Goudsche Courant, vrijdag 16 mei 1902

Vrijdag 16 Mei 1903 41ste Jaargan 4 o 8800 i I P H GOÜDSCHE COERMT i ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relrf ii H A D V li U T E N T I E N worden gejdaat st van 1 5 regels a 50 Centen iedere rf el meer 10 Centen ünnite letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de s midil Itleluon n M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en FeesUiagen IX prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per K st 1 70 Afzonderlijke Nommers V1 IF KNTEN Cuisinier E K ZAN3VEEEENIGING Arii et lleligioiiie Directeur de Heer WILLEM KEBPEB imn CONCERT op Vrüdag 10 Mei a e des avonds te 8 ure in de xaal SVSaTJUIA der SocieleU ONS OESOEOJSJf Met welwillcndo medewerking van Mej HELENA C M BOS Sopraan Don Haag Mej BEANCINE VEBWEU Mezzosopraan Bijswijk ten Heer W EENAUD Leeraar aan het Kon Conservatorinm Tenor Den Haag den Heer A van bbb STAP Bariton Delft Mej K H WILHELMINA 8PEUIJT alhier piano begeleiding en dnbbel Strgkiinartot Ten gehooro zullen worden gebracht LOBGESANG van F MENDELSOHN De llalliiig 0 Zee van EICHAKD HOL Beneven eenlge nummere voor baryton eolo en voor Dame koor Prijzen der plaatsen bji inteekening f O f Leerlingen dor Sted Mnziekscbool i 0 5 Des avonds aan de zaal f Leden der Soc Ons Genoegen gewone reductie Kaarten verkrügbaar in den Muziekhandel van Mevr de Wed MAET J BOIIMAN on den Boekhandel B A VERZIJL Gelegenheid om zich aan te melden als Donateur of Knnstlievoud Lfd is opengesteld btj den Hoer H C WEBNING Markt alhier HET BKSTUVli HoUandsche I fninnHri AUSTERDAit Drinkt uitsluitend 1 Per 6 ons Stof en grove Thee 45 55 cl iitbül üronGS Nainl l l j 75 ExlraflueCh CimnotheelüO Alleen verkrögbaar by P H J va WANKUM OoBtbaven B 17 Echt Zeeiiwscli rarwebrooil tM eent de M O bij A SLKGT NIEUWE HAVEN 27 TUtny i WondirbtlHB 111 do gühoolo warelil bukoml 00 Koroemil üiioïortrolfeii mUilol togen ivllo Borst long le er MaaKilekten eni Inwoudig ♦ loowol l ook ullwomlig in hijn lU riokto Oï Uon mot p ei ovolg iiKui to enjlén l rU perBacoB h 1 urn tot i 115 fiitnft WoadMitlf beiit oemüinog onitokouiU goii6ü kr ch n hoilmino working MmH raeenUl elke pijnljko n KOïMrvolle opxrolio goheol OTorboilig Mot dioe inlf word oon 14 r ottd ïoor ongeBeesllIK tehoaden befugezsel on oiil n eo H iiur k nkerlUdfU geueicu l rou t gonoiing on Toriiiclilmg lor pijnon bg woiulon onUtekingon eni T n alterlei aard PrU par pot l BO por po t f 1 60 Uontraal Dopol voor Nodoriand Apo h k r IIF I KI SllV li S H J i X m a rft II batell me d r t m d SokoB l tk k Z A IHIfRBÏ ia Prema W hiUti Owtoma oVlim pwf la t ooU 1 b i l t U1ilr l l T l SaaJ Kokil S t I n llli ZANGERSFEEST LEKKERKERK Op MAANDAQ 2en Pinksterdag den 19en HEL UITVOERING van verschillende Zanggtukken door 24 Vereeniging en e samen daarna CiROOTE ZA GWEI STRIJD tusscben 16 Zangvereenigingen lle eik TWëE ziDgnuiuiuers moeien zingen Het Muziekcorps der d d Schntterjj te Dordrecht sterk 40 raan Kapelmeester de Heer L DHESHELAABS geeft s middags eene MATINEE en s avonds een CONCERT op het feestterrein Daarna SCHITTEREND AVONDFEEST Entree voor het geheele feest f 0 50 voor het avondfeest alleen f 0 25 Aanvang s morgens tO uur Geen Kinkhoest Geen Influenza K ONINKLURE Om IStnkhoesl Influenza Borst en lieelaandoening binnen den kortst mogclgken tiJd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract M E L I i il T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM van Om h N van SCHAIK C rm DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF C Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIBS Kleiweg E loO Gouda E H V N MILD Veerstal B 12 i te GowUl A BODMAN Moordrecht l INKSE Nieuwerkerkad IJiel A N vin ZESSEN Sf oonAowm J Th TOÏtKKN flo op B V WI JK Oiideteif A 80HEEB Haaêlrecht P W t EüE Oadewater K vasdbb HEMDEN te Rttuwijk P v d SP K MoercapelU D d SÏAU Waddirujiveen Wed f HOLST WadtUruiiimn M KOLKMAN Waddingaoeen P A uu OllOOT Oudewater D JONUIJ OudmaU r J P KASTELEIN PoUhroekerdam U BIKKEK te Bemchop DELrTSCHE SiAU lilBSais Pf fTTPI f 11 Tl M t E r ülploma o Goud Btkroond T ri r rkiilno I arftohp o ll f n l KINA WUNttgtntwakl t Uina LarU I C i ij Uaicrm rolwitstncn gebrek aan eetlMt llechte PRAEPARATEN VAN n hare gevolge aollaTerterlni nowhooUpOn Ier Terütrklng na lekte of kraambed koorti e ÓtJINAiAROCHK eRRUQINKUX in het bijwnder tegen Bloeil br k BlaokKloM kwalen van Kritlachen le ft Jd eni Verlinigbaar m llecon a 1 90 en L RiL aal o ar voadiaani er erken l aangenaamY nim tV Yoord jeUiliehBab alk C lKCl V al aU kinderen iwakken en kllerachtljo goatellen leer aan te be clen AU lanaukiaehtl e iltank l ii itooml aen der P J 5 oor oigdl geo en kleine liindetcn rrij pfrbu t X Kgr ƒ 1 70 4 M Kgr O OC Kgr 0 60 Chemltch MallrCllilr ar Speciaal voor Kindervoeding in buiaen t H K T a90 anlver ITlCIKamiVCr xp o 60 X Kgr ƒ O SS ASinnia V IgarCUCII jj j hevllltt aaavallm van Aatliin ato In dooRjes a 0 80 en y O tui TamarSn l Rnnhnnc FRUIT PURGATIBP tegen Vantopptaj Aam I amarinUC DUnOOnb i den Mlgralae Concaillaaetc vootalookalrtaMiia voor k i n leren bewiiiep Je Tamarinde Honl O na van KiTaZPELIEiT HOLM belangrijke dienilen daar de vorm voor het kind bagearlijk en de smaak aangenaam ii Prijl per dooije O BO n O IW KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST P P HOOFTMAN en Z00 Kleiweg QOUDA B oerïiwerken va i kunst ensmaak ZIE EE É T fi JL A a E ADYEETENTlM in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverleutle Biireau vu A BKIi kMAN ZOON Uitnoodigitig tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde grootc Geldloterij waarin zeker 11 Millioen 202 000 Ifark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldlotcrij die volgens het plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgende De hOOflSte prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van 300 000 M 1 prijs il iOQ OOO M l prijs k 1110 000 M l priis k 75 1100 M 8 prijan X 70 000 M Iprqa k 86 000 M pri s a 60 OOM l prijs it 55 000 M i prijzen a 60 0 0 M 1 pris 1 40 000 M l pris A 30 000 M 1 prijs i SO OOC M IfiprijzilOOOOM Sftprijz a 5000 M lOïprijt aSO iOM l 6prijz Il 2000 M 4prijz J11600M eiSpr z a 1000 M 1090 prijzen k EOO M 20 prijzen a S OM 77 prijzen SOO M 36058 prijzen a 169 M 9 S9prijz Ji 160 148 UB 100 M 10883 prijzJi78 4B II Totial 58 010 prijzen De Hootdprijs in de Ie klasse bedrax M rk 0 000 stijgt indeaekl tot OOOM m de 3e tol 60 0U M mde e tot 65000 M in de e tot 70 000 M in de 6e lot 75 000 M j in de 7e tot 200 00 M en met de premie van 800 000 event tot 1 00 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een nalt origineel lot slechts Guld 1 75 QCn kwart origineel lot slechts Guld OMODe inleggelden Voor de volgende IrttfUrtt zoowel als de juiste Hjst der prijfaan wolden aangegeven in het oflicieele felütingaplan voorzien van het Wapen van tko Staat welk plan ik op aanvrage gratis vereend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingshjst De ultbetalinir en verzeiidliiir van prUzen geschiedt door mij direct en prompt aan de wmners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 22 MEI e k met vertrouwen tot Samuel Ueckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland FEANSCEE STOOMVEE IHIJ IN heiiiisfbe Wipfcfrtj n tPPKNHËIMKIl 10 KruMade Rotterdmil Debrereteortl l r l M den Koni t der ïklgen üooHUopSt Toor GOUDA d Heer H G TRMSBUBG Korte Tiendeweg D Specialiteit voor het atoomeii en Wnvn van alle Heereoen I ameagarderoben alflcok allis Kindergoedei n Speciale inrichting voor h atoom n van plache manteU veeren bont i Qord neu tafelkleeden ent worden naar de n eaw8te en laati methode icevei t L II I Ondergeteekende beveelt zich beleefd an oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bglevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend jerard Pinksen Westhaven 128 laaa hm mmo owokadalTkaM oa fa dl inakkaljrkalafoaamlMelnarHoarM an vooral damaa ao KladtflAoanwaak ladaAppnfulirTaBfr H MmirfcSa gerlli Bei 14 Ma M m I M naam en fatciakamafc tr Kaïna MMkia la Mai Oonda Drak tui A BBUNKUAN Zn Bnllenlnndscli Overzicht Dy de beraadslaging over het wetsontwerp betreffende de ourh gslecning in het Kngelsche Logerhais vroeg UiUon inlichtingen over de vredesonderhandelingen Hicks Beach antwoordde 1 0 bcraadslngiiigen tasschen du Bovren aanvoerders en de commando s zyn nog niet ten einde W wolen evenmin als Dillon welken loop de beraadi lagiiigen hebben genomen Ik hoop echter dat de onderhandelingen spoedig zullen beginnen Uassingham de parlementaire verslaggever van de Daily Kews schreef over de ongunstige berichten van Kenter en Times betreffende de vredesonderhandelingen Dezo berichten duiden op een slotso n waartoe men al van den beginne zouals ik reeds gezegd heb in Nederland gekomen was nl dat het Kngelsche publiek veel te ver ging met aan te nemen dat de Boeren de onafbankelgkheld hadden prijs gegeven Helaas is Kngcland opnieuw op de fabel onthaald dat de oorlog uit was Het is duidelijk dat de bittere teleurstelling van hot land als er geen vrede kcmt zich uiten zal in den eiscb vollodig ingelicht te worden Voor er een beslissing genomen wordt moet het land de feiten kennen Nog altyd weet men niet zeker wanneer de byeenkomst te Vereeniging zal plaats hebben Sommigen beweren dat het werkolyk de 15e zal wezen Wellicht wenscht de regeering niet dat men den juisten datum vooruit zou kennen on tracht zy de aandacht van het publiek af te leiden Uocht do beslissing der Boerenleiders niet naar do wenschen der Brittche regeering uitvallen dan heeft zy de gelegenheid om den schok dien de tgding op het publiek maken zou wat te verzachten Qelyk men uit telegrammen heeft kunnen lezen zyn Botha en Wessels op weg naar Vereeniging om aan de vergadering deel te nemen Wy zullen weldra lezen dat ook de andere regeeringspersonen en aanvoerders op weg zyn naar die plaats of er zyn aangekomen Lonbet is te Brest aangekomen waar hg scheep gaat naar Rusland In antwoord op een toost van den burgemeester zelde hy Ik ben blyde dat de minister president my vergezelt die sedert drie jaren met woergalooze bekwaamheid met belangeloosheid en FEVILLEIOX BE TWEE CTB5TEÏ 75 Een waar woord vrouw Page dat tal ik je bewijzen verleden Donderdag stond ik hier omhalt twaalf ten minste voor twaalven want ik was onderweg alleen maar even bij mijn schoonmoeder aan geweest en het wai acht uur voordatik thuis kwam Ja t ia een hard ding voor onsdie winkel Hoe gaat het buurvrouw Prance i zei eenaardige bevallige vrouw die een groote wittemasd bij sich had En hoe gaat het met jeman f Men vertelde blJ Belfy dat hij bij een anderwerkte = Ik boor dat er een nieawe butty is trij Parker maar de oude baas is gebleven dat heb ik tijd wel gedacht h is altijd nog al bemind gewecirt en mcD zegt dat hü ook heel billijk was UK het meteo Hebt ge al gehoord hoe duur het varkensvleesch is in de stad Men zegt mij slechts zesstuivers en dan eigen in de pekel gelegd Ik begrijp niet dat Diggs de brutaliteit heeft B het no voor negen stmvers te verkoopen endan lang niet zoo goed I Ik geloof dat ik daar vrouw Toddies zie met moed Frankrijk on de republiek heeft gediend dat ook de minister van buitenlandbcbe zaken meegaat die sedert vier jaren het gezag van z jn naam in Frankrijk on in den vreemde hoeft zien toenemen dat ook de minister van marine mij vergezolt die al zijn ïorg en toewijding gewijd heelt aan de ontwikkeling van de zeemacht Loubet constateert dat by do laatite verkiezingen geen enkel caudidaat heeft vcrktaard dat hy do monarchie of het kei erryk aanhing Spreker brengt iii herinnering dat de republiek aan Frankrijk dertig jaar van vrede vorfichaU heeft Hij eindigt ouder luide tuejuichiiigun met een beroep op oensge indlieid Te Madrid beginnen do feesteiykhedcn by gelegenheid van de kroning van koning Alfonsns Wij deolcn reeds mede dat de koningin regentes in een zitting van den ministerraad den laatste dien zij ofticioel zal bywonen afscheid genomen beeft vnii hare raadslieden Heden komen de vertegenwoordigers van verschillende landen te Madrid daaronder zyn prinsen of vorstelyko personen uit Duitschland Oostenrük Rusland Denemarken liriekenland en aiam Zij worden mot groote plechtigheid aan de grenzen begroet eii in extra treinen naar Madrid gebracht De hertog van Junnaught die aan boord van het jacht Victoria and Albert naar Bilbao vertrok en prins p ugonius van Zweden sluiten zich bij de overige vorstelijke gasten aan Zaterdag 17 dezer beeft do plec jtige inhaldi lng plaats met den groeten optocht van het Koninklijk paleis naar het paleis van hot Congres Voor do vereenigde zitting vaii het Congres legt de Koning den eed af in artikel 45 der Grondwet voorgeschreven Ik zweer de Grondwet en de wetton der monarchie te zullen handhaven voor hare handhaving te zullen zorg dragen en my by al mijne handelingen slechts door het welzgn van het volk te laten leiden Van het Congres begeeft zich de Kouing naar de San Franciscokerk waar hg door een der liooge kerkvorsten plechtig zal worden ingezegend De Russische regeering beeft een ambtelijk relaas openbaar gemaakt van do jongste boerenonlusten in de gouvernementen Poltawa en Charkof waaroit onmiskenbaar blykt dat er een wezenlgke groote opstand door hongersnood in t spel was aangewakkerd door de propaganda van stadenten en nihilisten De regeering erkent dat enkel in Pol wat blijft die er goed uitzien Wat iloet gij hier lieve kleme nog erg jong om nsar dien winkel gestuurd te w den je bewaart zeker de plaats voor je moeder he een beste meid hoor Zij moest nu maar gauw komen want ik geloof dat het op slag van achten is Wat denk ge wel Ha I de deuren gaanopen Neen een valsch alarm Hoe gaat het buurvrouw i zei een bleekejoDge vrouw die een kind droeg tot de spreekster Wat een massa menschen staan hier i evrouwen zullen gaan vechten en razen om binnente komen denk ik Ik ben zoo beangst Nu die het eerst komt wordt het eerst geholpen dat is zoo de heele wereld over zei de toegesprokene En ge moet maar moed houdenen je muts vastmaken Ik geloof dat er niet mindel dan tweehonderd menschen hier bijeen zijn Het is vandaag groote winkeldag weet je Ik voor mij geel niet om ern beetje gedrang men ziet nog eens wat bekende gezichten I kaas van zes stuivers hier is vrij goed zei een oude vrouw tot degene die naast haarstond maar in de stad kan mea ze even goedvoor vier stuivers krijgen Ik heb over het gewicht te klagen antwoordde deze Ik heb mijn pond boler gewoj en dat ik op den iaatsten winkeldag heb gekocht enhet was twee stuifersstukken te licht Ifet is waarwat ik zeg ik ben voor de jongens ol hun vaderal in alle winkeU hier in den omtrek geweest tawa 54 landgoederen geplunderd zyn en dat de buitensporigheden by hot overslaan naar het gouvernement Jharkot een nog tooineloozer karakter aannamen Daar bedreigden du boeren o a zelfs de stad Wnlki met plundering De oflicieele niededeeting erkent voorts dat da misdadige geschriften in het Kloinrussiscli gestold d w z de meergenoemde gouden liriol van den Tsaar met de aansporing om op de overheid en de grondeigenaars lus te t ekken het hongorlijdemlo landvolk 0 izwceplen Het regecriiigscummuuiquó li achent de in de IluHsischo samenleving verspreido gcrachten volgens welke do overheid gevangen boeren tot straf doodranselde Wfliswaar zijn de haidnoKkigste opruiers aau den lyvo getuchtigd maar niet zoo dat de dood er op volgde Hot oflicieele Russische telegraninienwsagentschap unlkent de eergisteren vermelde schiapping van 1 2U Ü00 I inillioen roobel achterstallige buerenbolastingon evenals de opheffing van de verplichte garantie der boorengemoeiitou De minister van financiën Witte heelt wel een voorstel tol beide boogstbelangryke maatregelen hy den Rgksraad ingerlieiul maar deze heeft nog geeti beslii sing iiumen Verspreide llerichteii FRiSKBIJK In bet dichtersvak komt nn 6ók al de klad van den kant der vorsten nog wel koning Oscar van Zweden en Noorwegen die op het moment in Frankrijk vertoeft heelt aun president Loubet een doel van zyn bundel gedichten te l arys uitgegeven door Per Lamm cadeau gedaan in welke onderscheiding trouwens ei keizorin Kngenie prinses Mathilde en de infante Eulalia van Spanje doelen Dinsdagavond om halftien is de president der Republiek naar Brest vertrokken waar hy zich heden tegen den avond aunboord van de Montcalm inscheept metbestemming naar Rusland Teen hy metde ministers van buitenlandsche zaken Delcassé en van marine De Lanessan vanParys vertrok klonken de kroten LeveLoubet Leve de Repnhliek De indirecte belastingen hebben overApril 7 768 000 fr minder opgebracht dande raming was en li 73 100 fr meer danover dezelfde maand van het vorige jaar DUITSCHI A D Do democratische vereeniging te Mün maar lieb nog nooit 200 iets gezien aU hier Ik heb thuis twee kinderen ziek liggen van hun meel zelf ben ik er ook naar aan toe geweest men wordt gewoon aan wat suikeraaroe maar aU er wat veel in 13 dan is het erg nadeelig Zijne uwe dochters in de mijn Neen we doi n ons best om ze er uit tehouden en mijn man heeft zich herhaalde malen met water en brood beholpen voor dat doel en als wij niet gedwongen waren zooveel uit dien win kei hier te nemen dan zouden we t kunnen bolwerken maar die winkel bederft alles eerstiemands gezondheid en daarna zijne eeriykheiddat zeg ik altijd maar Nu zei een oude vrouw ik van mijn kant heb aanmerkingen op het vlecbch de besten stukken gaan naar de butties en stukken met beenworden voor de vrouwen der kJengravers afgehakt Vrouw wanneer gaal de deur open vroe een heel kleine jongen met een bleek pfezichije Ik heb hier den heele morgen al gestaan en nogniets gegeten of gedronken En wat moet gij hebben kind Ik moet een brood voor moeder hebbeo maar ik geloot met dat ik ooit meer zal kunnen thuiskomen ik ben zoo duizelig Liza Gray zei een vrouw met gitzwaleoogen en rooden neus terwijl zij op een slonsachtig gekieedc vrouw toeliep die een strooien hoed met een vuil gewwden Imt op had en een zuigeling aan haar borst droeg ge kunt degene wel naar wie ik kijk Zoo vrouw MulUiH hoe gaat het antwoord chen heeft tot den ministor van binnenlandsche zaken het verzoek gericht dat hy bet daarheen zal leiden dat vrouwen tegenwoordig mogen zyn in vergaderingen vun politieke vereenigingen evenals toegestaan is door d IL p litie president te Berlyn Een parademarsch uit don prnikentyd zooals die gebruikelyk was ondor Frodenk den Groote wordt op hot moment beoefend door de Igfcoinpagnie van het eerste garderegiment te voet waarby ook prins Eitel Friedrich dient Komt er een superieur op de vlakte dnn wordt op vyttien pas Rhhrt Kuch gecommandeerd on dan begint oen ullerzondorlinght gegochel met het geweer tot het wapen rust In de hand van den gestrekt afhan enden linkerarm terwyi de rechterarm dwars over de borst gekruist wordt en de hand den goweerhaan vasthondf Eerst wanneer de superieur vglticn pus weg komt alles weer In zgn normalen stand Do Vorwllrts meent dat dergeijko hiatorischo oefeningen beter zouden passen aan figuranten van dun koninklgken schouwburg te Berlgn voor Hohunzollerndrnma s een meening die elk verstandig wozau zonder militairen knobbel doelen kant BINNENLAND ST ATEN G EA E U AA L V W K B l K U t M K B Zitting van Woensdag U Mui De heer Ketelaar heult vurlof bekomen op een nader to bepalen dag den Minister van Binnenlandseho zaken te interpultecren naar aanleiding van een oproeping voofc nderwyzer aan de openbare lagere schóolte Mierop Noord Brabanl waarby aan sollicitanten de eisch gesteld wordt te behooren tot de Koomsch katholieken godsdienst Bg het voortgezet debat over hot railitait strafrecht wgzigde de Minister van lustitlo art 63 in dien zin dat niet by onlusten de orde verstoring of oproer maar in geval van oproerige bewoging de oorlogstoestand wordt aanwezig geacht terwgl hg nader betoogde dat strengere krygstucht bg bedoelden oorlogstoestand alleen betrekking heeft op dat gedeelte dor krygsmarlit dat voor demping van liet oproep is aangewezen en opgeroepen De Minister bestreed hot amendementSchaper om den tiJd van oproepen niet met oorlogstoestand gulgk te stellen en een amen dementVan Raalle om alleen by den staat de zij op zachten lleemengen toun Ja hoe gaat het Hoc moet het een menschgaan in de e slechte tyden Die zijn werkelijk slecht vrouw Mullins Als gij mijn winkelboekje eens zaagt I Wat zou ikgraag kunnen cijferen Verleden Donderdagavond 19 het opgemaakt door dien kleinen duivel Joe Diggs liij heett hier wat gezet en daar wat geschreven totdat het inij geheel en al in de warbracht Ik weet zeker dat ik de dingen nooit gehad heb en mijn man is erg mt zijn humeuren zegt dat ik evenmin huis kan Iwuden als een pus geboren kind Mijn man wil den uwen spreken zei vrouw Mullins met flikkerend oog en ge weel wel waarover Dat begrijp ik heel goed zei Liza Gray maar hoe moeien wij hel geld betalen dot wc hem schnldix zijn met zoo n boekje als dit beste buurvrouw Mullins Wij zijn even arm sta onze buren vrouw Gray en als men ons niet betaalt dan moetenwi eenen of borgen En ik vind het grooteschande als men dat doen moet omdat men gclil dat men aan vrienden geleend heeft met terugkrijgt Gij hebt het had toen ge het hardnoodtg hadt I iza Gray sj wij heliben het nuzelf noodig en ik wil en moet het hebben LizaGray Wordt terv lgii