Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1902

HoUandsche De Stedelijke Hypolheekbank Zaterdag 17 Mei 190d 4l8 e Jaargang L o 880 mmmi mmmi I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TE 8 GBAVENHAGE COMMI8S KISSEN W H K IJaron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS B J O BOSMAN li DROOÖLEEVER FORTUIJN H L ENTHOVEN H Lzs J C F KNAPP Je Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER J M C OBREEN Mr F W T i HNLJDEK VAN WI88ENKEEKE G h DE WETSTEIN PFI8TEB en Mr A R ZIMMERMAN Telefonn i Mk ADVERTENTIEN worden geplaatj t van 1 5 regels è 50 Jenten iedere regel meer 10 Centen Gri ote letters wonien berekend j naar pkialHruimte Inzending van Advortentiën tot 1 uur des midd IcIerouB No M De Uitgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zt n en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco perpost 1 70 Afzonderlijke Nomniers VUF CE T £ wordt nit overtuiging als een werkelijke JftP in den nood het boek aanbevolen Na onWangat ran adrea per briefkaart wordt d t boekje franco per post toegeionden door BLOKFOSL S Boekb Zaltbommel ADYEETMTIM m aUe Couranten worden aangenomen door het Adverleiitie Bureaii van A BKIi KNAN di ZOON PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemiscke Wisscherij H OPPENIIEIMËR 19 Kruishaile Rotterdam Oabrevetdord dot r Z M dun Koning d r Bslgen aoofddepAt roor UOIJDA de lleor il G TUMSUUItG Korte Tiendeweg D 7 dpeeiaUt it voor bet ttoomen en verven va ftUe UMrenen Dttmeigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor hr itoom o van pla me mante B veeren bont s Qordgnen tafelkleeden eoE worden naar do nieawRte en laatb methode geverfd lenbiedehcl jelok debaod Hoofdprijs ev KOO OOO Mk Dt prijzen njn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiginff tot deelneming in de kaneen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geltlloterij waarin zeker 11 Millioen 202 000 Mark gewonnen moeten wunien De prijzen van deze veel voordücl bie lende ïeldloterij die volgens het plan aleclits 118 00 loten bevat zijn de volgende De hOOKBte prijs is eventueel 600 000 Mark Premie van SOO no l M 1 S pnjz ülo 000 M I prijs i 800 01 0 M 5fl jrijz SOOO M 1 prijs k li 11 000 M Mi prljz li 3010 M 1 pn il 7S IO0M lS prijz 1 ïliOO M ï prijzen i 70 000 M ♦ pnjz 4I6O0M 1 prijs II 05 000 M lüprgz 11000 M prijs n 60 OOM 1010 prijzen i EflO M 1 prijs Bl OO iM 0 prijzen 60M prijzen il 60 0 O M 77 prijzen 4 JOO M 1 prijs il 40 000 M 380S8 prijzen il 169 M I prijs k 80 0110 M IprUs A iO OOOM J16 100 M 10882 prijz 478 46 1 Tolnal S8010 prijzen 0e Hooldprijs in de Ie klasse bedraagt Mark SO OOO stijgt in de ïekl tot 6 000 KI in de 8e tot 60 00 i M in de C lot 5000 M in de e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in de 7e tot 800 00 M en met de premie v n 800 000 event tot 00 000 Mark Voor de eerste pr jstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 60 een hall origineel lot slechts Guld 1 76 een kwart origineel lot slechts üuld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel Is de juiste Jijstf er prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan vooreien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele IrtkkingslijSt De ultbeUlluK en rerzcndlBi van prUien geschiedt door mij direct en prompt aan de winnen en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebliende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 22 MEI e k met vertrouwen lot Samuel Ueckscher Scnr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURCi Duttschland Thiiny i We dwbtlim in do güheele wereld inikend en goroorad ünovortrolfon middel tugon allo ttor t liour Lever Haaftlekten eni Inwumhit t zoowel als ook uitwendig in bijno iille ziuktogevallon met good Kevolg laan to weiidmi l rUs IMrflKCon Il 1 per post I 115 TUnrj a Woadwulf betit eon alsnog o n g o k o ii d o g o ii o o s k r a o li en heilzame working Maakt moeslal elke pqulijke Q gevaarvolle opt ralio gehool ovorbodig Met dezo zalf wunl oun 14 mu oud voor ontene 8ll k fehonden beentetwel onlaii s eon bijna jiuir kankerlUdeii itrnezen Hron t genezing en verzocliling dor pi iitiii bg wondon ontstekingen enk ran allerlei aard FrUi per pot f 160 per post f 1 60 Contraid Dopot voor Nederland Apotheker IIKiMIII Sl M EU S Kokiu 8 Amstunlam wüu raailiiiit Wbilli men airectun ill illiiitnia ioll ki d i THlKRBÏ ia PremJ W Kohitnii Oxtorreiot Mien pmpeetni te ontbleilea bü bel 0 nln l De t Sender Rokin 8 AButerdun ÖOBd Druk van A BjiINKMAN i Zn Slnit eerête hyp ttkeeaire gelAleeni gen op halben en landerijen tegen biliyke voorwaarden Geeft 4 o paudbriecen nit tegen den koers van 90Vi UInlichtingen te bekomen te GOUDA by de Heeren HÊ J UfJiBH K € o Directeuren Mr P DKOOGLEEVEB i ORTDIJN Mr C SCHUIT Op Ie g ioote tentoonstelling in Bremen li 01 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalsem Ie groole gouden medaille toegedeeld De bitard s m i op gladde gezichten en het haar groeK o i de kale plaats op de hoofden IJe wereldberoemde echle Rossische Yetza Balsem bewerkt de Bchuottsto volle baard of knevel alsmede haar op hot hoofd Verlt niet Onschadelijk Volkomen garantie voor toruxbelalin van hot geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 500 Gidden ian den kooper Prij voor sterkte I 3 Gulden Sterkte II 4 Gulden 50 Cents Stcrkle lil werkt iiii2 3 weken 7 Gulden 50 IVnls Wordt overal in de wereld verzonden met gebruiks iauwijzing en bewjjs van garantie in alle talen van Europa legen ooruilbetal ng of postvoorschot van het kHndinavl ch noufddepol liepresenlaut voor Uuitschhind en Holland HAlillY NIKLSEN Giinsemarkt 9 IIambubo 185 Duitschlaud Indien men zich vereenigt om meerdere bussen te koopen worden zy alt jd franco gezonden Van da talrijke eerende dankschrgven en erkennende en aanbevelende getaigen sseu volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandsch Ik verzoek U mp 4 bnssen van Uwe echte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van raüne kennissen mij verzocht hébben te bezorgen Geiyktiidig beschouwIk het als mijne plicht ü te veroorloven het volgende te pub iceeren De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van ü kocht heeft wonderwerken gedaan zü heelt mji nameiyk mön haar terng gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil ee riyk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen iiï wel is waar had ik van verschillenden gehoord wien zg tot baard verholpen had maar ik gelooide dat het eene onmogeiykheid was zijn haar terug te verkrygen als men het eens verloren had maar nn kan ik werkelyk zien dn ik uiq vergist heb Nooit zal ik de weldaad vergaten die U my bewe zeu hebt Nog eens myn hartelgken dank U kunt geloven dat ik U vele koopers versohaffen ui Met hoogachting Anna Jensen Nansensgado 24 B 4 Copenhagen De van O verkochte baardbalsem moet bepaa d de i rootste uitvinding van het 19 iaarhunderd zyn aangezien ik dezelve sterkte III slechts korten ty 1 eebezigd heb en dasrby da schoolste volle baard van de wereld verkra en h b waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereu kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Herluf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrijging van baard my van collegns aauberolen is verzoekik U hiermede my ten spoedigste eene bus sterkte Hl te zenden Ik ben nu 27 jaren oudmaar heb nooit baard gehad h4wolk somtgde onaarjgeuanm zyn kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen Do baardbalaem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van myno kennissendit hoorde verzocht hy my t n spoolijste eene bus sterkte Hl te laten komen welke ikhiermede bestel J Btenstrom de stoelfnbriek Vernamn Zweden Ik verzoek U my eene bus te zenden van dezelfdesterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien uiynbroeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke zy reeds op ray gehad heeft en nu ook eeneproef nemen wil II Madsen luitenant in de üeenschearniée Copenhagen Na eene bus van de echt Yotza haarbalsem gebezigd te hibben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Myn haar verkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krnisel ven als het blank en week g worden is Ik bespeur tegeiyk een zeer sterk verfrisschend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben royne zenuwachtige hooidpyn geheel en al kwyt geraakt Myn haar is buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lundagada 7 Copenhagen Deze nsamteekening is diegene van den uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders is het vervalBoht en zonder garantie y g Patent H Stollen niiiUct w P ritmtin Warnung er i r i e BrfoJ tminiui hal Mui tn r utiltémKi werfhltmen Nachahmurmmt Hén Uuft dthtr untar ttieln nrhnrfen H S oWm mr nn imt Jirtvt o4w In talchm Elugftêni luniM Ana Pltlitl MèmMm l maitHbiil Ut SS IV M4a n Zeii s Me eaOi wM fysMa AMSTEJtDAil Drinkt uitsluitend Per 5 ons N of en grove Thee 45 55 cl Onlbljl CuroHöj Namiddag 75 ËxtraOneCh CongotheelOO Alleen yerkrygbaar by P H J va WANKUM Oosthaven B 17 Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandaehe uitgave van TouRisr De hoofdtekst van dit hallmaandeIgksche tgdschritt bestaat nit de Be ehril ing eentr Beiê om de Aarde die de Heer E T Feesstba KmPEE in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is r j geïllustreerd naar eigen pAotographisehe opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer HO Anaiehtkaarten die hom aan eigen of een under door hem oj te gpveii ndre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prijst per jaargang 7 80 inel de Ansichtkaarten He inteekenlng is te allen tyde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem Kieuw onovertroffen Frof Ür Liebera wolbokeud USCW KBACBT BLIXSa AUeeu acht met Fabriukimelt tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zells de meest hardnekkige stenuwnieltten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd t lale genelzing van elke zwakte Bleeh zucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Msagpgn slechte spgSvertering Onvermogen linpbtenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen liij cr JeMli a 1 a i 11 8 dubbel j lloBcli il f OeQltaal Depot Matth v d Vegte Zaltbommo Depots M jCléban Co Eottordam Happol VGravenhage llJlmmaol de Jong J Om Botterdim WoUr k Co louda OQ bil alle droicisten Wie zeker zyn wii d Echtg KlKel CftCftO te ontvangen tesamengesteld en na vale proefiiei gett lm den handal gekomen ondei des naam dei uitvinders Dr Hiohaelit vamardigd op da best michinea la het werddberennda èlabUinenMnt van Qebia BtoUw rok t Keulen tlKh Cike Caeao n TisrkanteB bugaei Den Sikei Cacao la BMt mdk gtbiokt een aangename g a md dink voor dagtlijkach gebruik een k 2 thetkydi vaa t poeder voor een kop Chooolat Ak reneeakncbtige drank b val raa dlarrhee lechfs met vater t gebraiken Terkrygbaar hij ie voatntaoala B 1 Apotlieksrs ens Vi Ha V S ftoifhql f 1 80 c 90 a asfi Prija 8 a raalT rt genwoordi r vwr Ifodeir and Julius Mattenkltdt Zenuw en Maag lijders jümiiterdajn Ealveistraat 103 UuIteulaDdscb Uverzichl Renter s correspondent te Pretoria zegt in een telegram naar aanleiding van de bijoenkomst te Vereeniging op gisteren Zoover men uit da beraadslagingen tusschen de aanvoerders der Boeren en de burgers te velde kan opmaken is er niets gebeurd wat men als een gnnstig teeken voor oen spoedig staken van de vijandeiyklledenkan opvatten De beste waarborg voor den vrede ligt nog steeds in een krachtige voortpietting van den oorlog Het Engelsche volk moet er niet te op rekenen dat de onderhandelingen op een spoedigen vrede duiden De kruiser Montcalm is Woensdagmiddag kwart over vjjl met president Loubet en de hem begeleidende ministers aan boord in zee gestoken en heelt koers gezet naar Rusland De kruiser wordt vergezeld door het te Brest verzamelde Fransche eskader In welke Russische haven do President aan wal zal gaan is op het oogenblik nog onzeker De haven van Kroonstad wordt door het saamgepakte ijs ontoegankelijk gemaakt De beroemde ijsbreker Yermak heelt tevergeefs getracht een ijsvrije vaargeul open te houden hèt vaartuig kon zich ternauwernood zeil een dooltocht banen terwijl het ijs zich aehtw iiein tamiüt jk wvet n ti zette Dit is een ernstige tegenvaller voor hen die het programma der ontvangst van den President hebben ppgesteld Het is in jaren niet gebeurd dat de haven van Kroonstad in Mei nog door ijs versperd werd Intnsschen hoopt men nog steeds dat het weer zal osglaan en dat de President op den bepaalden dag Djnsdag n s te Peterhof zal kunnen aan land gaïTi Het officieele bestuurslichaam der liberale parts in Engeland de National Liberal Federation hield Maandag haar jaarvergadering te Bristol De president dr Spence Watson trad als zoodanig af en werd door het gewezen parlementslid Birrell vervangen Met algemeene stemmen werden moties aangenomen waarbij instemming werd betuigd met da tot dusver door de federatie voorgestane beginselen en vertrouwen uitgesproken in het beleid van lord Spencer en Sir H Campbell Bannerman als leiders der oppositie in de beide Huizen van het parlement Ook werd de hoop te kennen gegeven dat de thans in Z Afrika voortgezette onderhandelingen tot een spoedig FEVILLETOJM BE TWEE ÜITEBSIEN 76 St st i Liia Gray maak de kleine nietwakker ie is too erg Itatig Ik wil de vijfshilliogs hebben of de waardeer voor zei vrouw Mulliiis St St buuryrouw ik lal je eena wat zeggen ge zult het geld hebben maar nog een pooqc g uld I Het is vandaag groote winkeldag en danwordt onze rekening over vijf weken loopendein orde gebracht i maar mijn man zal overmor gen vijf shilling opnemen en er u de helft van geven Kn de andere helft i vrouw Mullins Ja de anêk helft sei Liza Gray met eenzucht I O we lullen wel spoedig een sterfgeval hebben dete arme kleine kan den strijd niet langerTolhooden ie ïs in twee begrafenisfondsen datis drie pond van ieder en na aftrek der onkostenvoor begrafenis en drank zal er wel genoeg overblijven om al onza schulden te betalen en onsweer geheel vrij tt maken De deuren van den winkel van Mijnheer Digga gingen open De aandrang was vreeselijk er w rd geduwd t i sen gevochten gntompt herstel van den vrede on oen wenscholpe schikking zonden leiden Te Parijs werd den President aan het spoorstation een schitterende ovatie gebracht De nationalisten schitterden door hun afwezigheid zjj z ii nog to bedroefd over de verkiezingen Op het zwaar goteistoriie Martinique had Zondag toch nog oen herstemming plaats voor do Fransche Kamer waaruit do Matin afleidt dat de eilandbewoners niet zoo erg verschrikt zjjn anders zoudon zij toch geen lost gehad hebben in de kiezcrö Kr kwamen 11 000 kiezers op De aftredende afgevaardigde Duguesnay nationalist word rtet 5210 stemmen tegen 5815 gedingen door den radicalen candidaat Clément Vóór het vertrek van den president is nog een zitting van don ministerraad gehouden waarin do toestand die door de vcrkiozingen is ontstaan en do houding dor Regecring l ü hot bijeenkonen der Kamers werden besproken Het schijnt vrjj zeker to zijn dut Waldeck Ronsseau wil aftreden hü hoeft uitdrukkelijk verklaard dat hij zijn aanblijven onnoodig acht wanneer do verkiezingen een krachtige Repubiikeinscho Kamer zouden geven Maar tevens acht Men het niet onmofeip dat WaideckRoussean de opdracht tot reconstructie van het Kabinet of tot het vormen van een gohèel nienw Ministerie zal aanvaarden Ovor de vraag welk soort van Kabinet na het bjeenkomen der kamer zal moeten worden gevormd bestaat ernstig verschil van meening tusschen de conservatieve Ropublikeinsche Temps en het blad van Jaurèa do jPotite Répnbliqno Do Temps meent dat een Republikeinsch concentratie kabinet moet gevormd worden waarin ook monnen als Ribot en Poincaré zitting zullen hebben Jaurés daarentegen meent dat de uitslag der verkiezingen duidt op een beslist ladicaal of radicaal socialistisch kabinet dat den strijd tegon hot clericalisrae onvermoeid voortzet en zijn Voornaamste steun vinden zal hij de groepen der linkerzijde Do Hongaarsche minister president Szoll hoeft in de Hongaarsche Kamer onder do debatten over de gemeenschappelijke bijdragen van beide deelen der monarchie medegedeeld dat hï in den herfst een ander reglement van orde zoude voorstellen waardoor de beraadslagingen over de begrooting gegild Op een hoogen stoel door tr i iewerk tegen atie onmiddellijke aanraking beschermd zat de oude heer Diggs met een glimlach op zijn vroom gezicht en een pen achter het oor terwijl hij zijn gedwongen klanten op honingzoeten toon aanbeval geduld te hebben en ordelijk te zijn Achter de groote toonbank die een onneembare verschansing geleek ptond zijn populaire zoon jongeheer Jozef een kleine misvormde rekel op wiens gelaat de lust tol verdrukking en tot boosaardige plagerij te lezen stond Zijn zwart vettig sluik haar zijn mopsneus zijn grof rood gezicht en zijn vooruitspringende tanden vormden een sterk kontrast met het zachte uitgestreken gezicht van zijn vader die veel weg had van een wolf in schaapskleederen Gedurende de eerste vijf minuten d ed Jozef Diggs niets anders dan tegen zijne klanten schelden en vloekten terwijl hij zich nu en dan over de toonbank heenboog en de vrouwen sloeg en stpmpte die vooraan stonden of het een of andere meisje bij de haren trok Ik was het eerst jongeheer Jozef zei eenvrouw begeerig Keen ik zei eene andere U was hier al zei de eerste toen de klokvier uur sloe en ben maar op de stoep gaanzitten omdat ik weer vroeg thuis mojst wezen mijn man heett zijn knie twzeerd AU gij het eerst hier waart dan zult ge httl a urt geholpen worden zei Jozef om je voor jemoeite te beloonen j en hij t gon de anderevrouw te helpen O God heb medelijden met mij t xei de zooveel zouden worden bekort dat do ovorigo wetgeving niet maandenlang vertraagd werd Hij dacht daarby aan het Engelsche parlcmen Het lag echter allerminst in zijn boddoling do vrüheid van spreken der leden te gillen besnoeien Toojuichingoii Dharnakwam Szeil terug ophetdozerdagcn in iKt Huis uitgiiKprokon vormoodon dat do Kroon in de kwesties tusscbou Oostenrijk en Hongarije do eischen van eerstgenoemd land steunde Do ministor sprak dat vermoeden nog eens mot nadruk togon en voegde er bij dat hoe meer hy nu overigens over de wodcrzydsche eischen van boido landen on ovor de hocrschende verschillen zoidn dos te meer nadeel Hongarijü zoude kunnen lyden Dit lokte oen bgvalshetuiging vm do rcchterzydo nit evenals do linkcrzydo mot een zeer juist voor den dng was gekomen toen Szoll er op wees dat beide doelen der monarchie don Keizer koning oven na aan t hart lagen en een teslissiiig der Kroon nooit tegon de belangen van oen vali beiden staten kon gericht zyn De Hongaarsche Premier besloot mot oen veeg aan do pers wier oorlog over den AuHgleich hem volkomen koud liet naar hy ver kofde 1 Da Boriynschc l okalanzeiger deelt don tekaf mee van een brief door i olsto f aan den zaar gezonden ovor don ellondigcn toestanl wnnrin de boeren verkecron Tolstoi herinnert den zaar aan Alexander II die do afschaffing van de lyfeigonschap schittorond ten einde bracht Hy gaf don boeren vryhoid van denken en werken evenals ieder ander monsch Die taak is echter niet geëindigd met de afschaffing van do lyfeigenschap alleen Da boer heeft biliyko verlangens en eischen voor welke men zyn oor niet mag sluiten De eenige mogeiyklieid om den boerenstand op du been te holpen is onverwyide h ilp van don Troon 0y kunt het alleen waarde broeder I aldus spreekt Tolstoï Z M aan 0f zou er toch een macht zyn die n dit verhindert die sterker is dan uw wil f Als dit zoo is laat dan de boerenstand evonalj ook de overige standen alleen zün belangen vertegenwoordigen zyn eischen en aanspraken indienen gü wordt zoodoende van een grooten last ontheven en van menige zorg bevryd Tolstoï doet den Ozaar het denkbeeld aan de band do Kegoering land te laten koopen en dit den Boeren tegen betrekkeiyk lagen prys af te staan Do Lokalanzeiger voegt or by dat de Czaar graaf Tolstoi heeft laten weten dat hy den brief ontvangen heeft en met belangstelling gelezen daar hy veel waars bevat teleurgestelde vrouw en daar ben ik nog wel midden in den nacht voor opgestaan I Des te grooter zotlin aijt ge I Kn wat gehier eigenlijk zijt komen doen dat weet ik waarachtig niet zei Jozel want er staat al heel watvan je dat verzeker ik je Ik verklaar plechtig zei db vrouw Kom hier geen ruzie maken ze jozel ofik zal over de toonbank springen n je tegen dengrond slaan Wat hebt ge gezegd vrouw ben je doof Wat hebt ge gezegd hoevee beste thee moet je heb ben Daar moet ik ni van hebben mijnheer Gij hebt nooit beste thee nomlig ge moet drie ons beste thee nemen anders krijgt ge niets Als je nog een woord tegt sla ik je tegenden grond Jij groote meid daar hoe hxi je jemoet daar achter blijven anders zal ik je eenklap geven die je tot de volgende afrekening welthuis zal houcjen Zeg jij vervloekte oude zuttin denk je dat ik den heelen dag maar kan wachtenterwijl jij daar staat te mompelen Wie dringtdaar zoo Ik heb jo wel in de gaten vrouw Pa je Ge wilt zeker een zwart kruisje hebben O ishet vrouw Prance zoo Vader schrijf vrouw Prance op voor een kop meel Ik wil hier ord hebben Zoo was het laatste varkensvleesch een bee e tevet zoo zoo juffrouw Nu ik zal wel zorgen dat je daarover niet meer te klagen zult hebb n ik bedien mijn klanten graag naar hun zin Erhangt een mooie tij in ée machinekamer de Verspreide IJeriehten Fbakkrijk t Is to Brest Woensdag alles gogaan volgens hot vooraf vastgestelde programma zonder eenigorlei incident en aan hot banket ten stadhuize zeldo do president Ik acht my gelukkig te wordi n vergozold door een ministerpresident die nn drie jaren lang met ongeëvenaarde kranigheid met zelfverloochening on mood Frnnkryk on de Republiek dient door een minister van buitenlandsche aken die vier jaron lang zyn naam grooter hooft zien worden in Frankryk on daarbiriton door oen minister van marine die zich geheel heeft gegeven voor do ontwikkeling van onze zoorancbl Do president wees er op dat hy do jongste verkiezingen geen enkele candidaat het koning schap of het keizerschap tot leuze heeft genomen on constatnerdo dat do Republiek B rankryk dertig jaron vrede hoeft gegeven Loubet eindigde zyn zeer toegejuichte rede met oen beroep op i endracbtige samenwerking Om lialfdrie maakte de president een rit door de stad en dan bezocht hy de werl om zich onder één on twintig saluutschoten naar do reedo te bogeven waar hy de Borda en de Brelagno bezocht om zich dan na een hartelijk afschud van Waldeck Uoussoau en Do Lanessan aan boord van do Montcalm te begeven die om zes uur zee koos met bestemming naar Rusland vergezeld door de schepen van do divisie Te Condom hebben do hoeren Lazicsen Do Peraldi geduelleerd om een verkiozingsaangelegenheid en Lazies kreog eenflinken prik dopr zyn arm Hy de herziening van de verkiezing cyfers van Zondag I l lo Montauban is nader gebleken dat gekozen is do rogeeringsgezinde republikein Cateran tegen don nationaliit Prax aftredend lid on wel met12 I94 togen 12998 stommen In de Auroro komt oen nadrukkeiykprotest voor togen hot beweren dat Dreyfus immer oen verzoek om gratie onderteekend beeft of bekend heeft zich aan eenigerlei strafbare handeling schuldig te hebben gemankt terwyi Zila by voortduringhein onschuldig oordeelt en grooto bewondering en sympathie voor hem heeft DDITBOHLiSD Aken wacht den negerttienden der volgende maand iets héél buitengewoons I mannen hadden het noodig voor de machinerieën daar zult ge een stukje vun hebben hoor I laten we zeggen tegen tien stuivers per pond goed droog en heel mager is dat naar je zin Orde daar orde vervloekte wijven orde of ik zal eens btj je komen fin als over de toonbank spring dan zal ik je rechts en links uit elkaarslaan Praat toch wat harder idioot denk je datik dat gemompel in dit Habel kaa verstaan Vervloekt ik zal ze wel bedaard houden en hijnam zijn ellestok op en over de toonbank t unende ranselde hij er reohts en links op tn O jou klein leelijk monster I riep eenvrouw uit ge hebt mijn kind een oog uitgesla Er ontstond een algemeen gemor dat al luider en luider werd Van wie is er een kind getroffen vroegJozef op wat zachter toon t Van mi mijnheer I riep een verontwaardige slem die van Mary Curch O zoo van Mary Church 1 zei de l oosa rdige dwerg dan at ik Mary Church op hrijvenvoor een hall ond beste arrowroot er is op deheele wereld niets Beter dan dat voor kleine kinderen en t zal jdui met een tea zijn am die verwenschte jonge apen niet meer mee te brengen alsot hel hier een bewaarschool is Waar is je boekje Travers Thuisgelaten I Dan kunt ge het gaan halen Gzen boekje geenwinkel waar Wordt vervolgd