Goudsche Courant, maandag 12 mei 1902

P HOOFTMA en ZOO Kleiweg GOUDA B oemwerken m kunsten smaak ZIE PE iÉiTuf Xj g E Qevirig en voor alles onschadelijk al kwam liet ineen open wond ZUIVERINGS VET Neemt dadelgk de pgn weg en geneest terstond al was men half verbrand dit VET als haarpomado op de kindernoofden gestreken weerd alle onreine insecten maden berg schilvers en branderige roven herstelt en geneest zelfs hoofdzocr zonder de klierstof naar binnen te jagen geneest binnen tien dagen Geneest danwworm bg klein en groot genezing van schurft bg menschen katten honden en knlkpooten bg hoenders en alle vogels van het dierenrgk het rund van de klauwzeer en branderige zwoeren der speenen t Zuivert geneest en heelt de open wonden bg trekdieren springende winderhanden en voeten goneezende roven van wonden von jeuk en do steekingen bg verzweringen zelfs hot gevaar voor bloedvergiftiging in 14 2 dagen herstelt en geneest bg bloed en steenzweeren puisten en meer Leest de meer uitgebreide gebruiksaanwyzing die U ontvangt bg het Vet Dooijes van 20 Gr im 10 Ct 6 stnks 50 Cl grooti re doo en van lOU ram 3ü rt Na ontvangst van Postwissel van 40 Ct of 8 Postzegels van 5 ct wordt een monsterdoos van 100 Gram met aanwyzing von gebruik met nanbevelingen en attesten door het geheele rgk verzonden 6 kleinere doosjes inhoudende 120 Grom 60 ct ATTEST C VAK DEE KLEIJ Bouwmon bg Gouda had dezelfde gunstige resultaten met zgn karnpaard dat nacht of dog niet stil kon staan ora maar te schuren Redenen waarom hg het Zuiveringsvet van J de JONG Az oUen voohonders ton zeerste kan aonbeveleu en belangstellenden informatien wil verstrekken I middel tegen Bheamt heU enz mag in geen Ia flei ct en 50 ct bij DrogiBteiL bij a YfiiBtiCo JROTTERDAM I NKER P IN EXPELLER Het is gebleken dat verschillende bargemeesters niet bekend ziJn met het feit dat sinds de invoering van de gewnzigde Militiewet op 1 Januari 1902 vervallen is het voorschritt dat miliciens tot het aangaan van een hnwelijk de toestemming van hun korpscommandant behoeven De bnrgemeestdVs zgn daarom nitgenoodigd de aanvrage van dergelijke toestemming voorlaan achterwege te laten Gemengde Berichten üit Königswinter wordt aan de FrankfZtg bericht dat de bekende Draehenburg het prachtige kasteel dat de onlangs overleden baron von Staiter op don Drachenlels heelt laten bonwen door de koningin van Zweden is gekocht In een telegram dat Woensdagavond door den Franschen minister van Koloniën is ontvangen deelt de gouverneur van Martinique mee dat de Felée sedert 5 Mei werkt Sen heete modderstrooming heeft een paar labrieken geheel of gedeeltelgk verwoest 23 personen zouden daarby omgekomen zijn ï 8 krater werkt nog maar minder hevig werd in het telegram gezegd Volgens een bericht van gisteren uit SaintThomas is Saint Pierre met al zijn inwoners en alle schepen geheel verwoest door een nieuwe uitbarsting In het Amsterdamsche Hbl worden de volgende opmerkingen gemaakt Het is verbazend hoe lichtzinnig een groot deel der bnrgery haudelt tot beveiliging van zjjn eigendom Met alle waardeering voor de maatschappijen die tegen de gevolgen van inbraak verzekeren moet toch gezegd dat deze lichamen op velen een verkeerden invloed hebben geoefend Het komt herhaalde malen voor dat insluipers zich zeer gemakkeiyk toegang verschaffen tot een perceel waarvan de deur s avonds werd gesloten met een hoogst gebrekkig slot dat M met den eersten den besten sleutel te openen was óf met zeer weinig moeite door inbrekers die in onzen tijd van vooruitgang op elk gebied over goede werktuigen beschikken Van binnen waren zulke deuren niet gegrendeld en wanneer de bestolene daarop door do politie werd gewezen kreeg zij ten antwoord i Wel zeker ik zal s avonds nog eens zooveel trappen afgaan om de deur te grendelen Neen hoor daarvoor ben ik tegen inbraak verzekerd Ën die maatschappij betaalt wiit gaarne uit dat is weer een mooie reclame voor haar Menschen die voor korten of langen tijd uit de stad gaan laten dikwerf zonder voldoende sluiting hun huis achter en wordt er dan tijden han afwezigheid ingebroken dat heet hot weer MiJn waarde had ik aan een bank en de rest och ja t is gehavend maar de verzekering betaalt Ik heb toch de deur niet open laten staan wordt vaak na een insluiping beweerd maar er wordt in den regel niet by gezegd dat bet slot van de deur geeu balve cent waard was dat bijkans elke sleutel er op paste en dtt het een slot was gelyk aan die van tal van andere huizen in dezelfde straat waarop dus alle mogelijke sleutels pasten Wordt dus door dergeiyke zaken de insluiping niet in de hand gewerkt Kweekt men op die wijze geen dieven f Is tegen dergelijke laakbare overschilligheid ooit een politiemacht in te stellen die groot genoeg is P Zou men ter wille van zulke onverschilligen het belastingbiljet van ieder burger met eenige guldens mogen verhoogen om maar meer politie agenten aan te stellen P De ontsporing van den trein met Belgische pelgrims Dinsdag in den namiddag tasschen MoyenneVille on Wacqiemoulin nabij Compiègne wor t geweten aan den slechten toestand van den weg Van den trein waarin ongeveer 600 personen grootendeels vrouwen en meisjes naar Lourdos reisden werden 3 waggons omgeworpen de overige bleven staan Uit de nog vrjj verwarde berichten blijkt dat 9 personen gedood zijn van wie 7 vrouwen terwijl van het tiental zwaar gewonden er verscheidenen in levensgevaar verkeeren Op het gemeentehuis van een dorp in Gelderland zon oen trouwplechtigheid plaats hebben van een paartje uit een naburige plaats Op het bepaalde uur rüden de rjtnigen aan do concierge snelt toe om de portieren te openen en aanschouwt een lieve bruid en gelukkige bruigom P Neen een leeg rytnig de volgende rytuigen waarin de ernstige vaders weenende moeders deftige getuigen coquette bruidsjufteri enz behoorden te zitten waren eveneens leeg Men wist niet wat te denken Ingestrekten draf de rytuigen terug om de verloren bruiloftsgasten op te sporen die echter ongeduldig zaten te wachten niet begrypende het lang wegbleven Wat bleek gebeurd te zijn P Ëen grappenmaker had terwgl de rytuigen atonden te wachten de portieren dichtgeslagen en geroepen vooruit maar waarna de koetsiers mot hunne gewone opnoch omziende onverschillige deftigheid waren weggereden Z C 0it s Gtavenhage wordt aan de N R Ct gemeld In den stand der werkstaking is sedert Woensdag wetnig verandering gekomen Hot aantal stakers biyft ongeveer 300 Eenigen zyii bniten de gemeente aan het werk gegaan anderen daarentegen hebben zich bg de stakers aangesloten Do eergisteren gehouden vergadering welke uitgeschreven was door het looncomité en vakvereenigingen verliep zonder resultaat aangezien er geen voldoend aantal bestuurders van vakvereenigingen aanwezig was om een besluit te nomen in zake het proclameeren van eene algomeene werkstaking in de bouwvakken De vergadering was bezocht door circa 150 personen Zondag zal er weder een vergadering worden gehouden om een algemeene werkstaking te bespreken De open lucht meeting welke de polderjongens en grondwerkers voornemens waren eergisteien te houden is niet doorgegaan Er was trouwens niet tydig genoeg vergunning aangevraagd Naar gezegd wordt heeft de burgemeester aan de afgevaardigden van de polderjongens van de havenwerken te Scheveningen beloofd een onderzoek te zullen doen instellen naar de al of niet gegrondheid van de grieven dezer werklieden Gisterenochtend verzamelden do stakende opperlieden en metseUara zich wederom op de Prinsegracht en gingen van daar in groepjes door de stad ora de bouwwerken af te loopen In opdracht van do otakende opperlieden en metselaars en in overleg met het Haagsch vaken looncomité is alhier gevormd een stakingscomité Doel en werkzaamheden van dat comité zgn langs alle mogeiyke wyzen trachten den thans gevoerd wordenden strgd tot een goed einde te brengen Voorzitter van het comité is J V Zomeren voorzitter van hot Nat Arbeiderssecretariaat te Amsterdam Donderdagavond is op het Centraalstation te Utrecht een reiziger genaamd T 20 jaar oud en to Woerden wonende door eigen onvoorzichtigheid onder een trein geraakt en gedood Men meldt uit Den Haag aan de N R Ct Het geldoiyk tekort by het postkantoor to Scheveningen tengevolge van de verdnibtoring door een ontrouwen brievenbesteller is namens de familie van dien besteller bg den postdirecteur geheel aangezuiverd zoodat er geen schade geleden wordt Het fanfarecorps Uitspanning door Inspanning te Rozenburg had tegen Donderdag een wedstrgd uitgeschreven voor harmonie en fanfareoorpsen Deelgenomen daaraan werd door 16 muziekcorpsen In de afdeeling Fanfaregezelschappen kreeg den len prijs de vereeniging Crescendo van Loosduinen den 2en prgs Ons Genoegen van Krimpen a d Lek In de afdeeling Harmoniegezelschappen verwierven prgzen In de 3e afdeeling Ie prgs Jubel van Woesp 2e prgs Concorcia van s öravenhage 3e prys Harmonie van IJselmonde In de 2e afdeeling Ie prgs Dnnkler van Rotterdam 2e prgs Wagner eveneens van Rotterdam 3e prgs Concordia van Vlaardingen In de Ie afdeeling Ie prysHarraoniekapel der Ned Gist Spiritus en Oliefabriek te Delft terwgl den 2en prgs werd behaald door Godsdienst en Kunstzin te s Gravenhage Hoewel het weder niet medewerkte was toch een talrgk publiek op het terrein De jury bestond mt de hoeren Richard Hol S Brons en Fr Blnmentritt Men meldt uit Enschedé In verbond met den Woensdag gehouden conferentie bracht een commissie uit de uitgeslotenen gisteren op een druk bezochte vergadering van arbeiders verslag nit De commissie had gevraagd aan de firma om de uitgoslotenen weer aan den arbeid te zetten De firma antwoordde dat alle arbeiders zich by do fabrieksbazen moesten aanmelden behoudens enkelen die zich tegenover de firma incorrect hebben gedragen doch eerst moeten Kremersmaten on Lombok geheel werken Zooveel mogelgk zouden allen weer worden toegelaten maar er vallen natuurlgk slachtoffers Ook liet de firma zich op de conferentie Woensdag nog uit dat wanneer de strgd niet spoedig uit is zg de fabrieken nog twee jaar zou laten stilstaan De commissie vroeg de firma gisteren na afioop der vergadering uitstel van antwoord De firma had nameiykvoor 12 uur antwoord gewenscht Het uitstel werd verleend tot Maandagochtend zoodat Maandag ook geen nieuwe arbeiders worden aangenomen Het laconisch bericht dat langs twee verschillende wegen Europa bereikt heeft is bgna te kort om dadelgk te doen beseffen welk een ontzettende natuurramp het eiland Martinique der kleine Antillen voot een groot deel verwoest heeft St Pierre is oen havonplaats gelegen op de westkust van het eiland dat tot Frankrgks koloniaal gebied in de nieuwe wereld behoort en telt 20 000 inwoners die dan nu behoudens een klein aantal geredden moeten zgn omgekomen zooals de bewoners van Herculanuin en Pompeji De plaats is de grootste koopstad van het eiland maar bezit geen eigenlgke haven doch slechts een open reede Te New York is nit St Thomas het bericht ontvangen dat bet stoomschip Roddam op den 9en dezer van Martinique aldaar ternggekeerd is Ook de gezagvoerder van dat schip meldt de geheele verwoesting van St Pierre en bet te gronde gaan van de voor die plaats geankerde schepen Een ander vaartuig de Raima zou zgn geheele bemanning verloren hebbon De Roddam zelf is bgna verongelukt de kapitein is gekwetst en zeventien der matroïen zgn gedood De telegrafische gemeenschap per onderzeeschen kabel is ten zuiden van het zuidelgk van Martinique gelegen eilandje St Lucie verstoord Alle vulkanen van de nabggelegen eilanden der kleine Antillen scbynen min of meer in werking te zgn want van af de oevers van St Lucie kan men het schgnsel der rookende krakers van het nog zuidelgker gelegen eilandje St Vincent waarnemen Ook de vuurspuwende borgen op Dominica noordelgk van Martinique gelegen geven blgk van verhoogde werking men kan in den omtrok der genoemde eilandjes mg len ver zware slagen als van kanonschoten hooren De laatste uitbarsting van den Pelée datoert van 1S51 Sinds dien gaf de vulkaan slechts af en toe teekenen van nog niet geheel uitgedoofd te zgn maar niemand verwachtte een zoo plotselinge en geweldige uitbarsting In het Amerikttansche Huis van Afgevaardigden zgn op het oogenblik drie lessenaars met ronwkrip bekleed wagens het overlijden van de rechthebbenden op de plaatsen Zoo eel rouwende lessenaars te gelgker tyd zgn in de Amerikaansche Kamer nog niet gezien en daarbg komt nog de merkwaardigheid dat do drie heeren elk onlangs waren benoemd in commissies voor de vertegenwoordiging van het Huis bg de begrafenissen van bekendo persoonlgkheden of afgevaardigden Opnieuw is te Amsterdam gisteren oen brutale diefstal gepleegd Op de bovenwoning van perceel C Stadhouderskade woont de weduwe Olk met een familielid die tgdelgk bg haar intrek heeft Deze was gisteren naar Rotterdam en de weduwe was reeds vroeg de deur uitgegaan Hare dienstbode die haar reeds 25 jaar lang dient had zy vrgafgegeven dus was do woning geheel verlaten Hiervan heeft de dief of hebben de dieven gebruik gemaakt om het goed aaaingestelde slot te openen met een nagemaakten sleutel In een achlorvertrek werd een linnenkast opengebroken Hier werd een geldtrommel gestolen waarinf 800 aan bankpapier Dit schgnt het eenigbegeeriyke voor de dieven te zQn geweest want een vrg kostbaar antiek gouden horloge werd wol gebruikt om een brandendesigaar op te loggen maar waarscbynlgk uitvrees voor herkenning liet men dit liggen Opmerkelgk is het dat nergens anders opde woning door de inbrekers een bezoek isgebracht Voor de zooveelste maal bleekweer de noodzakeiykheid om de deuren vanbinnen te grendelen Door den heer C P V d Wielen is een onderzoek ingesteld Dereeds bejaarde weduwe is zeer ongesteld 1 door deze gebeurtenis Hbld STADSNIEUWS GOUDA 10 Mei 1902 Naar wg vernemen zal het Wykgebouw der Herv Gemeente op de Westhaven ingewgd worden op Woensdag 14 Mei a s des namiddags ten 2 uur terwgl daarna het gebouw voor belangstellenden in het Wykwerk zal worden ter bezichtiging gesteld gedurende 14 dagen des namiddags van 3 4 ure Toegangskaarton zgn daartoe kosteloos te verkrggen bg den heer J van Reedt Dortland op de Westhaven 180 Heden werd door d n architect H J Nederhorst Jr namens de heeren J L enM A Vermey alhier aanbesteed de herbouwvan de afgebrande bakkerg met ballenkokery Ingeschreven werd door de hh B MuUaart voor f 4086 0 A Groenendal 3399 J M Endenburg 3325 J J Dugm 3280 W P Snelleman 2900 J Slogt 2867 Het werk is don laagsten insohryver gegund In de Algem Vergadering van de R K Patroons Vereeniging Gildenbond afdeeling 3ouda gisterenavond gehouden werd besloten bg de n s verkiezing voor de Kijmer van Arbeid voor de Bouwbedrijven aan te bevelen de heeren P D Mugiwgk B A Verzgl en A Vingerling Aan den Gemeenteraad zal een adres worden gezonden waarin aangedrong n zal worden om het voorstel tot verhooging der Gasprgzen niet aan Ie nemen met het oog op den druk diardoor weder op de gebruikers en vooral op Industrieelen en Neringdoenden gelegd on in aanmerking nemende dat bg hoogere kolenprgzen door do Gasfabriek in het afgeloopen jaar toch een belttngrgke winst behaald werd Men schrgft uit Gouda aan de N Ct Tot nu toe werd aan houders van trajectkaarten van Gouda naar Rotterdam steeds vergund met die kaarten tot de stations D P en Beurs on van daar terug te reizen hoewel do Staatispoor slechts zulke kaarteii afgeeft voor het station Maas Die gunstige bepaling scheen echter niet algemeen bekend te zgn bg het spoorwegpoisonel zoodat geabonneerden dikwnls last hadden van aanmerkingen der conducteurs en soms heel onverwacht nit den trein gekommandeerd werden Een hunner beklaagde zich daarover bg de directie der Maatschappg en het gevolg daarvan is dat de bepaling nu geheel voor alles is ingetrokken Thans hebben de geabonneerden een collectief adres aan do Maatschappg gericht mot verzoek de bepaling opnieuw in te voeren Zg wgzen er op dat abonnees uit Amsterdam en Utrecht wel recht hebben om naar elk station te Rotterdam te reizen en dat houders van kilo eterboekjes ditzelfde recht hebben ofschoon zg ook slechts betalen voor het aantal kilometers tot het station Maas Bovendien klagen zg dat hun op die wgze verscheiden gelegenheden om naar Rotterdam te komen benomen zjjn en zg des morgens als z één trein verzuimen niet meer tgdig ter plaatse hunner bestemming kunnen komen dan ten koste van groote opoffering Zondag 11 Mei heeft de Postduivenveroeniging de Vriendschap Gouda oena prgsvlucht an uit Gent België alwaar de duiven door een Nederlandsoh convoyour worden losgelaten de tien mooie prgzeu staan dien dag in liet constateerlokaal Café Unie voor een ieder te bezichtigen ook noemt de Vereeniging deel aan den Nationalo prgsvlucht van uit Orleans Zuid Frankrgk op 8 Juni Op do jl Algomeene Vergadering der Gym Ver Excelsior is met algemeene stemmen besloten do uitvoering der Volksklasse onderafdeeling dier vereeniging te geven op Zaterdag 81 Mei in de Sociëteit Ons Genoegen Bg Koninkigk beslnit van 9 Mei is herbenoemd met ingang van 29 Mei 1902 tot burgemeester der gemeenten Burkenwoude en Gouderak P S W Gautier tevens secretaris dier gemeenten Gisteren slaagde te s Gravenhage voor hot examen lager onderwys mej P de Koning te Woerden Te Krimpen a d Lek is benoemd tot derden onderwgzer aan school no 2 de heer A Van Wachtendonk van Schiedam Bg het examen voor aanteekenaar weger bg de Staatsspoor is o a geslaagd D Kruit alhier In hare vergadering van 9 Mei benoemde de Raad der gemeente Waddingsveen met algemeene stemmen den heer Bakker van Zaandam nmr 2 op de voordracht als onderwgzer aan school D HiiSTKEOBT In de laatstgehouden huishoudeiyke vergadering van de Haastrechtsche gsclab werd de rekening over 1901 goedgekeurd zij bedroeg aan ontvangsten 173 77 i en aan uitgaven f 151 61 dus een batig saldo van f 22 161 Die van de ystent bedroeg aan ontvangsten en uitgaven f 291 37 Uitgeloot werden de navolgende 8 aandeden in de rentelooze leening 132 15 169 53 106 158 114 124 respectievelgk toebehoorende aan de heeren H K Vergeer A F M Dnpper W Verboom C de Bruin 6 Begen A Munrling C van Diest en F L Deterding OoiiEWATEE In de Dinsdagavond in t hotel Doelen gehouden vergadering dir Zuid Hollaudsche vereeniging hct Groeno Kruis afdeeling Oudewater en Omstreken werd het navolgende behandeld lo Een reglement van het hoofdbestuur over ziekenverpleging met daarby behoorende tarieven verkrygbaar bg het bestuur der afdeeling 2 Het verslag van de algemeene vergadering behelzende het navolgende In Zuid Holland zyn thans 17 afdeelingen met pi m 2000 leden Een adres verzonden aan H M de Koningin met verzoek als beschermvrouwe der vereeniging te willen optreden Verder over gezondheidskolonien enz 3o Behandeling van den beschrgvingsbrief ter algemeene vergadering 4o Benoemd tot afgevaardigde dor algem vergadering op 20 Mei a s te s Gravenhage de heer J Boer arts te Hoenkoop voorzitter dezer afdeeling en tot diens plaatsvervanger de beer M J de Lint alhier 5o Jaarverslag van den secretaris der afdeeling in 1901 In t begin telde de vereeniging 101 leden doch door overiyden of vertrek daalde dit getal tot 94 Gedurende het afgeloopen jaar werden vele verplegingsartikelen aan minvermogenden afgestaan 6o Rekening en verantwoording van den penningmeester over 1901 ontvangst f 101 uitgaaf f 93 33 batig slot f 7 66 to Benoemd als commissie tot het nazien der rekening de heeren C Wgker en H Littoog Alles accoord bevonden wordende werd den penningmeester dank gebracht voor zyn richtig beheer Na behandeling dor punten werd het voorstel van den heer C Wyker om aan elk armbestuur een reglement der ziekenverpleging te schenken aangenomen Evenzoo het voorstel van Ds F A V d Heide om circuraires te laten drukken waarin ineor bekendheid aangaande het Groene Kruis zal worden gegeven en die aan de woningen der ingezetenen te bezorgen in de hoop dat hot ledental daardoor zal vermeerderen Niets meer te behandelen zynde sloot de voorzitter de vergadering VERSCHEIDENHEID Do trein met bedevaartgangers voor Lonrdes bestemd die niet ver van Compiègne ontspoord is bevatte meer dan 350 reizigers Negen menschen werden gedood 11 zwaar en 40 licht gewond twee pelgrims worden nog vermist Het ongeluk zou volgens sommigen aan den misslag van een wisselwachter te wgten zyn maar olgonsandeIen was de weg dien de trein volgde niet geschikt om zoo zware treinen te dragen en bovendien eonigszins verzakt tengevolge van don regen De vereeniging tot bevordering van den Nedorlandschen export te s Gravenhage die voornemens is in samenwerking met het Vicc Consulaat der Nederlanden te Gefle aldaar eene Nederlandsche agentuur te vestigen deelt mede dat vooral do volgende artikelen goeden afzet zouden vindou in NoordZweden Onbewerkte tabak koffie Rio Santos Centr Amerika Liberia Java graan rgst huiden bereide en onbereide oliën allo soorten olcine Amerikaansch spek katoen veekoeken lood loodwit tin blik zinkwit pennen soda kina drogergen indigo pek salpeter zwavel stroop talk superphosphaat enz Nu de firma Vroege De Wys te Rotterdam deze maand het stoomschip Alblasserdam direct naar Gefle zal expideeren welke afvaart door meerdere gevolgd zal worden zal het handelsverkeer tusscben Nederland on Noord Zweden ongetwyfeld belangrgk toenemen daar het ontbreken van eene directe stoomvaartverbinding met dat gedeelte van Zweden voor den Nedorlandschen handel tot dusver de grootste belemmering was om met het bnitenland te kunnen concurreeren ZOIHEKSTOFFË 70or HEERENIZLSEDINQ A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Velephoou Mo 31 Burgerlijke Stand GEBOREN 4 Mei Wyntje onders G J van Willigen en N Lolg 6 Margaretha Petronella ouders H J van Munster en N A de Vries 7 Dirk Maarten ouders P V Stavel en N v Tent Petrus Adrianus ouders H H v d Wolf en G Koolmees 8 AnthoniuB Christianus Maria oudersC de Knegt en J van Wgngaarden Nela Cornelia ouders P A Burghoorn en N C Lens Johannes ouders G Dnbbelman enM Dooren 9 Marinus ouders F S Vermeulen en C de Jong Roelof Hendrik onders H Akkerman en Q Mooy 10 Antonius Wilhelmus ouders P v d Broeken J A Hoelofsen Helena Johanna Maria ouders J Bergman en J L Zwanenburg OVERLEDEN 7 Mei N Verkerk 82 j 8 J 6 Sprngt 74 i ONDERTROUWD H Borst en E van Sïf Tr h £ enM Honkoop GEHUWD 7 Mei J B de Jong en P de Ruiter M J Huurman en M Kranendonk G Verhey en A M van Zwienen H M D Thesingh en L F Roos B van Asten en P van Lissnm J C van Waas en J Langerak W P van der Hoeve en H J Hornes Haastrecht GEBOREN Adrianus ouders D van Dgk en J van Roon Jan Gerrit ouders K Steehouwer en M van Kluyven Mina Cornelia ouders J Slegt en D Buitelaar OVERLEDEN J Mulder 3 m W Streng 4 m J A H A Goudriaan wed A H Droat 80 j T van Krimpen 6 j P J Boere 48 j G van Vliet 7 ONDERTROUWD A Mulder te Reeuwijk en C Th van Vliet A Boere to Reeuwyk en M Steenbergen GEHUWD A Mulder en C Th van Vliet A Boere en M Steenbergen Vlist ONDERTROUWD A Hoogendoorn te Gonderak en M Oskam GEHUWD A Hoogendoorn te Gonderak en M Oskam D SAMSOM SPECIALITEIT IN N O U V E A U T É S 0 OIIU 1 Bekroond Zilveren Medaille Tentoonstelling Amsterdam Leeuwarden Voortdurend groote voorraad Houveautè s in Mantels COSTUMES en JAPONSTOFFEN Blouscn en Costuumrokkcn van de goedkoopste tot de beste soorten Alleenverkoop van de uit echt in Ooat Azie tehuis behoorende Netelvozel of zoogenaamde brandnetel Dames en Heeren ï K I C O T ONDERGOEDEREN Ai viFnT¥iNTiiiN Ondergeteekende geeft hiermede konnis dat bg vanaf 1 MEI het Hotel II Café lli Slaiiraiil Ë PAAllW aan de MARKT alhier heeft overgenomen Door flinke consumptie en prompto bediening hoopt hg evenals vroeger zich opnieuw het vertrouwen en de gunst zgner geachte Stadgenooten waardig te maken Aanbevelend Jl II HOODE De ondergeteokenden geven bg deze kennis dat zg de zaak hunner Onders zynde de firma J J VERDRIES met ingang van 1 Mfcl 1009 hebben OVKIICEHAAIV aan hunnen Zwager den Heer P MARÉE die reeds sedert 8 jaren die zaak gedreven heeft Onder dankzegging aan genoemde Zwager voor de trouwe behandeling hunner zaken bevelen zy hem ten zeerste aan en verleenen hem het recht de naam der Firma te biyven voeren en onder die Firma handel te drgven 11 VERDltlKSl w T WEnw niES Onder verwyzing naar het bovenstaande beveelt de ondergeteekende aan zgne begunstigers zich en zgne zaak aan Belovende zich het vertrouwen dat hem gedurende vele jaren geschonken is waardig te maken Hg zal de zaak voortzetten onder de Firma J J VERDRIES P MARÉE P MARÉE Gond 6 Me i 1902 j jnj DER GOUDSGHE VERLOTING zyn vanaf heden te verkrygen by ü Erinlman Zoon LANGE TIENDEWEG G0UD8CHE Telephoon Maatschappij Algemeeno Vergadering van Aandeelhouder s op Maandag 26 Mei 1902 te ll i v m in het Hotel Dh ZALM Balans en Winst en Verliesrekening over het boekjaar 1901 Voorziening in vacature artikel 13 der Statuten Houders van aandeden aan toonder die de Vergadering wenschen bjj te wonen moeten ingevolge artikel 19 dor Statuten hunne aandeden 3 dagen to voren doponeeren ten Kantore der Heeren HOFFMAN Co te Gouda DE DIRECTEUR Gouda 10 Meil902 IDE Sanguinose zuiver platitaartlif toniciim is het versterking siTiiildel dat thans ongel wijfeld het meest in Nederland gebruikt wordt Prgs per fi f 1 50 6 fl 8 12 il f 15 Te Gouda bg WOLFF Co Westhaven Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften en Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd inet b lovering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Gui sinier Dit got de oude HuiS tiek Jleht Verkoad enkel Huiagezinont schen i 1J5 HH Apothekers Te Amster l ii T Tuyll F AD nCHTES k Westhaven 128 Telephoonnet Crouda Aangesloten Onder Tel No 131 W N va GARDEREN Commissaris van Politie te Gouda Fluweelensingel 725 mmu mmi De benoodigdhoden om 5 Ijiter heerlgke VRUCHTEN LIMONADE te maken als CITROEN FRAMBOOS SINAASAPPEL KERSEN en ANANAS zyn met gebrniksaanwyzing voor 30 cent bg my verkrggbaar J m OIJB Kleiweg No 2 fiOUDA Fijne WiUePort Aanbevelend Slotemaker Co Borneo Sigaren 25 Cent per pakje 10 stuks worden byxotuiet annöevoten S van Wi jngaarden SODHIX zal in ilen regel dan 1 4 Kilo gewone Soda in regel iSoda V C A V D LOO AIITS voor Zenuw en Zielsziekten ioudschc Singel SI SPREEKUREN INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE fnuwen flaaglijders wordt nit overtaigiug ala een verkeiyke hulp in den nood het boek I3aad g eTrex aanberolen iSa s k I I H tZ S Na ODtvaagst van adreoper briefknartnordt d t boekje iranco per post toegezonden door BLOKPOEL S Bookh Zaltbommel