Goudsche Courant, zaterdag 10 mei 1902

Tan den status quo in China en sprak den wenscb nit dat debandelsverdragenvernienwd zonden worden Beide groepen vaa de natie zeide hö moeten nanw en sterk vereend biyven Verspreide Berichten Fraskeuk t Is te Marseille in verband met de aanstaande herstemming vo r de Kamer nogal rnmoerig Maandagavond hebben de aanhangers van den sociaal democratischen candidaat Uarnand heel wat kabaal gemaakt en ettelijke tegenstanders afgeranseld na een kiesvergadering en zeker om zich te wreken trokken een vijfhonderd nationalisten eergistermorgen naar het station om Brisson te gaan verwelkomen Wel kwam de verwachte niet doch vechtpartijtjes ontstonden er toch en de afgevaardigde Antide Boyer moest het nu by de nationalisten ontgelden Voor de aankomst van Brisson eergisteravond waren door de politie bözondere voorzorgsmaatregelen genomen DUITSOHLAHD Half Juni begint te Leipzig het proces tegen de directeuren en de commissarissen van toezicht der Leipziger Bank Men meent dat de zaak wel een week ol drie zal duren De directeuren Exner en dr Gentzsch zjjn aangeklaagd van bedriegiyk bankroet bedrog en misbrnik van vertrouwen terwijl de commissarissen zes in getal zich zullen te verantwoorden hebben wegens valsche voorstellingen Er schijnen te Berlgn geruchten tehebben geloopen dat do stadhouder van denElzaa vorst Hohenlohe eerlang zal terugtreden en dat de kroonprins hem zal opvolgen waarmee s keizers aanstaand bezoekaan het Rpsland in verband zou staan dochnu wordt bericht dat van een en ander nietswaar is de vorst blglt op zijn post en dekroonprins moet nog verder afgericht wordenop het regeeringsambt De Beiersche tentoonstelling te honden te Neurenberg in 1906 kan reeds verzekerd geacht worden onder protectoraat van den prins regent en met medewerking van de in de eerste plaats betrokken colleges De keizer denkt met groot gevolg aanwezig te zijn biJ de landingsproeven op groote schaal in de volgende maand van het Noord zeeeiland Borknm nit te ondernemen naar het vasteland De manoeuvres duren tien dageu en er doet ook infanterie mee Italië De commissie nit de Kamer voor het wetsvoorstel om ook vrouwen tot de balie toe te laten heeft zich met algemeene stemmen vóór de toelating verklaard Het stoffelijk overschot van Crispi isop bevel van zgn echtgenoote donna Lina in bewerking genomen door de doctoren Miceli en Salafla die een nieuw procédé van balseming uitgevonden hebben waardoor zjmeenen het ingetreden ontbindingsproces tekunnen tegenhouden Na de toepassing vanhet procédé zon tentoonstelling van het Ijjkvolgen BINNENLAND STATEN GENEUAAL T If B B II K U M m B H Zitting van Woensdag 7 Mei B $ het opmaken der nominatie ter verTiüliag van de vacature in den Hoogen Raad a jn gekozen tot eersten candidaat mr KeliBzen rechter in de rechtbank te Breda tweeden mr Hanlo officier van justitie bij de rechtbank te Maastricht en derden mr Baud advocaatgeneraal bij het hof te Amsterdam Daarna werd het debat over het wetboek van militair strafrecht voortgezet De heer Tydeman betoogde het nuttige van strafklassen mits beter ingericht dan het depot van discipline te Vlissmgen Aan het hoofd ervan moet staan een goed bezoldigd officier of oud officier Spreker achtte Tlissingen met het oog op daar heerschende koortsen niet de aangewezen plaats voor een depot van discipline en drong op spoedige reorganisatie aan De heer Schaper sloot zich hierbij aan en beriep zich op den auditeur militair Wesenhage om de tegenwoordige onoordeelkundige Btrafmethode af te keuren De regeeringscommissaris erkende dat de tegenwoordige veronderde toestand verbetering vereischt Het doel van het ontwerp is niet de inrichting te Vlissingen te hervormen maar integendeel haar geheel op te heffen en te vervangen door eene geheel nienwe inrichting op gansch nienwe grondslagen Ook de minister van oorlog erkende de wensohelSkheid van verbetering welke bü aanneming van het ontwerp ten spoedigste zal overwogen worden Of de nieuwe strafklasse al of niet in Vlissingen zal bljjven laat de minister thans in het midden opmerkende niet te weten dat Vlissingen een koortsig land is Langdurige opsluiting in een cachot is soms onvermgdelijk De heer Fock heeft verlof bekomen later tot den minister van koloniën vragen te richten omtrent de exploitatie der handolsinrichtingen te Soerabaja De maxima en minima voor de strafklasse zijn behouden door verwerping van het amendement der socialisten Het door dezen voorgestelde beginsel van onbeperkte voorwaardelijke invrijheidstelling nit een strafklasse is aangenomen Daarop is het debat verdaagd bil art 39 Een beden ochtend uitgegeven officieel bulletin luidt Ook heden nacht werd door H M de Koningin rustig doorgebracht Temperatnurverhefflngen bigven uit de voedselopname is voldoende De toestand mag bepaald bevredigend genoemd worden Dr ROESSINGH L POT arts Het nieuwbenoemd lid der Eerste Kamer voor Limburg de heer Frans Coenen is 45 jaar ond was van 1891 tot 1893 burgemeester van Weert en lid der Provinciale Staten van Limburg In laatstgenoemd jaar werd bij tot lid van Ged Staten gekozen in welk college hij tot heden zitting heeft De heer Coenen bekleedt sedert 1890 het ambt van schoolopziener in het arrondissement Weert en hoewel tijdelijk te Maastricht woonachtig heeft hg zgn hoofdverblgf te Weert gevestigd De bevolking der gemeenten boven 20 000 inwoners in Zuid Holland was op 1 Januari 1901 en 1902 aldns 1901 1902 meer Rotterdam 332 185 341 051 8866 s Gravenhage 212 211 218 028 5817 Leiden 54 421 54 857 436 Dordrecht 38 804 39 281 457 Delft 31 878 32 136 2 8 Schiedam 26 716 27 069 353 Gonda 22 303 22 651 348 De stijging was das weder het sterkst in de beide grootste steden die met 2 7 pCt vooruitgingen Dan volgt Gonda met bjna 1 6 pCt vermeerdering Dordrecht nam met 1 2 en Schiedam met 1 3 pCt toe Leidon on Delft gingen mot slechts 0 8 pCt vooruit Deze 7 grootste gemeenten telden op 1 Jan jl 43 000 moer vronwen dan mannen tot hare bevolking Daar het geheele surplus van vronwen in de provincie ruim 39 O0O bedraagt is in de overige gemeenten de mannelijke bevolking ongeveer 4000 sterker In Den Haag bedraagt het grooter gotal vrouwen bijna 10 pCt der bevolking in Rotterdam is het verschil slechts 4 pCt Gemeng de Berichten Men meldt uit Groesbeek De gerechtelijke en geneeskundige schouwing van het lijk van den Duitscber die in de Brnnk vermoedelijk door manslag bezweek heeft plaats gehad Er is geconstateerd dat waarschijnigk de hersenschudding den dood ten gevolge heeft gehad Vier van de andere logeergasten uit het bedelaarslogement zjjn opgespoord en geboeid door de marechaussee naar hier gebracht Uit sGravenhage meldt men aan de N R Ct In de werkstaking van de metselaars en opperlieden is nog weinig verandering gekomen Hier en daar zgn de stakers er in geslaagd nog werkende kameraden over te halen het werk neer te leggen Ten getale van ongeveer 300 man hielden zij Woensdag onder leiding van afgevaardigden van hoofdbesturen van werkliedenvereenigingen te Amsterdam eene vergadering De leiders wezen de stakers er op dat hunne organisatie niet in orde was Werkende kameraden moesten niet gevraagd worden het werk neer te leggen maar zulke werklieden moesten eenvondig van het werk gehaald worden Na afloop der bgeenkomst trokken de stakers in 4 groepen verdeeld door de stad Met hetzelfde doel kwamen zg gisterenochtend 7 uur weder bgeen Aan de stakers is door het comité van de werkstaking toegestaan buiten de gemeente tegen het oude loon te werken maar dan één uur loon af te dragen aan de weerstandskas De polderjongens van de havenwerken te Scheveningen en andore grondwerkers hebben besloten nog een afwachtende houding aan te nemen ZiJ kwamen overeen gisterenochtend eenige afgevaardigden te zenden naar den burgemeester om diens tusschenkomst in de loonquaestie in te roepen De polderjongens b de havenwerken bewezen n l dat hun lager loon wordt uitbetaald dan in de bestekken is bepaald Gisterochtend zjjn vier afgevaardigden van de groudbewerkersvereeniging door den burgemeester ten stadhuize ontvangen Tegen heden is te Scheveningen door de grondbewerkers een openluchtmcting uitgeschreven en hier ter stede zal een bijeenkomst worden gehouden door verschillende vakvereenigingen om i mogelijkheid van eene algemeene werkstatcing in alle bouwbedrijven te bespreken Men meldt uit Enschedé De conferentie van uitgeslotenen met de firma Van Heek Co dnnrde 2 uur Het resultaat is onbekend De besprekingen worden Vrgdag in eene vergadering van stakers uitgeslotenen en organisatie comité medegedeeld Men meldt aan de N E Ct Zondagochtend ontstond te Ngmegen brand in de woning van den steenkolenhandelaar J V torwgl deze afwezig was Buren hadden het vuur gebinscht Het bleek dat een vloerkleed het behangsel en de vloer met petroleum waren gedrenkt wat de politie aanleiding gaf tot de arrestatie van J V die hardnekkig ontkent den brand té hebben gesticht doch gisterenmorgen naar Arnhem is overgebracht op last der justitie door wie WoBiSdag te Nijmegen een onderzoek was ingesteld Het gerechtshof te Leeuwarden heeft het vonnis der rechtbank te Assen berestigd waarbij de politieagent Gerhard Hubers Grachten te Meppel is schuldig verklaard aan doodslag en het wegnemen van een Igk met het oogmerk om het overlgden of de geboorte te verhelen en is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf maar tevens heeft het Hof deze straf tot 10 jaar verzwaard Toen de nachtsneltrein van Edinburgeergisternacht om 2 uur het station te Newcastle binnenreed zagen de spoorwegambtenaren een man zonder hoed op en met fladderende haren achterop een buffer van den achtersten waggon staan De man een jonge landbouwer vertelde dat hg te Edinburg op den buffer was gaan staan met het doel er te York af te springen en dan op dezelfde wgze naar Manchester te gaan om werk te zoeken De trein rgdt tusschen Edinburg en Newcastle met een gemiddelde sselheid van 96 K M per uur en daar de reiziger van konde rilde is het onbogrgpelijk hoe hy zich op zgn gevaarlijke staanplaats heeft kunnen handhaven in de vele scherpe bochten die de weg rHaakt Over het beleg van Ookiep in de Kaapkolonie worden nadere bijzonderheden gegeven in een brief van een Reuter correspondent uit Port NoUoth dd 11 April Hg schreef toen Generaal Smuts eischte 4 April de overgave van Ookiep Kolonel W Shelton weigerde alle voorwaarden en zeide dat hg zich tot het uiterste zon verdedigen Hg moet echter een ontzetkolonne krggen als de plaats behouden wil worden daar hg 6000 menschen voeden moet en slechts voorraad heeft voor drie weken Kolonel Shelton beeft de garnizoenen van Mesklip en Nababeep met al hun wapenen en scbietvoorraad goed en wol binnen de stad gebracht Nababeeb is sedert geplunderd Springbokfontein verdedigde zich dapper maar moest zich overgeven aan een overstelpende overmacht met een verlies van 4 dooden en 6 gewonden aan Engelscben kant Men meldt dat Concordia zich overgaf zonder een schot te lossen Kolonel Shelton gelastte de stadswacht van Concordia naar Ookiep te komen maar zij weigerde dit De Boeren schijnen zooveel mogelijk schade te willen aanrichten Zij hebben mijlen spoorwegen vernield en verbranden de dwarslegners die zij opbreken Hot dynamiet dat zg te Garrakop op 13 KM van Ookiep hebben genomen gebruiken zjj thans om de blokhuizen te vernielen door ladingen te laten vallen op de daken van de kopjes er boven af Er zgn pas latere berichten ontvangen van de bezetting van een blokhuis onder luitenant Dorrington Hij meldt dat de Boeren 24 uren lang dapper in bedwang werden gebonden tot zg er in slaagden een bestorming op het dorp uit te voeren Hg liet lyj mannen op hen vuren waarop de Boereir het kopje bestormden op welks top het blokhuis gebouwd was en de onmiddellijke overgaaf eischten Toen Initenant Dorrington weigerde dit te doen werd hg ontvangen met ladingen dynamiet De Boeren kropen vervolgens beneden tegen den berg zoodaé de Bngelschen niet op hen konden vni en en begonnen dynamiet beneden aan het blokhais te plaaü j ij eischten toen opnieuw de overgaa H pide de bezetting anders de lacht iff te jagen De Engelscben antwoordden dat zij zich over zonden geven mits hun geen leed geschiedde De Boeren stemden hierin toe en toen kwamen de Engelschen naar bniten Zy werden allen snel in den tronk gezet De gele koorts is uit Suriname geweken de quarantaine is opgeheven behalve voor Albina waar nog een militair werd aangetast Onze West geeft een overzicht van het verloop der epidemie O a blgkt daaruit dat van 9 Januari tot begin April officieel aangifte werd gedaan van 34 gevallen waarvan 22 met doodeiyken afloop Maar in deze opgaaf zyn alleen begrepen de Igders bü wie gele koorts positief geconstateerd werdniet de verdachte gevallen waarvan onderscheidene aangiften inkwamen Onder die suspecten kwamen 6 sterfgevallen voor van 3 dezer patiënten werd als doodsoorzaak galkoorts opgegeven Op last der behandelende geneesheeren worden bg deze patiSiiten en hun begrafenis dezelfde voorzorgen en ontsmettingsmaatregelen toegepast als by de officieel aangegeven gele koortsigders Op 23 Februari werd het li k van een Barbadiaan geopend die als suspect was aangegeven Hoewel geen positief resultaat verkregen werd verklaarden de deskundigen dat de waargenomen inwendige afwgkingen deels overeenkwamen met die welke in Igken van gcle koorts lgders volgens gezaghebbende schrgvers worden aangetroffen Tot verder mikroskopisch onderzoek werden enkelen organen uit het Igk naar Nederland gezonden Tegenover sommigen o w do N Sunn Ct die volhielden dat de ziekte geen gele koorts zon zgn geweest schrijft Onze West Een epidemie kan overal uitbreken Niemand zal Nederland vermgden omdat daar wel eens een oholera epidemie heeft geheerscht die vele slachtoffers maakte Wordt het echter voorgesteld alsof een toestand gelijk hier eenigd maanden geheerscht heeft zonder buitengewone omstandigheden kan ontstaan dan zullen velen inderdaad worden afgeschrikt een land te bezoeken waar ongeacclimatiseerde vreemdelingen in zoo groot aantal en op zoo frappante plotselinge wgze den dood vinden Inderdaad verdient onze kolonie niet zoo afschrikwekkend te worden voorgesteld in normale tgden is de verhouding tusschen geboorte en sterftecgfers te Paramaribo gunstig te noemen Ook in Fransch Guyana neemt de gels koorts weer af Een der grootste veelschri vers der Fransche litteratuur is 79 jaren oud overleden de romanschrgver Xavier de Montépin Hg begon in 1847 met Les chevaliers de Lansquenet en heeft sedert dien voortdurend onder de hand weg voor feuilletons der Fransche bladen gezorgd op het oogenblik nog is zgn proza in Ie Petit Journal te lezen on voor enkele dagen geleden begon hg met hel schrgven van een nieuwen roman Concurrenten om de gunst van het gewone leespubliek heeft bg trouwens wel gehad in Ponsen dn Terrail in Boisgoboy in Richebourg maar hg heeft ze allen overleeft Met het aantal zgner banden kunnen zelfs de werken van Alexander Dumas Ainé zich niet meten Wat hg schreef was met toegevendheid gezegd zonder plan en voornamelijk zonder eenig noemenswaardigen stgl maar het beviel zijn lezers hg schreef zooals hy sprak zy verstonden hem En met dit allegaartje verdiende hg ongeveer een millioen In het Russische gebied Tjjnkalinsk van het district Tomsk hebben de boeren een aantal regeeringsmagazgnon geplunderd omdat de overheid te kennen had gegeven dat de graanvoorschotten van regeeringswege niet zouden worden verstrekt omdat er geen nood heerschte Politieagenten die do plunderingen wilden beletten werden doodgeslagen 0ePetersburger correspondent van het Berl Tageblatt zegt dat de hongersnaod in vele dorpen zoo groot is dat honderden sterven Uit wanhoop komen de lieden tot opstand In officieele berichten heet het intusschen dat de toestand in het district Tomsk gunstig is zoodat het voor uitkeering bestemde graan wel eens in andere zakken terecht kon zgn gekomen als waarvoor het bestemd was In het dorp Wanfercée Beaulet op 5 K M afstand van Charleroi is eergisteren het hoofdgebouw van de Werklieden coöperatie over een lengte van 50 meter ingestort Tot dnsver zyn 2 dooden en 8 gewonden onder het pnin van daan gehaald Men vreest dat het aantal slachtoffers veel grooter is Door de onvoorzichtigheid van een soldaat ontplofte eergisteren in een kamp nab Oerkeny in Hongarge een artill6rie bo Twee onderofficieren werden gedood terwv één ernstige wouden bekwam Te Dolthy een dorpje nabij Douai in Frankrgk is eergisternacht met een hevigen slag een dynamietpatroon ontploft die gelegd was in de vensterbank van de woning van een mijnopzichter De blinden en de rniten werden verbrijzeld en een begin van brand ontstond dat echter gemakkelgk gebinscht werd Van den dader ontbreekt het geringste spoor Men denkt aan wraakneming door een ontslagen arbeider Aangaande het treinongeluk bg Ternenzen meldt men nog de volgende bgzonderheden aan de N R Ct Bg het ontsporen van den goederentrein nabg het station zgn gelukkig geen persoonlgke ongelukken te betreuren van het treinpersoneel is zelfs niemand gekwetst Het ergst was in de eerste oogenblikkeu de stoker er aan toe die van de machine werd geslingerd en door den val versuft was De oorzaak van het ongeval is vermoedelgk het springen van de rails althans een staaf krnlde zich achter de machine omhoog en drong door den bodem van den tender Zóó staken de twee staven lengten boven den tender nit De vier eerstvolgende wagens geheel versplinterd Hoewel met eenig oponthoud werd het verkeer geregeld onderhouden Aanstonds werden maatregelen genomen om den weg vrg te maken en te herstellen waartoe van de maatschappyen Mechelen en GentTer nenzen eene afdoeling wegwerkers en monteurs arriveerden die des nachts gereed kwamen zoodat den volgenden morgen het verkeer weer ongestoord kon plaats hebben Gisternacht zyn in een gedeelten van het zuiden van Frankrijk het duidelgkst te Bordeaux en te Bayonne aardschokken waargenomen Verscheidene personen werden uit hun bed geworpen en meubelen vielen om De schokken duurden bg elkaar 10 k 20 seconden Een ingezetene van De Bilt heeft naar het U D meldt een hond die afgericht is op het vangen van wilde kongnen Dezer dagen kwam de hond aandragen met een piepjong wild kongntje en sleepte het in het hok naar elkeen dacht om het smakelgk op te peuzelen Groot was echter de verwondering toen men vier dagen later het kongntje met de moederhood nit het bok zag komen Het diertje verkeerde in Wakenden welstand terwgl de oogjes die nog dicht zaten toen het werd gevangen waren geopend Vroolgk liep bet met zgne nienwe beschermster het hok in en uit Spoedig bleek dat het zich te zoogen had gelegd bg de moederbond die het konijntje gewillig en liefdevol voedde De moederhond beschermde haar zuigeling voortreffeiyk en ontving iedereen die een weinig te dicht bij kwam met woedend gebrom en kwaadaardige blikken Acht dagen duurde die ideale verhouding tusschen de beide dieren Ze werd echter jammerlgk op plotselinge wgze door een noodlottig toeval afgebroken Op een keer dat het konyntje eens vrooiyk uit het hok sprong om op zgn manier eens een wandeling te kunnen maken en vrg te kunnen rondhuppelen raakte het bekneld tusscken het hok en den ketting waarmede de hond vast lag en bekwam daarbg deerIgke kneuzingen aan de achterpooten Het teere jonge gestel van het pleegkindje was hiertegen niet bestand zoodat men besloot het van de pleegmoeder weg te nemen hetgeen lang niet gemakkelgk bleek te gaan Daarop werd het beestje gedood De pleegmoeder wist niet meer hoe ze het had Met droevige zoekende oogen keek zo rond liep om het hok heen woelde de aarde met haar voorpooten om doch tevergeefs Zjj heeft haar pleegkindje voor altoos moeten missen Het nieuwste op het gebied van handelscombinaties is voor het oogenblik een trnst van uitgevers van Kerstmiskaarten die in Engeland gevormd is STADSNIEUWS GOUDA 9 Mei 1902 De heden hier gehouden voorjaarspaar denmarkt die abusieveiyk in Almanakken op een anderen datum is vermeld was weder drukker bezocht als het vorige jaar Geconstateerd kan dan ook worden dat deze markt voldoende levensvatbaarheid bezit het aantal aangevoerde paarden bedroeg ongeveer 350 door de Verloting Commissie werden daarvan 23 stuks aangekocht Eenjarige paarden golden van f 150 tot f 225 2 jarigo van f 200 tot f 300 3 en 4 jarig6 van f 300 tot f 400 luxe paarden van f 400 tot f 600 werk paarden van f 100 tot f 200 en pounies van f 100 tot f 200 Niettegenstaande er geen buitenlandsche kooplieden aanwezig waren werd nog al handel gedreven In den nacht van Woensdag 7 op Donderdag 8 Mei IJ hebhen een 5 tal baldadigen op verschillende punt der stad vernielmgen gepleegd K De politie mocht het gelukken hen op te sporen zoodat voor die heeren het z g dauw trappen onaangename gevolgen zal hebben De E K Zangvereeniging Arti et Religioni zal het eerste concert in 1902 geven op Vrgdag 16 Mei a s in de Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen Was een vorige maal bg eene uitvoering van genoemde Zangv de zaal byna geheel gevuld het kan niet anders of nu nu een grooter aantal solisten optreedt zal geen plaatsje onbezet blgvcn Met genoegen kunnen wjj vermelden dat het personeel der Glucose fabriek hetwelk Maandag staakte heden Vrydag middag voor het meerendeel tot de werkzaamheden is toegelaten zoodat de werkzaamheden op den ouden voet konden worden By de Woensdag aan het departement van justitie gehouden aanbesteding van de levering ten behoeve van nieuwe werken aan de Ryksworkinrichtingen Veenhuizen was 0 a minste inschrijver voor perc 5 IJsselsteenen H U Jongenbnrger alhier f 6 10 per 1000 Gisteren had te Boskoop de Provinciale Kolfwedstrgd plaats De korpsprgs werd behaald door de kolfclnb Schiedam met 332 p De 1ste personeele prys werd behaald door den heer G J Vincent te Schiedam met 140 p De 2de prijs door den heer A Molhoek te Goes met 123 p De 3de prgs door den heer J E Evers te Boskoop met 121 p De 4de prijs door den heer N S Polak te Gonda met 120 p De 5de prijs door den heer J Molhoek te Goes met 112 p De Medaille voor het hoogste aantal punten in 2 series werd behaald door den heer G J Vincent te Schiedam met 103 p Gisteren Donderdag herdacht bet Leger des Heils den dag waarop bet 15 jaar geleden het eerst zgn intrede deed in Nederland Met het oog hierop zal bet een week van gebed en zelfverloochening houden van 11 18 Mei waarvan de opbrengst ten bate zal komen tot uitbreiding van het werk Mej G C M Drost te Haastrecht heeft als een aandenken aan haar moeder wglen mevr de wed A H Drost de volgende giften geschonken f 2000 aan de Herv kerk f 2000 aan de Diaconie der Herv kerk f 1500 aan die der E K kerk en f 100 aan die der Geref kerk Aan de School met den Bgbel te Oudewater ia benoemd mej C Onvlce nit Baarli die 1 Juli in functie hoopt te treden NiEüWEBKERK A D IJsïL Diusdag Is alhier een afdeeling van de vereeniging Het Groene Kruis opgericht met een 45 tal leden Het bestuur benoemde tot eere voorzitter mr M D Molenaar burgemeester Beurs van Aiiisterdam Vrkrs Slotkrs 80 7 MEI Vis LAND C rt Ned W 8 Jl ao i 5 I b 83 84 8 l 971 97 81 i dito dito dltc Sdito dito dito 8 tioNO Obl Oouill 1881 93 4 TALIS iQftohrijTiQg 1868 81 5 OoBTBNK Obl ID papier 1808 i dito io s Iver 1868 B PoKTOOAl Obl met coupon 8 dllo ticifel 3 41 80 90 8 V 675 416 6V 101 1 0 68 106 111 118 tlVBLAKD Obl Binneul 1894 4 dito OeooDa 1880 4 dito bij Boths 1889 4 dito biJ Hot 1889 90 4 dito ÏQ gond leen 1889 S dito dito dito 1884 5 d All Ferpet icbuld 1881 4 TumKBij Qepr Conv leea 1890 4 öec leeoiog Mrie D Oecleeoin Burie C 2DlDArB Sj T oblg 189i b Itliloo Ob i ut Seb 1890 S 7IKIZIIIU Obl oalinp 1881 4 IViTEBDAX Obligatien 189S 3 j ItoTTEBDAH Stod Ueu 1894 3 I t BD N Afr Haadeliv und A reiid8b TRb Mü Cflrtifi tfla DeliMaatsohappij dito Ara Hypotbeekb pandbr 41 Gatt M j dor Vorsten aaod b Ot Hypotbeflkb pandbr 4V Kederlandsuhe bank aand Ned HandelmaatBcb dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotbeekb pandbr 4 i Utr Hvpotheekb dito 4Vi OoariNB Ooat Hong bank aand KoiL Hypotheekbank paodb i AMBBItA Eqnt hy potb pandb 4 Uai L O Pr Lien eert 6 Vbh HoII IJ 8poor w Mij aand Mij tot Sipl T 8t 8pw aaid Nèd Iad Spoorveg m aaad ia 104V 181 lOOl Vi SU 1407 Vi losv 107 108 8 l 104V 69 84 9 101 101 1011 1081 ll l U7V 101 41 Ned Znid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 4VJ ITAUB Bpoorwl 1887 89A Kobl 8 ZnidItal Spwmij A H obl S PoLSH Wanohau Weenen aand KUBL Or Bna Spw Jig lobl 4 BalliHbe dito aand Futowa dito aand 6 Iwani Dombr dito aand 6 Kurak Oi Aio 8p kap obi 1 dito dito oblie 4 l AVBBiiA Cont Pao Sp MiJ obl t Ohio k Nortb W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 I Donwr k Bio Or Spm eert T a IllinoiB Üootral obl in goud 4 LouiBT k Na hrill Oer v aand Meiico N Spvr Mij Ie byp rv li Miaa Kaoaas v 4pCt pref aaad N ïork OUBBio k Weat aand Penn dto Ohio oblig 6 QR goo Calif e byp in goud St Paul Minn k Manit obl Dii ao Hootlgn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 5 Oaiiida Can South Chert v aanl Vbn C Rail k Na lo h d e O Amaierd OmnibuB Mij aand i Bolterd Tramire Maata aand Nbd Stad AmBtordam aand I l Stad Botter iam aand 3 1 Bblsib Stad Antwerpen 1887 Stad Bruaael 1886 i Holia Thoiaa Bogullr öoaelaoh 4 OoaTBHB Btaalsleenig 1860 t K K Oo t B Or 1880 3 SfAKll Stad Madrid 8 1868 Nbd Ver B A li Spool oort ZOIIËIISTOFFFJ voor HEERENKLSEDINa VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Teleitkooti j ii SPECIALITEIT IN N O U V E A U T É S of n I Bekroond Zilveren Medaille Tentoonstelling Amsterdam Leen warden Voortdurend groote voorraad Nouveauté s in Mantels COSTUMES en JAPONSTOEPEN BIT tl 8 en en üostuumrokken van de goedkoopste tot de beste soorten Alleenverkoop vnn de uit echt in Oost Azië tehuis behoorende Netelvezel ol zoogenoamde brandnetel Dames en Heeren TRICOT ONDEKGOEDEEEN AÖVEUTENTIEi t Heden overleed na oene kortstondige ziekte zacht en kalm na voorzien te zijn van de H H Sacramenten der stervenden onzen harteiyk geliefde Echtgenoote lloeder en Behuwdmoeder Mej Johaana Anlhonia Maria Woudenberg geb Nettek in den ouderdom van 49 jaar en 3 maanden Uit aller naam J J WOUDENBERG Tiel C J J WOUDENBERG JOH H T WOUDENBERG V D Heuvel Oouda JACQUES WOUDENBERG ANNA WOUDENBERG D A WOUDENBERG G M WOUDENBERG F H WOUDENBERG Echt Zeeuwsch Tarwebrood tg cent de K 0 bg A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 C A V D LOO AHI S voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche 8ingel öl BOTTEBDAU SPREEKUREN I INRICHTING VOOR PSYGHOTHfiRAPIE De ondergeteekenden geven by deze kennis dat zy de zaak hunner Ouders zijnde de flrma J J VERDRIES met ingang van 1 MEI Ue hebben OVKIICIEUAAIV aan hunnen Zwager den Heer P MARÉE die reeds sedert 8 jaren die zaak gedreven heeft Onder dankzegging aan genoemde Zwager voor de trouwe behandeling hunner zaken bevelen zy hem ten zeerste aan en verleenen hem het recht de naam der Firma te hiyven voeren en onder die Firma handel te drgvifl H VEROUIKI W T VEBP HlEiS Onder verwyzing naar het bovenstaande beveelt de ondergeteekende aan zyne begunstigers zich en zyne zaak aan Belovende zich het vertrouwen dat hem gedurende vele jaren geschonken is waardif te maken Hy zal de zaak voortzetten onder de Firma J J VERDBIES P MARÉE P MARÉE Gouda 6 Mei 1902 B K ZANaVEREENIGING Ard et lleligiouie Directeur de Heer WILLEM KEBPER EESSinÖBT op Vrydag 16 Mei a s des avonds te S ure in de Daal KVSSTMIS der Socieleit OSS GBNOBGMN Met welwillende medewerking van Mej HELENA C M BOS Sopraan Den Haag Mej BRANCINE VERWEIJ Mewo sopraan RyswSk den Heer W RENAUD Leeraar aaa hetKon Conservatoriura Tenor DenHBaf den Heer A va der STAP Bariton Delft Mej K H WILHELMINA SPRÜIJT alhier piano begeleiding en dubbel Strykquartet Ten gehoore zullen worden gebracht LOBGESANG van F MENDELSOHN Oe llallliig oi Zee van RICHARD HOL Beneeen eenige nummer voor baryton solo en voor Dameskoor Pryzen der plaatsen bij inteekening f O I Leerlingen der Sted Muziekschool f O lMt Des avonds aan de zaal f § Loden der Soc Ons Genoegen gewone reductie Kaarten verkrygbaar in den Mnziekhandel van Mevr de Wed MART J BOÜMAN en den Boekhandel B A VERZIJL Gelegenheid om zich aan te melden ais Donateur of Kunstlievend Lid is opengesteld by den Heer H C WERKING Markt alhier HET BKSTUUn Wegens sterfgeval TE KOOP AANGEBODEN een zoo goed als nieuwen ÜAASBRIK compleet voor de prys van f t heeft gekost f 275 en weinig gebruikt Adres P J de JONG Bavesteinstraat No 50 Des Hüo ONTVANGEN Alle soorten SCHOENWERK voor a s saisoen in het Mbrakantscb Schoen en Laarzenmaqaziin KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SHUTS Alle reparatiën en aangemeten werk