Goudsche Courant, woensdag 7 mei 1902

Vrijdag 9 M4 1908 So 8T94 4l8 e Jaargantr De DIMSTftMEUMG va het Post cii Teleigraafkantoor alhier MMHË mmm Diieuwst en Advertentieblad voor Gouda ett Omstreken Is verschenen kj de Litgevers A BllI JKMAr en ZOON IF rs IT S lO C E I r T l clereon n SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Do prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomniers VIJF CEJNTEM Telefoon Ho Aï ADVEttTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordon berekend naar plaatsiuimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de inidd Echt Zeeuwsch tarwebrood ia eent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Hoofdprijs ev EOO OOO Mk Heobiedebet De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Uitnoodlging tot deelneming in de kaneen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 UiUioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgende De hoogste prijs is eventueel 600 000 Mark Premie v n 800 000 M 1 prija i 1 prijs k prijs k prijzen k p s il 1 p i 1 prijs 8 prijzen h l prijs a l prijs il 1 pr js A laprijziioeooM 800 000 M 1110 000 M 7B r0OM 70 000 M 65 000 M 60 I 00 M 55 000 M 50 010 M 40 000 M 80 000 M 80 000 M 56prijz 6000M loaprijz iiSOdüM ISeprijz aSCOOM t prijz k 1600 M BUprijz a 1000 M lOSO prijzen 4 BOO M 80 prijzen s 850 M 77 prijzen ii JOO M saoss prijzen a 16 M IBO 148 116 100 M 10888prijz il78 4r Sl Totial S8010 prijzen De Hooldprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt inde 8ekl tot k 5 000 M in de 8e tot 60 00 l M inde e tot66000 M in de ie tot 70 000 M inde 6etot 75 000 M in de 7e tot 800 00 i M en met de premie i van 800 000 event tot 1 00 000 Mark Voor de eerste prgstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 5 een kwart origineel lot slechts Guld 0 80De inleggeldcn voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het offlcieele trektingsplan vooralen ran het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de ofBcieele trekkingshjst De uitbetaling en verisendtoj van vrijim geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhoudmg ledere bestelling kan men eenvoudig per poBlwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 22 MEI e k met vertrouwen tot Samuel Ueckscher Scnr HAMBURG Bankier en Wisselkantoor m Duitschland Thiiny i Wosdirbtlfiai in do geheele weroUl bekend on ireroejnd Ouovertroffon middel tegen allo Borst loiit lever Haarziekten eni Inwendig zoowel al ook uitwendig in bijn idle sioktegevallen mei goed gevolg 2 te wenden Prü per flacon J 1 P r post t 1 16 TU n7 a Wondinalf reze7an r rT=i rehOBden beenieiwcl en onlangs een bijna gX faar kankerlUd teneien Brengt genezing en r aohttog der pünen l ü wonden onUlekingen enz van allerlei aard PrUs por pot i IBO per post f 1 60 fiTatraal Depot voor Neder and A 1 1 ur ltl Sll DKRS Bokm 9 AmBtonliim W o i J pS P L S bü f C iii l n p i d Bokin 8 mttgrd mi Htt beste oBwhaildTlMt Ji oor l l mM nIDnd jcho nw fc UdeAppreluurvanen MlllHr ïeHIMsutli Slr l4 M niett to i Mn naam Mï falffiekBinerK Goolsclie MelkinricttiBg p df Op Hemelvaartsdag wordt de Melk alleen s mor eiis aan huis bezor gd LOTEN in de Koninklijk goedgek Verloting VAN DE ïlollandsche Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA A BEDTEMAN a Lange Tleiidewcg l 60 Prijs per lot 0 S0 De Stedelijke Hypolheekbank TE SGRAVENHAGE rniMMlSS HISSKIV W H F Baron PAN HHIEMSTRA Mr J D VEEGENS F BC Ma L DEOOÖLEEVER FOETÜIJN H L BNÏHOVEN H ta T 1 KNAI P Jn Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER c M c obreen mÏ f w j g snijder van wtssenkerke g l de WBTSTEIN PFI8TER en Mr A R ZIMMERMAN Sluit eertte hypothecaire geldleeningen op huizen en landorgen tegen billtjke voorwaarden Geeit 4 o panithrieeen nit tegen den koers van £ o j Inlichtingen te bekomen te OOVIiA bu de Heeren iW J OUMMSH VO Directeuren Mr P DROOÖLEEVER FOETDIJN Mr C SCHUIT XiAt vooral op de ECHT Jiandteékaaiaff met rood latterst Oberlahnstein OHUCTEUROCKVtCTOKIABflOH OBCKLAHIISWII Ia X t R VC ci Mdatsehappy tot HxfpMiaHe van de Fietorta Bron Kanbtwr vow Nederland Boompjes éO Sotterdam ADYEETENTIM in alle Couranteii worden aang enomen door het Adverteiitle Bureau vao A BHINKMAN di ZOON EmDEFOITANTEEE Hen woritt verzoekt op t HEItli te letten OIT R T MaOUUN Ti M BAVKNSWAAY ZONEN GORINCHEM Duze THBËEN worden Bfgele Terd in verzegelde pakjes vau vijl twee en een hal en een Ned ons met vermelding van Nommer ec IPr js voorzien van oevenstaaod JMerk volgens de t gedepo neerd Zich tot de uitvoerinK van geëerde orders aanbevelende 1 C BIJL Toorheen J BEEEBAAET Lz Wie eker z a mi d Eebt Eikel Cacao te ontrugen tmamen C id en na vela prcBfiiemingan In den I del gekomen onder dea naam dea 1 nitTindera Dr MiobaelU Temaidigd I op da besta machines in het weraldbo 1 nemda Mabbliiaement ran Gebi £ BtoU warok te Keulen lacht Cikel Cacao n Tterkanten bnaaen Den Kikul Cacao i mat melk gekookt 1 eena aangenanu gezonAa drank roor da lijkacfa gebruik een 1 i tiiealefala Taa t pcadar mor een ksp Chooolata reneedcraobtige drank bQ gntl Tan diarrhee tkchta met water t febmiken Yerkrügbaat bij de ToamianwH B 1 Apotbelura en Vt Koi U K paftnijM f £ l c 0 90 0 aSB QaneraalTarttgenwoordigor Taor Sed r and luliut Mattsnklodt AEijterdam Kalvcstraat 103 Nieuw onovcriroflen Prof Dr Liehers welbekend IEXQV EBACHT BLU8E AUhd Milt m t F brl kua k tot voortdurende radicale en I xekere genezing van alle zelfs I de meest hardnekkige xenuwI utekten vooral ontataan door 1 I il afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleet tiicht Benauwdheid Hoofdpijn iMigraine Hartklopping MaagpSn Isloohte spgsTertering Onvermogen llmpoteni PoUntiono enz UitI roerige prospectuaaen Irrijaror Sesoh fl 1 S ï S dubbele lle k 1 n t lOenlrn l Depot Malth v d Vegle Zallhomme jücpOla M Cléban k Oo Eotterdam 1 Happel i Graienbage 1 llalmmsni de Jong J Czn EotterdaH Wolfl Co 0 oudl on bii alle drogisten VAN Biommestein s Inkt 1 proefondei imtlelijk tfe BESTt Kii volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Gouda Druk van A BEINKMAN Zn Uit hoofde van den Hemelvaartsdag verschijnt de Güudsche Courant morgen niet Bullealiindscli Ovcrzicbt De Daily Expres s bevat het onderlioud met Lord Wolseley die pas uit Znid Afrika is teruggekeerd en die geheel in strgd met de meeningen der correspondenten den indruk kreeg dat do oorlog nog lang niet uit is De oude krijgsman die weet wat oorlogvoeren zeggen wil gelooft dat de Boeren vastbesloten zijn tot het laatste oogcnblik te blijven strijden Zij zien hoeveel menschen er elke maand worden gedood en hoeveel gevangen genomen en weten dat alles wat ziJ hadden verwoest is of meegenomen Maar het is hun niet duidelijk wat zij winnen kunnen door den stryd op te geven En Wolseley besluit Ik geloof niet dat zjj den strijd znllon opgeven of er in znllen toestemmen vrede te sluiten zoolang zy hun doel niet hebben bereikt Deze raeening van lord Wolseley wordt bevestigd door de uitingen van Afrikaanders die met den toestand op de hoogte zijn Het Berliner Tageblatt bevat een gesprek met een pas nit Afrika teruggekeerden strjider een vriend van Louis Botha Doze verklaarde Bijna alle berichten over den oorlog en over de meeningen der Boeren gcneraals zjjn onwaar Men moet vooral niet uit bet oog verliezen dat de Boeren zich heelemaal niet de overwonnenen voelen maar dat zy overtuigd ziJn de bovenhand te hebben en dat zij blijven vasthouden aan den eisch om onafhankelijkheid der republieken en amnestie voor de rebellen De resultaten van alle gevechten die gunfetig voor de Boeren waren zijn in de laatste vijf maanden door de Engelschen verzwegen Maar de Boerenleiders zijn zeer tevreden over den stand van zaken en slechts geneigd vrede te sluiten indien hunne beide hoofdvoorwaarden worden ingewilligd De Belgische Kamer heeft met algemeene stemmen het wetsontwerp ter bekrachtiging van de suikerconvontie aangenomen Nog eenige andere zaken ziJn afgedaan en toen kwam de begrooting voor het jaar 1902 aan de orde Voor een buitenstaander maakt de opmerking van den minister de Smet den indruk van geheel ad rem te zjjn als hiJ verzoekt aan de Kamer over deze ontwerpen geen debat te voeren en haar FEViLLETOlX i TWEE mim 69 Er zijn nog erger dingen dan die gedwongen klandizie zei een kolengravcr die tot nog toe stilgczwegen had en dat zijn die butties Wat er in de mijnen omgaat is alleen bekend aan God almachtig en óg kolengravcrs Ik ben gedurende een aantal jaren methodist ik heb er naar gestreefd om het goede te doen en alle kwaad wat ik ooit den butties heb aangedaan was dat ik hun gezegd heb dat hunne handelingen op den dag des oordeels de proef niet zouden kunnen doorstaan Dat zijn xeker handelingen der duisternis want menigen morgen werken wij onder het eenof andere voorwendsel voor niet en voor menigegoede maat wordt te weinig gerekend Eo heel wat kroezen van hun ale moet men drinken voordat zij u werk willen geven Als de koningin iets voor ons arme menschen wilde doen dan zou daar genoeg gelegenheid toe butaan Er bestaat voorzeker geen tiran op aardedan een biïtty zei een kolengravcr en voorarme menschen is er geen hulp en geenrecht Maar waarom wendt ge uwe grieven dan opmerkingen liever te sparen voor de behandeling der begrooting voor 1903 Van der Velde komt hiertegenop De vertraging is aan de regeering te wijten die de voorstellen zoo laat heeft ingediend Ook de liberaal Hymans noemde de wijze van behandeling der begrooting tegenwoordig govolgd betreurenswaardig Pas 8 dagen geleden hebben we hot verslag over de begrooting van openbaar onderwijs gekregen een lerslag merkwaardig door banaliteit De lieer Oolaert is zes maanden bezig geweest om het uit Ie werken Toch viel Hymans don minister president bj en gaf don raad de begrootings wetten maar in hun geheel aan te nemen en de redevoeringen te sparen tot de volgende zitting Ook Woeste gat toe dat de verslagen veel te laat waren ingekomen on dat ze in plaats van een samenvatting van do hoofdpunten te bevatten onhandelbare boekdeelen geworden waren Wel drong Woeste by de yCamer aan om maar don raad van dcii linister te volgen en dun tyd niot met reduiieeren te verbruiken De president maakte een eind aan do vraag of er zou worden gedebatteerd er is verzot gehoord tegen onmiddellijk stemmen zeide hy en dus zullen de debatten over do begrooting een aanvang nemen b eitelijk hielden echter bijna alle Kamerleden hun mond zoodat dan ook na korten tijd de spoorwegbegrooting en wat later de bogrooting voor justitie afgehandeld waren Daarna werd er nog ov r verschiüende andere zaken ge iproken en uaar het te pas kwam gestemd De reis van minister Von Koerber naar Budapest waarvan ditmaal de regeling dor overeenkomst tusschen do beide deelen der monarchie werd verwacht een quaestie die maar niet tot oplossing schijnt te willen komen is ook thans weder mislukt De Hongaarsche minister president Koloman von Szell heeft publiek doen mededeolen dat hij op dit oogenblik verhinderd is de onderhandelingen voort te zetten Dit staat in verband met de gebleken neiging van Hongarije om op de Oostenrijkscho voorstellen tot regeling der overeenkomst niet in te gaan maar de oplossing der hangende geschillen telkens uit te stellen De heer Von Koerber wordt daardoor in een moeilijken toestand verplaatst HiJ heeft de oplossing djr nationaliteiten ijuaeslie verschoven om eerst de Hongaarsche overeenkomst te kunnen sluiten en staat nu bloot aan het gevaar dat de Oostenrijkscho partijen hom aan de belofte znllen herinneren niet tot uwe landheeren en pachters zei de vreemdeling Ik houd het er voor dat gij een vreemdeling zijt in deze streken mijnheer zei Nixon terwijlhij deze opmerking door een krachtigen haal aanzijn pijp deed volgen liij was de vraagbaak van ijn kring en er heerschte steeds stilte als hij van plan was iets tot hen te zeggen hetgeen niet zoo heel dikwijls gebeurde ofschoon zijne woorden wanneer hij sprak niet zoo spoedig ophielden van zijne lippen te vloeien Ik houd het er voor dat ge een vreemdeling zijt in deze streken mijnheer of anders zoudtgeweten dat het evexf gemakkelijk is voor eenmijnwerker om een zyner eigenlijke meesters tespreken als het voor mij is om kool uit te hakkenmet deze pijp Er ligt een groote kloof tusscUen hen mijnheer Toen ik vijfjaar was ging ik in de mijn en met a s Sint Maarten ben ik al veertig jaar in dienst dat is een mooie tijd mijnheer voor iemand die zijn werk doet en ik weet heel goed waarover ik spreek In veertig jaren ziet men heel wat mijnheer vooral als men op dezelfde plaats blijft en goed oplet In die 40 jaren ben ik heel watkeeren mee tuit spelen geweest en heb ik werkstakingen bijgewoond zoo groot als er ooit in dit land gezien zijn Ik heb de menschen weken achtereen in werkstaking gezien en zoo was alles ontbloot dat ik do ontionaliteiten quaestie aan de orde te stellni V r de Oostenrijkscho regeering is dit een groota moeilijkbeid zjj weet dat zj niet bij macite is een regeling voor te stollen die alle partijen voldoen zal en zij stelt daarom de zaak maar zooveel mogelijk uit ten einde de ontstemming van de eene of van de andere groej niet in de hand te werken E nu ia haar hoop om met Hongarije tot een regeling te komen ook alweer vernietigd Met het oog op den klaarblijkelijken onwil van Hongarije om tot een regeling te komen maakt men zicli in Oostenrijkscho Regeeringskringen vertrouwd met hot denkbeeld der scheiding van tolgemeenschap tusschen beide landen waarmede door Hongarije al langen tiJd wordt gedreigd En Von Kocrbor is voorts besloten ora Hongarije to dwingen in de quaestie der ovemenkorast kleur te bekennen al moest helTiein ook zjn portefeuille kosten Er liehbon Zondag te Barcelona weder ernstige ongerogoldlieden plaats gevonden waarvan echter de juiste toedracht niet precies bekend is daar do Spaanscho censor er geen berichten over doorlaat Wat via Perpignan toch over de grenzen komt loidt als volgt Bi de viering van letterkundigu en landelïkA leesten ter plaatse yaptap a td werd door de plaatselijke autoriteiten opgeme rkt dat in do versiering dor feestzaal de Spaansche vlag geheel ontbrak Toen zij t bevel gaven deze alsnog uit te hangen begonnen ataionistiac i gezinden te fluiten en te roepen Weg mot iSpanjel Er ontstond rumoer en gedrang eenigo dames vielen flauw terwpl de leden van den algemeencn raad en de bisschop verontwaardigd hcongingen De poHtio achtte het noodig drie jongelieden te arresteeren die vijandige kreten togen Spanje hadden aangeheven Bij hun verhoor erkenden zjj volmondig zulks gedaan te hebben en deden geen moeite ora hun separatistische gevoelens te verbergen Do kapiteingeneraal van Cataloniö deed kort proces met hen maken en liet weten dat hij allen die zich vorder schuldig zouden maken aan oproerige en separatistische betoogingen gestreng zou straffen Een officieel regeeringstelegram zegt echter dat de bevolking verontwaardigd is over de voorgevallen feiten en deze het bedrijf van wildon noemt Zulks neemt niet weg dat er Zondagavond een rumoerige manifestatie plaats vond by de opvoering van een tooneelstuk waarin satyrisch de leerstellingen der separatisten gecritiseerd werden Het stuk werd uitgefloten en bij het uitgaan van den schouw veertien dagen lang niets anders geproefd heb dan wat aardappels en zout We praten over de gedwongen klandizie en dat was een moeilijke geschiedenis maar wij streden voor onze rechten en dan kan men heel wat verdragen Emk zal u eens wat zeggen mijnheer ik heb nog nooit de menschen het werk zien btaken of de zaak had in orde gebracht kumien worden als er van te voren maar een enkel woord had kunnen gewisseld worden tusschen hen en hunne meesters maar die kan men met geen mogelijkheid te pakken krijgen Tusschen den armen man en den heer heeft er nooit een band bestaan en dat is de groote ramp in dit land Dat is een waar woord Nixon want toenwij in n 28 in werkstaking gingen en de meesterszeiden dat zij ons zouden ontvangen en te woordstaan wat hebben ze toen anders gedaan danover het terrein te loopen en met de butties tespreken Naar hen luisteren ze wel Wij hebben hier nooit soldaten noodig alsde meesters maar met de werklieden wilden spreken maar het zien van een mijnwerker is vergitvoor een heer en als wij met hen wilden sprekenloopen ze altijd weg De butties doen t m zei Nixon die zijnerger dan de gedwongen klandizie Het volk zal nooit zgne rechten verkrijgen burg hadden er oploopen en botsingen met de politie plaats De Spaansche dagbladen nomen de zaak niet zeer hoog op on noemen enkele geestdrijvers de oorzaken van de onlusten Het moet echter vaststaan dat het vertoon van de Spaansche vlag in de hierboven badoelde feestzaal met geweldig gefluit en onstuimig geschreeuw van leve CataloniSI word begroet Hoe dit zij wil do regeoring waarschijnlijk nu Zondag 11 dezer de kroningsfeesten be giunen niet gaarne bekennen dat de crisis in Spanje nog lang niet geëindigd is De nieuwe Russische Minister van Binnenlundscho Zaken Von Plehwe ia van zijn reia door de oproerige gouvernementen te Petersburg teruggekeerd Het blijft steeds moeilijk te oordeelen hoe de toestand daar is Gewoonlijk wordt door da berichtgovora overdreven Rusland is zoo ontzettend groot dat groote misstanden ernstige oproeren door het Rijk in zijn geheel nauw gevoeld worden Dat moet men nooit vergeten Uit China blijvea de berichten verontrustend Het Franseha gezantschap te Peking zag do onlusten in de streken bg do gren van Sjantiuig on ten Zui oaten vanTsjisgtlngfoe ernstig fn De weging is gericht tegen de Christenen en de mandttrjnen in hun laandels hebben do opstandelingen geschreven de woorden Weg met de zendelingen Een Fransch priester is vermoord een andet is verdwenen Menschen die de toestanden kennen schatten het aantal der gewapende oproerlingen op tienduizend ijj beschikken over geweren en kanonnen Yoean Sji kai heeft troepen tegen hen afgezonden die echter niet talrijk genoeg worden geacht Verspreide üerichten FniKKRIJK t Zal Zondagavond een heole opluchting wezen ais alle in herstemming komende Kamercandidaten goed en wel onder dak gebracht of aan den djk gezet zijnl t Is nu een gescharrel onder de candidaten waarbij men zjjn verstand zou kunnen verliezen de kansberekeningen nemen geen einde en in verband daarmede reizen de candidaten naar alle uithoeken des lands Zoo is de oud miniater Brisson dan uu toch definitief candidaat voor Bouchesdu Rhöne of juister voor Marseille waar de zei de vreemdeling zoolang het zich zy ne macht niet bewust is Veronder ilel eens dat vijltig gezinnen onder één dak gingen wonen in plaats van telkens hot werk te staken Gij zoudt het dan beter hebben dan ihans gij zoudt beter en meer voedsel hebben en wat netter gehuisvest zyn en gekleed gaan en gij zoudt het haWe bedrag van uw loon kunnen besparen gij zoudt dus zelven kapitalisten worden zoudt zelven uwe mijnen en groeven vandeeige naars kunnen huren en deien een betere huur betalen dan zij nu ontvangen eh toch zoudt gij meer verdienen en i indcr hard werken Mijnheer zei Nixon terwijl hij zijn pijp uit den mond nam en eene groote rookwolk uitblies gij spreekt ah een boek Het is het beginsel der associatie zei devreemdeling de eisch van den tijd Mijnheer zei Nixon onzen tijd eischt heelwat maar wat hij in de eerste plaats eischt datis het loon uit te betalen in gangbare rijksmunt En oogenblik later raakten de kroezen ledigen waren de pijpen uitgerookt en begon het gezelschap op te staan De vreemdeling zich tot Nixon wendende vroeg aan dezen hoe ver hij nu nog van Wodgate was Wodgate rtep Nixon op vragenden toonuit Mijnheer bedoelt HcU House Yard zei een ti t makkers fVffrdt vervcigd