sympathie door alle partgen uitgesproken voor den monarch koning Franz Joseph zooals de Hongaron hem hardnekkig noemen En de uitnoodiging van Ratkay om met hem een Etjen a Kiraly I in te stemmen vond by de geheele Kamer weerklank Het geruc jt heeft geloopen dat deFransche Kamer niet den l ten doch den Sen Juni a s zouden bgeenkomen Dit moet echter zooals door sommige Fransche bladen terecht wordt opgemerkt onjnist wezen De wetgevende bevoegdheid der laatst ontbonden Kamer eindigt op 31 Mei en dus staat het vast dat de nieuwe s daags na dien moet byeenkomen Eenige her of nieuwgekozen afgevaardigden wien de buitenlandscbe politiek aan het hart gaat hebben dezer dagen ten huize van een der meest bekende staatkundige party htj zoo van En dat segt hy nog je hoeft nooit ergens om verlegen te zijn je kunt alles onder mijn dak vinden Maar ik zou wel eena willen weten wie dan onze schoenen moet lappen f Heeft die oude Diggs een schoenlapperswinkel i Ot ons een stuiver aardappelen zou verkoopcn zei een ander Of voor een glas melk Neen en om dat alles te krijgen is menverplicht wat winkelwaar te gaan verkoopen endaar krijgt men heel wat voor I Spek van negenstuivers het pond bij Diggs dat men bij een rondventer voor zes stuivers kan krijgen en dus kanm n van dezen venter niet verwachten dat hijer meer voor zal geven dan vier en een halvenstuiver zoodat onze gedwongen klandizie ju st onsloon middendoor deelt Dat is zoo waar alsof men het in de kerkhoorde Waghorn Die Diggs schijnt een uitzuiger van het volkte zijn zei eene stem uit een anderen hoek derkamer Nixon keek rond haalde aan zijn pijp bliesd rook uit en zet to n dat zou ik denken bloedgieriger butty l heeft er nooit geloopen i Een butty is in de mtjndisdnkten een tusschenpersoon das een soort van meesterknecht een doggy is zijn baas zijn direkteur Gewoonlijk houd de butty een Tommy of Truck shop winkel en betaalt het loon zijner arbeiders in winkelwaren Als raynw rkers en kolengravers het werk staken noemen ze dat tgaan spelen going to play leiders een vergadering gehouden om bespreken welke gediagslgo de Kamer telt opzichte tier regeeringsstaatkunde zal hebben te volgen Er bestaat reden om te gelooven dat de gehouden beraadslagingen ten gevolge uilen hebben dat bg het eerste bclangrgke kamerdebat de regeering geïnterpelleerd zal worden Een dor persoonlgkheden dio daartoe het initiatief zou kunneu nomen heeft na afloop der vergadering gezegd dat Frnnkrgk een degolgke vastberaden houding tegenover liet buitenland moest aannemen die Frankrgks waardigheid hoog houdende het do voordeelen zal verschaffen waarop het recht heeft Het is echter jammer dat geen enkele naam bekend is van een dergenen die de vergadering hebben bygewoond Zoo dit nationalisten geweest zgn behoeft men zich niet ongerust te maken over don invloed dien zg znllen uitoefenen Ver8 j St é Berichten Fbaskbue Niet alleen hebben de koetsiers der Pargsche rytuigmaatschappg Urbaino zich moeten nederleggen bg de voorwaarden der directie doch deze heeft tevens een aantal stakers gedaan gegeven ouder voorwendsel dat ondertnsaglpik reeds andere lui aangenomen zgn en dat het niet wel aanging deze helpers in den nood nu opeens weder heen te zenden Beloie Het buitengewone sociaal democratische congres te Brussel naar aanleiding van het den twintigsten April I l door het bestuur genomen besluit om de algemeene staking in verband met den stemrechteisch te doen eindigen heeft aanleiding gegeven tot incidenten wat bg de beide fracties die der gematigden gehoorzamend by de beatnursbesluiten en die der revolutionnairen die aan alle gezag een broertje dood hebben tenzjt ze het zelven mogen doen gelden tegenover anlerenl wel te verwachten was De fractie der revolutionairen heeft al t mogelgke gedaan oin het bestuur de nederlaag te bezorgen naar aanleiding van de decreteering der nrbeidshervatting de mynwerkers uit het Centrom en uit do Borinage zgn meest zoo anarchistisch getint Nadat de aanvallen uitgevoerd waren nam Van der Velde het woord voor een verdediging van het partybestuur men is moeten bukken voor het geweld de regeering was tot bet uiterste besloten en de koning heeft niet willen handelen Maar wat eelt het of een butty pi eenwinkel houdt i vroeg de vreemdeling verder Oewet geld toch o k voor hem Ik zou wel eena willen weten wij tegoji dewet in zou handelen zei Nixon ik zeker niet Die winkels zijn heel teere dingen zij kunnenniet veel verdragen daar kan ik over meepraten Maar hij kan u toch niet dwingen koop waar aan te nemen zei de vreemdeUn hij moet u betalen m gangbare rijksmunt als ge het eischt Wij worden slechts eenmaal in de vijf wekenbetaald zei een kolengiaver en hoe moet menintusschen r ndkomen En veronderstel eens dat we het voor een maand ot vijl weker klaarspelen en al onb geld ont angen en mets uit denwinkel hebben wat zou die butty dan zeggen Hij OU zeggen moet ge niet iets op rekeninghebben en als ik d in zei neen dan zou hij antwoorden gi behoeit hier niet meer te komen werken En dat noem ik toch dwang Ja Ja zei een andere kolengraver vraageens om de beeltenis van de jonge koningin enge Eoudt u spoedig kunnen aankleeden en heengaan Die lanfl e rekeningen d vingen er ons toe van die winkels gebruik te maken zei een andere kolengraver 5 en als een buity iemand wegzendt omdat hij gcjn wink lwaren wil aannemen dan IS hij in den geh elen omtrek onmogelijk geworden IVffrdt Virvoigd tt