Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1902

Zaterdag 10 Mei lOOS De DIMmMELIMft vao het Post CU Telegraafkaiitoor alhier No 8795 41ste JaargSDg mmm ouraot i ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken is verschenen bij de Litgevers A BRINKMAfX en ZOOIN lelefoon o SS De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefwii No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 S egels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur de midd UUkgraar en Iluogheemradcn van Rijnland brengen bö deze ter openbare kennis 1 dat het gaarderboek Voor het loopende jaar ter inzage van ingelanden zal liggen van den 7en tot en met den 21en Mei aanstaande en wel het gaarderboek in zvjn geheel ter Secretarie van Rijnland te Ltidm op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middBgs i anr en nittrekeels nit hot gaarderboek op de gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten 2 dat de ingelanden hanne bezwaren binnen acht dagen na de ter inzage ligging en dus niterlp op 29 Mei schriftelijk en met do noodige bewijsstukken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland EGBERT DE VRIES Dijkgraaf ö 1 BISSCHOP Secretaris Leiden 3 Mei 1902 Ondergeteekende geeft hiermede kennis dat hij vanaf 1 MEI het Hotel en Café Uestaurant U PAAllW aan de MARKT alhier heeft overgenomen Door flinke consumptie en prompte bediening hoopt hvj evenals vroeger zich opnienw het vertrouwen en de gunst zijner geachte Stadgenooten waardig te maken Aanbevelend J H WOODE Dilettanten Club 50ÜDA TWfiDE ÜÏTYOERING voor kunstlievende Leden op DI SÜAG 13 MKI as om 8 uur s avonds in de Zaal KUNSTMIN van de Sosieteit ONS GENOEGEN alcemenFrepetisie MAANDAG lü MBI om 8 uur toegankelik voor dienstboden en kinderen van Kunstl Leden Cioudsche WATERLEID ING MA ATSCHAPPIJ H H AANDEELHOUDERS wordt bericht ieALOBXBENB VMBOADEBINO niet plaats zal hebben op maar op 21 MEI a s D C W ViN DER LAAR Directeur Rooht de 9 1 Ceiil § Borneo Sigaren 2 5 Cents per pakje 10 stuks S van Wiangaarden Bij prima Maatschappijen van LEVENSVERZEKERING en tegen ONGELUKKEN kan tegen belangrijke emolumenten een IIOOFD AGËiÜT geplaatst worden die in stöat is goede relaties aan te brengen zelf in de beste kringen verkeert en genegen is een groot gedeelte van zijn tijd aan de branches te wijden Br fr met overlegging van referenties onder letters P SB NEDERL KIOSKENMAATSOHi Rotterdam ZAN6ERSFEEST LEKKERKERK Op MAANDAQ Zen Pinksterdag den 19en MEI UITVOERING van verschillende Zangstukken door 24 Vereenigingen te samen daarna GROOÏE ZANG WEDSTRIJD tusschen 16 Zangvereeiiigingen die elk TWEE zangmiiiiiuers moeien jsingen Het Muziekcorps der d d Schutterij Dordrecht sterk 40 man Kapelmeester deHeer L DRESSELiARS geeft s middags eene MATINÈÊi on s avonds een COyCEBT op het feestterrein Daarna SCHlTl EllEMJ AVONDFEEST Entree voor het geheele feest f O SO voor het avondfeest alloen f O ÜB Aanvang s morgens 10 uur m I m il Firma VAN DE VELDE HALEWIJH irynhandel Uautoo v Pepertt raat U Aanbevolen Tafelwijnen BORDEAUX COTES DEBLAYE per oXhoofd afgetapt 280 flesschen f 130 COTES BOüRG f MJiDOC loU SAINT EMILION IfaO Bovenstaande merken komen r p per flesch f 0 46 f 0 50 f 0 64 en f 0 75 VlIANCO THUIS Prijscourant voor oude belegen Bordeanwijnen Rijnwijn Bourgogne Champagne Port Madera Shei ry alsmede van diverse kwaliteiten Cognac wordt op aanvraag gaarne toegezonden SLArQÉl MMÏÏMB Geen Kinkhoest Geen Iniluênza ONINKLUKE Oni ISinkhoesl Influenza Borsten lïeelaandoening binnen den kortst mogeljken tüd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior IruivenBorst hoEig Extract fl K L I A M T H E uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK i i H DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 nuAi E H VAN MILD Veerstal U 12t te Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE TZ±rtdlJ l A n v N ZESSEN oo W J Tn TOUKEN flo t op B T WUK Oudmcairr A 8CBEER Haa tr cU P W EDE ft dwa l as dee HEIJDEN te Remwijk P v d SPKK MoercapelU D v d STAR Waddmaswen Wed V HOLST Waddingmien M KOLKMAN Wtddingsveen P A us GROOT Oudewater li Dl JONGH Oudtaater J P KASTELEIN PoUbrotkerdam D BIKKER te BtnKhop Wegens liquidatie Te l oop aangeboden de sedert 35 iaar bestaande in KRUIDENIERSWAREN enz van de MtubaeMHanüVereeutglug te Gouda welke een goed bestaan oplevert Brieven franco onder letters A F bü de Uitgevers dezer Courant Écht Zeeuwsch i arwebrooil iZ cent de K Q bij A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Hoofdprijs üe prijzen zijn door den Staat gegarandeerd 500 000 Mk Uitnoodigitig tot deelneming in de kannen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Oeldloterij waarin zeker 11 Millioen 202 000 Mark I prijs a 1 prijs i pnjb k prijzen k l prijs u 1 prijs a prijs a prijzen a 1 prijs 111 prijs ft 1 prijs 4 Tfi iOOM 70 000 M 65 000 M 60 OOM öB noOM 60 0 OM 40 000 M 30 00 M 20 000 M gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordoel biedende Geldloterij die volgens het plan aleclits U8 00 loten bevat zijn de volgende De hOOKSte prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van 300 00 M Ifi prijz ilO OOOM 20P 0Ü0 M 56 prijz a 5000 M 0 000 M Ui2 prijz a 30 O M 1B6 prijz a 2000 M 4prijt i UOOM 612prij a 1000 M 1010 prijzen k SOOM 20 prijzen ft 250 M 77 prijzen k 200 M 36053 prijzen a Ifi M 9989pnjz i 160 U8 HlB 100 M 10882priiz i78 4 3l Tot al 59 010 prijzen De Hootdprija in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 2e kl tot 5 100 M in de 3e tot 60 00 M in de e tot 65000 M in de Se tot 70 000 M in de 6e tot 75 001 M in de 7e tot 200 00 M en met de premie van SOO OOO event tot 00 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld O SO De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het ofl cieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst üe uitbetaltnfT en verzendluK van pryzeu geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledete bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 22 MEI e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Seor Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland Gonda Druk van A BRINKMAN Za Buitenlandsch Overzicht üit Pretoria wordt gemeld dat de vredesvoornitzichten als meer hoopvol worden beschouwd De Boerengedelegeerden die de commando s bezoeken hebben groot succes in bun poging om toestemming te verwerven voor de Staatkunde van overgave De onverzoenlyken worden voornameiyk gevonden onder de mannen van De la Eey De Daily Telegraph verneemt uit Johannesburg in de Reïugee kampen geen twijfel schynen te koesteren over de vraag of de vrede thans tot stand komen te Klerksdorp en in andere kampen wo dt het als zeker aangenomen De militaire autoriteiten daarentegen hebben een meer pessimistisch inzicht in den toestand en laten niet na maatregelen te nemen voor een toenemend krachtige voortzetting van den oorlog Do Times verneemt uit Kaapslad datde Ifern der vijanden in drf Kaapkolonie gevormd wordt door enkele Transvalers dieSmnts vergezelden in zjjn snellen tocht doorde Midlands toen den spoorweg overstakennaar het westen der kolonie waar zy thansz jn Een afdeeling van den vgand vyt ofaes commando s sterk heeft eenigen tijdhaar aandacht gewp aan den spoorweg vanPort Nolloth naar Ookiep Een andere groep commandos heeft op tweehonderd mu stand haar hoofdkwartier in de vallei vande groote Vischrivier en wacht daar op eengelegenheid om de blokhuizenlinie te bestoken Een derde afdeeling van eenig belang is bjoen b j Britstown in de Midlands lasschen den hoofdspoorweg en de Ign naar Port Elizabeth Kleinere Boerengroepen trekken rond in Camdeboo en de nabijgelegen bergreeksen en onbeteekenende troepjes bleven in het Noordoostelijk gedeelte van db Kolonie Ook in de Westelijke districten ten noorden der blokhnizen linie zjjn een aantal kleine troepjes Lord Salisbury sprak Woensdagmiddag op de jaarvergadering van de Primrose League in Albert Hall Ten opzichte van den Znidafrikaanschen oorlog deed hij opmerken dat de Boeren zonder eenigen grond en zonder beklag rustende op eenige schending van het volkerenrecht Britsch gebied waren binnengevailer en land van den Britschen sonverein hebben bezet De Engelschen hadden het volkomenste recht om zich FEUILLETOX SE TWEE HmSTEN 70 Nu ben ik er zei Nixon maar t is voor t eerst dat ik Heli House Yard Wodgate hoorennoemen Het wordt zoo in de aardrijkskunde genoemd ei Ju girs Maar u gaat toch om dezen aijd van denavond niet naar Heil house Yord zei Nixon Ikzoo even graag de mijn ingaan als dronken Bob i aan het windas stond Dat is geen reis voor fatsoenlijke Christenmenschen zei Juggins H t is e n raar soortje zeüs op klaarlichtendag zei een ander En hoe ver is het f vroeg de vreemdeHng Ik heb het eens in drie uur geloopen zei eenkolengraver maar dat was na den nachtwake Alsgij vleeschelijke duivels wilt zien dan moet geer nu heen gaan Ik houd het er stellig voor dat ze niet b ter zijn dan heidenen Het zou me zelfs spijten als ik onze butty onder i Familiare naam voor Robert even ala Dick voor Richard Jack voor John enz tegen zulk een inval tot het uiterste te verzetten Ten opzichte van de vredesonderhandelingen zeide de premier Ik kan niet terwijl deze onderhandelingen hangende zijn spreken over de verschillende kansen maar ik wensch het misverstand weg te nemen dat de Eegeering bereid is te luisteren naar alles dat om zoo te zeggen een terugtocht beteekent uit haar vroegere stelling of de erkenning dat de rechten waarop ziJ aanspraak maakt niet langer g Iden Zij kan niet toelaten dat na de verschrikkelijke opofferingen die het land zich getroost heeft de dingen terugglijden tot een positie waaruit de vifand den strijd zon kunnen hernieuwen zoodra het oogenblik daartoe geschikt leek De macht van de Eegeering over het land moet zoo groot zijn dat dit onmogelijk is Lord Salisbury verklaarde geenszins bezield te zijn met een gevoel van bitterheid jegens Engelands tegenstanders hij wenschte integendeel dezen toe het volle genot van de orde en de kracht aan de zusternaties verleend door het koloniale stelsel De Duitsche regeering heeft in den Rijksdag een ernstige nederlaag geleden Het regeerings voorstel ter ratificatie van de besluiten der Brusselsche suikerconferentie werd verworpen en het ontwerp zelf ter voorloopig onderzoek naar do commissie verwezen Ni emt men nu iu aanmerking dat Von BUIow in persoon de debatten over het suikerontwerp heeft ingeleid en namens de regeering zeer krachtig op een spoedig afdoen der zaak heeft aangedrongen dan wint daardoor de afwijzende houding van hot Parlement aan gewicht En opnieuw blijkt er nit dat de Rijksdag allerminst van plan is de regeering in belangrijke zaken ter wille te zijn alleen omdat deze daar dringend om vraagt Trouwens ook bjj de beraadslagingen der Rijksdag commissie voor het ontwerp toltarief treedt dit telkens weer aan het licht Herhaaldelijk toch wordt door den staatssecretaris van binnenlandsche zaken in de commissie verklaard dat een amendementof voorgestelde wijziging der afzonderlpe para4 rafen door de regoering onder geen beding kan worden aanvaard De commissie luistert dan met heel veel aandacht naar de woorden van graaf Posadowsky maar gaat overigens kalm haar gang en neemt wijziging of amendement toch aan Dit voor de regeering pijnlijk en vernederend spelletje duurt nu al maanden De vertegenwoordigers der linkerzpe in de toltariefcommissie die het geheele ontwerp liefst van de baan zonden zien trachten door het hen zag want dat is te minste nog een soDrt van Christen als hij een glas ale op heeft HOOFDSTUK II Twee dagen na het be oek van Egremont bij Walter Gerard liep het verbliji van de familie Marney op Mowbray ten einde en zij keerden naar de Abdij terug Er ligt iets droevigs in het uiteeneaan van een aangenaam gezelschap en gering is het aantal huizen waarin men eenigen tijd vertoefd heeft die men verlaat zonder een gevoel van neerslachtigheid De p otselinge stremming van al die bronnen van vroolijkheid en opgewondenheid die een lief gelegen en goed ingerichte buitenplaats bezit heeft en zekere onaangepame uitwerking op ons zenuwgestel Gedurende een week of langer hebben wij niets gedaan dat niet pleizierig en niets gehoord dat niet aangenaam was Onze eigenliefde werd gerespekteerd de gewone dagelijksche zorgen waren verdwenen we hadden alle genot van het leven zonder een enkele zijner lasten We hebben de beschaving alleen van hare gunstige zijde geaien en alleen de zonzijde van de vrucht geproefd dat wil zeggen de zaken van den besten kant bekeken Soms staat ons bezoek in verband met verbintenissen van nog lieflijker en heerlijker aard maar hierbij behoeven wy niet stil te staan = blikken die men niet kan vergeten en tonen die in het oor blijven weerklinken eene gewaarwording die de ziel ontroert en eene koketterie die de houden van langgerekte redevoeringen de beraadslagingen te vertragen waarin zij tot dusver dan ook uitnemend slagen Men zal zich herinneren dat een rerschleppungs tactiek indertijd in den Prnisischen landdag het groote kanalen ontwerp der regeeriug langzaam maar zeker heeft ten val gebracht Maar de Daitsche regeoring het is nog dezer dagen bj de opening van de Dusseldorfscbe tentoonstelling door Von Bttlow gezegd zal niet wijken voor de overdreven eischon der agrariërs en ook dezen kunnen niet terug daar zj indertjd aan hun kiezers zulke gouden horgen hebben voorgespiegeld dat zij niet met fatsoen terng kunnen Bi het openen van de delegatién zei de Keizer van Oostenrijk dat de algemeene politieke toestand in hot afgeloopen jaar geen enkele wezenlijke verandering onderging De Regeering betrachtte steeds nauwe verüoudingen te bewaren met onze bondgenooten en vriendschappelijke verhoudingen met de andere mogendheden op deze w jzo bpragende tot de duurzame handhaving van den Europeeschen vrode De vriendschappelijke overeenstemming met Rusland ten opzichte der gebeurtenissen in de Balkanstaten is van bijzonder nat voor de handhaving van de vreedzame orde in deze streken De onderdrukking van den opstand in China is geslaagd wat het terugroepen van het grootste gedeelte der militaire en maritieme strijdmacht mogelijk maakte De Keizer drukte zijn groote erkentelijkheid uit tegenover de troepen van land en zeemacht die naar China gezonden waren In zijn rede maakte de Keizer verder melding van een verhooging van de oorlogsbegrooting ten behoeve van een reorganisatie van de artillerie die de positie der soldaten zal verbeteren De uitgaven zullen binnen de nauwst mogelijke grenzen beperkt blijven en de toename van administratieve uitgaven zal worden gedekt door de eigen inkomsten van den Staat De rede die eindigde met de beste wenBchen voor het werk der afgevaardigden werd zeer toegejuicht In zijn toespraak tot den Keizer zoide de voorzitter van de Hongaarsche delegatie graaf Andrassy WiJ blijven met warme verknochtheid deel uitmaken van het Drievoudig Verbond dat de beste waarborg is voor den Europeeschen vrede en voor onze eigen belangen Wy zien met voldoening de goede betrekkingen met nndere mogendheden en met verbeelding doet werken Maar wat ook de oorzaak moge zijn men rijdt maar al te dikwijls in onaangename stemming weg van een buitenverblijf Het beste middel zou zijn ora onmiddellijk naar een ander te rijden en dit is een zeer dikwijls aangewend geneesmiddel Maar soms hebben wij het niet in onze macht soms bij voorbeeld moeten wij naar onze huisgoden terugkeeren die de gedaante van eene kinderkamer hebben aangenomen en ofschoon dit nu niet het geval was bij lord Marney toch werd zijne tegenwoordigheid dringend geesclit de tegenwoordigheid van iemand die zoo belangrijk en onvermoeid werkzaam is Zijn lordschap had zijn tijd voor zijn genoegen te Mowbiay dooraebracht Hy had in alles zijn zin gehad Zijn baatzucht had geen enkelen schok ontvangen Hij had geredeneerd en anderen bestreden en lijne verzekeringen en beweringen waren aangenomen en zijne leerstellingen voor onbetwistbjar en waar gehouden Lord Mowbray stond hem aan de achting vap zulk een groot personage beviel heni Lord Marney hield Ook heel veel van pracht en praal van een uitgezochte tafel en een weelderig leven maar hield er van onder ieder ander dak dan het zijne Niet dat hij was wat men gewoonlijk een vrek noemt dat wil zeggen hij was niet maar eenvoudig een vrek maar hij was scherpzinnig en arglistig zag met een enkelen bUk ieders waarde en vreugde vooral onze overeenstemming met Rusland in het Oosten welke overeenstemming beantwoordt aan ons belang dat is de bescherming van de vrüe ontwikkeling van de Balkanvolkeren tegen afzonderlijken drnk Ton slotte zwoer graaf Andrassy den eed van trouw aan den vorst De gemeenschappelijke minister van buitenlandsche zaken graaf Goluchowski hield een kfrede op het Drievoudig Verbond en z n vredelievende bedoelingen die nog worden versterkt door het verbond van twee andere mogendheden dat om zoo te zeggen een gelyke vredelievende richting is toegedaan Sprekende over het Britsch Japansche Verbond dat gevolgd werd door de EussischFransche conventie constateerde de minister dat de bepalingen daarvan denzeUden geest ademen die heeft voorgezeten by de organisatie van ons eigen Verbond Ook daar wordt uiting gegeven aan het verlangen om de gevaren voor den algemeenen vrede te voorkomen welke zonden kunnen voortspruiten uit geschillen in het Verre Oosten on daar den status quo en de territoriale integriteit te handhaven Men vindt daarin aangegeven het meest afdoende middel om verwikkelingen te voorkomen men ziet daaruit tevens de behoefte om het behoudend optreden van zekere groepen te voltooien üe voordeelen van dezen internationalen toestand zijn klaar en duidelijk zj springen des te meer in het oog wyi de toestand geen byzondere overeenkomsten uitsluit De tegenwoordige toestand geeft dan ook volop reden tot vertrouwen in de toekomst De overeenkomst van Petersburg van 1897 die gö wel kent heeft onze betrekkingen met Eusland zeer gunstig ontwikkeld en deze ontwikkeling kan te recht worden beschouwd als een zeer gunstig verschönsel omdat men aldus de verschillende gevaren op het Enropeesch vasteland zal kunnen wegnemen en zal kunnen constateeren dat noch wy noch Ensland egoistische bedoelingen hebben en evenmin naar gebiedsuitbreiding streven Het moest tegisch zoover komen dat het wantrouwen dat sedert vele jaren de goede betrekkingen tusschon beide ryken in gevaar bracht verdween en plaats maakte voor deze gezindheid Daarop weidde graaf Ooluchowaky breed uit over do voordeelen voor den vrede van de toenadering tnsschen Oostenryk en Rusland ten opzichte van de Balkanstaten Hy ging den toestand in deze Staten na en prees dien zeer In het byzonder was hy vol lof voor het Qrieksche bestunr on voor liet beheer van prins George van Kreta Hy wenschte zichzelf geluk met de handhaving positie hield er niet van zijn fijnste wijnen en heerlijkste spijzen door klaploopers en tafelsrihuimers te laten opmaken hoewel niemand erger dan hij dergelijke lieden aanmoedigde en noodig had Lord Marney bezat al die kleine maatschappelijke ondeugden en geen enkele van die kleine maatschappelijke zwakheden die de ruwheid ot leelijkheid der eerste wat verzachten of temperen Hij zou geen kosten ontzien ora een prins van den bloede of den een of anderen grooten pair te ontvangen Moest hij den een of anderen plicht vervullen in verband met zijne standplaats dan had de kritiek niets in te brengen Maar hij schepte er behagen in den predikant van Marney of kapitein Grouse Bordeaux wijn te laten drinken die wat zuur werd of een fiesch Bourgotye te prijzen die hi wist dat niet niet geheel zuiver meer was Kleiniieüge menschen worden door kleinigheden uit hun humeur gebracht Lord Marney stond in niet te beste stemming op hij werd aan het station opgehouden waardoor zijne slcchtgeluimheid niet verbeterde Gedurende zijn reis in den trein sprak hij heel weinig en hoewel hij meer dan eens probeerde een gesprek aan te knoopen was hij hier toe in staat want lady Marney die wel eeuigszins opzag tegen haar somber huis W rdt Vervolgd